Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u članu 2. stav 1. uvodna rečinica menja se i glasi:

„Fond svojom delatnošću ostvaruje sledeće ciljeve:”

U tački 4) tačka se zamenjuje tačkom zapetom.

Posle tačke 4) dodaju se tač. 5) i 6) koje glase:

„5) podsticanja izvoza;

6) podsticanja razvoja infrastrukture.”

Član 2.

U članu 3. stav 4. menja se i glasi:

„Sedište Fonda je u Nišu.”

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Fond može da ima filijale u drugim gradovima u Republici Srbiji, o čijem obrazovanju Upravni odbor Fonda donosi odluku.”

Član 3.

U članu 5. stav 1. u tački 3) posle reči: „kupovinu hartija od vrednosti” stavlja se zapeta i dodaju reči: „sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja;”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Konverzija potraživanja u ulog iz stava 1. tačka 3) ovog člana može se vršiti radi naplate potraživanja koja Fond ima prema tim privrednim subjektima, ako je to celishodno i ako je Vlada dala saglasnost na takav način naplate potraživanja.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 4.

U članu 7. stav 2. menja se i glasi:

„Krediti i garancije iz sredstava Fonda mogu se odobravati privrednim subjektima koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnim preduzećima.”

Stav 3. menja se i glasi:

„Krediti i garancije iz sredstava Fonda mogu se odobravati i privrednim subjektima koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.”

U stavu 4. posle reči: „izdaje” dodaje se zapeta, a reči: „na zahtev banke i druge finasijske organizacije” brišu se.

U stavu 5. posle reči: „kredit i garanciju” dodaju se reči: „ako se i kredit i garancija odnose na isti pravni posao.”

U stavu 6. posle reči: „hartija od vrednosti” dodaje se zapeta i reči: „uz saglasnost Vlade”.

Član 5.

U članu 8. reči: „pet miliona evra” zamenjuju se rečima: „10 miliona evra”.

Član 6.

U članu 13. stav 2. posle reči: „njihovoj delatnosti i načinu odlučivanja organa,” dodaju se reči: „kriterijumima za obrazovanje filijala Fonda, kao i o”.

Član 7.

U članu 16. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

„6) odlučuje o investiranju hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu;”

U tački 13) reči: „imenuje i razrešava” zamenjuju se rečima: „odlučuje o izboru”.

Član 8.

U članu 22. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Fond najmanje četiri puta godišnje podnosi ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja izveštaj o svom radu.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 9.

Fond je dužan da usaglasi svoja opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 12. Ustava Republike Srbije prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, razvoj Republike Srbije, politiku i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja.

 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog zbog koga se predlažu izmene i dopune Zakona o fondu za razvoj Republike Srbije je promena sedišta Fonda i njegovo seljenje u Niš. Navedeno je predloženo iz razloga dekoncentracije državnih institucija i približavanja usluga Fonda licima u područjima koja su manje razvijena.

Pored toga ovim zakonom predlažu se određene izmene koje su neophodne za funkcionisanje Fonda u uslovima Svetske ekonomske krize, kao i radi primene različitih Programa Vlade u kojima je Fond predviđen kao komisionar relevantnih ministarstava.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uzčlan 1.

Ovim članom menja se član 2. Zakona kojim se dopunjuju ciljevi koje Fond treba da ostvari tako da se predviđa podsticanje izvoza, podsticanje razvoja infrastrukture.

                                                             

Uzčlan 2.

Ovim članom menja se član 3. Zakona kojim se sedište fonda seli u Niš i definiše se mogućnost odlučivanja o otvaranju filijala Fonda.

Uz član  3.

Ovim članom menja se član 5. Zakona kojim se definiše da Fond može sticati akcije i udele na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja uz prethodnu odluku Vlade.

Uzčlan 4.

Ovim članom menja se član 7. Zakona kojim se predviđa da se krediti i garancije iz sredstava Fonda mogu odobravati privrednim subjektima koji su u većinskom privatnom ili u državnom vlasništvu, kao i subjektima sa društvenim kapitalom manjim od 40%, a ne mogu se odobravati javnim preduzećima.

Uz član 5.

Ovim članom menja se član 8. Zakona i predviđeno je da se iznos od pet miliona evra zamenjuje iznosom od 10 miliona evra.

Uzčlan 6.

Ovim članom menja se član 13. stav 2. Zakona i definiše se koje elemente Statut Fonda treba da sadrži.

Uz član 7.

Ovim članom menja se član 16. Zakona i definiše se da Upravni odbor Fonda može da odlučuje i o investiranju hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu.

Uz član 8.

Ovim članom menja se član 22. Zakona i definiše se da Fond najmanje četiri puta godišnje podnosi ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije i regionalnog razvoja izveštaj o svom radu.

 

Uz član 9.

Predviđeno je da je Fond dužan da usaglasi svoja opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz član 10.

Ovim članom Zakona propisuje se njegovo stupanje na snagu.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Procenjuje se da će se privreda Srbije, zbog posledica ekonomske krize, naći u veoma teškoj situaciji, usled smanjenja izvozne tražnje, pada domaće tražnje i pada likvidnih sredstava poslovnih banaka. Zbog toga se preko Fonda za razvoj realizuju dodatni programi, čiji je zajednički cilj da se poveća likvidnost realnog sektora, a da se sa druge strane smanje troškovi kreditiranja i ostali troškovi, kako bi se sačuvala konkurentnost nacionalne privrede na domaćem i stranom tržištu, uz maksimalno moguće očuvanje zaposlenosti, a to su naročito: Program subvencionisanja kredita za održavanje likvidnosti i finansiranja trajnih obrtnih sredstava, Program subvencionisanja potrošačkih kredita i dr.

Takođe, predviđeno je preseljenje sedišta Fonda, kao i otvaranje novih filijala, te je neophodno bez odlaganja otpočeti i okončati navedeni proces.

Zbog svega navedenog predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku.

         

VI. PREGLED ODREDABA ČIJA SE IZMENA PREDLAŽE

Član 2.

Delatnost Fonda zasniva se na sledećim načelima FOND SVOJOM DELATNOŠĆU OSTVARUJE SLEDEĆE CILjEVE:

1) podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja;

2) podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji;

3) podsticanje konkurentnosti i likvidnosti privrede Republike Srbije;

4) podsticanja zapošljavanja;

5) PODSTICANjE IZVOZA;

6) PODSTICANjE RAZVOJA INFRASTRUKTURE.

Član 3.

Fond ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom.

Fond se upisuje u sudski registar.

Fond za svoje obaveze odgovara svojom imovinom.

Sedište Fonda je u NIŠUBeogradu.

FOND MOŽE DA IMA FILIJALE U DRUGIM GRADOVIMA U REPUBLICI SRBIJI, O ČIJEM OBRAZOVANjU UPRAVNI ODBOR FONDA DONOSI ODLUKU.

II. POSLOVI FONDA, SREDSTVA I NAMENA SREDSTAVA FONDA

Član 5.

Fond obavlja poslove koji se odnose na:

odobravanje kredita;

izdavanje garancija;

kupovinu hartija od vrednosti, STICANjE AKCIJA I UDELA PRAVNIM POSLOM, UKLjUČUJUĆI I KONVERZIJU POTRAŽIVANjA; 

4) druge poslove u ime i za račun Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

KONVERZIJA POTRAŽIVANjA U ULOG IZ STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA MOŽE SE VRŠITI RADI NAPLATE POTRAŽIVANjA KOJA FOND IMA PREMA TIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, AKO JE TO CELISHODNO I AKO JE VLADA DALA SAGLASNOST NA TAKAV NAČIN NAPLATE POTRAŽIVANjA.

Stručne i finansijsko-tehničke poslove u Fondu obavljaju zaposleni u Fondu, u skladu sa statutom Fonda.

Zaposleni u Fondu imaju prava i obaveze u skladu sa zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.

Član 7.

Krediti iz člana 5. tačka 1. ovog zakona odobravaju se za podsticanje razvoja privrednih subjekata.

KREDITI I GARANCIJE IZ SREDSTAVA FONDA MOGU SE ODOBRAVATI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI SU U VEĆINSKOM PRIVATNOM ILI DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, OSIM JAVNIM PREDUZEĆIMA.

KREDITI I GARANCIJE IZ SREDSTAVA FONDA MOGU SE ODOBRAVATI I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI IMAJU UČEŠĆE DRUŠTVENOG KAPITALA MANjE OD 40%.Garancije iz člana 5. tačka 2. ovog zakona, Fond izdaje za obezbeđenje dela kredita koje banke i druge finansijske organizacije odobravaju privrednim subjektima za realizaciju programa razvoja.

Ukupan nominalni iznos garancija koje Fond izdaje, na zahtev banke i druge finansijske organizacije utvrđuje Vlada.

Fond ne može po zahtevu jednog podnosioca odobravati i kredit i garanciju AKO SE I KREDIT I GARANCIJA ODNOSE NA ISTI PRAVNI POSAO.

Fond može slobodna sredstva plasirati za kupovinu prvoklasnih hartija od vrednosti, UZ SAGLASNOST VLADE.

Član 8.

Fond je dužan da održava osnovni kapital u iznosu od najmanje pet miliona evra 1O MILIONA EVRA radi stabilnog i sigurnog poslovanja.

IV. OPŠTI AKTI

Član 13.

Opšti akti Fonda su statut, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i drugi akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut Fonda sadrži odredbe o: nazivu i sedištu Fonda, organima Fonda, njihovoj delatnosti i načinu odlučivanja organa, FILIJALAMA FONDA, NjIHOVOM PRAVNOM STATUSU, SEDIŠTU I UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI, KAO I O zastupanju Fonda, postupku izmene statuta i drugim pitanjima od značaja za rad Fonda.

Vlada daje saglasnost na statut Fonda i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Član 16.

Upravni odbor Fonda:

1) donosi statut, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druge opšte akte Fonda;

2) donosi srednjoročni i godišnji program rada Fonda;

3) utvrđuje i donosi akte poslovne politike Fonda;

4) usvaja finansijski plan Fonda;

5) usvaja periodični i godišnji izveštaj o poslovanju Fonda;

6) bira revizora; ODLUČUJE O INVESTIRANjU HARTIJA OD VREDNOSTI KOJIMA SE TRGUJE NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU;

7) usvaja završni račun i izveštaje o reviziji Fonda;

8) odlučuje o statusnim promenama i promeni pravne forme Fonda, u skladu sa ovim zakonom;

9) odlučuje o plasiranju sredstava Fonda po kriterijumima i uslovima utvrđenim statutom i programom Fonda;

10) vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora ;

11) odlučuje o izdavanju i prodaji hartija od vrednosti;

12) odlučuje o izdavanju garancija i supergarancija;

13) imenuje i razrešava ODLUČUJE O IZBORU spoljnog revizora;

14) donosi poslovnik o svom radu;

15) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Upravni odbor Fonda odgovoran je da poslovanje Fonda bude u skladu sa zakonom, aktima Fonda i drugim propisima.

VII. NADZOR

Član 22.

Nadzor nad zakonitošću rada Fonda obavlja ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja.

FOND NAJMANjE ČETIRI PUTA GODIŠNjE PODNOSI MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA POSLOVE EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA IZVEŠTAJ O SVOM RADU.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja podnosi Vladi izveštaj o poslovanju Fonda svakih šest meseci i jedanput godišnje izveštaj o obavljenoj reviziji.

Vlada podnosi godišnji izveštaj o poslovanju Fonda Narodnoj skupštini Republike Srbije u roku utvrđenom za dostavljanje završnog računa budžeta Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

1.ODREĐENjE PROBLEMA KOJI AKT TREBA DA REŠI

Osnovni problemi koje treba rešiti donošenjem Zakona o fondu za razvoj Republike Srbije su:

obavljanje pojedinih aktivnosti od strane Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj) koje nisu zakonski regulisane na adekvatan način;

Navedeni problemi predstavljaju uzroke koji su doveli do:

pojave pravnog vakuma kada je reč o pojedinim aktivnostima Fonda za razvoj;

2.CILjEVI KOJI SE DONOŠENjEM AKTA POSTIŽU

Osnovni ciljevi koji se žele postići donošenjem Zakona o fondu za razvoj Republike Srbije su:

obavljanje aktivnosti i programa Fonda za razvoj u skladu sa   zakonom-usklađivanje mehanizma funkcionisanja Fonda za razvoj u skladu sa relevantnim zbivanjima na domaćem i svetskom tržištu i ublažavanje eksternih šokova koji sve jačim intenzitetom pogađaju  privredne subjekte koji posluju u Republici Srbiji;

Ostvarenje navedenog omogućiće podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika i pojavu novih, podsticanje konkurentnosti i likvidnosti privrede, kao i zapošljavanja, na bazi:

ušteda postignutih u okviru samog državnog aparata;

normalnog funkcionisanja ekonomskih subjekata uz pomoć sigurnih izvora finansiranja predviđenih Predlogom zakona;

3. DRUGE MOGUĆNOSTI ZA REŠAVANjE PROBLEMA

Podzakonskim aktima nije moguće rešiti nastale probleme.

4. ZAŠTO JE DONOŠENjE ZAKONA NAJBOLjE ZA REŠAVANjE PROBLEMA

Aktuelne ekonomske okolnosti u svetu i kod nas zahtevaju usaglašavanje propisa sa tim okolnostima, a unutrašnji ekonomski razlozi zahtevaju promenu sedišta Fonda i njegovo približavanje korisnicima iz područja koja su manje razvijena.

5. NA KOGA ĆE UTICATI PREDLOŽENA REŠENjA

Strane na koje će uticati implementacija predloženih rešenja:

mala i srednja preduzeća, samostalne zanatske radnje i preduzetnike

poslovne banke i druge finansijske organizacije

nezaposlena lica u Republici Srbiji

Fond za razvoj

6. KOJI SU TROŠKOVI KOJE ĆE PRIMENA AKTA IZAZVATI GRAĐANIMA I PRIVREDI, POSEBNO MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆA

Donošenje Zakona o izmenam i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije neće izazvati troškove građanima, privredi, ni malim i srednjim preduzećima.

7. DA LI POZITIVNI EFEKTI OPRAVDAVAJU TROŠKOVE

I u kratkom i u dugom roku ostvariće se koristi po osnovu predloženih rešenja koje su mnogo značajnije od troškova donošenja ovog zakona.

8. DA LI AKT STIMULIŠE POJAVU NOVIH PRIVREDNIH SUBJEKATA NA TRŽIŠTU I TRŽIŠNU KONKURENCIJU

Donošenje ovog Zakona za razvoj omogućiće privrednim subjektima kojima je potrebna kreditna podrška ili podrška u vidu garancije da na lakši, brži i jeftiniji način dođu do potrebnih sredstava kako za otpočinjanje željenih delatnosti, tako i za nastavak poslovanja i svoj dalji razvoj. Lakši pristup jeftinom izvoru finansiranja nesumnjivo će stimulisati pojavu novih malih i srednjih preduzeća, samostalnih zanatskih radnji i preduzetnika. Ovo je naročito značajno zbog privrednih subjekata u najnerazvijenijim područjima Republike Srbije kojima je potrebna pomoć naročito u fazi otpočinjanja posla. Smanjenje operativnih troškova poslovnih banaka i drugih finansijskih organizacija uticaće na povećanu ponudu kredita i garancija.

9. DA LI SU SVE ZAINTERESOVANE STRANE IMALE PRILIKU DA IZNESU SVOJE STAVOVE

U postupku pripreme Zakona, aktivno su učestvovale sve zainteresovane strane.

10. KOJE ĆE MERE BITI PREDUZETE DA BI SE OSTVARILI RAZLOZI DONOŠENjA ZAKONA

Mere koje će biti preduzete u cilju ostvarenja razloga donošenja Zakona o fondu za razvoj:

identifikacija, merenje i procenjivanje rizika kojima je izložen Fond za razvoj u svom poslovanju;

propisivanje unutrašnjih akata od strane Fonda za razvoj kojim će se regulisati procedure za identifikovanje rizika i aktive, kao i opštih akata Fonda, kao instrumenata za potpunu primenu zakona;

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIE SRBIJE SA ACQUIS COMMUNAUTAIRE-OM

Ovlašćeni predlagač Predloga zakona – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

Draft Law on Amending the Law on Development Fund of the Republic of Serbia

Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Republike Srbije

Nije primenjivo

Usklađenost Predloga zakona sa acquis communautaire-om

a) Usklađenost sa odredbama primarnih izvora prava EU:

Nisu primenjivi

b) Odredbe sekundarnih izvora prava EU:

Nisu primenjivi

v) Ostali izvori prava EU:

Nisu primenjivi

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

ne

Da li su gore navedeni izvori prava prevedeni na srpski jezik?

Samo osnivački ugovori EU

Da li je Predlog zakona preveden na neki službeni jezik EU?

/

Učešće konsultanata u izradi Predloga zakona, drugog propisa i opšteg akta i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar