Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o Smederevo

PREDLOG ZAKONA

O STICANJU PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ČELIKA ŽELEZARA SMEDEREVO DOO SMEDEREVO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pod kojima Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo (u daljem tekstu: Železara) stiče pravo svojine na objektima definisanim u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja i zemljištu na kome su ti objekti izgrađeni, kao i na neizgrađenom zemljištu.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pod kojima Železara stiče pravo svojine na vodovima.

Ovim zakonom uređuje se i način i uslovi upotrebe troske nastale u procesu proizvodnje u Železari.

Član 2.

Uspostavlja se pravo svojine u korist Železare na katastarskim parcelama u svojini Republike Srbije, na kojima je Železara upisana kao imalac prava korišćenja ili kao korisnik, na dan stupanja na snagu ovog zakona, u celosti, odnosno sa upisanim udelom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija prestaju upisana prava na katastarskim parcelama na kojima se nalaze isključivo objekti Železare.

Na katastarskim parcelama iz stava 2. ovog člana Železara stiče pravo svojine u celosti, danom stupanja na snagu ovog zakona.

Postupak u vezi sa utvrđivanjem postojanja obaveze plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, visine naknade u slučaju da takva obaveza postoji, umanjenje tržišne vrednosti naknade, konačan iznos naknade, rokovi izmirenja, korisnici naknade, organ i postupak u kome isti odlučuje, sprovodiće se uz shodnu primenu odredaba zakona kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i zakona kojim se uređuje postupak izgradnje objekata.

Železara je u obavezi da podnese zahtev za utvrđivanje postojanja obaveze plaćanja naknade iz stava 4. ovog člana, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupak iz stava 5. ovog člana ne zadržava upis prava iz st.1. i 3. ovog člana.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra dužan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese rešenje o upisu prava iz st.1. i 3. ovog člana.

Rešenje iz stava 7. ovog člana dostavlja se imaocu prava i državnom pravobraniocu.

Protiv rešenja iz stava 7. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi izjavljenoj protiv rešenja iz stava 9. ovog člana odluči u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Član 3.

Obavezuje se nadležna jedinica lokalne samouprave da u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra akt koji sadrži popis katastarskih parcela, na kojima je upisana Železara, kojima je planskim dokumentima promenjena namena iz poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zemljište.

Član 4.

Upis promene vrste zemljišta iz člana 3. ovog zakona vrši se na osnovu rešenja, koje ima deklarativan karakter.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje iz stava 1. ovog člana u roku od sedam dana od dana prijema akta iz člana 3. ovog zakona.

Rešenje iz stava 1. ovog člana uručuje se imaocu prava i državnom pravobraniocu.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi izjavljenoj protiv rešenja iz stava 2. ovog člana odluči u roku iz člana 2. stav 10. ovog zakona.

Član 5.

Prvostepeni i drugostepeni postupci koji se odnose na promenu upisa u katastru nepokretnosti na nepokretnostima iz člana 1. ovog zakona, a po kojima nije doneta konačna odluka do dana stupanja na snagu ovog zakona, obustavljaju se zaključkom, a stanje upisa u katastru nepokretnosti vraća se na stanje pre podnošenja zahteva.

Protiv zaključka iz stava 1. ovog člana kojim se obustavlja prvostepeni postupak može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema zaključka.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi iz stava 2. ovog člana odluči u roku iz člana 2. stav 10. ovog zakona.

Protiv zaključka iz stava 1. ovog člana kojim se obustavlja drugostepeni postupak, nije dopuštena posebna žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra dužan je da istovremeno sa donošenjem zaključka iz stava 1. ovog člana izvrši brisanje zabeležbi podnetih zahteva, odnosno zabeležbi da postoji rešenje koje nije konačno.

Član 6.

Na zemljištu iznad podzemnih vodova, čiji je investitor Železara, Železara ima pravo prolaza i/ili pristupa, uz obavezu sopstvenika, odnosno držaoca tog zemljišta da ne ometa upotrebu i održavanje tog objekta, odnosno voda.

Železara je dužna da vlasnicima ili držaocima susednog ili okolnog zemljišta nadoknadi štetu koja bude pričinjena prolazom i/ili pristupom, čiju visinu utvrđuju sporazumom.

U slučaju da vlasnik nepokretnosti i Železara ne postignu sporazum u smislu stava 2. ovog člana, odluku o tome donosi nadležni sud.

Član 7.

Pravo svojine, u skladu sa ovim zakonom, stiče se na objektima koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, objektima koji su izgrađeni na osnovu izdate građevinske dozvole od koje je odstupljeno tokom izgradnje, objekte za koje je izdata građevinska dozvola, ali nije izdata upotrebna dozvola, na vodovima, izgrađenim bez građevinske dozvole, kao i na vodovima izgrađenim na osnovu građevinske dozvole od koje je odstupljeno u toku izgradnje.

Upis prava svojine iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu nalaza i zaključka kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno voda, za upotrebu, a koji predstavljaju ispravu podobnu za upis u smislu odredaba zakona kojim se uređuje državni premer i katastar.

Nalaz i zaključak kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno voda, za upotreby predstavlja podobnu ispravu u postupku obezbeđenja dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za dobijanje IPPC dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine, kao i u bilo kom drugom postupku u kome se izdaje odobrenje ili dozvola, a u vezi sa upotrebom objekta.

Član 8.

Nalaz o podobnosti objekta, odnosno vodova za upotrebu sačinjava komisija koju, za svaku vrstu objekta, odnosno za sve vodove, obrazuje Železara, sastavljena od lica sa licencama odgovarajuće struke, kada utvrdi da izgrađeni objekti, odnosno vodovi, ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Komisija ima predsednika i potreban broj članova, zavisno od vrste objekta.

Nalaz sadrži izveštaj članova komisije – lica sa licencama odgovarajuće struke i zaključak kojim se utvrđuje podobnost jednog ili više objekata iste vrste, odnosno vodova za upotrebu.

Zaključak iz stava 3. ovog člana sadrži podatke iz člana 86. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US i 96/15), odnosno naziv opštine, katastarske opštine, broj katastarske parcele, površinu, redni broj objekta, površinu objekta, naziv, sedište i matični broj lica u čiju korist se vrši upis.

Nalaz iz stava 3. ovog člana, kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno vodova za upotrebu, potpisuju svi članovi komisije, a zaključak iz stava 3. ovog člana, potpisuje predsednik komisije.

Član 9.

Sadržina nalaza iz člana 7. ovog zakona zavisi od vrste objekta.

Za inženjerske objekte nalaz naročito sadrži:

1) elaborat geodetskih radova ili kopiju plana;

2) izveštaje lica sa licencama odgovarajuće struke;

3) zaključak.

Za vodove nalaz naročito sadrži:

1) elaborat geodetskih radova;

2) izveštaje lica sa licencama odgovarajuće struke;

3) zaključak.

Izveštaj o podobnosti objekata, odnosno vodova za upotrebu sadrži opštu dokumentaciju, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju.

Opšta dokumentacija sadrži:

1) naslovnu stranu sa sledećim podacima:

(1) naziv objekta sa lokacijom, brojem katastarske parcele i katastarskom opštinom, odnosno za vodove naziv vodova sa lokacijom, dužinom, brojevima katastarskih parcela i katastarskom opštinom;

(2) naziv vlasnika objekta, odnosno vodova;

(3) vrstu dokumenta (izveštaj o podobnosti objekta za upotrebu);

(4) ime, prezime i broj licence članova komisije;

(5) mesto i datum izrade izveštaja;

2) sadržaj izveštaja.

Tekstualna dokumentacija sadrži:

(1) opis objekta odnosno vodova;

(2) opis instalacija (hidrotehničke, elektroenergetske, telekomunikacione i signalne, mašinske, sa načinom priključenja na spoljnu mrežu, kao i opis tehnologija);

(3) način korišćenja;

(4) vreme izgradnje;

(5) podatke o materijalima od kojih je izgrađen objekat, odnosno vodovi sa konstatacijom da se radi o materijalu koji obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta odnosno vodova;

(6) podatke o stepenu završenosti i upotrebljivosti objekta, odnosno vodova sa konstatacijom o vizuelnoj detekciji stabilnosti objekta odnosno vodova;

(7) predračunsku vrednost objekta, odnosno vodova.

Numerička dokumentacija za objekat sadrži:

1) tabelarni prikaz površina objekta;

2) BRGP i korisnu površinu;

3) spratnost i visinu objekta.

Numerička dokumentacija za vodove sadrži osnovne karakteristične podatke vodova.

Grafička dokumentacija sadrži:

1) grafički prikaz osnove objekta odnosno trase vodova, u odgovarajućoj razmeri;

2) najmanje četiri fotografije u boji ili crno bele koje prikazuju sve vidne fasade objekta.

Sastavni deo izveštaja je i izjava lica sa licencama odgovarajuće struke da objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat u pogledu nosivosti i stabilnosti, zaštite od požara i bezbednosti i pristupačnosti prilikom upotrebe, prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta.

Sastavni deo izveštaja je i izjava vlasnika objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana ovim zakonom.

Član 10.

Za objekte, odnosno vodove, koji su izgrađeni bez građevinske dozvole i objekte, odnosno vodove, koji su izgrađeni na osnovu izdate građevinske dozvole od koje je odstupljeno tokom izgradnje, a za koje je sačinjen nalaz o podobnosti za upotrebu, plaća se taksa, na osnovu ovog zakona, u visini iznosa koji bi bio obračunat za ovakvu vrstu i veličinu objekata na osnovu zakona kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Za objekte, odnosno vodove, za koje je izdata građevinska dozvola, ali nije izdata upotrebna dozvola, a za koje je sačinjen nalaz o podobnosti za upotrebu, plaća se taksa na osnovu ovog zakona, u iznosu od 0,2% od predračunske vrednosti objekta, koja se uplaćuje u korist organa koji bi na osnovu zakona kojim se uređuje izgradnja objekata bio nadležan za izdavanje upotrebne dozvole.

Taksa iz stava 1. ovog člana uplaćuje se u iznosu od 70% u korist jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat iz stava 1. ovog člana i u iznosu od 30% u korist budžeta Republike Srbije.

Novčana sredstva dobijena od takse iz stava 1. ovog člana, jedinica lokalne samouprave koristi za uređivanje (pripremanje i opremanje) građevinskog zemljišta, pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu i izgradnju i održavanje objekata javne namene i komunalne infrastrukture.

Dokaz o uplati takse propisane ovim članom nije uslov za upis prava svojine na objektu, odnosno vodu, na osnovu nalaza i zaključka iz člana 7. stav 2. ovog zakona.

Član 11.

Sve vrste troske nastale kao proizvod u procesu proizvodnje gvožđa i čelika Železare, mogu da se koriste kao građevinski materijali ako ispunjavaju zahteve srpskih standarda za namenu za koju će se koristiti:

Oznaka standarda Naslov SRPS.U.E1.010 Projektovanje i građenje puteva; zemljani radovi na izgradnji puteva; tehnički uslovi za izvođenje SRPS EN 197-1:2013 Cement – Deo 1: Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za obične cemente SRPS EN 206-1:2011 Beton – Deo 1: Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost SRPS EN 1744-1:2014 Ispitivanje hemijskih svojstava agregata – Deo 1: Hemijska analiza SRPS EN 1744-3:2007 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata – Deo 3: Priprema eluata luženjem agregata SRPS EN 12945:2014 Materije za kalcifikaciju – Određivanje vrednosti neutralizacije – Titrimetrijske metode SRPS EN 12620:2010 Agregati za beton SRPS EN 13139:2007 Agregati za malter SRPS EN 13043:2007 Agregati za bitumenske mešavine i površinsku obradu kolovoza, aerodroma i drugih saobraćajnih površina SRPS EN 13242:2010 Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinskim radovima i izgradnji puteva SRPS EN 13383-1:2007 Hidrotehnički kamen – Deo 1: Specifikacija SRPS EN 13383-2:2007 Hidrotehnički kamen – Deo 2: Metode ispitivanja SRPS EN 13285:2012 Nevezane mešavine – Specifikacije SRPS EN 14227-2:2014 Mešavine vezane hidrauličkim vezivom – Specifikacije – Deo 2: Mineralne mešavine vezane zgurom SRPS EN 14227-12:2013 Mešavine vezane hidrauličkim vezivom – Specifikacije – Deo 12: Tlo tretirano zgurom SRPS EN 15167-1:2010 Mlevena granulisana zgura iz visokih peći za upotrebu u betonu, malteru i injekcionoj masi – Deo 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti SRPS EN 13282-1:2013 Hidraulična veziva za puteve – Deo 1: Hidraulična veziva sa brzim očvršćavanjem za puteve – Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti SRPS EN 13282-3:2013 Hidraulična veziva za puteve – Deo 3: Vrednovanje usaglašenosti SRPS EN 13450:2007 Agregati za zastor železničkih pruga SRPS EN 13450:2007/AC:2011 Agregati za zastor železničkih pruga – Ispravka

Držalac troske nastale kao sastavni deo proizvodnog procesa proizvodnje gvožđa i čelika, pri čemu primarni cilj nije bio proizvodnja iste, može sa njom postupati kao sa građevinskim materijalom, ako poseduje:

1) ugovor zaključen između držaoca i budućeg korisnika troske;

2) izveštaj o ispitivanju tela akreditovanog za ocenjivanje usaglašenosti, koje ispunjava uslove utvrđene standardom SRPS ISO/IEC 17025, kojim se potvrđuje da ispitana troska odgovara svim zahtevima standarda za namenu za koju će se koristiti.

Na sve vrste troske iz stava 1. ovog člana neće se primenjivati zakon kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 12.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Član 13.

Odredbe drugih zakona kojima se na drugačiji način uređuju pitanja koja su predmet uređivanja ovog zakona neće se primenjivati.

Saglasno stavu 1. ovog člana, za objekte i vodove za koje je, u skladu sa ovim zakonom, sačinjen nalaz i zaključak o podobnosti za upotrebu, ne sprovodi se postupak ozakonjenja, niti postupak pribavljanja građevinske, odnosno upotrebne dozvole, predviđen zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata, odnosno planiranje i izgradnja.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u odredbama člana 97. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, devizni i carinski sistem, ekonomske odnose sa inostranstvom, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, zapošljavanja, ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, razvoj Republike Srbije i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Vlada je, uzimajući u obzir strateški značaj „Železara Smederevo” d.o.o, kao i potrebu pronalaženja strateškog partnera, svojim Zaključkom 05 Broj: 023-12889/2014, od 30. oktobra 2014. godine, pokrenula inicijativu za privatizaciju, čime je formalno započet postupak privatizacije ovog društva.

„Železara Smederevo” d.o.o. je privredno društvo koje posluje kapitalom koji je u 100% vlasništvu Republike Srbije.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-15570/2014 od 4. decembra 2014. godine, određeno je da se postupak privatizacije ovog društva sprovodi modelom strateškog partnerstva putem dokapitalizacije subjekta privatizacije i metodom javnog prikupljanja ponuda. Imajući u vidu da su pregovori sa izabranim ponuđačem Esmark Europe B.V. Amsterdam, okončani neuspešno, Vlada je 17. februara 2015. godine donela Zaključak 05 Broj: 023-1688/2015 o proglašenju postupka privatizacije neuspešnim.

„Železara Smederevo” d.o.o. ima gotovo stogodišnju tradiciju proizvodnje gvožđa i čelika i poznata je u Evropi po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima, a čiji su pogoni smešteni u Smederevu, Šapcu i Kučevu. Prema podacima društva, broj stalno zaposlenih iznosi 4352, čineći „Železara Smederevo” d.o.o. društvo od izuzetnog, strateškog značaja kako za Republiku Srbiju, tako i za region.

Predlogom zakona o uslovima i načinu sticanja prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo (u daljem tekstu: Zakon) uređuju se procedure, uslovi i način na koji Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo (u daljem tekstu: Železara) stiče pravo svojine na zemljištu, na objektima koji su izgrađeni na tom zemljištu, kao i na zemljištu bez izgrađenih objekata. Ovim zakonom se, dalje, uređuju uslovi i način sticanja prava svojine Železare na vodovima, kao i uslovi i način upotrebe troske nastale u Železari.

Uvođenjem posebnih procedura koje se predviđaju ovim zakonom rešava se višedecenijski problem vezan za status objekata i zemljišta Železare, što je bitan preduslov za dalji oporavak same Železare, i samim tim, i uspešniju privatizaciju. Rešenjima iz ovog zakona omogućava se državnim organima i institucijama lakše i brže donošenje različitih odluka po pitanjima iz njihove nadležnosti, a u vezi sa rešavanjem neuređenog statusa nepokretnosti Železare.

Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je i potreba da se uredi status objekata i zemljišta Železare na način svojstven samoj vrsti objekata.

Normama ovog zakona jasno se propisuje sadržina projektno tehničke dokumentacije, vrsta i obim podataka o objektima koji se upisuju u katastar, tako da se po prvi put može sagledati potpuni imovinsko pravni kapacitet.

Uspostavljanje jasnih mehanizama i procedura, kao i skraćivanje rokova za donošenje potrebnih isprava, što je i suština ovog zakona, smanjuje se mogućnost širenja birokratskog uticaja na poslovanje privrednih subjekata.

III. OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. uređuju se uslovi i način pod kojima Železara stiče pravo svojine na objektima i zemljištu na kojima su ti objekti izgrađeni, kao i na neizgrađenom zemljištu. Istim članom uređuju se uslovi i način pod kojima Železara stiče pravo svojine na vodovima, kao i način i uslovi upotrebe troske nastale u Železari.

Članom 2. uspostavlja se pravo svojine u korist Železare na katastarskim parcelama u svojini Republike Srbije, na kojima je Železara upisana kao imalac prava korišćenja ili kao korisnik, na dan stupanja na snagu zakona, u celosti odnosno sa upisanim udelom. Takođe, definiše se i to da javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija prestaju upisana prava na katastarskim parcelama, na kojima se nalaze isključivo izgrađeni objekti Železare. Dalje, ovim članom uređuje se to da na određenim katastarskim parcelama Železara stiče pravo svojine u celosti, odnosno u skladu sa upisanim udelom i to danom stupanja ovog zakona na snagu, kao i postupak u vezi sa utvrđivanjem postojanja obaveze plaćanja naknade, visine naknade u slučaju da takva obaveza postoji, umanjenje tržišne vrednosti naknade, konačan iznos naknade, rokovi izmirenja, korisnici naknade, organ i postupak u kome isti odlučuje, vršiće se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i zakona kojim se uređuje postupak izgradnje objekata. Članom 2. uređuje se i način okončanja pokrenutih postupaka obustavom istih, postupak po žalbi i rokovi za postupanje.

Članom 3. obavezuje se nadležna jedinica lokalne samouprave da u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra akt koji sadrži popis katastarskih parcela, na kojima je upisana Železara, kojima je planskim dokumentima promenjena namena iz poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zemljište.

Članom 4. predviđeno je da upis promene vrste zemljišta ima deklarativan karakter, kao i rokovi za postupanje organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra.

Članom 5. uređuje se obustava prvostepenih i drugostepenih postupaka, kao i postupak i rokovi po eventualno izjavljenoj žalbi na zaključak o obustavi.

Članom 6. predviđeno je da na zemljištu iznad podzemnih vodova, čiji je investitor Železara, Železara ima pravo prolaza i/ili pristupa, uz obavezu sopstvenika, odnosno držaoca tog zemljišta da ne ometa upotrebu i održavanje tog objekta, odnosno vodova, kao i to da je Železara dužna da vlasnicima ili držaocima susednog ili okolnog zemljišta nadoknadi štetu koja bude pričinjena prolazom i/ili pristupom, čiju visinu utvrđuju sporazumom.

Članom 7. uređuje se vrsta i sadržina isprave koja će predstavljati ispravu podobnu za upis prava svojine, kao i to da će se upis prava svojine u skladu sa ovim zakonom vršiti na osnovu nalaza i zaključka kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno voda, za upotrebu. Uređuje se i to da nalaz i zaključak kojim se potvrđuje podobnost objekta za upotreby predstavlja podobnu ispravu u postupku obezbeđenja dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za dobijanje IPPC dozvole zakona kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine, kao i u bilo kom drugom postupku u kome se izdaje odobrenje ili dozvola, a u vezi sa upotrebom objekta.

Članom 8. predviđeno je da nalaz o podobnosti objekta, odnosno vodova za upotrebu donosi komisija koju obrazuje Železara, sastavljena od lica sa licencama odgovarajuće struke, kada utvrdi da izgrađeni objekat, odnosno vodovi ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, kao i to da komisija ima predsednika i potreban broj članova, zavisno od vrste objekta, odnosno vodova. Istim članom uređuje se i to da nalaz sadrži izveštaj članova komisije – lica sa licencama odgovarajuće struke i zaključak kojim se utvrđuje podobnost objekta jednog ili više objekata iste vrste, odnosno vodova za upotrebu, a da zaključak sadrži podatke o objektu, odnosno vodovima, u smislu člana 86. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o državnom premeru i katastru, odnosno naziv opštine, katastarske opštine, broj katastarske parcele, površinu, redni broj objekta, površinu objekta, naziv, sedište i matični broj lica u čiju korist se vrši upis, kao i definisanje lica koja potpisuju nalaz i zaključak.

Članom 9. uređuje se sadržina nalaza u zavisnosti od vrste objekata, pa se navodi da za inženjerske objekte nalaz naročito sadrži: Elaborat geodetskih radova ili kopiju plana; Izveštaje lica sa licencama odgovarajuće struke, Zaključak. Za vodove nalaz naročito sadrži: Elaborat geodetskih radova; Izveštaje lica sa licencama odgovarajuće struke i Zaključak. Izveštaj o podobnosti objekta, odnosno vodova za upotrebu sadrži opštu dokumentaciju, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju. Sastavni deo izveštaja je i izjava lica sa licencama odgovarajuće struke da objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat u pogledu nosivosti i stabilnosti, zaštite od požara i bezbednosti i pristupačnosti prilikom upotrebe, prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta, kao i izjava vlasnika objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana ovim zakonom.

Članom 10. uređuje se pitanje plaćanja taksi za objekte.

Članom 11. predviđeno je da sve vrste troske nastale kao prozvod u procesu proizvodnje gvožđa i čelika Železare, mogu da se koriste kao građevinski materijali ako ispunjavaju zahteve srpskih standarda za namenu za koju će se koristiti. Držalac troske nastale kao sastavni deo proizvodnog procesa proizvodnje gvožđa i čelika, pri čemu primarni cilj nije bio proizvodnja iste, može sa njom postupati kao sa građevinskim materijalom, ako poseduje: ugovor zaključen između držaoca i budućeg korisnika troske i izveštaj o ispitivanju tela akreditovanog za ocenjivanje usaglašenosti, koje ispunjava uslove utvrđene standardom SRPS ISO/IEC 17025, kojim se potvrđuje da ispitana troska odgovara svim zahtevima standarda za namenu za koju će se koristiti. Takođe, ovim članom predviđeno je da se na navedene vrste troske neće primenjivati zakon kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Članom 12. predviđeno je da će nadzor nad primenom ovog zakona vršiti ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Članom 13. predviđeno je da se odredbe drugih zakona kojima se na drugačiji način uređuju pitanja koja su predmet uređivanja ovog zakona neće primenjivati, kao i da se za objekte i vodove, za koje u skladu sa ovim zakonom sačinjen nalaz i zaključak o podobnosti za upotrebu, ne primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje ozakonjenje i odredbe zakona kojima se uređuje planiranje i izgradnja.

Članom 14. predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Imajući u vidu strateški značaj Železare za Republiku Srbiju, broj zaposlenih, iskazano interesovanje potencijalnih kupaca, potrebno je doneti ovaj zakon po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), kako bi se uredila najvažnija imovinsko pravna pitanja, omogućila brža primena procedura i time postigao važan cilj, a to je oporavak Železare i uspešna privatizacija.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Neophodno je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” imajući u vidu prioritetne potrebe Republike Srbije za uspešno sprovođenje postupka privatizacije, oporavak i poboljšanje statusa Železare, jačanja imovinskog kapaciteta Železare i ukupne privredne aktivnosti u Republici Srbiji. Takođe, potrebno je omogućiti u što kraćem roku institucionalni okvir za podršku i postizanje željenog cilja.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo privrede

Naziv propisa

Predlog zakona o uslovima i načinu sticanja prava svojine na objektima, vodovima i zemljištu privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železare Smederevo d.o.o.Smederevo

Draft Law on acquisition of property rights on buildings, land and power lines of the company for the production and processing of steel steelworks Smederevo d.o.o. Smederevo

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08 – u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08 – u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U pripremi Predloga zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železare Smederevo d.o.o.Smederevo nisu učestvovali konsultantni.

Ostavite komentar