Predlog zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM

ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11 i 99/11 – dr. zakon), u članu 1. stav 1. tačka 5) posle reči: „osiguranja”, dodaju se zapeta i reči: „izuzev zaposlenih u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, za koje će se primenjivati propisi kojima se uređuje utvrđivanje plata, dodataka, naknada i ostalih primanja pripadnika Vojske Srbije”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenomglasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (,,Službeni glasnik RS”, broj 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond za SOVO), se sa aspekta finansiranja, smatra organizacijom za obavezno socijalno osiguranje. U skladu sa Zakonom i Uredbom o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za SOVO (,,Službeni glasnik RS”, broj 37/12) donet je finansijski plan Fonda za SOVO za 2013. godinu, kojim su obuhvaćene plate, naknade i lična primanja zaposlenih u Fondu za SOVO, na koji je saglasnost dala Narodna skupština Odlukom o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda SOVO za 2013. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 114/12).

Imajući u vidu da, nakon izdvajanja poslova penzijskog osiguranja iz nadležnosti Fonda SOVO, nisu doneti svi neophodni propisi i akti u vezi rada Fonda za SOVO, obračun i isplata plata, naknada i drugih primanja za zaposlene u Fondu za SOVO u 2012. godini vršio se na osnovu važećih rešenja koja su doneta na osnovu Pravilnika o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika vojske Srbije (,,Službeni vojni list”, broj 28/11), kao i za profesionalne pripadnike Vojske Srbije i isplaćivao iz sredstva budžeta namenjenog za finansiranje rashoda odbrane u 2012. godini, a sredstva za plate su bila obezbeđena u okviru budžeta Ministarstva odbrane za 2012. godinu.

Za 2013. godinu, s obzirom na status Fonda za SOVO sa aspekta propisa o budžetskom sistemu, na zaposlene bi u pogledu plata trebalo primenjivati Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, koji se, između ostalog, primenjuje na zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Međutim, zaposleni u Fondu za SOVO imaju status profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, pa je neophodno precizirati odredbu člana 1. tačka 5) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, tako da se ista ne primenjuje na zaposlene u Fondu za SOVO, odnosno precizirati da se na te zaposlene primenjuju propisi kojima se reguliše utvrđivanje plata, dodataka, naknada i ostalih primanja pripadnika Vojske Srbije.

Ovakvim rešenjem obezbeđuje se da zaposleni u Fondu za SOVO koji imaju i sada status profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, saglasno odredbama Zakona o Vojsci Srbije, nastave da ostvaruju svoja prava iz radnog odnosa i u pogledu ličnih primanja, na identičan način kao što su ta prava ostvarili i u 2012. godini, na teret sredstava obezbeđenih u Finansijskom planu Fonda za SOVO za 2013. godinu.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. predložene dopune precizira se primena Zakona o platama u državnim organima i javnim službama tako da se isti primenjuju na zaposlene u organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, osim na zaposlene u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, za koje će se na utvrđivanje plata, dodataka, naknada i ostalih primanja primenjivati propisi kojima se reguliše utvrđivanje plata, dodataka, naknada i ostalih primanja pripadnika Vojske Srbije.

Članom 2. predložene dopune propisuje se stupanje na snagu tog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Dodatna finansijska sredstva za realizaciju predloženog rešenja nisu potrebna i ista su obezbeđena u Finansijskom planu Fonda za SOVO za 2013. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Da se predlaže da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, saglasno sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad zaposlenih u Fondu za SOVO i na ostvarivanje zdravstvene zaštite vojnih osiguranika.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA DANOM OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU“

Razlog za stupanje na snagu ovog zakona danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” jeste ujednačenost primene propisa u vezi isplate plata i drugih primanja zaposlenih u Fondu za SOVO od januara 2013. godine.

PREGLED ODREDABA KOJE SE DOPUNJUJU

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata, dodataka, naknada i ostalih primanja:

1) predsednika Republike, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, predsednika i zamenika predsednika poslaničke grupe, predsednika i zamenika predsednika stalnog radnog tela Narodne skupštine, narodnog poslanika na stalnom radu u Narodnoj skupštini, članova Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), sudija Ustavnog suda, drugih izabranih lica i imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda;

2) izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima i organizacijama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

3) zaposlenih u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;

4) zaposlenih u javnim službama koje se finansiraju iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

5) zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, IZUZEV ZAPOSLENIH U FONDU ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA, ZA KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE UTVRĐIVANJE PLATA, DODATAKA, NAKNADA I OSTALIH PRIMANJA PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

2. Naziv propisa:

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

DRAFT LAW ON SALARIES IN GOVERNMENT AGENCIES AND PUBLIC SERVICES

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje propisi Evropske unije sa kojima je potrebno izvršiti usklađivanje.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nije bilo neophodno angažovanje konsultanata.

Ostavite komentar