Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvima

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11 i 83/14-dr.zakon) u članu 287. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Izuzetno, u slučaju akcionarskog društva koje nije javno u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ukupna vrednost stečenih sopstvenih akcija društva, koje društvo može zadržati nakon isteka roka iz stava 4. ovog člana, ne može biti veća od 20% osnovnog kapitala.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 2.

U članu 288. stav 2. menja se i glasi:

„U slučaju javnog akcionarskog društva, prilikom otuđenja sopstvenih akcija društvo je dužno da omogući da lica koja su akcionari društva na dan donošenja odluke iz stava 1. ovog člana imaju pravo preče kupovine.”

Član 3.

Odredbe čl. 1. i 2. ovog zakona primenjuju se i na sopstvene akcije stečene pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 6. i članu 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, a da je u nadležnosti Narodne skupštine donošenje zakona i drugih opštih akata iz nadležnosti Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Imajući u vidu da je:

Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11 i 83/14-dr.zakon) propisan rok za otuđenje sopstvenih akcija od tri godine,

– ograničenja u pregovaračkoj poziciji „Telekom Srbija“ a.d. Beograd u pregovorima za potencijalnim investitorima zainteresovanim za kupovinu sopstvenih akcija pomenutog privrednog društva, a posebno u vezi sa postizanjem adekvatnog nivoa cene za prodaju ovih akcija, u uslovima kada postoji prekluzivni rok za ispunjenje obaveze da se predmetne akcije otuđe,

– činjenicu da bi sopstvene akcije „Telekom Srbija” a.d. Beograd, za čije sticanje su izdvojena značajna finansijska sredstva „Telekom Srbija” a.d. Beograd, istekom zakonom predviđenog roka, bile poništene i po tom osnovu smanjen osnovni kapital ovog privrednog društva, uz negativni efekat cele takve transakcije bilanse pozicije u finansijskim izveštajima „Telekom Srbija” a.d. Beograd, a sledstveno na imovinu Republike Srbije, imajući u vidu da je ovo privredno društvo u većinskom državnom vlasništvu ocenjeno je opravdanim uvođenje zakonskog izuzetka koji predstavlja ukidanje vremenskog ograničenja za otuđenje do 20% sopstvenih akcija u konkretnom slučaju, odnosno za privredno društvo koje nije javno u smislu zakona kojim se uređuje oblast tržišta kapitala.

Pored navedenog, u cilju pojednostavljenja postupka otuđenja sopstvenih akcija „Telekom Srbija” a.d. Beograd, što, takođe, poboljšava pregovaračku poziciju „Telekom Srbija” a.d. Beograd i ima pozitivne efekte na cenu koja se može postići za prodaju ovih akcija, predloženo je da utvrđeno zakonsko pravo preče kupovine u korist lica koja su akcionari društva na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija postoji samo u slučaju javnih akcionarskih društava, što, a contrario, podrazumeva da u slučaju otuđenja sopstvenih akcija za društva koja nisu javna u smislu zakona kojim se uređuje oblast tržišta kapitala nema zakonske obaveze omogućavanja prava preče kupovine postojećim akcionarima društva. Opisano rešenje se predlaže kao izuzetak, posebno imajući u vidu da akcije pomenutog privrednog društva nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno MTP, kao i da, sa druge strane ovo rešenje ne isključuje pravo privrednih društava koja nisu javna da obavezu omogućavanja prava preče kupovine predvide svojim konstitutivnim aktima.

Usvajanjem predloženih izmena u značajnoj meri će biti poboljšani preduslovi za iskazivanje veće zainteresovanosti odgovarajućih investitora za kupovinu sopstvenih akcija pomenutog privrednog društva. Takva situacija, a u slučaju postizanja dogovora o prodaji navedenih akcija po odgovarajućoj ceni, rezultirala bi ostvarivanjem višestrukih pozitivnih finanijskih efekata na poslovanje „Telekom Srbija” a.d. Beograd i to kako u domenu smanjenja stepena ukupne zaduženosti (koja je najvećim delom i prouzrokovana obezbeđivanjem finansijskih sredstava za kupovinu pomenutih akcija od ranijeg akcionara), tako i u pogledu povećanja raspoloživih sredstava za investicije u dalje unapređenje telekomunikacione mreže i u krajnjem, isplatu dividende Republici Srbiji kao većinskom akcionaru, kao i ostalim akcionarima. Na opisani način stvaraju se neophodni zakonski preduslovi za izbegavanje negativnih finansijskih posledica za „Telekom Srbija” a.d. i posredno sa Republiku Srbiju i ostale akcionare „Telekom Srbija” a.d. Beograd, koje bi evidentno nastupile u slučaju zadržavanja postojećeg zakonskog rešenja i sledstveno formira regulatorni ambijent za postizanje iznetih pozitivnih finansijskih rezultata.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. propisano je da se u slučaju akcionarskog društva koje nije javno, izuzetno može dozvoliti da društvo, i po isteku roka od tri godine predviđenog članom 287. stav 4, zadrži sopstvene akcije, tako da ukupna vrednost sopstvenih akcija ne bude veća od 20% osnovnog kapitala društva.

Članom 2. precizirano je da samo u slučaju javnog akcionarskog društva, u postupku otuđenja sopstvenih akcija, postoji pravo preče kupovine u korist lica koja su akcionari društva na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija.

Članom 3. propisano je da se napred navedena rešenja primenjuju i na sopstvene akcije stečene pre stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 4. predviđeno je da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V.RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćeni tekst), kako bi se stvorili uslovi da se predložena rešenja mogu primeniti pre isteka roka od tri godine za otuđenje sopstvenih akcija.

VI. OPŠTI INTERES ZBOG KOGA SE PREDLAŽE POVRATNO DEJSTVO

U članu 197. Ustava Republike Srbije, navedeno je da zakoni ne mogu imati povratno dejstvo. Izuzetno, samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo, ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona.

„Telekom Srbija” a.d. Beograd je u većinskom državnom vlasništvu i ima veliki strateški značaj za Republiku Srbiju. Donošenjem ovog zakona sprečilo bi se da sopstvene akcije „Telekom Srbija” a.d. Beograd, za čije sticanje su izdvojena značajna finansijska sredstva „Telekom Srbija” a.d. Beograd, budu poništene i po tom osnovu smanjen osnovni kapital ovog privrednog društva. Povratnim dejstvom stvaraju se neophodni zakonski preduslovi za izbegavanje negativnih finansijskih posledica za „Telekom Srbija” a.d. i posredno sa Republiku Srbiju i ostale akcionare „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, koje bi evidentno nastupile u slučaju zadržavanja postojećeg zakonskog rešenja.

VII. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA AKT STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, imajući u vidu da je potrebno što hitnije stvoriti uslove da se predložena rešenja mogu primeniti pre isteka roka od tri godine za otuđenje sopstvenih akcija. Istekom zakonom predviđenog roka, bile bi poništene sopstvene akcije i po tom osnovu smanjen osnovni kapital ovog privrednog društva, uz negativni efekat cele takve transakcije bilanse pozicije u finansijskim izveštajima „Telekom Srbija” a.d. Beograd.

VIII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Obaveza otuđenja sopstvenih akcija

Član 287

Ako je društvo steklo sopstvene akcije suprotno odredbama čl. 282. i 284. ovog zakona, ono je u obavezi je da ih otuđi ili poništi u roku od godinu dana od dana sticanja.

Sopstvenim akcijama stečenim u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 1) ovog zakona društvo raspolaže u skladu sa propisima koji uređuju tržište kapitala.

Sopstvene akcije stečene u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 2) ovog zakona društvo je u obavezi da raspodeli licima utvrđenim u odluci o sticanju u roku od godinu dana od dana sticanja.

Ako je društvo steklo sopstvene akcije u skladu sa članom 282. i članom 284. tač. 1) do 5) ovog zakona čija je nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti veća od 10% osnovnog kapitala, u obavezi je da ih u roku od tri godine od dana sticanja otuđi tako da ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija društva ne bude veća od 10% osnovnog kapitala.

IZUZETNO, U SLUČAJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA KOJE NIJE JAVNO U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA, UKUPNA VREDNOST STEČENIH SOPSTVENIH AKCIJA DRUŠTVA, KOJE DRUŠTVO MOŽE ZADRŽATI NAKON ISTEKA ROKA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, NE MOŽE BITI VEĆA OD 20% OSNOVNOG KAPITALA.

Ako društvo ne raspodeli, odnosno ne otuđi sopstvene akcije u rokovima iz st. 3. i 4. ovog člana, odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno u obavezi je da ih, bez posebne odluke skupštine, odmah po isteku roka poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital društva.

Način i postupak otuđenja sopstvenih akcija

Član 288

Odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno donosi odluku o otuđenju sopstvenih akcija, u skladu sa uslovima raspolaganja utvrđenim odlukom iz člana 282. stav 2. tačka 1) ovog zakona.

Prilikom otuđenja sopstvenih akcija lica koja su akcionari društva na dan donošenja odluke iz stava 1. ovog člana imaju pravo preče kupovine.

U SLUČAJU JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA, PRILIKOM OTUĐENJA SOPSTVENIH AKCIJA DRUŠTVO JE DUŽNO DA OMOGUĆI DA LICA KOJA SU AKCIONARI DRUŠTVA NA DAN DONOŠENJA ODLUKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IMAJU PRAVO PREČE KUPOVINE.

Ako po ispunjenju obaveze iz stava 1. ovog člana preostane određeni broj sopstvenih akcija, društvo ih može otuđiti trećim licima ili poništiti u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno, ako je pravo preče kupovine iz stava 1. ovog člana utvrđeno statutom ono se može ograničiti ili ukinuti samo odlukom skupštine koja je doneta tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Cena po kojoj društvo može otuđiti sopstvene akcije utvrđuje se shodnom primenom člana 260. ovog zakona.

Na ostvarivanje, ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine iz ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 277. ovog zakona.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – V l a d a

Obrađivač – Ministarstvo privrede

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvama

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje,odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje propisi sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

/

Ostavite komentar