Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

PREDLOG

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik RS”, br. 123/14 i 106/15), u članu 44. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Rukovalac podacima koji čine Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije je zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

Zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije dužan je da o svakoj povredi bezbednosti podataka iz stava 2. ovog člana obavesti lice, odnosno lica na koja se ti podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.”

Član 2.

U članu 56. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

„3) ne obavesti lice, odnosno lica na koja se podaci odnose, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o povredi bezbednosti podataka (član 44. stav 5.).”

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar