Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih

SPORAZUM O OSNIVANJU

REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH

Preambula

MI, učesnici sa Zapadnog Balkana, u daljem tekstu kolektivno: ugovorne strane, a pojedinačno: ugovorna strana;

PREPOZNAJUĆI da mi, u okviru regiona, delimo mnoge sličnosti u našim istorijama i imamo jasan interes za saradnju i stvaranje stabilnih društava koja grade poverenje među narodima i omogućavaju bolji kvalitet života u regionu;

PONOVO ISTIČUĆI da se Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih (u daljem tekstu: Sporazum) nadovezuje na ciljeve navedene kao deo „Berlinskog procesa”, i zasniva se na „Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu” (u daljem tekstu: Deklaracija), potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o Zapadnom Balkanu u Beču, Austrija;

NAVODEĆI da su ugovorne strane radile u saradnji sa civilnim društvom radi utiranja puta za osnivanje institucionalnog mehanizma u regionalnom vlasništvu koji ima mandat i kapacitet da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je vizija Regionalne kancelarije za saradnju mladih (u daljem tekstu: RKSM) podržavanje raznolikog regiona u kome mladi ljudi, kao grupa koja ima najveći interes za ulaganje u budućnost, poseduju svest o prošlosti i igraju aktivnu ulogu u građenju prosperitetnije budućnosti svojih društava;

NAGLAŠAVAJUĆI da je RKSM, kao institucionalni mehanizam za saradnju koji samostalno funkcioniše, ustanovljena na vrednostima kao što su mir, poverenje zasnovano na međusobnom razumevanju, zatim poštovanje ljudskih prava, raznolikost, dostojanstvo, solidarnost, saradnja, tolerancija i poštovanje, i naglašena shvatanjem da samo kroz zajedničko delovanje možemo napredovati kao region;

POZDRAVLJAJUĆI inkluzivan i pravedan pristup omladinskim razmenama koji će omogućiti mladima da koriste ovaj institucionalni mehanizam podrške za realizaciju inovativnih projekata u regionalnom vlasništvu;

SMATRAJUĆI da će ovo dati jedinstven doprinos želji da se unapredi međusobno razumevanje stvarnosti drugih društava tako što će mladima omogućiti da se sretnu, upoznaju, steknu prijatelje i otpočnu regionalni dijalog o temama koje će im pomoći da izgrade bolju budućnost za sve;

Saglasni smo o sledećem:

Član 1.

Ovim se osniva Regionalna kancelarija za saradnju mladih, sa sedištem u Tirani, Albanija.

Član 2.

Misija RKSM je:

a) Da podrži regionalnu razmenu mladih i njihovu razmenu ideja, kao osnove budućih perspektiva za saradnju u regionu, zasnovanih na vrednostima suživota, tolerancije i poštovanja ljudskih prava i raznolikosti, kao i posvećenosti inkluziji i bezbednosti;

b) Da intenzivira regionalnu saradnju mladih i institucija koje se bave mladima i da obezbedi implementaciju zajedničkih programa za mlade koji se fokusiraju na principe demokratskog upravljanja, održivog ekonomskog razvoja, obrazovanja i inovacija;

v) Da koordinira saradnju mladih na Zapadnom Balkanu.

Član 3.

1. Statut RKSM se ovim usvaja i čini aneks ovog sporazuma;

2. Sporazum o državi domaćinu se zaključuje između RKSM i Saveta ministara Republike Albanije.

Član 4.

RKSM i određene kategorije njenog osoblja uživaju privilegije i imunitete potrebne za obavljanje svojih zadataka i dužnosti koji se definišu Sporazumom o državi domaćinu.

Član 5.

1. Ovaj sporazum je otvoren na potpisivanje ugovornih strana;

2. Ovaj sporazum se odobrava u skladu sa relevantnim zakonima svake ugovorne strane i stupa na snagu na dan kada se deponuje kod depozitara poslednji instrument kojim se potvrđuje prihvatanje ovog sporazuma.

Član 6.

1. Nakon stupanja na snagu, ovaj sporazum je otvoren za pristupanje ostalih strana u skladu sa prethodnom zajedničkom saglasnošću svih ugovornih strana;

2. Za stranu koja pristupa, ovaj sporazum stupa na snagu na dan deponovanja njenog instrumenta o pristupanju kod depozitara.

Član 7.

Ovaj sporazum se privremeno primenjuje od dana potpisivanja do dana stupanja na snagu, u skladu sa relevantnim unutrašnjim zakonodavstvom ugovornih strana.

Član 8.

1. Sporazum i njegov aneks mogu biti izmenjeni pisanim putem uz saglasnost svih ugovornih strana;

2. Svaki takav predlog generalni sekretar dostavlja ugovornim stranama najmanje 3 meseca pre podnošenja Upravnom odboru na usvajanje;

3. Izmene i dopune iz stava 2. podležu odobrenju i stupaju na snagu u skladu sa relevantnim državnim zakonskim procedurama navedenim u članu 5. ovog sporazuma;

Član 9.

1. Svaka ugovorna strana ovog sporazuma može bilo kada da istupi iz njega putem pismenog obaveštenja depozitaru, koji će potom dostaviti njegovu overenu kopiju svakoj ugovornoj strani;

2. Istupanje iz Sporazuma stupa na snagu šest meseci od dana kada depozitar primi dato obaveštenje;

3. Ugovorna strana se svojim istupanjem ne oslobađa finansijskih obaveza koje su dospele dok je ona bila ugovorna strana ovog sporazuma.

Član 10.

1. Savet ministara Albanije vrši funkciju depozitara ovog sporazuma;

2. Original ovog sporazuma u jednom primerku na engleskom jeziku se deponuje kod depozitara, koji je dužan da dostavi overenu kopiju istog svakoj ugovornoj strani.

Član 11.

Svi sporovi koji nastanu usled tumačenja ili primene ovog sporazuma rešavaće se konsultacijama i pregovorima između ugovornih strana.

Član 12.

1. Ovaj sporazum i aneks u njegovom prilogu čine pravno obavezujući instrument između ugovornih strana;

2. U potvrdu čega, dole potpisani i propisno ovlašćeni od strane svojih vlada potpisuju ovaj sporazum.

Sačinjeno u Parizu, 4. jula 2016. godine u jednom originalnom primerku na engleskom jeziku.

Za Albaniju, premijer: Edi RAMA

Za Bosnu i Hercegovinu, predsedavajući Saveta ministara: Denis ZVIZDIĆ

Za Kosovo, premijer: Isa MUSTAFA

Za Makedoniju, premijer: Emil DIMITRIEV

Za Crnu Goru, premijer: Milo ĐUKANOVIĆ

Za Srbiju, premijer: Aleksandar VUČIĆ

Aneks: Statut Regionalne kancelarije za saradnju mladih

1 Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

STATUT

REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih je institucionalni mehanizam za saradnju mladih iz učesnika sa Zapadnog Balkana, koji nezavisno funkcioniše.

Član 2.

Organizaciona struktura RKSM uspostavljena je u Tirani, Albanija, u skladu sa zakonodavstvom Albanije;

Skraćenica za Regionalnu kancelariju za saradnju mladih je „RKSM” („RYCO”);

RKSM ima svoj logo.

Član 3.

Sekretarijat RKSM ima sedište u Tirani, Albanija;

Sekretarijat RKSM može da predloži Upravnom odboru osnivanje lokalnih ogranaka, kada je to potrebno, u svakoj ugovornoj strani;

Lokalni ogranak u ugovornoj strani-domaćinu čini sastavni deo sedišta Sekretarijata.

Član 4.

RKSM ima pravni subjektivitet i kapacitet potreban za obavljanje svojih funkcija i ispunjavanje svog mandata. To uključuje zaključivanje sporazuma, nabavku i otuđivanje pokretne i nepokretne imovine, upravljanje celokupnom imovinom i pokretanje pravnih postupaka u skladu sa zakonima ugovorne strane – domaćina.

Ugovorna strana – domaćin omogućuje, bez odlaganja, pripremu svih potrebnih i relevantnih dokumenata u svrhu regulisanja pravnog statusa potrebnog za osnivanje RKSM.

Vlada ugovorne strane – domaćina obezbeđuje sedištu Sekretarijata RKSM, bez naknade i uticaja na budžet i doprinose RKSM, prostorije i komunalne usluge koje se smatraju neophodnim za delotvorno i efikasno obavljanje dužnosti RKSM.

Troškove koji se odnose na prostorije i komunalije lokalnih ogranaka RKSM, a koji se nalaze u svakoj ugovornoj strani koja nije ugovorna strana-domaćin, u potpunosti pokriva vlada – domaćin i oni ne utiču na budžet i doprinose RKSM.

Sekretarijat RKSM i lokalni ogranci ne smeju se biti u zgradi/zgradama zajedno sa drugim organima javne uprave ugovorne strane u kojoj se ogranak nalazi.

ČLANSTVO

Član 5.

1. Članovi-osnivači RKSM su potpisnici Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

2. Druge strane mogu da postanu članovi RKSM u skladu sa članom 6. Sporazuma.

Član 6.

RKSM je otvoren za saradnju na projektima i/ili programima sa drugim zainteresovanim učesnicima. Ova saradnja se zasniva na posebnim sporazumima kojima se predviđa obim i ciljevi saradnje. Saradnja se ostvaruje u skladu sa pravilima procedure RKSM.

MANDAT RKSM

Član 7.

1. Mandat RKSM je da podržava projekte za mlade koji su usmereni na i doprinose:

Unapređenju raznolikosti i demokratskih vrednosti;

Jačanju održive regionalne saradnje među mladima i uspostavljanju novih odnosa među mladima u regionu Zapadnog Balkana;

Podsticanju pomirenja i konstruktivnih pristupa sećanju;

Interkulturalnom učenju;

Povećanju regionalne mobilnosti;

Unapređenju evropskog duha saradnje, razumevanja i tolerancije;

Građanskom aktivizmu i učestvovanju mladih u procesu odlučivanja;

Socijalnoj inkluziji i unapređenju mogućnosti zapošljavanja mladih.

2. Mandat RKSM definisan ovim članom odnosi se na svaku novu ugovornu stranu RKSM, kao i na saradnju koja se uspostavlja sa drugim učesnicima.

Član 8.

RKSM u potpunosti podržava programe razmene mladih i ostale aktivnosti koje uključuju mlade iz ugovornih strana i partnera, a koji su u skladu sa i doprinose ispunjenju misije, vizije i mandata RKSM.

Član 9.

Organizacije i lica iz ugovornih strana koji ispunjavaju uslove mogu da se prijave za podršku u organizovanju aktivnosti razmene koje su u skladu sa i doprinose ispunjenju misije, vizije i mandata RKSM.

Član 10.

Pri odobravanju predloga projekata, naglasak se stavlja na osiguravanje da projekti finansirani od strane RKSM vode računa o kvalitetu predloga, pojedinačnom doprinosu ugovornih strana budžetu RKSM definisanom članom 44. kao i o prioritetima opisanim u Operacionom planu RKSM.

Član 11.

Svaka ugovorna strana pruža punu podršku realizaciji projekata sa svim drugim ugovornim stranama.

Član 12.

Dodatni i preciznije utvrđeni propisi kojima se uređuju aktivnosti i ispunjavanje uslova podnosilaca zahteva biće navedeni u Smernicama RKSM za podnosioce zahteva, koje će razviti Sekretarijat i odobriti Upravni odbor.

STRUKTURA RKSM

Član 13.

Strukture RKSM se sastoje od:

Upravnog odbora;

Sekretarijata;

Savetodavnog odbora;

Radnih grupa.

UPRAVNI ODBOR

Član 14.

Upravni odbor je najviši organ odlučivanja RKSM.

Upravni odbor čine po dva predstavnika iz svake ugovorne strane kao što je dole opisano:

1 predstavnik koji je neposredno odgovoran za omladinsku politiku;

1 omladinski predstavnik.

Član 15.

Predstavnik vlade obavlja dužnosti tokom svog mandata u vladi ugovorne strane koju predstavlja.

Član 16.

Predstavnik omladine ne sme biti mlađi od 18 ni stariji od 30 godina na početku svog mandata.

Predstavnik omladine obavlja mandat u trajanju od 3 godine, bez mogućnosti produženja.

Svaka ugovorna strana bira predstavnika omladine koristeći sopstvene mehanizme na transparentan, inkluzivan i demokratski način, u bliskoj saradnji sa civilnim društvom koje se bavi omladinom.

Član 17.

Sve odluke Upravnog odbora se donose konsenzusom.

Član 18.

Upravni odbor:

Usvaja pravila procedure i druge prateće propise potrebne za funkcionisanje RKSM;

Usvaja trogodišnji strateški plan i godišnji operativni plan RKSM;

Usvaja godišnji budžet i finansijski plan RKSM za predstojeći period od 3 godine;

Odobrava godišnji programski izveštaj;

Odobrava godišnji finansijski izveštaj;

Obezbeđuje političku podršku ugovornih strana za strateške, operativne i finansijske planove RKSM;

Daje ovlašćenje Savetodavnom odboru zajedno sa generalnim sekretarom za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima koja spadaju u mandat RKSM;

Imenuje generalnog sekretara Sekretarijata na osnovu zasluga i sposobnosti kandidata i razrešava generalnog sekretara;

Zaključuje i raskida sporazume o saradnji sa učesnicima i organizacijama izvan ugovornih strana RKSM;

Osniva selekcioni odbor, čiji je član generalni sekretar, a čiji je zadatak proces izbora osoblja Sekretarijata i lokalnih ogranaka;

Postavlja spoljne finansijske revizore za RKSM u skladu sa ovim statutom;

Vrši i druge poslove definisane ovim statutom.

Član 19.

Sastanci UO održavaju se jednom godišnje, osim ako nije drugačije određeno;

Sastanci Odbora se održavaju u predsedavajućoj ugovornoj strani i vodi ih predsedavajući;

Predsedavajući su predstavnik vlade i predstavnik omladine iz iste ugovorne strane;

Predstavnik omladine pomaže i, ako je potrebno, zamenjuje predstavnika vlade koji predsedava sastankom;

Domaćin sastanka/sastanaka će se rotirati svake godine po abecednom redu imena ugovornih strana;

Troškovi prisustva članova Upravnog odbora biće uključeni u budžet Sekretarijata RKSM.

Član 20.

Predsedavajući:

Predsedava sastancima Upravnog odbora;

Podržava generalnog sekretara u obavljanju njegovog mandata, predstavljanju RKSM, kao i prikupljanju finansijskih sredstava izvan ugovornih strana RKSM.

SEKRETARIJAT

Član 21.

Sekretarijat RKSM čine sedište i lokalni ogranci koji se mogu osnivati u skladu sa članom 3. Statuta;

Sedište se nalazi u Tirani, Albanija, i čine ga generalni sekretar, zamenik generalnog sekretara, kao i administrativno osoblje, pomoćno osoblje i programsko osoblje;

Sekretarijat funkcioniše u skladu sa Pravilima procedure.

Član 22.

Selekcioni odbor, imenovan od strane Upravnog odbora, utvrđuje kriterijume za odabir osoblja Sekretarijata i vrši odabir kandidata.

Kandidati za osoblje Sekretarijata se identifikuju putem javnog poziva. Kandidati se procenjuju i zapošljavaju na osnovu zasluga i treba da odslikavaju raznolikost ugovornih strana RKSM.

Član 23.

Lokalno osoblje u sedištu RKSM i lokalnih ogranaka zapošljava se pod uslovima koji su u skladu sa važećim zakonima svake ugovorne strane;

Predviđaju se odredbe o angažovanju stažista u strukturama RKSM.

Član 24.

Kandidati za položaj generalnog sekretara se biraju putem javnog konkursa i na osnovu zasluga;

Generalnog sekretara imenuje Upravni odbor konsenzusom na mandat od 4 godine, bez mogućnosti produženja;

Generalni sekretar za svoj rad odgovora Upravnom odboru;

Nacionalnost generalnog sekretara se rotira na način koji uključuje sve ugovorne strane RKSM;

Prvi generalni sekretar ne može poticati iz ugovorne strane koja je domaćin sedišta RKSM.

Član 25.

Kandidati za funkciju zamenika generalnog sekretara se biraju putem javnog poziva i na osnovu zasluga;

Zamenika generalnog sekretara imenuje Upravni odbor kosenzusom na mandat od 4 godine, bez mogućnosti produženja;

Zamenik generalnog sekretara za svoj rad odgovora generalnom sekretaru i Upravnom odboru;

Zamenik generalnog sekretara ne može biti iste nacionalnosti kao i generalni sekretar.

Član 26.

Upravni odbor obezbeđuje adekvatan period primopredaje dužnosti između odlazećeg i dolazećeg generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara.

Član 27.

Sedište RKSM je zaduženo za:

izradu nacrta Strateškog i operativnih planova, uz konsultacije sa Savetodavnim odborom;

primenu Strateškog i operativnih planova po njihovom odobrenju od strane Upravnog odbora;

predlaganje godišnjeg budžeta i finansijskog plana RKSM za predstojeći period od 3 godine;

sva svakodnevna finansijska pitanja u skladu sa finansijskim propisima, uključujući predlaganje preraspodele budžeta koje spada u 5% za nepredviđene troškove;

sva pitanja u vezi sa programom, uključujući izradu programa, formulisanje i objavljivanje poziva za predloge, izbor predloga, raspisivanje tendera, pomoć u pisanju prijava, pomoć u realizaciji, recenziju izveštaja o projektima, sprovođenje provera na licu mesta projekata koje finansira RKSM, i izradu izveštaja;

komunikaciju sa donatorima RKSM, pored ugovornih strana RKSM, i obezbeđivanje dodatne finansijske podrške za RKSM u saradnji sa predsedavajućim Upravnog odbora;

organizovanje i primenu aktivnosti RKSM u oblastima promocije, vidljivosti i aktivnostima širenja informacija;

organizovanje procesa odabira osoblja u sedištu i lokalnim ograncima u skladu sa kriterijumima selekcije i pod nadzorom Selekcionog odbora kojeg formira Upravni odbor;

obezbeđivanje poštovanja finansijskih propisa i pravila procedure;

koordiniranje rada između sedišta i lokalnih ogranaka;

objavljivanje poziva i imenovanje Komisije za procenu predloga;

razvoj, primenu i nadzor uticaja mera kontrole kvaliteta, kao što su izgradnja kapaciteta, obuka, istraživanje, nadgledanje i procena;

organizovanje sastanaka Upravnog odbora u saradnji sa predsedavajućim;

sva ostala operativna i administrativna pitanja.

Član 28.

Generalni sekretar:

predstavlja RKSM i njene interese;

vrši, nadzire i koordinira rad Sekretarijata;

izrađuje i podnosi finansijske i programske izveštaje Upravnom odboru, kao što je navedeno u Pravilima procedure;

sklapa i raskida ugovore sa osobljem sedišta i lokalnih ogranaka u skladu sa Pravilima procedure;

Sklapa međunarodne sporazume u ime RKSM, po ovlašćenju Upravnog odbora;

Sklapa i raskida ugovore sa stranama koje realizuju projekte;

Sklapa i raskida ugovore sa dobavljačima.

vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Pravilima procedure.

Član 29.

Zamenik generalnog sekretara pomaže generalnom sekretaru u vršenju njegovog mandata, a posebno je odgovoran za:

nadgledanje i koordinaciju rada Sekretarijata u koordinaciji s generalnim sekretarom;

osiguravanje da celokupno osoblje Sekretarijata poštuje Pravila procedure i finansijske propise;

koordinaciju rada Savetodavnog odbora.

Član 30.

Lokalni ogranci su zaduženi za:

predstavljanje RKSM na nivou ugovorne strane u kojoj se nalaze, u koordinaciji sa sedištem Sekretarijata;

primenu Strateškog i operativnog plana za tu ugovornu stranu, u koordinaciji sa sedištem Sekretarijata;

pružanje pomoći u podnošenju prijava za projekte, njihovoj realizaciji i izveštavanju strana koje realizuju projekte u ugovornoj strani gde se ogranak nalazi;

sprovođenje aktivnosti u okviru kontinuiteta i provera na licu mesta prema stranama koje realizuju projekte, u koordinaciji sa sedištem Sekretarijata;

koordinisanje aktivnosti promovisanja, vidljivosti i širenja u ugovornoj strani u kojoj se ogranak nalazi, u koordinaciji sa sedištem Sekretarijata;

kreiranje i podnošenje programskih, operativnih i finansijskih izveštaja generalnom sekretaru, kao što je navedeno u pravilima procedura.

SAVETODAVNI ODBOR

Član 31.

Savetodavni odbor je sačinjen od stručnjaka po tematskim pitanjima RKSM, uključujući predstavnike donatorske zajednice, civilnog društva, međunarodnih organizacija i drugih relevantnih institucija.

Član 32.

Članove Savetodavnog odbora predlažu Upravni odbor i generalni sekretar.

Članove Savetodavnog odbora zvanično imenuje Upravni odbor.

Član 33.

Članovi Savetodavnog odbora se imenuju na period od dve godine, s mogućnošću produženja;

Svaka ugovorna strana ima tri člana u Savetodavnom odboru. Za svaku ugovornu stranu Upravni odbor predlaže po 2 člana, dok generalni sekretar predlaže jednog.

Član 34.

Savetodavni odbor može, na sopstvenu inicijativu i/ili u skladu s mandatom Upravnog odbora i/ili generalnog sekretara, da sprovede istraživanje, izradi procene i sačini preporuke o pitanjima iz delokruga aktivnosti i okvira mandata RKSM;

Savetodavni odbor može da formira radne grupe sačinjene od svojih članova i spoljnih stručnjaka, na osnovu preporuke Upravnog odbora;

Savetodavni odbor podnosi izveštaje Upravnom odboru i generalnom sekretaru.

FINANSIJSKE ODREDBE

Član 35.

Ukupan budžet RKSM za prvi trogodišnji budžetski period iznosi 2.000.000,00 EUR po godini.

Član 36.

Vlade ugovornih strana obezbeđuju dugoročne finansijske doprinose za održavanje struktura RKSM i ispunjavanje njenog mandata, kao što je predviđeno članom 7. ovog statuta. U sklopu toga, ukupan zbir doprinosa svih ugovornih strana RKSM ne sme biti manji od 50% + 1 EUR budžeta RKSM za svaku datu godinu.

Član 37.

Budžet RKSM se sastoji iz doprinosa ugovornih strana RKSM i doprinosa drugih donatora kako je definisano u članu 45;

Doprinosi drugih donatora koji premašuju ukupan godišnji budžet RKSM biće uključeni u Fond za sufinansiranje posebnih projekata u skladu sa misijom RKSM.

Član 38.

Sredstva dostupna preko Fonda za sufinansiranje posebnih projekata koriste se isključivo za troškove aktivnosti RKSM kao što je definisano u članu 46. ovog statuta, u svrhe finansiranja ili sufinansiranja aktivnosti RKSM.

Član 39.

Operativni troškovi Sekretarijata RKSM, kao što je definisano u članu 46. ovog statuta, ne smeju da prelaze 15% ukupnog budžeta RKSM.

Član 40.

Finansijski propisi čine deo Pravila procedure i pokrivaju sve finansijske aspekte RKSM, uključujući i one koji nisu posebno pomenuti u ovom statutu.

Član 41.

Doprinosi svake ugovorne strane RKSM njenom budžetu se izražavaju u procentima, kao što je definisano članom 44. ovog statuta.

Član 42.

Budžet RKSM se planira za period od tri godine i odobrava na godišnjem nivou;

Budžet za naredni trogodišnji period mora biti finalizovan šest meseci pre kraja tekućeg budžeta, i uz pomoć najnovijih dostupnih ekonomskih i demografskih indikatora potrebnih za računanje doprinosa svake ugovorne strane RKSM.

Član 43.

Ugovorne strane jednoglasno prihvataju svako povećanje doprinosa ugovornih strana budžetu RKSM.

Član 44.

Procentualni doprinosi svake ugovorne strane budžetu RKSM, u skladu sa članom 37. ovog statuta, su sledeći:

Albanija: 17,3%

Bosna i Hercegovina:15,4%

Kosovo(: 10,2%

Makedonija: 13,8%

Crna Gora: 4,4%

Srbija: 38,9%

Član 45.

RKSM može da se finansira, u skladu sa svojoj misijom, i iz sledećih izvora koji ne potiču iz ugovornih strana RKSM:

međunarodne organizacije;

državne i međunarodne fondacije;

državni bilateralni donatori, kao što su fondovi za razvoj saradnje;

korporativne donacije;

individualni donatori.

Član 46.

Troškovi Sekretarijata RKSM se sastoje od operativnih troškova i troškova aktivnosti.

Operativni troškovi su:

Troškovi plaćanja zaposlenih;

Troškovi za prevozna sredstva (uključujući gorivo, registraciju, osiguranje, popravke, itd.);

Troškovi opremanja (računari, kopir-mašine, telefoni, faks-mašine,skeneri, kancelarijski materijal, itd.);

Troškovi komunikacije;

Troškovi čišćenja;

Troškovi izlazaka na teren;

Putni troškovi za sastanke, konferencije i drugo;

Troškovi obuke zaposlenih i izgradnje tima;

Troškovi sastanaka UO.

Troškovi aktivnosti su:

Troškovi projektnih aktivnosti;

Troškovi procene predloga projekata;

Troškovi širenja informacija;

Troškovi ostvarivanja vidljivosti;

Troškovi obuke instruktora.

Član 47.

Troškovi van Sekretarijata RKSM su:

Zakup prostora za sedište Sekretarijata i njegove lokalne ogranke;

Komunalije (struja, gas, voda, odnošenje smeća);

Održavanje zgrada i renoviranje (koje nije izazvano nanetom štetom ili nemarom osoblja RKSM).

Član 48.

Na sve tenderske procedure Sekretarijata primenjuju se smernice definisane u najnovijem dostupnom Praktičnom priručniku za procedure Evropske komisije (PRAG).

Sekretarijat se podstiče da razvija sopstvene tenderske procedure.

Član 49.

Sva oprema nabavljena sredstvima iz budžeta RKSM, kao što su vozila, računarska oprema i slično je vlasništvo Sekretarijata RKSM u skladu sa odredbama finansijskih propisa.

Član 50.

Projekti podržani od strane RKSM zahtevaju sufinansiranje od strane korisnika u zavisnosti od kapaciteta kandidata i vrste projekta.

RKSM pokriva do 100% ukupnih troškova projekta u slučaju pojedinačnih razmena.

U slučaju grupnih razmena, RKSM pokriva do 75% ukupnih troškova strana koje realizuju projekte s godišnjim budžetom većim od 300.000 EUR.

Što se tiče strana koje realizuju projekte s godišnjim budžetom između 50.000 i 300.000 EUR, RKSM pokriva do 85% ukupnih troškova projekta.

Što se tiče strana koje realizuju projekte s godišnjim budžetom manjim od 50.000 EUR, RKSM pokriva do 95% ukupnih troškova projekta.

Član 51.

Sve finansije RKSM, uključujući i doprinose vlada, se izražavaju u evrima.

Član 3.

Republika Srbija je prilikom potpisivanja ovog međunarodnog ugovora, predala depozitaru i Deklaraciju sledeće sadržine:

„Budući da je teritorija Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije i da se na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999) nalazi pod međunarodnom upravom, potpisivanje i izražavanje pristanka na obavezivanje R. Srbije i/ili vlade Kosova* na Sporazum o osnovanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, se ne može tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Kosova*, niti se time između Republike Srbije i Kosova* formira ugovorni odnos u smislu pravila Bečke konvencije o ugovornom pravu (1969) kojom je regulisana materija zaključenja i izvršenja međudržavnih ugovora.

Zaključivanjem i izvršavanjem Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih se ni na koji način ne prejudicira pitanje statusa Kosova* kao ni nadležnosti i ovlašćenja Specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN i KFOR-a u skladu sa Rezolucijom 1244 i Ustavnog okvira za privremenu samoupravu na Kosovu* (Uredba UNMIK-a br. 2001/9 od 15. maja 2001. godine).

Ni jedna radnja koju vlada Kosova*, odnosno Privremene institucije samouprave na Kosovu*, preduzmu prilikom zaključenja i sprovođenja ovog Sporazuma se ne može smatrati validnom ukoliko prekoračuje okvire ovlašćenja Privremenih institucija Samouprave na Kosovu* ili zadire u ovlašćenja i dužnosti koji su rezervisane za Specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN kako su određeni Rezolucijom Saveta bezbednosti UN br. 1244 (1999) i Ustavnim okvirom za privremenu samoupravu na Kosovu*.”

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar