Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

Član 1.

U Zakonu o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10), posle člana 10. dodaju se čl. 10a, 10b i 10v, koji glase:

„Član 10a

Izvršilačka radna mesta u Zavodu razvrstavaju se po zvanjima, u zavisnosti od složenosti i odgovornosti poslova, potrebnih znanja i sposobnosti i uslova za rad.

Zvanja državnih službenika geodetske struke na izvršilačkim radnim mestima u Zavodu jesu:

sa srednjim obrazovanjem geodetske struke: mlađi stručni geodetski referent i stručni geodetski referent;

sa osnovnim akademskim studijama, osnovnim strukovnim studijama, odnosno sa studijama u trajanju do tri godine geodetske struke, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-dr. propis, 97/08, 44/10 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon o visokom obrazovanju): mlađi stručni geodetski saradnik i stručni geodetski saradnik;

sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine geodetske struke, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju: mlađi stručni geodetski savetnik, stručni geodetski savetnik, samostalni stručni geodetski savetnik i viši stručni geodetski savetnik.

Državni službenici geodetske struke u Zavodu sa odgovarajućim obrazovanjem, stiču zvanje mlađeg stručnog geodetskog referenta, mlađeg stručnog geodetskog saradnika i mlađeg stručnog geodetskog savetnika po završenom pripravničkom stažu i položenom državnom stručnom ispitu.

Zvanja državnih službenika u Zavodu koji nisu geodetske struke utvrđuju se u skladu sa propisima o državnim službenicima.

U pogledu uslova za sticanje višeg zvanja, gubitka zvanja, napredovanja u viši platni razred i vanredno napredovanje, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i pojedina prava i dužnosti nameštenika.

Član 10b

Državni službenici geodetske struke u Zavodu imaju pravo na osnovnu platu koja se obračunava tako što se osnovica pomnoži sa koeficijentom utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate državnih službenika, uvećanim za dodatni koeficijent u skladu sa ovim zakonom.

Dodatni koeficijent iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se u rasponu od 3% do 50% od koeficijenta utvrđenog u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate državnih službenika u zavisnosti od zvanja, posebnih uslova rada, odgovornosti, složenosti poslova, obima, težine i prirode posla, kao i osnovne plate državnih službenika geodetske struke.

Dodatni koeficijent svakom državnom službeniku geodetske struke utvrđuje rešenjem direktor Zavoda, u skladu sa kriterijumima iz stava 2. ovog člana.

Član 10v

Odredbe čl. 10a i 10b ovog zakona, ne odnose se na državne službenike koje Vlada postavlja na položaj u Zavodu.”

Član 2.

U članu 11. tačka 2) reči: „prostornog planiranja” zamenjuju se rečju: „građevinarstva”.

Član 3.

U članu 12. tačka 3) posle reči: „vodova” tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 4), 5) i 6), koje glase:

„4) izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat;

5) izrada projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja;

6) realizacija projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja.”

Član 4.

U članu 13. stav 3. tačka 2) posle reči: „licencama” dodaju se reči: „ili zaposlenih geodetske struke kojima se ne izdaje geodetska licenca u skladu sa ovim zakonom”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Pravnom licu koje je korisnik budžetskih sredstava i javnom preduzeću, može se izdati licenca za rad za radove iz člana 12. ovog zakona, koje mogu da obavljaju samo za svoje potrebe.

U stavu 5. reči: „Naučnoobrazovnoj geodetskoj ustanovi” zamenjuju se rečima: „Visokoškolskoj ustanovi koja realizuje studijski program u naučnoj, odnosno stručnoj oblasti Geodetsko inženjerstvo”.

Član 5.

U članu 14. stav 7. briše se.

Član 6.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Geodetsku licencu prvog reda stiče lice geodetske struke sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje pet godina u geodetskoj struci od čega najmanje dve godine sa tim obrazovanjem.

Geodetsku licencu drugog reda stiče lice geodetske struke sa osnovnim akademskim studijama, osnovnim strukovnim studijama, odnosno sa studijama u trajanju do tri godine, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje tri godine u geodetskoj struci od čega najmanje jednom godinom sa tim obrazovanjem.

Geodetsku licencu drugog reda stiče i lice geodetske struke sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje jedne godine sa tim obrazovanjem.”

Član 7.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova, za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, geodetska organizacija mora imati najmanje pet zaposlenih lica geodetske struke, od kojih najmanje dva sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izradu projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke, od kojih najmanje jedno sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova na izradi geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke, od kojih najmanje jedno sa geodetskom licencom drugog reda.

Za izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova i realizaciji projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke sa najmanje završenom srednjom geodetskom školom, položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje tri godine sa tim obrazovanjem.

Za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta, geodetska organizacija mora imati najmanje jedno zaposleno lice poljoprivredne struke sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), sa položenim državnim stručnim ispitom propisanim za to obrazovanje, odgovarajućom licencom Inženjerske komore Srbije i radnim iskustvom od najmanje tri godine na poslovima katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta.

Za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera, geodetska organizacija mora ispunjavati uslove iz stava 2. ovog člana i posedovati ovlašćenje Zavoda za snimanje iz vazdušnog prostora, koje se izdaje rešenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Geodetske radove u inženjersko-tehničkim oblastima (građevinarstvo, arhitektura, rudarstvo, energetika, poljoprivreda, šumarstvo, mašinstvo i brodogradnja i dr.), geodetska organizacija izvodi u skladu sa uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata, odnosno propisima kojima se uređuje izvođenje radova u određenoj inženjersko-tehničkoj oblasti.”

Član 8.

U članu 18. stav 1. tačka 4) posle reči: „inspekcijskog” dodaju se reči: „i stručnog”.

U tački 8) reč: „naknadu” zamenjuje se rečju: „cenu”.

Član 9.

Naziv člana 19. i član 19. menjaju se i glase:

„Dužnosti lica koje izvodi geodetske radove

Član 19.

Za geodetske radove koje izvodi geodetska organizacija, odgovorno je lice sa geodetskom licencom, odnosno lice geodetske struke koje izvodi radove u geodetskoj organizaciji koja nema zaposlene sa geodetskom licencom.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da:

1) geodetske radove izvodi u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;

2) potpiše i overi svojim pečatom, odnosno pečatom geodetske organizacije elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju.

Ako lice iz stava 1. ovog člana ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima ili potpiše i overi elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju o nepostojećim promenama ili sa neistinitim podacima, Zavod će rešenjem oduzeti geodetsku licencu, pečat i legitimaciju i zabraniti izvođenje geodetskih radova.

Geodetska licenca, pečat i legitimacija oduzimaju se i izvođenje geodetskih radova zabranjuje:

1) od tri meseca do jedne godine, ako lice sa geodetskom licencom ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;

2) na tri godine, ako je lice sa geodetskom licencom overilo svojim pečatom elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju o nepostojećim promenama ili sa neistinitim podacima.

Licu geodetske struke zaposlenom u geodetskoj organizaciji koje izvodi geodetske radove, a kome se ne izdaje geodetska licenca, zabraniće se izvođenje geodetskih radova, shodno odredbama st. 3. i 4. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta odgovorno je lice iz člana 17. stav 6. ovog zakona.”

Član 10.

Član 22. menja se i glasi:

„Član 22.

O izdatim licencama za rad geodetskih organizacija, geodetskim licencama i licima zaposlenim u geodetskim organizacijama kojima se ne izdaje geodetska licenca, kao i o oduzimanju licenci i zabrani izvođenja geodetskih radova, Zavod vodi registar koji je javno dostupan na internet stranici Zavoda.”

Član 11.

U članu 94. stav 3. reči: „diplomskim akademskim studijama – master” zamenjuju se rečima: „master akademskim studijama”, a posle reči: „odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine” i posle reči: „odnosno sa studijama u trajanju do tri godine” dodaju se reči: „u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju”.

Član 12.

U članu 124. stav. 1 tačka 1) menja se i glasi:

„1) podatke o podnosiocu zahteva;”.

Član 13.

U članu 127. stav 1. reči: „administrativne takse, naknade za upis” zamenjuju se rečju: „takse”.

U stavu 2. reč: „administrativne” briše se, a reči: „naknade za upis” zamenjuju se rečima: „naplaćene takse”.

Član 14.

U članu 152. stav 2. posle reči: „da” dodaju se reči: „na zahtev Zavoda”.

Član 15.

U članu 158. tačka 6) reči: „novčanu naknadu” zamenjuju se rečima: „plaćanje takse”.

Član 16.

U članu 163. stav 3. reč: „naknadama” zamenjuje se rečju: „taksama”.

Član 17.

U članu 167. tačka 1) reč: „naknade” zamenjuje se rečju: „takse”.

Član 18.

Naziv Glave XIII menja se i glasi:

„ČUVANJE, UVID I IZDAVANJE PODATAKA

I TAKSA ZA PRUŽANJE USLUGA ZAVODA”.

Član 19.

Naziv člana 174. i član 174 menjaju se i glase:

„Taksa za pružanje usluga Zavoda

Član 174.

Za usluge koje pruža Zavod, plaća se taksa.

Pod uslugom Zavoda smatra se obavljanje terenskih i kancelarijskih poslova iz delokruga Zavoda, uključujući izdavanje i omogućavanje uvida u geodetsko-katastarske podatke.

Visinu takse utvrđuje Zavod podzakonskim aktom.”

Član 20.

Naziv člana 175. menja se i glasi:

„Obveznik takse za pružanje usluga i oslobođenja od plaćanja takse”.

U članu 175. stav 1. reč: „naknade” zamenjuje se rečju: „takse”.

U stavu 2. reč: „naknade” zamenjuje se rečju: „takse”.

Dodaju se st. 3, 4, 5. i 6, koji glase:

„Oslobađaju se plaćanja takse Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i njihovi organi i organizacije za obavljanje kancelarijskih poslova iz delokruga Zavoda, za izdavanje izvoda iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema i za uvid u geodetsko-katastarske podatke.

Oslobađa se plaćanja takse za upis u katastar nepokretnosti:

1) lice kome je u skladu sa zakonom vraćena nepokretnost oduzeta po ranijim propisima;

2) lice u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima;

3) lice u postupku za ispravku greške;

4) lice za upis po osnovu rešenja o nasleđivanju.

Ne plaća se taksa za izvode iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema za potrebe ostvarivanja prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

Ne plaća se taksa za uvid u podatke geodetsko-katastarskog informacionog sistema i dokumentaciju u analognom obliku, koja se vrši neposredno u prostorijama Zavoda, kao i za uvid putem interneta u određene podatke propisane podzakonskim aktom iz člana 174. ovog zakona.”

Član 21.

U članu 176. stav 1. posle reči: „organizacije” dodaju se reči: „i pravnog subjekta koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija”.

U stavu 3. posle reči: „nadzora” dodaju se reči: „nad radom geodetske organizacije”.

Dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„U vršenju inspekcijskog nadzora nad pravnim subjektom koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija, inspektor proverava:

teritoriju predstavljanja;

razmer, odnosno nivo geoinformacija;

projekciju i druge matematičke elemente;

kartografske izvore i način njihovog sticanja.

Nadzor se obavlja u prostorijama pravnog subjekta koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija.”

Član 22.

U članu 177. stav 1. posle reči: „nadzora” dodaju se reči: „nad radom geodetske organizacije”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„U vršenju inspekcijskog nadzora nad pravnim subjektom koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija, inspektor je ovlašćen da:

obustavi izdavanje i stavljanje u promet kartografske publikacije i odredi rok za otklanjanje utvrđene nepravilnosti;

zabrani izdavanje i stavljanje u promet kartografske publikacije;

preduzme druge mere utvrđene zakonom.

Za obustavu i zabranu izdavanja i stavljanja u promet kartografskih publikacija inspektor donosi rešenje.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 5. i 6.

Član 23.

U članu 178. stav 1. posle reči: „licu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno licu koje izvodi geodetske radove”.

Član 24.

Član 179. menja se i glasi:

„Član 179.

Poslove inspektora u inspekcijskom nadzoru nad radom geodetske organizacije može da obavlja lice geodetske struke sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), položenim državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje sedam godina u struci.

Poslove inspektora u inspekcijskom nadzoru nad izdavanjem kartografskih publikacija, može da obavlja lice geodetske ili geografske struke sa master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, specijalističkim strukovnim studijama u ukupnom trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova), položenim državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje sedam godina u struci.”

Član 25.

U članu 181. posle tačke 12) dodaje se tačka 12a), koja glasi:

„12a) visinu takse za pružanje usluga Zavoda;”.

Član 26.

U članu 183. stav 1. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

U stavu 1. tačka 7) reč: „naknadu” zamenjuje se rečju: „cenu”.

Dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje izda ili stavi u promet kartografsku publikaciju bez prethodno pribavljene saglasnosti Zavoda (član 156. stav 3).

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.”

Član 27.

U članu 184. stav 1. broj: „30.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Član 28.

Naziv člana 188. menja se i glasi:

„Upis podataka o stvarnim pravima

na nepokretnostima i načinu korišćenja zemljišta”.

Član 29.

Geodetskoj organizaciji koja je uskladila svoje poslovanje shodno članu 195. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10), Zavod će po službenoj dužnosti dopuniti rešenje o licenci za rad za obavljanje geodetskih radova iz člana 3. ovog zakona, za koje ispunjava uslove.

Geodetskoj organizaciji koja nije uskladila svoje poslovanje shodno članu 195. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10) i za koju je doneto rešenje o poništavanju, odnosno ukidanju rešenja o ispunjenosti uslova za rad, Zavod će po službenoj dužnosti doneti rešenje o poništavanju toga rešenja i naložiti da se u roku od tri meseca od dana donošenja rešenja registruje u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom.

Ako se geodetska organizacija iz stava 2. ovog člana ne registruje u navedenom roku od tri meseca, Zavod će doneti rešenje da geodetska organizacija ne ispunjava uslove za rad i brisaće je iz registra geodetskih organizacija.”

Član 30.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe tarifni br. 216, 217. i 218. Tarife republičkih administrativnih taksi iz Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04-dr. propis, 42/05-dr. propis, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06-dr. propis, 47/07-dr. propis, 54/08-dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10-dr. propis, 50/11, 70/11-dr. propis, 55/12-dr. propis, 93/12 i 47/13-dr. propis).

Do donošenja podzakonskog akta o visini takse za usluge koje pruža Zavod shodno članu 19. ovog zakona, primenjivaće se Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Službeni glasnik RS”, br. 45/02, 15/10 i 9/11).

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav. 1. tač. 7. i 9. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika, između ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine i uređuje i obezbeđuje prikupljanje statističkih i drugih podataka od opšteg interesa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni važećeg Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10), a koji se odnose na:

– adekvatno regulisanje statusa zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu geodetske struke;

– preciziranje odredaba o izvođenju geodetskih radova, radu geodetskih organizacija i geodetskim licencama i otklanjanje kolizije pojedinih zakonskih odredaba;

– izmenu pojedinih odredaba koje uređuju postupak održavanja katastra nepokretnosti i masovnu procenu vrednosti nepokretnosti;

– propisivanje inspekcijskog nadzora nad izdavanjem kartografskih publikacija;

– usklađivanje sa drugim zakonom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH INSTITUTA

I POJEDINIH REŠENJA

Odredbom člana 1. propisana su zvanja i plate državnih službenika u Republičkom geodetskom zavodu geodetske struke na izvršilačkim radnim mestima. Propisivanje zvanja i plata u Zakonu o državnom premeru i katastru bilo je neophodno pošto Zakon o državnim službenicima kojima su uređena zvanja državnih službenika i njihovo napredovanje u svim državnim organima, nije adekvatan zaposlenima geodetske struke u Republičkom geodetskom zavodu zbog prirode i značaja posla koji obavljaju.

Naime, zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu geodetske struke obavljaju terenske, stručne, geodetske i katastarske poslove na geodetskom merenju, prikupljanju i registraciji podataka u katastru nepokretnosti koji su od opšteg interesa za Republiku Srbiju. Ovi poslovi ograničeni su rokovima, potrebama investicionih ulaganja i ekonomskog razvoja zemlje koga ne može biti bez uređenih i registrovanih podataka o nepokretnostima i vlasništva na njima, na čemu naročito insistiraju investitori iz Evropske unije, a s čim u vezi je Republika Srbija koristila kredit Svetske banke radi realizacije Projekta za katastar nepokretnosti i upis prava. Takođe, zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu angažovani su kod svih velikih infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji, kao što su poslovi vezani za realizaciju Koridora 10, Koridora 11, Obilaznice oko Beograda, mosta na Adi, mosta Zemun – Borča.

Osim navedenog, Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, određen je upis objekata izgrađenih bez dozvole i prava svojine na njima. U cilju realizacije ovog zakona zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu posebno će se angažovati u skladu sa zakonskim rokom koji je veoma kratak ako se ima u vidu broj od 1.300.000 takvih objekata u Republici Srbiji.

Takođe, Zakonom o planiranju i izgradnji propisana je konverzija prava korišćenja u pravo svojine na nepokretnostima, upis po zahtevu i upis po službenoj dužnosti, što je dovelo do višestrukog povećanja broja predmeta koji se rešavaju.

Navedene poslove obavljaju samo zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu i drugačiji su od poslova koje obavljaju zaposleni u drugim državnim organima. Shodno tome, posebno su uređenja zvanja, napredovanje i dodatni koeficijent za plate zaposlenih geodetske struke pošto je članom 1. stav 2. Zakona o državnim službenicima dozvoljeno da se u pojedinim državnim organima mogu i drugačije urediti pojedina prava i obaveze državnih službenika ako to proizilazi iz prirode njihovih poslova.

Na ovaj način obezbeđuje se kadrovska stabilnost i pozitivna motivacija za povećan obim posla, koja sada ne postoji, jer postojeći sistem plata nedovoljno motiviše zaposlene na rad. Dodatkom na platu eliminiše se prostor za korupciju što je veoma bitno uzimajući u obzir da je to i jedan od uslova za ulazak Srbije u Evropsku uniju.

Shodno navedenom, dopunjen je Zakon o državnom premeru i katastru novim čl. 10a, 10b i 10v.

U članu 2. izmenjen je naziv bivšeg ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma shodno važećem nazivu prema Zakonu o ministarstvima.

U članu 3. dodate su vrste geodetskih radova koje obavljaju geodetske organizacije.

U članu 4. dopunjena je zakonska odredba da geodetska organizacija može imati zaposlene kojima se ne izdaje geodetska licenca, koja se odnosi na zaposlene geodetske struke sa srednjom stručnom spremom.

Izmenjena je odredba za korisnike budžetskih sredstava i javna preduzeća koja se registruju za izvođenje geodetskih radova, da licencu za rad mogu dobiti samo ako ih obavljaju za svoje potrebe, jer se postojeća odredba različito tumačila u praksi.

Izmenjen je termin „naučnoobrazovna geodetska ustanova” u „visokoškolsku ustanovu koja realizuje studijski program u naučnoj, odnosno stručnoj oblasti geodetsko inženjerstvo” shodno Zakonu o visokom obrazovanju.

U članu 5. brisana je odredba da lice bez geodetske licence zaposleno u geodetskoj organizaciji učestvuje u obavljanju poslova, jer će ta lica moći da obavljaju poslove prema ovom zakonu.

U članu 6. izmenjen je član 15. tako što je proširen broj lica koja mogu da dobiju geodetsku licencu prvog i drugog reda u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i izmenjeni su uslovi u pogledu radnog iskustva, tako što je smanjen broj godina radnog iskustva obrazovanja potrebnog za odgovarajuću licencu ako postoji prethodno iskustvo u geodetskoj struci sa nižim obrazovanjem.

U članu 7. izmenjen je član 17. i zakonske odredbe koje se odnose na uslove za izvođenje geodetskih radova, u skladu sa vrstom geodetskih radova iz člana 3. i geodetskim licencama iz člana 6.

Propisano je da će i geodetska organizacija koja nema zaposleno lice sa geodetskom licencom, moći da obavlja geodetske radove u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova i realizaciji projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, ako ima najmanje dva zaposlena lica geodetske struke sa najmanje završenom srednjom geodetskom školom, položenim državnim stručnim ispitom za to obrazovanje i radnim iskustvom od najmanje tri godine sa tim obrazovanjem. Na taj način omogućuje se opstanak na tržištu velikom broju geodetskih organizacija koje su bile prinuđene da zbog propisivanja strožijih uslova za obavljanje geodetskih radova važećim Zakonom o državnom premeru i katastru iz 2009. godine, prestanu sa radom i otpuste zaposlene, što je imalo za posledicu da se na tržištu rada nađe veliki broj lica geodetske struke sa srednjim obrazovanjem. Ova lica su do sada kao zaposleni u geodetskim organizacijama, kvalitetno obavljala poslove na održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova i treba im omogućiti da te poslove nastave. Osim toga, ovim licima uskraćivanjem obavljanja poslova bila bi ugrožena egzistencija.

Dodata je odredba da geodetske radove u inženjersko-tehničkim oblastima (građevinarstvo, arhitektura, rudarstvo, energetika, poljoprivreda, šumarstvo, mašinstvo i brodogradnja i dr.), geodetska organizacija izvodi u skladu sa uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata, odnosno propisima kojima se uređuje izvođenje radova u određenoj inženjersko-tehničkoj oblasti.

U članu 8. dodat je i stručni nadzor jer je geodetska organizacija dužna da otklanja nepravilnosti u radu koje se utvrđuju i u stručnom a ne samo inspekcijskom nadzoru.

Zamenjen je termin naknada u termin cena, jer se neće propisivati naknade za usluge geodetskih organizacija već cene.

Članom 9. izmenjen je naziv člana 19. shodno odredbama tog izmenjenog člana.

Izmenjenim članom 19 propisane su dužnosti lica koje izvodi geodetske radove i preciznije je regulisano oduzimanje geodetske licence, odnosno zabrana obavljanja geodetskih radova. Do sada je za najteže oblike nepravilnog, odnosno nezakonitog rada bilo propisano trajno oduzimanje geodetske licence što je preoštra mera i može se sankcionisati privremenim oduzimanjem licence i zabranom izvođenja geodetskih radova, od 3 meseca do maksimalno 3 godine što je dovoljno za postizanje prevencije.

Članom 10. izmenjen je član 22. shodno odredbama čl. 6., 7. i 9. i propisano je da o izdatim licencama za rad geodetskih organizacija, geodetskim licencama i licima zaposlenim u geodetskim organizacijama kojima se ne izdaje geodetska licenca, kao i o oduzimanju licenci i zabrani izvođenja geodetskih radova, Zavod vodi registar koji je javno dostupan na internet stranici Zavoda.

U članu 11. zamenjeni su nazivi iz člana 94. shodno Zakonu o visokom obrazovanju.

U članu 12. izmenjena je odredba u vezi sa navođenjem svih podataka o podnosiocu zahteva prilikom podnošenja zahteva, pošto se ti podaci mogu dostaviti i tokom postupka.

U članu 13. reči administrativna taksa i naknada zamenjeni su rečju taksa jer je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12), drugačije nego do sada uređena oblast javnih prihoda i između ostalog, propisano da se za pruženu javnu uslugu, odnosno sproveden postupak ili radnju, naplaćuje taksa i da se za jednu javnu uslugu može naplaćivati samo jedna taksa.

U članu 14. precizirano je da na zahtev Zavoda organ nadležan za overu ugovora dostavlja Zavodu kopije overenih kupoprodajnih ugovora i ugovora o zakupu, za potrebe procene vrednosti nepokretnosti.

U čl. 15., 16., 17., 18., reč naknada zamenjena je rečju taksa.

U članu 19. izmenjen je naziv člana i definisano je šta je usluga Zavoda , određeno je plaćanje takse i da će visinu takse utvrditi Zavod podzakonskim aktom.

U članu 20. takođe je reč naknada zamenjena rečju taksom i dodate su odredbe o oslobađanjima od plaćanja takse. Oslobađanja su shodno oslobađanjima od plaćanja administrativne takse po Zakonu o republičkim administrativnim taksama, i oslobađanjima od plaćanja naknade po Uredbi o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda. Osim ovoga neće se plaćati taksa za uvid u podatke koji se vrši u prostorijama Zavoda i podatke koji su na internet stranici Zavoda što je dobra praksa više zemalja Evropske Unije.

U članu 21. propisan je inspekcijski nadzor nad izdavanjem kartografskih publikacija i provere koje vrši inspektor. Potreba za nadzorom se ukazala jer je uočen zabrinjavajuće veliki broj kartografskih publikacija koje nemaju saglasnost Zavoda, zbog čega se sumnja u njihov izvor podataka, kvalitet i tačnost onoga što predstavljaju i pored imperativne odredbe iz člana 156. da se kartografske publikacije mogu izdavati i staviti u promet po prethodno pribavljenoj saglasnosti Zavoda.

Članom 22. raščlanjen je nadzor nad radom geodetske organizacije i pravnim subjektom koji se bavi izdavanjem kartografskih publikacija i dodata su ovlašćenja inspektora.

U članu 23. dodata je odredba da i za lice koje izvodi geodetske radove a nema geodetsku licencu inspektor može predložiti zabranu izvođenja geodetskih radova.

Članom 24. izmenjen je član 179. u vezi sa obrazovanjem inspektora nad radom geodetske organizacije, shodno Zakonu o visokom obrazovanju i dodata je odredba o inspektoru nad izdavanjem kartografskih publikacija i uslovima koje inspektor treba da ispunjava u pogledu školske spreme i radnog iskustva.

U članu 25. propisano je ovlašćenje direktoru Zavoda za donošenje akta o visini takse za pružanje usluga Zavoda.

U članu 26. određena je kazna za prekršaj shodno rasponu kazni iz člana 35. Zakona o prekršajima i odredba o kazni za pravno lice koje se bavi izdavanjem kartografskih publikacija i za odgovorno lice. Zamenjena je i reč naknada rečju cena shodno izmeni iz člana 8.

U članu 27. takođe je određena druga visina kazne za prekršaj u cilju usklađivanja sa Zakonom o prekršajima.

Članom 28. izmenjen je naziv člana 188. jer nije odgovarao odredbama istog člana.

U članu 29. propisana je obaveza Zavoda da po službenoj dužnosti dopuni rešenje o licenci za rad geodetskoj organizaciji koja ispunjava uslove za izvođenje geodetskih radova iz člana 3. Propisana je i obaveza da Zavod po službenoj dužnosti donese rešenje o poništavanju rešenja za geodetske organizacije kojima je doneto rešenje u skladu sa članom 195. Za takve organizacije propisano je i da se registruju u roku od 3 meseca od dana donošenja rešenja o poništavanju ili će se u protivnom brisati iz registra geodetskih organizacija.

U članu 30. propisano je da prestaju odgovarajući tarifni brojevi Tarife republičkih administrativnih taksi iz Zakona o republičkim administrativnim taksama, jer će takse biti propisane podzakonskim aktom Zavoda i propisano je da se do donošenja tog akta primenjuje Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda.

Članom 31. propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV.FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno dodatno obezbeđivanje finansijskih sredstava u budžetu Republike Srbije, već će sredstva biti obezbeđena preraspodelom sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za Republički geodetski zavod.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst).

Navedeni zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, propisao je da se u skladu sa tim zakonom odredi visina taksi za javne usluge koje se pružaju i dostavi na saglasnost ministarstvu nadležnom za poslove finansija do 31. marta 2013. godine ili u protivnom takse neće moći da se naplaćuju. Obzirom da Zavod pruža javne usluge za koju naplaćuje naknadu, Zakon o državnom premeru i katastru se mora hitno izmeniti i umesto naknade propisati taksa i podzakonskim aktom odrediti njena visina.

Osim navedenog, stupanjem na snagu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, znatno se povećao obim posla u Republičkom geodetskom zavodu i određen je kratak rok za postupanje po zahtevima stranaka u vezi sa sprovođenjem zakona, zbog čega zaposlene treba što pre na odgovarajući način rasporediti i vrednovati njihov rad i ne smanjivati dosadašnji nivo zarada zaposlenih.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

ČLAN 10A

IZVRŠILAČKA RADNA MESTA U ZAVODU RAZVRSTAVAJU SE PO ZVANJIMA, U ZAVISNOSTI OD SLOŽENOSTI I ODGOVORNOSTI POSLOVA, POTREBNIH ZNANJA I SPOSOBNOSTI I USLOVA ZA RAD.

ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA GEODETSKE STRUKE NA IZVRŠILAČKIM RADNIM MESTIMA U ZAVODU JESU:

SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM GEODETSKE STRUKE: MLAĐI STRUČNI GEODETSKI REFERENT I STRUČNI GEODETSKI REFERENT;

SA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO SA STUDIJAMA U TRAJANJU DO TRI GODINE GEODETSKE STRUKE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 76/05, 100/07-DR. PROPIS, 97/08, 44/10 I 93/12 – U DALJEM TEKSTU: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU): MLAĐI STRUČNI GEODETSKI SARADNIK I STRUČNI GEODETSKI SARADNIK;

SA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO SA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE GEODETSKE STRUKE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: MLAĐI STRUČNI GEODETSKI SAVETNIK, STRUČNI GEODETSKI SAVETNIK, SAMOSTALNI STRUČNI GEODETSKI SAVETNIK I VIŠI STRUČNI GEODETSKI SAVETNIK.

DRŽAVNI SLUŽBENICI GEODETSKE STRUKE U ZAVODU SA ODGOVARAJUĆIM OBRAZOVANJEM, STIČU ZVANJE MLAĐEG STRUČNOG GEODETSKOG REFERENTA, MLAĐEG STRUČNOG GEODETSKOG SARADNIKA I MLAĐEG STRUČNOG GEODETSKOG SAVETNIKA PO ZAVRŠENOM PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU.

ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ZAVODU KOJI NISU GEODETSKE STRUKE UTVRĐUJU SE U SKLADU SA PROPISIMA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA.

U POGLEDU USLOVA ZA STICANJE VIŠEG ZVANJA, GUBITKA ZVANJA, NAPREDOVANJA U VIŠI PLATNI RAZRED I VANREDNO NAPREDOVANJE, SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I POJEDINA PRAVA I DUŽNOSTI NAMEŠTENIKA.

ČLAN 10B

DRŽAVNI SLUŽBENICI GEODETSKE STRUKE U ZAVODU IMAJU PRAVO NA OSNOVNU PLATU KOJA SE OBRAČUNAVA TAKO ŠTO SE OSNOVICA POMNOŽI SA KOEFICIJENTOM UTVRĐENIM U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, UVEĆANIM ZA DODATNI KOEFICIJENT U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

DODATNI KOEFICIJENT IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, UTVRĐUJE SE U RASPONU OD 3% DO 50% OD KOEFICIJENTA UTVRĐENOG U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ZAVISNOSTI OD ZVANJA, POSEBNIH USLOVA RADA, ODGOVORNOSTI, SLOŽENOSTI POSLOVA, OBIMA, TEŽINE I PRIRODE POSLA, KAO I OSNOVNE PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA GEODETSKE STRUKE.

DODATNI KOEFICIJENT SVAKOM DRŽAVNOM SLUŽBENIKU GEODETSKE STRUKE UTVRĐUJE REŠENJEM DIREKTOR ZAVODA, U SKLADU SA KRITERIJUMIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

ČLAN 10V

ODREDBE ČL. 10A I 10B OVOG ZAKONA, NE ODNOSE SE NA DRŽAVNE SLUŽBENIKE KOJE VLADA POSTAVLJA NA POLOŽAJ U ZAVODU.

Član 11.

U upravnim poslovima državnog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, osnivanja katastra vodova, kao i njihovog održavanja, rešava:

1) u prvom stepenu Zavod;

2) u drugom stepenu ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja GRAĐEVINARSTVA i urbanizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Član 12.

Geodetski radovi koje obavlja geodetska organizacija su:

1) izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta;

2) izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta;

3) izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastra vodova. ;

4) IZRADA GEODETSKIH PODLOGA U INŽENJERSKO-TEHNIČKIM OBLASTIMA ZA KOJE SE NE IZRAĐUJE GLAVNI PROJEKAT;

5) IZRADA PROJEKATA GEODETSKOG OBELEŽAVANJA U OBLASTI URBANISTIČKOG PLANIRANJA;

6) REALIZACIJA PROJEKATA GEODETSKOG OBELEŽAVANJA U OBLASTI URBANISTIČKOG PLANIRANJA.

Član 13.

Geodetska organizacija može da izvodi geodetske radove iz člana 12. ovog zakona, na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, ako joj je izdata licenca za rad.

Licencu iz stava 1. ovog člana, za pojedine vrste geodetskih radova, Zavod izdaje rešenjem u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

Licenca se izdaje geodetskoj organizaciji, ako:

1) je registrovana kod nadležnog organa Republike Srbije za izvođenje geodetskih radova;

2) ima ovim zakonom propisani broj zaposlenih geodetske struke sa odgovarajućim geodetskim licencama ILI ZAPOSLENIH GEODETSKE STRUKE KOJIMA SE NE IZDAJE GEODETSKA LICENCA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

3) ima radne prostorije i poseduje odgovarajuće merne instrumente i opremu.

Javnom preduzeću i drugom pravnom licu, korisniku budžetskih sredstava, može se izdati licenca za rad samo za radove iz člana 12. tačka 3) ovog zakona koji su u funkciji obavljanja delatnosti za koju je osnovano.

PRAVNOM LICU KOJE JE KORISNIK BUDŽETSKIH SREDSTAVA I JAVNOM PREDUZEĆU, MOŽE SE IZDATI LICENCA ZA RADOVE IZ ČLANA 12. OVOG ZAKONA, KOJE MOGU DA OBAVLJAJU SAMO ZA SVOJE POTREBE.

Naučnoobrazovnoj geodetskoj ustanovi VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI KOJA REALIZUJE STUDIJSKI PROGRAM U NAUČNOJ, ODNOSNO STRUČNOJ OBLASTI GEODETSKO INŽENJERSTVO može se izdati licenca za rad samo za radove iz člana 12. tačka 1) ovog zakona.

Geodetska organizacija registrovana u inostranstvu može u Republici Srbiji izvoditi samo geodetske radove iz člana 12. tačka 2) ovog zakona, ako je na međunarodnom tenderu izabrana za izvođača radova, a po ispunjenosti uslova propisanih odredbama ovog zakona.

Član 14.

Geodetska licenca prvog reda omogućuje obavljanje poslova odgovornog projektanta, rukovođenja i stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, izvođenja tih radova, kao i izrade projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja.

Geodetska licenca drugog reda omogućuje obavljanje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat.

Lice sa geodetskom licencom prvog reda može obavljati i poslove za koje je ovim zakonom predviđena geodetska licenca drugog reda.

Geodetsku licencu prvog i drugog reda Zavod izdaje rešenjem u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.

Licu kome je izdata geodetska licenca izdaje se pečat.

Lice sa geodetskom licencom može koristiti pečat, ako je zaposleno u geodetskoj organizaciji sa punim radnim vremenom.

Lice geodetske struke bez geodetske licence zaposleno u geodetskoj organizaciji učestvuje u obavljanju poslova za koje geodetska organizacija ima licencu za rad.

Član 15.

Geodetsku licencu prvog reda stiče lice geodetske struke sa diplomskim akademskim studijama – master, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položenim državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje pet godina.

Geodetsku licencu drugog reda stiče lice geodetske struke sa diplomskim akademskim studijama – master, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položenim državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje jedne godine.

Geodetsku licencu drugog reda stiče i lice geodetske struke sa osnovnim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, osnovnim strukovnim studijama, odnosno sa studijama u trajanju do tri godine, položenim državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

GEODETSKU LICENCU PRVOG REDA STIČE LICE GEODETSKE STRUKE SA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, ODNOSNO SA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U UKUPNOM TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE (MINIMALNO 240 ESPB BODOVA), POLOŽENIM DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITOM PROPISANIM ZA TO OBRAZOVANJE I RADNIM ISKUSTVOM OD NAJMANJE PET GODINA U GEODETSKOJ STRUCI OD ČEGA NAJMANJE DVE GODINE SA TIM OBRAZOVANJEM.

GEODETSKU LICENCU DRUGOG REDA STIČE LICE GEODETSKE STRUKE SA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO SA STUDIJAMA U TRAJANJU DO TRI GODINE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, POLOŽENIM DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITOM PROPISANIM ZA TO OBRAZOVANJE I RADNIM ISKUSTVOM OD NAJMANJE TRI GODINE U GEODETSKOJ STRUCI OD ČEGA NAJMANJE JEDNOM GODINOM SA TIM OBRAZOVANJEM.

GEODETSKU LICENCU DRUGOG REDA STIČE I LICE GEODETSKE STRUKE SA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, ODNOSNO SA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U UKUPNOM TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE (MINIMALNO 240 ESPB BODOVA), POLOŽENIM DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITOM PROPISANIM ZA TO OBRAZOVANJE I RADNIM ISKUSTVOM OD NAJMANJE JEDNE GODINE SA TIM OBRAZOVANJEM.

Član 17.

Za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova, za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, kao i izradu projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, geodetska organizacija mora imati najmanje pet zaposlenih geodetske struke, od kojih najmanje dva sa geodetskom licencom prvog reda.

Za izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena geodetske struke, od kojih najmanje jedan sa geodetskom licencom drugog reda.

Za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta, geodetska organizacija mora imati najmanje jednog zaposlenog poljoprivredne struke za melioracije zemljišta sa diplomskim akademskim studijama – master, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, sa položenim državnim stručnim ispitom, odgovarajućom licencom Inženjerske komore Srbije i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije za potrebe državnog premera, geodetska organizacija mora ispunjavati uslove iz stava 2. ovog člana i posedovati ovlašćenje Zavoda za snimanje iz vazdušnog prostora, koje se izdaje rešenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, kada se katastar nepokretnosti osniva prema podacima katastra zemljišta, zemljišne knjige i knjige tapija, odnosno intabulacione knjige, podacima komasacije koja nije provedena u katastru zemljišta, odnosno zemljišnoj knjizi, geodetske radove može obavljati i geodetska organizacija koja ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana.

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA I STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM GEODETSKIH RADOVA, ZA KOJE JE OVIM ZAKONOM PREDVIĐENA IZRADA GLAVNOG PROJEKTA, GEODETSKA ORGANIZACIJA MORA IMATI NAJMANJE DVA ZAPOSLENA LICA GEODETSKE STRUKE SA GEODETSKOM LICENCOM PRVOG REDA.

ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA ZA KOJE JE OVIM ZAKONOM PREDVIĐENA IZRADA GLAVNOG PROJEKTA, GEODETSKA ORGANIZACIJA MORA IMATI NAJMANJE PET ZAPOSLENIH LICA GEODETSKE STRUKE, OD KOJIH NAJMANJE DVA SA GEODETSKOM LICENCOM PRVOG REDA.

ZA IZRADU PROJEKTA GEODETSKOG OBELEŽAVANJA U OBLASTI URBANISTIČKOG PLANIRANJA, GEODETSKA ORGANIZACIJA MORA IMATI NAJMANJE DVA ZAPOSLENA LICA GEODETSKE STRUKE, OD KOJIH NAJMANJE JEDNO SA GEODETSKOM LICENCOM PRVOG REDA.

ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA NA IZRADI GEODETSKIH PODLOGA U INŽENJERSKO-TEHNIČKIM OBLASTIMA ZA KOJE SE NE IZRAĐUJE GLAVNI PROJEKAT, GEODETSKA ORGANIZACIJA MORA IMATI NAJMANJE DVA ZAPOSLENA LICA GEODETSKE STRUKE, OD KOJIH NAJMANJE JEDNO SA GEODETSKOM LICENCOM DRUGOG REDA.

ZA IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA U ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA VODOVA I REALIZACIJI PROJEKTA GEODETSKOG OBELEŽAVANJA U OBLASTI URBANISTIČKOG PLANIRANJA, GEODETSKA ORGANIZACIJA MORA IMATI NAJMANJE DVA ZAPOSLENA LICA GEODETSKE STRUKE SA NAJMANJE ZAVRŠENOM SREDNJOM GEODETSKOM ŠKOLOM, POLOŽENIM DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITOM PROPISANIM ZA TO OBRAZOVANJE I RADNIM ISKUSTVOM OD NAJMANJE TRI GODINE SA TIM OBRAZOVANJEM.

ZA IZVOĐENJE RADOVA KATASTARSKOG KLASIRANJA, BONITIRANJA I KOMASACIONE PROCENE ZEMLJIŠTA, GEODETSKA ORGANIZACIJA MORA IMATI NAJMANJE JEDNO ZAPOSLENO LICE POLJOPRIVREDNE STRUKE SA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, ODNOSNO SA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U UKUPNOM TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE (MINIMALNO 240 ESPB BODOVA), SA POLOŽENIM DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITOM PROPISANIM ZA TO OBRAZOVANJE, ODGOVARAJUĆOM LICENCOM INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE I RADNIM ISKUSTVOM OD NAJMANJE TRI GODINE NA POSLOVIMA KATASTARSKOG KLASIRANJA, BONITIRANJA I KOMASACIONE PROCENE ZEMLJIŠTA.

ZA SNIMANJE IZ VAZDUŠNOG PROSTORA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE DRŽAVNOG PREMERA, GEODETSKA ORGANIZACIJA MORA ISPUNJAVATI USLOVE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA I POSEDOVATI OVLAŠĆENJE ZAVODA ZA SNIMANJE IZ VAZDUŠNOG PROSTORA, KOJE SE IZDAJE REŠENJEM U ROKU OD 15 DANA OD DANA PODNOŠENJA ZAHTEVA.

GEODETSKE RADOVE U INŽENJERSKO-TEHNIČKIM OBLASTIMA (GRAĐEVINARSTVO, ARHITEKTURA, RUDARSTVO, ENERGETIKA, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, MAŠINSTVO I BRODOGRADNJA I DR.), GEODETSKA ORGANIZACIJA IZVODI U SKLADU SA USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PLANIRANJE I IZGRADNJA OBJEKATA, ODNOSNO PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE IZVOĐENJE RADOVA U ODREĐENOJ INŽENJERSKO-TEHNIČKOJ OBLASTI.

Član 18.

Geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za rad, dužna je da:

1) geodetske radove izvodi na osnovu podataka preuzetih iz geodetsko-katastarskog informacionog sistema;

2) geodetske radove izvodi u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;

3) pre početka izvođenja radova, prijavi Zavodu radove predviđene ovim zakonom;

4) otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku pregleda i prijema radova i u postupku vršenja inspekcijskog I STRUČNOG nadzora;

5) Zavodu prijavi promenu sedišta, naziva i svaku drugu promenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastanka promene;

6) dostavi Zavodu elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju, u roku utvrđenom ovim zakonom, odnosno ugovorenom roku;

7) istakne raspored radnog vremena i vremena predviđenog za rad sa strankama, koji su usaglašeni sa zakonom, i da ga se pridržava;

8) naknadu CENU za pružanje usluga naplaćuje u skladu sa propisanom;

9) obezbedi odgovarajući dokument o ispravnosti geodetskog instrumenta kojim izvodi geodetske radove;

10) licu koje vrši stručni ili inspekcijski nadzor nad radom geodetske organizacije i Zavodu kada vrši pregled i prijem radova, stavi na uvid tehničku i drugu dokumentaciju i omogući nesmetano vršenje nadzora i pregleda radova.

Pored dužnosti iz stava 1. ovog člana, geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastra vodova dužna je da:

1) vodi evidenciju primljenih zahteva stranaka;

2) u postupku održavanja katastra nepokretnosti prihvati zahtev stranke za obavljanje geodetskih radova na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde ima sedište, odnosno ne sme da odbije zahtev bez opravdanog razloga;

3) obavesti Zavod o sprečenosti za izvođenje radova koja traje duže od jednog meseca, u roku od tri dana od dana nastanka razloga sprečenosti za rad;

4) o svom trošku izvrši ponovni uviđaj na terenu i utvrdi činjenično stanje u slučaju kad se u postupku po pravnom leku oceni da te činjenice nisu pravilno utvrđene.

U slučaju promene iz stava 1. tačka 5) ovog člana ili promene za koju je Zavod saznao na drugi način, a koja je od uticaja na ispunjenost uslova za rad geodetske organizacije, odnosno za izvođenje određene vrste geodetskih radova, Zavod donosi rešenje o promeni.

Opravdanim razlogom, u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, smatra se bolest ili druga sprečenost za rad zaposlenog u geodetskoj organizaciji i odsustvovanje sa posla zaposlenog u geodetskoj organizaciji u skladu sa zakonom.

Za štetu koju zaposleni u geodetskoj organizaciji prouzrokuje trećem licu prilikom obavljanja geodetskih radova odgovara geodetska organizacija u skladu sa zakonom.

Dužnosti lica sa geodetskom licencom i oduzimanje geodetske licence

DUŽNOSTI LICA KOJE IZVODI GEODETSKE RADOVE

Član 19.

Za geodetske radove koje izvodi geodetska organizacija odgovorno je lice sa geodetskom licencom.

Lice sa geodetskom licencom dužno je da:

1) geodetske radove izvodi u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;

2) overi svojim pečatom elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju.

Ako lice sa geodetskom licencom ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima ili overi svojim pečatom elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju o nepostojećim promenama ili sa neistinitim podacima, Zavod će rešenjem trajno oduzeti geodetsku licencu, pečat i legitimaciju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procene zemljišta odgovorno je lice iz člana 17. stav 4. ovog zakona.

ZA GEODETSKE RADOVE KOJE IZVODI GEODETSKA ORGANIZACIJA, ODGOVORNO JE LICE SA GEODETSKOM LICENCOM, ODNOSNO LICE GEODETSKE STRUKE KOJE IZVODI RADOVE U GEODETSKOJ ORGANIZACIJI KOJA NEMA ZAPOSLENE SA GEODETSKOM LICENCOM.

LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA:

1) GEODETSKE RADOVE IZVODI U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DRUGIM PROPISIMA, STANDARDIMA I TEHNIČKIM NORMATIVIMA;

2) POTPIŠE I OVERI SVOJIM PEČATOM, ODNOSNO PEČATOM GEODETSKE ORGANIZACIJE ELABORAT O IZVRŠENIM GEODETSKIM RADOVIMA I ZAPISNIK O IZVRŠENOM UVIĐAJU.

AKO LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE IZVODI GEODETSKE RADOVE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DRUGIM PROPISIMA, STANDARDIMA I TEHNIČKIM NORMATIVIMA ILI POTPIŠE I OVERI ELABORAT O IZVRŠENIM GEODETSKIM RADOVIMA I ZAPISNIK O IZVRŠENOM UVIĐAJU O NEPOSTOJEĆIM PROMENAMA ILI SA NEISTINITIM PODACIMA, ZAVOD ĆE REŠENJEM ODUZETI GEODETSKU LICENCU, PEČAT I LEGITIMACIJU I ZABRANITI IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA.

GEODETSKA LICENCA, PEČAT I LEGITIMACIJA ODUZIMAJU SE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA ZABRANJUJE:

1) OD TRI MESECA DO JEDNE GODINE, AKO LICE SA GEODETSKOM LICENCOM NE IZVODI GEODETSKE RADOVE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, DRUGIM PROPISIMA, STANDARDIMA I TEHNIČKIM NORMATIVIMA;

2) NA TRI GODINE, AKO JE LICE SA GEODETSKOM LICENCOM OVERILO SVOJIM PEČATOM ELABORAT O IZVRŠENIM GEODETSKIM RADOVIMA I ZAPISNIK O IZVRŠENOM UVIĐAJU O NEPOSTOJEĆIM PROMENAMA ILI SA NEISTINITIM PODACIMA.

LICU GEODETSKE STRUKE ZAPOSLENOM U GEODETSKOJ ORGANIZACIJI KOJE IZVODI GEODETSKE RADOVE, A KOME SE NE IZDAJE GEODETSKA LICENCA, ZABRANIĆE SE IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA, SHODNO ODREDBAMA ST. 3. I 4. OVOG ČLANA.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, ZA IZVOĐENJE RADOVA KATASTARSKOG KLASIRANJA, BONITIRANJA I KOMASACIONE PROCENE ZEMLJIŠTA ODGOVORNO JE LICE IZ ČLANA 17. STAV 6. OVOG ZAKONA.

Član 22.

O izdatim licencama za rad geodetskih organizacija i geodetskim licencama Zavod vodi registar koji je javno dostupan na internet stranici Zavoda.

O IZDATIM LICENCAMA ZA RAD GEODETSKIH ORGANIZACIJA, GEODETSKIM LICENCAMA I LICIMA ZAPOSLENIM U GEODETSKIM ORGANIZACIJAMA KOJIMA SE NE IZDAJE GEODETSKA LICENCA, KAO I O ODUZIMANJU LICENCI I ZABRANI IZVOĐENJA GEODETSKIH RADOVA, ZAVOD VODI REGISTAR KOJI JE JAVNO DOSTUPAN NA INTERNET STRANICI ZAVODA.

Član 94.

Postupak izlaganja obavlja komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima (u daljem tekstu: komisija za izlaganje) koju obrazuje Zavod.

Komisija za izlaganje iz stava 1. ovog člana sastoji se od predsednika i dva člana, kojima se imenuju zamenici.

Za predsednika komisije za izlaganje imenuje se lice pravne struke sa diplomskim akademskim studijama master MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU i sa položenim pravosudnim ispitom, a za članove jedno lice geodetske struke sa najmanje osnovnim akademskim studijama, osnovnim strukovnim studijama, odnosno sa studijama u trajanju do tri godine U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU i položenim državnim stručnim ispitom i jedno lice iz reda građana sa područja katastarske opštine za koju se vrši osnivanje katastra nepokretnosti.

Član 124.

Uredan zahtev za upis prava u katastar nepokretnosti mora da sadrži:

1) prezime, ime i ime jednog roditelja, adresu i jedinstveni matični broj građana, odnosno naziv, sedište, adresu i matični broj podnosioca zahteva;

1) PODATKE O PODNOSIOCU ZAHTEVA;

2) naziv katastarske opštine i označenje nepokretnosti za koju se traži upis, prema podacima katastra nepokretnosti;

3) stvarno pravo ili promenu za koju se zahteva upis.

Uz zahtev za upis u katastar nepokretnosti prilažu se isprave za upis u originalu, overenom prepisu ili overenoj kopiji.

Ako zahtev za upis nije uredan, ili ako uz zahtev nisu priloženi svi potrebni dokazi, podnosiocu zahteva naložiće se zaključkom da u određenom roku zahtev uredi, odnosno priloži potrebne dokaze.

Član 127.

Rešenje o upisu u katastar nepokretnosti sadrži: vrstu upisa, vrstu stvarnog prava, označenje nepokretnosti, podatke o licu u čiju korist se vrši upis, podatke o upisanom prethodniku, podatke o visini administrativne takse, naknade za upis TAKSE i drugo.

Rešenje o odbijanju upisa u katastru nepokretnosti ili odbacivanju zahteva za upis sadrži: podatke o zahtevanoj vrsti upisa, vrsti stvarnog prava, opisu nepokretnosti i licu čiji se zahtev odbija, odnosno odbacuje, sa razlozima za odbijanje upisa, odnosno odbacivanje zahteva, podatke o visini administrativne takse, naknade za upis NAPLAĆENE TAKSE koja se vraća i drugo.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja se strankama u postupku upisa.

Član 152.

Za potrebe masovne procene vrednosti nepokretnosti, Zavod vodi evidenciju tržišnih cena nepokretnosti, koja sadrži podatke iz kupoprodajnih ugovora i ugovora o zakupu nepokretnosti.

Organ nadležan za overu ugovora dužan je da NA ZAHTEV ZAVODA dostavi Zavodu kopije overenih kupoprodajnih ugovora i ugovora o zakupu.

Za potrebe formiranja evidencije tržišnih cena nepokretnosti organ nadležan za utvrđivanje i naplatu poreza, dužan je da dostavi podatke iz ugovora iz stava 1. ovog člana za period od 2007. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 158.

Geodetsko-katastarski informacioni sistem obezbeđuje prikupljanje, upravljanje, održavanje, pristup i korišćenje podsistema iz člana 157. ovog zakona, na principima:

1) vođenja podataka na jednom referentnom mestu i omogućavanja pristupa i razmene na različitim nivoima u okviru Zavoda;

2) vođenja kao metapodataka informacija o podacima i servisima koje opisuju i omogućavaju njihovo pronalaženje;

3) definisanja podataka i servisa poštujući nacionalne i međunarodne standarde;

4) omogućavanja korisnicima izvan Zavoda pristup jasno prikazanim podacima preko web servisa;

5) omogućavanja izdavanja dokumenata u elektronskom ili drugom obliku;

6) obezbeđenja usluga elektronskog poslovnog prometa za korišćenje podataka i servisa koji zahtevaju novčanu naknadu PLAĆANJE TAKSE;

7) obezbeđivanja mera zaštite informacionog sistema u svim fazama funkcionisanja.

Član 163.

Skupovi i servisi geopodataka obuhvaćeni NIGP-om formiraju se tako da su usklađeni sa normama i protokolima za razmenu geopodataka.

Servisi geopodataka treba da omoguće pronalaženje, pristup i preuzimanje podataka, kao i povezivanje sa drugim servisima geopodataka.

Korišćenje skupova i servisa geopodataka od strane subjekata i korisnika vrši se u skladu sa pravima pristupa i propisanim naknadama TAKSAMA.

Član 167.

Savet NIGP-a:

1) predlaže Vladi subjekte, kriterijume i norme za osnivanje i održavanje NIGP-a, srednjoročni program radova, izvore i način finansiranja NIGP-a i visinu naknade TAKSE za korišćenje geopodataka NIGP-a;

2) određuje odgovornog subjekta za određenu temu NIGP-a;

3) usklađuje aktivnosti subjekata NIGP-a;

4) vrši kontrolu osnivanja i funkcionisanja NIGP-a;

5) donosi poslovnik o svom radu;

6) formira radne grupe NIGP-a za obavljanje određenih stručnih poslova;

7) izveštava Vladu, subjekte NIGP-a i javnost o aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcionisanje NIGP-a.

GLAVA XIII

ČUVANJE, UVID, IZDAVANJE I NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PODATAKA I PRUŽANJE USLUGA

ČUVANJE, UVID I IZDAVANJE PODATAKA

I TAKSA ZA PRUŽANJE USLUGA ZAVODA

Naknada za korišćenje geodetsko-katastarskih podataka i pružanje usluga Zavoda

TAKSA ZA PRUŽANJE USLUGA ZAVODA

Član 174.

Za korišćenje podataka i za usluge koje pruža Zavod, plaća se naknada.

Visinu naknade za korišćenje podataka i pružanja usluga iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada na osnovu: vrste i vrednosti podataka, vrednosti nepokretnosti, troškova prikupljanja podataka i utvrđivanja nastalih promena na nepokretnosti, troškova obrade i provođenja podataka u bazi geodetsko-katastarskih podataka, troškova arhiviranja i čuvanja podataka, troškova održavanja baze geodetsko-katastarskih podataka i upisa prava u katastar nepokretnosti.

Pod uslugama Zavoda smatraju se terenski i kancelarijski radovi iz delokruga Zavoda.

Sredstva od naknada iz stava 1. ovog člana koje ostvari Zavod prihod su budžeta Republike Srbije i koriste se za rad i primanja zaposlenih i opremanje Zavoda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u cilju izrade, odnosno izmene planskog dokumenta, na zahtev jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine ili ministarstva, izdaju se bez naknade kopije postojećih topografskih, katastarskih planova, katastarskih planova vodova, odnosno njihove digitalne kopije i digitalni ortofoto.

ZA USLUGE KOJE PRUŽA ZAVOD, PLAĆA SE TAKSA.

POD USLUGOM ZAVODA SMATRA SE OBAVLJANJE TERENSKIH I KANCELARIJSKIH POSLOVA IZ DELOKRUGA ZAVODA, UKLJUČUJUĆI IZDAVANJE I OMOGUĆAVANJE UVIDA U GEODETSKO-KATASTARSKE PODATKE.

VISINU TAKSE UTVRĐUJE ZAVOD PODZAKONSKIM AKTOM.

Obveznik naknade za korišćenje podataka i pružanje usluga

OBVEZNIK TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE

Član 175.

Obveznik naknade TAKSE za korišćenje podataka je podnosilac zahteva.

Obveznik naknade TAKSE za pružanje usluga (po zahtevu ili po službenoj dužnosti) je podnosilac zahteva, odnosno lice u čiju se korist provodi promena.

OSLOBAĐAJU SE PLAĆANJA TAKSE REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA, JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I NJIHOVI ORGANI I ORGANIZACIJE ZA OBAVLJANJE KANCELARIJSKIH POSLOVA IZ DELOKRUGA ZAVODA, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ GEODETSKO-KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA I ZA UVID U GEODETSKO-KATASTARSKE PODATKE.

OSLOBAĐA SE PLAĆANJA TAKSE ZA UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI:

1) LICE KOME JE U SKLADU SA ZAKONOM VRAĆENA NEPOKRETNOST ODUZETA PO RANIJIM PROPISIMA;

2) LICE U POSTUPKU IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I STVARNIM PRAVIMA NA NJIMA;

3) LICE U POSTUPKU ZA ISPRAVKU GREŠKE;

4) LICE ZA UPIS PO OSNOVU REŠENJA O NASLEĐIVANJU.

NE PLAĆA SE TAKSA ZA IZVODE IZ GEODETSKO-KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA POTREBE OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA, SOCIJALNE ZAŠTITE, BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE CIVILNIH INVALIDA RATA, ODNOSNO PRAVA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM.

NE PLAĆA SE TAKSA ZA UVID U PODATKE GEODETSKO-KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA I DOKUMENTACIJU U ANALOGNOM OBLIKU, KOJA SE VRŠI NEPOSREDNO U PROSTORIJAMA ZAVODA, KAO I ZA UVID PUTEM INTERNETA U ODREĐENE PODATKE PROPISANE PODZAKONSKIM AKTOM IZ ČLANA 174. OVOG ZAKONA.

Član 176.

Inspekcijski nadzor je nadzor nad radom geodetske organizacije I PRAVNOG SUBJEKTA KOJI SE BAVI IZDAVANJEM KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA.

Inspekcijski nadzor vrši Zavod preko inspektora.

U vršenju inspekcijskog nadzora NAD RADOM GEODETSKE ORGANIZACIJE inspektor proverava da li:

1) geodetska organizacija, koja izvodi geodetske radove, odnosno izrađuje tehničku dokumentaciju, ispunjava propisane uslove;

2) lice koje izvodi radove, ispunjava propisane uslove;

3) su izvršeni radovi u skladu sa zakonom i propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta;

4) geodetska organizacija vodi dnevnik radova na propisan način;

5) je geodetska organizacija otklonila utvrđene nedostatke u određenom roku.

Nadzor se obavlja u prostorijama geodetske organizacije ili na terenu u toku izvođenja geodetskih radova.

) U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD PRAVNIM SUBJEKTOM KOJI SE BAVI IZDAVANJEM KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA, INSPEKTOR PROVERAVA:

1) TERITORIJU PREDSTAVLJANJA;

2) RAZMER, ODNOSNO NIVO GEOINFORMACIJA;

3) PROJEKCIJU I DRUGE MATEMATIČKE ELEMENTE;

4) KARTOGRAFSKE IZVORE I NAČIN NJIHOVOG STICANJA.

NADZOR SE OBAVLJA U PROSTORIJAMA PRAVNOG SUBJEKTA KOJI SE BAVI IZDAVANJEM KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA.

Član 177.

U vršenju nadzora NAD RADOM GEODETSKE ORGANIZACIJE inspektor je ovlašćen da:

1) odredi rok za otklanjanje utvrđene nepravilnosti, ako utvrdi da geodetska organizacija ne ispunjava propisane uslove za izvođenje geodetskih radova ili izradu tehničke dokumentacije, a ako se nepravilnost u ostavljenom roku ne otkloni zabrani dalje izvođenje radova;

2) zabrani dalje izvođenje radova, ako utvrdi da lice koje izvodi radove ne ispunjava propisane uslove;

3) naloži preduzimanje mera za otklanjanje uočenih nedostataka, ako utvrdi da izvršeni radovi ne odgovaraju propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, a ako se ove mere u utvrđenom roku ne preduzmu, obustavi radove;

4) preduzima druge mere utvrđene zakonom.

Za zabranu izvođenja i obustavu radova iz stava 1. ovog člana inspektor donosi rešenje.

U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD PRAVNIM SUBJEKTOM KOJI SE BAVI IZDAVANJEM KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA, INSPEKTOR JE OVLAŠĆEN DA:

1) OBUSTAVI IZDAVANJE I STAVLJANJE U PROMET KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE I ODREDI ROK ZA OTKLANJANJE UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI;

2) ZABRANI IZDAVANJE I STAVLJANJE U PROMET KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE;

3) PREDUZME DRUGE MERE UTVRĐENE ZAKONOM.

ZA OBUSTAVU I ZABRANU IZDAVANJA I STAVLJANJA U PROMET KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA INSPEKTOR DONOSI REŠENJE.

Protiv rešenja inspektora može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba izjavljena protiv rešenja inspektora ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 178.

Kad u postupku vršenja nadzora inspektor utvrdi da su se stekli uslovi za oduzimanje licence geodetskoj organizaciji, dužan je da Zavodu predloži oduzimanje licence za rad geodetske organizacije i geodetsku licencu odgovornom licu, ODNOSNO LICU KOJE IZVODI GEODETSKE RADOVE u skladu sa čl. 19. i 20. ovog zakona.

Inspektor pokreće prekršajni postupak za radnje koje su ovim zakonom propisane kao prekršaj.

Član 179.

Poslove inspektora u inspekcijskom nadzoru može da obavlja lice geodetske struke sa diplomskim akademskim studijama – master, specijalističkim akademskim studijama, odnosno sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položenim državnim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje sedam godina u struci.

POSLOVE INSPEKTORA U INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD RADOM GEODETSKE ORGANIZACIJE MOŽE DA OBAVLJA LICE GEODETSKE STRUKE SA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, ODNOSNO SA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U UKUPNOM TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE (MINIMALNO 240 ESPB BODOVA), POLOŽENIM DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITOM I RADNIM ISKUSTVOM OD NAJMANJE SEDAM GODINA U STRUCI.

POSLOVE INSPEKTORA U INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD IZDAVANJEM KARTOGRAFSKIH PUBLIKACIJA, MOŽE DA OBAVLJA LICE GEODETSKE ILI GEOGRAFSKE STRUKE SA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, ODNOSNO SA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE U SKLADU SA PROPISIMA KOJI SU VAŽILI DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U UKUPNOM TRAJANJU OD NAJMANJE ČETIRI GODINE (MINIMALNO 240 ESPB BODOVA), POLOŽENIM DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITOM I RADNIM ISKUSTVOM OD NAJMANJE SEDAM GODINA U STRUCI.

Član 181.

Direktor Zavoda propisuje:

1) sadržinu i način rada kod izrade i kontrole tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i vršenje stručnog nadzora;

2) sadržinu i način vođenja dnevnika radova;

3) izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srbije;

4) dobijanje i prestanak važenja licence za rad geodetske organizacije, geodetske licence, vođenje evidencije o licencama, sadržaj i oblik pečata, geodetske licence i legitimacije za identifikaciju;

5) tehničke normative, metode i način rada kod izvođenja osnovnih geodetskih radova;

6) tehničke normative, metode i način rada koji se primenjuju u katastarskom premeru;

7) način i postupak katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta;

8) tehničke normative, metode i način rada kod osnivanja, obnove i održavanja katastra nepokretnosti;

9) način i postupak utvrđivanja kućnih brojeva, označavanja zgrada brojevima i označavanja naziva naseljenih mesta, ulica i trgova (adresni registar);

10) tehničke normative, metode i način rada kod premera, osnivanja i održavanja katastra vodova;

11) sadržaj, formiranje i održavanje geodetsko-katastarskog informacionog sistema;

12) način čuvanja, uvida i izdavanja podataka, kao i način, uslove i kriterijume korišćenja sredstava za rad i primanja zaposlenih i opremanje Zavoda;

12A) VISINU TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA ZAVODA;

13) tehničke normative, metode i način rada kod topografskog premera, sadržinu, oblik i razmeru topografsko-kartografskih proizvoda i postupak izdavanja kartografskih publikacija;

14) tehničke normative, metode i način rada kod premera državne granice, sadržaj i način vođenja registra državne granice;

15) bliže kriterijume, postupak, način i metodologiju za procenu vrednosti nepokretnosti;

16) način izrade i sadržinu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima;

17) druge tehničke normative, metode i način rada u oblasti državnog premera i katastra nepokretnosti i vodova.

Član 183.

Novčanom kaznom od 50.000 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj geodetska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica, ako:

1) izvodi geodetske radove, a ne ispunjava propisane uslove za rad (član 13);

2) ne prijavi početak izvođenja radova [član 18. stav 1. tačka 3)];

3) ne otkloni u određenom roku utvrđene nepravilnosti u postupku pregleda i prijema radova i u postupku vršenja nadzora [član 18. stav 1. tačka 4)];

4) ne prijavi Zavodu promenu sedišta, naziva i svaku drugu promenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastale promene [čl. 18. stav 1. tačka 5)];

5) ne dostavi elaborat o izvršenim radovima, odnosno zapisnik o izvršenom uviđaju u postupku održavanja katastarskog premera, održavanja premera vodova i osnivanja katastra nepokretnosti u utvrđenom roku [član 18. stav 1. tačka 6)];

6) ne istakne raspored radnog vremena i vremena predviđenog za rad sa strankama i ne pridržava ga se [ član 18. stav 1. tačka 7)];

7) naknadu CENU za pružanje usluga ne naplaćuje u skladu sa propisanom [ član 18. stav 1. tačka 8)];

8) koristi geodetski instrument za izvođenje geodetskih radova bez dokumenta o njegovoj ispravnosti [ član 18. stav 1. tačka 9)];

9) ne vodi evidenciju primljenih zahteva stranaka [ član 18. stav 2. tačka 1)];

10) odbije zahtev stranke bez opravdanog razloga [ član 18. stav 2. tačka 2)];

11) ne obavesti Zavod o sprečenosti obavljanja poslova koja traje duže od jednog meseca, u roku od tri dana od dana nastanka razloga sprečenosti [ član 18. stav 2. tačka 3)].

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u geodetskoj organizaciji koja ima svojstvo pravnog lica, novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Novčanom kaznom od 30.000 do 250.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – osnivač geodetske organizacije koja nema svojstvo pravnog lica.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 500.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE KOJE IZDA ILI STAVI U PROMET KARTOGRAFSKU PUBLIKACIJU BEZ PRETHODNO PRIBAVLJENE SAGLASNOSTI ZAVODA (ČLAN 156. STAV 3).

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 4. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU, NOVČANOM KAZNOM OD 25.000 DO 50.000 DINARA.

Član 184.

Pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 30.000 100.000 do 250.000 dinara, ako:

1) ne dozvoli pristup nepokretnostima licima koja rade na poslovima državnog premera i katastra nepokretnosti ( član 46. stav 1);

2) ne obeleži na propisan način vidnim i trajnim međnim belegama granične tačke parcele ( član 49. stav 1);

3) ne prijavi u propisanom roku nastalu promenu na nepokretnosti ( član 117. stav 1);

4) ne obavesti u propisanom roku Zavod o izvođenju građevinskih ili drugih radova koji mogu oštetiti ili uništiti geodetsku belegu ili smanjiti mogućnost njenog korišćenja ( član 120. stav 1);

5) ne obavesti u propisanom roku Zavod o svakom oštećenju, uništenju, pomeranju ili izmeštanju geodetskih belega ( član 120. stav 3);

6) ne omogući korišćenje dokumentacije o vodovima kojom raspolaže ( član 138. stav 2);

7) ne prijavi u propisanom roku nastalu promenu na vodu ( član 147. stav 1);

8) podzemne vodove zatrpa pre nego što se izvrši njihovo geodetsko merenje ( član 147. stav 4);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 dinara.

Preduzetnik – osnivač radnje kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara.

Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta u postupku osnivanja i obnove katastra nepokretnosti

UPIS PODATAKA O STVARNIM PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA

I NAČINU KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA

GEODETSKOJ ORGANIZACIJI KOJA JE USKLADILA SVOJE POSLOVANJE SHODNO ČLANU 195. STAV 1. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU („SLUŽBENI GLASNIK RS” BR. 72/09 I 18/10), ZAVOD ĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI DOPUNITI REŠENJE O LICENCI ZA RAD ZA OBAVLJANJE GEODETSKIH RADOVA IZ ČLANA 3. OVOG ZAKONA, ZA KOJE ISPUNJAVA USLOVE.

GEODETSKOJ ORGANIZACIJI KOJA NIJE USKLADILA SVOJE POSLOVANJE SHODNO ČLANU 195. STAV 1. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU („SLUŽBENI GLASNIK RS” BR. 72/09 I 18/10) I ZA KOJU JE DONETO REŠENJE O PONIŠTAVANJU, ODNOSNO UKIDANJU REŠENJA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD, ZAVOD ĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI DONETI REŠENJE O PONIŠTAVANJU TOGA REŠENJA I NALOŽITI DA SE U ROKU OD TRI MESECA OD DANA DONOŠENJA REŠENJA REGISTRUJE U SKLADU SA USLOVIMA PROPISANIM OVIM ZAKONOM.

AKO SE GEODETSKA ORGANIZACIJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE REGISTRUJE U NAVEDENOM ROKU OD TRI MESECA, ZAVOD ĆE DONETI REŠENJE DA GEODETSKA ORGANIZACIJA NE ISPUNJAVA USLOVE ZA RAD I BRISAĆE JE IZ REGISTRA GEODETSKIH ORGANIZACIJA.

DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJU DA VAŽE TARIFNI BR. 216, 217. I 218. TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 43/03, 51/03-ISPRAVKA, 53/04-DR. PROPIS, 42/05-DR. PROPIS, 61/05, 101/05-DR. ZAKON, 42/06-DR. PROPIS, 47/07-DR. PROPIS, 54/08-DR. PROPIS, 5/09, 54/09, 35/10-DR. PROPIS, 50/11, 70/11-DR. PROPIS, 55/12-DR. PROPIS, 93/12 I 47/13-DR. PROPIS).

DO DONOŠENJA PODZAKONSKOG AKTA O VISINI TAKSE ZA USLUGE KOJE PRUŽA ZAVOD SHODNO ČLANU 19. OVOG ZAKONA, PRIMENJIVAĆE SE UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 45/02, 15/10 I 9/11).

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1.Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Republički geodetski zavod

2.Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU

DRAFT LAW ON AMENDMENTS AND SUPLEMENTS TO THE LAW ON STATE SURVEY AND CADASTRE

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Prelazni sporazum ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona.

Odredbe Naslova V Poglavlje II član 53. i Poglavlja III član 60. Sporazuma odnose se na normativnu sadržinu Predloga zakona

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Odredbama Sporazuma nije određen poseban rok za usklađivanje.

Opšti rok za usklađivanje je šest godina.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Predlogom zakona se ispunjavaju u potpunosti obaveze koje proizilaze iz navedenih odredaba Sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju nije predviđeno donošenje ovog zakona.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

b) Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10) u skladu je sa osnovnim principima DIREKTIVE 2007/2/EZ EVROPSKOJ PARLAMENTA I SAVETA od 14. marta 2007. godine – Uspostavljanje infrastrukture prostornih informacija u Evropskoj zajednici (INSPIRE). Predložene izmene i dopune Zakona o državnom premeru i katastru se ne odnose na oblast infrastrukture prostornih podataka, tako da neće negativno uticati na proces usklađivanja propisa sa pravnim tekovinama EU u navedenoj oblasti.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost Predloga zakona.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

Ostavite komentar