Predlog zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakoniku o krivičnom postupku (,,Službeni list SRJ”, br. 70/01 i 68/02 i ,,Službeni glasnik RS”, br. 58/04, 85/05 i 115/05) u članu 146. st. 3, 4, 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

U članu 358. stav 6. reči: ,,odnosno do isteka rokova propisanih u st. 3. i 4. člana 146. ovog zakonika” i zapeta brišu se.

Član 3.

U članu 446. stav 9. u drugoj rečenici posle reči: ,,sud”, zapeta i reči do kraja rečenice brišu se.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

4100307.009.doc/17

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakonika o krivičnom postupku (,,Službeni list SRJ”, br. 70/01 i 68/02 i ,,Službeni glasnik RS”, br. 58/04, 85/05 i 115/05) sadržan je u članu 30. stav 1. Ustava Republike Srbije, prema kome lice za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo može biti pritvoreno samo na osnovu odluke suda, ako je pritvaranje neophodno radi vođenja krivičnog postupka, kao i u članu 31. stav 2. Ustava, prema kome posle podizanja optužnice trajanje pritvora sud svodi na najkraće moguće vreme, u skladu sa zakonom. Takođe, članom 97. tačka 2. Ustava propisano je da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje postupak pred sudovima i drugim državnim organima.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenje izmena važećeg Zakonika o krivičnom postupku u delu koji se odnosi na trajanje pritvora posle podignute optužnice i posle izrečene prvostepene presude predlaže se da bi se već sada obezbedilo njihovo usaglašavanje sa sistemskim rešenjima koje predlaže novi Zakonik o krivičnom postupku.

OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predlaže se brisanje odredaba o ograničenju trajanja pritvora posle podignute optužnice, odnosno izrečene prvostepene presude, koje su propisane članom 146. st. 3, 4, 7. i 8. važećeg Zakonika o krivičnom postupku. Članovima 2. i 3. Predloga zakona vrši se neophodno usklađivanje odredaba članova 358. i 446. sa izmenama člana 146. važećeg Zakonika o krivičnom postupku, predloženih u članu 1. zakona.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku, budući da bi se sprečile štetne posledice po rad državnih organa.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlaže se da zakon stupi na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije” iz razloga datih u obrazloženju za donošenje zakona po hitnom postupku.

4100307.009.doc/18

PREGLED ODREDABA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU KOJE SE MENjAJU

Član 146

(1) Posle predaje optužnice sudu, do završetka glavnog pretresa, pritvor se može, po pribavljenom mišljenju javnog tužioca, kad se postupak vodi po njegovom zahtevu, odrediti ili ukinuti samo rešenjem veća.

(2) Veće je dužno da i bez predloga stranaka ispita da li još postoje razlozi za pritvor i da donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora, po isteku svakih trideset dana do stupanja optužnice na pravnu snagu, a po isteku svaka dva meseca nakon stupanja optužnice na pravnu snagu.

(3) Od podizanja optužnice pritvor može trajati najduže dve, odnosno četiri godine za dela za koja je zaprećena kazna od četrdeset godina zatvora i za dela organizovanog kriminala za koja je zaprećena kazna od deset godina zatvora ili teža kazna. Ako za to vreme ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

(4) Posle izricanja prvostepene presude pritvor može trajati još najduže godinu dana. Ako za to vreme ne bude izrečena drugostepena presuda kojom se prvostepena presuda preinačuje ili potvrđuje, pritvor će biti ukinut i optuženi pušten na slobodu. Ako u roku od godinu dana bude izrečena drugostepena odluka kojom se prvostepena presuda ukida, pritvor može trajati najduže još dve godine od izricanja odluke drugostepenog suda.

(5) (3) Žalba na rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana ne zadržava izvršenje rešenja.

(6) (4) Protiv rešenja veća kojim se odbija predlog za određivanje ili ukidanje pritvora žalba nije dozvoljena.

(7) Rokovi iz st. 3. i 4. ovog člana ne teku u periodu u kome se glavni pretres odlaže ili prekida zbog odsustva branioca, otkaza punomoćja i izbora ili postavljanja novog branioca.

(8) Protiv optuženog koji je zbog isteka roka iz stava 3. ovog člana pušten na slobodu, može se odrediti pritvor ako se krije, pobegne ili pokuša bekstvo, ili ako je uredno pozvan, a ne dođe ili očigledno izbegava da dođe na glavni pretres. Tako određen pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude.

Član 358

(1) Kad izrekne presudu na kaznu zatvora ispod pet godina, veće će optuženom koji se brani sa slobode odrediti pritvor ako postoje razlozi iz člana 142. stav 2. tač. 1) i 3) ovog zakonika, a optuženom koji se nalazi u pritvoru ukinuće pritvor ako za pritvor više ne postoje razlozi zbog kojih je bio određen.

(2) Pritvor će veće uvek ukinuti i narediti da se optuženi pusti na slobodu ako je oslobođen od optužbe, ili je optužba odbijena, ili ako je oglašen krivim a oslobođen od kazne, ili je osuđen samo na novčanu kaznu, ili mu je izrečena sudska opomena ili je uslovno osuđen, ili je zbog uračunavanja pritvora kaznu već izdržao, ili je optužba odbačena (član 394), osim zbog stvarne nenadležnosti.

(3) Za određivanje ili ukidanje pritvora posle objavljivanja presude, do njene pravnosnažnosti primenjivaće se odredba stava 1. ovog člana. Odluku donosi veće prvostepenog suda (član 24. stav 6).

(4) Pre donošenja rešenja kojim se određuje ili ukida pritvor u slučajevima iz st. 1. i 3. ovog člana, pribaviće se mišljenje javnog tužioca kad se postupak vodi po njegovom zahtevu.

(5) Ako se optuženi već nalazi u pritvoru a veće nađe da još postoje razlozi zbog kojih je pritvor bio određen ili da postoje razlozi iz člana 142. stav 1. tačka 2) i stava 1. ovog člana, doneće posebno rešenje o produženju pritvora. Posebno rešenje veće donosi i kad treba odrediti ili ukinuti pritvor. Žalba protiv rešenja ne zadržava izvršenje rešenja.

(6) Pritvor koji je određen ili produžen po odredbama prethodnih stavova može trajati do pravnosnažnosti presude, odnosno do isteka rokova propisanih u st. 3. i 4. člana 146. ovog zakonika, ali najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

(7) Na zahtev optuženog, koji se posle izricanja kazne zatvora nalazi u pritvoru, predsednik veća može optuženog rešenjem uputiti u ustanovu za izdržavanje kazne i pre pravnosnažnosti presude.

Član 446

(1) Glavni pretres počinje objavljivanjem glavne sadržine optužnog predloga ili privatne tužbe. Započeti glavni pretres dovršiće se po mogućnosti bez prekidanja.

(2) U slučaju potpunog priznanja okrivljenog datog na glavnom pretresu, koje je potkrepljeno drugim dokazima, sud će uz saglasan predlog stranaka prekinuti dokazni postupak i preći na izricanje krivične sankcije, osim ako posumnja u istinitost priznanja.

(3) Pod uslovima iz stava 2. ovog člana sud može izreći sledeće krivične sankcije: sudsku opomenu, uslovnu osudu, novčanu kaznu i kaznu zatvora do jedne godine, a uz njih jednu ili više sledećih mera: oduzimanje predmeta, zabranu upravljanja motornog vozila i oduzimanje imovinske koristi. Za krivična dela iz člana 443. stav 2. ovog zakonika kazna zatvora ne može biti veća od tri godine.

(4) Ako u toku ili po završetku glavnog pretresa sudija nađe da je za suđenje nadležan viši sud, dostaviće spise nadležnom javnom tužiocu, a ako nađe da je za suđenje nadležno veće, obrazovaće se veće i glavni pretres će početi iznova. Kad utvrdi da postoji koji od drugih razloga iz člana 349. ovog zakonika, sudija će rešenjem odbaciti optužbu.

(5) Po zaključenju glavnog pretresa, sud će odmah izreći presudu i objaviti je s bitnim razlozima. Presuda se mora izraditi pismeno u roku od osam dana od dana objavljivanja.

(6) Protiv presude žalba se može izjaviti u roku od osam dana od dana dostavljanja prepisa presude.

(7) Stranke i oštećeni se mogu odreći prava na žalbu odmah po objavljivanju presude. U takvom slučaju prepis presude dostaviće se stranci i oštećenom samo ako to zahtevaju. Ako su se obe stranke i oštećeni po objavljivanju presude odrekli prava na žalbu i ako niko od njih nije zahtevao dostavljanje presude, pismeno izrađena presuda ne mora da sadrži obrazloženje.

(8) Odredbe člana 358. ovog zakonika shodno će se primenjivati i u pogledu ukidanja pritvora posle izricanja presude.

(9) Kad sud izrekne kaznu zatvora, može se odrediti da se okrivljeni stavi u pritvor, odnosno da ostane u pritvoru, ako postoje razlozi iz člana 436. stav 1. ovog zakonika. Pritvor u takvom slučaju može trajati do pravnosnažnosti presude, ali najduže dok okrivljenom ne istekne kazna koju je izrekao prvostepeni sud, odnosno dok ne isteknu rokovi propisani u članu 146. stav 4. ovog zakonika.

(10) Ako javni tužilac nije prisustvovao glavnom pretresu (član 445. stav 1), oštećeni ima pravo da u svojstvu tužioca izjavi žalbu protiv presude, bez obzira da li se žali i javni tužilac.

4100307.009.doc/16

Ostavite komentar