Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija ad Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin

PREDLOG ZAKONA

O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD PO OSNOVU UGOVORA O DUGOROČNOM KREDITU ZA IZGRADNJU RAZVODNOG GASOVODA ALEKSANDROVAC-BRUS-KOPAONIK-RAŠKA-NOVI PAZAR-TUTIN

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: „Zajmoprimac”) po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin odobrenom od strane Societe Generale Banka Srbija a.d Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u evrima, u iznosu do 20.000.000 evra (slovima: dvadesetmiliona evra) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: „Garant”) izdaje u korist Societe Generale Banka Srbija a.d Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu broj BR. LTL 633506 (u daljem tekstu: „Ugovor o kreditu”), za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin u iznosu do 20.000.000 evra (slovima: dvadesetmiliona evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanoj za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni EURIBOR plus kamatna marža koja iznosi 2,09% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Societe Generale Banka Srbija a.d Beograd, 17. decembra 2015. godine.

Garant ovim neopozivo, bezuslovno, bez prigovora i na prvi poziv garantuje da će izmiriti dug Zajmoprimca prema Societe Generale Banka Srbija a.d Beograd (u daljem tekstu: „Banka”), odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz Ugovora o kreditu, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu garancije da plati dospelu, a neizmirenu obavezu ukoliko Zajmoprimac ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno u skladu sa Ugovorom o kreditu.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze u roku koji je naveden u stavu 2. ovog člana, Banka će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 3.

Otplatu kredita vrši Zajmoprimac prema Banci u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, sve u skladu sa odredbama Ugovora o kreditu.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, Garant će od Zajmoprimca imati pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Sredstva zajma koja su Zajmoprimcu stavljena na raspolaganje na osnovu Ugovora o kreditu za koje se izdaje garancija po ovom zakonu uplatiće se na namenski račun Zajmoprimca koji će se otvoriti kod Narodne banke Srbije, nakon stupanja na snagu ovog zakona. Sredstva sa računa koristiće se za plaćanje obaveza Zajmoprimca samo uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar