Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Član 1.

U Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10 i 115/14), u članu 2. stav 1. tačka 5), reči: „Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija)” zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove privatizacije”.

Član 2.

Član 8. briše se.

Član 3.

Naziv iznad člana 9. i član 9. menjaju se i glase:

„Pokretanje upravnog spora

Član 9.

Odluke donete u skladu sa ovim zakonom su konačne.

Protiv odluka iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.”

Član 4.

Član 10d menja se i glasi:

„Član 10d

Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije obavlja poslove Fonda u ime i za račun Fonda.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana ministarstvo nadležno za poslove privatizacije:

se stara o akcijama odnosno udelima koji čine imovinu Fonda i novčanim sredstvima Fonda;

prenosi bez naknade akcije Fonda na lica koja su stekla status nosilaca prava u skladu sa ovim zakonom;

prodaje akcije odnosno udele koji čine imovinu Fonda;

koristi pravo glasa po osnovu akcija, odnosno udela u vlasništvu Fonda, u skladu sa zakonom;

koristi pravo nesaglasnog akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

vodi poslovne knjige Fonda i sastavlja finansijske izveštaje Fonda;

priprema šestomesečne izveštaje o poslovanju Fonda, koje nakon usvajanja od strane Saveta Fonda dostavlja Vladi;

vodi evidenciju akcija i udela Fonda;

vrši i druge poslove za potrebe Fonda u skladu sa zakonom i aktima Fonda.

Ministar bliže uređuje uslove i način obavljanja poslova u ime i za račun Fonda.”

Član 5.

U članu 10đ stav 5. reči: „koje nije zaposleno u Agenciji,”, brišu se.

Stav 8. menja se i glasi:

„Savet:

1) usvaja Program Fonda za svaku kalendarsku godinu, donosi poslovnik o svom radu i druge akte značajne za rad Fonda;

2) utvrđuje broj i nominalnu vrednost akcija koje izdaje Fond;

3) donosi odluke o izdavanju akcija Fonda;

4) donosi odluku o prodaji akcija van tržišta hartija od vrednosti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem i prihvatom ponude za preuzimanje, osim u slučaju kada se prodaja sprovodi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija;

5) usvaja šestomesečni izveštaj o poslovanju Fonda i godišnji finansijski izveštaj Fonda;

6) angažuje spoljnog revizora radi sačinjavanja izveštaja o godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Fonda, koji se dostavlja Vladi;

7) radi zastupanja Fonda u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, daje punomoćje Državnom pravobranilaštvu ili advokatima sa kojima se zaključuje ugovor o pružanju advokatskih usluga;

8) obavlja i druge poslove od značaja za rad Fonda.

Član 6.

U članu 10e stav 1. briše se.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 1.

Član 7.

U članu 12. stav 1. menja se i glasi:

„Akcije odnosno udeli iz člana 10v ovog zakona koji su preneti Fondu, prodaju se u skladu sa Programom Fonda”.

Stav 5. menja se i glasi:

„U postupku prodaje akcija odnosno udela iz stava 1. ovog člana poštuju se principi javnosti i nediskriminacije”.

U stavu 6. reči: „kada se prodaju zajedno sa akcijama odnosno udelima Fonda”, brišu se.

Član 8.

Posle člana 12. dodaje se naziv iznad člana 12a i član 12a, koji glase:

„Korišćenje prava glasa po osnovu akcija

čiji je zakoniti imalac Fond

Član 12a

Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije koristi pravo glasa po osnovu akcija čiji je zakoniti imalac Fond, prilikom donošenja odluke o: smanjenju, odnosno povećanju kapitala akcionarskog društva; reorganizaciji akcionarskog društva; zalaganju stvari, uspostavljanju hipoteke i u drugim slučajevima opterećivanja imovine; davanju ili uzimanju imovine u dugoročni zakup; poravnanju sa poveriocima; sticanju, odnosno raspolaganju nepokretnom imovinom i imovinom velike vrednosti; pokretanju stečajnog postupka po predlogu tog ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija; povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i svih drugih odluka za koje je predviđena mogućnost korišćenja prava nesaglasnih akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava; imenovanju predstavnika Fonda u organ upravljanja u akcionarskom društvu u kome Fond ima najmanje 25% akcija ukupnog kapitala društva.

Akcionarsko društvo je dužno da zatraži od ministarstva nadležnog za poslove privatizacije izjašnjenje o korišćenju prava glasa na sednici skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka iz stava 1. ovog člana najkasnije 15 dana pre donošenja te odluke.

Ako se ministarstvo nadležno za poslove privatizacije ne izjasni o odluci iz stava 1. ovog člana do dana donošenja odluke, smatraće se da je prisustvovalo sednici skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja te odluke.

Odluka doneta suprotno stavu 2. ovog člana, ništava je.

Način izjašnjenja ministarstva nadležnog za poslove privatizacije po osnovu prenetih akcija čiji je zakoniti imalac Fond bliže propisuje ministar.

Predstavnik Fonda u organu upravljanja, izabran od strane skupštine akcionara društva, dužan je da poverenu funkciju obavlja samostalno i sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa zakonom.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na udele.

Privredna društva u kojima Fond ima akcije dužna su da na zahtev ministarstva nadležnog za poslove privatizacije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva dostave prospekt tržištu hartija od vrednosti i zaključe ugovor sa tržištem hartija od vrednosti o uključenju hartija od vrednosti na regulisano tržište, odnosno obezbede uslove za trgovanje akcijama na tržištu hartija od vrednosti.

Ako privredno društvo ne postupi po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove privatizacije iz stava 8. ovog člana ili po pisanoj inicijativi akcionara koji imaju najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala izdavaoca, to ministarstvo će poslati nalog Beogradskoj berzi da uključi akcije na tržište Beogradske berze. Beogradska berza će po nalogu ministarstva bez naknade uključiti akcije privrednog društva na tržište.”

Član 9.

U članu 16. stav 1. reči: „od strane Agencije”, brišu se.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 10.

U čl. 5. i 7, članu 14. tačka 2), članu 18, članu 19a stav 2. i članu 22. stav 1. reč: „Agencija” u određenom padežu zamenjuje se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove privatizacije” u odgovarajućem padežu.

Član 11.

Postupci započeti do dana početka primene ovog zakona, nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Postupci odlučivanja po prigovorima i žalbama po kojima ministarstvo nadležno za poslove privatizacije nije odlučilo do dana početka primene ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 12.

Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije preuzima evidenciju nosilaca prava od Agencije za privatizaciju sa stanjem na dan početka primene ovog zakona.

Član 13.

Podzakonski akti, doneti na osnovu ovlašćenja iz Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10 i 115/14), uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. februara 2016. godine.  

Ostavite komentar