Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon i 62/06-dr. zakon), u članu 2. tačka 1) posle reči: «transakcije Republike» tačka zapeta zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: «a sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana iskazuju se za jednu ili više godina;».

U tački 8) na kraju dodaju se reči:

«aproprijacije za indirektne korisnike budžetskih sredstava se u budžetu ne opredeljuju poimenično za svakog indirektnog korisnika, već se iskazuju zbirno po vrstama indirektnih korisnika i namenama sredstava u okviru razdela direktnog korisnika koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za te indirektne korisnike budžetskih sredstava;».

Posle tačke 30) tačka se zamenjuje tačkom zapetom i dodaju se tač. 31)-37), koje glase:

«31) Programski deo budžeta je deo budžeta koji sadrži zadatke i aktivnosti korisnika budžetskih sredstava koje se sprovode u cilju efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima, a koji doprinose ostvarenju strateških ciljeva u skladu sa ekonomskom politikom zemlje;

32) Strateške oblasti su oblasti koje kao takve opredeli Narodna skupština ili Vlada, u okviru kojih korisnik budžetski sredstava deluje, odnosno pruža uslugu, sredstvima raspoređenim u njegovom finansijskom planu;

33) Glavni program je opšti program koji je deo strateške oblasti i priprema se i sprovodi preko jednog ili više programa, koji su u nadležnosti jednog ili više korisnika budžetskih sredstava;

34) Program je deo glavnog programa i u nadležnosti je samo jednog korisnika budžetskih sredstava; program ima jasno određene specifične ciljeve i pokazatelje uspešnosti i delotvornosti, koji doprinose ostvarenju opštih ciljeva glavnog programa;

35) Projekat je skup aktivnosti međusobno povezanih i organizovanih na takav način da vode ka ostvarenju cilja i rezultata projekta, odnosno programa;

36) Aktivnost čine zadaci koje korisnici budžetskih sredstava obavljaju, odnosno usluge koje se pružaju u okviru programa, odnosno projekta, s precizno planiranim rashodima i izdacima, a završavaju se ostvarivanjem jednog ili više rezultata, koji doprinose postizanju ciljeva i rezultata programa, odnosno projekta čiji su sastavni deo;

37) Nacionalni investicioni plan je plan sredstava kojim se sredstva ostvarena u postupku privatizacije, iz kredita međunarodnih finansijskih institucija i drugih izvora utvrđenih zakonom, raspoređuju za investicije koje podstiču zapošljavanje, modernizaciju infrastrukture, dodatno ubrzanje privrednog razvoja, ravnomerniji regionalni razvoj i doprinose poboljšanju standarda stanovništva i za druge namene utvrđene tim planom.»

Član 2.

U članu 5. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

«Izuzetno, u slučaju da viši nivo vlasti svojim aktom opredeli nižem nivou vlasti namenska sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, lokalni organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka po tom osnovu.»

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 7, menja se i glasi:

«Korisnici budžetskih sredstava mogu stvarati obaveze i koristiti budžetske aproprijacije do iznosa utvrđenih za pojedinu namenu u budžetu, odnosno do iznosa aproprijacija utvrđenih u okviru programa.»

Dosadašnji stav 7. postaje stav 8.

Član 3.

U članu 10. stav 1. menja se i glasi:

«Budžet se sastoji iz opšteg dela, posebnog dela i programskog dela budžeta.»

U stavu 4. posle reči: «sa» dodaje se reč: «programskom,».

Posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7, koji glase:

«Programski deo budžeta sadrži:

1) strateške oblasti;

2) glavne programe;

3) programe;

4) projekte;

5) zadatke i aktivnosti.

Elementi programskog dela budžeta iz stava 6. ovog člana iskazuju se prema programskoj klasifikaciji.»

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

Član 4.

Član 11. menja se i glasi:

«Budžet se priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije.

Budžetska klasifikacija obuhvata programsku klasifikaciju, ekonomsku klasifikaciju prihoda i primanja, ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka, organizacionu klasifikaciju, funkcionalnu klasifikaciju i klasifikaciju prema računovodstvenim fondovima, pri čemu:

1) programska klasifikacija iskazuje klasifikaciju strateških oblasti i glavnih programa korisnika budžetskih sredstava;

2) ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja;

3) ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka iskazuje pojedinačna dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja;

4) organizaciona klasifikacija iskazuje izdatke po korisnicima budžetskih sredstava, sa raspodelom aproprijacija između korisnika;

5) funkcionalna klasifikacija iskazuje izdatke po funkcionalnoj nameni za određenu oblast i nezavisna je od organizacije koja tu funkciju sprovodi;

6) klasifikacija izdataka prema računovodstvenim fondovima iskazuje primanja i izdatke prema potrebama obavljanja određenih aktivnosti ili ostvarivanju određenih ciljeva, u skladu sa posebnim propisima (izdvojeno prikazivanje sredstava dobijenih po osnovu međunarodnih sporazuma, sredstava od doplatne poštanske marke za određene humanitarne svrhe i dr).

Inostrani i domaći izvori finansiranja, kao i otplata inostranog i domaćeg duga, čine elemente klasifikacija iz stava 2. ovog člana.

Ministar bliže uređuje budžetsku klasifikaciju, koju primenjuju Republika i lokalne vlasti, korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja u pripremanju finansijskih planova.»

Član 5.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

«Ministar priprema Memorandum o budžetu o ekonomskoj i fiskalnoj politici za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine, koji se revidira u rokovima utvrđenim članom 14. ovog zakona, uzimajući u obzir makroekonomski okvir ažuriran posle 30. aprila.»

Dodaje se stav 3, koji glasi:

«Revidirani Memorandum o budžetu sadrži i pregled nenamenskih i namenskih transfera iz budžeta Republike po svakoj jedinici lokalne samouprave.»

Član 6.

Član 19. menja se i glasi:

«Na osnovu uputstva za pripremu nacrta budžeta Republike, direktni korisnici budžetskih sredstava izrađuju predlog finansijskog plana.

Predlog finansijskog plana iz stava 1. ovog člana sastoji se iz četiri dela, i to:

1) Zahtev za tekuće izdatke, sa podacima o postojećim aktivnostima i uslugama direktnog korisnika budžetskih sredstava;

2) Zahtev za dodatna sredstva, za tekuće aktivnosti koje ne mogu biti usklađene sa ograničenjem sredstava za tekuće izdatke, sa predlogom prioriteta, koje treba razmotriti u postupku donošenja budžeta;

3) Zahtev za osnovna sredstva, za nabavku opreme, dodatna sredstva za kapitalne projekte započete u prethodnim fiskalnim godinama i za nove kapitalne projekte, kao prioritete koje treba razmotriti u postupku donošenja budžeta;

4) Zahtev za dodelu sredstava iz nacionalnog investicionog plana koji se iskazuju po programima, odnosno projektima za jednu ili više godina.

Delovi predloga finansijskog plana iz stava 2. ovog člana sastoje se iz pisanog objašnjenja i finansijskog zahteva.

Pisano objašnjenje zahteva iz stava 2. tačka 1) ovog člana obavezno sadrži podatke o organizacionoj strukturi direktnog korisnika budžetskih sredstava, aktivnostima i uslugama, pregled sredstava i zaposlenih, neophodnih za aktivnosti i usluge u okviru tekućih izdataka.

Pisano objašnjenje zahteva iz stava 2. tačka 2) ovog člana obavezno sadrži opis i razloge aktivnosti za koje se traže dodatna sredstva i novi zaposleni.

Pisano objašnjenje zahteva iz stava 2. tačka 3) ovog člana obavezno sadrži, za svaki pojedinačni zahtev, razloge, opis, plan realizacije i procenu troškova u vezi sa korišćenjem i održavanjem osnovnog sredstva.

Pisano objašnjenje zahteva iz stava 2. tačka 4) ovog člana obavezno sadrži, za svaki pojedinačan zahtev, naziv korisnika budžetskih sredstava koji izvodi program, odnosno projekat, šifru programa odnosno projekta, naziv i opis programa, odnosno projekta sa organizacionom oznakom, pravni osnov za određenu strategiju, dugoročne ciljeve programa i njihove veze sa ciljevima iz strateških dokumenata i glavnih programa, glavne godišnje ciljeve programa, potrebna sredstva za sprovođenje programa, odnosno projekta, plan realizacije, procenu rezultata, kao i rizike u ostvarivanju programa, odnosno projekta.»

Član 7.

U članu 24. dodaje se stav 7, koji glasi:

«Ukoliko nadležni izvršni organ lokalne vlasti ne dostavi predlog budžeta lokalnoj skupštini, u roku utvrđenom budžetskim kalendarom, lokalna skupština može doneti budžet.»

Član 8.

U članu 28. stav 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: «a sredstva za realizaciju nacionalnog investicionog plana planiraju se za jednu ili više godina.»

Član 9.

Član 32. menja se i glasi:

«U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu zakona, odnosno odluke o budžetu, direktni korisnici budžetskih sredstava koji su, u budžetskom smislu, odgovorni za indirektne korisnike budžetskih sredstava, vrše raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, i o tome obaveštavaju svakog indirektnog korisnika, po dobijenoj saglasnosti Uprave za trezor, odnosno trezora lokalne vlasti.

Direktnom korisniku budžetskih sredstava, koji ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, neće se vršiti prenos sredstva budžeta, uključujući i sredstva za plate.»

Član 10.

Posle člana 33. dodaje se član 33a, koji glasi:

«Član 33a

Korisnik budžetskih sredstava koji, pored prihoda iz budžeta, za određene rashode ili izdatke ostvaruje i prihode iz drugih izvora, obavezan je da izmirenje tih rashoda i izdataka prvo vrši iz prihoda iz drugih izvora.

Nakon što utroši sredstva iz drugih izvora, za realizaciju rashoda i izdataka vrši se prenos sredstava budžeta.»

Član 11.

U članu 36. stav 2. menja se i glasi:

«Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.»

Član 12.

U članu 41. stav 7. posle reči: «može» dodaju se zapeta i reči: «izuzev aproprijacija za sredstva za realizaciju nacionalnog investicionog plana,».

Član 13.

U članu 62. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

«Ministar utvrđuje način izveštavanja o ukupnim primanjima i ukupnim izdacima za trezore lokalnih vlasti.»

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 14.

U članu 64. stav 1. al. 5-7 menjaju se i glase:

«15. maj – lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti i podnosi nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

1. jun – nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja lokalnoj skupštini predlog odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti;

15. jun – Ministarstvo priprema nacrt zakona o završnom računu budžeta Republike i zajedno sa odlukama o završnim računima finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja podnosi Vladi;».

U alineji 9. reči: «20. jun» zamenjuju se rečima: «1. jul».

U alineji 10. reči: «1. jul» zamenjuju se rečima: «15. jul».

U alineji 11. reči: «1. avgust» zamenjuju se rečima: «1. septembar».

Član 15.

Naziv Dela VI, naslov iznad člana 66. i član 66. menjaju se i glase:

«VI. CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU, BUDžETSKA KONTROLA I REVIZIJA

Centralna jedinica za harmonizaciju

Član 66.

Centralna jedinica za harmonizaciju finansijske kontrole, za finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju obrazuje se pri Ministarstvu.

Centralna jedinica iz stava 1. ovog člana obavlja poslove centralne harmonizacije i koordinacije metodologija kontrole i revizije, definisanja standarda kontrole u skladu sa međunarodnim priznatim standardima, definisanja metodoloških uputstava i priručnika za finansijsko upravljanje, stručnog usavršavanja i sertifikacije internih revizora, obuke rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima.

Ministar donosi akta kojima se propisuju standardi i metodološka uputstva, odnosno bliže uređuju poslovi iz stava 2. ovog člana.»

Član 16.

Posle člana 66. dodaju se naslov iznad člana i član 66a, koji glase:

«Interna kontrola

Član 66a

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja uspostavljaju sisteme interne kontrole za sve transakcije računa prihoda i rashoda, računa finansijskih sredstava i obaveza i računa finansiranja, kao i upravljanja državnom imovinom.

Sistem interne kontrole sastoji se iz mreže, koja čini jednu organizaciju, čiji je cilj da obezbedi:

primenu zakona, propisa, pravila i procedura;

uspešno poslovanje;

ekonomično, efikasno i namensko korišćenje sredstava;

čuvanje sredstava i ulaganja od gubitaka, uključujući i od prevara,

nepravilnosti i korupcije;

integritet i pouzdanost informacija, računa i podataka.

Interna kontrola se organizuje kao sistem procedura i odgovornosti svih lica uključenih u finansijske i poslovne procese direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.»

Član 17.

Naslov iznad člana 67. i član 67. menjaju se i glasi:

«Interna revizija

Član 67.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i direktni korisnici budžetskih sredstava koji su u organizacionom i finansijskom smislu složene celine, uspostavljaju posebnu službu interne revizije.

Ostali direktni korisnici budžetskih sredstava, osim korisnika iz stava 1. ovog člana, mogu organizovati posebnu službu interne revizije.

Ministar određuje direktne korisnike budžetskih sredstava iz stava 1. ovog člana i propisuje zajedničke kriterijume za organizaciju i postupak interne revizije, na osnovu kojih direktni korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja mogu odrediti bližu organizaciju i postupak vršenja interne revizije.

U slučajevima gde postoji organizovana služba interne revizije, revizori su direktno odgovorni funkcionerima direktnih korisnika budžetskih sredstava, odnosno organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Direktni korisnici budžetskih sredstava uspostavljaju odgovarajuće oblike interne revizije za indirektne korisnike budžetskih sredstava koji su u njihovoj nadležnosti.

Direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti uspostavljaju odgovarajuće oblike interne revizije za sve transakcije koje se tiču budžetskih primanja i izdataka, upravljanja sredstvima i upravljanja dugom lokalne vlasti.

Funkcije interne revizije su:

1) provera primene zakona koja predstavlja naknadnu proveru korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, odnosno pravnih lica iz člana 68. st. 1. i 3. ovog zakona, u pogledu poštovanja pravila interne kontrole;

2) ocena sistema interne revizije koja predstavlja ocenu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti interne kontrole;

3) davanje saveta o implikacijama revizije kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci;

4) revizija načina rada (performansi) koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa u korisnicima budžetskih sredstava, organizacijama, preduzećima, odnosno pravnim licima iz člana 68. st. 1. i 3. ovog zakona, nad kojima se vrši revizija, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti organa i organizacija;

5) uspostavljanje saradnje sa eksternom revizijom;

6) vršenje ostalih zadataka neophodnih da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije.»

Član 18.

Naslov iznad člana 68. i član 68. menjaju se i glase:

«Budžetska inspekcija

Član 68.

Poslove budžetske inspekcije obavlja Ministarstvo, sa ciljem vršenja inspekcije nad:

direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava;

organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja;

javnim preduzećima, osnovanim od strane Republike, pravnim licima

osnovanim od strane tih javnih preduzeća, odnosno pravnim licima nad kojima Republika ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda.

Nadležni izvršni organ lokalne vlasti osniva lokalnu službu za inspekciju i reviziju.

Lokalna služba za inspekciju nadležna je za sprovođenje inspekcije nad:

1) direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti;

2) javnim preduzećima, osnovanim od strane lokalne vlasti, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, odnosno pravnim licima nad kojima lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima lokalna javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda.

Funkcija budžetske inspekcije je kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, odnosno pravnih lica iz st. 1. i 3. ovog člana.»

Član 19.

Posle člana 68. dodaju se čl. 68a, 68b i 68v, koji glase:

«Član 68a

Ako se u postupku inspekcije utvrde nezakonitosti, budžetska inspekcija rešenjem nalaže mere za njihovo otklanjanje i preduzima druge zakonom utvrđene postupke.

Član 68b

Ukoliko korisnici budžetskih sredstava, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i javna preduzeća iz člana 68. stav 1. ovog zakona ne postupe po konačnom rešenju budžetske inspekcije, ministar nadležan za poslove finansija može izdati nalog da im se obustavi prenos sredstava budžeta u tekućem periodu, osim sredstava za plate, u visini nenamenski utrošenih sredstava koja su po konačnom rešenju budžetske inspekcije naložena da vrate.

Član 68v

Ukoliko jedinica teritorijalne autonomije ne postupi po rešenju budžetske inspekcije, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća jedinici teritorijalne autonomije.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne postupi po rešenju budžetske inspekcije donetom u kontroli iz člana 68. stav 3. ovog zakona, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti transferna sredstva iz budžeta Republike, do otklanjanja nepravilnosti konstatovanih zapisnikom.»

Član 20.

U članu 69. stav 1. posle reči: «protiv» dodaje se reč: «rešenja».

U stavu 2. reči: «i revizije» brišu se.

U stavu 3. reči: «i reviziju» brišu se.

U stavu 4. reči: «i revizije» brišu se.

Član 21.

U članu 70. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

«Budžetska inspekcija i budžetska revizija, odnosno lokalna služba za inspekciju i reviziju dostavlja skupštini lokalne vlasti zapisnik i izveštaj o sprovedenoj inspekciji, odnosno reviziji korisnika iz člana 68. stav 3. ovog zakona, radi upoznavanja i preduzimanja odgovarajućih mera iz njene nadležnosti.»

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 22.

Naziv Dela VII. POSLOVI BUDžETA, naslov iznad člana 72. i član 72. brišu se.

Član 23.

Član 73. menja se i glasi:

«Uprava za trezor obavlja sledeće poslove, i to:

1) u pripremi budžeta:

koordiniše postupak pripreme budžeta;

razrađuje smernice za pripremu budžeta;

analizira zahteve za finansiranje korisnika budžetskih sredstava i

predlaže iznose aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta;

(4) analizira finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžete lokalnih vlasti i predlaže iznose transfera koji se unose u nacrt budžeta;

(5) učestvuje u pripremi finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžeta lokalne samouprave;

(6) prati izvršenje budžeta u odnosu na plan korisnika budžetskih sredstava, daje predlog za korekcije i prosleđuje korigovan plan radi izvršenja budžeta i upravljanja gotovinskom osnovom;

(7) prati primanja i izdatke budžeta, primanja i izdatke organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i primanja i izdatke budžeta lokalnih vlasti;

(8) daje preporuke korisnicima budžetskih sredstava, lokalnoj vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja po pitanjima budžetskog sistema i budžeta;

2) finansijsko planiranje, koje obuhvata:

(1) projekcije i praćenje priliva na sistemu konsolidovanog računa trezora i na računu trezora Republike i zahteve za izvršavanje izdataka;

(2) definisanje tromesečnih i mesečnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja;

3) upravljanje gotovinskim sredstvima Republike, koje obuhvata:

(1) upravljanje konsolidovanim računom trezora na koji se uplaćuju sva

primanja i iz kojeg se vrše sva plaćanja iz budžeta, koji se odnose na:

– otvaranje i kontrolu bankarskih računa i podračuna;

– upravljanje bankarskim odnosima;

(2) upravljanje likvidnošću;

(3) razradu postupaka za naplatu primanja preko bankarskog sistema;

(4) upravljanje finansijskim sredstvima;

4) kontrola rashoda, koja obuhvata predlaganje postupaka odobravanja preuzimanja obaveza, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava;

5) budžetsko računovodstvo i izveštavanje, koje obuhvata:

(1) računovodstvene poslove za:

– obradu plaćanja i evidentiranje primanja;

– vođenje dnevnika, glavne knjige i odabranih pomoćnih knjiga za sva primanja i izdatke po korisnicima budžetskih sredstava;

– međunarodne donacije i druge vidove pomoći;

(2) finansijsko izveštavanje;

(3) računovodstvenu metodologiju, uključujući:

– održavanje sistema klasifikacije;

– propisivanje pravila budžetskog računovodstva;

– propisivanje zahteva u pogledu internog i eksternog izveštavanja;

6) uspostavljanje finansijskog informacionog sistema, koji obuhvata korisnike budžetskih sredstava, kao i sistem javnih prihoda i javnih rashoda (stalni informacioni sistem) i upravljanje tim sistemom;

7) poslove u vezi javnih plaćanja koji obuhvataju vođenje evidencija i obavljanje poslova u okviru sistema konsolidovanog računa trezora, i to:

(1) vođenje spiska korisnika sredstava budžeta Republike i budžeta lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i druge registre utvrđene posebnim propisima;

(2) otvaranje i vođenje evidencija o uplatnim računima javnih prihoda;

(3) raspoređivanje uplaćenih javnih prihoda na odgovarajuće podračune različitih nivoa vlasti, u skladu sa zakonom;

(4) vođenje podračuna korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

(5) vođenje drugih računa, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

(6) prijem, kontrola i obrada naloga za plaćanja korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

(7) izdavanje naloga za plaćanja na teret podračuna korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, na osnovu zakona i dobijenih ovlašćenja, na osnovu sudskih i drugih izvršnih naslova, ispravke grešaka i naplate usluga;

(8) obavljanje gotovinskih isplata korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora;

(9) prijem gotovinskih uplata fizičkih lica na ime izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda;

(10) prijem, kontrola i obrada godišnjih izveštaja korisnika sredstava, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

(11) vođenje fiskalne statistike, u skladu sa propisom koji donosi ministar;

(12) praćenje likvidnosti korisnika budžetskih sredstava Republike i lokalnih vlasti, kao i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora i davanje podataka o tome, saglasno važećim propisima;

8) centralizovana obrada ličnih primanja zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta Republike, koja obuhvata:

(1) obradu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih;

(2) održavanje i čuvanje baze podataka o zaposlenima koji se odnose na njihova lična primanja;

9) praćenje i kontrola aktivnosti javnih preduzeća, koja obuhvata:

(1) praćenje procesa restrukturiranja javnih preduzeća, u skladu sa sporazumima zaključenim sa međunarodnim finansijskim institucijama;

(2) učešće u pripremi smernica za izradu strateškog plana;

(3) propisivanje smernica za izradu poslovnog plana;

(4) analizu kvartalnih izveštaja;

(5) praćenje kretanja mase zarada;

(6) izradu izveštaja za potrebe komisije nadležne za restrukturiranje;

10) evidentiranje i praćenje državne pomoći.

Član 24.

U članu 73b st. 4. i 5. brišu se.

Član 25.

Naziv Dela IX. NOVČANE KAZNE menja se i glasi: «IX. KAZNENE ODREDBE».

Član 26.

U članu 74. tačka 5) briše se.

Član 27.

Posle člana 74. dodaju se naslov iznad člana i član 74a, koji glase:

«Krivično delo

Član 74a

Novčanom kaznom od trideset hiljada dinara do trista hiljada dinara ili zatvorom do jedne godine kazniće se za krivično delo odgovorno lice korisnika budžetskih sredstava, odgovorno lice u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja ili drugo odgovorno lice kod korisnika budžetskih sredstava ili u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja, koje stvori obaveze ili na teret računa budžeta odobri plaćanje rashoda i izdataka preko iznosa od jedan milion dinara u odnosu na iznos utvrđen budžetom ili finansijskim planom, odnosno preko iznosa sredstava pozajmica datih aktom Vlade.»

Član 28.

U članu 75. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

«Prekršajni postupak iz člana 74. ovog zakona ne može se pokrenuti ako proteknu tri godine od dana kada je prekršaj učinjen.»

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 29.

Izuzetno, priprema i predlaganje budžeta Republike Srbije za 2007. godinu izvršava se po sledećem kalendaru, i to:

1. novembar – Vlada, na predlog ministra, usvaja revidirani Memorandum o budžetu, uzimajući u obzir makroekonomski okvir ažuriran posle 30. aprila;

15. novembar – ministar dostavlja Vladi nacrt budžeta Republike i finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

1. decembar – Vlada usvaja predlog budžeta Republike i dostavlja ga, zajedno sa revidiranim Memorandumom o budžetu i finansijskim planovima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, Narodnoj skupštini.

Član 30.

Odredbe ovog zakona, u delu koji se odnosi na programski deo budžeta, primenjuju se u postupku pripreme i donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, i to postupnim uvođenjem za pojedine korisnike budžetskih sredstava.

Odredbe ovog zakona, u delu koji se odnosi na programski deo budžeta, lokalne vlasti primenjivaće u postupku pripreme i donošenja odluke o budžetu za 2009. godinu.

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 4, 10. i 12. Ustava Republike Srbije, kojima je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansijski sistem, finansiranje i ostvarivanje prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu s Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom se predlažu izmene, sa ciljem da se jedinstveno i celovito uređenje budžetskog sistema, posebno sadržaja, planiranja, pripreme i donošenja budžeta Republike i budžeta lokalnih samouprava, unaprede u delu koji se odnosi na programski deo budžeta i srednjoročno planiranje u kojem bi se u najvećoj meri opredeljivala sredstva za investicione programe koja bi doprinosila bržoj realizaciji ciljeva ekonomske politike kroz brži privredni razvoj, veću zaposlenost i bolje investicione programe.

Programski deo budžeta predstavlja jednu od važnih komponenti šireg procesa reforme upravljanja javnim finansijama. Njime se omogućuje uvođenje delotvornijeg mehanizma za praćenje ostvarenja ciljeva tri ključna strateška procesa, za koja se Vlada opredelila u sprovođenju svoje ekonomske i fiskalne politike, a to je Strategija za smanjenje siromaštva, Proces pridruživanja Evropskoj Uniji i razvojna politika i razvojni programi. U dosadašnjem upravljanju javnim finansijama teško je bilo prevesti ciljeve ovih procesa u operativne planove koje je moguće povezati sa budžetskim sredstvima, zbog čega je veoma važno da se unaprede veze između finansijskih planova i strategija, kako bi se obezbedili odgovarajući mehanizmi za praćenje uspešnosti njihovog sprovođenja i sagledavanje budućih potreba, za šta se, sa predloženim izmenama stvaraju uslovi.

Takođe, programski deo budžeta predstavlja transparentniji mehanizam za praćenje budžetskih rashoda i izdataka, omogućuje efikasnije usmeravanje sredstava na rešavanje konkretnih problema i omogućuje donosiocima odluka da lakše razumeju vezu između traženih sredstava, strategija, programa i rezultata. Budžet na taj način postaje efikasniji instrument ekonomske i druge državne politike, jer se unapređuje način na koji se finansijski planovi izrađuju i analiziraju, omogućuje pronalaženje i analizu različitih programskih mera u pronalaženju najefikasnijih načina, odnosno metoda (aktivnosti) kojima se rešavaju uočeni problemi i uloga različitih učesnika, odnosno definisanja nadležnosti i odgovornosti za rešavanje problema, odnosno postizanje željenih ciljeva.

Kad je u pitanju srednjoročno finansiranje, ono se ogleda u delu predloga da se sredstva od Nacionalnog investicionog plana raspoređuju za određene namene u budžetu za dve budžetske godine. U pitanju su značajna sredstva ostvarena po osnovu privatizacije, ali delom i iz kredita međunarodnih finansijskih institucija (Svetska banka, EBRD, EIB), kao i predpristupni fondovi Evropske unije.

Prilikom izrade Nacionalnog investicionog plana napravljeni su detaljni sektorski planovi, utvrđeni prioriteti, a u cilju obezbeđenja najefikasnijeg korišćenja raspoloživih sredstava i utvrđivanja dinamike njihovog trošenja, kako bi se očuvala makroekonomska stabilnost i obezbedio održiv privredni rast, podizanje konkurentnosti, sprovođenje strategije za smanjenje siromaštva, kao i strategije za uravnoteženje regionalnog razvoja. Da bi oni bili prikazani u budžetu Republike, neophodno je izvršiti izmene određenih odredbi u okviru postojećeg budžetskog sistema.

U cilju realizacije jedinstvenog sistema trezora predlažu se izmene koje će doprineti boljim upravljanjem javnim finansijama kroz isplatu svih izdataka, kako direktnih tako i indirektnih, putem tog jedinstvenog sistema. Naime, sa predloženim izmenama uspostaviće se obaveza direktnih korisnika da nakon usvajanja budžeta, izvrše raspodelu raspoloživih aproprijacija, koje se u budžetu iskazuju zbirno, korisnicima iz svoje nadležnosti. Time praktično sastavljaju finansijski plan za indirektne korisnike, u okviru odobrenih aproprijacija, čime se stvaraju uslovi da se vrše neposredna plaćanja iz trezora i za indirektne korisnike budžetskih sredstava.

Predlažu se rešenja kojima će se razdvojiti nadležnosti interne kontrole, budžetske rebizije i bidžetske kontrole, a uvodi se i centralna jedinica za harmonizaciju finansijske kontrole, za finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju. Radi efikasnijeg sprovođenja budžetske kontrole predlažu se rešenja, po kojima bi se korisnicima, uključujući i korisnike lokalne vlasti, koji ne postupe po nalogu budžetskog inspektora obustavio prenos sredstava iz budžeta, odnosno transfera iz budžeta, do visine nenamenskog utroška budžetskih sredstava. Takođe, se predlažu izmene kojima se vrši usaglašavanje sa Zakonom o prekršajima i Krivičnim zakonikom u delu koji se odnosi na izuzetak za prekršaje u oblasti javnih prihoda i finansija i novčanih kazni za te prekršaje.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. predlaže se izmena definicije zakona o budžetu, kad su u pitanju sredstva nacionalnog investicionog plana, koja će se u budžetu Republike, iskazivati za period od jedne ili više godina. Ova sredstva se u najvećoj meri opredeljuju za podsticanje zapošljavanja, modernizaciju infrastrukture i dodatno ubrzanje privrednog razvoja, kao i ravnomernog regionalnog razvoja i poboljšanja standarda stanovništva. Ista se raspoređuju po detaljnim sektorskim planovima na osnovu utvrđenih programa i prioriteta kao i dinamici njihovog trošenja, i zbog same suštine programa, realizovaće se u periodu dužem od jedne budžetske godine.

Takođe, date su i definicije programskog budžeta, strateške oblasti, glavnog programa, programa, projekta i aktivnosti, a u cilju stvaranja uslova za uvođenje programskog budžeta u postupak budžetskog planiranja i preciziranja ključnih elemenata programskog budžeta, kao i nacionalnog investicionog plana.

Proširuje se i definicija aproprijacije, tako što se aproprijacije za indirektne korisnike budžetskih sredstava u budžetu ne opredeljuju poimenično za svakog indirektnog korisnika, već se iskazuju u okviru razdela, odnosno glave direktnog korisnika, i iskazuju zbirno po vrsta korisnika i namenama sredstava .

U članu 2. vrši se dopuna u delu zakona koji se odnosi na obim budžeta, a kad je u pitanju dostavljanje sredstava lokalnoj vlasti, od strane Republike, tako što se predlaže da izuzetno, u slučaju da viši nivo vlasti svojim aktom opredeli nižem nivou vlasti namenska sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, lokalni organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka po tom osnovu. Ovim se omogućuje da lokalne vlasti pri dobijanju sredstava za ove nemene ne moraju da vrše izmene svojih odluka o budžetu.

Takođe, predlaže se da se dopune odredbe koje se odnose na obim budžeta, u delu kojim se predviđa da korisnik budžetskih sredstava može stvarati obaveze i koristiti budžetske aproprijacije do iznosa utvrđenih za pojedine namene, tako što bi i za aproprijacije koje se odnose na sredstva za određene programe, mogle preuzimati obaveze samo do iznosa određenog aproprijacijom. To znači da se aktivnosti u okviru određenih programa moraju odvijati u okviru striktno opredeljenih sredstava za te programe, odnosno projekte.

U članu 3. predlažu se izmene po kojima će se budžet sastojati iz opšteg dela, posebnog dela i programskog dela budžeta. U delu zakona kojim se uređuje priprema i donošenje budžeta i finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava, izdaci će se iskazivati i u skladu sa programskom klasifikacijom. Ovo iz razloga što će zahtevi budžetskog korisnika, ubuduće sadržati i zahteve za sredstva za sprovođenje određenih programa koji će se iskazivati na osnovu programske klasifikacije, koja se uvodi u sistem jedinstvene budžetske klasifikacije. Pored toga, predlaže se da se uredi i sadržaj programskog budžeta, koji će činiti: strateške oblasti, glavni programi, programi, projekti i aktivnosti.

U članu 4. predlaže se da se budžetska klasifikacija dopuni i odredbama koji bi se odnosili na programsku klasifikaciju. Programska klasifikacija je klasifikacija u okviru koje se iskazuju strateške oblasti i glavni programi. Ovom klasifikacijom bi se npr. u okviru strategije zapošljavanja, tržišta rada i radnih uslova iskazali glavni programi koji bi se odnosili na uređenje i nadzor sistema zapošljavanja i nezaposlenosti, zaštitu zaposlenih, aktivnu politiku zapošljavanja i utvrdila određena šifra programa.

Ova klasifikacija doprinosi kvalitetnijem planiranju izdataka po konkretnim ciljevima i izdacima koje sadrže programi, doprinosi kvalitetnijem izvršavanju budžeta i efikasnijem cach-menagment-u, s obzirom da se u okviru projekta definiše dinamika trošenja sredstava i omogućava kvalitetnija kontrola učinka i rezultata u toku i na kraju budžetske godine.

U članu 5. predlaže se da ministar priprema Memorandum o budžetu o ekonomskoj i fiskalnoj politici za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine, koji se revidira u rokovima utvrđenim članom 14. zakona, uzimajući u obzir makroekonomski okvir ažuriran posle 30. aprila. Takođe, predlaže se da Memorandum o budžetu o ekonomskoj i fiskalnoj politici za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine sadrži i visinu namenskih i nenamenskih transfera po pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Ovim se vrši usaglašavanje sa rešenjima sadržanim u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» broj 62/2006) koji stupa na snagu od 1. januara 2007. godine. Naime, ovim zakonom propisano je da su nadležna ministarstva u obavezi da u postupku izrade memoranduma, ministarstvu nadležnom za poslove finansija, dostave kriterijume i merila za raspoređivanje funkcionalnog transfera – transfera koji se koristi za finansiranje transfera u okviru određene funkcije, kao i kriterijume i merila za raspoređivanje namenskog transfera u užem smislu – transfera koji se koristi za tačno određenu svrhu, odnosno vrstu izdataka za koju je transfer određen.

U članu 6. predlaže se da predlog finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava, koji se sastavlja na osnovu uputstva za pripremu budžeta, sadrži i zahtev za dodelu sredstava nacionalnog investicionog plana koji se iskazuju po programima, odnosno projektima, što predstavlja novinu u odnosu na dosadašnje rešenje. Ovaj zahtev pored tabelarnog dela treba da sadrži i pisano objašnjenje za svaki od zahteva u kojem se precizira šifra programa, odnosno projekta, naziv i opis programa odnosno projekta, naziv korisnika budžetskih sredstava koji izvodi program, odnosno projekat, sa organizacionom oznakom istog, pravni osnov za određenu strategiju, dugoročne ciljeve programa i njihove veze sa ciljevima iz strateških dokumenata i glavnih programa, glavne godišnje ciljeve programa, potrebna sredstva za sprovođenje programa, odnosno projekta, plan realizacije, kao i rizike u ostvarivanju programa, odnosno projekta.

U članu 7. predlaže se da ukoliko nadležni izvršni organ lokalne vlasti ne dostavi predlog budžeta lokalnoj skupštini, u roku utvrđenom budžetskim kalendarom, skupština opštine može doneti budžet.

U članu 8. predlažu se izmene kojim se reguliše da se sredstava namenjena za programe nacionalnog investicionog plana planiraju za jednu ili više fiskalnih godina i važe za godine za koje su doneti, za razliku od ostalih primanja i izdataka koji se iskazuju u budžetu, a važe samo za budžetsku godinu za koju je budžet donet. Ovim se obezbeđuje da se u vreme privremenog finansiranja u periodu od najviše tri meseca određene fiskalne godine, obezbeđuju sredstva namenjena za programe nacionalnog investicionog plana u visini utvrđenoj u budžetu prethodne godine, čime se obezbeđuje da se sredstva za određene programe u periodu privremenog finansiranja, neće smanjivati.

U članu 9. predlaže se izmena dosadašnjeg člana 32. po kojem je Ministarstvo finansija, odnosno loklani organ uprave nadležan za finansije, bio u obavezi da obaveštava direktne korisnike o odobrenim aproprijacijama iz razloga što se zakon, odnosno odluka o budžetu, objavljuje u «Službenom glasniku Republike Srbije». Umesto dosadašnje obaveze da direktni korisnik budžetskih sredstava vrše raspodelu indirektnim korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija direktnog korisnika, predlaže se novi član kojim se ova pitanja uređuju na drugačiji način. Naime, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu zakona o budžetu Republike, odnosno odluke o budžetu lokalne vlasti, direktni korisnici budžetskih sredstava koji su, u budžetskom smislu, odgovorni za indirektne korisnike budžetskih sredstava, vrše raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, i o tome obaveštavaju indirektnog korisnika budžetskih sredstava. Direktni korisnici o ovoj raspodeli obaveštavaju indirektne korisnike budžetskih sredstava tek po dobijenoj saglasnosti Uprave za trezor, odnosno trezora lokalne vlasti. Ukoliko direktni korisnik budžetskih sredstava, ne izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u propisanom roku, obustaviće mu se prenos sredstva iz budžeta., uključujući i sredstva za plate.

U članu 10. predlažu se rešenja u cilju adekvatnog planiranja likvidnosti i gotovinskih tokova budžeta, gde je od značaja da korisnik budžetskih sredstava za realizaciju određenih rashoda, prvo troši prihode koje ostvarije iz sopstvenih izvora za određene rashode ili izdatke (npr. nakande, takse, donacije, krediti i sl.), a tek nakon utroška ovih raspoloživih sredstava, vrši mu se prenos iz sredstava budžeta. Takođe, dosadašnja iskustva pokazala su da korisnici sredstava najčešće postupaju obrnuto, da sopstvene prihode ne koriste za nemene za koje su planirani u budžetu i kao neiskorišćena sredstva, prenose u budžet za sledeću godinu. Rešenjima sadržanim u predlogu, to ubuduće ne bi bilo moguće.

U članu 11. predlaže se izmena stava 2. u članu 36. po kojoj će korisnici budžetskih sredstava preuzimati obavezu po osnovu pravnog akta (zakona, uredbe, odluka, ugovor i dr.), a ne kao do sada po osnovu ugovora u pisanoj formi.

U članu 12. predlažu se rešenja po kojima se promena aproprijacije u toku godine do iznosa od 5%, ne bi odnosila na sredstva koja se opredeljuju u aproprijaciji za nacionalni investicioni plan. Ovo iz razloga koji su već istaknuti, a odnose se na strogo trošenje sredstava nacionalnog investicionog plana isključivo za projekte za koje su sredstva odobrena.

U članu 13. predlaže se da ministar finansija utvrđuje način izveštavanja o ukupnim primanjima i ukupnim izdacima za trezore lokalne vlasti, s obzirom da je u postupku sastavljanja konsolidovanih izveštaja o ukupnoj javnoj potrošnji, kojom su obuhvaćeni i izveštaji o ukupnim primanjima i izdacima lokalnih vlasti, potrebno da ti izveštaji u iskazani na jedinstven način. Odgovarajućim podzakonskim aktom urediće se sistem jedinstvenog izveštavanja.

U članu 14. s obzirom da konsolidovani izveštaj Republike sadrži konolidovani izveštaj završnog računa budžeta Republike, završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, konsolidovani izveštaj Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, završnih računa jedinica teritorijalne autonomije, završnih računa opština i konsolidovane izveštaje gradova, predlažu se izmene u delu koji se odnose na krajnje rokove za sastavljanje konsolidovanih računa. Predloženim rešenjima bili bi izbegnuti problemi prisutni u praksi i obezbedilo obavljanje poslova u realno određenim rokovima.

U članu 15. predlaže se da se u okviru Ministarstva finansija formira Centralna jedinica za harmonizaciju finansijske kontrole u javnom sektoru, iz razloga što država kandidat koja se priprema za pridruživanje Evropskoj uniji mora svoje institucije, rukovodeće kapacitete, kao i administrativni i pravosudni sistem podići na nivo koji odgovara standardima Unije, sa ciljem da delotvorno sprovede Acquis Communautaire (celokupan korpus evropskih pravila koje države kandidati moraju usvojiti i primenjivati da bi pristupile Evropskoj Uniji).

Zahtevi Evropske unije u oblasti finansijske kontrole u javnom sektoru definisani su u poglavlju 32. Acquis Communautaire. Centralna jedinica za harmonizaciju finansijske kontrole, za finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju obrazuje se pri Ministarstvu. Ova jedinica obavlja poslove centralne harmonizacije i koordinacije metodologija kontrole i revizije, propisivanja standarda kontrole u skladu sa međunarodnim priznatim standardima, propisivanjem metodoloških uputstava i priručnika za finansijsko upravljanje, stručnog usavršavanja i sertifikacije internih revizora, obuke rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima. Aktom ministra finansija bliže će se urediti poslovi Centralne jedinice za harmonizaciju.

U članovima 16, 17. i 18. vrši se razdvajanje poslova i funkcija koji se obavljaju u okviru interne kontrole, interne revizije i budžetske inspekcije. Postojećim članovima 66, 67 i 68. čija se izmena predlaže, poslovi budžetske kontrole i revizije prikazani objedinjeno, u okviru određenih odredbi. Iz razloga što je neophodno precizirati tačne poslove i funkcije posebno interne revizije, a posebno budžetske inspekcije, predloženim rešenjima, izvršeno je razdvajanje.

U članu 19. predlažu se rešenja kojim bi se stvorili uslovi da nepoštovanje mera naloženih od strane budžetske inspekcije bude sankcionisano, na taj način što se korisniku budžetskih sredstava, uključujući i jedinice lokalne samouprave i jedinice teritorijalne autonomije, ne bi vršio prenos sredstava do iznosa nenamenski utrošenih sredstava. To praktično znači da, ukoliko korisnici budžetskih sredstava, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i javna preduzeća osnovana od strane Vlade, ne postupe po rešenju budžetske inspekcije, ministar nadležan za poslove finansija može izdati nalog da se obustavi prenos sredstava u korist računa budžetskog korisnika utvrđenih u budžetu za tekući period i u visini nenamenski utrošenih sredstava, koja su mu po rešenju budžetske inspekcije naložena da vrati. Ova rešenja odnosila bi se i na nenamensko trošenje sredstava lokalnih vlasti, kojima bi se privremeno obustavio prenos transfernih sredstava, odnosno poreza na dobit preduzeća za teritorijalnu autonomiju.

U članu 20. predlažu se izmena kojom se vrši preciziranje stava 1. u članu 69. tako da se akt Vlade o pravu na izjavljivanje žalbe odnosi na izjavljivanje žalbe po rešenju inspektora.

U članu 21. u postojećem članu 70. Važećim rešenjima iz člana 70. Zakona o budžetskom sistemu, kojim su utvrđene obaveze budžetske inspekcije, odnosno revizije u pogledu izveštavanja, i kojim je predviđeno da budžetska inspekcija i revizija dostavljaju ministru izveštaj o izvršenoj inspekciji i reviziji sa nalazima, merama i odgovarajućim preporukama (stav 1), da obezbeđuje zapisnik, izveštaj i preporuku korisniku budžetskih sredstava, organizaciji, preduzeću, odnosno pravnom licu iz člana 67.st. 1. i 3. ovog zakona, kod kojeg je vršena inspekcija, odnosno revizija (stav 2), da ministar dostavlja Vladi izveštaj iz stava 1., koja ga podnosi Narodnoj skupštini, dva puta godišnje (stav 3) i da se na postupak lokalne službe za inspekciju i reviziju shodno primenjuju odredbe st. 1 i 2. ovog člana (stav 4).

Pomenutim rešenjima nije izričito propisana mogućnost, niti obaveza skupštine opštine, odnosno grada, da se upozna sa utvrđenim činjeničnim stanjem i preporukama budžetske inspekcije, odnosno revizije u konkretnoj kontroli, odnosno reviziji sprovedene kod subjekta iz nadležnosti te jedinice lokalne vlasti, i da o tome odluči. Iz tih razloga, a skladu sa ovlašćenjima utvrđenim odredbama čl. 30. Zakona o lokalnoj samoupravi, utvrđena je obaveza budžetske inspekcije i revizije, kako na republičkom, tako i na nivou lokalne vlasti da posle sprovedene kontrole, odnosno revizije subjekta sa nivoa lokalne vlasti, o tome izvesti skupštinu opštine, koja će takvu informaciju usvojiti. Na ovaj način se omogućava kontrola nad radom predsednika opštine kao nosioca izvršne funkcije, koja najpre podrazumeva raspolaganje sredstvima budžeta te jedinice lokalne vlasti.

U članovima 22. i 23. data su rešenja kojima se predlaže da se poslovi pripreme i izvršenja budžeta obavljaju u okviru Uprave za trezor. U uslovima kada se budžet donosi za dve ili više fiskalnih godina, a prema predloženim novinama to su sredstva koja se opredeljuju u budžetu za nacionalni investicioni plan, veoma je bitno da se obezbedi jedinstveno u planiranju tih sredstava i neposrednog uvida u njihovo namensko trošenje. Takođe, praćenje podataka o realizaciji programa i utrošenim sredstvima za realizaciju istih, doprinosiće adekvatnijem načinu planiranja sredstva u okviru programskog budžeta i sredstava nacionalnog investicionog plana u srednjoročnom periodu, zbog čega se predlaže da se i poslovi pripreme budžeta obavljaju u okviru Uprave za trezor.

U članu 24. predlaže se brisanje odredbe kojom se reguliše da Direktor Uprave za trezor obezbeđuje koordinaciju rada i da na njegov predlog, ministar uređuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Upravi za trezor, prava i obaveze zaposlenih, stručno obrazovanje i druga pitanja, s obzirom da su ova pitanja uređena Zakonom o državnoj upravi.

U članu 25. predlaže se izmena naslova ispred člana 74. kojim bi se naziv «novčane kazne», zamenio nazivom «kaznene odredbe» iz razloga što se u budžetski sistem uvode i kaznene odredbe vezane za krivična dela.

U članu 26. predlaže se brisanje novčanih kazni za prekršaje u slučaju zaduživanja, čime se vrši uslaglašavanje sa Zakonom o javnom dugu, s obzirom da su u ovom zakonu određene novčane kazne za navedeni prekršaj.

U članu 27. predlaže se da se novčanom kaznom od trideset hiljada dinara do trista hiljada dinara ili zatvorom do jedne godine kazni za krivično delo odgovorno lice korisnika budžetskih sredstava, odgovorno lice u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja ili drugo odgovorno lice kod korisnika budžetskih sredstava ili u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja, koje stvori obaveze ili na teret računa budžeta odobri plaćanje rashoda i izdataka preko iznosa od jedan milion dinara u odnosu na iznos utvrđen budžetom ili finansijskim planom, odnosno preko iznosa sredstava pozajmica datih aktom Vlade.

U članu 28. predlaže se da se prekršajni postupak koji je načinio korisnik budžetskih sredstava ne može preduzeti ako proteknu tri godine od dana kada je prekršaj učinjen, što je u skladu sa Zakonom o prekršajima, koji se daje mogućnost da za prekršaje iz oblasti javnih prihoda i finansija, može propisati duži rok zastarelosti od jedne godine.

U članu 29. predlaže se da izuzetno u 2006. godini promeni deo koji se odnosi na kalendar za sastavljanje budžeta, tako što bi se rokovi u kojima bi Vlada usvojila predlog budžeta za narednu godinu, i u vezi sa tim i rokovi za dostavu dokumenata Vladi, izmenili. Ovo iz razloga što se se u budžetu za narednu godinu predlažu značajne novine u pogledu programskog budžeta i iskazivanja sredstava iz nacionalnog investicionog plana, koji će pored prihoda od privatizacije sadržati i određena sredstva koja se planiraju od kredita međunarodnih finansijskih institucija. S obzirom da se usaglašavanje sa poveriocima planira za septembar mesec, potrebno je izvršiti pomeranje rokova na način iznet u predlogu. Pomeranje rokova u budžetskom kalendaru koji se odnose na pripremu budžeta Republike Srbije za 2007. godini, neće predstavljati smetnju za postojeće rokove za pripremu budžeta lokalnih vlasti, pa se predložene izmene ne odnose na kalendar za pripremu budžeta lokalnih vlasti.

U članu 30. s obzirom da će se programski deo budžeta uvoditi postupno, precizira se da će se u 2007. godini odredbe programskog dela budžeta odnositi samo na neke direktne korisnike. Takođe, predlaže se da odredbe ovog zakona, koje se odnose na pripremu i izvršenje budžeta lokalnih vlasti, a odnose se na programski budžet, primenjuju počev od donošenja odluka o budžetu za 2009. godinu.

U članu 31. predviđeno je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije».

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbeđivanje dodatnih sredstva u budžetu Republike Srbije.

V.RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE

NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon, saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije, stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», kako bi se stvorili neophodni uslovi da se izvrše izmene i dopune odredaba Zakona o budžetu Republike za 2006. godinu, u kojem bi se iskazala sredstva Nacionalnog investicionog plana za period od dve godine i počela njegova realizacija prema prioritetima do kraja 2006. godine, kao i zbog ostvarivanja normativnih pretpostavki za nesmetano finansiranje preuzetih nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U cilju obezbeđivanja finansiranja i ostvarivanja jedinstvenog i celovitog načina kojim je uređen budžetski sistem, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, s obzirom, da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija u Republici Srbiji i nemogućnosti realizacije više ostvarenih sredstava iz privatizacionih prihoda namenjenih za programe nacionalnog investicionog plana, kao i zbog ostvarivanja normativnih pretpostavki za nesmetano finansiranje preuzetih nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora.

ODREDBE ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

KOJE SE MENjAJU

Definicije

Član 2.

Termini koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Zakon o budžetu jeste zakon kojim Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druga primanja, zaduživanje i druge finansijske transakcije Republike, A SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA, ISKAZUJU SE ZA JEDNU ILI VIŠE GODINA;

2) Odluka o budžetu jeste akt kojim skupština autonomne pokrajine, odnosno skupština opštine, grada ili grada Beograda (u daljem tekstu: lokalna skupština), za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druga primanja, zaduživanje i druge finansijske transakcije lokalne vlasti;

3) Dopunski budžet jeste republički zakon, odnosno odluka lokalne skupštine o izmeni i dopuni budžeta;

4) Finansijski plan je akt direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji sadrži procenu obima primanja i izdataka (uključujući primanja i izdatke iz sopstvenih prihoda) korisnika u bruto iznosu za budžetsku godinu;

5) Srednjoročni finansijski plan jeste finansijski plan iz tačke 4. ovog člana za budžetsku godinu i sledeće dve fiskalne godine;

6) Direktni korisnici budžetskih sredstava su organi i organizacije Republike, odnosno lokalnih vlasti;

7) Indirektni korisnici budžetskih sredstava su pravosudni organi, mesne zajednice, javna preduzeća, direkcije i fondovi osnovani od strane lokalnih vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom, ustanove osnovane od strane Republike, odnosno lokalne vlasti, nad kojima osnivač, preko direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja, kao i budžetski fondovi;

8) Aproprijacija je od strane Narodne skupštine, odnosno lokalne skupštine, zakonom o budžetu Republike, odnosno odlukom o budžetu lokalne vlasti, dato ovlašćenje Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), odnosno nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti, za trošenje javnih sredstava do određenog iznosa i za određene namene za budžetsku godinu, odnosno iznos sredstava utvrđen u finansijskom planu organizacije obaveznog socijalnog osiguranja za određene namene; stalna aproprijacija je aproprijacija u budžetu kojom se obavezno utvrđuju sredstva na ime otplate duga i datih garancija; APROPRIJACIJE ZA INDIREKTNE KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA SE U BUDžETU NE OPREDELjUJU POIMENIČNO ZA SVAKOG INDIREKTNOG KORISNIKA, VEĆ SE ISKAZUJU ZBIRNO PO VRSTAMA INDIREKTNIH KORISNIKA I NAMENAMA SREDSTAVA U OKVIRU RAZDELA DIREKTNOG KORISNIKA KOJI JE, U BUDžETSKOM SMISLU, ODGOVORAN ZA TE INDIREKTNE KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA;

9) Zaduživanje predstavlja ugovaranje kredita ili emitovanje državnih hartija od vrednosti, u skladu sa posebnim zakonom;

10) Zaduživanje zbog tekuće likvidnosti predstavlja ugovaranje kratkoročnih kredita, odnosno emitovanje kratkoročnih državnih hartija od vrednosti za finansiranje privremene nelikvidnosti budžeta, nastale usled neuravnoteženih kretanja u primanjima i izdacima tokom izvršenja budžeta;

11) Preuzimanje obaveza predstavlja angažovanje sredstava po osnovu pravnog akta od strane korisnika budžetskih sredstava, za koja se, u momentu angažovanja, očekuje da predstavljaju gotovinski izdatak, neposredno ili u budućnosti;

12) Plaćanja označavaju sve finansijske transakcije koje imaju za rezultat smanjenje salda na bankovnom računu;

13) Javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike, lokalnih vlasti ili organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

14) Konsolidovani račun trezora Republike je objedinjeni račun sredstava korisnika sredstava budžeta Republike i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji se otvara Republici, a vodi se u Upravi za trezor;

15) Glavna knjiga trezora je glavna knjiga dvojnog knjigovodstva, u kojoj se evidentiraju sve promene na računima;

16) Poreski rashodi su olakšice i oslobođenja u odnosu na uobičajenu poresku strukturu, koja umanjuju iznos naplaćenih prihoda;

17) Memorandum o budžetu je srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir na osnovu kojeg se donose budžeti i finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

18) Opšti bilans je sastavni deo Memoranduma o budžetu za budžetsku godinu u okviru kojeg se bilansiraju ukupna primanja i izdaci Republike, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; opšti bilans na nivou grada je akt izvršnog organa grada u kojem se iskazuju ukupna primanja i izdaci budžeta grada i budžeta gradskih opština u njegovom sastavu;

19) Korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika ili lokalne vlasti);

20) Transferna sredstva su sredstva koja se iz budžeta Republike, odnosno budžeta lokalne vlasti prenose korisnicima na drugom nivou vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja;

21) Donacija je namenski prihod, koji se ostvaruje na osnovu ugovora između davaoca i primaoca donacije;

22) Državna pomoć je pomoć koja se daje iz budžeta Republike i budžeta lokalne vlasti, kojom se stimuliše rad određenih preduzeća ili proizvodnja određenih proizvoda principom selektivnosti, a koja se uređuje posebnim zakonom;

23) Sistem konsolidovanog računa trezora je objedinjeni račun sredstava konsolidovanih računa trezora Republike i trezora lokalnih vlasti, preko kojeg se vrše plaćanja između korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, s jedne strane i subjekata koji nisu obuhvaćeni sistemom konsolidovanog računa trezora, s druge strane i obračunavaju međubankarska plaćanja;

24) Konsolidovani račun trezora lokalne vlasti je objedinjeni račun sredstava pripadajućih korisnika budžeta lokalne vlasti, koji se otvara lokalnim vlastima, a vodi se u Upravi za trezor;

25) Podračun je evidencioni račun korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji se otvara u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a vodi se u Upravi za trezor;

26) Zakon o završnom računu budžeta Republike je akt kojim Narodna skupština, za svaku budžetsku godinu, utvrđuje ukupno ostvarena primanja i sopstvene prihode korisnika sredstava budžeta Republike, izdatke budžeta, izdatke iz sopstvenih prihoda korisnika sredstava budžeta Republike i finansijski rezultat budžeta Republike;

27) Odluka o završnom računu budžeta lokalne vlasti je akt kojim lokalna skupština za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarena primanja i sopstvene prihode korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, izdatke budžeta, izdatke iz sopstvenih prihoda korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti i finansijski rezultat budžeta lokalne vlasti;

28) Odluka o završnom računu organizacija obaveznog socijalnog osiguranja je akt kojim nadležni organ organizacije obaveznog socijalnog osiguranja za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarena primanja i izdatke organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, sopstvene prihode i izdatke iz sopstvenih prihoda, kao i finansijski rezultat organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

29) Konsolidovani izveštaj grada je konsolidovani izveštaj završnog računa budžeta grada i završnih računa budžeta gradskih opština u njegovom sastavu, koji izrađuje organ nadležan za poslove finansija grada i podnosi Upravi za trezor;

30) Konsolidovani izveštaj Republike je konsolidovani izveštaj završnog računa budžeta Republike, završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, konsolidovanog izveštaja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, završnih računa jedinica teritorijalne autonomije, završnih računa opština i konsolidovanih izveštaja gradova, koji Vlada dostavlja Narodnoj skupštini radi informisanja;

31) PROGRAMSKI DEO BUDžETA JE DEO BUDžETA KOJI SADRŽI ZADATKE I AKTIVNOSTI KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA KOJE SE SPROVODE U CILjU EFIKASNOG UPRAVLjANjA SREDSTVIMA PO PREDLOŽENIM PROGRAMIMA, A KOJI DOPRINOSE OSTVARENjU STRATEŠKIH CILjEVA U SKLADU SA EKONOMSKOM POLITIKOM ZEMLjE;

32) STRATEŠKE OBLASTI SU OBLASTI KOJE KAO TAKVE OPREDELI NARODNA SKUPŠTINA ILI VLADA, U OKVIRU KOJIH KORISNIK BUDžETSKI SREDSTAVA DELUJE, ODNOSNO PRUŽA USLUGU, SREDSTVIMA RASPOREĐENIM U NjEGOVOM FINANSIJSKOM PLANU;

33) GLAVNI PROGRAM JE OPŠTI PROGRAM KOJI JE DEO STRATEŠKE OBLASTI I PRIPREMA SE I SPROVODI PREKO JEDNOG ILI VIŠE PROGRAMA, KOJI SU U NADLEŽNOSTI JEDNOG ILI VIŠE KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA;

34) PROGRAM JE DEO GLAVNOG PROGRAMA I U NADLEŽNOSTI JE SAMO JEDNOG KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA; PROGRAM IMA JASNO ODREĐENE SPECIFIČNE CILjEVE I POKAZATELjE USPEŠNOSTI I DELOTVORNOSTI, KOJI DOPRINOSE OSTVARENjU OPŠTIH CILjEVA GLAVNOG PROGRAMA;

35 ) PROJEKAT JE SKUP AKTIVNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH I ORGANIZOVANIH NA TAKAV NAČIN DA VODE KA OSTVARENjU CILjA I REZULTATA PROJEKTA, ODNOSNO PROGRAMA;

36) AKTIVNOST ČINE ZADACI KOJI SE OBAVLjAJU, ODNOSNO USLUGE KOJE SE PRUŽAJU U OKVIRU PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKTA, S PRECIZNO PLANIRANIM RASHODIMA I IZDACIMA, A ZAVRŠAVAJU SE OSTVARIVANjEM JEDNOG ILI VIŠE REZULTATA, KOJI DOPRINOSE POSTIZANjU CILjEVA I REZULTATA PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKTA ČIJI SU SASTAVNI DEO;

37) NACIONALNI INVESTICIONI PLAN JE PLAN SREDSTAVA KOJIM SE SREDSTVA OSTVARENA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE, IZ KREDITA MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA I DRUGIH IZVORA UTVRĐENIH ZAKONOM, RASPOREĐUJU ZA INVESTICIJE KOJE PODSTIČU ZAPOŠLjAVANjE, MODERNIZACIJU INFRASTRUKTURE, DODATNO UBRZANjE PRIVREDNOG RAZVOJA, RAVNOMERNIJI REGIONALNI RAZVOJ I DOPRINOSE POBOLjŠANjU STANDARDA STANOVNIŠTVA I ZA DRUGE NEMENE UTVRĐENE TIM PLANOM;

Obim budžeta

Član 5.

Budžetska primanja, koja pripadaju Republici ili lokalnim vlastima, raspoređuju se i iskazuju po izvorima u budžetu.

Budžetski izdaci Republike ili lokalnih vlasti određuju se po pojedinačnoj nameni u budžetu.

Primanja se iskazuju u ukupno ostvarenim iznosima, a izdaci u ukupno izvršenim iznosima.

IZUZETNO, U SLUČAJU DA VIŠI NIVO VLASTI SVOJIM AKTOM OPREDELI NIŽEM NIVOU VLASTI NAMENSKA SREDSTVA ZA NADOKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA, LOKALNI ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA FINANSIJE NA OSNOVU TOG AKTA OTVARA ODGOVARAJUĆE APROPRIJACIJE ZA IZVRŠAVANjE IZDATAKA PO TOM OSNOVU.

Budžetska primanja i izdaci moraju biti u ravnoteži.

U toku godine Vlada, odnosno nadležni izvršni organ lokalne vlasti, može raspolagati sredstvima koja su u budžetu ostvarena do isteka tekuće godine.

Direktni korisnici budžetskih sredstava mogu stvarati obaveze i koristiti budžetske aproprijacije, do iznosa utvrđenih za pojedinu namenu u budžetu,

KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA MOGU STVARATI OBAVEZE I KORISTITI BUDžETSKE APROPRIJACIJE, DO IZNOSA UTVRĐENIH ZA POJEDINU NAMENU U BUDžETU, ODNOSNO I DO IZNOSA APROPRIJACIJA UTVRĐENIH U OKVIRU PROGRAMA.

Naplata prihoda nije ograničena iznosima iskazanih prihoda u budžetu.

Član 10.

Budžet se sastoji iz opšteg, posebnog dela.

BUDžET SE SASTOJI IZ OPŠTEG, POSEBNOG DELA I PROGRAMSKOG DELA BUDžETA .

Opšti deo budžeta obuhvata:

1) pregled tekućih prihoda i tekućih rashoda:

2) pregled očekivanih primanja iz inostranih i domaćih kredita i otplata glavnice i kamate duga Republike i aktiviranih garancija;

3) predlog za korišćenje suficita, a u slučaju deficita – izvore za njegovo finansiranje;

4) procenu ukupnog novog zaduženja, odnosno razduženja Republike u toku budžetske godine;

5) procenu ukupnog iznosa novih garancija Republike tokom budžetske godine;

6) pregled i strukturu ukupno neizmirenog duga i garancija, sa procenom rizika izdataka koji mogu nastati iz neaktiviranih garancija, kao i plan Vlade za finansiranje aktiviranih garancija;

7) procenu drugih mogućih obaveza i njihov uticaj na budžet;

8) opis i procenu poreskih rashoda;

9) stalnu i tekuću budžetsku rezervu.

Poseban deo budžeta obuhvata finansijske planove direktnih korisnika budžetskih sredstava, prema principu podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.

Finansijski planovi uključuju izdatke direktnog korisnika budžetskih sredstava, u skladu sa PROGRAMSKOM, ekonomskom, i funkcionalnom klasifikacijom i klasifikacijom prema računovodstvenim fondovima, definisanim u članu 11. ovog zakona.

Opšti i poseban deo budžeta sadrži:

1) procenjene prihode i primanja i rashode i izdatke za tekuću fiskalnu godinu;

2) planirane prihode i primanja i rashode i izdatke za budžetsku godinu;

3) procenjene prihode i primanja i rashode i izdatke za naredne dve fiskalne godine.

PROGRAMSKI DEO BUDžETA SADRŽI:

STRATEŠKE OBLASTI;

GLAVNE PROGRAME;

PROGRAME;

PROJEKTE;

ZADATKE I AKTIVNOSTI.

ELEMENTI PROGRAMSKOG DELA BUDžETA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA ISKAZUJU SE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.

Finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastoji se od opšteg i posebnog dela, utvrđen na način koji propisuje ministar.

Budžetska klasifikacija

Član 11.

Budžet se priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije.

Budžetska klasifikacija obuhvata ekonomsku klasifikaciju prihoda i primanja, ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka, organizacionu klasifikaciju, funkcionalnu klasifikaciju i klasifikaciju prema računovodstvenim fondovima, i to:

1) ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja;

2) ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka iskazuje pojedinačna dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja;

3) organizaciona klasifikacija iskazuje izdatke po direktnim korisnicima budžetskih sredstava, sa raspodelom aproprijacija između korisnika;

4) funkcionalna klasifikacija iskazuje izdatke po funkcionalnoj nameni za određenu oblast i nezavisna je od organizacije koja tu funkciju sprovodi;

5) klasifikacija izdataka prema računovodstvenim fondovima iskazuje primanja i izdatke prema potrebama obavljanja određenih aktivnosti ili ostvarivanju određenih ciljeva, u skladu sa posebnim propisima (izdvojeno prikazivanje sredstava dobijenih po osnovu međunarodnih sporazuma, sredstava od doplatne poštanske marke za određene humanitarne svrhe i dr).

Inostrani i domaći izvori finansiranja, kao i otplata inostranog i domaćeg duga, čine elemente klasifikacija iz stava 2. ovog člana.

Ministar bliže uređuje budžetsku klasifikaciju, koju primenjuje Republika i lokalne vlasti, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja u pripremanju finansijskih planova.

BUDžETSKA KLASIFIKACIJA

ČLAN 11.

BUDžET SE PRIPREMA I IZVRŠAVA NA OSNOVU SISTEMA JEDINSTVENE BUDžETSKE KLASIFIKACIJE.

BUDžETSKA KLASIFIKACIJA OBUHVATA PROGRAMSKU KLASIFIKACIJU, EKONOMSKU KLASIFIKACIJU PRIHODA I PRIMANjA, EKONOMSKU KLASIFIKACIJU RASHODA I IZDATAKA, ORGANIZACIONU KLASIFIKACIJU, FUNKCIONALNU KLASIFIKACIJU I KLASIFIKACIJU PREMA RAČUNOVODSTVENIM FONDOVIMA, PRI ČEMU:

1) PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ISKAZUJE KLASIFIKACIJU STRATEŠKIH OBLASTI I GLAVNIH PROGRAMA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA;

2) EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PRIHODA I PRIMANjA ISKAZUJE PRIHODE I PRIMANjA NA OSNOVU PROPISA ILI UGOVORA KOJI ODREĐUJU IZVORE PRIHODA, ODNOSNO PRIMANjA;

3) EKONOMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA ISKAZUJE POJEDINAČNA DOBRA I USLUGE I IZVRŠENA TRANSFERNA PLAĆANjA;

4) ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA ISKAZUJE IZDATKE PO DIREKTNIM KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA, SA RASPODELOM APROPRIJACIJA IZMEĐU KORISNIKA;

5) FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA ISKAZUJE IZDATKE PO FUNKCIONALNOJ NAMENI ZA ODREĐENU OBLAST I NEZAVISNA JE OD ORGANIZACIJE KOJA TU FUNKCIJU SPROVODI;

6) KLASIFIKACIJA IZDATAKA PREMA RAČUNOVODSTVENIM FONDOVIMA ISKAZUJE PRIMANjA I IZDATKE PREMA POTREBAMA OBAVLjANjA ODREĐENIH AKTIVNOSTI ILI OSTVARIVANjU ODREĐENIH CILjEVA, U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA (IZDVOJENO PRIKAZIVANjE SREDSTAVA DOBIJENIH PO OSNOVU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA, SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE ZA ODREĐENE HUMANITARNE SVRHE I DR).

INOSTRANI I DOMAĆI IZVORI FINANSIRANjA, KAO I OTPLATA INOSTRANOG I DOMAĆEG DUGA, ČINE ELEMENTE KLASIFIKACIJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

MINISTAR BLIŽE UREĐUJE BUDžETSKU KLASIFIKACIJU, KOJU PRIMENjUJE REPUBLIKA I LOKALNE VLASTI, DIREKTNI I INDIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA I ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA U PRIPREMANjU FINANSIJSKIH PLANOVA.

Memorandum o budžetu

Član 16.

Ministar priprema Memorandum o budžetu o ekonomskoj i fiskalnoj politici za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine i dostavlja Vladi na razmatranje i usvajanje.

MINISTAR PRIPREMA MEMORANDUM O BUDžETU O EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI ZA BUDžETSKU GODINU I NAREDNE DVE FISKALNE GODINE, KOJI SE REVIDIRA U ROKOVIMA UTVRĐENIM ČLANOM 14. OVOG ZAKONA, UZIMAJUĆI U OBZIR MAKROEKONOMSKI OKVIR AŽURIRAN POSLE 30. APRILA.

Memorandum o budžetu sadrži:

1) srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir koji definiše pretpostavke i projekcije prema kojima se budžet priprema;

2) pregled ekonomske i fiskalne politike Vlade i uticaj na budžet;

3) preporuke u pogledu budžetske strategije i opredeljenja;

4) predloženi raspored sredstava prema funkcionalnoj klasifikaciji iz člana 11. stav 2. tačka 4) ovog zakona za budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine, u skladu sa srednjoročnim fiskalnim okvirom;

5) opšti bilans Republike Srbije;

6) konsolidovani opšti bilans Republike, kojim se vrši isključivanje međusobnih transfera različitih nivoa vlasti (republičkog, lokalnog i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja), pri čemu se uzimaju u obzir doprinosi za socijalno osiguranje naplaćeni od sektora privrede;

7) konsolidovani izveštaj Republike

REVIDIRANI MEMORANDUM SADRŽI I PREGLED NENAMENSKIH I NAMENSKIH TRANSFERA IZ BUDžETA REPUBLIKE PO SVAKOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE.

Član 19.

Na osnovu uputstva za pripremu nacrta budžeta Republike, direktni korisnici budžetskih sredstava izrađuju predlog finansijskog plana.

Predlog finansijskog plana iz stava 1. ovog člana sastoji se iz tri dela, i to:

1) Zahtev za tekuće izdatke, sa podacima o postojećim aktivnostima i uslugama direktnog korisnika budžetskih sredstava;

2) Zahtev za dodatna sredstva, za tekuće aktivnosti koje ne mogu biti usklađene sa ograničenjem sredstava za tekuće izdatke, sa predlogom prioriteta, koje treba razmotriti u postupku donošenja budžeta;

3) Zahtev za osnovna sredstva, za nabavku opreme, dodatna sredstva za kapitalne projekte započete u prethodnim fiskalnim godinama i za nove kapitalne projekte, kao prioritete koje treba razmotriti u postupku donošenja budžeta;

Delovi iz stava 2. ovog člana sastoje se iz pismenog objašnjenja i finansijskog zahteva.

Pismeno objašnjenje zahteva iz stava 2. tačka 1) ovog člana obavezno sadrži podatke o organizacionoj strukturi direktnog korisnika budžetskih sredstava, aktivnostima i uslugama, pregled sredstava i zaposlenih, neophodnih za aktivnosti i usluge u okviru tekućih izdataka.

Pismeno objašnjenje zahteva iz stava 2. tačka 2) ovog člana obavezno sadrži opis i razloge aktivnosti za koje se traže dodatna sredstva i novi zaposleni.

Pismeno objašnjenje zahteva iz stava 2. tačka 3) ovog člana obavezno sadrži, za svaki pojedinačni zahtev, razloge, opis, plan realizacije i procenu troškova u vezi sa korišćenjem i održavanjem osnovnog sredstva.

ČLAN 19.

NA OSNOVU UPUTSTVA ZA PRIPREMU NACRTA BUDžETA REPUBLIKE, DIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA IZRAĐUJU PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA.

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SASTOJI SE IZ ČETIRI DELA, I TO:

1) ZAHTEV ZA TEKUĆE IZDATKE, SA PODACIMA O POSTOJEĆIM AKTIVNOSTIMA I USLUGAMA DIREKTNOG KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA;

2) ZAHTEV ZA DODATNA SREDSTVA, ZA TEKUĆE AKTIVNOSTI KOJE NE MOGU BITI USKLAĐENE SA OGRANIČENjEM SREDSTAVA ZA TEKUĆE IZDATKE, SA PREDLOGOM PRIORITETA, KOJE TREBA RAZMOTRITI U POSTUPKU DONOŠENjA BUDžETA;

3) ZAHTEV ZA OSNOVNA SREDSTVA, ZA NABAVKU OPREME, DODATNA SREDSTVA ZA KAPITALNE PROJEKTE ZAPOČETE U PRETHODNIM FISKALNIM GODINAMA I ZA NOVE KAPITALNE PROJEKTE, KAO PRIORITETE KOJE TREBA RAZMOTRITI U POSTUPKU DONOŠENjA BUDžETA;

4) ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA IZ NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA KOJI SE ISKAZUJU PO PROGRAMIMA, ODNOSNO PROJEKTIMA ZA DVE I VIŠE GODINA.

DELOVI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SASTOJE SE IZ PISANOG OBJAŠNjENjA I FINANSIJSKOG ZAHTEVA.

PISANO OBJAŠNjENjE ZAHTEVA IZ STAVA 2. TAČKA 1) OVOG ČLANA OBAVEZNO SADRŽI PODATKE O ORGANIZACIONOJ STRUKTURI DIREKTNOG KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, AKTIVNOSTIMA I USLUGAMA, PREGLED SREDSTAVA I ZAPOSLENIH, NEOPHODNIH ZA AKTIVNOSTI I USLUGE U OKVIRU TEKUĆIH IZDATAKA.

PISANO OBJAŠNjENjE ZAHTEVA IZ STAVA 2. TAČKA 2) OVOG ČLANA OBAVEZNO SADRŽI OPIS I RAZLOGE AKTIVNOSTI ZA KOJE SE TRAŽE DODATNA SREDSTVA I NOVI ZAPOSLENI.

PISANO OBJAŠNjENjE ZAHTEVA IZ STAVA 2. TAČKA 3) OVOG ČLANA OBAVEZNO SADRŽI, ZA SVAKI POJEDINAČNI ZAHTEV, RAZLOGE, OPIS, PLAN REALIZACIJE I PROCENU TROŠKOVA U VEZI SA KORIŠĆENjEM I ODRŽAVANjEM OSNOVNOG SREDSTVA.

PISANO OBJAŠNjENjE ZAHTEVA IZ STAVA 2. TAČKA 4) OVOG ČLANA OBAVEZNO SADRŽI, ZA SVAKI POJEDINAČAN ZAHTEV, NAZIV KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA KOJI IZVODI PROGRAM, ODNOSNO PROJEKAT, ŠIFRU PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA, NAZIV I OPIS PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA SA ORGANIZACIONOM OZNAKOM, PRAVNI OSNOV ZA ODREĐENU STRATEGIJU, DUGOROČNE CILjEVE PROGRAMA I NjIHOVE VEZE SA CILjEVIMA IZ STRATEŠKIH DOKUMENATA I GLAVNIH PROGRAMA, GLAVNE GODIŠNjE CILjEVE PROGRAMA, POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKTA, PLAN REALIZACIJE, PROCENU REZULTATA KAO I RIZIKE U OSTVARIVANjU PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKTA.

Član 24.

Ministar dostavlja Vladi nacrt budžeta Republike.

Vlada može da traži od ministra da dostavi dodatne informacije ili objašnjenja koja se tiču nacrta budžeta Republike.

Vlada odlučuje o izmenama nacrta budžeta Republike, utvrđuje predlog budžeta Republike i dostavlja Narodnoj skupštini, zajedno sa Memorandumom o budžetu.

Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt budžeta lokalne vlasti nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti.

Nadležni izvršni organ lokalne vlasti može da traži od lokalnog organa uprave nadležnog za finansije dodatne informacije ili objašnjenja koja se odnose na nacrt budžeta lokalne vlasti.

Nadležni izvršni organ lokalne vlasti utvrđuje predlog budžeta lokalne vlasti i obavezno ga dostavlja lokalnoj skupštini, u roku utvrđenom budžetskim alendarom.

UKOLIKO NADLEŽNI IZVRŠNI ORGAN LOKALNE VLASTI NE DOSTAVI PREDLOG BUDžETA LOKALNOJ SKUPŠTINI, U ROKU UTVRĐENOM BUDžETSKIM KALENDAROM, LOKALNA SKUPŠTINA MOŽE DONETI BUDžET.

Fiskalna godina i privremeno finansiranje

Član 28.

Budžet se donosi za period od jedne fiskalne godine i važi za godinu za koju je donet, A SREDSTVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA ISKAZUJU SE ZA JEDNU ILI VIŠE GODINA.

Fiskalnom godinom smatra se period od dvanaest meseci, u razdoblju od 1. januara do 31. decembra kalendarske godine.

U slučaju da Narodna skupština, odnosno lokalna skupština, ne donese budžet pre početka fiskalne godine, vrši se privremeno finansiranje u vremenu od najduže prva tri meseca fiskalne godine.

Privremeno finansiranje, u smislu stava 3. ovog člana, vrši se srazmerno sredstvima korišćenim u istom periodu u budžetu prethodne godine, a najviše do jedne četvrtine iznosa ukupnih prihoda raspoređenih u budžetu prethodne fiskalne godine.

Vlada, odnosno nadležan izvršni organ lokalne vlasti, donosi odluku o privremenom finansiranju.

Član 32.

Po donošenju budžeta Ministarstvo, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije, obaveštava direktne korisnike budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama.

Direktni korisnici budžetskih sredstava koji su, u budžetskom smislu, odgovorni za indirektne korisnike budžetskih sredstava, vrše raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija direktnih korisnika.

U ROKU OD 15 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU ZAKONA, ODNOSNO ODLUKE O BUDžETU, DIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA KOJI SU, U BUDžETSKOM SMISLU, ODGOVORNI ZA INDIREKTNE KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA, VRŠE RASPODELU SREDSTAVA INDIREKTNIM KORISNICIMA U OKVIRU SVOJIH ODOBRENIH APROPRIJACIJA, I O TOME OBAVEŠTAVAJU SVAKOG INIDREKTNOG KORISNIKA, PO DOBIJENOJ SAGLASNOSTI UPRAVE ZA TREZOR, ODNOSNO TREZORA LOKALNE VLASTI.

DIREKTNOM KORISNIKU BUDžETSKIH SREDSTAVA, KOJI NE POSTUPI U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA, NEĆE SE VRŠITI PRENOS SREDSTVA BUDžETA, UKLjUČUJUĆI I SREDSTVA ZA PLATE.

Član 33a

KORISNIK BUDžETSKIH SREDSTAVA KOJI, PORED PRIHODA IZ BUDžETA, ZA ODREĐENE RASHODE ILI IZDATKE OSTVARUJE I PRIHODE IZ DRUGIH IZVORA, OBAVEZAN JE DA IZMIRENjE TIH RASHODA I IZDATAKA PRVO VRŠI IZ PRIHODA IZ DRUGIH IZVORA.

NAKON ŠTO UTROŠI SREDSTVA IZ DRUGIH IZVORA, ZA REALIZACIJU RASHODA I IZDATAKA VRŠI SE PRENOS SREDSTAVA BUDžETA.

Član 36.

Prilikom preuzimanja obaveza, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava dužni su da se pridržavaju smernica o rokovima i uslovima plaćanja, koje određuje ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze na osnovu ugovora u pismenoj formi, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA PREUZIMAJU OBAVEZE NA OSNOVU PISANOG UGOVORA U ILI DRUGOG PRAVNOG AKTA, UKOLIKO ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO.

Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenog budžetom, ili koje su nastale u suprotnosti sa ovim zakonom ili nekim drugim propisom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa trezora Republike, odnosno lokalne vlasti.

Prinudna naplata koja se odnosi na korisnika budžetskih sredstava, a u osnovu za prinudnu naplatu je naveden račun izvršenja budžeta, može se sprovesti do iznosa 50% ukupnog obima sredstava opredeljenog tom budžetskom korisniku, na teret njegove aproprijacije, čije će se izvršenje obavljati sukcesivno, prema dinamici izvršenja budžeta (mesečne kvote).

Član 41.

U slučaju da se u toku godine obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog korisnika budžetskih sredstava promeni, iznos aproprijacija izdvojenih za aktivnosti tog korisnika će se uvećati, odnosno smanjiti.

Ako se obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog korisnika budžetskih sredstava iz stava 1. ovog člana uveća, sredstva će se obezbediti iz tekuće budžetske rezerve.

U slučaju osnivanja novog direktnog korisnika budžetskih sredstava, sredstva za njegovo poslovanje ili ovlašćenja obezbeđuju se iz tekuće budžetske rezerve.

Ako korisnik budžetskih sredstava prestane da postoji, a njegovi zadaci nisu preneti na drugog korisnika budžetskih sredstava, neiskorišćena sredstva se prenose u tekuću budžetsku rezervu.

Ako se u toku godine od jednog direktnog korisnika budžetskih sredstava obrazuje više direktnih korisnika, neiskorišćena sredstva raspoređena tom korisniku prenose se u tekuću budžetsku rezervu i raspoređuju novoobrazovanim direktnim korisnicima budžetskih sredstava.

Odluku o promeni u aproprijacijama iz st. 1-5. i korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi Vlada, odnosno nadležan izvršni organ lokalne vlasti.

Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje ministra, odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, može, IZUZEV APROPRIJACIJA ZA SREDSTVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA, izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije se ne mogu prenositi između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.

Član 62.

Vlada bliže uređuje budžetsko računovodstvo, sistem glavne knjige trezora i način vođenja konsolidovanog računa trezora.

Ministar uređuje način vođenja računovodstva budžeta i sadržaj i način finansijskog izveštavanja za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i budžetske fondove Republike i lokalne vlasti, a može doneti posebna uputstva o finansijskom izveštavanju za određene organe državne uprave.

MINISTAR UTVRĐUJE NAČIN IZVEŠTAVANjA O UKUPNIM PRIMANjIMA I UKUPNIM IZDACIMA ZA TREZORE LOKALNIH VLASTI.

Ministar uređuje način pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžetskih fondova Republike i lokalne vlasti.

Kalendar za podnošenje završnih računa

Član 64.

Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i završnih računa budžeta Republike i budžeta lokalnih vlasti izvršava se prema sledećem kalendaru:

28. februar – indirektni korisnici budžetskih sredstava pripremaju završni račun za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima budžetskih sredstava;

28. februar – korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje pripremaju završni račun za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje;

31. mart – direktni korisnici budžetskih sredstava pripremaju godišnji izveštaj i podnose Upravi za trezor, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, a direktni korisnici budžetskih sredstava koji u svojoj nadležnosti imaju korisnike budžetskih sredstava kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj koji podnose Upravi za trezor, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za finansije;

31. mart – organizacije obaveznog socijalnog osiguranja pripremaju odluke o završnim računima finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i podnose Upravi za trezor, a Republički zavod za zdravstveno osiguranje kontroliše, sravnjuje podatke iz završnih računa korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj koji podnosi Upravi za trezor;

15. maj – Ministarstvo priprema nacrt zakona o završnom računu budžeta Republike i zajedno sa odlukama o završnim računima finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja podnosi Vladi;

15. maj – lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti i podnosi nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

1. jun – nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja lokalnoj skupštini predlog odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti;

15. MAJ – LOKALNI ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA FINANSIJE PRIPREMA NACRT ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA LOKALNE VLASTI I PODNOSI NADLEŽNOM IZVRŠNOM ORGANU LOKALNE VLASTI;

1. JUN – NADLEŽNI IZVRŠNI ORGAN LOKALNE VLASTI DOSTAVLjA LOKALNOJ SKUPŠTINI PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA LOKALNE VLASTI;

15. JUN – MINISTARSTVO PRIPREMA NACRT ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE I ZAJEDNO SA ODLUKAMA O ZAVRŠNIM RAČUNIMA FINANSIJSKIH PLANOVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA PODNOSI VLADI;

15. jun – lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi Upravi za trezor odluku o završnom računu budžeta lokalne vlasti usvojenu od strane lokalne skupštine, izuzev lokalnih organa uprave nadležnih za poslove finansija gradskih opština u sastavu grada, koji svoje odluke o završnim računima budžeta dostavljaju gradu;

20. jun 1. JUL – lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija grada sastavlja konsolidovani izveštaj grada i podnosi Upravi za trezor;

1. jul 15. JUL – Vlada dostavlja Narodnoj skupštini predlog zakona o završnom računu budžeta Republike i odluke o završnim računima finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

1. avgust 1. SEPTEMBAR – Ministarstvo sastavlja konsolidovani izveštaj Republike i dostavlja Vladi;

30. septembar – Vlada dostavlja Narodnoj skupštini konsolidovani izveštaj Republike, radi informisanja.

Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavljaju krajnji rok u kalendaru za podnošenje završnih računa i drugih akata.

Vršenje interne kontrole

Član 66.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja uspostavljaju sisteme interne kontrole za sve transakcije računa prihoda i rashoda, računa finansijskih sredstava i obaveza i računa finansiranja, kao i upravljanja državnom imovinom.

Sistem interne kontrole sastoji se iz mreže koja čini jednu organizaciju, čiji je cilj da obezbedi:

1) primenu zakona, propisa, pravila i procedura;

2) uspešno poslovanje;

3) ekonomično, efikasno i namensko korišćenje sredstava;

4) čuvanje sredstava i ulaganja od gubitaka, uključujući i od prevara, nepravilnosti ili korupcije;

5) integritet i pouzdanost informacija, računa i podataka.

Interna kontrola je organizovana kao sistem procedura i odgovornosti svih lica uključenih u finansijske i poslovne procese direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i direktni korisnici budžetskih sredstava koji su u organizacionom i finansijskom smislu složene celine, organizuju posebnu službu internih kontrolora.

Ostali direktni korisnici budžetskih sredstava, osim korisnika iz stava 4. ovog člana, mogu organizovati posebnu službu internih kontrolora.

Ministar određuje direktne korisnike budžetskih sredstava iz stava 4. ovog člana i propisuje zajedničke kriterijume za organizaciju i postupak interne kontrole, na osnovu kojih direktni korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja mogu odrediti bližu organizaciju i postupak vršenja interne kontrole.

U slučajevima gde postoji organizovana služba internih kontrolora, kontrolori su direktno odgovorni funkcionerima direktnih korisnika budžetskih sredstava, odnosno organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Direktni korisnici budžetskih sredstava uspostavljaju odgovarajuće oblike interne kontrole za indirektne korisnike budžetskih sredstava koji su u njihovoj nadležnosti.

Direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti osnivaju odgovarajuće oblike interne kontrole za sve transakcije koje se tiču budžetskih primanja i izdataka, upravljanja sredstvima i upravljanja dugom lokalne vlasti.

U slučajevima iz stava 9. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe st. 1-8. ovog člana.

VI. CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU, BUDžETSKA KONTROLA I REVIZIJA«

CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU

ČLAN 66.

CENTRALNA JEDINICA ZA HARMONIZACIJU FINANSIJSKE KONTROLE, ZA FINANSIJSKO UPRAVLjANjE I KONTROLU I INTERNU REVIZIJU OBRAZUJE SE PRI MINISTARSTVU.

CENTRALNA JEDINICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVLjA POSLOVE CENTRALNE HARMONIZACIJE I KOORDINACIJE METODOLIGIJA KONTROLE I REVIZIJE, DEFINISANjA STANDARDA KONTROLE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM PRIZNATIM STANDARDIMA, DEFINISANjA METODOLOŠKIH UPUTSTAVA I PRIRUČNIKA ZA FINANSIJSKO UPRAVLjANjE, STRUČNOG USAVRŠAVANjA I SERTIFIKACIJE INTERNIH REVIZORA, OBUKE RUKOVODILACA I ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU IZ OBLASTI FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE, U SKLADU SA MEĐUNARODNO PRIHVAĆENIM STANDARDIMA.

MINISTAR DONOSI AKTA KOJIMA SE PROPISUJU STANDARDI I METODOLOŠKA UPUTSTVA, ODNOSNO BLIŽE UREĐUJU POSLOVI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

INTERNA KONTROLA

ČLAN 66A

DIREKTNI I INDIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA I ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA USPOSTAVLjAJU SISTEME INTERNE KONTROLE ZA SVE TRANSAKCIJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANSIJSKIH SREDSTAVA I OBAVEZA I RAČUNA FINANSIRANjA, KAO I UPRAVLjANjA DRŽAVNOM IMOVINOM.

SISTEM INTERNE KONTROLE SASTOJI SE IZ MREŽE KOJA ČINI JEDNU ORGANIZACIJU, ČIJI JE CILj DA OBEZBEDI:

1) PRIMENU ZAKONA, PROPISA, PRAVILA I PROCEDURA;

2) USPEŠNO POSLOVANjE;

3) EKONOMIČNO, EFIKASNO I NAMENSKO KORIŠĆENjE SREDSTAVA;

4) ČUVANjE SREDSTAVA I ULAGANjA OD GUBITAKA, UKLjUČUJUĆI I OD PREVARA, NEPRAVILNOSTI I KORUPCIJE;

5) INTEGRITET I POUZDANOST INFORMACIJA, RAČUNA I PODATAKA.

INTERNA KONTROLA SE ORGANIZUJE KAO SISTEM PROCEDURA I ODGOVORNOSTI SVIH LICA UKLjUČENIH U FINANSIJSKE I POSLOVNE PROCESE DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA I ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA.

Budžetska inspekcija i revizija

Član 67.

Poslove budžetske inspekcije i revizije obavlja Ministarstvo, sa ciljem vršenja inspekcije i revizije nad:

1) direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava;

2) organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja;

3) javnim preduzećima, osnovanim od strane Vlade, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, odnosno pravnim licima nad kojima Republika ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda.

Nadležni izvršni organ lokalne vlasti osniva lokalnu službu za inspekciju i reviziju.

Lokalna služba za inspekciju i reviziju nadležna je za sprovođenje inspekcije i revizije nad:

1) direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti;

2) javnim preduzećima, osnovanim od strane lokalne vlasti, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, odnosno pravnim licima nad kojima lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima lokalna javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda.

INTERNA REVIZIJA

ČLAN 67.

ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KAO I DIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA KOJI SU U ORGANIZACIONOM I FINANSIJSKOM SMISLU SLOŽENE CELINE, USPOSTAVLjAJU POSEBNU SLUŽBU INTERNE REVIZIJE.

OSTALI DIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA, OSIM KORISNIKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, MOGU ORGANIZOVATI POSEBNU SLUŽBU INTERNE REVIZIJE.

MINISTAR ODREĐUJE DIREKTNE KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I PROPISUJE ZAJEDNIČKE KRITERIJUME ZA ORGANIZACIJU I POSTUPAK INTERNE KONTROLE, NA OSNOVU KOJIH DIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA I ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA MOGU ODREDITI BLIŽU ORGANIZACIJU I POSTUPAK VRŠENjA INTERNE REVIZIJE.

U SLUČAJEVIMA GDE POSTOJI ORGANIZOVANA SLUŽBA INTERNE REVIZIJE, REVIZORI SU DIREKTNO ODGOVORNI FUNKCIONERIMA DIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA.

DIREKTNI KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA USPOSTAVLjAJU ODGOVARAJUĆE OBLIKE INTERNE REVIZIJE ZA INDIREKTNE KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA KOJI SU U NjIHOVOJ NADLEŽNOSTI.

DIREKTNI KORISNICI SREDSTAVA BUDžETA LOKALNE VLASTI USPOSTAVLjAJU ODGOVARAJUĆE OBLIKE INTERNE REVIZIJE ZA SVE TRANSAKCIJE KOJE SE TIČU BUDžETSKIH PRIMANjA I IZDATAKA, UPRAVLjANjA SREDSTVIMA I UPRAVLjANjA DUGOM LOKALNE VLASTI.

FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE SU:

1) PROVERA PRIMENE ZAKONA KOJA PREDSTAVLjA NAKNADNU PROVERU KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, ORGANIZACIJA, PREDUZEĆA, ODNOSNO PRAVNIH LICA IZ ČLANA 68. ST. 1. I 3. OVOG ZAKONA, U POGLEDU POŠTOVANjA PRAVILA INTERNE KONTROLE;

2) OCENA SISTEMA INTERNE REVIZIJE KOJA PREDSTAVLjA OCENU ADEKVATNOSTI, USPEŠNOSTI I POTPUNOSTI INTERNE KONTROLE;

3) DAVANjE SAVETA O IMPLIKACIJAMA REVIZIJE KADA SE UVODE NOVI SISTEMI, PROCEDURE ILI ZADACI;

4) REVIZIJA NAČINA RADA (PERFORMANSI) KOJA PREDSTAVLjA OCENU POSLOVANjA I PROCESA U KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA, ORGANIZACIJAMA, PREDUZEĆIMA, ODNOSNO PRAVNIM LICIMA IZ ČLANA 68. ST. 1. I 3. OVOG ZAKONA, NAD KOJIMA SE VRŠI REVIZIJA, UKLjUČUJUĆI I NEFINANSIJSKE OPERACIJE, U CILjU OCENE EKONOMIČNOSTI, EFIKASNOSTI I USPEŠNOSTI ORGANA I ORGANIZACIJA;

5) USPOSTAVLjANjE SARADNjE SA EKSTERNOM REVIZIJOM;

6) VRŠENjE OSTALIH ZADATAKA NEOPHODNIH DA BI SE OSTVARILA SIGURNOST U POGLEDU FUNKCIONISANjA SISTEMA INTERNE REVIZIJE;

Funkcije Budžetske inspekcije i revizije

Član 68.

Funkcije Budžetske inspekcije i revizije jesu:

1) provera primene zakona koja predstavlja naknadnu proveru korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, odnosno pravnih lica iz člana 67. st. 1. i 3. ovog zakona, u pogledu poštovanja pravila interne kontrole;

2) ocena sistema interne kontrole koja predstavlja ocenu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti interne kontrole;

3) kontrola primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, odnosno pravnih lica iz člana 67. st. 1. i 3. ovog zakona;

4) revizija načina rada (performansi) koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa u korisnicima budžetskih sredstava, organizacijama, preduzećima, odnosno pravnim licima iz člana 67. st. 1. i 3. ovog zakona, nad kojima se vrši revizija, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti organa i organizacija;

5) davanje saveta o implikacijama kontrole i revizije kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci;

6) uspostavljanje saradnje sa eksternom revizijom;

7) vršenje ostalih zadataka neophodnih da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne kontrole.

BUDžETSKA INSPEKCIJA

ČLAN 68.

POSLOVE BUDžETSKE INSPEKCIJE OBAVLjA MINISTARSTVO, SA CILjEM VRŠENjA INSPEKCIJE NAD:

1) DIREKTNIM I INDIREKTNIM KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA;

2) ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA;

3) JAVNIM PREDUZEĆIMA, OSNOVANIM OD STRANE VLADE REPUBLIKE, PRAVNIM LICIMA OSNOVANIM OD STRANE TIH JAVNIH PREDUZEĆA, ODNOSNO PRAVNIM LICIMA NAD KOJIMA REPUBLIKA IMA DIREKTNU ILI INDIREKTNU KONTROLU NAD VIŠE OD 50% KAPITALA ILI VIŠE OD 50% GLASOVA U UPRAVNOM ODBORU, KAO I NAD DRUGIM PRAVNIM LICIMA U KOJIMA JAVNA SREDSTVA ČINE VIŠE OD 50% UKUPNOG PRIHODA.

NADLEŽNI IZVRŠNI ORGAN LOKALNE VLASTI OSNIVA LOKALNU SLUŽBU ZA INSPEKCIJU I REVIZIJU.

LOKALNA SLUŽBA ZA INSPEKCIJU NADLEŽNA JE ZA SPROVOĐENjE INSPEKCIJE NAD:

1) DIREKTNIM I INDIREKTNIM KORISNICIMA SREDSTAVA BUDžETA LOKALNE VLASTI;

2) JAVNIM PREDUZEĆIMA, OSNOVANIM OD STRANE LOKALNE VLASTI, PRAVNIM LICIMA OSNOVANIM OD STRANE TIH JAVNIH PREDUZEĆA, ODNOSNO PRAVNIM LICIMA NAD KOJIMA LOKALNA VLAST IMA DIREKTNU ILI INDIREKTNU KONTROLU NAD VIŠE OD 50% KAPITALA ILI VIŠE OD 50% GLASOVA U UPRAVNOM ODBORU, KAO I NAD DRUGIM PRAVNIM LICIMA U KOJIMA LOKALNA JAVNA SREDSTVA ČINE VIŠE OD 50% UKUPNOG PRIHODA.

FUNKCIJA BUDžETSKE INSPEKCIJE JE KONTROLA PRIMENE ZAKONA U OBLASTI MATERIJALNO-FINANSIJSKOG POSLOVANjA I NAMENSKOG I ZAKONITOG KORIŠĆENjA SREDSTAVA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, ORGANIZACIJA, PREDUZEĆA, ODNOSNO PRAVNIH LICA IZ ST. 1. I 3. OVOG ČLANA.

«Član 68a

AKO SE U POSTUPKU INSPEKCIJE UTVRDE NEZAKONITOSTI, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA REŠENjEM NALAŽE MERE ZA NjIHOVO OTKLANjANjE I PREDUZIMA DRUGE ZAKONOM UTVRĐENE POSTUPKE.

Član 68b

UKOLIKO KORISNICI BUDžETSKIH SREDSTAVA, ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I JAVNA PREDUZEĆA IZ ČLANA 67. STAV 1 OVOG ZAKONA NE POSTUPE PO REŠENjU BUDžETSKE INSPEKCIJE, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA MOŽE IZDATI NALOG DA IM SE OBUSTAVI PRENOS SREDSTAVA BUDžETA U TEKUĆEM PERIODU, OSIM SREDSTAVA ZA PLATE, U VISINI NENAMENSKI UTROŠENIH SREDSTAVA KOJA SU PO REŠENjU BUDžETSKE INSPEKCIJE NALOŽENA DA VRATE.

Član 68v

UKOLIKO JEDINICA TERITORIJALNE AUTONOMIJE NE POSTUPI PO REŠENjU BUDžETSKE INSPEKCIJE, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA MOŽE PRIVREMENO OBUSTAVITI PRENOS PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA JEDINICI TERITORIJALNE AUTONOMIJI.

UKOLIKO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NE POSTUPI PO REŠENjU BUDžETSKE INSPEKCIJE, MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA MOŽE PRIVREMENO OBUSTAVITI TRANSFERNA SREDSTVA IZ BUDžETA REPUBLIKE, DO OTKLANjANjA NEPRAVILNOSTI KONSTATOVANIH ZAPISNIKOM.

Prava i dužnosti

Član 69.

Rad budžetske inspekcije je nezavisan. Njen rad, ovlašćenja, obeležja i dr. urediće se posebnim aktom Vlade, na predlog ministra. Ovim aktom urediće se i pravo na izjavljivanje žalbe protiv REŠENjA inspektora, odnosno revizora, u upravnom postupku.

Program rada budžetske inspekcije i revizije i njegove promene utvrđuje ministar.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju na lokalnu službu za inspekciju i reviziju.

Ministar utvrđuje metodologiju i bliže uređuje način rada budžetske inspekcije i revizije.

Standardi u pogledu metodologije i načina rada iz stava 4. ovog člana primenjuju se i na lokalnu službu za inspekciju i reviziju.

Budžetska inspekcija i revizija obavlja kontrolu kvaliteta rada inspekcije i revizije iz stava 5. ovog člana, radi obezbeđenja jedinstvene primene postupka inspekcije i revizije na teritoriji Republike.

Lokalna služba za inspekciju i reviziju dostavlja dokumentaciju i izveštaj, na zahtev funkcionera koji rukovodi budžetskom inspekcijom i revizijom, radi ispunjenja uslova iz stava 6. ovog člana.

Budžetska inspekcija i revizija, kao i lokalna služba za inspekciju i reviziju imaju pristup svim podacima, dokumentima, izveštajima i informacijama potrebnim za obavljanje funkcija kod korisnika budžetskih sredstava, organizacije, preduzeća, odnosno pravnog lica iz člana 67. st. 1. i 3. ovog zakona, nad kojima se vrši inspekcija, odnosno revizija.

Budžetska inspekcija i revizija i lokalna služba za inspekciju i reviziju imaju na raspolaganju odgovarajuće resurse (osoblje, prostor i opremu), koji obezbeđuju vršenje njihovih funkcija.

U vršenju funkcija, budžetska inspekcija i revizija i lokalna služba za inspekciju i reviziju obavezni su da čuvaju tajnost službenih i poslovnih podataka.

Izveštavanje

Član 70.

Budžetska inspekcija i revizija dostavlja ministru izveštaj o izvršenoj inspekciji i reviziji sa nalazima, merama i odgovarajućim preporukama.

Budžetska inspekcija i revizija obezbeđuje zapisnik, izveštaj i preporuku korisniku budžetskih sredstava, organizaciji, preduzeću, odnosno pravnom licu iz člana 67. st. 1. i 3. ovog zakona, kod kojeg je vršena inspekcija, odnosno revizija.

BUDžETSKA INSPEKCIJA I BUDžETSKA REVIZIJA, ODNOSNO LOKALNA SLUŽBA ZA INSPEKCIJU I REVIZIJU DOSTAVLjA SKUPŠTINI LOKALNIH VLASTI ZAPISNIK I IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ INSPEKCIJI, ODNOSNO REVIZIJI KORISNIKA IZ ČLANA 67. STAV 3, RADI UPOZNAVANjA I PREDUZIMANjA ODGOVARAJUĆIH MERA IZ NjENE NADLEŽNOSTI.

Ministar dostavlja izveštaj iz stava 1. ovog člana Vladi koja ga podnosi Narodnoj skupštini, dva puta godišnje.

Na postupak lokalne službe za inspekciju i reviziju shodno se primenjuju odredbe st. 1. i 2. ovog člana.

VII. POSLOVI BUDžETA

Dužnosti i odgovornosti u vezi sa poslovima budžeta

Član 72.

Poslove budžeta obavlja Ministarstvo vršenjem sledećih funkcija:

1) u pripremi budžeta:

(1) koordiniše postupak pripreme budžeta;

(2) razrađuje smernice za pripremu budžeta;

(3) analizira zahteve za finansiranje direktnih korisnika budžetskih sredstava i predlaže iznose aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta;

(4) analizira finansijske planove organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžete lokalnih vlasti i predlaže iznose transfera koji se unose u nacrt budžeta;

(5) priprema nacrt budžeta;

2) u izvršenju budžeta:

(1) kontroliše plan izvršenja budžeta direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši eventualne korekcije i prosleđuje korigovani plan trezoru, radi izvršenja budžeta i upravljanja gotovinskim sredstvima;

(2) kontroliše preuzete obaveze radi utvrđivanja usklađenosti sa donetim budžetom, odobrava ih i prosleđuje odobrene preuzete obaveze trezoru, radi izvršenja budžeta;

(3) prati primanja i izdatke budžeta;

(4) daje preporuke direktnim korisnicima budžetskih sredstava, lokalnoj vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja po pitanjima budžeta.

VIII. UPRAVA ZA TREZOR

Dužnosti i odgovornosti trezora

Član 73.

UPRAVA ZA TREZOR OBAVLjA SLEDEĆE POSLOVE, I TO:

1) U PRIPREMI BUDžETA:

(1) KOORDINIŠE POSTUPAK PRIPREME BUDžETA;

(2) RAZRAĐUJE SMERNICE ZA PRIPREMU BUDžETA;

(3) ANALIZIRA ZAHTEVE ZA FINANSIRANjE KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA I PREDLAŽE IZNOSE APROPRIJACIJA KOJI SE UNOSE U NACRT BUDžETA;

(4) ANALIZIRA FINANSIJSKE PLANOVE ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I BUDžETE LOKALNIH VLASTI I PREDLAŽE IZNOSE TRANSFERA KOJI SE UNOSE U NACRT BUDžETA;

(5) UČESTVUJE U PRIPREMI FINANSIJSKIH PLANOVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I BUDžETA LOKALNE SAMOUPRAVE;

(6) PRATI IZVRŠENjE BUDžETA U ODNOSU NA PLAN KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, DAJE PREDLOG ZA KOREKCIJE I PROSLEĐUJE KORIGOVAN PLAN RADI IZVRŠENjA BUDžETA I UPRAVLjANjA GOTOVINSKOM OSNOVOM;

(7) PRATI PRIMANjA I IZDATKE BUDžETA, PRIMANjA I IZDATKE ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I PRIMANjA I IZDATKE BUDžETA LOKALNIH VLASTI;

(8) DAJE PREPORUKE KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA, LOKALNOJ VLASTI I ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA PO PITANjIMA BUDžETSKOG SISTEMA I BUDžETA;

2) FINANSIJSKO PLANIRANjE, KOJE OBUHVATA:

(1) PROJEKCIJE I PRAĆENjE PRILIVA NA SISTEMU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA I NA RAČUNU TREZORA REPUBLIKE I ZAHTEVE ZA IZVRŠAVANjE IZDATAKA;

(2) DEFINISANjE TROMESEČNIH I MESEČNIH KVOTA PREUZETIH OBAVEZA I PLAĆANjA;

3) UPRAVLjANjE GOTOVINSKIM SREDSTVIMA REPUBLIKE, KOJE OBUHVATA:

(1) UPRAVLjANjE KONSOLIDOVANIM RAČUNOM TREZORA NA KOJI SE UPLAĆUJU SVA

PRIMANjA I IZ KOJEG SE VRŠE SVA PLAĆANjA IZ BUDžETA, KOJI SE ODNOSE NA:

– OTVARANjE I KONTROLU BANKARSKIH RAČUNA I PODRAČUNA;

– UPRAVLjANjE BANKARSKIM ODNOSIMA;

(2) UPRAVLjANjE LIKVIDNOŠĆU;

(3) RAZRADU POSTUPAKA ZA NAPLATU PRIMANjA PREKO BANKARSKOG SISTEMA;

(4) UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM SREDSTVIMA;

4) KONTROLA RASHODA, KOJA OBUHVATA PREDLAGANjE POSTUPAKA ODOBRAVANjA PREUZIMANjA OBAVEZA, PROVERU PRIJEMA DOBARA I USLUGA I ODOBRAVANjE PLAĆANjA NA TERET BUDžETSKIH SREDSTAVA;

5) BUDžETSKO RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE, KOJE OBUHVATA:

(1) RAČUNOVODSTVENE POSLOVE ZA:

– OBRADU PLAĆANjA I EVIDENTIRANjE PRIMANjA;

– VOĐENjE DNEVNIKA, GLAVNE KNjIGE I ODABRANIH POMOĆNIH KNjIGA ZA SVA PRIMANjA I IZDATKE PO KORISNICIMA BUDžETSKIH SREDSTAVA;

– MEĐUNARODNE DONACIJE I DRUGE VIDOVE POMOĆI;

(2) FINANSIJSKO IZVEŠTAVANjE;

(3) RAČUNOVODSTVENU METODOLOGIJU, UKLjUČUJUĆI:

– ODRŽAVANjE SISTEMA KLASIFIKACIJE;

– PROPISIVANjE PRAVILA BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA;

– PROPISIVANjE ZAHTEVA U POGLEDU INTERNOG I EKSTERNOG IZVEŠTAVANjA;

6) USPOSTAVLjANjE FINANSIJSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, KOJI OBUHVATA KORISNIKE BUDžETSKIH SREDSTAVA, KAO I SISTEM JAVNIH PRIHODA I JAVNIH RASHODA (STALNI INFORMACIONI SISTEM) I UPRAVLjANjE TIM SISTEMOM;

7) POSLOVE U VEZI JAVNIH PLAĆANjA KOJI OBUHVATAJU VOĐENjE EVIDENCIJA I OBAVLjANjE POSLOVA U OKVIRU SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA, I TO:

(1) VOĐENjE SPISKA KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE I BUDžETA LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I DRUGE REGISTRE UTVRĐENE POSEBNIM PROPISIMA;

(2) OTVARANjE I VOĐENjE EVIDENCIJA O UPLATNIM RAČUNIMA JAVNIH PRIHODA;

(3) RASPOREĐIVANjE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA NA ODGOVARAJUĆE PODRAČUNE RAZLIČITIH NIVOA VLASTI, U SKLADU SA ZAKONOM;

(4) VOĐENjE PODRAČUNA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA;

(5) VOĐENjE DRUGIH RAČUNA, U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA;

(6) PRIJEM, KONTROLA I OBRADA NALOGA ZA PLAĆANjA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA;

(7) IZDAVANjE NALOGA ZA PLAĆANjA NA TERET PODRAČUNA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA, NA OSNOVU ZAKONA I DOBIJENIH OVLAŠĆENjA, NA OSNOVU SUDSKIH I DRUGIH IZVRŠNIH NASLOVA, ISPRAVKE GREŠAKA I NAPLATE USLUGA;

(8) OBAVLjANjE GOTOVINSKIH ISPLATA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA;

(9) PRIJEM GOTOVINSKIH UPLATA FIZIČKIH LICA NA IME IZMIRIVANjA OBAVEZA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA;

(10) PRIJEM, KONTROLA I OBRADA GODIŠNjIH IZVEŠTAJA KORISNIKA SREDSTAVA, U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA;

(11) VOĐENjE FISKALNE STATISTIKE, U SKLADU SA PROPISOM KOJI DONOSI MINISTAR;

(12) PRAĆENjE LIKVIDNOSTI KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA REPUBLIKE I LOKALNIH VLASTI, KAO I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJI SU UKLjUČENI U SISTEM KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA I DAVANjE PODATAKA O TOME, SAGLASNO VAŽEĆIM PROPISIMA;

8) CENTRALIZOVANA OBRADA LIČNIH PRIMANjA ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE , KOJA OBUHVATA:

(1) OBRADU ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH PRIMANjA ZAPOSLENIH;

(2) ODRŽAVANjE I ČUVANjE BAZE PODATAKA O ZAPOSLENIMA KOJI SE ODNOSE NA NjIHOVA LIČNA PRIMANjA;

9) PRAĆENjE I KONTROLA AKTIVNOSTI JAVNIH PREDUZEĆA, KOJA OBUHVATA:

(1) PRAĆENjE PROCESA RESTRUKTURIRANjA JAVNIH PREDUZEĆA, U SKLADU SA SPORAZUMIMA ZAKLjUČENIM SA MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA;

(2) UČEŠĆE U PRIPREMI SMERNICA ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA;

(3) PROPISIVANjE SMERNICA ZA IZRADU POSLOVNOG PLANA;

(4) ANALIZU KVARTALNIH IZVEŠTAJA;

(5) PRAĆENjE KRETANjA MASE ZARADA;

(6) IZRADU IZVEŠTAJA ZA POTREBE KOMISIJE NADLEŽNE ZA RESTRUKTURIRANjE;

10) EVIDENTIRANjE I PRAĆENjE DRŽAVNE POMOĆI.

Rukovođenje

Član 73b

Upravom za trezor rukovodi direktor.

Direktora Uprave za trezor postavlja Vlada, na predlog ministra.

Direktor Uprave za trezor može da ima zamenika.

Direktor Uprave za trezor obezbeđuje koordinaciju rada i jedinstvenu primenu propisa u svim područnim jedinicama, koja se ostvaruje aktima ministra i neposrednim izdavanjem uputstava za rad.

Na predlog direktora Uprave za trezor, ministar uređuje:

1) unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Upravi za trezor kojom se propisuju posebna znanja i sposobnosti za pojedina radna mesta;

2) prava i obaveze zaposlenih u Upravi za trezor iz radnih odnosa (zvanja, visinu osnovice za obračun plata, naknade zarada, kriterijumi za stimulativno nagrađivanje, priznanja, vođenje disciplinskog postupka, izricanje disciplinskih mera, kao i ovlašćenje za vođenje disciplinskog postupka i prenošenje tog ovlašćenja);

3) stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u Upravi za trezor;

4) pravila ponašanja zaposlenih u Upravi za trezor;

5) poslove koji su nespojivi sa službenom dužnošću;

6) druga pitanja u skladu sa zakonom.

IX. NOVČANE KAZNE

KAZNENE ODREDBE

Novčane kazne za prekršaje

Član 74.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se odgovorno lice korisnika budžetskih sredstava, odgovorno lice u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja ili drugo odgovorno lice, za sledeće prekršaje:

1) ukoliko stvori obaveze ili na teret računa budžeta odobri plaćanje rashoda koji nije predviđen u budžetu;

2) ako ne poštuje odredbe čl. 13a, 19, 20, 22, 23, člana 24. stav 6. i člana 32. ovog zakona u postupku pripreme i usvajanja budžeta;

3) ako predlog budžeta i završnog računa i izveštaji koji se dostavljaju Narodnoj skupštini, odnosno lokalnoj skupštini ne sadrže delove iz čl. 10. i 65. ovog zakona;

4) ako ne poštuje odredbe čl. 31-41, 50. i 51. ovog zakona u postupku izvršenja budžeta;

5) ako izvrši zaduživanje na način koji je u suprotnosti sa odredbama čl. 52-60. ovog zakona;

6) ako odloži naplatu dospelog potraživanja ili odobri naplatu u ratama potraživanja, bez prethodno dobijene saglasnosti Vlade, odnosno nadležnog izvršnog organa lokalne vlasti;

7) ako ne poštuje odredbe člana 8. st. 10. i 13. i čl. 61-65. ovog zakona;

8) ako ne otkloni propuste na koje je ukazano u pismenom izveštaju interne kontrole, odnosno u nalazu budžetske inspekcije i revizije, ili ih ne ispravi blagovremeno (čl. 66. i 79);

9) ako ne postupi po odredbi člana 73k ovog zakona.

«KRIVIČNA DELA

ČLAN 74a

NOVČANOM KAZNOM OD TRIDESET HILjADA DINARA DO TRISTA HILjADA DINARA ILI ZATVOROM DO JEDNE GODINE KAZNIĆE SE ZA KRIVIČNO DELO ODGOVORNO LICE KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, ODGOVORNO LICE U ORGANIZACIJI OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA ILI DRUGO ODGOVORNO LICE KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ILI U ORGANIZACIJI OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA, KOJE STVORI OBAVEZE ILI NA TERET RAČUNA BUDžETA ODOBRI PLAĆANjE RASHODA I IZDATAKA PREKO IZNOSA OD JEDAN MILION DINARA U ODNOSU NA IZNOS UTVRĐEN BUDžETOM ILI FINANSIJSKIM PLANOM, ODNOSNO PREKO IZNOSA SREDSTAVA POZAJMICA DATIH AKTOM VLADE.

Prekršajni postupak

Član 75.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz člana 74. ovog zakona podnose interni kontrolori, budžetska inspekcija i revizija, lokalna služba za inspekciju i reviziju i druga lica ovlašćena za vršenje nadzora nad izvršenjem ovog zakona.

PREKRŠAJNI POSTUPAK IZ ČLANA 74. OVOG ZAKONA NE MOŽE SE PREDUZETI AKO PROTEKNU TRI GODINE OD DANA KADA JE PREKRŠAJ UČINjEN.

Prekršajni postupak iz stava 1. ovog člana vodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju prekršaji.

Ostavite komentar