Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o šumama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Član 1.

U Zakonu o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12), u članu 5. stav 1. menja se i glasi:

„Šuma je prostor obrastao šumskim drvećem, minimalne površine 5 ari, sa minimalnom pokrivenošću zemljišta krunama drveća od 30%.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Pod šumom se takođe smatraju i mlade prirodne i veštačke sastojine, kao i ljudskim delovanjem ili iz prirodnih razloga privremeno neobrasle površine na kojima se očekuje da će se prirodno ili veštački ponovo uspostaviti šuma.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „odvojene grupe šumskog drveća na površini manjoj od 5 ari,” brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 2.

U članu 6. stav 7. reči: „šumskog područja” zamenjuju se rečju: „šumske oblasti”.

Član 3.

U članu 9. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

,,Čista seča šuma može da se vrši radi izgradnje objekata koji služe gazdovanju šumama, u skladu s planovima gazdovanja šumama.”

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

,,Izuzetno od stava 2. ovog člana, čista seča šuma koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama može da se vrši uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) radi:

1) prosecanja prolaza za izvršenje geodetskih radova, geoloških istraživanja, naučnoistraživačkih ogleda, postavljanja cevovoda PTT, elektro i drugih vodova i sličnih radova, ako se time ne ugrožavaju prioritetne funkcije šume;

2) otvaranja protivpožarnih linija pri gašenju visokog šumskog požara, suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, sprovođenja aktivnosti u cilju sprečavanja pojave i otklanjanja posledica ekoloških akcidenata, ponovnog korišćenja kopova i odlagališta pepela na površinama koje su pošumljene po projektima rekultivacije, kao i kada je usled drugih prirodnih pojava ugrožena većina šumskog drveća, ako se time ne ugrožavaju prioritetne funkcije šume utvrđene planovima gazdovanja šumama.”

Član 4.

U članu 10. stav 1. tačka 1) reči: „šumskog područja” zamenjuju se rečima: „šumske oblasti”.

Stav 2. menja se i glasi:

Promena namene šuma i šumskog zemljišta iz stava 1. tač. 4) – 6) ovog člana vrši se uz saglasnost Ministarstva.

Stav 4. menja se i glasi:

„Promenom namene šuma ne smatra se čista seča šuma radi izvođenja radova iz člana 9. st. 2. i 3. ovog zakona.”

U stavu 5. posle reči: „Šumom” dodaju se reči: „i šumskim zemljištem”.

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Za zemljište u svojini sopstvenika površine do 50 ari, koje se u službenoj evidenciji vodi kao šuma ili šumsko zemljište, a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju, na zahtev sopstvenika može se izvršiti promena namene korišćenja šumskog zemljišta uz saglasnost Ministarstva.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 6. ovog člana podnosi se:

1) dokaz o vlasništvu šumskog zemljišta koje se menja u poljoprivredno zemljište;

2) zapisnik šumarskog i poljoprivrednog inspektora o postojećem stanju u pogledu načina korišćenja;

3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.”

Član 5.

U nazivu člana 11. posle reči: „šuma” dodaju se reči: „i šumskog zemljišta”.

U članu 11. stav 1. menja se i glasi:

„Za promenu namene šuma i šumskog zemljišta, osim za promenu namene šuma i šumskog zemljišta iz člana 10. stav 1. tač. 3) – 5) ovog zakona, plaća se naknada.

U stavu 2. posle reči: „jednokratno” dodaju se reči: „pre krčenja šume”.

U stavu 3. posle reči: „šuma” dodaju se reči: „i šumskog zemljišta.”

Član 6.

U nazivu člana 12. i u članu 12. st. 1. i 2. posle reči: „šuma” dodaju se reči: „i šumskog zemljišta”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Utvrđivanje osnovice i obračun vrednosti šume i šumskog zemljišta za promenu namene iz st. 1. i 2. ovog člana vrši stručna služba korisnika šuma, sopstvenika šuma, odnosno ovlašćeni sudski veštak za poslove šumarstva, u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak eksproprijacije.

Rešenje o visini naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta iz st. 1. i 2. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljem tekstu: ministar), koje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 6. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”, a posle reči: „zakona” dodaje se reč: „prioritetno”.

Član 7.

U članu 14. stav 1. reči: „šumskog područja” zamenjuju se rečima: „šumske oblasti”.

Član 8.

Naziv člana 15. i član 15 menjaju se i glase:

„Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja

Član 15.

„Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja jeste sistem stalnog praćenja i analize ukupnog stanja šumskih ekosistema izazvanog uticajem prekograničnog aerozagađenja, u skladu sa međunarodno prihvaćenom metodologijom.

Poslove iz stava 1. ovog člana vrši Ministarstvo.

Poslove iz stava 1. ovog člana Ministarstvo može da poveri organizaciji koja je registrovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti šumarstva u odgovarajućem registru, u skladu sa propisima kojima se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Poslovi iz stava 1. ovog člana finansiraju se iz budzeta Republike Srbije.”

Član 9.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

„Sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan je da izvrši sanaciju, i to: neobrasle površine nastale dejstvom prirodnih nepogoda (požar, vetar, sneg i slično); površine na kojima nije uspelo podmlađivanje i pošumljavanje; površine na kojoj je izvršeno pustošenje – bespravna čista seča ili krčenje šuma ili bespravna seča retkih vrsta drveća.”

U stavu 2. reči: „od tri godine od dana utvrđivanja potrebe za sanacijom” zamenjuju se rečima: „predviđenom planskim dokumentom gazdovanja šumama ili sanacionim planom”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Sanacija površine koja je oštećena dejstvom prirodnih nepogoda, a koja nije planirana planskim dokumentom gazdovanja šumama, vrši se na osnovu sanacionog plana.”

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4 – 7, koji glase:

Sanacioni plan donosi sopstvenik, odnosno korisnik za šume za koje se izrađuje osnova.

Sanacioni plan za šume za koje se izrađuje program donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona.

Sanacioni plan donosi se najkasnije tri meseca nakon prestanka dejstva prirodne nepogode, a sadrži naročito: podatke o mestu; istorijat nastanka šteta; površinu; vrstu drveta; zapreminu; potrebno vreme za sanaciju; plan gajenja; plan korišćenja; plan zaštite; plan izgradnje šumskih saobraćajnica; dinamiku izvođenja radova; tehnologiju izvođenja radova na gajenju i korišćenju šuma; evidenciju izvršenih radova; karte; zapisnik nadležnog šumarskog inspektora i drugo.

Ministarstvo daje saglasnost na sanacioni plan iz stava 3. ovog člana.”

U dosadšnjem stavu 4. koji postaje stav 8. posle reči: „koriste” dodaje se reč: „šumska”.

Član 10.

U Glavi „III. PLANIRANjE” u nazivu poglavlja 1. reč: „Teritorijalne” zamenjuje se rečju „Prostorne”.

Naziv člana 17. menja se i glasi: „Šumska oblast”.

U članu 17. stav 1. reči: „šumska područja” zamenjuju se rečima „šumske oblasti”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Šumska oblast jeste planska, geografska i prirodna celina koja obuhvata šume i šumska zemljišta šumskih područja i nacionalnih parkova.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Šumske oblasti su:

1. Jugoistočna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Južnomoravskog, Jablaničkog, Nišavskog, Moravskog i Topličkog šumskog područja;

2. Istočna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Timočkog, Severnokučajskog i Južnokučajskog šumskog područja, Nacionalnog parka „Đerdap” i Nastavne baze „Majdanpečka domena” Univerziteta u Beogradu – Šumarski fakultet;

3. Jugozapadna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Rasinskog, Donjeibarskog i Gornjeibarskog šumskog područja, Nacionalnog parka „Kopaonik”, Nastavne baze „Goč” Univerziteta u Beogradu – Šumarski fakultet i zaštitne šume Vrnjačke banje;

4. Zapadna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Golijskog, Tarsko – zlatiborskog i Limskog šumskog područja i Nacionalnog parka „Tara”;

5. Centralna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Šumadijskog, Posavsko – podunavskog i Podrinjsko – kolubarskog šumskog područja;

6. Severna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Sremskog, Banatskog, Severnobačkog i Južnobačkog šumskog područja i Nacionalnog parka „Fruška gora”;

7. Južna šumska oblast, koja obuhvata šume i šumska zemljišta Pomoravskog, Nerodimsko-lepenačkog, Šarsko-podrimskog, Prokletijsko-bistričkog, Kosovskog, Ibarskog šumskog područja i Nacionalnog parka „Šar planina.”

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Šume i šumska zemljišta koja su obuhvaćena šumskim područjima i nacionalnim parkovima određena su u Popisu šuma i šumskih zemljišta šumskih područja, koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Dosadašnji stav 5. briše se.

Član 11.

U članu 18. stav 1. reči: „šumskog područja” zamenjuju se rečima: „šumske oblasti”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Gazdinska jedinica po pravilu čini teritorijalnu celinu šuma i šumskog zemljišta, osim šuma sopstvenika – fizičkog lica, a obuhvata čitav šumski kompleks ili samo njegov deo.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Gazdinska jedinica obuhvata šume i šumsko zemljište istog svojinskog oblika, površine pod šumom do 5000 hektara.”

Dosadašnji stav 3. briše se.

Član 12.

U članu 19. stav 1. menja se i glasi:

,,Program razvoja šumarstva na teritoriji Republike Srbije je strateški planski dokument kojim se utvrđuju pravci razvoja šuma i šumarstva sa akcionim planom za njegovo sprovođenje.”

U stavu 3. reči: „Narodna skupština” zamenjuju se rečju: „Vlada”.

St. 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 5.

Dosadašnji st. 8. i 9. brišu se.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 6.

Dosadašnji stav 11. briše se.

Član 13.

U članu 20. tačka 1) menja se i glasi:

„1) plan razvoja šumske oblasti;”

U tački 3) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom.

Tač. 4) – 7) brišu se.

Član 14.

U članu 21. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Plan razvoja šumske oblasti (u daljem tekstu: plan razvoja) je planski dokument kojim se utvrđuju pravci razvoja šuma i šumarstva sa planom za njegovo sprovođenje za šumsku oblast.

Plan razvoja naročito sadrži: zakonski, strateški i planski okvir; prikaz i analizu stanja šuma i dosadašnjeg gazdovanja; funkcije šuma i ciljeve gazdovanja šumama; program mera i aktivnosti i smernice za realizaciju planiranih radova; projekciju očekivanih efekata; indikatore za praćenje realizacije plana razvoja; priloge i dr.”

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

Plan razvoja mora biti usklađen sa programom iz člana 19. ovog zakona i sa Prostornim planom Republike Srbije.

Dosadašnji stav 5. briše se.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 4. reči: „a za šumska područja na teritoriji autonomne pokrajine izvršni organ autonomne pokrajine,” brišu se.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 5. posle reči: „fonda” briše se zapeta i reči: „a plana razvoja za šumska područja na teritoriji autonomne pokrajine iz Budzetskog pokrajinskog fonda”.

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje sadržinu plana razvoja, način i postupak njegovog donošenja i izrade.”

Član 15.

U članu 22. u stavu 1. reč: „operativni” briše se, a posle reči: „jedinicu” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „osim za šume sopstvenika – fizičkih lica”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Ako se izmene i dopune osnove rade zbog postupanja po zahtevu ili aktu drugog organa, troškove izmene i dopune snosi taj organ.”

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

,,Ministar bliže propisuje sadržinu osnove, način i postupak njenog donošenja i izrade, bitne nedostatke ili izmenjene okolnosti zbog kojih se vrši izmena i dopuna osnove.”

Član 16.

U članu 23. stav 1. menja se i glasi:

„Program gazdovanja šumama (u daljem tekstu: program) jeste planski dokument gazdovanja šumama koji se donosi za šume većeg broja sopstvenika šuma – fizičkih lica.”

U stavu 4. zagrade i reči u zagradi brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

,,Ministar bliže propisuje sadržinu programa, način i postupak njegovog donošenja i izrade, kao i bitne nedostatke ili izmenjene okolnosti zbog kojih se vrši izmena i dopuna programa.”

Član 17.

U članu 25. stav 1. reči: „uz saglasnost Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine uz saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine” brišu se.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Na osnovu iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.”

U stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: „nadležni organ autonomne pokrajine” dodaju se reči: „uz saglasnost Ministarstva”.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Osnove i programi za šume koje obuhvataju zaštićena područja nacionalnog nivoa donose se i uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.”

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

„Ako se u toku sprovođenja osnova, odnosno programa, izmene okolnosti ili utvrde bitni nedostaci na kojima su zasnovani, izvršiće se njihova izmena i dopuna u roku od godinu dana od dana utvrđivanja izmenjenih okolnosti, odnosno bitnih nedostataka, na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.”

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Ministar rešenjem nalaže izradu izmena i dopuna osnova iz stava 5. ovog člana.”

Član 18.

Naziv člana 26. i član 26. menjaju se i glase:

„Izrada plana razvoja, osnove i programa

Član 26.

Plan razvoja može da izrađuje pravno lice koje je stručno i tehnički osposobljeno za obavljanje tih poslova i ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Osnovu i program može da izrađuje pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima zaposleno stručno lice koje poseduje odgovarajuću licencu.”

Član 19.

U članu 27. stav 2. reč: „pre” zamenjuje se rečju: „posle”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„U periodu od isteka roka važenja osnove, odnosno programa, do dobijanja saglasnosti na novu osnovu, odnosno program, zabranjena je seča šume, osim sanitarne seče i seče predviđene sanacionim planom.

U periodu od isteka roka važenja osnove, odnosno programa, do dobijanja saglasnosti na novu osnovu, odnosno program, korisnik, odnosno sopstvenik šuma dužan je da sprovodi mere zaštite šuma.”

Dosadašnji st. 3 – 5. brišu se.

Član 20.

U članu 29. stav 2. u tački 2) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom. Tač. 3) i 4) brišu se.

Član 21.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

„Godišnji plan gazdovanja šumama (u daljem tekstu: Godišnji plan) za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovom donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma, a za šume sopstvenika kojima se gazduje u skladu sa programom donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona najkasnije do 30. novembra tekuće za narednu godinu.”

U stavu 2. posle reči „infrastrukture” zapeta i reči: „a za šume u državnoj svojini i sredstva za izvršenje tih radova” brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Sastavni deo godišnjeg plana su izvođački projekti, osim za šume za koje se donosi program.”

Stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Godišnji plan mora biti usklađen sa osnovama, odnosno programima i sanacionim planovima.”

Dosadašnji stav 6. briše se.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 5. reč: „elementarnih” zamenjuje se rečju: „prirodnih”.

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje sadržinu godišnjeg plana, način i postupak njegovog donošenja i izrade.”

Član 22.

U članu 31. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, u slučaju kada planirani radovi nisu izvršeni u periodu od jedne kalendarske godine, izvođački projekat može da važi najduže dve kalendarske godine.”

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

„Izvođački projekat izrađuje se za odsek ili odeljenje, a izuzetno za više odseka ili odeljenja (sliv).”

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. tačka na kraju rečenice zamenjuje se zapetom, i dodaju reči: „osim izvođačkog projekta koji se izrađuje na osnovu sanacionog plana i izvođačkog projekta za realizaciju slučajnog prinosa.”

Dosadašnji stav 6. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje sadržinu izvođačkog projekta, način i postupak njegovog donošenja i izrade, kao i period važenja.”

Član 23.

Naziv člana 32. i član 32. brišu se.

Član 24.

Član 38. menja se i glasi:

„Član 38.

Nacionalna inventura šuma obavlja se radi utvrđivanja stanja šuma za potrebe strateškog planiranja, drugih državnih organa, drugih privrednih grana, odbrane zemlje, naučnoistraživačke delatnosti, po pravilu svakih deset godina.

Poslove nacionalne inventure šuma vrši Ministarstvo.

Ministarstvo može da poveri poslove iz stava 1. ovog člana putem konkursa koji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Konkurs iz stava 3. ovog člana naročito sadrži:

vrste poslova za koje se konkurs raspisuje;

period na koji se dodeljuju poslovi;

dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu iskustva i rezultata u

obavljanju poslova;

4) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru po konkursu;

5) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 3. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru po konkursu donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Na osnovu nacionalne inventure šuma Ministarstvo sastavlja izveštaj o sprovedenoj inventuri šuma koji dostavlja Vladi, najkasnije šest meseci po završetku nacionalne inventure.

Nacionalna inventura šuma se finansira iz budzeta Republike Srbije.”

Član 25.

U članu 39. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

„Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji gazduje šumom u skladu sa osnovom, dužan je da organizuje službu čuvanja šuma, radi obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana, zavisno od površine šuma kojima gazduje, karakteristika terena i drugih uslova.”

Dosadašnji st. 5 – 7. brišu se.

Član 26.

U članu 40. stav 1. zapeta posle zagrade i reči: „položeni stručni ispit i koje ispunjava i druge uslove utvrđene posebnim propisima” brišu se.

Stav 2. menja se i glasi.

„Čuvar šuma je službeno lice koje vrši poslove čuvanja šuma u propisanom službenom odelu i može biti naoružan službenim oružjem u skladu sa ovim zakonom i propisom kojim se uređuje držanje i nošenje oružja.”

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

„Čuvar šuma može obavljati i ostale čuvarske poslove propisane drugim propisima iz oblasti lovstva, ribarstva, zaštite prirode i dr, ako ispunjava uslove propisane tim propisima.

Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji organizuje čuvarsku službu, propisuje izgled službenog odela čuvara šuma.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

„Ministar bliže propisuje obrazac legitimacije čuvara šuma.”

Član 27.

U članu 41. stav 1. tačka 2) posle reči: „prekršaja” stavlja se zapeta i dodaju reči: „kao i dokumentaciju koja prati drvo u prometu (propratnicu i otpremnicu) ”.

U tački 4) posle reči: „drvo” dodaju se reči: „i drvo stavljeno u promet suprotno odredbama člana 60. stav 1. ovog zakona”.

U tački 6) posle reči: „korisnika” dodaju se reči: „i sopstvenika”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) sačini zapisnik o protivpravnoj radnji i utvrđenom činjeničnom stanju i dostavi ga korisniku, odnosno sopstveniku šuma;”

Posle tačke 7) dodaje se tačka 8), koja glasi:

„8) prati i obaveštava o bitnim promenama zdravstvenog stanja šuma, štetama nastalim od abiotičkih i biotičkih činilaca i dr.”

Stav 3. briše se.

Član 28.

U članu 42. stav 1. menja se i glasi:

„Korisnik, odnosno sopstvenik šume koji gazduje šumom u skladu sa osnovom dužan je da prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i blagovremeno preduzima mere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta.”

Posle stava 2. dodaju se st. 3 – 5, koji glase:

„Sopstvenik šuma koji gazduje šumom u skladu sa programom, dužan je da postupa u skladu sa preporukama i uputstvima pravnog lica iz člana 70. stav 1. ovog zakona i pravnog lica iz člana 44. stav 2. ovog zakona.

Korisnik, odnosno sopstvenik šume koji gazduje u skladu sa osnovom, dužan je da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnese godišnji izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja.

Nadležni organ autonomne pokrajine izveštaj iz stava 4. ovog člana dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.”

Član 29.

Naziv člana 43. i član 43. brišu se.

Član 30.

U članu 44. stav 1. posle reči: „Ministarstvo” zapeta i reči: ,,a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine” brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

,,Poslove iz stava 1. ovog člana Ministarstvo poverava naučnoistraživačkoj ustanovi iz oblasti šumarstva, u skladu s propisom kojim se uređuje zdravlje bilja.”

Stav 4. menja se i glasi:

,,Sopstvenik, odnosno korisnik šuma koji šumama gazduje u skladu sa osnovom dužan je da pravnom licu iz stava 2. ovog člana dostavlja uzorke materijala u roku i po postupku utvrđenom u preporukama i predlozima tog pravnog lica.”

Član 31.

U članu 45. reč: „elementarnih” zamenjuje se rečju: „prirodnih”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Prirodna nepogoda u šumama, u smislu ovog zakona, predstavlja značajan poremećaj biološke ravnoteže i nastanak ozbiljnih šteta u šumskim ekosistemima izazvanih pre svega požarima, sušenjem, biljnim bolestima i štetočinama, vetrolomima i vetroizvalama, snegolomima i snegoizvalama, poplavama, bujičnim tokovima, klizištima i drugim nepredviđenim činiocima na velikim površinama šuma i šumskog zemljišta.

Prirodnu nepogodu iz stava 2. ovog člana proglašava ministar na osnovu procenjenog obima i inteziteta potencijalne ili nastale štete.”

Član 32.

U članu 46. st. 1- 3. menjaju se i glase:

,,U cilju zaštite šuma od požara donosi se plan zaštite šuma od požara za period od deset godina”.

Plan zaštite šuma od požara donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovom.

Plan zaštite šuma od požara kojima se gazduje u skladu sa programom, donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona i sastavni je deo plana zaštite šuma od požara koji donosi za državne šume.”

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji gazduje šumama u skladu sa osnovom, dužan je da prikuplja podatke o šumskim požarima, vodi evidenciju i dostavlja ih Ministarstvu.”

U dosadšnjem stavu 6. koji postaje stav 7. posle reči: „Korisnik” stavlja se zapeta i dodaju reči: „odnosno sopstvenik”.

Dosadašnji stav 7. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

,,Korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji gazduje šumama u skladu sa osnovom, dužan je da dostavi Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, izveštaj o nastaloj šteti, najkasnije 30 dana od dana gašenja požara.”

Posle stava 8. dodaju se st. 9. i 10, koji glase:

„U slučaju bitnih promena stanja šuma za koje je donet plan zaštite šuma od požara, izvršiće se izmene i dopune plana u roku od tri meseca od dana utvrđenih promena.

Sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan je da obezbedi funkcionisanje i održavanje protivpožarne infrastrukture (protivpožarnih pruga, osmatračnica, vodozahvata i dr).”

Član 33.

U članu 57. stav 1. menja se i glasi:

„Seča stabala u šumama može da se vrši samo posle izvršenog odabiranja, obeležavanja doznačnim žigom i evidentiranja stabala za seču (u daljem tekstu: doznaka)”.

Član 34.

U članu 58. stav 3. menja se i glasi:

„Pravo na žig ima stručno lice zaposleno kod korisnika, odnosno sopstvenika šuma koji šumama gazduje u skladu sa osnovom, odnosno stručno lice zaposleno kod pravnog lica iz člana 70. st 1. i 3. i člana 72. stav 2. ovog zakona.”

Član 35.

U članu 59. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. posle reči: „određuje se” dodaju se reči: „planom razvoja”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Korisnik je dužan da korišćenje (seču, izradu i prodaju) drvnih sortimenata u državnim šumama vrši po principu maksimalnog kvalitativnog i kvantitativnog iskorišćenja.”

U stavu 3. reč: „stabala” zamenjuje se rečju: „šume”.

Dosadašnji stav 4. briše se.

Član 36.

Naziv člana 60. i član 60. menjaju se i glase:

„Promet posečenog drveta

Član 60.

Zabranjeno je da se posečeno drvo iz šume i šumsko drveće koje potiče sa površine koja se u smislu ovog zakona ne smatra šumom, stavlja u promet, kupuje, prodaje, poklanja, skladišti i prevozi saobraćajnim sredstvima, dok se ne žigoše šumskim žigom i izda propratnica, odnosno otpremnica, koja na domaćem tržištu prati drvo u prometu.

Žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice, odnosno otpremnice vrši korisnik šuma, sopstvenik koji šumom gazduje u skladu sa osnovom, odnosno pravno lice iz člana 72. stav 2. ovog zakona.

Žigosanje posečenog drveta iz šume sopstvenika – fizičkog lica i izdavanje propratnice, vrši pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona.

Žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice, odnosno otpremnice za šumsko drveće koje potiče sa površine koja se u smislu ovog zakona ne smatra šumom, vrši pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona, uz nadoknadu troškova koje snosi podnosilac zahteva.

Pravo na žig ima lice zaposleno kod korisnika šuma, sopstvenika šuma koji gazduje šumom u skladu sa osnovom, pravnog lica iz člana 70. stav 1. i člana 72. stav 2. ovog zakona, a koje ima najmanje srednju stručnu spremu (IV stepena obrazovanja) šumarskog smera – šumarski tehničar.

Žigosanje bespravno posečenog drveta za koje je u odgovarajućem postupku nadležni organ utvrdio da su prestali razlozi zbog kojih je drvo privremeno oduzeto, vrši korisnik, odnosno sopstvenik šume, a bespravno posečeno drvo koje je nadležni organ u propisanom postupku oduzeo, žigoše stručno lice zaposleno kod pravnog lica iz člana 70. stav 1. ovog zakona.

Zabranjeno je vršiti preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za preradu drveta ako drvo nije žigosano šumskim žigom i ako za isto nije izdata otpremnica odnosno propratnica na način propisan ovim zakonom.

Ministarstvo dodeljuje broj žiga za žigosanje posečenog drveta korisniku, sopstveniku šuma koji gazduje šumom u skladu sa osnovom, pravnom licu iz člana 70. stav 1. ovog zakona

Vlasnik postrojenja za mehaničku preradu drveta dužan je da drvo po prijemu evidentira u knjigu evidencije.

Zabranjena je seča stabala i delova stabala za novogodišnje i druge praznike.

Izuzetno od odredbe stava 10. ovog člana, seča može da se vrši:

1) kada se vrši čišćenje i proreda u podmlađenim šumama predviđena osnovom ili programom;

2) kada su stabla iz stava 10. ovog člana namenski uzgajana u šumskim rasadnicima, šumskim čistinama ili na zemljištu ispod vodova (elektro i PTT).

Odredbe stava 10. ovog člana ne odnose se na vrhove četinarskih stabala posečenih putem redovnih seča obnavljanja i prorednih seča predviđenih osnovom ili programom.

U slučajevima iz st. 11. i 12. ovog člana, četinarska stabla mogu da se stavljaju u promet ako su na mestu seče žigosana, odnosno obeležena na propisani način i ako je izdata propratnica, odnosno otpremnica.

Za četinarska stabla namenjena za novogodišnje i druge praznike izdaje se propratnica, odnosno otpremnica.

Ministar bliže propisuje oblik i sadržinu šumskog žiga, obrazac propratnice, odnosno otpremnice, uslove i način žigosanja posečenog drveta i način vođenja knjige evidencije.

Ministar bliže propisuje način žigosanja, odnosno obeležavanja četinarskih stabala, kao i izgled i sadržinu propratnice, odnosno otpremnice iz stava 13. ovog člana.

Član 37.

U članu 65. stav 1. menja se i glasi:

„Koncepcijska osnova planiranja razvoja mreže šumskih puteva određuje se planom razvoja za šumsku oblast, a mreža šumskih puteva za gazdinsku jedinicu detaljno se planira osnovom gazdovanja šumama.”

Član 38.

U članu 70. st. 2 – 4. menjaju se i glase:

„Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, šumama u državnoj svojini može da gazduje i ustanova koja je gazdovala tim šumama do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Šumama u državnoj svojini može da gazduje i javno preduzeće ili privredno društvo čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona gazdovalo tim šumama, a koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Zaštitnim pojasevima drveća i šuma koje su nastale pošumljavanjem neobraslih površina posle stupanja na snagu ovog zakona, može da gazduje javno preduzeće ili privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, a koja ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.”

Stav 5. briše se.

Član 39.

Član 71. menja se i glasi:

,,Član 71.

Pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona pruža sopstvenicima šuma za koje se donosi program stručnu i savetodavnu podršku i vrši sledeće poslove:

izradu godišnjeg plana gazdovanja šumama;

2) izradu programa podizanja novih šuma i unapređenja stanja postojećih šuma;

3) izradu plana zaštite šuma od požara;

4) doznaku stabala za seču;

5) praćenje uticaja biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma;

6) žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice;

7) premer, obračun i evidenciju bespravno posečenog drveta;

8) evidenciju izvršenih radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma u programu;

9) obaveštava nadležni organ o bespravnim radnjama;

10) vrši i druge stručno-savetodavne poslove.

Poslove iz stava 1. ovog člana može da vrši i udruženje sopstvenika šuma iz člana 73. ovog zakona, ako ima zaposleno stručno lice.

Poslovi iz stava 1. ovog člana obavljaju se kao povereni.

Poslovi iz stava 1. ovog člana u šumama sopstvenika za koje se donosi program finansiraju se iz sredstava budzeta Republike Srbije, a za teritoriju autonomne pokrajine iz budzeta autonomne pokrajine.”

Član 40.

U članu 72. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Poslove iz člana 71. stav 1. ovog zakona u ime i za račun sopstvenika šume obavlja i drugo pravno lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima.”

Član 41.

U članu 76. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Delatnosti od opšteg interesa iz člana 4. ovog zakona mogu se finansirati i iz budzeta jedinice lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom.”

Član 42.

Naziv člana 80. i član 80. menjaju se i glase:

„2. Sredstva iz budzeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Član 80.

U budzetu Republike Srbije, odnosno budzetu autonomne pokrajine, obezbeđuju se sredstva za realizaciju mera iz programa razvoja iz člana 19. ovog zakona, i to za:

1) podizanje stepena šumovitosti pošumljavanjem;

2) unapređivanje stanja šumskih zasada;

3) prevođenje izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik;

4) proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala;

5) zaštitu šuma;

6) negu i obnavljanje prirodnih sastojina;

7) izgradnju, rekonstrukciju i održavanje šumskih kamionskih puteva;

8) korišćenje ostalih potencijala šuma;

9) sanaciju površina oštećenih dejstvom prirodne nepogode;

10) izradu i realizaciju razvojnih planova u šumarstvu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se u skladu sa godišnjim programom raspodele sredstava koji donosi Vlada, odnosno izvršni organ autonomne pokrajine.

Sredstva iz stava 1. ovog člana dodeljuju se na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Iz budzeta jedinice lokalne samouprave mogu se finansirati aktivnosti na unapređenju opštekorisnih funkcija šuma od značaja za lokalnu samoupravu (komunalne, sportsko-rekreativne i druge aktivnosti i objekti), u skladu sa programom koji donosi nadležni organ lokalne samouprave.”

Član 43.

U članu 82. stav 2. tač. 1) i 2) brišu se.

Član 44.

U članu 85. stav 2. reči: „gazdovanjem šumama” zamenjuju se rečima: „korišćenjem šuma”.

Posle stava 10. dodaje se stav 11, koji glasi:

„Ne plaća se naknada za korišćenje šuma sa površina na kojima se vrši sanacija šteta u skladu sa sanacionim planom.”

Član 45.

U članu 88. stav 1. reč: „programima” zamenjuje se rečju: „programom”.

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. reči: „osnivanje novih šuma, zamenjuju se rečima: „namene utvrđene u članu 80. stav 1. ovog zakona”.

Posle stava 2. dodaje se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Izveštaj o trošenju sredstava iz stava 2. ovog člana jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine sredstva iz stava 1. ovog člana dodeljuje na osnovu sprovedenog javnog konkursa.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 46.

U članu 90. stav 3. reči: „promene namene šuma” brišu se.

Član 47.

U članu 94. stav 1. reči: „naknade za utvrđivanje ispunjenosti uslova” zamenjuje se rečima: „taksa”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Sredstva za osnivanje i početak rada komore obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reč: „naknade” zamenjuje se rečju: „takse”.

Član 48.

U članu 99. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Šumskom zemljištu iz stava 2. ovog člana koje se daje u zakup ne može se menjati namena za vreme trajanja zakupa.”

Član 49.

Posle člana 99. dodaje se novi član 99a, koji glasi:

„99a

Vlada na predlog Ministarstva dodeljuje pravo korišćenja šuma u državnoj svojini.

Vlada na predlog Ministarstva oduzima pravo korišćenja šuma u državnoj svojini korisniku koji ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Do okončanja postupka iz stava 1. ovog člana, čuvanje i zaštitu šuma vrši pravno lice iz člana 70. ovog zakona, koga odredi Ministarstvo.”

Član 50.

Član 105. menja se i glasi:

„Član 105.

Poslove šumarskog inspektora može da vrši lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama (dipl. inženjer šumarstva, master inženjer šumarstva, specijalista inženjer šumarstva, specijalista strukovni inženjer šumarstva), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.”

Član 51.

Član 108. menja se i glasi:

„Član 108.

U vršenju poslova šumarske inspekcije šumarski inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje i proverava:

1) da li se promena namene šuma vrši u skladu sa odredbama ovog zakona;

2) da li se šumom za koju je izvršena promena namene gazduje do njenog privođenja planiranoj nameni u skladu sa ovim zakonom (član 10. stav 5);

3) izradu i sprovođenje planova gazdovanja šumama;

4) sprovođenje godišnjeg plana gazdovanja šumama, izvođačkog projekta gazdovanja šumama i sanacionog plana;

5) da li se u planovima gazdovanja šumama vodi evidencija izvršenih radova u šumi i šumska hronika u skladu sa čl. 34. i 35. ovog zakona;

6) sprovođenje mera zaštite šuma u skladu sa odredbama čl. 39 – 44. ovog zakona;

7) sprovođenje mera zaštite šuma od požara u skladu sa odredbama člana 46. stav 10. ovog zakona;

8) da li se odabiranje, obeležavanje, evidentiranje stabala za seču, odnosno doznaka stabala sprovodi u skladu sa odredbama čl. 57. i 58. ovog zakona;

9) da li se seča šuma vrši u skladu sa odredbama člana 59. ovog zakona;

10) da li se promet, žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice, odnosno otpremnice vrši u skladu sa odredbama člana 60. ovog zakona;

11) da li se na postrojenjima za preradu drveta skladišti, evidentira i prerađuje žigosano drvo, i da li je za isto izdata otpremnica odnosno propratnica u skladu sa ovim zakonom;

12) da li se promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike vrši u skladu sa odredbama člana 60. ovog zakona;

13) održavanje i uspostavljanje šumskog reda;

14) da li se šumske saobraćajnice izgrađuju u skladu sa odredbama člana 64. ovog zakona;

15) da li se radovi u šumama sopstvenika – fizičkih lica sprovode u skladu sa odredbama člana 71. ovog zakona;

16) obračun i plaćanje naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta;

17) da li se sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta koriste u skladu sa ovim zakonom;

18) sprovođenje mera koje se finansiraju sredstvima Budzetskog fonda, odnosno Budzetskog pokrajinskog fonda;

19) da li su ispunjeni uslovi za obavljanje poslova u šumarstvu u skladu sa odredbom člana 97. ovog zakona;

20) da li se šumsko zemljište daje u zakup i koristi u skladu sa odredbama člana 99. ovog zakona;

21) poslovne knjige i ostalu dokumentaciju, radi kontrole primene ovog zakona;

22) da li se sprovode i druge odredbe propisane ovim zakonom.”

Član 52.

U članu 109. stav 1. tač. 3) i 6) brišu se.

U stavu 2. reči: „tač. 1) do 6)” zamenjuju se rečima: „1), 2), 4) i 5)”.

Član 53.

Član 111. menja se i glasi:

„Član 111.

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) vrši ili dozvoli pustošenje i krčenje šuma (član 9. stav 1. tačka 1);

2) vrši ili dozvoli čistu seču šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma (član 9. stav 1. tačka 2);

3) vrši seču koja nije u skladu s planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 3);

4) vrši ili dozvoli seču stabala zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta drveća (član 9. stav 1. tačka 4);

5) vrši ili dozvoli podbeljivanje stabala (član 9. stav 1. tačka 5);

6) vrši ili dozvoli seču semenskih sastojina i semenskih stabala koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 8);

7) vrši promenu namene šuma i šumskog zemljišta suprotno odredbi člana 10. stav 1. ovog zakona;

8) pre izvršene seče ne uplati naknadu za promenu namene šuma (član 11. stav 2);

9) vrši seču stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća, utvrđenih posebnim propisom (član 13. stav 1);

10) ne izvrši sanaciju u skladu sa članom 16. stav 1. ovog zakona;

11) ne vrši sanaciju oštećenih šuma u skladu sa sanacionim planom (član 16. stav 3);

12) ako ne donese sanacioni plan u skladu sa odredbama člana 16. stav 6. ovog zakona;

13) ne izvrši rekultivaciju zemljišta na kojem se nalazi odlagalište jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija pod uslovima i na način propisan odredbom člana 16. stav 8. ovog zakona;

14) ne donese osnovu, odnosno program u skladu sa članom 25. ovog zakona;

15) ne izvrši izmene i dopune osnove, odnosno programa (član 25 stav 5);

16) ako ne donese osnovu u skladu sa članom 27. stav 2. ovog zakona;

17) ako se vrši seča šuma posle isticanja roka važenja osnove odnosno programa (član 27. stav 3);

18) ako ne sprovodi mere zaštite šuma u skladu sa odredbama člana 27. stav 4. ovog zakona;

19) ne sprovodi planove gazdovanja šumama u skladu sa odredbom člana 29. ovog zakona;

20) ne donese godišnji plan u skladu sa odredbama člana 30. ovog zakona;

21) ne donese izvođački projekat u skladu sa odredbama člana 31. ovog zakona;

22) ne vrši poslove čuvanja šuma u skladu sa članom 39. stav 1. ovog zakona;

23) ne organizuje službu čuvanja šuma u skladu sa članom 39. stav 2. ovog zakona;

24) ne prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i ne preduzima blagovremeno mere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta (član 42. stav 1);

25) ne izgradi i održava protivpožarnu infrastrukturu u skladu sa odredbama člana 46. stav 10. ovog zakona;

26) vrši ili dozvoli seču šume suprotno odredbi člana 57. ovog zakona;

27) ako vrši seču šume suprotno odredbi člana 59. ovog zakona;

28) vrši ili dozvoli izgradnju objekata u šumama suprotno članu 63. ovog zakona;

29) planiranje, gradnju, održavanje i korišćenje tehničke infrastrukture vrši suprotno članu 64. ovog zakona;

30) ne izdvaja sredstva za reprodukciju šuma, odnosno sredstva za amortizaciju intenzivnih šumskih zasada u skladu sa osnovom (član 77. stav 2. i član 78);

31) koristi sredstva za obnovu – reprodukciju šuma suprotno odredbi člana 77. stav 3. ovog zakona;

32) ne vrši obračun i evidenciju sredstava iz člana 77. ovog zakona, odnosno ne vodi evidenciju korišćenja tih sredstava (član 79);

33) ne vrši obračun i uplatu naknade u skladu sa članom 85. ovog zakona;

34) koristi sredstva budzetskog fonda, odnosno budzetskog pokrajinskog fonda suprotno članu 88. ovog zakona;

35) vrši otuđivanje šume i šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 1. ovog zakona;

36) vrši zamenu šume ili šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 2. ovog zakona;

37) ako šumu i šumsko zemljište daje u zakup suprotno odredbama člana 99. ovog zakona.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Član 54.

Član 112. menja se i glasi:

„Član 112.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) vrši ili dozvoli pašu, brst stoke, kao i žirenje u šumi (član 9. stav 1. tačka 6);

2) vrši ili dozvoli sakupljanje ostalih šumskih proizvoda (gljive, plodovi, lekovito bilje, puževi i drugo) iz člana 9. stav 1. tačka 7) ovog zakona;

3) koristi kamen, šljunak, pesak, humus, zemlju i treset, osim za izgradnju infrastrukturnih objekata za gazdovanje šumama (član 9. stav 1. tačka 9);

4) vrši ili dozvoli samovoljno zauzimanje šuma, uništavanje ili oštećivanje šumskih zasada, oznaka i graničnih znakova, kao i izgradnju objekata koji nisu u funkciji gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 10);

5) vrši ili dozvoli odlaganje smeća i štetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i zagađivanje šuma na bilo koji način (član 9. stav 1. tačka 11);

6) preduzima druge radnje kojima se slabi prinosna snaga šume ili ugrožavaju funkcije šume (član 9. stav 1. tačka 12);

7) ne donese projekat za podizanje zasada kratkog proizvodnog ciklusa (član 33);

8) ne vrši evidentiranje radova, odnosno ne vodi knjigu šumske hronike, u skladu sa odredbama čl. 34. i 35. ovog zakona;

9) ne sprovodi mere zaštite šuma u skladu sa odredbama člana 44. st. 3 i 4. ovog zakona;

10) ne donese plan zaštite šuma od požara u skladu sa članom 46. st. 2 i 3. ovog zakona;

11) ne prikuplja podatke o šumskim požarima, ne vodi evidenciju i ne dostavlja ih nadležnom ministarstvu (član 46. stav 6);

12) ne dostavi izveštaj o nastaloj šteti u skladu sa članom 46. stav 8. ovog zakona;

13) pali otvorenu vatru u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume (član 47. stav 1);

14) u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume vrši odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje (član 49. stav 1);

15) ne spreči odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada u šumi i neposrednoj blizini šume i ne obavesti o tome ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine (član 49. stav 2);

16) ne spreči u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje i ako ne preduzme sve mere sanacije oštećene šume (član 49. stav 3);

17) vrši odvodnjavanje i izvođenje drugih radova kojima se vodni režim u šumi menja tako da se ugrožava opstanak i vitalnost šume (član 50. stav 1);

18) pri izradi i sprovođenju projekata uređivanja izvorišta voda u šumskim ekosistemima postupa suprotno odredbi člana 50. stav 2. ovog zakona;

19) za radove iz člana 50. st. 1. i 2. ovog zakona nije pribavio saglasnost ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine (član 50. stav 3);

20) postupi suprotno zabranama iz člana 51. stav 1. ovog zakona;

21) ne obeleži deo šume sa ograničenim pristupom vidljivim znakovima upozorenja (član 51. stav 4);

22) vrši pašu, brst ili žirenje u šumi suprotno odredbama člana 52. ovog zakona;

23) ne održava brojnost i vrste divljači na takvom nivou da se ne narušava biološka ravnoteža šumskog ekosistema i ako ne sprečava sprovođenje ciljeva gazdovanja šumom (član 53. stav 1);

24) donosi planske dokumente u lovstvu koji nisu u skladu sa planom razvoja, osnovama i programima (član 53. stav 2);

25) vrši intenzivno gajenje krupne divljači u ograđenim površinama u šumama u kojima je u toku proces obnavljanja (podmlađivanja) (član 53. stav 3);

26) vrši gazdovanje semenskim objektima suprotno odredbi člana 54. ovog zakona;

27) vrši radove u semenskim objektima suprotno odredbi člana 55. ovog zakona;

28) ne obezbeđuje šumski reproduktivni materijal autohtonih vrsta drveća u skladu sa bilansom (član 56. stav 1);

29) vrši doznaku suprotno odredbama člana 58. ovog zakona;

30) vrši ili dozvoli promet kupovinu, podaju, poklanjanje, skladištenje i prevoz saobraćajnim sredstvima drveta posečenog u šumi i drveta iz člana 5. stav 3. ovog zakona koje nije žigosano vidljivim šumskim žigom i za koje nije izdata otpremnica, odnosno propratnica koja na domaćem tržištu prati drvo u prometu (član 60. stav 1);

31) žigosanje posečenog drveta ne vrši stručno lice iz člana 60. stav 5. ovog zakona;

32) vrši preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano i ako za isto nije izdata otpremnica odnosno propratnica na način propisan ovim zakonom (član 60. stav 7);

33) ne izvrši evidenciju o prijemu drveta u knjizi evidencije u postrojenju za mehaničku preradu drveta (član 60. stav 9);

34) vrši seču četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60 st. 10. i 11. ovog zakona;

35) vrši ili dozvoli promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60 st. 4 – 13. ovog zakona;

36) ne uspostavi i ne održava šumski red (član 61. st. 1. i 2);

37) vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda suprotno odredbi člana 62. ovog zakona;

38) koristi i održava šumske puteve suprotno odredbama člana 66. st. 1. i 2. ovog zakona;

39) koristi šumske puteve za sportska takmičenja suprotno odredbi člana 66. stav 4. ovog zakona;

40) ne vodi katastar šumskih puteva koji se koriste za potrebe gazdovanja šumama (član 66. stav 5);

41) ne vodi i ne održava evidenciju šuma i šumskog zemljišta u skladu sa članom 67. st. 1. i 2. ovog zakona;

42) ne sprovodi poslove predviđene u članu 71. ovog zakona;

43) ne sprovede mere gazdovanje šumama utvrđene programom (član 73. stav 3);

44) vrši ili dozvoli izvođenje radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, a ne ispunjava uslove iz člana 97. stav 1. ovog zakona;

45) proda šumu koju nije prethodno ponudio na prodaju korisniku šume, ako se ona graniči sa šumom u državnoj svojini (član 100. st. 1. i 2);

46) ne dozvoli slobodan pristup licima koja snimaju stanje šuma radi izrade planova gazdovanja šumama, odnosno projekata komasacije ili arondacije zemljišta i šuma (član 102. stav 3);

47) ne uspostavi i ne vodi evidenciju propisane dokumentacije o sticanju prava svojine (član 102. stav 4);

48) ne donese program ograničavanja i ne izvrši ograničavanje svojih šuma u skladu sa tim programom (član 103. st. 1. i 2);

49) ne pribavi saglasnost ministarstva, a na teritroriji autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine na godišnji program ograničavanja šuma (član 103. stav 3);

50) ne postupi po rešenju šumarskog inspektora u skladu sa ovim zakonom;

51) onemogući šumarskom inspektoru vršenje radnji iz člana 107. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2), 3), 30), 31), 32), 33), 34), 35) i 37) ovog člana pored novčane kazne izriče se i zaštitna mera oduzimanja proizvoda koji su pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Oduzeti proizvodi iz stava 3. ovog člana daju se na raspolaganje pravnom licu iz člana 70. stav 1. radi prodaje javnom licitacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Sredstva ostvarena od prodaje proizvoda iz stava 4. ovog člana prihod su budzeta Republike Srbije, umanjena za troškove manipulacije i skladištenja.

Član 55.

Dodaje se naziv člana i novi član 112a, koji glase:

„Prekršaj preduzetnika

Član 112a

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) vrši seču stabala suprotno odredbi člana 57. ovog zakona;

2) vrši ili dozvoli promet, kupovinu, podaju, poklanjanje, skladištenje i prevoz saobraćajnim sredstvima drveta posečenog u šumi i drveta iz člana 5. stav 3. ovog zakona, koje nije žigosano jasno vidljivim šumskim žigom i za koje nije izdata otpremnica, odnosno propratnica koja na domaćem tržištu prati drvo u prometu (član 60. stav 1);

3) vrši preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano na način propisan ovim zakonom (član 60. stav 7);

4) ne izvrši evidenciju o prijemu drveta u knjizi evidencije u postrojenju za mehaničku preradu drveta (član 60. stav 9);

5) ne uspostavi i ne održava šumski red (član 61. st. 1. i 2);

6) vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda suprotno odredbi člana 62. ovog zakona;

7) vrši izgradnju objekata suprotno odredbama člana 63. stav 2. ovog zakona;

8) vrši izvođenje radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, a ne ispunjava uslove iz člana 97. stav 1. ovog zakona;

9) vrši seču četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60. st. 10. i 11. ovog zakona;

10) vrši promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60. stav 13. ovog zakona;

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 6), 9) i 10) ovog člana, pored novčane kazne izriče se i zaštitna mera oduzimanja proizvoda koji su pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Oduzeti proizvodi iz stava 2. ovog člana daju se na raspolaganje pravnom licu iz člana 70. stav 1. ovog zakona radi prodaje javnom licitacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Sredstva ostvarena od prodaje proizvoda iz stava 3. ovog člana prihod su budzeta Republike Srbije, umanjena za troškove manipulacije i skladištenja.

Član 56.

Član 113. menja se i glasi:

„Član 113.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako onemogući izvršenje radnji iz čl. 41. i 107. i dozvoli ili izvrši radnje iz člana 111. stav 1. tač. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), 22), 26), 27), 28) i 33) i člana 112. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 13),14), 15), 16) 17) 18), 19),20), 21), 22), 30), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 45), 46) i 50) ovog zakona.

Za prekršaj iz člana 111. stav 1. tač. 2), 3),4), 5), 6), 9), 26) i 27) i člana 112. stav 1. tač. 2), 3), 30), 32) i 35) ovog zakona, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mera oduzimanja proizvoda koji su pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Oduzeti proizvodi iz stava 2. ovog člana daju se na raspolaganje pravnom licu iz člana 70. stav 1. ovog zakona radi prodaje javnom licitacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Sredstva ostvarena od prodaje proizvoda iz stava 3. ovog člana prihod su budzeta Republike Srbije, umanjena za troškove manipulacije i skladištenja.”

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.

Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume” dužno je da svoje poslovanje uskladi sa odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14) u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom usklađivanja poslovanja Javnog preduzeća iz stava 1. ovog člana prestaju da važe odredbe čl. 9 – 20. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 54/93, 60/93 – ispravka, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96 i 101/05 – dr. zakon).

Član 58.

Planovi razvoja šumskih oblasti doneće se u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja planova razvoja iz stava 1. ovog člana primenjuju se planovi razvoja doneti na osnovu Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12).

Planovi razvoja šumskih područja, čija je izrada započeta do dana stupanja na snagu ovog zakona, doneće se u skladu sa odredbama Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12).

Član 59.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredbe člana 47. stav 2. ovog zakona koja se primenjuje od 1. januara 2016. godine.

POPIS ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLjIŠTA ŠUMSKIH

PODRUČJA

1. Južnomoravsko šumsko područje

1) državne šume i šumska zemljišta (u daljem tekstu: državne šume) obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Bosilegrad, Dragovištica, Klisura, Božica, Vardenik, Borovik, Južna Morava, Kukavica I, Kukavica II, Kukavica III, Kopiljak – Kruškar, Granična šuma, Karpina, Petrova Gora, Soboršnica, Trgovište, Zarbinska reka, Rujan, Trnovačka reka, Dupilo, Kijevac i Preševo;

2) državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a koje nisu obuhvaćene gazdinskim jedinicama (u daljem tekstu: neuređene državne šume), a nalaze se na teritorijama grada Vranje i opština: Bosilegrad, Surdulica, Trgovište, Vladičin Han, Bujanovac i Preševo;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Vranje i opština: Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Vranje i opština: Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo.

2. Jablaničko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Kukavica –Zelengrad, Kukavica – Nakrivanj, Kukavica – Slatina, Kačer – Zeleničje, Petrova gora – Sokolov vis, Velja Glava – Kopiljak, Zajčevac – Ajkobila – Šajić, Gornja Jablanica, Radevačka česma, Šilovačke šume, Sveti Jovan, Donja Vlasina, Bukova Glava – Čobanac, Barnos – Vidnjište, Gornja Vlasina i Pusta reka;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Leskovac i opština: Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i Crna Trava;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Leskovac i opština: Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i Crna Trava;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Leskovac i opština: Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i Crna Trava.

3. Nišavsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Nišava, Stara Planina II – Topli dol, Stara Planina II – Arbinje, Stara planina I – Široke luke, Stara planina I – Prelesje, Vidlič, Zavoj, Belava, Vlaška planina, Greben, Tumba – Rakitska gora, Tegošnica, Rnjos i Suva planina;

2) neuređene državne šume kojima gazduju opštine: Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad.

4. Moravsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Veliki Jastrebac, Mali Jastrebac II, Suva planina – Trem, Šljivovački vis, Rinjska planina, Babička gora, Obla glava, Seličevica – Koritnik, Kamenički vis I, Kamenički vis II, Suva planina – Rakoš, Suva planina –Tri lokve, Bukovik – Aleksinački, Bukovik – Mratinja, Rtanj, Svrljiško – Gulijanske planine, Mali Jastrebac I, Lipovačko – Crnobarske šume, Ozren – Leskovik i Devica;

2) neuređene državne šume kojima gazduju grad Niš i opštine: Aleksinac, Bela Palanka, Gadzin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig i Sokobanja;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Niš i opština: Aleksinac, Bela Palanka, Gadzin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig i Sokobanja;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Niš i opština: Aleksinac, Bela Palanka, Gadzin Han, Doljevac, Svrljig i Sokobanja.

5. Topličko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Slepi Jelik, Lukovske šume, Babica, Šumata, Rankovica, Sagonjska crna čuka, Alilovica, Dugi deo – Banjska crna čuka, Rudare, Kravare, Dobri do, Ravna planina, Prolom, Sokolovica, Javorac, Veliki Jastrebac – Blački I, Veliki Jastrebac-Blački II, Veliki Jastrebac – Prokupački, Mali Jastrebac – Dobrič, Vidojevica, Pasjača i Radan – Arbanaška;

2) neuređene državne šume kojima gazduju opštine: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i Žitorađa;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i Žitorađa;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i Žitorađa.

6. Timočko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Vrška čuka – Baba Jona – Treći vrh, Šaška – Studena – Selačka reka, Rasovati kamen, Babin zub – Orlov kamen – Golaš, Zaglavak I, Zaglavak II, Tupižnica, Tresibaba, Gari – Veliki vrh, Južni Kučaj II, Južni Kučaj III, Bele vode, Bogovina I, Malinik II, Markov kamen – Mečji vrh, Rtanj, Čestobrodica, Bogovina II, Malinik I, Zlotske šume, Dubašnica, Crni vrh – Kupinovo, Stol, Alija – Bukovo – Vratna, Deli Jovan II, Kamenička reka II, Kamenička reka I, Podvrško – Kameničke šume, Cvetanovac, Štrbačko korito, Miroč, Deli Jovan I, Boljetin – Pecka Bara i Crni vrh II;

2) neuređene državne šume kojima gazduju grad Zaječar i opštine: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac i Negotin, kao i državne šume kojima gazduje opština Majdanpek koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Zaječar i opština: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac i Negotin, kao i državne šume kojima gazduje opština Majdanpek koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Zaječar i opština: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac i Negotin, kao i šume u privatnoj svojini na teritoriji opštine Majdanpek, koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu.

7. Severnokučajsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Brodica, Železnik, Pek – Gložana – Komša, Majdan – Kučajna, Donji Pek, Čezava, Ravna reka I, Ravna reka II, Mali Pek, Todorova reka, Pek – Grabova reka, Ujevac, Beljanica, , Crni vrh, Mali kamen, Zdravča, Vukan – Krilaš, Ostrvo – Stig, Gorica – Rujak, Ostrvo, Rečički vrh i Crna reka;

2) neuređene državne šume kojima gazduju grad Smederevo i grad Požarevac i opštine: Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Malo Crniće i Veliko Gradište, kao i šume na teritorijama opština Golubac i Majdanpek, koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Smederevo i grada Požarevac i opština: Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Malo Crniće, Veliko Gradište i Žabari, kao i privatne šume na teritorijama opština Golubac i Majdanpek koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Smederevo i grada Požarevac i opština: Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Malo Crniće, Veliko Gradište i Žabari, kao i privatne šume na teritorijama opština Golubac i Majdanpek koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu.

8. Južnokučajsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Sladajska bučina – Rečke, Jelova kosa, Beljanička reka – Zlotska reka, Vinatovača-Vrtačelje, Sklopovi-Sokolica, Despotovačke šume, Kločanica, Barbušina, Valkaluci -Nekudovo, Troglan bare, Jablaničke šume, Senjsko-Stubičke šume, Javorak, Igrište – Tekuća bara, Čestobrodica, Buljansko-Zabreške šume, Juhor I, Juhor II i Levačke šume – Carina;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Jagodina i opština: Varvarin, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Jagodina i opština: Varvarin, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Jagodina i opština: Varvarin, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija.

9. Rasinsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Poslonske planine, Srndaljska reka, Lomnička reka, Jablanička reka, Žunjačko-Batotske planine, Blaževske šume, Jelensko osoje, Kopaonik, Bruske šume, Željin, Župske šume, Trsteničke šume, Ljubostinske šume, Bukovik I, Bukovik II, Ivljak i Petinska reka;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Kruševac i opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Ražanj, kao i šume na teritoriji opštine Trstenik koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Kruševac i opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Ražanj, kao i šume na teritoriji opštine Trstenik koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika osim šuma u nacionalnom parku na teritorijama grada Kruševac i opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Ražanj, kao i šume na teritoriji opštine Trstenik koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu.

10. Donjeibarsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Gledićske šume, Kotlenik, Jastrebar, Troglav-Dubočica, Troglav – Borošnica, Čemerno, Đakovačke planine, Stolovi – Ribnice, Stolovi – Ibar, Sokolja, Gornja Studenica, Radočelo-Crepuljnik, Studenica – Polumir, Gokčanica, Željin; Gračac; Vrnjačka Banja; Goč – Stanišinci; Selište; Goč – Gvozdac A i Goč – Gvozdac B;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opština, a nalaze se na teritorijama grada Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja.

11. Gornjeibarsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Mojstirske šume, Draške planine, Vranjača – Dijelovi, Hum, Đerekavski Omar, Jarut, Ninaja, Žara – Orljanske šume, Crni Vrh – Kamine, Ribarićko – Jablaničke šume, Crni Vrh – Deževski, Debeljak-Medenovac, Blizanac – Debelica, Ninaja-Koznik, Turjak-Vršine, Vinorog, Biser voda – Vranji krš – Lisa – Borje, Divan – Lokva – Breza – Zimovnik, Bukovik – Tlačina – Krstac, Veliki Vlah – Jadovnik – Treska i Vlašica – Treštenac;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Novi Pazar i opština Tutin i Raška;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Novi Pazar i opština Tutin i Raška;

4) šume sopstvenika osim šuma u Nacionalnom parku „Kopaonik“ na teritorijama grada Novi Pazar i opština Tutin i Raška.

12. Šumadijsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Bešnjaja, Gružansko-Lepeničko-Jaseničke šume, Bukulja, Ješevac I , Kotlenik, Rudnik I, Rogot, Rudnik II, Ješevac II, Vujan – Rožanj, Rajac – Ostrvica i Suvobor;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritoriji grada Kragujevac i opština Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola, Gornji Milanovac i Lapovo;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Kragujevac i opština: Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola, Gornji Milanovac, Lapovo, Smederevska Palanka i Velika Plana;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Kragujevac i opština: Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola, Gornji Milanovac, Lapovo, Smederevska Palanka i Velika Plana.

13. Golijsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Golija, Dajićke planine, Kolješnica, Biser voda – Crni vrh – Radulovac, Brusničke šume, Crepuljnik, Klekovica, Kovilje – Rabrovica, Javor – Koravčina, Mučanj, Jadarevo – Crvena gora, Oštri vrh – Lučka reka, Dubočica – Bare, Koznik – Ninaja, Golija – Javor, Caričina – Žari, Vujan – Bukovik, Rožanj – Jeljen, Jelica, Ovčar – Kablar, Stenjevac – Golubac, Vrljan – Krševi i Mrčajevac, Derventa – Babinjača, Cmiljevac – Vukova glava 1 i Cmiljevac – Vukova glava 2;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Čačak i opština: Sjenica, Ivanjica i Lučani;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Čačak i opština: Sjenica, Ivanjica i Lučani;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Čačak i opština: Sjenica, Ivanjica i Lučani.

14. Tarsko-zlatiborsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Golubac -Dubovac, Dobračko-Latvičke šume, Šuplja Jela, Bukovi, Maljen – Ridovi, Jelje – Tavnik, Murtenica, Tornik, Čavlovac, Borova glava, Semegnjevska gora, Šljivovica, Smišalj, Inventar Požeških šuma, Venac – Blagaja, Jelova Gora, Kremanske kose, Šargan, Mokra gora – Panjak, Mokra gora –Kršanje i Bela zemlja;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Užice i opština: Požega, Arilje i Čajetina, kao i šume na teritoriji opštine Kosjerić koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Užice i opština: Požega, Arilje i Čajetina, kao i šume na teritoriji opštine Kosjerić koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Užice i opština Požega, Arilje, Kosjerić i Čajetina.

15. Limsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Čelinjak – Tmor – Sokolina, Javorje, Poblačnica I , Poblačnica II, Čagljevina, Čemerno – Badnjevi, Gola brda – Ponor, Ožalj – Reštevo, Kijevača, Bić, Lisa stena – Gusinje, Crni vrh – Ljeskovac, Priboj – Pribojska banja, Vučja – Kozomor – Vran, Crni vrh – Gola brda, Bosanje, Jasenovo – Božetići, Plandište, Zlatar I, Zlatar II Gusinje – Suvi Do, Šerbetovac, Savin lakat, Crni vrh – Kamena gora, Rađenovac – Strugovi, Vlasan – Bijelobabe, Jadovnik – Derventa, Dubočica i Lisa – Jasen;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama opština: Nova Varoš, Prijepolje i Priboj;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština Nova Varoš, Prijepolje i Priboj;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština Nova Varoš, Prijepolje i Priboj.

16. Podrinjsko-kolubarsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Tornička Bobija, Nemić – Baurić, Mačkov kamen, Zapadna Boranja, Istočna Boranja, Gučevo, Tronoša, Miškovac – Ježur, Tomanjska planina, Iverak, Cer – Vidojevica, Drinsko-Savske ade, Maljen I, Maljen II, Jelje – Magleš, Medvednik – Jablanik – Povlen, Podgorina – Vis, Jautina i Rajac – Peštan;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama gradova Šabac, Loznica i Valjevo, opština: Vladimirci, Bogatić, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac i Ub i gradske opštine Lazarevac grada Beograda;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama gradova Šabac, Loznica i Valjevo i opština: Vladimirci, Bogatić, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac, Ub i Koceljeva, kao i šume na teritorijama opštine Kosjerić i gradske opštine Lazarevac grada Beograda, koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika na teritorijama gradova Šabac, Loznica i Valjevo i opština: Vladimirci, Bogatić, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac, Ub i Koceljeva, kao i šume na teritoriji gradske opštine Lazarevac grada Beograda, koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu.

17. Posavsko-podunavsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Košutnjačke šume, Guberevačke šume, Avala, Kosmaj, Trešnja, Gročanska ada, Draž – Višnjik – Bojčin – Cerova greda – Gibavac, Progarska ada – Crni lug – Zidine – Drenska, Tamiš, Dunav, Rit i Lipovica, Stepin lug, Košutnjak i Makiš – deo Ade Ciganlije-šume uz auto put;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama, gradske opštine i grad Beograd, a nalaze se na teritoriji grada Beograda, izuzev teritorije gradske opštine Lazarevac, u kompleksima šuma Makiš, Košutnjak, Zaštitne šume uz autoput Beograd – Zagreb, u KO Zemun i KO Novi Beograd, Titov Gaj, Ada Ciganlija, Skeljanska Ada i Forlandi uz levu obalu reke Save u KO Zemun;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji grada Beograda, izuzev teritorije gradske opštine Lazarevac;

4) šume sopstvenika na teritoriji grada Beograda izuzev teritorije gradske opštine Lazarevac.

18. Sremsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Draganovci – Lopadin – Dubrave – Kablarovac – Đepuš, Neprečava – Varoš – Lazarica, Blata – Malovanci, Raškovica – Smogvica, Vinična – Žeravinac – Puk, Rađenovci – Novi, Radinska – Vranjak, Kućine – Naklo – Klještavica, Smogva – Grabova Greda, Varadin – Županja, Vratična – Cret – Carevina, Banov Brod – Martinački poloj – Zasavica – Stara Rača, Dobreč – Vukoder – Debeljak – Galovača, Senjajske bare II – Karakuša, Grabovačko-Vitojevačko ostrvo – Vitojevački atar, Baradinci – Pavlaka – Vučkovac, Senjajske bare I – Krstac, Jalija – Leget – Turjan, Visoka šuma – Lošinci, Matijevica -Kadionica, Kupinske grede, Jasenska Belilo, Kupinski kut, Čenjin – Obreške širine, Krčedinska ada, gazdinska jedinica Bališa, koja se nalazi na teritoriji opštine Šid i KO Molovin;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Sremska Mitrovica i opština: Šid, Beočin, Irig, Ruma, Pećinci, Stara Pazova, Inđija i Sremski Karlovci;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Sremska Mitrovica i opština: Šid, Beočin, Irig, Ruma, Pećinci, Stara Pazova, Inđija i Sremski Karlovci.

19. Banatsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Gornje Potisje, Donje Potisje, Mužljanski Rit, Gornje Potamišje, Donje Potamišje, Donje Podunavlje, SPR Deliblatski pesak, Vršački breg, Karlovačke šume, Majur, Dumača i Mali rit;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama gradova Zrenjanin i Pančevo i opština: Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Plandište, Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin, Bela Crkva i Vršac;

4) šume sopstvenika na teritorijama gradova Zrenjanin i Pančevo i opština: Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Plandište, Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin, Bela Crkva i Vršac.

20. Severnobačko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Subotičke šume, Potiske šume, Karapandza, Kolut – Kozara, Monoštorske šume, Zaštićene šume Apatina, Apatinski rit, Kamarište, Doroslovačka šuma i Branjevina;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama gradova Sombor i Subotica i opština: Apatin, Odzaci, Kula, Mali Iđoš, Bačka Topola, Kanjiža, Senta i Ada;

4) šume sopstvenika na teritorijama gradova Sombor i Subotica i opština: Apatin, Odzaci, Kula, Mali Iđoš, Bačka Topola, Kanjiža, Senta i Ada.

21. Južnobačko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Topolik, Šajkaška, Kamenjar, Dunavske ade, Plavanjske šume, Bođanska šuma, Cerik, Ristovača, Palanačke ade – Čipski Poloj, Bagremara i Kaćka šuma;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Novi Sad i opština: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Vrbas, Srbobran, Bečej, Temerin, Žabalj i Titel;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Novi Sad i opština: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Vrbas, Srbobran, Bečej, Temerin, Žabalj i Titel.

22. Pomoravsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Velja Glava – Kopinjak – Crni Kamen, Šavarinka, Govedarnica, Velji vrh – Kriva reka, Žegovac – Zeleni vrh i Gušica;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Kamenica, Gnjilane i Vitina;

3) komplet državnih šuma Kopiljača u KO Kopiljača opština Vitina;

4) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Kamenica, Gnjilane i Vitina;

5) šume sopstvenika na teritorijama opština: Kosovska Kamenica, Gnjilane i Vitina.

23. Nerodimsko-lepenačko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Nerodimsko-jezeračke šume, Topilo – devetak, Šara, Štrbačko-gotovuške šume, Vrbeštičko-koštanjevačke šume, Bukovik, Bodošnjak-Dinarica, Bela Voda i Bitinjsko-sušičke šume;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama opština: Uroševac, Kačanik, Štrpce i Štimlje;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Uroševac, Kačanik, Štrpce i Štimlje;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Uroševac, Kačanik, Štrpce i Štimlje.

24. Šarsko-podrimsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Šar planina, Kodza – Balkan, Koritnik, Paštrik, Koritnik II , Borski čestak – Jelak, Crnoljevsko-Biračke šume, Bukoglava-Mušotiške šume i Orahovac – Milanovac planina;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama opština: Prizren, Suva Reka, Gora i Orahovac;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Prizren, Suva Reka, Gora i Orahovac;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Prizren, Suva Reka, Gora i Orahovac.

25. Prokletijsko-bistričko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Hajla, Koprivnik, Žljeb, Dubočak, Loćansko-Dečanske šume, Kožnjar – Raški Do, Juničke planine, Pleće – Ćelije, Streočke planine, Paštrik II, Ćeret, Maja glava, Duškaja, Korenik – Bele vode, Raduša i šume šumskog gazdinstva Klina;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama opština: Peć, Dečani, Đakovica, Istok i Klina;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Peć, Dečani, Đakovica, Istok i Klina;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Peć, Dečani, Đakovica, Istok i Klina.

26. Ibarsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Mokra Planina – Oklačka Glava, Kopaonik – Šalja, Denkovac, Dobro brdo – Lokve, Brdija – Letine, Gnježdanske planine, Jarik – Belo brdo, Šatorice-Mala Reka, Dubočak i Stolovi;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

27. Kosovsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Zebinačka bara – Crni potok – Suljević čuka, Čičavica, Bukoglava – Slakovac, Dreničke šume, Lipljanske šume, Mališevske šume, Srbica – Čičavica, Murgula – Belasica, Popovo – Lapaštica, Lipovica i Turučica;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Priština i opština: Vučitrn, Glogovac, Lipljan, Srbica, Podujevo, Kosovo Polje, Novo Brdo i Obilić;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Priština i opština: Vučitrn, Glogovac, Lipljan, Srbica, Podujevo, Kosovo Polje, Novo Brdo i Obilić;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Priština, Vučitrn, Glogovac, Lipljan, Srbica, Podujevo, Kosovo Polje, Novo Brdo i Obilić.

28. Nacionalni park „Tara”

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Crni vrh, Zvezda, Tara, Meliorativno zaštitne šume Rača, Kaluđerske bare i Komunalne šume;

2) šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, opština Bajina Bašta;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

29. Nacionalni park „Kopaonik”

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Brzećka reka, Barska reka, Samokovska reka i Gobeljska reka;

2) šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, delovi opština Raška i Brus;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

30. Nacionalni park „Đerdap”

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Leva reka, Kožica, Desna reka, Čezava, Boljetinska reka, Zlatica, Pecka bara, Boljetinka, Porečka reka, Crni vrh, Štrbačko korito i Đerdap;

2) šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, delovi opština Kladovo, Majdanpek i Golubac;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

31. Nacionalni park „Fruška gora”

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Stražilovo – Paragovo, Čortanovačke šume, Vrdnik – Morintovo, Popovica – Majdan – Zmajevac, Katanske Livade – Osovlje, Andrevlje – Testera – Hajdučki breg, Šuljamačka glavica – Kraljevac, Ravne, Biklav, Janok, Gvozdenjak-Lice, Vorovo – Lipovača – Šidsko cerije i Poloj;

2) šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, delovi opština Novi Sad, Šid, Ruma, Sremski Karlovci, Sremska Mitrovica, Irig, Inđija, Beočin i Bačka Palanka;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

32. Nacionalni park „Šar planina”

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Šara, Štrbačko – Gotovuške šume, Vrbeštičko – Berevačke šume, Šar šlanina, Kodza Balkan, Bukova glava – Mušutiške šume i Bukovik;

2) šume sopstvenika na teritoriji Nacionalnog parka, delovi opština Prizren, Štrpce, Kačanik i Suva reka;

3) šume u državnoj svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji Nacionalnog parka.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 9) Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija obezbeđuje sistem zaštite i unapređivanja životne sredine i zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ovim izmenama i dopunama Zakona o šumama (u daljem tekstu: Zakon) dopunjuju se i unapređuju odredbe važećeg Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) iz 2010. godine, otklanjaju nedostaci tog zakona koji su uočeni u njegovoj primeni i usklađuju sa Zakonom o javnim preduzećima i Odlukom Ustavnog suda broj IUz-353/2009 od 13. jula 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 67/12).

Odredbe Zakona usklađuju se sa Odlukom Ustavnog suda broj IUz-353/2009 od 13. jula 2012. godine („Službeni glasnik RS”, br. 67/12) u vezi sa nadležnostima Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti šumarstva, kojom je proglašena neustavnom odredba člana 18. tačka 1. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS”, broj 99/09) da Autonomna pokrajina Vojvoine uređuje šumarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine i obezbeđuje ostvarivanje javnog interesa u ovoj oblasti.

Takođe, vrši se usklađivanje sa Zakonom o javnim preduzećima, tako što se ukidaju članovi Zakona o šumama iz 1991. godine koji su i dalje na snazi, a odnose se na formiranje, delatnost i organizaciju JP „Srbijašume”. U prelaznim odredbama ovih izmena Zakona određuje se rok od šest meseci od dana staupanja na snagu ovog zakona, u kome je JP „Srbijašume” dužno da se usaglasi sa odredbama Zakona o javnim preduzećima.

Posle stupanja na snagu odredaba Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), desetine hiljada hektara državnih šuma su ostale bez staraoca i adekvatne zaštite, čime su značajno izložene krađi i ostalim nezakonitim radnjama. Naime, članom 8. tog zakona je propisano da se pravni režim građevinskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta u javnoj svojini uređuje posebnim zakonom, tj u slučaju šuma Zakonom o šumama čime je nastupio pravni vakum u kome ne postoji mehanizam prenosa prava korišćenja državnih šuma koje nemaju korisnika ili čiji korisnik ne ispunjava propisane uslove, koji se sada otklanja. Za šume u državnoj svojini kojima nije određen korisnik i za šume u državnoj svojini čiji korisnik ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, korisnika će odrediti Vlada, na predlog mnistarstva nadležnog za poslove šumarstva (u daljem tekstu: Ministastvo), a do okončanje postupka prenosa i dodele prava korišćenja, čuvanje i zaštitu šuma vršiće pravno lice iz člana 70. Zakona o šumama, koga odredi Ministarstvo. Ovim će se rešiti problem nekoliko desetina hiljada hektara šuma u državnoj svojini koje nemaju korisnika, ili je kao korisnik u zemljišnim knjigama upisano Ministarstvo, a koje su izložene raznim oblicima devastacije – bespravnim sečama, propadanju pod uticajem raznih biotičkih i abiotikih činilaca jer niko ne sanira posledice i dr. Ovaj problem je naročito naglašen od donošenja Zakona o javnoj svojini.

Zakonom se otklanja manjkavost postojeće norme koja određuje korisnika državnih šuma, a kojom je zanemareno postojeće stanje da u određenim slučajevima, šumama u državnoj svojini gazduju i javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a ne samo republička, odnosno pokrajinska javna preduzeća (primer javnih komunalnih preduzeća u mnogim gradovima). Izmenama se dozvoljava da javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, koja su državnim šumama gazdovala do donošenja Zakona, mogu tim šumama gazdovati i ubuduće, pod uslovom da ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom o šumama i posebnim propisima.

Uspostavlja se zakonski okvir i procedure za postupanje u slučaju prirodnih nepogoda, obzirom da je prilikom skorašnjih nepogoda (poplave, klizišta, ledodomi, požari i sl) uočeno da postojeća zakonska rešenja ne omogućavaju adekvatno reagovanje. Pre svega se definiše pojam prirodne nepogode i omogućava adekvatno reagovanje i finansiranje otklanjanja posledica u slučaju velikih prirodnih nepogoda, a predlaže se oslobađanje obaveze sopstvenika i korisnika šuma da u tim slučajevima plaćaju naknadu za korišćenje šuma, jer se u takvim situacijama ne može govoriti o korišćenju šuma.

Uvodi se oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za posečeno drvo sa površina na kojima se vrši sanacija šteta u skladu sa sanacionim planom. Ovom odredbom se otklanja aktuelan problem sanacije šuma sopstvenika – fizičkih lica, koje su oštećene ledolomima, izvalama, požarima i sl, gde je neophodno poseći oštećena stabla i izvući ih iz šume kako bi se sprečilo prenamnoženje biljnih bolesti i štetočina. Međutim, sopstvenici ne žele da podnesu zahtev da im se izvrši doznaka tih stabala za seču, jer ih to odmah obavezuje i da plate naknadu za posečeno drvo. Kako bi se ovaj problem otklonio u cilju zaštite šuma od bolesti i štetočina kako privatnih, tako i državnih, kao i od propadanja drveta i time direktnog ekonomskog gubitka i degradiranja životne sredine i opštekorisnih funkcija šuma, predlaže se oslobađanje od obaveze plaćanja ove naknade za oštećene šume, čija se sanacija vrši na osnovu sanacionog plana uz člana 16. Zakona o šumama. Time bi se otklonio navedeni problem, a i oslobodila sredstva korisnicima i sopstvenicima potrebna za sanaciju oštećenih površina.

Takođe se predlažu izmene koje se odnose na plaćanje naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta – menja se osnovica za obračun naknade za posečeno drvo u državnim šumama, tako što se umesto ukupnog godišnjeg prihoda korisnika ostvarenog gazdovanjem šumama, uzima ukupan godišnji prihod od korišćenja šuma, jer u ukupan prihod od gazdovanja ulaze i drugi prihodi, za koje se po drugim osnovama plaća naknada (npr. prihod od odstrela lovostajem zaštićene divljači).

Uvode se dopune odredaba koje uređuju zakup šuma i šumskog zemljišta, čime se stvara zakonski okvir i omogućava rešavanje brojnih potreba drugih sektora za korišćem šumskog zemljišta. Omogućava se zakup za namene utvrđene planovima gazdovanja šumama i u posebnim slučajevima (za prosecanje prolaza za izvršenje geodetskih radova, geoloških istraživanja, za naučnoistraživačke oglede, postavljanje cevovoda, PTT, elektro i drugih vodova i sličnih radova, otvaranje protivpožarnih linija pri gašenju visokog šumskog požara, suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, ponovnog korišćenja kopova i odlagališta pepela na površinama koje su pošumljene po projektima rekultivacije, kao i kada je usled drugih prirodnih pojava ugrožena većina šumskog drveća, ako se time ne ugrožavaju prioritetne funkcije šume utvrđene planovima gazdovanja šumama).

Kao mera usmerena na smanjenje obima bespravnih seča, ponovo se uvodi obavezna dokumentacija koja prati robu u prometu, koja je ukinuta Zakonom o šumama iz 2010. godine, a što je očigledno imalo loše posledice u smislu ukidanja mehanizma za praćenje porekla drveta u prometu. Ovim izmenama Zakona o šumama, pored žiga na posečenom drvetu, propisuje se i obavezna dokumentacija – propratnica za drvo iz šuma sopstvenika, odnosno otpremnica za drvo koje potiče iz državnih šuma. Predložene dopune su neophodne kako bi se smanjio obim bespravnih seča i količina drveta bespravno stavljenog u promet, kao i da bi se obezbedila sledljivost, tj. poreklo robe u prometu.

Pojedine odredbe važećeg Zakona o šumama dovele su do diskontinuiteta u oblasti planiranja gazdovanja šumama na nivou šumskih područja i Republike Srbije u celini; neke odredbe nisu sprovodljive ili je njihovo sprovođenje otežano (npr. odredbe koje se tiču donošenja godišnjeg plana gazdovanja šumama, srednjoročnog plana zaštite šuma, broja šumskih područja i u vezi toga donošenja planova razvoja šumskih područja; vremena seče šuma, nekoliko odredbi koje se tiču izdavanja licence, koje nisu zaživele jer Komora inženjera šumarstva nije osnovana, pošto u Zakonu o šumama nisu predviđena početna sredstva za njeno osnivanje i dr.); nije propisan planski dokument gazdovanja državnim šumama čija je površina manja od 100 hektara, kao ni sanacioni plan kao obavezan planski dokument kojim se omogućava brzo reagovanje i otklanjanje štetnih posledica prirodnih nepogoda; manja ovlašćenja republičke šumarske inspekcije u oblasti prometa drveta jedan su od uzroka povećanog obima bespravnih seča i prometa bespravno posečenog drveta i dr, što su sve razlozi za izmene i dopune Zakona o šumama.

Ustanovljavaju se šumske oblasti kao najveće prostorno – planske celine gazdovanja šumama, za koje se donosi plan razvoja gazdovanja šumama, a koje obuhvataju šumska područja i šume u nacionalnim parkovima. Ustanovljava se ukupno 7 šumskih oblasti sa definisanim šumskim područjima i nacionalnim parkovima koji ulaze u sastav šumskih oblasti.

III. OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona dopunjena je definicija šume u članu 5. Zakona o šumama tako što je, pored površine, kao kriterijum uvedena i pokrivenost zemljišta krunama drveća. Ovim se otklanjaju nejasnoće u vezi površine zemljišta veće od 5 ari koja je obrasla šumskim drvećem, ali čiji je broj i veličina kruna takav da nemaju strukturu šume.

Članom 2. reči: „šumsko područje” u članu 6. stav 7. zamenjuju se rečima „šumska oblast”. Ova izmena je vezana za izmenu člana 17. Zakona o šumama, kojom se ustanovljavaju šumske oblasti kao prostorne jedinice za koje se donosi plan razvoja i utvrđuju ciljevi gazdovanja šumama, mere, aktivnosti i smernice za realizaciju planiranih radova i projekciju očekivanih efekata i dr. Zbog navedene izmene u članu 17. u celokupnom tekstu Zakona se pojam šumskog područja zamenjuje pojmom šumske oblasti.

Članom 3. Zakona briše se u članu 9. stav 2, kojim je bilo propisano da Ministarstvo daje saglasnost na seču stabala na površinama koje se ne smatraju šumom u smislu odredaba Zakona o šumama. Ova odredba je praktično nesprovodljiva, jer pretpostavlja saglasnost Ministarstva za seču bilo kog stabla u Republici, uključujući i stabla šumskog drveća u dvorištima kuća, ustanova, zelenih površina koje nisu šuma i dr. Za to je propisana nadležnost drugih organa i inspekcija (komunalne).

U stavu 2, dosadašnjem 3. člana 9. propisuje se kada može da se vrši čista seča šuma, tj. radi izgradnje objekata koji služe gazdovanju šumama u skladu s planovima gazdovanja šumama, čime su obuhvaćeni svi objekti koji služe gazdovanju šumama, za razliku od važećeg zakona kojim je obuhvaćen deo objekata. Izmenjenim stavom 3. propisuje se kada može da se vrši čista seča koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama kao redovan vid obnavljanja šuma, uz saglasnost Ministarstva, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe; između ostalog, radi izgradnje cevovoda, PTT i elektro vodova i sličnih radova, ako se time ne ugrožavaju prioritetne funkcije šume. Ovo je značajna izmena, kojom će se omogućiti postavljanje cevovoda za potrebe npr. mini hidroelektrana, zatim postavljanje optičkih kablova i sl, za koje postoji potreba i veliki broj zahteva, a nije bio uređen način kako da se izvrši čista seča za ove namene. Zatim čista seča koja nije planirana može da se vrši i radi otklanjanja posledica ekoloških akcidenata, što je takođe veoma važno kada je potrebno preduzeti hitne mere radi sprečavanja velikih šteta po životnu sredinu. Uslov za sve ove čiste seče koje nisu planirane planskim dokumentima gazdovanja šumama jeste da se time ne ugrožavaju prioritetne funkcije šuma utvrđene planovima gazdovanja šumama.

U članu 4. dopunjen je član 10. stav 2. tako što je, pored šuma, propisano i da se promena namene šumskog zemljišta iz člana 10. stav 1 tač. 4) do 6) vrši uz saglasnost Ministarstva, a ukinuta je saglasnost pokrajinskog organa nadležnog za poslove šumarstva, s obzirom na Odluku Ustavnog suda broj IUz-353/2009 od 13. jula 2012. godine. Stav 4. je promenjen tako da se čista seča šuma, koja se vrši radi izvođenja radova iz člana 9. st. 2. i 3. ne smatra promenom namene. Na ovaj način je kompletirana procedura za situacije u kojima je potrebno da se izvrši čista seča šume kako bi se preko šumskog zemljišta postavili cevovodi, PTT, elektro i drugi vodovi i sl, a što iziskuje seču stabala na trasi vodova, koju je na osnovu ove odredbe moguće sprovesti bez da se vrši promena namene šume i šumskog zemljišta. Istovremeno dodaje se novi stav kojim se uređuje postupak promene namene korišćenja šumskog zemljišta sopstvenika u poljoprivredno u zemljišnim knjigama. Ovim se u suštini evidentira postojeće stanje i omogućava vlasnicima šumskog zemljišta, koje se dugi niz godina koristi kao poljoprivredno zemljište, da u zemljišnim knjigama izvrše promenu, na osnovu zapisnika poljoprivrednog i šumarskog inspektora o načinu korišćenja zemljišta.

U članu 5. menja se član 11. stav 1. Zakona o šumama, tako što se utvrđuje obaveza plaćanja naknade za promenu namene šumskog zemljišta, pored naknade za promenu namene šuma, koja je već propisana. Stav 2. se dopunjuje tako što se propisuje da se plaćanje naknade vrši jednokratno, pre krčenja šume, čime se otklanja mogućnost da se pristupi krčenju šume radi promene namene, ako prethodno nije izvršena uplata naknade za promenu namene. Trenutno u važećem Zakonu o šumama nije propisano kada se uplata vrši. Stav 3. se takođe dopunjuje, tako što se određuje da je pravno lice na čiji zahtev se vrši promena namene obveznik plaćanja naknade i za promenu namene šumskog zemljišta, pored već postojeće obaveze plaćanja naknade za promenu namene šuma.

U članu 6. dopunjen je postupak promene namene šuma i šumskog zemljišta iz člana 12. Postojećim Zakonom o šumama nije propisano ko obračunava vrednost šume i šumskog zemljišta, te se propisuje da osnovicu i obračun vrednosti šume i šumskog zemljišta čija se namena menja vrši stručna služba korisnika šuma, sopstvenika šuma ili ovlašćeni sudski veštak, u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak eksproprijacije. Po utvrđenoj vrednosti i obračunatom iznosu naknade od strane ovlašćenog sudskog veštaka, Ministarstvo donosi rešenje kojim utvrđuje obavezu plaćanja naknade za promenu namene u obračunatom iznosu. Takođe je izmenjen poslednji stav člana 12. koji govori o nameni sredstava od naknada za promenu namene šuma i šumskog zemljišta, tako što se ta sredstva prioritetno, a ne isključivo, koriste za podizanje novih šuma.

Članom 7. zamenjuje se pojam šumskog područja pojmom šumske oblasti u članu 14, a u vezi obrazloženja uz član 2. Zakona.

Članom 8. izmenjen je član 15. Zakona o šumama, tako što je ukinut pojam monitoringa šuma i zamenjen adekvatnim pojmom praćenja uticaja prekograničnog aerozagaćenja na stanje šumskih ekosistema, koji se vrši u skladu sa međunarodno prihvaćenom metodologijom. Propisuje se da ove poslove obavlja Ministarstvo, a da može da ih, putem konkursa, poveri ovlašćenoj naučnoistraživačkoj organizaciji. Takođe se uređuje da se navedeni poslovi obavljaju jedinstveno na celoj teritoriji Republike Srbije, te se i sredstva za njihovo obavljanje obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

Članom 9. menja se član 16. Zakona o šumama, koji propisuje postupak sanacije šuma oštećenih različitim faktorima. Uvodi se pojam sanacionog plana, kao obaveznog planskog dokumenta, koji u urgentnim situacijama koje nastupe po šumu nakon nekih prirodnih nepogoda zamenjuje osnove, odnosno programe gazdovanja šumama, kao redovna planska dokumenta gazdovanja šumama, čije izmene i dopune iziskuju duže vreme, zbog njihove propisane sadržine. Kada nastupe vanredne situacije u šumi izazvane požarima, poplavama, klizištima, ledolomima i sl, veoma je važno da se što pre pristupi otklanjanju štetnih posledica i sanaciji površina, kako bi se smanjile direktne štete u šumi, u vidu propadanja drveta, degradacije šumskog zemljišta kao i indirektne štete po opštekorisne funkcije šuma. Ovim članom propisuje se ko izrađuje i donosi sanacioni plan, sadržina plana, zatim rok u kome se donosi – tri meseca nakon pretanka štetnog dejstva i dr.

Članom 10. menja se član 17. Zakona o šumama, tako što se ustanovljavaju šumske oblasti kao najveće prostorno – planske celine gazdovanja šumama, za koje se donosi plan razvoja gazdovanja šumama, a koje obuhvataju šumska područja i šume u nacionalnim parkovima. Ustanovljava se ukupno 7 šumskih oblasti sa definisanim šumskim područjima i nacionalnim parkovima koji ulaze u sastav šumskih oblasti, a u Popisu šuma i šumskog zemljišta šumskih područja navedene su gazdinske jedinice obuhvaćene šumskim područjima i nacionalnim parkovima.

Članom 11. menjaju se odredbe člana 18. Zakona o šumama, koje se odnose na gazdinsku jedinicu kao jedinicu prostorne podele šuma i osnovnu jedinicu planiranja u šumarstvu. U stavu 1. pojam „šumskog područja” zamenjen je pojmom „šumske oblasti” u skladu sa izmenama člana 17, a izmenjen je način definisanja površine gazdinske jedinice, tako da granica od 5000 hektara označava gornju granicu površine pod šumama obuhvaćenih gazdinskom jedinicom. Suštinska izmena u odnosu na važeću odredbu je da se gazdinske jedinice ne formiraju za šume fizičkih lica. Ovo je povezano sa izmenama u poglavlju planiranja gazdovanja šumama, gde se za gazdinsku jedinicu donosi osnova kao planski dokument gazdovanja državnim i šumama sopstvenika – pravnih lica, a za šume većeg broja sopstvenika – fizičkih lica se donosi program (član 23. Zakona).

Članom 12. menja se i dopunjuje član 19. Zakona o šumama, koji se odnosi na Program razvoja šumarstva na teritoriji Republike Srbije, kao najviši planski dokument za šume Srbije. Program razvoja šumarstva na teritoriji autonomne pokrajine se ukida, zbog Odluke Ustavnog suda o nadležnostima AP Vojvodine u oblasti šumarstva. Takođe je propisano da navedeni program donosi Vlada, umesto Narodne skupštine, a da Ministarstvo podnosi Vladi svake pete godine izveštaj o sprovođenju Programa razvoja, umesto svake godine.

Članom 13. menja se član 20. Zakona o šumama, tako što se planovi gazdovanja šumama odvajaju od operativnih planova i projekata.

Članom 14. menja se i dopunjuje član 21, kojim se propisuje i definiše sadržina plana razvoja šumskog područja. Plan razvoja za šume u nacionalnom parku se briše, s obzirom da područja nacionalnih parkova postaju sastavni deo šumskih područja u Popisu šuma i šumskog zemljišta šumskih područja. Ove promene ne utiču na organizacionu strukturu javnih preduzeća koja gazduju nacionalnim parkovima, već se isključivo odnose na plan razvoja kao planski dokument koji se bavi šumarstvom u korelaciji sa prostorom kao celinom i ustanovljavanjem sveobuhvatnog i sinhronizovanog sistema gazdovanja šumama u prostoru, jer šuma ne prepoznaje administrativne granice. Propisuje se nova sadržina plana razvoja, ukida se ovlašćenje autonomne pokrajine da donosi plan razvoja šuma na području autonomne pokrajine zbog napred navedene Odluke Ustavnog suda, i u ovlašćenju ministru za donošenje bližeg propisa dodaje se i način i postupak izrade plana razvoja.

Članom 15. briše se reč „operativni” u članu 22, koji govori o osnovi gazdovanja šumama. Propisuje se izmena tako da se osnova donosi za gazdinsku jedinicu, a ne za šume sopstvenika – fizičkih lica. Dopunjuje se ovlašćenje ministru da donese bliži propis, kojim se, pored sadržine osnove, propisuje i način i postupak njenog donošenja i izrade, bitni nedostaci ili izmenjene okolnosti zbog kojih se vrši izmena i dopuna osnove, te sadržaj i izgled obrazaca koji su njen sastavni deo. Propisano je i da troškove izmene i dopune osnove koje su izazvane postupanjem po zahtevu ili aktu nekog drugog organa (npr. u slučajevima kada se deo šume proglasi za objekat posebne namene ili za zaštićeno prirodno dobro), troškove izmene osnove snosi taj organ.

U članu 16. propisane su izmene člana 23. Zakona o šumama, koje se odnose na program gazdovanja šumama. Utvrđuje se da je to planski dokument koji se donosi za šume većeg broja sopstvenika – fizičkih lica, i takođe dopunjuje ovlašćenje ministru da donese bliži propis, kojim se, pored sadržine programa, propisuje i način i postupak njegovog donošenja i izrade, bitni nedostaci ili izmenjene okolnosti zbog kojih se vrši izmena i dopuna programa, te sadržaj i izgled obrazaca koji su njegov sastavni deo.

Član 17. propisuje postupak donošenja osnova, odnosno programa, kao i da pokrajinski organ nadležan za poslove šumarstva donosi program gazdovanja uz saglasnost Ministarstva, čime se obezbeđuje sprovođenje Odluke Ustavnog suda o nadležnostima AP Vojvodine u oblasti šumarstva. Uvodi se obaveza da se osnove i programi za šume koje obuhvataju zaštićena područja nacionalnog nivoa donose i uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode. Dodaje se novi stav koji propisuje da se osnove za šume koje obuhvataju zaštićena područja nacionalnog nivoa donose i uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove životne sredine. Propisuje se i kada i kako se vrše izmene i dopune planova gazdovanja šumama, tj. ako se u toku njihovog sprovođenja izmene okolnosti ili utvrde bitni nedostaci na kojima su zasnovani, njihova izmena i dopuna izvršiće se u roku od godinu dana od dana utvrđivanja izmenjenih okolnosti, odnosno bitnih nedostataka, na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.

Članom 18. menja se član 26, koji propisuje ko izrađuje plan razvoja, osnovu i program. S obzirom na različite nivoe planiranja i površinu prostora koji obuhvataju ovi dokumenti, po principu većeg i strateški višeg nivoa planiranja, propisuje se da plan razvoja može da izrađuje pravno lice koje je stručno i tehnički osposobljeno za obavljanje tih poslova i ispunjava uslove utvrđene bližim propisom iz člana 21. tačka 6. (tj. Pravilnikom o sadržini plana razvoja, načinu i postupku njegovog donošenja i izrade), a osnovu i program može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik koji poseduje odgovarajuću licencu, umesto dosadašnje odredbe da ove planove izrađuje pravno lice, odnosno preduzetnik koji je registrovan za obavljanje poslova planiranja u šumarstvu u Registru privrednih subjekata i ima zaposleno stručno lice koje poseduje licencu, jer u Zakonu o jedinstvenoj klasifikaciji delatnosti ne postoji posebno definisana delatnost planiranja u šumarstvu.

Član 19. menja odredbe člana 27. kojima se propisuje rok u kome je korisnik, tj. sopstvenik šuma dužan da donese novu osnovu, odnosno program, i to najkasnije šest meseci posle isteka važećeg dokumenta, umesto šest meseci pre isteka tog roka, kao do sada. Važeću odredbu je veoma teško sprovesti, jer se nova osnova, tj. program, donosi, između ostalog, na osnovu podataka o realizaciji prethodne, zatim premer šuma se vrši u prethodnoj godini, pa je rok od šest meseci pre isteka plana isuviše kratak da bi se sprovele prethodne radnje. Međutim, propisuje se da se, po isteku prethodne osnove ili programa, do donošenja novog, ne može seći šuma, osim ako se radi o sanitarnim sečama ili sečama predviđenim sanacionim planom, a korisnik tj. sopstvenik je dužan da sprovodi mere zaštite šuma.

Članom 20. ukidaju se projekat korišćenja ostalih šumskih proizvoda i projekat korišćenja ostalih funkcija šuma kao posebni projekti iz člana 29, jer sadržina ovih projekata treba da bude deo osnova i programa gazdovanja šumama.

Članom 21. menjaju se odredbe člana 30. koje se odnose na godišnji plan gazdovanja šumama. Utvrđuje se obaveza korisniku, odnosno sopstveniku, da donese navedeni godišnji plan do 30. novembra tekuće za narednu godinu; propisuje se njegova sadržina, bez obaveze prikazivanja sredstava za njegovu primenu; sastavni deo godišnjeg plana su izvođački projekti; godišnji plan se usaglašava sa planom razvoja, osnovom tj. programom i sanacionim planom, ako postoji. Za šume sopstvenika – fizičkih lica godišnji plan gazdovanja šumama donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. ili udruženje sopstvenika šuma iz člana 73. Pored sadržine godišnjeg plana, ministar bliže propisuje i način i postupak njegovog donošenja i izrade, te sadržaj i izgled obrazaca koji su njegov sastavni deo.

Članom 22. menjaju se i dopunjuju odredbe člana 31. o izvođačkom projektu gazdovanja šumama, koji se donosi za šume za koje se donose osnove, kao i programi. Izvođački projekat se donosi za period od jedne kalendarske godine, a samo izuzetno za dve. Zatim, pored važeće odredbe kojom je propisano da se izvođački projekat donosi do 31. oktobra tekuće za narednu godinu, propisuje se da se izvođački projekat koji se izrađuje na osnovu sanacionog plana i izvođački projekta za realizaciju slučajnog prinosa donosi tokom čitave godine.

Članom 23. izbrisan je član 32. Zakona o šumama, tj. projekat korišćenja ostalih šumskih proizvoda i projekat korišćenja ostalih funkcija šuma, pošto nema razloga da taj projekat bude poseban planski dokument, već treba da bude sastavni deo osnova i programa.

Član 24. menja odredbe člana 38. koje propisuju ko vrši nacionalnu inventuru šuma. Umesto dosadašnje odredbe da inventuru šuma može da obavlja organizacija koja je registrovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti šumarstva u odgovarajućem registru u skladu s propisom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost, propisuje se da se poslovi nacionalne inventure dodeljuju putem konkursa, definisan je način sprovođenja konkursa, kojim će se propisati i uslovi kokje treba da ispunjavaju učesnici konkursa. Takođe je propisano da se inventura u celosti finansira iz budzeta Republike Srbije, bez učešća budzeta AP.

Članom 25. brišu se st. 2. i 3. člana 39, odnosno obaveza korisnika šuma da prati zdravstevno stanje šuma svih oblika svojine i njihovu ugroženost od elementarnih nepogoda, kao i obaveza da Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom organu, podnosi izveštaj svake godine do 31. decembra o preduzetim merama i problemima zaštite šuma, pošto je to propisano u članu 42, koji govori o zaštiti šuma. Briše se i stav koji propisuje da u slučaju veće ugroženosti šuma Vlada može na ugroženom području da uvede posebne mere za njihovu zaštitu.

Član 26. briše se odredba člana 40. o obaveznom stručnom ispitu za čuvara šuma, pošto je drugim propisom ukinut posebni deo državnog ispita. Čuvaru šuma se definiše status službenog lica u cilju bezbednosti s obzirom na uslove rada i rizike, a korisniku, odnosno sopstveniku ovlašćenje da sam propiše izgled službenog odela čuvara šuma, umesto ministra. Takođe je omogućeno, radi racionalnijeg poslovanja korisnika, odnosno sopstvenika, da isto lice može obavljati i čuvarske poslove propisane drugim propisima iz oblasti lovstva, ribarstva, zaštite prirode i dr, ako ispunjava uslove propisane tim propisima

Članom 27. dopunjuju se ovlašćenja i dužnosti čuvara šuma u članu 41. Pored dosadašnjih dodaju se i ovlašćenja i dužnost da kontroliše dokumentaciju koja prati drvo u prometu (propratnicu i otpremnicu), privremeno oduzme drvo koje je bespravno stavljeno u promet, sačini zapisnik o protivpravnoj radnji i utvrđenom činjeničnom stanju i dostavi ga korisniku, odnosno sopstveniku šuma, prati i obaveštava o bitnim promenama zdravstvenog stanja šuma, štetama nastalim od abiotičkih i biotičkih činilaca. Pravno lce koje vrši stručno – tehničke poslove u šumama sopstvenika – fizičkih lica dužno je da odmah obavesti nadležni inspekcijski organ o utvrđenim nezakonitim radnjama u gazdovanju šumama sopstvenika – fizičkog lica.

Članom 28. vrše se izmene u članu 42. koji propisuje obaveze zaštite šuma. Sopstvenici i korisnici šuma dužni su da postupaju po preporukama naučnoistraživačke institucije koja vrši izveštajno dijagnozno prognozne poslove; zatim do 15. januara tekuće za prethodnu godinu podnose Ministarstvu, odnosno nadležnom pokrajinskom organu, izveštaj o problemima i preduzetim merama zaštite.

Član 29. briše ceo član 43. koji govori o zaštiti šuma od biljnih bolesti i štetočina. Pre svega ukida se srednjoročni plan zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina, koji se donosi za period od pet godina, što se ne uklapa u planske periode u šumarstvu, koji su jedna ili 10 godina, kao i odredbe o sadržini i donošenju tog plana.

Članom 30. dopunjuje se član 44. u vezi vršenja izveštajno-dijagnozno prognoznih poslova u zaštiti šuma od biljnih bolesti i štetočina, na način da ove poslove obezbeđuje Republika Srbija na celoj teritoriji, a briše se ovlašćenje autonomne pokrajine. Institucija koja obavlja navedene poslove mora biti naučno istraživačka u oblasti šumarstva, a navedene poslove će obavljati kao poverene.

Čl. 30. i 31. su povezani, i njima se dodaje novi stav, a menja odredba člana 45. Postojećim članom 45. Zakona o šumama propisano je da u slučaju značajnih poremećaja biološke ravnoteže i ozbiljnih šteta u šumskim ekosistemima izazvanih dejstvom elementarnih nepogoda Ministarstvo određuje mere zaštite i sanacije šuma koje sprovode sopstvenici, odnosno korisnici šuma i obezbeđuje finansijska sredstva. S obzirom da se dešava da nadležni organi najčešće ne proglase elementarnu nepogodu uvek kada se dogode velike prirodne katastrofe, postoji problem primene dela odredbe člana 45. o sredstvima za finansiranje naloženih mera. Kako bi se ovaj problem prevazišao, u članu 45. pojam „elementarne nepogode” zamenjuje se pojmom „prirodne nepogode”, a novim stavom se daje definicija tog pojma i ovlašćenje ministru da proglasi prirodnu nepogodu. Na ovaj način se obezbeđuje u potpunosti mehanizam utvrđen u članu 45, a to je da Ministarstvo, u slučaju prirodnih nepogoda velikih razmera i oštećenja u šumama, može da naloži mere zaštite i sanacije šuma i da obezbedi finansijska sredstva za realizaciju tih mera, odnosno da se obezbedi blagovremeno preduzimanje mera na otklanjanju posledica prirodnih nepogoda, koje su u poslednjih nekoliko godina veoma učestale i prave velike štete u šumama.

Članom 32. dopunjuje se član 46. Zakona u smislu zaštite šuma od požara. Plan zaštite šuma od požara donosi se za period od deset, umesto pet godina, donose ga sopstvenici i korisnici šuma, koji su dužni da prikupljaju podatke i uspostave evidenciju o šumskim požarima, o čemu obaveštavaju Ministarstvo. Istovremeno dodaje se novi stav koji propisuje da je sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan da održava i obezbedi funkcionisanje protivpožarne infrastrukture (protivpožarnih pruga, osmatračnica, vodozahvata i dr.). Ovim stavom propisuje se zbog pojave da u trenucima izbijanja šumskih požara postojeće protivpožarne pruge nisu funkcionalne, jer nisu očišćene od lišća, trave i drugog zapaljivog materijala, čime ne vrše svoju funkciju, ili da na terenu gde izbije požar nema potrebne protivpožarne infrastrukture. S obzirom na veliku ugroženost šuma od požara, neophodno je kontinuirano održavati i obezbediti objekte za zaštitu šuma od požara i vršiti nadzor nad primenom ove odredbe.

Članom 33. u članu 57. reč: „stabala” zamenjuje se rečju: „šume”, tj. seča šume može da se vrši samo nakon izvršene doznake, a ne seča stabala, jer stabla mogu biti i nešumskog drveća, voća i sl, kada nije potrebna doznaka za seču.

Članom 34. propisuje ko ima pravo na doznačni žig – stručno lice koje mora biti zaposleno kod korisnika ili sopstvenika šuma, ili kod pravnih lica kojima su povereni stručno – tehnički poslovi u šumama fizičkih lica, odnosno kod pravnih lica koja angažuju sopstvenici za gazdovanje njihovim šumama.

Član 35. dopunjuje se postojeći član 59. tako što se briše odredba da se u šumama koje se prirodno obnavljaju seča šuma može da vrši samo pred pun urod semena, i to po pravilu u periodu mirovanja vegetacije, jer nije primenjiva u prebirnim šumama, ili kod vrsta koje se obnavljaju čistom sečom. Zatim, propisuje se da se vreme, način i vrsta seče određuju, pored osnova i programa, i planom razvoja. Takođe, kao veoma važan stav sa stanovišta ekonomičnosti, dodaje se stav koji utvrđuje obavezu korisniku državne šume da korišćenje (seču, izradu i prodaju) drvnih sortimenata u državnim šumama vrši po principu maksimalnog kvalitativnog i kvantitativnog iskorišćenja. Kao suvišna, briše se obaveza donošenja bližeg propisa o uslovima i načinu seče u šumama, s obzirom da član 59. to propisuje.

Članom 36. dopunjen je član 60, kojim se uređuje promet drveta. Pored žiga na posečenom drvetu, propisuje se i obavezna dokumentacija – propratnica za drvo iz šuma sopstvenika, odnosno otpremnica za drvo koje potiče iz državnih šuma. Predložene dopune su neophodne kako bi se smanjila količina drveta bespravno stavljenog u promet, kao i da bi se obezbedila sledljivost, tj. poreklo robe u prometu, a što je i obaveza koja proističe iz Regulative Evropskog parlamenta i Saveta broj 995/2010 od 20. oktobra 2010. godine o obavezama dobavljača koji stavlja drvo i proizvode od drveta u promet („Due diligence”), poznata i kao Timber Regulation. Takođe se propisuje ko izdaje navedenu dokumentaciju, zatim ko ima pravo na žig za žigosanje posečenog drveta, a kao veoma važna mera u cilju smanjenja bespravnih seča i prometa drveta propisana je obaveza da drvo koje se prerađuje na postrojenjima za preradu drveta, takođe prati propratnica, odnosno otpremnica. Žigosanje šumskog drveća posečenog na površinama koje se ne smatraju šumom u smislu odredaba Zakona vrši pravno lice iz člana 70. stav 1, uz nadoknadu koju plaća podnosilac zahteva za žigosanje posečenog drveta. U poslednjem stavu dopunjeno je ovlašćenje ministru koji donosi bliži propis da propisuje obrazac propratnice i otpremnice. Istovremeno dodaje se novi stav kojim se uređuje način seče i promet stabala i delova stabala namenjenih pre svega za novogodišnje, kao i druge praznike. S obzirom da se svake godine veliki broj stabala koristi za ove namene, kako bi se smanjio pritisak na šume i uništavanje pre svega podmlatka u šumama četinara, propisano je da se kao novogodišnja stabla mogu koristiti stabla iz čišćenja i proreda u četinarskim šumama, koja se svakako uklanjaju iz šume, kao i namenski gajena stabla u rasadnicima ili ispod dalekovoda, gde i inače nije moguće gajiti šumu. I ova stabla u prometu moraju biti žigosana i sa izdatom propratnicom, odnosno otpremnicom, u zavisnosti od toga da li potiču iz šuma sopstvenika ili iz državnih šuma.

Članom 37. menja se stav 1. člana 65. Zakona o šumama koji se uređuje način planiranja izgradnje šumskih saobraćajnica. Ukida se pojam „optimalne” otvorenosti, kao i program izgradnje i održavanja šumskih saobraćajnica, a propisuje se da se koncept planiranje mreže šumskih puteva uređuje planom razvoja šumske oblasti, a izgradnja mreže šumskih puteva detaljno razrađuje osnovom.

Članom 38. uvode se bitne izmene u članu 70. Zakona o šumama. Novim st. 2. i 3. otklanjaju se manjkavosti postojeće norme, kojom je zanemareno postojeće stanje da u određenim slučajevima, šumama u državnoj svojini gazduju ustanove kao što je Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu, koji su gazdovali tim šumama i pre donošenja ovog zakona. Takođe, i javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a ne samo republička, odnosno pokrajinska javna preduzeća, mogu da gazduju šumama u državnoj svojini (primer javnih komunalnih preduzeća u mnogim gradovima). Ovim izmenama se omogućava da javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, koja su državnim šumama gazdovala do donošenja Zakona, mogu tim šumama gazdovati i ubuduće, pod uslovom da ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Članom 39. značajno se dopunjuje član 71, koji propisuje stručno savetodavne poslove koje ovlašćena javna preduzeća vrše u šumama sopstvenika – fizičkih lica. Pored postojećih poslova, stručno savetodavni poslovi obuhvataju i izradu plana zaštite šuma od požara, praćenje uticaja biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma, žigosanje posečenog drveta i izdavanje propratnice, premer, obračun i evidenciju bespravno posečenog drveta u šumama fizičkih lica, evidenciju izvršenih radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma u programu, obaveštavanje nadležnog šumarskog inspektora o bespravnim radnjama i dr. Takođe se definiše da se ovi poslovi obavljaju kao povereni, s obzirom da su šume dobro od opšteg interesa, bez obzira na vlasništvo, te je interes države da se ove šume štite i unapređuju u skladu sa pravilima struke.

Članom 40. dodaje se novi stav u članu 72, kojim se omogućava sopstveniku šuma da u njegovo ime i za njegov račun obavlja i drugo pravno lice poslove iz člana 71. stav 1. ovog zakona, koje ispunjava uslove propisane Zakonom o šumama i drugim propisima.

Članom 41. dopunjuje se član 76. Zakona kojim se omogućava da jedinice lokalne samouprave mogu iz svog budzeta da finansiraju delatnosti od opšteg interesa – očuvanje, zaštitu i unapređenje stanja šuma, korišćenje svih potencijala šuma i njihovih funkcija i podizanje novih šuma.

Članom 42. menja se postojeći član 80. i određuju mere iz programa razvoja šumarstva koje mogu da se finansiraju iz budzeta. Pored radova obuhvaćenih u postojećem članu 80, iz budzeta mogu da se finansiraju i radovi na zaštiti šuma, nezi i obnavljanju prirodnih sastojina, izgradnji, rekonstrukciji i održavanju šumskih kamionskih puteva, korišćenju ostalih potencijala šuma, sanaciji površina oštećenih dejstvom prirodne nepogode, izradi i realizaciji razvojnih planova u šumarstvu. Posebnim stavom propisuje se da se sredstva za realizaciju navedenih radova dodeljuju na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Takođe se daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da iz svog budzeta mogu da finansiraju aktivnosti na unapređenju opštekorisnih funkcija šuma od značaja za lokalnu samoupravu.

Članom 43. briše se deo izvora prihoda Budzetskog fonda za šume, navedenih u članu 82. stav 2, Zakona koji su prihod budzeta, i to prihod od novčanih kazni za krivična dela kojima je naneta šteta šumi, privredne prestupe ili prekršaje propisane ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća, kao i prihod od oduzete imovinske koristi i sredstava dobijenih prodajom oduzetih predmeta u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz ovog zakona.

Član 44. suštinski dopunjuje odredbe člana 85. Pre svega, kao osnovica za obračun naknade za posečeno drvo u državnim šumama, umesto ukupnog godišnjeg prihoda korisnika ostvarenog gazdovanjem šumama, uzima se ukupan godišnji prihod od korišćenja šuma, jer u ukupan prihod ulaze i drugi prihodi, za koje se po drugim osnovama plaća naknada (npr. prihod od odstrela lovostajem zaštićene divljači). Zatim, posebnim stavom se uvodi oslobađanje od obaveze plaćanja naknade za posečeno drvo sa površina na kojima se vrši sanacija šteta u skladu sa sanacionim planom. Ovo je veoma važna odredba, jer je prisutan problem sanacije šuma sopstvenika – fizičkih lica, koje su oštećene ledolomima, izvalama, požarima i sl, gde je neophodno poseći oštećena stabla i izvući ih iz šume kako bi se sprečilo prenamnoženje biljnih bolesti i štetočina. Međutim, sopstvenici ne žele da podnesu zahtev da im se izvrši doznaka tih stabala za seču, jer ih to odmah obavezuje i da plate naknadu za posečeno drvo, koja iznosi 5% od tržišne vrednosti drveta na mestu seče. Kako bi se ovaj problem otklonio u cilju zaštite šuma od bolesti i štetočina kako privatnih, tako i državnih, kao i od propadanja drveta i time direktnog ekonomskog gubitka i degradiranja životne sredine i opštekorisnih funkcija šuma, predlaže se oslobađanje od obaveze plaćanja ove naknade za oštećene šume, čija se sanacija vrši na osnovu sanacionog plana uz člana 16. Zakona o šumama. Time bi se otklonio navedeni problem, a i oslobodila sredstva potrebna korisnicima i sopstvenicima za sanaciju oštećenih površina.

Članom 45. brišu se srednjeročni plan zaštite od požara i srednjeročni plan zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina u članu 88. stav 2, pošto su ovi planovi ukinuti u članu 43. Zakona o šumama. Takođe se uvodi obaveza jedinicama lokalne samouprave da do 31. marta tekuće za prethodnu godinu obaveštavaju Ministarstvo o trošenju sredstava koja se usmeravaju jedinicama lokalne samouprave od naknada za korišćenje šuma, a propisuje se da se ta sredstva troše namenski za radove iz člana 80. Zakona o šumama. Daje se ovlašćenje Ministarstvu, odnosno nadležnom pokrajinskom organu, da raspiše javni konkurs za dodelu sredstava budzetskog fonda za šume Republike Srbije, odnosno budzetskog fonda za šume autonomne pokrajine.

Članom 46. briše se deo odredbe člana 90, koja propisuje u kojim slučajevima se primenjuje vrednost šuma utvrđena u osnovama gazdovanja šumama. Izuzima se vrednost šuma kod promene namene šuma, jer je izmenom člana 12. Zakona o šumama propisano da se vrednost šume i šumskog zemljišta, koja je osnovica za obračun naknade za promenu namene, utvrđuje u skladu sa propisom o eksproprijaciji.

Članom 47. dodaje se novi stav u članu 94, kojim se utvrđuje da se sredstva za osnivanje i početak rada Komore inženjera šumarstva obezbeđuju u budzetu Republike Srbije. Naime, ni 5 godina od donošenja Zakona o šumama, kojim je propisano njeno osnivanje, Komora nije otpočela sa radom jer ne postoje osnivačka sredstva, te nije moguća niti registracija u APR-u, niti angažovanje lica koje bi administrativno vodilo i koordiniralo rad na uspostavljanju organa Komore, donošenju statuta i dr. Stoga se planira, analogno Lovnoj komori, da se Zakonom obezbede osnivačka sredstva, koja se procenjuju na 3 miliona dinara. Istovremeno propisuje se da se umesto naknade za izdavanje licenci plaćaju takse za izdavanje licenci koje će se obračunavati u skladu sa Pravilnikom o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge (,,Službeni glasnik RS”, br. 14/13, 25/13-isp. i 99/13).

Član 48. uvodi dopune člana 99, koje uređuju zakup šuma i šumskog zemljišta, tako što se zabranjuje promena namene šumskog zemljišta datog u zakup.

Članom 49. uvodi se veoma značajan mehanizam dodele i prenosa prava korišćenja državnih šuma i šumskog zemljišta, novim članom 99a. Za šume u državnoj svojini kojima nije određen korisnik i za šume u državnoj svojini čiji korisnik ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, korisnika će odrediti Vlada, na predlog Ministarstva, a do okončanja postupka prenosa i dodele prava korišćenja, čuvanje i zaštitu šuma vrši pravno lice iz člana 70. Zakon o šumama, koga odredi Ministarstvo.

Članom 50. menja se član 105. kojim se propisuju uslovi, u pogledu školske spreme koje treba da ispunjavaju šumarski inspektori u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.

Član 51. redefiniše prava i obaveze šumarskog inspektora iz člana 108, tako što se šumarskim inspektorima daju prava i ovlašćenja da kontrolišu i preduzimaju mere u svim slučajevima proisteklim iz Zakona, za koje je u dosadašnjoj primeni uočeno da nedostaju.

Članom 52. se iz člana 109. brišu dužnosti i ovlašćenja šumarskom inspektoru da obračuna šumsku štetu, kao i pravo izricanja mandatne kazne, tj. izricanja novčane kazne na licu mesta za prekršaje fizičkom ili pravnom licu za prekršaje predviđene ovim zakonom, jer je ova odredba nesprovodljiva.

Čl. 53. – 56. se zamenjuju postojeće kaznene odredbe u čl. 111. – 113. i dodaje se kao nov član 112a, koji propisuje kazne za prekršaje za preduzetnike, a koja nisu propisane u važećem Zakonu o šumama. Kao obavezna mera propisuje se oduzimanje proizvoda pribavljenih izvršenjem prekršaja i uređuje postupak čuvanja oduzetih proizvoda do odluke suda, kao i prodaje trajno oduzetih proizvoda javnom licitacijom.

U čl. 57. – 59. propisane su prelazne i završne odredbe Zakona.

Članom 57. propisuje se obaveza Javnom preduzeću za gazdovanje šumama „Srbijašume” da svoje poslovanje uskladi sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i da po usklađivanju poslovanja tog preduzeća prestaju da važe odredbe čl. 9. – 20. Zakona o šumama iz 1991. godine, kojima je osnovano Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”, propisana delatnost, organi upravljanja i statut JP, s obzirom da je ovo uređeno Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14).

U članu 58. utvrđen je prelazni period od pet godina u kome će se doneti planovi razvoja šumskih oblasti.

Član 59. propisuje da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, s tim što se odredba člana 47.stav 2. sredstvima za početak rada Komore inženjera šumarstva, primenjuje od 1. januara 2016. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona u 2015. godini nisu potrebna sredstva budzeta.

Sredstva za početak rada Komore inženjera šumarstva biće obezbeđena u skladu sa bilansnim mogućnostima u okviru limita utvrđenih za 2016. godinu na razdelu Uprave za šume.

Sredstva za sprovođenje Nacionalne inventure u celosti se obezbeđuju u budzetu Republike Srbije. Uprava za šume u saradnji sa FAO je aplicirala kod Global Environment Facility – GEF-a, star 6 (GEF – 6 Programming) za finansiranje projekta kojim je planirano, između ostalog, i sprovođenje nacionalne inventure šuma. Ukoliko GEF ne prihvati i odobri pomenuti projekat, finansiranje inventure će se sprovesti u okviru limita opredeljenih budzetom na razdelu Uprave za šume u godinama kad se inventura bude realizovala.

V. ANALIZA EFEKATA

1. Određenje problema koji zakon treba da reši

Ovim Zakonom otklanjaju se problemi u primeni pojedinih odredaba Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12), pre svega u oblasti planiranja gazdovanja šumama, prometa drveta i ovlašćenja šumarskih inspektora u cilju sprečavanja nelegalnih seča, prava korišćenja i promene namene državnih šuma i šumskog zemljišta, elementarnih nepogoda u šumarstvu i postupanja u cilju otklanjanja štetnih posledica, načina obračuna naknade za korišćenje šuma i dr. Takođe se odredbe Zakona usklađuju sa Odlukom Ustavnog suda broj IUz-353/2009 („Službeni glasnik RS”, br. 67/12) u vezi sa nadležnostima Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti šumarstva.

U oblasti planiranja gazdovanja šumama postoji problem velikog broja planova propisanih važećim zakonom, bez stvarnog stručnog opravdanja. Zatim, uređuju se određena pitanja koja važećim zakonom nisu uređena (npr. planski dokument za državne šume čija je površina manja od 100 hektara).

Kada su u pitanju bespravne seče, važećim Zakonom o šumama iz 2010. godine ukinuto je ovlašćenje republičkim šumarskim inspektorima da kontrolišu promet drveta, što je kao posledicu imalo povećani obim bespravno posečenog drveta i drveta bez porekla u prometu, a što se ovim Zakonom rešava. Prema zvaničnoj statistici, količina drveta u prometu iz državnih šuma iznosi oko 1.935.000 m3, a iz privatnih šuma oko 871.000 m3, odnosno ukupno 2.806.000 m3. Međutim, na osnovu podataka o potrošnji pre svega ogrevnog drveta, kao i drveta za ostale namene, procenjuje se da je ova količina znatno veća, tj. da se velika količina drveta koje vlasnici sami seku u svojoj šumi proizvede neregistrovano, bez evidencije stabla za seču, čime se izbegava obaveza plaćanja naknade za korišćenje šuma, a prisutne su i klasične krađe drveta.

U tabeli 1. dati su iznosi uplata naknade za korišćenje šuma:

Tabela 1.

Naknada za korišćenje šuma 2012. 2013. 2014. 2015. Iz šuma sosptvenika: 72.949.028 69.952.371 64.968.688 43.899.249 Iz državnih šuma: 162.705.113 156.290.640 233.456.929 207.786.019 Ukupno: 235.654.141 226.243.011 298.425.617 251.685.268

Uočava se smanjenje uplata naknade za korišćenje šuma sopstvenika, što ukazuje na potencijalno veći obim neregistrovanih seča, dok je obrnuta situacija u državnim šumama. Kontrolu naplate naknade vrši poreska administracija.

Republička šumarska inspekcija je u periodu od 2011 – 2014. godine oduzela manje količine bespravno posečenog drveta, s obzirom da u postojećem Zakonu o šumama nema ovlašćenja da može da oduzme drvo u prometu koje nije žigosano na odgovarajući način, osim u slučaju pravnih lica, koja se ređe pojavljuju kao počinioci ovih bespravnih radnji:

Tabela 2.

2011. 2012. 2013. 2014. Ukupno

privremeno |trajno |privr. |trajno |privr. |trajno |privr. |trajno |privr. |trajno | |305,48 |73,78 |266,19 |20,00 |170,43 |27,35 |304,00 |2,00 |1.046,10 |123,13 | |

Predlogom zakona se uvode šira ovlašćenja republičkim šumarskim inspektorima u oblasti kontrole prometa drveta i mogućnosti preduzimanja mera protiv svih počinioca bespravnih radnji.

Deo državnih šuma je ostao bez korisnika, jer su prilikom privatizacije ranijih društvenih i državnih subjekata (zadruge, društvena preduzeća), šume izuzete iz privatizacije jer po Zakonu o privatizaciji nisu ni mogle biti predmet privatizacije, te su tako ostale bez korisnika. Radi se o nekoliko desetina hiljada hektara državnih šuma koje nemaju korisnika, od čega se skoro 10.000 hektara vodi u katastru na Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje kao državni organ ne može da gazduje šumama, pa su izložene krađi i propadanju. Predlogom zakona propisuje se ovlašćenje Vladi da na predlog Ministarstva dodeli te šume na gazdovanje odgovarajućem korisniku.

Elementarne, odnosno prirodne nepogode u šumarstvu i njihove štetne posledice se sve češće javljaju, s obzirom na klimatske promene, a predloženim odredbama Predloga zakona se unapređuju mehanizmi za pravovremeno postupanje u cilju otklanjanja njihovih štetnih posledica i sanacija površina. Prosečno godišnje u prirodnim nepogodama bude uništeno oko 40.000 m3 drveta, međutim u ekstremnim situacijama ovaj broj se višestruko uvećava. Samo u jesen 2014. godine, od posledica ledoloma i ledoizvala u istočnoj Srbiji oštećeno je ili uništeno oko 1,5 miliona m3 drveta, na površini od preko 40.000 hektara, koju je neophodno sanirati. Takođe, od 2012. godine evidentna je pojava sušenja pretežno četinarskih šuma, koja je zabeležena na preko 20.000 hektara šuma. Šumski požari periodično unište veće površine šuma;

2012. godine je izgorelo i opožareno preko 3.000 hektara šuma i šumskog zemljišta, a u periodima koji nisu izrazito sušni izgori nekoliko stotina hektara šuma godišnje.

Jedan od problema koji se rešava Predlogom zakona jeste omogućavanje rada Komore inženjera šumarstva kroz obezbeđenje sredstava neophpdnih za početak njenog rada, čime se stvaraju uslovi da veći broj članova Zakona koji se odnose na dodelu i oduzimanje licenci, stručni rad u šumarstvu i dr. počnu da se primenjuju.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Ovim Zakonom postići će se unapređenje stanja i svih funkcija šuma u Republici Srbiji, uspostavljanjem jedinstvenog sistema upravljanja šumama, jasnog i jednostavnijeg sistema planiranja gazdovanja šumama, kontrole, definisanja uloge subjekata šumarstva, a sve to uvažavajući osnovne principe održivosti, kao i usklađivanja različitih potreba i funkcija na istom prostoru.

Ispunjenje cilja merljivo je kroz parametre površina šuma u Republici Srbiji, kvaliteta, količine drvne zapremine, zatim kroz obim registrovanih i ilegalnih seča, broj podnetih prijava protiv počiioca kaznenih dela po osnovu Zakona i dr.

Ispunjenje cilja je merljivo i kroz postupak nacionalne inventure šuma, koja se vrši jednom u deset godina, i kada se može sagledati stanje svih šuma u Republici Srbiji po jedinstvenoj metodologiji.

3. Druga mogućnost za rešavanje problema

Pojedini problemi koji se rešavaju Zakonom su postojećim propisima bili uređeni na drugi način, koji nije dao rezultate. Na primer, u Zakonu o šumama iz 2010. godine ukinuto je ovlašćenje šumarskim inspektorima da vrše kontrolu prometa drveta, jer je intencija tog zakona bila da šumarski inspektori nadzor obavljaju u šumi, a da se prometom drveta bavi tržišna inspekcija, u čijoj je nadležnosti kontrola prometa roba uopšte, kao i policija. Međutim, ovo nije zaživelo u praksi, jer tržišna inspekcija, zbog nedovoljnog broja inspektora s jedne, i velikog broj proizvoda čiji promet kontroliše, s druge strane, nema kapaciteta da vrši kontinuiranu kontrolu prometa drveta, što je rezultiralo povećanim obimom bespravnih seča i prodajom nelegalno posečenog drveta na stovarištima, bez sankcija po počinioce tih dela. Istovremeno, saobraćajna policija, koja u sklopu kontrole saobraćaja kontroliše i vozila koja prevoze drvo i prateću dokumentaciju, je u slučaju da drvo nije žigosano i nije propraćeno odgovarajućom dokumentacijom o tome obaveštavala šumarsku inspekciju radi preduzimanja daljih mera, za koju šumarska inspekcija nema ovlašćenja u važećem Zakonu o šumama. Stoga se ovim izmenama i dopunama Zakona šumarskim inspektorima daje ovlašćenje vezano za kontrolu prometa drveta.

Zatim, učestale prirodne katastrofe poslednjih godina izazvale su velike štete u šumskim sistemima, koje korisnici i sopstvenici šuma nisu u mogućnosti da saniraju bez finansijske pomoći države. Postojeći Zakon o šumama pretpostavlja proglašenje elementarne nepogode u skladu sa propisom kojim se to pitanje uređuje, kako bi se potom preduzele posebne mere na sanaciji posledica koje se finansiraju iz sredstava budzeta, odnosno Budzetskog fonda za šume. Međutim, najčešće elementarna nepogoda nije proglašavana, iz različitih razloga, uprkos obimu šteta, što je kao rezultat imalo stanje u kome se štete u šumskim ekosistemima ne samo ne saniraju, već i ulančavaju, produžavajući tako štetne posledice po šumu na duži niz godina. Stoga se nametnula potreba da se pojam elementarne nepogode definiše u smislu odredaba ovog zakona, te da se tako premosti postojeći problem.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Mehanizmi koji su neophodni za ostvarenje navedenih ciljeva mogu da se uspostave samo u vidu zakonskih normi. Postupak prenosa prava korišćenja državnih šuma i šumskog zemljišta, kao jednu od izmena Zakona, moguće je urediti samo putem zakona, uzimajući u obzir odredbu člana 8. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), kojom je propisano da se pravni režim građevinskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta u javnoj svojini uređuje posebnim zakonom.

Definicija šume, iz koje proističu i sve ostale pravne norme u Zakonu, mora biti utvrđena u smislu odredaba ovog zakona. Planiranje gazdovanja šumama, finansiranje u šumarstvu, nadležnost republičke šumarske inspekcije, ustanovljavanje šumskih područja i dr, moraju biti uređeni na jedinstven način, s obzirom da je šuma dobro od opšteg interesa, a što je moguće samo putem zakona. Efikasnije postupanje i brzo delovanje u slučaju prirodnih nepogoda je veoma važno sa stanovišta zaštite šuma, a što se omogućava ovim zakonom.

U slučaju zadržavanja postojećeg stanja, ni jedan od identifikovanih problema se ne bi rešavao, već bi se usložnjavali problemi, pre svega u segmentu smanjenja bespravnih seča, zaštite državne imovine – državne šume kojima nije određen korisnik

5. Na koga će i kako će uticati predložena rešenja

Predložena rešenja će uticati na korisnike i sopstvenike šuma, zatim na rad republičke šumarske inspekcije, sudova, kao i na društvo u celini.

Na korisnike i sopstvenike šuma direktno će uticati odredbe koje se odnose na planska dokumenta u šumarstvu, tako što će u slučaju prirodnih nepogoda izrađivati sanacioni plan, kao obavezan dokument. Takođe, godišnji plan gazdovanja šumama će izrađivati u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Na rad republičke šumarske inspekcije direktno će uticati uvođenje novog člana kojim se kontroliše promet drveta, što je nadležnost inspekcije. Takođe, sudovi koji postupaju po prijava podnetim po osnovu ovog zakona, kao direktnu meru će primenjivati obavezno oduzimanje drveta i proizvoda pribavljenih izvršenjem prekršaja propisanih ovim zakonom.

Indirektno, Zakon ima uticaja na društvo u celini, jer se uvode mere kojima će se smanjiti obim bespravnih seča što treba da doprinese zaštiti prirodnog resursa od koga korist ima celokupna zajednica zbog njegovih opštekorisnih funkcija.

6. Troškovi koje će primena Zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je jednokratno obezbediti sredstva za osnivanje i početak rada Komore inženjera šumarstva, u okviru bilansnih mogućnosti na razdelu Uprave za šume, u iznosu od 3.000.000,00 dinara, za sledeće troškove:

Bruto godišnja plata sekretara Komore: 1.100.000,00 dinara;

Najam poslovnog prostora: 450.000,00 dinara;

Izrada znaka i logotipa: 50.000,00 dinara;

Štampanje obrazaca licenci: 200.000,00 dinara;

Izrada priručnika i brošure za polaganje stručnog ispita 500.000,00 dinara;

Knjigovodstvene usluge: 150.000,00 dinara;

Oprema (računar, štampač, kopir, telefon i sl.) 250.000,00 dinara;

Kancelarijski materijal: 20.000,00 dinara;

Organizacija polaganja stručnih ispita: 130.000.00 dinara;

Izrada i održavanje sajta: 150.000,00 dinara.

Predložena rešenja neće stvoriti direktne troškove kako građana tako ni privrede, odnosno malih i srednjih preduzeća.

7. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Predložena rešenja će stvoriti dodatne troškove samo za osnivanje Komore inženjera šumarstva. S druge strane, ovo će omogućiti da Komora, kao strukovno udruženje, utiče na kvalitet i profesionalizam u obavljanju stručnih poslova u šumarstvu, pre svega kroz mehanizam izdavanja i oduzimanja licence, kroz uspostavljanje sudova časti i profesionalne odgovornosti, kao i kroz obuke i edukacije koje će organizovati za članove.

Vraćanje ovlašćenja republičkim šumarskim inspektorima da kontrolišu promet drveta smanjiće obim bespravnih seča i time povećati uplate naknada za korišćenje šuma, koje su prihod budzeta, a obračunavaju se u odnosu na legalno posečeno drvo. Procenjuje se da će se u prvim godinama primene Zakona po ovom osnovu povećati prihod Budzeta za prosečno 13.800.000,00 dinara godišnje. Pri tom je uzeto u obzir i smanjenje uplata naknada za korišćenje šuma, zbog nove odredbe kojom se oslobađaju obaveze plaćanja naknade za korišćenje šuma korisnici i sopstvenici šuma u kojima se vrši sanacija šteta u skladu sa sanacionim planom. Radi se o situacijama kada se u šumi dese prirodne nepogode kao što su požari, ledolomi, ledoizvale, vetrolomi i sl, kada su stabla prelomljena, oštećena i samim tim umanjene ekonomske vrednosti. Umanjen prihod budzeta po osnovu naplate naknade za korišćenje šuma oštećenih prirodnim nepogodama obračunat je na sledeći način:

Prosečno godišnje prirodnim nepogodama bude oštećeno oko 40.000 m3 neto drveta. Umanjena vrednost tog drveta u proseku iznosi 2.600 din/m3, tj ukupno 104.000.000 dinara. Primenom stope od 3%, odnosno 5% (u zavisnosti od toga da li drvo potiče iz državnih ili privatnih šuma; u proseku 4%), dobija se iznos od 4.160.000 dinara:

40.000 m3 h 2.600 din/m3 = 104.000.000 dinara

104.000.000 h 0.04 = 4.160.000 dinara manji prihod budzeta.

S druge strane, kao što je navedeno, Predlogom zakona uvodi se dodatna kontrola prometa drveta.

Uz procenu da se godišnje poseče oko 300.000 m3 drveta koje nije evidentirano, čija vrednost iznosi oko 900.000.000 dinara, i primenom stope od 4%, dobija se iznos od 36.000.000 dinara. Očekuje se da će se efikasnim delovanjem inspekcije polovina navedene količine poseći na legalan način, u skladu sa Zakonom, tj. 150.000 m3, što će dovesti do iznosa od oko 18.000.000 dinara povećane uplate u budzet po osnovu naknade za korišćenje šuma:

150.000 m3 h 3.000 din/m3 = 450.000.000 dinara

450.000.000 h 0.04 = 18.000.000 dinara veći prihod budzeta po ovom osnovu.

Razlika između povećanog priliva u budzet po ovom osnovu i umanjenja zbog oslobađanja obaveze plaćanja naknade sa površina pogođenih prirodnim nepogodama prestavlja pozitivan bilans po budzet u visini od 13.840.000 dinara. S obzirom da je u članu 82. stav 3. Zakona o šumama propisano da su sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma prihod budzeta Republike Srbije u visini od 70%, a u visini od 30% su prihod budzeta jedinice lokalne samouprave, znači da će se za 9.900.000 dinara povećati prihod Republike, a za 3.900.000 prihod jedinice lokalne samouprave.

8. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Ovim zakonom se ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i na tržišnu konkurenciju.

9. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Zainteresovane strane su sopstvenici i korisnici šuma, naučno istraživčke i obrazovne institucije u oblasti šumarstva, strukovna udruženja u oblasti šumarstva, pokrajinski organi nadležni za šumarstvo, sektor zaštite životne sredine i nevladin sektor.

U postupku izrade izmena i dopuna Zakona održano je više javnih rasprava, na kojima su učestvovali predstavnici navedenih subjekata. Organizovana su dva šira skupa, u decembru 2014. godine u prostorijama Društva inženjera i tehničara šumarstva u Beogradu, i u aprilu 2015. godine u Poslovnoj zgradi republičkih organa SIV III na Novom Beogradu, na kojima su predstavnici navedenih institucija iznosili svoje primedbe, koje su i u pisanom obliku dostavljene Ministarstvu. Pored ovih, održan je i veći broj radnih sastanaka odvojeno sa pojedinim subjektima, na kojima su razmatrani posebni aspekti Zakona i njihov uticaj na rad i interese navedenih subjekata. Deo primedaba je ugrađen u tekst izmena i dopuna Zakona, a neke primedbe su odbijene, uz obrazloženje od strane radne grupe Ministarstva.

Zvanična javna rasprava je održana u periodu od 3. jula do 22. jula 2015. godine, na osnovu zaključka Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-7221/2015. U periodu sprovođenja javne rasprave, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za šume je održala tri javna skupa, na kojima je predstavljen Predlog zakona svim zainteresovanim učesnicima i na kojima je tim subjektima omogućeno da iznesu svoje komentare.

Prvi skup je organizovan 15. jula 2015. godine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i JP „NP Fruška gora” u Informacionom centru Nacionalnog parka Fruška gora na Iriškom vencu, na kome je rasprava Predloga zakona vođena sa subjektima i licima sa teritorije AP Vojvodina. Sledeći skup je održan 16. jula 2015. godine u Šumarskoj školi u Kraljevu, u saradnji sa Šumarskom školom Kraljevo i JP „Srbijašume” Šumsko gazdinstvo Kraljevo, gde su ugl. prisustvovali zainteresovani sa područja Rasinskog, Raškog, Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga, kao i predstavnici republičke šumarske inspekcije. Poslednji je organizovan skup 21. jula 2015. godine u Beogradu (Poslovna zgrada republičkih organa SIV III).

Na održanoj javnoj raspravi izneta su pozitivna mišljenja o većini rešenja sadržanih u Predlogu zakona, kao i veći broj komentara i sugestija.

Radna grupa koja je sačinila Predlog zakona razmotrila je sve pristigle komentare i sugestije i prihvatila i u tekst Predloga zakona ugradila određen broj tih sugestija, čime je značajno unapređen tekst Predloga zakona.

U vezi s tim, prihvaćene su sugestije koje su se odnosile na preciziranje i jasnije uređenje pojedinih odredbi, zatim na usaglašavanje sa stručnim normama i samim tim mogućnost primene propisanih normi, na unapređenje odredaba koje se odnose na čuvanje i zaštitu šuma, kao i na kaznene odredbe.

Prihvaćene su primedbe koje se odnose na finansiranje određenih poslova iz budzeta Autonomne pokrajine Vojvodina, s obzirom da je u postupku usaglašavanja Predloga zakona sa Odlukom Ustavnog suda o nadležnostima AP Vojvodine deo nadležnosti AP ukinut i prenet na Republiku Srbiju, tako da se i finansiranje tih nadležnosti vrši iz budzeta Republike Srbije (praćenje uticaja prekograničnog zagađenja, donošenje programa razvoja šumarstva, vršenje nacionalne inventure šuma, izveštajno – dijagnozno – prognozni poslovi).

Prihvaćen je predlog JP „Srbijašume” u vezi roka usklađivanja sa odedbama Zakona o javnim preduzećima, tako što se rok produžava sa predloženih 90 dana na šest meseci.

Prihvaćena je primedba Sektora za zaštitu prirode Ministarstva poljoprivrede i zaštitu životne sredine, da se saglasnost na osnove gazdovanja šumama, u kojima se nalaze i zaštićena područja nacionalnog nivoa, donose uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove životne sredine. Protiv ovoga se izjasnilo JP „Srbijašume”, smatrajući da se time dodatno opterećuju korisnici šuma, koji pri izradi osnova gazdovanja šumama traže uslove Zavoda za zaštitu prirode za te šume, međutim prihvaćena je argumentacija Sektora za zaštitu prirode da je potrebno konstatovati da li su u osnovama ispoštovani uslovi koje je dao navedeni zavod.

Usvojene su sugestije koje se odnose na izvođačke projekte, sanacione planove, zatim sugestije korisnika i sopstvenika šuma i šumarske inspekcije da se proizvodi pribavljeni izvršenjem prekršaja trajno oduzimaju odlukom nadležnog suda, kako bi se počinioci odvratili od bespravnih radnji.

Prihvaćen je predlog predstavnika Grada Beograda u vezi mogućnosti finansiranja određenih aktivnosti i funkcija šuma od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Nije prihvaćen zahtev dela JP „Srbijašume” – Biroa za projektovanje i planiranje u šumarstvu, protiv uvođenja šumske oblasti kao nove planske celine (ukupno 7), a koja obuhvata više šumskih područja. Razlog za uvođenje ove nove planske jedinice, koja je istovremeno i prostorna celina je, sa jedne strane, stručne prirode jer se uspostavlja svrsishodnije planiranje u šumarstvu. Naime, kao najviši planski akt donosi se prvo Program razvoja šumarstva Republike Srbije, kojim se utvrđuju pravci razvoja šumarstva, a sledeći niži dokument je plan razvoja šumske oblasti, strateško – planski dokument kojim se pravci razvoja šumarstva utvrđuju za nivo šumske oblasti i utvrđuju mere, aktivnosti i smernice za niže, operativne planske dokumente (osnove i programe gazdovanja šumama). Do sada se plan razvoja donosio za šumsko područje, koje predstavlja prirodno i privredno područje, a plan je ugl. rađen na bazi sumiranja podataka iz osnova gazdovanja šumama, umesto spuštanjem strateških ciljeva na niže nivoe.

Drugi razlog za uspostavljanje planske oblasti jeste i taj što se na ovaj način ostvaruju uštede u budzetu, jer se planovi razvoja sada donose za 27 šumskih područja, a po predloženim izmenama donosiće se sedam planova razvoja, čija se izrada finansira iz budzeta Republike. Granice postojećih šumskih područja se ne menjaju.

Napominjemo da je ovakav predlog usaglašen sa svim ostalim učesnicima u javnoj raspravi – JP „Srbijašume”, JP „Vojvodinašume”, Šumarskim fakultetom, Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i dr.

Dostavljen je predlog za izmene granica šumskih oblasti, tako što bi Golijsko šumsko područje bilo obuhvaćeno Jugozapadnom, umesto Zapadnom šumskom oblasti. Predlog nije usvojen iz razloga što se izmenama Zakona nije htelo ulaziti u promene postojećih granica šumskih područja, što bi izazvalo veliki broj promena, već će se pri izradi novog Zakona o šumama razmatrati i eventualne promene granica šumskih područja.

Nije usvojena sugestija JP „Srbijašume” o dopuni člana 85. novim stavom, kojim bi se propisalo šta predstavlja godišnji prihod od korišćenja šuma. Naime, čitavo poglavlje o naknadama u šumarstvu je minimalno menjano, s obzirom da je u toku izrada Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih dobara, koji preuzima nadležnost nad naknadama u šumarstvu, pa će se i ova pitanja dodatno urediti tim zakonom.

Nisu prihvaćene predložene izmene koje prevazilaze nadležnosti ovog propisa (primer da kontrolu prometa drveta vrše i drugi inspekcijski organi i policija, što treba da propišu posebni propisi kojima se uređuje njihov rad).

10. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Institucionalne: U oblasti planiranja gazdovanja šumama potrebno je doneti planove razvoja za šumske oblasti, kao nove planske celine, u roku od pet godina od dana donošenja Zakona, kako je i predviđeno u prelaznim i završnim odredbama, što je obaveza ministarstva nadležnog za poslove šumarstva. Ministarstvo će raspisati konkurs za izbor pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu planova razvoja, a sredstva za te namene će se, kao i do sada, obezbeđivati u okviru budzeta Uprave za šume. Procenjuje se da će za ove namene biti potrebna manja finansijska sredstva nego do sada, s obzirom da se smanjuje broj planova razvoja, koji će se donositi za 7 šumskih oblasti, umesto dosadašnjih 27 šumskih područja. Od donošenja postojećeg Zakona o šumama 2010. godine, prosečno je godišnje za izradu jednog plana razvoja izdvajano oko 25 miliona dinara.

Ministarstvo će pripremiti predloge rešenja o dodeli prava korišćenja državnih šuma koje trenutno nemaju korisnika odgovarajućem korisniku, koji ispunjava uslove u skladu sa Zakonom, kako bi Vlada mogla, odmah po donošenju ovog zakona, da donese rešenja o dodeli prava korišćenja državnih šuma, u skladu sa predloženim odredbama.

Takođe je neophodno da JP „Srbijašume” sprovede potrebne radnje u cilju pripreme osnivačkog akta u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, pre svega u pogledu procene imovine. Za ovo je predviđen rok od šest meseci.

S obzirom da se radi o izmenama i dopunama Zakona o šumama, kojima se ne uspostavlja funkcionlani okvir, već se razrađuju i unapređuju postojeći instrumenti, nije potrebno preduzeti druge posebne mere za ostvarivanje predloženih rešenja.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ŠUMAMA,

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Šuma i šumsko zemljište

Član 5.

Pod šumom, u smislu ovog zakona, podrazumeva se površina zemljišta veća od 5 ari obrasla šumskim drvećem.

Šuma je PROSTOR obrasTAo šumskim drvećem, minimalne površine 5 ari, sa minimalnoM pokrivenoŠĆU ZEMLjIŠTA krunama drveća OD 30%.

Pod šumom se takođe smatraju i mlade prirodne i veštačke sastojine, kao i ljudskim delovanjem ili iz prirodnih razloga privremeno neobrasle površine na kojima se očekuje DA će se prirodno ili veštački ponovo uspostaviti šuma.

Pod šumom se podrazumevaju i šumski rasadnici u kompleksu šuma i semenske plantaže, kao i zaštitni pojasevi drveća površine veće od 5 ari.

Šumom se ne smatraju odvojene grupe šumskog drveća na površini manjoj od 5 ari, parkovi u naseljenim mestima, kao i drveće koje se nalazi ispod dalekovoda i u koridoru izgrađenog dalekovoda, bez obzira na površinu.

Šumsko zemljište jeste zemljište na kome se gaji šuma, zemljište na kome je zbog njegovih prirodnih osobina racionalnije gajiti šume, kao i zemljište na kome se nalaze objekti namenjeni gazdovanju šumama, divljači i ostvarivanju opštekorisnih funkcija šuma i koje ne može da se koristi u druge svrhe, osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Funkcije i namena šuma

Član 6.

Šume imaju opštekorisnu i privrednu funkciju.

Opštekorisne funkcije šuma su:

1) opšta zaštita i unapređivanje životne sredine postojanjem šumskih ekosistema;

2) očuvanje biodiverziteta;

3) očuvanje genofonda šumskog drveća i ostalih vrsta u okviru šumske zajednice;

4) ublažavanje štetnog dejstva „efekta staklene bašte” vezivanjem ugljenika, proizvodnjom kiseonika i biomase;

5) prečišćavanje zagađenog vazduha;

6) uravnotežavanje vodnih odnosa i sprečavanje bujica i poplavnih talasa;

7) pročišćavanje vode, snabdevanje i zaštita podzemnih tokova i izvorišta pijaćom vodom;

8) zaštita zemljišta, naselja i infrastrukture od erozije i klizišta;

9) stvaranje povoljnih uslova za zdravlje ljudi;

10) povoljni uticaj na klimu i poljoprivrednu delatnost;

11) estetska funkcija;

12) obezbeđivanje prostora za odmor i rekreaciju;

13) razvoj lovnog, seoskog i ekoturizma;

14) zaštita od buke;

15) podrška odbrani zemlje i razvoju lokalnih zajednica.

Prema utvrđenim prioritetnim funkcijama šume, odnosno njihovi delovi mogu biti:

1) privredne šume;

2) šume s posebnom namenom.

Šume s posebnom namenom su:

1) zaštitne šume;

2) šume za očuvanje i korišćenje genofonda šumskih vrsta drveća;

3) šume za očuvanje biodiverziteta gena, vrsta, ekosistema i predela;

4) šume značajne estetske vrednosti;

5) šume od značaja za zdravlje ljudi i rekreaciju;

6) šume od značaja za obrazovanje;

7) šume za naučno-istraživačku delatnost;

8) šume kulturno-istorijskog značaja;

9) šume za potrebe odbrane zemlje;

10) šume specifičnih potreba državnih organa;

11) šume za druge specifične potrebe.

Šume u zaštićenim prirodnim dobrima imaju prioritetnu funkciju šume sa posebnom namenom.

Privredna funkcija šuma ostvaruje se korišćenjem šumskih proizvoda i valorizacijom oppštekorisnih funkcija šume radi ostvarivanja prihoda.

Namena šuma utvrđuje se, u skladu sa prioritetnim funkcijama šuma, u planu razvoja šumskog područja ŠUMSKE OBLASTI.

Član 9.

Radi očuvanja šuma, osim kada je ovim zakonom drugačije propisano, zabranjeno je:

1) pustošenje i krčenje šuma;

2) čista seča šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma;

3) seča koja nije u skladu s planovima gazdovanja šumama;

4) seča stabala zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta drveća;

5) podbeljivanje stabala;

6) paša, brst stoke, kao i žirenje u šumi;

7) sakupljanje ostalih šumskih proizvoda (gljiva, plodova, lekovitog bilja, puževa i drugog);

8) seča semenskih sastojina i semenskih stabala koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama;

9) korišćenje kamena, šljunka, peska, humusa, zemlje i treseta, osim za izgradnju infrastrukturnih objekata za gazdovanje šumama;

10) samovoljno zauzimanje šuma, uništavanje ili oštećivanje šumskih zasada, oznaka i graničnih znakova, kao i izgradnja objekata koji nisu u funkciji gazdovanja šumama;

11) odlaganje smeća i štetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i zagađivanje šuma na bilo koji način;

12) preduzimanje drugih radnji kojima se slabi prinosna snaga šume ili ugrožava funkcija šume.

Površine obrasle šumskim vrstama drveća koje se u smislu ovog zakona ne smatraju šumom, izuzev drvoreda u naseljenim mestima, mogu se krčiti uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Čista seča šuma može da se vrši radiotvaranja šumskih proseka, elektrovodova, komunikacijskih vodova,izgradnješumskih saobraćajnica, žičara i drugihobjekata koji služegazdovanju šumama,i kojima se obezbeđuju unapređivanje i korišćenje svih funkcija šuma, ako je tou skladu s planovima gazdovanja šumama.

ČISTA SEČA ŠUMA MOŽE DA SE VRŠI RADI IZGRADNjE OBJEKATA KOJI SLUŽE GAZDOVANjU ŠUMAMA, U SKLADU S PLANOVIMA GAZDOVANjA ŠUMAMA.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, čista seča šuma koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama kao redovan vid obnavljanja šuma, može da se vrši radi:

1) prosecanja prolaza za izvršenje geodetskih radova, geoloških istraživanja, i drugih sličnih radova, kao i naučnoistraživačkih ogleda, ako se time ne ugrožavaju zaštitne funkcije šume;

2) otvaranja protivpožarnih linija pri gašenju visokog šumskog požara, suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, kao i kada je usled drugih prirodnih pojava ugrožena većina šumskog drveća, ako se time ne ugrožavaju zaštitne funkcije šume.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, ČISTA SEČA ŠUMA KOJA NIJE PREDVIĐENA PLANOVIMA GAZDOVANjA ŠUMAMA MOŽE DA SE VRŠI UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ŠUMARSTVA (U DALjEM TEKSTU: MINISTARSTVO) RADI:

1) PROSECANjA PROLAZA ZA IZVRŠENjE GEODETSKIH RADOVA, GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA, NAUČNOISTRAŽIVAČKIH OGLEDA, POSTAVLjANjA CEVOVODA, PTT, ELEKTRO I DRUGIH VODOVA I SLIČNIH RADOVA, AKO SE TIME NE UGROŽAVAJU PRIORITETNE FUNKCIJE ŠUME;

2) OTVARANjA PROTIVPOŽARNIH LINIJA PRI GAŠENjU VISOKOG ŠUMSKOG POŽARA, SUZBIJANjA BILjNIH BOLESTI I ŠTETOČINA, SPROVOĐENjA AKTIVNOSTI U CILjU SPREČAVANjA POJAVE I OTKLANjANjA POSLEDICA EKOLOŠKIH AKCIDENATA, ponovnog korišćenja kopova i odlagališta pepela na površinama koje su pošumljene po projektima rekultivacije, KAO I KADA JE USLED DRUGIH PRIRODNIH POJAVA UGROŽENA VEĆINA ŠUMSKOG DRVEĆA, AKO SE TIME NE UGROŽAVAJU PRIORITETNE FUNKCIJE ŠUME UTVRĐENE PLANOVIMA GAZDOVANjA ŠUMAMA.

Promena namene šuma i šumskog zemljišta

Član 10.

Promena namene šuma i šumskog zemljišta može da se vrši:

1) kada je to utvrđeno planom razvoja šumskog područja ŠUMSKE OBLASTI;

2) ako to zahteva opšti interes utvrđen posebnim zakonom ili aktom Vlade;

3) radi izgradnje objekata za zaštitu ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i odbrane zemlje;

4) u postupku komasacije i arondacije poljoprivrednog zemljišta i šuma;

5) radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari;

6) radi izgradnje objekata za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha;

Promena namene šuma iz stava 1. tač. 4) do 6) ovog člana vrši se uz saglasnost Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine uz saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine.

PROMENA NAMENE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA IZ STAVA 1. TAČ. 4) – 6) OVOG ČLANA VRŠI SE UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 2. ovog člana podnosi se:

1) dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korišćenja šuma ili šumskog zemljišta za koje se traži saglasnost;

2) zapisnik šumarskog inspektora o postojećem stanju u pogledu načina korišćenja šuma, odnosno šumskog zemljišta za koje se traži saglasnost;

3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;

4) projekat rekultivacije, u slučajevima iz stava 1. tačka 6)ovog člana.

Promenom namene šuma ne smatra se čista seča šuma radi: izgradnje vodova (elektro, i žičara) u funkciji gazdovanja šumama; izgradnje šumskih puteva i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama; otvaranja protivpožarnih linija radi gašenja visokih šumskih požara; prosecanja prolaza za izvršenje geodetskih radova, geoloških istraživanja, i drugih radova; suzbijanja biljnih bolesti i štetočina; naučnoistraživačkih ogleda; ponovnog korišćenja kopova i odlagališta pepela na površinama koje su pošumljene po projektima rekultivacije; drugih prirodnih pojava kojima je ugrožena većina šumskog drveća, ako se time ne ugrožavaju zaštitne funkcije šuma.

PROMENOM NAMENE ŠUMA NE SMATRA SE ČISTA SEČA ŠUMA RADI IZVOĐENjA RADOVA IZ ČLANA 9. ST. 2. I 3. OVOG ZAKONA.

Šumom I ŠUMSKIM ZEMLjIŠTEM za koju je, u skladu sa stavom 1. ovog člana, izvršena promena namene, do privođenja planiranoj nameni gazduje sopstvenik, odnosno korisnik šuma, u skladu sa ovim zakonom.

Za zemljište u svojini sopstvenika površine do 50 ARI, koje se u službenoj evidenciji vodi kao šuma ili šumsko zemljište, a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju, na zahtev sopstvenika može se izvršiti promena namene korišćenja šumskog zemljišta uz saglasnost ministarstva.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 6. Ovog člana podnosi se:

1) dokaz o vlasništvu šumskog zemljišta koje se menja u poljoprivredno zemljište,

zapisnik šumarskog i poljoprivrednog

inspektora o postojećem stanju u pogledu načina korišćenja,

dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Naknada za promenu namene šuma I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA

Član 11.

Za promenu namene šuma, osim za promenu namene šuma iz člana 10. stav 1. tač. 3)do 5) ovog zakona, plaća se naknada.

ZA PROMENU NAMENE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA, OSIM ZA PROMENU NAMENE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA IZ ČLANA 10. STAV 1. TAČ. 3) – 5) OVOG ZAKONA, PLAĆA SE NAKNADA.

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se jednokratno PRE KRČENjA ŠUME.

Naknadu iz stava 1. ovog člana plaća pravno lice na čiji zahtev se vrši promena namene šuma I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA.

Visina naknade za promenu namene šuma I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA

Član 12.

Za promenu namene šuma I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA iz člana 10. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona plaća se naknada u visini desetostruke vrednosti šume čija namena se menja utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

Za promenu namene šuma I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA iz člana 10. stav 1. tačka 6) ovog zakona plaća se naknada u visini petostruke vrednosti šume I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA, čija namena se menja,utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

UTVRĐIVANjE OSNOVICE I Obračun vrednosti šume i šumskog zemljišta ZA PROMENU NAMENE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA vrši STRUČNA SLUŽBA KORISNIKA ŠUMA, SOPSTVENIKA ŠUMA, ODNOSNO ovlašćeni sudski veštak za poslove šumarstva, u skladu sa propisom kojim se uređuje postupak eksproprijacije.

REŠENjE O VISINI NAKNADE ZA PROMENU NAMENE ŠUME I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA DONOSI MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ŠUMARSTVA U DALjEM TEKSTU: (MINISTAR), KOJE JE KONAČNO I PROTIV NjEGA SE MOŽE VODITI UPRAVNI SPOR.

Sredstva ostvarena od naknade iz st. 1. i 2. ovog člana prihod su budzeta Republike Srbije, osim sredstava ostvarenih od naknade za promenu namene šuma na teritoriji autonomne pokrajine koja su prihod budzeta autonomne pokrajine.

Sredstva ostvarena od naknada iz stava 1. ST. 1. I 2. ovog člana namenski se koriste preko budzetskih fondova iz čl. 81. i 83. ovog zakona PRIORITETNO za podizanje novih šuma.

Prioritetna opštekorisna funkcija šuma

Član 14.

Prioritetna opštekorisna funkcija šuma, kao i mere kojima se ona obezbeđuje može se menjati izmenom plana razvoja šumskog područja ŠUMSKE OBLASTI, na predlog zainteresovanog pravnog lica.

Šumama za koje je utvrđena prioritetna opštekorisna funkcija gazduje se u skladu sa ovim zakonom, aktom kojim je utvrđena opštekorisna funkcija i posebnim propisom kojim se uređuje zaštita prirode.

Sredstva za sprovođenje mera iz stava 1. ovog člana i naknadu u slučaju da se tim merama ograničava pravo korišćenja šuma i uvećavaju troškovi gazdovanja šumama, obezbeđuje pravno lice na čiji zahtev je utvrđena prioritetna opštekorisna funkcija šuma, odnosno krajnji korisnik opštekorisne funkcije.

Šumom za koju je utvrđena prioritetna opštekorisna funkcija šuma gazduje korisnik, odnosno sopstvenik šuma koji je tom šumom gazdovao do utvrđivanja prioritetne funkcije šuma.

Monitoring šuma

Član 15.

Poslove monitoringa šuma obavlja organizacija koja je registrovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti šumarstva u odgovarajućem registru u skladu s propisom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost i koja ima ovlašćenje za obavljanje poslova monitoringa šuma izdato u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćenje iz stava 1.ovog člana rešenjem izdaje ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljem tekstu: ministar), a za organizacije koje poslove monitoringa šuma obavljaju na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, za period od pet godina.

Rešenje ministra iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Protiv rešenja rukovodioca nadležnog organa autonomne pokrajine iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Na osnovu rezultata sprovođenja monitoringa, organizacija iz stava 1. 2. ovog člana dužna je da sastavlja izveštaj koji dostavlja Ministarstvu do 31.januaratekuće godine za prethodnu godinu.

Na osnovu izveštaja o monitoringu šuma iz stava 5. ovog člana, Ministarstvo sastavlja izveštaj o monitoringu šuma koji dostavlja Vladi najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo obaveštava javnost o sprovođenju monitoringa šuma na teritoriji Republike Srbije putem sredstava javnog informisanja.

Monitoring šuma, a monitoring šuma na teritoriji autonomne pokrajine iz budzeta autonomne pokrajine.

Monitoring šuma sprovodi se u skladu s međunarodno prihvaćenom metodologijom.

PRAĆENjE UTICAJA PREKOGRANIČNOG AEROZAGAĐENjA

ČLAN 15.

PRAĆENjE UTICAJA PREKOGRANIČNOG AEROZAGAĆENjA JESTE SISTEM STALNOG PRAĆENjA I ANALIZE UKUPNOG STANjA ŠUMSKIH EKOSISTEMA IZAZVANOG UTICAJEM PREKOGRANIČNOG AEROZAGAĐENjA, U SKLADU SA MEĐUNARODNO PRIHVAĆENOM METODOLOGIJOM.

POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI MINISTARSTVO.

POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MINISTARSTVO MOŽE DA POVERI ORGANIZACIJI KOJA JE REGISTROVANA ZA OBAVLjANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U OBLASTI ŠUMARSTVA U ODGOVARAJUĆEM REGISTRU, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE NAUČNOISTRAŽIVAČKA DELATNOST.

POSLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA FINANSIRAJU SE IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

Obaveza sanacije

Član 16.

Sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan je da izvrši sanaciju šume pošumljavanjem, i to: neobrasle površine nastale dejstvom elementarnih nepogoda (požar, vetar, sneg i slično); površine na kojima nije uspelo podmlađivanje i pošumljavanje; površine na kojoj je izvršeno pustošenje – bespravna čista seča ili krčenje šuma ili bespravna seča retkih vrsta drveća;.u slučajevima iz člana 9. stav 4. i člana 10. stav 2. ovog zakona po prestanku namene.

SOPSTVENIK, ODNOSNO KORISNIK ŠUMA DUŽAN JE DA IZVRŠI SANACIJU, I TO: NEOBRASLE POVRŠINE NASTALE DEJSTVOM PRIRODNIH NEPOGODA (POŽAR, VETAR, SNEG I SLIČNO); POVRŠINE NA KOJIMA NIJE USPELO PODMLAĐIVANjE I POŠUMLjAVANjE; POVRŠINE NA KOJOJ JE IZVRŠENO PUSTOŠENjE – BESPRAVNA ČISTA SEČA ILI KRČENjE ŠUMA ILI BESPRAVNA SEČA RETKIH VRSTA DRVEĆA.

Ako sopstvenik, odnosno korisnik šuma ne sprovede mere iz stava 1. ovog člana u roku od tri godine od dana utvrđivanja potrebe za sanacijom predviđenom planskim dokumentom gazdovanja šumama ILI SANACIONIM PLANOM, te mere sprovodi Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, na teret sopstvenika, odnosno korisnika šuma.

Sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan je da izvrši sanaciju starih sečišta i požarišta u skladu s planovima gazdovanja šumama.

SANACIJA POVRŠINE KOJA JE OŠTEĆENA DEJSTVOM PRIRODNIH NEPOGODA, A KOJA NIJE PLANIRANA planskim dokumentom gazdovanja šumama, VRŠI SE NA OSNOVU SANACIONOG PLANA.

sanacioni plan donosi sopstvenik, odnosno korisnik za šume za koje se izrađuje osnova.

sanacioni plan za šume za koje se izrađuje program donosi pravno lice iz člana 70. STAV 1. OVOG ZAKONA.

Sanacioni plan donosi se najkasnije tri meseca nakon prestanka dejstva PRIRODNE NEPOGODE, a sadrži naročito: PODATKE O mestU; istorijat nastanka šteta; površinu; vrstu drveta; zapreminu; potrebno vreme za sanaciju; plan gajenja; plan korišćenja; plan zaštite; plan izgradnje šumskih saobraćajnica; dinamiku izvođenja radova; tehnologiju izvođenja radova na gajenju i korišćenju šuma; evidenciju izvršenih radova; karte; zapisnik nadležnog šumarskog inspektora i drugo.

MINISTARSTVO DAJE SAGLASNOST NA SANACIONI PLAN IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

Pravna lica koja koriste ŠUMSKA zemljišta na kojima se nalazi odlagalište jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na kojima nije izvršena rekultivacija ili za koja rekultivacija nije planirana projektima rekultivacije radi stvaranja poljoprivrednog zemljišta, dužna su da ih rekultivišu podizanjem šuma, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva na dostavljeni projekat rekultivacije, a na teritoriji autonomne pokrajine po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležnog organa autonomne pokrajine.

III. PLANIRANjE

1. Teritorijalne PROSTORNE osnove planiranja

Šumsko područje ŠUMSKA OBLAST

Član 17.

Radi obezbeđivanja uslova za uravnoteženi i održivi razvoj šuma, racionalnog sprovođenja mera gazdovanja šumama i drugim potencijalima šuma na određenoj teritoriji, ustanovljavaju se šumska područja ŠUMSKE OBLASTI.

Šumsko područje jeste geografska, prirodna i planska celina.

ŠUMSKA OBLAST JESTE PLANSKA, GEOGRAFSKA I PRIRODNA CELINA KOJA OBUHVATA ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA ŠUMSKIH PODRUČJA I NACIONALNIH PARKOVA.

ŠUMSKE OBLASTI SU:

1. JUGOISTOČNA ŠUMSKA OBLAST, KOJA OBUHVATA ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA JUŽNOMORAVSKOG, JABLANIČKOG, NIŠAVSKOG, MORAVSKOG I TOPLIČKOG ŠUMSKOG PODRUČJA;

2. ISTOČNA ŠUMSKA OBLAST, KOJA OBUHVATA ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA TIMOČKOG, SEVERNOKUČAJSKOG I JUŽNOKUČAJSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA, NACIONALNOG PARKA „ĐERDAP” I NASTAVNE BAZE „MAJDANPEČKA DOMENA” UNIVERZITETA U BEOGRADU – ŠUMARSKI FAKULTET;

3. JUGOZAPADNA ŠUMSKA OBLAST, KOJA OBUHVATA ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA RASINSKOG, DONjEIBARSKOG I GORNjEIBARSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA, NACIONALNOG PARKA „KOPAONIK”, NASTAVNE BAZE „GOČ” UNIVERZITETA U BEOGRADU – ŠUMARSKI FAKULTET I ZAŠTITNE ŠUME VRNjAČKE BANjE;

4. ZAPADNA ŠUMSKA OBLAST, KOJA OBUHVATA ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA GOLIJSKOG, TARSKO – ZLATIBORSKOG I LIMSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA I NACIONALNOG PARKA „TARA”;

5. CENTRALNA ŠUMSKA OBLAST, KOJA OBUHVATA ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA ŠUMADIJSKOG, POSAVSKO – PODUNAVSKOG I PODRINjSKO – KOLUBARSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA;

6. SEVERNA ŠUMSKA OBLAST, KOJA OBUHVATA ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA SREMSKOG, BANATSKOG, SEVERNOBAČKOG I JUŽNOBAČKOG ŠUMSKOG PODRUČJA I NACIONALNOG PARKA „FRUŠKA GORA”;

7. JUŽNA ŠUMSKA OBLAST, KOJA OBUHVATA ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA POMORAVSKOG, NERODIMSKO-LEPENAČKOG, ŠARSKO-PODRIMSKOG, PROKLETIJSKO-BISTRIČKOG, KOSOVSKOG, IBARSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA I NACIONALNOG PARKA „ŠAR PLANINA.

Šume i šumska zemljišta koja su obuhvaćena šumskim područjima određena su u Popisu šuma i šumskih zemljišta šumskih područja, koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.

ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA KOJA SU OBUHVAĆENA ŠUMSKIM PODRUČJIMA I NACIONALNIM PARKOVIMA ODREĐENA SU U POPISU ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLjIŠTA ŠUMSKIH PODRUČJA, KOJI JE ODŠTAMPAN UZ OVAJ ZAKON I ČINI NjEGOV SASTAVNI DEO.

Šumsko područje obuhvata šume u svim oblicima svojine i svih namena, osim šuma u nacionalnim parkovima.

Šumsko područje i područje nacionalnog parka prostorno se deli na gazdinske jedinice.

Gazdinska jedinica

Član 18.

Planom razvoja šumskog područja ŠUMSKE OBLASTI, u skladu s potrebama organizacije gazdovanja šumama i kriterijumima podele šumskog prostora, ustanovljavaju se gazdinske jedinice kao osnovne jedinice planiranja.

Gazdinska jedinica obuhvata šume istog svojinskog oblika, površine od 100 do 5000 hektara.

Gazdinska jedinica po pravilu čini teritorijalnu celinu šuma i šumskog zemljišta, OSIM šumA SOPSTVENIKA – fizičkog lica, a obuhvata čitav šumskI kompleks ili samo njegov deo.

Gazdinska jedinica obuhvata šume i šumsko zemljište istog svojinskog oblika, površine POD ŠUMOM do 5000 hektara.

Gazdinska jedinica može se ustanoviti i za šume više sopstvenika šuma–fizičkih lica, ako oni pojedinačno ne poseduju više od 100 ha šuma i šumskog zemljišta.

2. Planski dokumenti u šumarstvu

2.1. Programi razvoja šumarstva

Član 19.

Program razvoja šumarstva na teritoriji Republike Srbije i Program razvoja šumarstva na teritoriji autonomne pokrajinesustrateški planski dokumentikojima se utvrđuju pravci razvoja šuma i šumarstva sa akcionim planom za njihovo sprovođenje.

PROGRAM RAZVOJA ŠUMARSTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE JE STRATEŠKI PLANSKI DOKUMENT KOJIM SE UTVRĐUJU PRAVCI RAZVOJA ŠUMA I ŠUMARSTVA SA AKCIONIM PLANOM ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE.

Program iz stava 1. ovog člana naročito sadrže: stanje šuma, ciljeve i mere za njihovo unapređenje, plan sprovođenja ciljeva i mera, sa utvrđenom dinamikom i finansijskim sredstvima neophodnim za njihovo ispunjavanje.

Program razvoja šumarstva na teritoriji Republike Srbije donosi Narodna skupština VLADA za period od deset godina.

Izrada Programa razvoja šumarstva na teritoriji Republike Srbije se finansira iz budzeta Republike Srbije.

Program razvoja šumarstva na teritoriji autonomne pokrajine donosi Skupština autonomne pokrajine za period od deset godina.

Izrada Programa razvoja šumarstva na teritoriji autonomne pokrajine finansira se iz budzeta autonomne pokrajine.

Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana donose se planovi gazdovanja šumama.

Izveštaj o sprovođenju programa iz stava 5. ovog člana podnosi nadležni organ autonomne pokrajine izvršnom organu autonomne pokrajine, a usvojeni izveštaj dostavlja se Ministarstvu.

Izveštaj o sprovođenju programa iz st. 3. i 5. ovog člana Ministarstvo podnosi Vladi, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Program iz stava 3. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Program iz stava 5. ovog člana objavljuje se u „Službenom listu autonomne pokrajine”

2.2. Planovi gazdovanja šumama

Vrste planova

Član 20.

Planovi gazdovanja šumama su:

1) plan razvoja šumskog područja, odnosno plan razvoja šuma u nacionalnom parku;

1) PLAN RAZVOJA ŠUMSKE OBLASTI;

2) osnova gazdovanja šumama;

3) program gazdovanja šumama;.

4) godišnji plan gazdovanja š.umama;

5) izvođački projekat gazdovanja šumom;

6) projekat korišćenja ostalih šumskih proizvoda;

7) projekat korišćenja ostalih funkcija šuma.

Planovi razvoja

Član 21.

Plan razvoja šumskog područja, odnosno plan razvoja šuma u nacionalnom parku (u daljem tekstu: plan razvoja) je planski dokument kojim se utvrđuju pravci razvoja šuma i šumarstva sa planom za njegovo sprovođenje za šumsko područje.

Plan razvoja naročito sadrži: prikaz i analizu stanja šuma;utvrđenu optimalnu šumovitost;izbor funkcija i namenu šuma; utvrđene funkcionalne prostorne celine; opšte smernice razvoja, ciljeve i mere za unapređivanje šuma;izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu; načine očuvanja i jačanja opštekorisnih funkcija šuma i zaštitu šuma; način gazdovanja šumama; uzgojne i uređajne mere za gazdinske klase.

PLAN RAZVOJA ŠUMSKE OBLASTI (U DALjEM TEKSTU: PLAN RAZVOJA) JE PLANSKI DOKUMENT KOJIM SE UTVRĐUJU PRAVCI RAZVOJA ŠUMA I ŠUMARSTVA SA PLANOM ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE ZA ŠUMSKU OBLAST.

PLAN RAZVOJA NAROČITO SADRŽI: ZAKONSKI, STRATEŠKI I PLANSKI OKVIR; PRIKAZ I ANALIZU STANjA ŠUMA I DOSADAŠNjEG GAZDOVANjA; FUNKCIJE ŠUMA I CILjEVE GAZDOVANjA ŠUMAMA; PROGRAM MERA I AKTIVNOSTI I SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANIRANIH RADOVA; PROJEKCIJU OČEKIVANIH EFEKATA; INDIKATORE ZA PRAĆENjE REALIZACIJE PLANA RAZVOJA; PRILOGE I DR.

Plan razvoja izrađuje se na osnovu podataka iz nacionalne i sastojinske inventure šuma i drugih izvora.

Plan razvoja mora biti usklađen s programima iz člana 19. ovog zakona, kao i sa Prostornim planom Republike Srbije.

PLAN RAZVOJA MORA BITI USKLAĐEN SA PROGRAMOM IZ ČLANA 19. OVOG ZAKONA I SA PROSTORNIM PLANOM REPUBLIKE SRBIJE.

Plan razvoja šuma u nacionalnom parku mora biti usklađen sa posebnim propisom kojim se uređuju nacionalni parkovi, kao i posebnim propisom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan razvoja donosi Vlada, a za šumska područja na teritoriji autonomne pokrajine izvršni organ autonomne pokrajine, za period od deset godina.

Izrada plana razvoja finansira se iz Budzetskog fonda, a plana razvoja za šumska područja na teritoriji autonomne pokrajine iz Budzetskog pokrajinskog fonda.

Ministar bliže propisuje sadržinu plana razvoja,i način vršenja sastojinske inventure.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU PLANA RAZVOJA, NAČIN I POSTUPAK NjEGOVOG DONOŠENjA I IZRADE.

Osnova gazdovanja šumama

Član 22.

Osnova gazdovanja šumama (u daljem tekstu: osnova) jeste operativni planski dokument gazdovanja šumama koji se donosi za gazdinsku jedinicu., osim za šume sopstvenika – fizičkIH lica.

Osnova sadrži naročito: stanje šuma; razradu opštih smernica iz plana razvoja; evidenciju i analizu sprovedenih mera gazdovanja; planove gazdovanja po vrsti i obimu poslova, vremenu, mestu i načinu njihovog sprovođenja; vrednost šuma.

Osnova se izrađuje na osnovu utvrđenog stanja šuma na terenu (sastojinske inventure).

Osnova se donosi za period od deset godina.

AKO SE IZMENE I DOPUNE OSNOVE RADE ZBOG POSTUPANjA PO ZAHTEVU ILI AKTU DRUGOG ORGANA, TROŠKOVE IZMENE I DOPUNE SNOSI TAJ ORGAN.

Ministar bliže propisuje sadržinu osnove.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU OSNOVE, NAČIN I POSTUPAK NjENOG DONOŠENjA I IZRADE, BITNE NEDOSTATKE ILI IZMENjENE OKOLNOSTI ZBOG KOJIH SE VRŠI IZMENA I DOPUNA OSNOVE.

Program gazdovanja šumama

Član 23.

Program gazdovanja šumama (u daljem tekstu: program) jeste operativni planski dokument gazdovanja šumama koji se donosi za gazdinske jedinice koje obuhvataju šume većeg broja sopstvenika šuma čiji pojedinačni posed nije veći od 100 ha.

Program gazdovanja šumama (u daljem tekstu: Program) jeste planski dokument gazdovanja šumama koji se donosi za šume većeg broja sopstvenika šuma – fizičkIH lica.

Na sadržinu programa shodno se primenjuju odredbe iz člana 22. stav 2. ovog zakona.

Program se donosi za teritoriju jedne ili više opština za period od deset godina.

Program se izrađuje na osnovu utvrđenog stanja šuma na terenu (sastojinska inventura).

Program se donosi za period od deset godina

Ministar bliže propisuje sadržinu programa.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU PROGRAMA, NAČIN I POSTUPAK NjEGOVOG DONOŠENjA I IZRADE, BITNE NEDOSTATKE ILI IZMENjENE OKOLNOSTI ZBOG KOJIH SE VRŠI IZMENA I DOPUNA PROGRAMA.

Donošenje osnove i programa

Član 25.

Osnovu donosi sopstvenik šuma, odnosno korisnik šuma uz saglasnost Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine uz saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine.

NA OSNOVU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SAGLASNOST DAJE MINISTARSTVO, A NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE.

Program donosi Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine UZ SAGLASNOST MINISTARSTVA.

Osnove za šume u nacionalnom parku donose se i uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove životne sredine.

OSNOVE I PROGRAMI ZA ŠUME KOJE OBUHVATAJU ZAŠTIĆENA PODRUČJA NACIONALNOG NIVOA DONOSE SE I UZ PRETHODNO MIŠLjENjE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAŠTITE PRIRODE.

Izmene i dopune osnova i programa vrše se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.

Ako se u toku sprovođenja OSNOVA, ODNOSNO PROGRAMA, izmene okolnosti ILI utvrde bitni nedostaci na kojima su zasnovanI, izvršiće se njihova izmena i dopuna u roku od GODINU DANA od dana UTVRĐIVANjA izmenjenih okolnosti, odnosno bitnih nedostataka, na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.

MINISTAR REŠENjEM NALAŽE IZRADU IZMENA I DOPUNA OSNOVA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA .

Izrada osnove i programa

Član 26.

Osnovu i program može da izrađuje pravno lice, odnosno preduzetnik koji je registrovan za obavljanje poslova planiranja u šumarstvu u Registru privrednih subjekata i ima zaposleno stručno lice koje poseduje licencu.

IZRADA PLANA RAZVOJA, OSNOVE I PROGRAMA

ČLAN 26.

PLAN RAZVOJA MOŽE DA IZRAĐUJE PRAVNO LICE KOJE JE STRUČNO I TEHNIČKI OSPOSOBLjENO ZA OBAVLjANjE TIH POSLOVA I ISPUNjAVA USLOVE UTVRĐENE OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA.

OSNOVU I PROGRAM MOŽE DA IZRAĐUJE PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI IMA ZAPOSLENO STRUČNO LICE KOJE POSEDUJE ODGOVARAJUĆU LICENCU.

Važenje osnove i programa

Član 27.

Nova osnova, odnosno program počinje da važi pošto istekne rok važenja prethodne osnove, odnosno programa.

Nova osnova, odnosno program donosi se najkasnije šest meseci pre posle isteka roka važenja prethodne osnove, odnosno programa.

U periodu od isteka roka važenja osnove, odnosno programa, do dobijanja saglasnosti Na novu osnovu, odnosno program, zabranjena je seča šume, OSIM SANITARNE SEČE I SEČE PREDVIĐENE SANACIONIM PLANOM.

U periodu od isteka roka važenja osnove, odnosno programa, do dobijanja saglasnosti na novu osnovu, odnosno program, korisnik odnosno sopstvenik šuma dužan je da sprovodi mere zaštite šuma.

Ako iz opravdanih razloga i objektivnih okolnosti osnova, odnosno program nije donet do isteka roka važenja prethodne osnove, odnosno programa, Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, na zahtev sopstvenika šume, može rešenjem odobriti korišćenje šume samo u prvoj godini po isteku roka važenja prethodne osnove, odnosno programa, u obimu koji ne može biti veći od prosečnog godišnjeg obima korišćenja planiranog osnovom, odnosno programom za koji je istekao rok važenja.

Rešenje ministra iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor.

Protiv rešenja rukovodioca nadležnog organa autonomne pokrajine iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Sprovođenje planova

Član 29.

Sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan je da planove gazdovanja šumama sprovodi u rokovima i na način utvrđen tim aktima.

Sprovođenje osnova i programa obezbeđuje se:

1) godišnjim planom gazdovanja šumama;

2) izvođačkim projektom gazdovanja šumama;

3) projektom korišćenja ostalih šumskih proizvoda;

4) projektom korišćenja ostalih funkcija šuma.

Godišnji plan gazdovanja šumama

Član 30.

Godišnji plan gazdovanja šumama (u daljem tekstu: godišnji plan) donosi se za gazdinske jedinice u kojima se u toj godini obavljaju poslovi gazdovanja šumama.

Godišnji plan gazdovanja šumama (u daljem tekstu: godišnji plan) za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovOm donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma, a za šume sopstvenika kojima se gazduje u skladu s programOm donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. OVOG ZAKONA najkasnije do 30. novembra tekuće za narednu godinu.

Godišnji plan sadrži naročito: obim, mesto i dinamiku radova na zaštiti, gajenju, korišćenju i unapređivanju šuma, proizvodnji šumskog reproduktivnog materijala, izgradnji tehničke infrastrukture, a za šume u državnoj svojini i sredstva za izvršenje tih radova.

Sastavni deo godišnjeg plana su izvođački projektii projekti korišćenja ostalih šumskih proizvoda, odnosno i projekti korišćenja ostalih funkcija šuma.

SASTAVNI DEO GODIŠNjEG PLANA SU IZVOĐAČKI PROJEKTI, OSIM ZA ŠUME ZA KOJE SE DONOSI PROGRAM.

Godišnji plan za šume kojima se gazduje u skladu sa osnovama donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma, a za šume sopstvenika kojima se gazduje u skladu sa programom donosi pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona, najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, po prethodnoj saglasnosti ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine po prethodnoj saglasnosti nadležnog organa autonomne pokrajine.

Godišnji plan mora biti u skladu sa osnovom, odnosno programom.

GODIŠNjI PLAN MORA BITI USKLAĐEN SA OSNOVAMA, ODNOSNO PROGRAMIMA I SANACIONIM PLANOVIMA.

Za gazdinske jedinice šuma u državnoj svojini, u toku važenja osnove, donose se najmanje četiri godišnja plana.

Godišnji plan može da se izmeni zbog elementarnih PRIRODNIH nepogoda i ako su nastale druge okolnosti koje nije bilo moguće predvideti, i to po istom postupku po kome je donet.

Ministar bliže propisuje sadržinu godišnjeg plana.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU GODIŠNjEG PLANA, NAČIN I POSTUPAK NjEGOVOG DONOŠENjA I IZRADE.

Izvođački projekat gazdovanja šumama

Član 31.

Izvođački projekat gazdovanja šumama (u daljem tekstu: izvođački projekat) izrađuje se za šume za koje se donose osnove.

Izvođački projekat sadrži naročito: detaljnu razradu planova gajenja, zaštite, korišćenja i unapređivanja šuma sadržanih u osnovama; tehnološki postupak, uslove, način i rok izvršenja svih radova.

Izvođački projekat mora biti usklađen sa osnovom i izrađuje se na osnovu utvrđenog stanja šuma na terenu i izvršenog obeležavanja i odabiranja stabala za seču, najduže za period od jedne godine.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 3. OVOG ČLANA, U SLUČAJU KADA PLANIRANI RADOVI NISU IZVRŠENI U PERIODU OD JEDNE KALENDARSKE GODINE, IZVOĐAČKI PROJEKAT MOŽE DA VAŽI NAJDUŽE DVE KALENDARSKE GODINE.

Izvođački projekat izrađuje se za odeljenje, a izuzetno za više odeljenja (sliv).

IZVOĐAČKI PROJEKAT IZRAĐUJE SE ZA ODSEK ILI ODELjENjE, A IZUZETNO ZA VIŠE ODSEKA ILI ODELjENjA (SLIV).

Izvođački projekat donosi korisnik, odnosno sopstvenik šuma, najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, OSIM IZVOĐAČKOG PROJEKTA KOJI SE IZRAĐUJE NA OSNOVU SANACIONOG PLANA I IZVOĐAČKOG PROJEKTA ZA REALIZACIJU SLUČAJNOG PRINOSA.

Ministar bliže propisuje sadržinu izvođačkog projekta.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE SADRŽINU IZVOĐAČKOG PROJEKTA, način i postupak njegovog donošenja i izrade, KAO I period važenja.

Projekat korišćenja ostalih šumskih proizvoda

i projekat korišćenja ostalih funkcija šuma

Član 32.

Projekat korišćenja ostalih šumskih proizvoda i projekat korišćenja ostalih funkcija šuma, utvrđenih planom razvoja za delove šume, izrađuje se za šume za koje se donose osnove i programi.

Projekat korišćenja ostalih šumskih proizvoda sadrži naročito: lokaciju, ukupnu rezervu, vrstu, količinu, vreme i način korišćenja, kao i vrednost proizvoda, odnosno obim i vrstu radova na revitalizaciji lokacije.

Projekatkorišćenja ostalih funkcija šuma sadrži naročito: prostor (mikrolokaciju), tip i vrstu objekata na kojima treba da se ostvaruje prioritetna usluga, mikronamenu dela šumskog prostora, infrastrukturu kojom mu se obezbeđuje voda, saobraćajnice, struja i drugo i gazdinske mere zavisno od njegove mikronamene.

Projekat iz stava 1. ovog člana izrađuju se za jednu ili više gazdinskih jedinica.

Projekti za korišćenje ostalih šumskih proizvoda donose se za period od pet godina, i aprojekti za korišćenje ostalih funkcija šumadonose se za period važenja osnove, odnosno programa.

Projekti iz stava 1. ovog člana moraju biti usaglašeni sa prostornim planovima.

Korisnik šuma je dužan, a sopstvenik šuma može da donese projekte iz stava 1. ovog člana.

Korisnik šuma je dužan da javno oglasi mogućnosti korišćenja opštekorisnih funkcija šuma za koje je donet projekat.

Pravo korišćenja ostalih proizvoda i funkcija šuma u svojini države prioritetno ima korisnik šuma.

Na projekte iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

Ministar bliže propisuje sadržinu projekta korišćenja ostalih šumskih proizvoda i projekta korišćenja ostalih funkcija šuma.

3. Nacionalna inventura šuma

Član 38.

Nacionalna inventura šuma obavlja se radi utvrđivanja stanja šuma za potrebe strateškog planiranja, drugih državnih organa, drugih privrednih grana, odbrane zemlje, naučnoistraživačke delatnosti, po pravilu svakih deset godina.

Inventuru šuma može da obavlja organizacija koja je registrovana za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti šumarstva u odgovarajućem registru u skladu s propisom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost, i koja ima ovlašćenje za obavljanje nacionalne inventure šuma.

Ovlašćenje iz stava 2. ovog člana rešenjem izdaje ministar, a za organizacije koje poslove nacionalne inventure šuma obavljaju na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, za period od pet godina.

Rešenje ministra iz stava 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Protiv rešenja rukovodioca nadležnog organa autonomne pokrajine iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Na osnovu nacionalne inventure šuma koju je sprovela organizacija iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo sastavlja izveštaj o sprovedenoj inventuri šuma koji dostavlja Vladi, najkasnije šest meseci po završetku nacionalne inventure.

Inventura šuma se sprovodi u skladu s međunarodno prihvaćenom metodologijom.

Inventura šuma se finansira iz budzeta Republike Srbije, a na teritoriji autonomne pokrajine iz budzeta autonomne pokrajine.

ČLAN 38.

NACIONALNA INVENTURA ŠUMA OBAVLjA SE RADI UTVRĐIVANjA STANjA ŠUMA ZA POTREBE STRATEŠKOG PLANIRANjA, DRUGIH DRŽAVNIH ORGANA, DRUGIH PRIVREDNIH GRANA, ODBRANE ZEMLjE, NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI, PO PRAVILU SVAKIH DESET GODINA.

POSLOVE NACIONALNE INVENTURE ŠUMA VRŠI MINISTARSTVO.

MINISTARSTVO MOŽE DA POVERI POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PUTEM KONKURSA KOJI SE OBJAVLjUJE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

KONKURS IZ STAVA 3. OVOG ČLANA NAROČITO SADRŽI:

1) VRSTE POSLOVA ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE;

2) PERIOD NA KOJI SE DODELjUJU POSLOVI;

3) DOKAZ O ISPUNjENOSTI USLOVA U POGLEDU

ISKUSTVA I REZULTATA U OBAVLjANjU POSLOVA;

4) ROK ZA DONOŠENjE I OBJAVLjIVANjE ODLUKE O

IZBORU PO KONKURSU;

5) NAČIN OBAVEŠTAVANjA O REZULTATIMA KONKURSA.

KONKURS IZ STAVA 3. OVOG ČLANA SPROVODI KOMISIJA KOJU OBRAZUJE MINISTAR.

ODLUKU O IZBORU PO KONKURSU DONOSI MINISTAR.

REZULTATI KONKURSA OBJAVLjUJU SE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

NA OSNOVU NACIONALNE INVENTURE ŠUMA MINISTARSTVO SASTAVLjA IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ INVENTURI ŠUMA KOJI DOSTAVLjA VLADI, NAJKASNIJE ŠEST MESECI PO ZAVRŠETKU NACIONALNE INVENTURE.

NACIONALNA INVENTURA ŠUMA SE FINANSIRA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

Čuvanje šuma

Član 39.

Čuvanje šuma radi njene zaštite od protivpravnog prisvajanja, korišćenja, uništavanja i drugih nezakonitih radnji (odlaganje otpadnih i otrovnih štetnih materija, zagađivanje šuma, uništavanje graničnih znakova i oznaka i drugo) obezbeđuje korisnik, odnosno sopstvenik šuma.

Korisnik šuma dužan je da pored poslova iz stava 1. ovog člana prati zdravstveno stanje šuma svih oblika svojine i njihovu ugroženost od elementarnih nepogoda.

Korisnik i sopstvenik šuma, dužan je da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnese izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma najkasnije do 31. decembra, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja.

Korisnik šuma dužan je da organizuje službu čuvanja šuma, radi obavljanja poslova iz st. 1.do 3. ovog člana, zavisno od površine šuma kojom gazduje, karakteristika terena i drugih uslova.

KORISNIK, ODNOSNO SOPSTVENIK ŠUMA KOJI GAZDUJE ŠUMOM U SKLADU SA OSNOVOM, DUŽAN JE DA ORGANIZUJE SLUŽBU ČUVANjA ŠUMA, RADI OBAVLjANjA POSLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ZAVISNO OD POVRŠINE ŠUMA KOJIMA GAZDUJE, KARAKTERISTIKA TERENA I DRUGIH USLOVA.

Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, dužni su da prate rad službe čuvanja šuma i pružaju stručnu i pravnu pomoć.

U slučaju veće ugroženosti šuma Vlada može na ugroženom području da uvede posebne mere za njihovu zaštitu.

Ministar bliže propisuje uslove organizovanja službe čuvanja šuma iz stava 4. ovog člana.

Čuvar šuma

Član 40.

Poslove čuvanja šuma može da obavlja lice koje ima najmanje srednju stručnu spremu (IV stepen obrazovanja) šumarskog smera – šumarski tehničar (u daljem tekstu: čuvar šuma), položeni stručni ispit i koje ispunjava i druge uslove utvrđene posebnim propisima.

Čuvar šuma vrši poslove čuvanja šuma u propisanom službenom odelu i naoružan je službenim oružjem u skladu sa ovim zakonom i propisom kojim se uređuje držanje i nošenje oružja.

ČUVAR ŠUMA JE SLUŽBENO LICE KOJE VRŠI POSLOVE ČUVANjA ŠUMA U PROPISANOM SLUŽBENOM ODELU I MOŽE BITI NAORUŽAN SLUŽBENIM ORUŽJEM U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA.

Čuvar šuma ima legitimaciju čuvara šuma.

Legitimaciju čuvara šuma izdaje na propisanom obrascu korisnik, odnosno sopstvenik šuma kod koga je čuvar šuma zaposlen.

ČUVAR ŠUMA MOŽE OBAVLjATI I OSTALE ČUVARSKE POSLOVE PROPISANE DRUGIM PROPISIMA IZ OBLASTI LOVSTVA, RIBARSTVA, ZAŠTITE PRIRODE I DR, AKO ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE TIM PROPISIMA.

Korisnik, ODNOSNO sopstvenik šuma koji organizujE čuvarsku službu, propisujE izgled službenog odela čuvara šuma.

Ministar bliže propisuje obrazac legitimacije i izgled službenog odela čuvara šuma.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE OBRAZAC LEGITIMACIJE ČUVARA ŠUMA.

Ovlašćenja i dužnosti čuvara šuma

Član 41.

U vršenju poslova čuvanja šuma, čuvar šuma ovlašćen je i dužan da:

legitimiše lice zatečeno u vršenju prekršaja kažnjivog po ovom zakonu ili krivičnih dela koja se odnose na šume, kao i lica za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo takva dela ako ne može da utvrdi identitet tog lica na drugi način;

2) pregleda sve vrste vozila kojima se drvo prevozi i sve vrste tovara kojima se drvo prenosi u cilju pronalaska predmeta krivičnog dela ili prekršaja, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA PRATI DRVO U PROMETU (PROPRATNICU I OTPREMNICU);

3) pregleda mesta, osim stanova, na kojima se može nalaziti drvo koje je predmet krivičnog dela ili prekršaja;

4) privremeno oduzme bespravno posečeno drvo i drvo stavljeno u promet SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 60. STAV 1. ovog zakona predmete kojima je izvršeno krivično delo ili prekršaj i predmete koji su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog dela i da te predmete bez odlaganja preda nadležnom organu;

5) obnavlja i čuva granične oznake od uništavanja i bespravnog korišćenja;

6) ako su granične oznake pomerene ili uništene u cilju samovoljnog zauzimanja šuma i šumskog zemljišta, o tome pravovremeno izvesti korisnika i sopstvenika;

7) sačini zapisnik o protivpravnoj radnji i utvrđenom činjeničnom stanju i dostavi ga korisniku,kao i nadležnom šumarskom inspektoru.

7) SAČINI ZAPISNIK O PROTIVPRAVNOJ RADNjI I UTVRĐENOM ČINjENIČNOM STANjU I DOSTAVI GA KORISNIKU, odnosno sopstveniku ŠUMA;

8) PRATI i obaveštava o bitnim promenama zdravstvenog stanja ŠUMA, štetama nastalim od abiotičkih i biotičkih činilaca i dr.

Kad čuvar šuma preduzima radnje iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana, dužan je da prethodno pokaže legitimaciju čuvara šuma.

O utvrđenim nezakonitim radnjama u gazdovanju šumama sopstvenika čuvar šuma –dužan je da odmah obavesti nadležni inspekcijski organ.

Obaveza zaštite šuma

Član 42.

Sopstvenik i korisnik dužan je da prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i blagovremeno preduzima mere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta

KORISNIK, ODNOSNO SOPSTVENIK ŠUME KOJI GAZDUJE ŠUMOM U SKLADU SA OSNOVOM DUŽAN JE DA PRATI UTICAJ BIOTIČKIH I ABIOTIČKIH ČINILACA NA ZDRAVSTVENO STANjE ŠUMA I BLAGOVREMENO PREDUZIMA MERE ZA ZAŠTITU ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA.

Ako sopstvenik, odnosno korisnik šuma ne postupa u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana, Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine će obezbediti izvršenje te obaveze o trošku sopstvenika, odnosno korisnika šume.

SOPSTVENIK ŠUMA KOJI GAZDUJE ŠUMOM U SKLADU SA PROGRAMOM, DUŽAN JE DA POSTUPA U SKLADU SA PREPORUKAMA I UPUTSTVIMA PRAVNOG LICA IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA I PRAVNOG LICA IZ ČLANA 44. STAV 2. OVOG ZAKONA.

korisnik, odnosno Sopstvenik šuma koji šumAMA gazduje u skladu sa osnovom dužAN JE da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnesE GODIŠNjI izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja.

Nadležni organ autonomne pokrajine izveštaj iz stava 4. ovog člana dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Zaštita šuma od biljnih bolesti i štetočina

Član 43.

Sprovođenje mera zaštite šuma utvrđenih planom razvoja obezbeđuje sesrednjoroč nim planom zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina, koji za svako šumsko područje donosi Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, za period od pet godina.

Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, donosi srednjoročni plan iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od godinu dana od dana donošenja plana razvoja.

Plan iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: stanje biljnih bolesti i štetočina; procenu zdravstvenog stanja i ugroženosti šuma; procenu razvoja biljnih bolesti i štetočina; preventivne i represivne mere u suzbijanju; stanje sredstava (opreme) za zaštitu; mere organizacione prirode; obim finansijskih sredstava za sprovođenje mera.

Radi praćenja stanja i razvoja bolesti i štetočina, pravovremene zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina, kao poslova od opšteg interesa, obezbeđuju se sredstva za zaštitu šuma iz budzeta Republike Srbije, odnosno iz budzeta autonomne pokrajine.

Ministar bliže propisuje sadržinu plana iz stava 1. ovog člana.

Izveštajno-dijagnozno prognozni poslovi u zaštiti šuma

Član 44.

Vršenje izveštajno-dijagnozno prognoznih poslova u zaštiti šuma od biljnih bolesti i štetočina obezbeđuje Ministarstvo. , a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine

Poslove iz stava 1. ovog člana Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine može, na osnovu sprovedenog konkursa, ugovorom dodeliti naučnoj ustanovi iz oblasti šumarstva, u skladu s propisom kojim se uređuje zdravlje bilja.

POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MINISTARSTVO POVERAVA NAUČNOiSTRaživačkoj USTANOVI IZ OBLASTI ŠUMARSTVA, U SKLADU S PROPISOM KOJIM SE UREĐUJE ZDRAVLjE BILjA.

Sopstvenik, odnosno korisnik šuma koji šumama gazduje u skladu sa osnovom, dužan je da u praćenju zdravstvenog stanja i sprovođenju mera zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina postupa u skladu sa preporukama i predlozima pravnog lica iz stava 2. ovog člana.

Sopstvenik, odnosno korisnik šuma dužan je da pravnom licu iz stava 2. ovog člana dostavlja uzorke materijala u roku i po postupku utvrđenom u planu iz člana 43. stav 1. ovog zakona.

SOPSTVENIK, ODNOSNO KORISNIK ŠUMA koji šumAMA gazduje u skladu sa osnovom DUŽAN JE DA PRAVNOM LICU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DOSTAVLjA UZORKE MATERIJALA U ROKU I PO POSTUPKU UTVRĐENOM U PREPORUKAMA I PREDLOZIMA TOG PRAVNOG LICA.

Ministarstvo obaveštava javnost o ugroženosti šuma.

Vanredne mere zaštite šuma

Član 45.

U slučajevima značajnih poremećaja biološke ravnoteže i ozbiljnih šteta u šumskim ekosistemima izazvanih dejstvom elementarnih PRIRODNIH nepogoda Ministarstvo određuje mere zaštite i sanacije šuma koje sprovode sopstvenici, odnosno korisnici šuma i obezbeđuje finansijska sredstva.

PRIRODNA nepogoda u šumama, u smislu ovog zakona, predstavlja značajan poremećaj biološke ravnoteže i nastanak ozbiljnih šteta u šumskim ekosistemima izazvaNIH pre svega požarima, SUŠENjEM, biljnim bolestima i štetočinama, VETROLOMIMA I VETROIZVALAMA, SNEGOLOMIMA I SNEGOIZVALAMA, poplavama, BUJIČNIM TOKOVIMA, KLIZIŠTIMA i drugim nepredviđenim činiocima na velikim površinama šuma i šumskog zemljišta.

PRIRODNU NEPOGODU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PROGLAŠAVA MINISTAR NA OSNOVU PROCENjENOG OBIMA I INTEZITETA POTENCIJALNE ILI NASTALE ŠTETE.

Zaštita šuma od požara

Član 46.

Korisnik šuma,dužan je da donese plan zaštite šuma od požara za šume svih svojinskih oblika u šumskom području, za period od pet godina.

Plan iz stava 1. ovog člana korisnik šuma je dužan da donese najkasnije šest meseci od dana donošenja plana razvoja.

Na plan iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine.

U cilju zaštite šuma od požara donosi se plan zaštite šuma od požara za period od deset godina.

Plan zaštite šuma od požara donosi korisnik, ODNOSNO sopstvenik ŠUMA za šumE kojImA se gazduje u skladu sa osnovom.

Plan zaštite šuma od požara za šumE kojImA se gazduje u skladu sa programom, donosi PRAVNO LICE IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA i sastavni je deo plana zaštite šuma od požara koji donosi za državne šume.

Plan iz stava 1. ovog člana izrađuje se u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje zaštita od požara.

U jedinstvenom informacionom sistemu za šumarstvo vodi se evidencija o šumskim požarima.

korisnik, ODNOSNO SOPSTVENIK šuma koji gazdujE ŠUMAMA U skladu sa osnovom, dužAN JE da prikuplja podatke o šumskim požarima, vodI evidenciju i dostavlja ih ministarstvu.

Korisnik, ODNOSNO SOPSTVENIK šuma, dužan je da o nastanku požara odmah obavesti najbližu vatrogasno-spasilačku jedinicu pri ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine i nadležni organ autonomne pokrajine.

Korisnik šuma,dužan je da dostavi Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, izveštaj o nastaloj šteti, najkasnije osam dana od dana kada je izbio požar požara.

KORISNIK, ODNOSNO SOPSTVENIK ŠUMA KOJI GAZDUJE ŠUMAMA U SKLADU SA OSNOVOM, DUŽAN JE DA DOSTAVI MINISTARSTVU, A NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE NADLEŽNOM ORGANU AUTONOMNE POKRAJINE, IZVEŠTAJ O NASTALOJ ŠTETI, NAJKASNIJE 30 DANA OD DANA GAŠENjA POŽARA.

U slučaju bitnih promena stanja šuma za kojE je donet plan zaštite šuma od požara, izvršiĆE SE izmene i dopune plana u roku od tri meseca od DANA utvrđenih promena.

sopstvenik, odnosno korisnik šuma je dužan da obezbEdi funkcionisanje I ODRŽAVANjE Protivpožarne infrastrukture (protivpožarnih pruGa, osmatračnica, vodozahvata i dr).

3. Gajenje šuma

Odabiranje, obeležavanje i evidentiranje stabala za seču

Član 57.

Seča stabala može da se vrši samo posle izvršenog odabiranja, obeležavanja doznačnim žigom i evidentiranja stabala za seču (u daljem tekstu: doznaka).

SEČA STABALA U ŠUMAMA MOŽE DA SE VRŠI SAMO POSLE IZVRŠENOG ODABIRANjA, OBELEŽAVANjA DOZNAČNIM ŽIGOM I EVIDENTIRANjA STABALA ZA SEČU (U DALjEM TEKSTU: DOZNAKA).

Doznakom se smatra i obeležavanje površine šume planirane za čistu seču ili krčenje, kao i obeležavanje posebnim žigom panjeva bespravno posečenih stabala.

Vršenje doznake

Član 58.

Doznaku vrši stručno lice koje ima licencu za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama (u daljem tekstu: stručno lice).

Stručnom licu Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine dodeljuje doznačni žig na ime.

Pravo na žig ima stručno lice zaposleno kod korisnika, odnosno sopstvenika šuma koji šumama gazduje u skladu sa osnovom, odnosno stručno lice zaposleno kod pravnog lica iz člana 70. st 1. i 3. ovog zakona, za šume kojima se gazduje u skladu s programom.

PRAVO NA ŽIG IMA STRUČNO LICE ZAPOSLENO KOD KORISNIKA, ODNOSNO SOPSTVENIKA ŠUMA KOJI ŠUMAMA GAZDUJE U SKLADU SA OSNOVOM, ODNOSNO STRUČNO LICE ZAPOSLENO KOD PRAVNOG LICA IZ ČLANA 70. ST 1. I 3. OVOG ZAKONA I ČLANA 72. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, doznaku u izdanačkim šumama sopstvenika može da vrši tehničar šumarske struke s položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom na tim poslovima od najmanje tri godine.

Doznaka u šumama sopstvenika može da se vrši samo u prisustvu sopstvenika šuma ili lica koje on ovlasti.

Pre vršenja doznake stručno lice dužno je da sopstveniku šume pruži odgovarajuće stručne savete.

U šumama sopstvenika, doznaka se vrši samo ako sopstvenik šume pruži dokaz o vlasništvu i na licu mesta pokaže granice svoje šume.

Ako sopstvenik šume posle izvršene doznake stabala za seču zahteva donošenje rešenja o odobrenju seče, pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona donosi rešenje u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva.

Ministar bliže propisuje način i vreme doznake, dodeljivanja doznačnogžiga, način obeležavanja panjeva bespravno posečenih stabala, način evidentiranja tih stabala i panjeva u doznačnim knjigama, odnosno knjigama šumske krivice, oblik i sadržinu doznačnih žigova i žigova za šumsku krivicu i obrasce doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice.

4. Korišćenje šuma

Seča

Član 59.

U šumama koje se prirodno obnavljaju seča šuma može da se vrši samo pred puni urod semena, i to po pravilu u periodu mirovanja vegetacije.

Vreme, način i vrsta seče šuma određuje se PLANOM RAZVOJA, osnovom, odnosno programom.

KORISNIK JE DUŽAN DA KORIŠĆENjE (SEČU, IZradU I PRODAJU) drvnih sortimenata u državnim šumama vrši po principu maksimalnog kvalitativnog i kvantitativnog iskorišćenja.

Seča stabala šume može da se izvodi na način i pod uslovima kojima se obezbeđuje zaštita ljudi i šume.

Ministar bliže propisuje uslove i načinseče u šumama.

Promet šumskih sortimenata

Član 60.

Zabranjeno je stavljati u promet drvo posečeno u šumi i van šume, odnosno proizvedene drvne sortimente, ako nisu žigosani jasno vidljivim šumskim žigom.

Žigosanje posečenog drveta, odnosno proizvedenih drvnih sortimenata vrši sopstvenik, odnosno korisnik šuma.

Pravo na žig ima stručno lice iz člana 58. stav 3. ovog zakona.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, Žigosanje bespravno posečenog drveta za koje je u odgovarajućem postupku nadležni organ utvrdio da su prestali razlozi zbog kojih je drvo privremeno oduzeto, vrši korisnik, odnosno sopstvenik šume, a bespravno posečeno drvo koje je nadležni organ u propisanom postupku oduzeo, žigoše stručno lice zaposleno kod pravnog lica iz člana 70. stav 1. ovog zakona.

Zabranjeno je vršiti preradu drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano na način propisan ovim zakonom.

Vlasnik postrojenja za mehaničku preradu drveta dužan je da drvo po prijemu evidentira u knjigu evidencije.

Ministar bliže propisuje oblik i sadržinu šumskog žiga, uslove i način žigosanja posečenog drveta i način vođenja knjige evidencije.

PROMET POSEČENOG DRVETA

ČLAN 60

ZABRANjENO JE DA SE POSEČENO DRVO IZ ŠUME I ŠUMSKO DRVEĆE KOJE POTIČE SA POVRŠINE KOJA SE U SMISLU OVOG ZAKONA NE SMATRA ŠUMOM, STAVLjA U PROMET, KUPUJE, PRODAJE, POKLANjA, SKLADIŠTI I PREVOZI SAOBRAĆAJNIM SREDSTVIMA, DOK SE NE ŽIGOŠE ŠUMSKIM ŽIGOM I IZDA PROPRATNICA, ODNOSNO OTPREMNICA, KOJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PRATI DRVO U PROMETU.

ŽIGOSANjE POSEČENOG DRVETA I IZDAVANjE PROPRATNICE, ODNOSNO OTPREMNICE VRŠI KORISNIK ŠUMA, SOPSTVENIK KOJI ŠUMOM GAZDUJE U SKLADU SA OSNOVOM, ODNOSNO PRAVNO LICE IZ ČLANA 72. STAV 2. OVOG ZAKONA.

ŽIGOSANjE POSEČENOG DRVETA IZ ŠUME SOPSTVENIKA – FIZIČKOG LICA I IZDAVANjE PROPRATNICE, VRŠI PRAVNO LICE IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA.

ŽIGOSANjE POSEČENOG DRVETA I IZDAVANjE PROPRATNICE, ODNOSNO OTPREMNICE ZA ŠUMSKO DRVEĆE KOJE POTIČE SA POVRŠINE KOJA SE U SMISLU OVOG ZAKONA NE SMATRA ŠUMOM, VRŠI PRAVNO LICE IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA, UZ NADOKNADU TROŠKOVA KOJE SNOSI PODNOSILAC ZAHTEVA.

PRAVO NA ŽIG IMA LICE ZAPOSLENO KOD KORISNIKA ŠUMA, SOPSTVENIKA ŠUMA KOJI GAZDUJE ŠUMOM U SKLADU SA OSNOVOM, PRAVNOG LICA IZ ČLANA 70. STAV 1, ODNOSNO PRAVNOG LICA IZ ČLANA 72. STAV 2. OVOG ZAKONA, A KOJE IMA NAJMANjE SREDNjU STRUČNU SPREMU (IV STEPENA OBRAZOVANjA) ŠUMARSKOG SMERA – ŠUMARSKI TEHNIČAR.

ŽIGOSANjE BESPRAVNO POSEČENOG DRVETA ZA KOJE JE U ODGOVARAJUĆEM POSTUPKU NADLEŽNI ORGAN UTVRDIO DA SU PRESTALI RAZLOZI ZBOG KOJIH JE DRVO PRIVREMENO ODUZETO, VRŠI KORISNIK, ODNOSNO SOPSTVENIK ŠUME, A BESPRAVNO POSEČENO DRVO KOJE JE NADLEŽNI ORGAN U PROPISANOM POSTUPKU ODUZEO, ŽIGOŠE STRUČNO LICE ZAPOSLENO KOD PRAVNOG LICA IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA.

ZABRANjENO JE VRŠITI PRERADU I SKLADIŠTENjE DRVETA NA POSTROJENjIMA ZA PRERADU DRVETA AKO DRVO NIJE ŽIGOSANO ŠUMSKIM ŽIGOM I AKO ZA ISTO NIJE IZDATA OTPREMNICA ODNOSNO PROPRATNICA NA NAČIN PROPISAN OVIM ZAKONOM.

MINISTARSTVO DODELjUJE BROJ ŽIGA ZA ŽIGOSANjE POSEČENOG DRVETA KORISNIKU, SOPSTVENIKU ŠUMA KOJI GAZDUJE ŠUMOM U SKLADU SA OSNOVOM, PRAVNOM LICU IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA.

VLASNIK POSTROJENjA ZA MEHANIČKU PRERADU DRVETA DUŽAN JE DA DRVO PO PRIJEMU EVIDENTIRA U KNjIGU EVIDENCIJE.

ZABRANjENA JE SEČA STABALA I DELOVA STABALA ZA NOVOGODIŠNjE I DRUGE PRAZNIKE.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 10. OVOG ČLANA, SEČA MOŽE DA SE VRŠI:

KADA SE VRŠI ČIŠĆENjE I PROREDAU PODMLAĐENIM ŠUMAMA PREDVIĐENA OSNOVOM ILI PROGRAMOM;

KADA SU STABLA IZ STAVA 10. OVOG ČLANA NAMENSKI UZGAJANA U ŠUMSKIM RASADNICIMA, ŠUMSKIM ČISTINAMA ILI NA ZEMLjIŠTU ISPOD VODOVA (ELEKTRO I PTT).

ODREDBE STAVA 10. OVOG ČLANA NE ODNOSE SE NA VRHOVE ČETINARSKIH STABALA POSEČENIH PUTEM REDOVNIH SEČA OBNAVLjANjA I PROREDNIH SEČA PREDVIĐENIH OSNOVOM ILI PROGRAMOM.

U SLUČAJEVIMA IZ ST. 11. I 12. OVOG ČLANA, ČETINARSKA STABLA MOGU DA SE STAVLjAJU U PROMET AKO SU NA MESTU SEČE ŽIGOSANA, ODNOSNO OBELEŽENA NA PROPISANI NAČIN I AKO JE IZDATA PROPRATNICA, ODNOSNO OTPREMNICA.

ZA ČETINARSKA STABLA NAMENjENA ZA NOVOGODIŠNjE I DRUGE PRAZNIKE IZDAJE SE PROPRATNICA, ODNOSNO OTPREMNICA.

MINISTAR BLIŽE PROPISUJE OBLIK I SADRŽINU ŠUMSKOG ŽIGA, OBRAZAC PROPRATNICE, ODNOSNO OTPREMNICE, USLOVE I NAČIN ŽIGOSANjA POSEČENOG DRVETA I NAČIN VOĐENjA KNjIGE EVIDENCIJE.

MINISTAR DONOSI BLIŽI PROPIS O NAČINU ŽIGOSANjA, ODNOSNO OBELEŽAVANjA ČETINARSKIH STABALA, KAO I IZGLED I SADRŽINU PROPRATNICE, ODNOSNO OTPREMNICE IZ STAVA 13. OVOG ČLANA.

Planiranje i izgradnja šumskih puteva

Član 65.

Optimalna otvorenost šumskog područja sa obraćajnicama utvrđuje se planom razvoja, a planiranje i izgradnja puteva detaljno se razrađuje programom izgradnje i održavanja šumskim saobraćajnicama, koji je sastavni deo plana razvoja, kao i osnova i programa.

KONCEPCIJSKA OSNOVA PLANIRANjA RAZVOJA MREŽE ŠUMSKIH PUTEVA ODREĐUJE SE PLANOM RAZVOJA ZA ŠUMSKU OBLAST, A MREŽA ŠUMSKIH PUTEVA ZA GAZDINSKU JEDINICU DETALjNO SE PLANIRA OSNOVOM GAZDOVANjA ŠUMAMA.

Koordinaciju planiranja, izgradnje, održavanja i sufinansiranja izgradnje i održavanja puteva radi gazdovanja šumama sopstvenika i stručni nadzor vrši stručno lice zaposleno kod pravnog lica iz člana 70. stav 1. ovog zakona, uz učešće predstavnika lokalne samouprave i sopstvenika šuma.

Gazdovanje šumama u državnoj svojini

Član 70.

Šumama u državnoj svojini obuhvaćenim šumskim područjem, odnosno područjem nacionalnog parka gazduje javno preduzeće, odnosno privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, a koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Šumama u državnoj svojini koje nisu obuhvaćene šumskim područjem može da gazduje pravno lice čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, a koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, zaštitnim pojasevima drveća i šuma koje su nastale pošumljavanjem goleti nakon stupanja na snagu ovog zakona, može da gazduje pravno lice čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, a koje ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i posebnim propisima.

Pravno lice iz st. 1. do 3. ovog člana mora da ispunjava uslove u pogledu kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. OVOG ČLANA, ŠUMAMA U DRŽAVNOJ SVOJINI MOŽE DA GAZDUJE I USTANOVA KOJA JE GAZDOVALA TIM ŠUMAMA DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, AKO ISPUNjAVA USLOVE UTVRĐENE OVIM ZAKONOM I posebnim propisima.

ŠUMAMA U DRŽAVNOJ SVOJINI MOŽE DA GAZDUJE I JAVNO PREDUZEĆE ILI PRIVREDNO DRUŠTVO ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, KOJE JE DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA GAZDOVALO TIM ŠUMAMA, A KOJE ISPUNjAVA USLOVE UTVRĐENE OVIM ZAKONOM I posebnim propisima.

ZAŠTITNIM POJASEVIMA DRVEĆA I ŠUMA KOJE SU NASTALE POŠUMLjAVANjEM NEOBRASLIH POVRŠINA POSLE STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, MOŽE DA GAZDUJE JAVNO PREDUZEĆE ILI PRIVREDNO DRUŠTVO ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, A KOJE ISPUNjAVA USLOVE UTVRĐENE OVIM ZAKONOM I POSEBNIM PROPISIMA.

Ministar bliže propisuje uslove u pogledu kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti iz stava 4. ovog člana.

3. Gazdovanje šumama sopstvenika

Poslovi u šumama sopstvenika za koje se donosi program

Član 71.

Pravno lice iz člana 70. stav 1. ovog zakona pruža sopstvenicima šuma za koje se donosi program stručnu i savetodavnu podršku:

1) na izradi godišnjeg plana;

2) na izradi programa podizanja novih šuma i unapređenju stanja postojećih šuma;

3) na doznaci;

4) vrši i druge stručno-savetodavne poslove.

Poslove iz stava 1. ovog člana može da vrši i udruženje sopstvenika šuma iz člana 73. ovog zakona ako ima zaposleno stručno lice.

Poslovi iz stava 1. ovog člana u šumama sopstvenika za koje se donosi program finansiraju se iz sredstava budzeta Republike Srbije, a za teritoriju autonomne pokrajine iz budzeta autonomne pokrajine.

ČLAN 71.

PRAVNO LICE IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA PRUŽA SOPSTVENICIMA ŠUMA ZA KOJE SE DONOSI PROGRAM STRUČNU I SAVETODAVNU PODRŠKU i vrši sledeće poslove:

1) IZRADU GODIŠNjEG PLANA gazdovanja šumama;

2) IZRADU PROGRAMA PODIZANjA NOVIH ŠUMA I UNAPREĐENjA STANjA POSTOJEĆIH ŠUMA;

3) IZRADU PLANA ZAŠTITE ŠUMA OD POŽARA;

4) DOZNAKu STABALA ZA SEČU;

5) praćenje uticaja biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma;

6) žigoSANjE posečenoG drvETA i izdaVANjE propratnicE;

7) premer, obračun i evidenciju bespravno posečenog drvEta;

8) evidenciju izvršenih radova na zaštiti, gajenju i korišćenju ŠUMA u programu;

9) OBAVEŠTAVA NADLEŽNI ORGAN O BESPRAVNIM RADNjAMA;

10) VRŠI I DRUGE STRUČNO-SAVETODAVNE POSLOVE.

POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE DA VRŠI I UDRUŽENjE SOPSTVENIKA ŠUMA IZ ČLANA 73. OVOG ZAKONA, AKO IMA ZAPOSLENO STRUČNO LICE.

POSLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVLjAJU SE KAO POVERENI.

POSLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U ŠUMAMA SOPSTVENIKA ZA KOJE SE DONOSI PROGRAM FINANSIRAJU SE IZ SREDSTAVA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, A ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE IZ BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE.

Poslovi u šumama sopstvenika za koje se donosi osnova

Član 72.

Poslove iz člana 71. stav 1. ovog zakona u šumama sopstvenika za koje se donosi osnova vrši sopstvenik šuma.

POSLOVE IZ ČLANA 71. STAV 1. OVOG ZAKONA U IME I ZA RAČUN SOPSTVENIKA ŠUMA MOŽE DA OBAVLjA I DRUGO PRAVNO LICE KOJE ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE OVIM ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA.

VII. FINANSIRANjE

Sredstva za finansiranje delatnosti od opšteg interesa

Član 76.

Delatnosti od opšteg interesa iz člana 4. ovog zakona finansiraju se iz:

1) sredstava za obnovu – reprodukciju šuma;

2) budzeta Republike Srbije, autonomne pokrajine,

3) Budzetskog fonda, odnosno Budzetskog pokrajinskog fonda.

DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA IZ ČLANA 4. OVOG ZAKONA MOGU SE FINANSIRATI I IZ BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

2. Sredstva iz budzeta Republike Srbije i autonomne pokrajine

Član 80.

U budzetu Republike Srbije, odnosno budzetu autonomne pokrajine, obezbeđuju se sredstva za realizaciju prioritetnih mera iz programa razvoja iz člana 19. ovog zakona, i to za:

1) podizanje stepena šumovitosti pošumljavanjem;

2) unapređivanje stanja šumskih zasada četinara;

3) konverziju izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik;

4) proizvodnju šumskog reproduktivnog materijala;

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se u skladu sa srednjoročnim i godišnjim programom koji donosi Vlada, odnosno izvršni organ autonomne pokrajine.

SREDSTVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

ČLAN 80.

U BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE, OBEZBEĐUJU SE SREDSTVA ZA REALIZACIJU MERA IZ PROGRAMA RAZVOJA IZ ČLANA 19. OVOG ZAKONA, I TO ZA:

1) PODIZANjE STEPENA ŠUMOVITOSTI POŠUMLjAVANjEM;

2) UNAPREĐIVANjE STANjA ŠUMSKIH ZASADA;

3) PREVOĐENjE IZDANAČKIH ŠUMA U VIŠI UZGOJNI OBLIK;

4) PROIZVODNjU ŠUMSKOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA;

5) zaštitU šuma;

6) negU i obnavljanje prirodnih sastojina;

7) izgradnjU, REKONSTRUKCIJU I ODRŽAVANjE šumskih kamionskiH putEVA;

8) korišćenje ostalih potencijala šuma;

9) sanaciju POVRŠINA OŠTEĆENIH DEJSTVOM PRIRODNE nepogode;

10) izradu i realizaciju razvojnih planova u šumarstvu.

SREDSTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KORISTE SE U SKLADU SA GODIŠNjIM PROGRAMOM RASPODELE SREDSTAVA KOJI DONOSI VLADA, ODNOSNO IZVRŠNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE.

Sredstva iz stava 1. Ovog člana dodeljuju se na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

iz budzeta jedinice lokalne samouprave MOGU SE FINANSIRATI AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENjU OPŠTEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA OD ZNAČAJA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU (KOMUNALNE, SPORTSKO-REKREATIVNE I DRUGE aktivnosti i OBJEKTi), U SKLADU SA PROGRAMOM KOJI DONOSI NADLEŽNI ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE.

Izvori sredstava Budzetskog fonda

Član 82.

Sredstva Budzetskog fonda obezbeđuju se iz:

1) dela naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta;

2) budzeta Republike Srbije;

3) fondova namenjenih ruralnom razvoju, zaštiti životne sredine, zaštiti voda, regionalnom razvoju i drugih fondova;

4) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Izvori finansiranja Budzetskog fonda su i drugi prihodi, i to:

1) novčane kazne izrečene za:

– krivično delo kojim je naneta šteta šumi,

– privredni prestup ili prekršaj propisan ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obezbeđivanje reproduktivnog materijala šumskog drveća,

– privredni prestup ili prekršaj propisan drugim zakonom, ako je kažnjivim delom naneta šteta

2) oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u postupcima za utvrđivanje odgovornosti za kažnjiva dela iz stava 2. tačka 1) ovog člana;

3) sredstva ostvarena promenom namene šuma i šumskog zemljišta

4) sredstva ostvarena otuđenjem šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini;

5) sredstva ostvarena od donacija.

Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u visini od 70% prihod su budzeta Republike Srbije, a u visini od 30% prihod su budzeta jedinice lokalne samouprave.

Naknade iz st. 1. i 2. ovog člana prihod su budzeta Republike Srbije i koriste se namenski preko Budzetskog fonda.

Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta

Član 85.

Naknadu za korišćenje šuma i šumskog zemljišta plaća korisnik, odnosno sopstvenik šuma.

Osnovicu za obračun naknade iz stava 1. ovog člana, koju plaća korisnik šuma, čini ukupan godišnji prihod korisnika šuma ostvaren gazdovanjem šumama KORIŠĆENjEM ŠUMA.

Na osnovicu iz stava 2. ovog člana primenjuje se stopa od 3%.

Osnovicu za obračun naknade iz stava 1. ovog člana, koju plaća sopstvenik šume, čini tržišna vrednost izrađenih drvnih sortimenata na mestu seče.

Na osnovicu iz stava 4. ovog člana primenjuje se stopa od 5%.

Tržišna vrednost posečenog drveta iz stava 4. ovog člana jeste cena po jedinici mere koju ostvaruje korisnik šuma.

Privremeni obračun i utvrđivanje visine naknade vrši korisnik šuma u skladu sa planom poslovanja za tekuću godinu.

Privremeni obračun i uplatu naknade vrši korisnik šume do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Konačan obračun visine naknade za prethodnu godinu korisnik šuma vrši do 15. januara tekuće godine.

Obračun i utvrđivanje visine naknade za šume sopstvenika vrši se u postupku doznake.

NE PLAĆA SE NAKNADA ZA KORIŠĆENjE ŠUMA SA POVRŠINA NA KOJIMA SE VRŠI SANACIJA ŠTETA U SKLADU SA SANACIONIM PLANOM.

Korišćenje sredstava Budzetskog fonda, Budzetskog pokrajinskog

fonda i budzeta jedinice lokalne samouprave

Član 88.

Sredstva Budzetskog fonda, odnosno Budzetskog pokrajinskog fonda koriste se za sprovođenje mera utvrđenih programima PROGRAMOM razvoja iz člana 19. ovog zakona, kao i godišnjim programom korišćenja sredstava.

Od ukupno ostvarenih sredstavaBudzetskog fonda, odnosno Budzetskog pokrajinskog fonda prioritetno se rezervišu sredstva za izradu planova razvoja i programa, kao i za finansiranje mera zaštite šuma od prouzrokovanja posledica širih razmera(od požara, prenamnoženja insekata i slično), predviđenih srednjeročnim planom zaštite od požara, odnosno srednjeročnim planom šuma od biljnih bolesti i štetočina.

Sredstva budzeta jedinice lokalne samouprave iz člana 82. stav 2. i člana 84. stav 3. ovog zakona, koriste se za osnivanje novih šuma NAMENE UTVRĐENE U ČLANU 80. STAV 1. OVOG ZAKONA.

IZVEŠTAJ O TROŠENjU SREDSTAVA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DOSTAVLjA MINISTARSTVU DO 31. MARTA TEKUĆE ZA PRETHODNU GODINU.

MINISTARSTVO,ODNOSNO NADLEŽNI ORGAN AUTONOMNE POKRAJINE SREDSTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DODELjUJE NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA.

Godišnji program korišćenja sredstava za namene iz stava 1. ovog člana donosi Vlada, odnosno izvršni organ autonomne pokrajine.

Ministar bliže propisuje uslove, kao i način dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa iz stava 1. ovog člana.

Član 90.

U osnovama i programima utvrđuje se vrednost šuma na način utvrđen ovim zakonom.

Vrednost šume, u smislu ovog zakona, čini vrednost drveta, zemljišta, ostalih proizvoda i opštekorisnih funkcija šuma.

Vrednost šume utvrđena u osnovama primenjuje se u sledećim slučajevima: pravnog prometa; promene namene šuma; šumske štete; sudskih i upravnih postupaka i sporova, osim protiv konačnog poreskog upravnog akta; ocene i procene potencijala šuma za društveni razvoj; ocene uspešnosti gazdovanja šumama (pri sertifikaciji šuma); praćenja i analiziranja stanja šuma; u drugim slučajevima.

Vrednost šume utvrđuje se u godini usvajanja planova gazdovanja šumama, a u toku važenja osnova i programa vrednost dela šume se, po potrebi, utvrđuje na način utvrđen ovim zakonom.

Ministar bliže propisuje način utvrđivanja vrednosti šuma.

Sredstva za rad Komore

Član 94.

Sredstva za rad Komore su: članarine, naknade za utvrđivanje ispunjenosti uslova TAKSA za izdavanje licence, donacije, sponzorstva, pokloni i drugi izvori u skladu sa zakonom.

sredstva za osnivanje I POČETAK RADA komore obezbeđujU SE U BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE.

Komora utvrđuje visinu članarine i naknade TAKSE za izdavanje licence iz stava 1. ovog člana uz prethodnu saglasnost ministra.

Nadzor nad zakonitošću rada Komore vrši Ministarstvo.

Zakup šumskog zemljišta u državnoj svojini

Član 99.

Šume u državnoj svojini ne mogu se davati u zakup.

Šumsko zemljište u državnoj svojini može da se da u zakup do njegovog privođenja nameni utvrđenoj planovima gazdovanja šumama.

ŠUMSKOM ZEMLjIŠTU KOJE SE DAJE U ZAKUP NE MOŽE SE MENjATI NAMENA ZA VREME TRAJANjA ZAKUPA.

Član 99a

VLADA NA PREDLOG MINISTARSTVA DODELjUJE PRAVO KORIŠĆENjA ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI.

VLADA NA PREDLOG MINISTARSTVA ODUZIMA PRAVO KORIŠĆENjA ŠUMA U DRŽAVNOJ SVOJINI KORISNIKU KOJI NE ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE OVIM ZAKONOM.

DO OKONČANjA POSTUPKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ČUVANjE I ZAŠTITU ŠUMA VRŠI PRAVNO LICE IZ ČLANA 70. OVOG ZAKONA, KOGA ODREDI MINISTARSTVO.

XII. NADZOR

Član 105.

Poslove šumarskog inspektora može da vrši lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno koje je steklo obrazovanje na osnovnim studijama od najmanje četiri godine iz oblasti šumarstva, šumarskog smera i koje ima položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

ČLAN 105.

POSLOVE ŠUMARSKOG INSPEKTORA MOŽE DA VRŠI LICE KOJE IMA STEČENO VISOKO OBRAZOVANjE IZ NAUČNE OBLASTI BIOTEHNIČKE NAUKE NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U OBIMU OD NAJMANjE 240 ESPB BODOVA, MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA, SPECIJALISTIČKIM STRUKOVNIM STUDIJAMA (DIPL. INŽENjER ŠUMARSTVA, MASTER INŽENjER ŠUMARSTVA, SPECIJALISTA INŽENjER ŠUMARSTVA, SPECIJALISTA STRUKOVNI INŽENjER ŠUMARSTVA), ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANjU OD NAJMANjE ČETIRI GODINE ILI SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA NA FAKULTETU I NAJMANjE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA U STRUCI.

Prava i dužnosti šumarskog inspektora

Član 108.

U vršenju poslova šumarske inspekcije šumarski inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje i proverava:

1) sprovođenje planova gazdovanja šumama;

2) izvođačke projekte čijom se realizacijom ostvaruju kvalitetni drvnisortimenti (tehnička oblovina);

3) da li se na postrojenjima za primarnu preradu drveta prerađuje žigosano drvo;

4) da li se šumom koja je prostornim ili urbanističkim planom (bez obzira na to da li je utvrđen opšti interes) određena da bude građevinsko zemljište gazduje do njenog privođenja planiranoj nameni u skladu sa ovim zakonom;

5) da li se opasne i štetne materije ispuštaju i odlažu u šumi i na šumskom zemljištu;

6) da li se šumsko zemljište dato u zakup koristi u skladu sa odredbama ovog zakona do privođenja nameni;

7) da li se seča šuma vrši u skladu sa odredbama člana 59. ovog zakona;

8) da li korisnik mineralnih sirovina na šumskom zemljištu poseduje neophodnu dokumentaciju za korišćenje mineralnih sirovina;

9) da li se promena namene šuma vrši u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnim propisom kojim se uređuje promena namene šume i šumskog zemljišta;

10) poslovne knjige i ostalu dokumentaciju radi kontrole primene ovog zakona;

11) održavanje i uspostavljanje šumskog reda;

12) sprovođenje srednjoročnog plana zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina;

13) da li se sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta i naknade za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma koriste u skladu sa ovim zakonom;

14) sprovođenje mera koje se finansiraju sredstvima Budzetskog fonda, odnosno Budzetskog pokrajinskog fonda;

15) da li se sprovode i druge odredbe propisane ovim zakonom.

ČLAN 108.

U vršenju poslova šumarske inspekcije šumarski inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje i proverava:

1) da li se promena namene šuma vrši u skladu sa odredbama ovog zakona;

2) da li se šumom ZA KOJU JE IZVRŠENA PROMENA NAMENE gazduje do njenog privođenja planiranoj nameni u skladu sa ovim zakonom (ČLAN 10. STAV 5);

3) izradu i sprovođenje planova gazdovanja šumama;

4) sprovođenje godišnjeg plana gazdovanja šumama, izvođačkog projekta gazdovanja šumama i sanacionog plana;

5) da li se U planovima gazdovanjA šumama vodi evidencija izvršenih radova u šumi i šumska hronika U SKLADU SA čl. 34. i 35. OVOG ZAKONA;

6) sprovođenje mera zaštite šuma u skladu sa odredbama Čl. 39. – 44. OVOG ZAKONA;

7) sprovođenje mera zaštite šuma od požara u skladu sa odredbama čl. 46. STAV 10. OVOG ZAKONA;

8) da li se odabiranje, obeležavanje, evidentiranje stabala za seču, odnosno doznaka stabala sprovodi u skladu sa odredbama čl. 57. i 58. OVOG ZAKONA;

9) da li se seča šuma vrši u skladu sa odredbama člana 59. OVOG ZAKONA;

10) da li se promet, žigosanje POSEČENOG DRVETA i izdavanje propratnice, odnosno otpremnice vrši u skladu sa odredbama člana 60. OVOG ZAKONA;

11) da li se na postrojenjima za preradu drveta skladišti, evidentira i prerađuje žigosano drvo, i da li je za isto izdata otpremnica odnosno propratnica u skladu sa ovim zakonom;

12) da li se promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike vrši u skladu sa odredbama člana 60. OVOG ZAKONA;

13) održavanje i uspostavljanje šumskog reda;

14) da li se šumske saobraćajnice izgrađuju u skladu sa odredbama člana 64. OVOG ZAKONA;

15) da li se radovi u šumama sopstvenika – fizičkih lica sprovode u skladu sa odredbama člana 71. OVOG ZAKONA;

16) obračun i plaćanje naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta;

17) da li se sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta koriste u skladu sa ovim zakonom;

18) sprovođenje mera koje se finansiraju sredstvima Budzetskog fonda, odnosno Budzetskog pokrajinskog fonda;

19) da li su ispunjeni uslovi za obavljanje poslova u šumarstvu u skladu sa odredbom članA 97. OVOG ZAKONA;

20) da li se šumsko zemljište daje u zakup i koristi u skladu sa odredbama člana 99. OVOG ZAKONA;

21) poslovne knjige i ostalu dokumentaciju, radi kontrole primene ovog zakona;

22) da li se sprovode i druge odredbe propisane ovim zakonom.

Mere koje nalaže šumarski inspektor

Član 109.

U vršenju poslova iz člana 108. ovog zakona šumarski inspektor je ovlašćen i dužan da:

1) privremeno obustavi korišćenje šuma koje se ne vrši pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

2) privremeno oduzme šumske proizvode i predmete kojima je izvršen privredni prestup, krivično delo, odnosno prekršaj i predmete koji su nastali ili pribavljeni izvršenjem tih radnji;

3) obračuna šumsku štetu i naloži licu da istu uplati na račun Budzetskog fonda, odnosno Budzetskog pokrajinskog fonda;

4) naloži izvršavanje radova određenih planovima gazdovanja šumama, čije bi neizvršenje u predviđenom roku prouzrokovalo štetne posledice;

5) u hitnim slučajevima, u kojima bi nastupila šteta po opšti interes, naredi mere za sprečavanje štete;

6) izrekne fizičkom ili pravnom licu novčanu kaznu na licu mesta za prekršaje predviđene ovim zakonom;

7) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup zbog kršenja odredbi ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

8) preduzme i druge mere u skladu sa ovim zakonom.

Mere iz stava 1. tač. 1) do 6) TAČ. 1), 2), 4) I 5)ovog člana šumarski inspektor nalaže rešenjem.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 111.

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) vrši pustošenje i krčenje šuma (član 9. stav 1. tačka 1);

2) vrši čistu seču šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma (član 9. stav 1. tačka 2);

3) vrši seču koja nije u skladu s planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 3);

4) vrši seču stabala retkih i zaštićenih vrsta drveća (član 9. stav 1. tačka 4);

5) vrši podbeljivanje stabala (član 9. stav 1. tačka 5);

6) vrši seču semenskih sastojina i semenskih stabala koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 8);

7) vrši promenu namene šuma i šumskog zemljišta suprotno odredbi člana 10. stav 1. ovog zakona;

8) vrši seču stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća, utvrđenih posebnim propisom (član 13. stav 1);

9) ne izvrši sanaciju šume pošumljavanjem u skladu sa članom 16. stav 1. ovog zakona;

10) ne izvrši sanaciju starih sečišta i požarišta u skladu sa planovima gazdovanja šumama (član 16. stav 3);

11) ne izvrši rekultivaciju zemljišta na kojem se nalazi odlagalište jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija pod uslovima i na način propisan odredbom člana 16. stav 4. ovog zakona;

12) ne donese osnovu (član 25. stav 1);

13) ne sprovodi planove gazdovanja šumama u skladu sa odredbom člana 29. ovog zakona;

14) ne donese godišnji plan u skladu sa odredbama člana 30. ovog zakona;

15) ne donese izvođački projekat u skladu sa odredbama člana 31. ovog zakona;

16) ne donese projekat korišćenja ostalih šumskih proizvoda i projekat za korišćenje ostalih funkcija šuma u skladu sa odredbama člana 32. ovog zakona;

17) ne donese projekat za podizanje zasada kratkog proizvodnog ciklusa u skladu sa odredbama člana 33. ovog zakona;

18) ne vrši poslove čuvanja šuma u skladu sa članom 39. st. 1. i 3. ovog zakona;

19) ne prati zdravstveno stanje šuma i njihovu ugroženost od elementarnih nepogoda (član 39. stav 2);

20) ne organizuje službu čuvanja šuma (član 39. stav 4);

21) ne prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i ne preduzima blagovremeno mere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta (član 42. stav 1);

22) ne izdvaja sredstva za reprodukciju šuma odnosno sredstva za amortizaciju intenzivnih šumskih zasada u skladu sa osnovom (član 77. stav 2);

23) koristi sredstva za obnovu – reprodukciju šuma suprotno odredbi člana 77. stav 3. ovog zakona;

24) ne vrši obračun i evidenciju sredstava iz člana 77. ovog zakona, odnosno ne vodi evidenciju korišćenja tih sredstava (član 79);

25) koristi sredstva Budzetskog fonda, odnosno Budzetskog pokrajinskog fonda suprotno članu 88. ovog zakona.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom zakonom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću, odnosno zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene dužnosti, u trajanju od šest meseci do pet godina.

Za privredni prestup iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) i 8) ovog člana pravnom licu pored novčane kazne može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje privrednog prestupa ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem privrednog prestupa.

Privredni prestup

ČLAN 111.

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) vrši ILI DOZVOLI pustošenje i krčenje šuma (član 9. stav 1. tačka 1);

2) vrši ILI DOZVOLI čistu seču šuma koja nije planirana kao redovan vid obnavljanja šuma (član 9. stav 1. tačka 2);

3) vrši seču koja nije u skladu s planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 3);

4) vrši ILI DOZVOLI seču stabala zaštićenih I STROGO ZAŠTIĆENIH vrsta drveća (član 9. stav 1. tačka 4);

5) vrši ILI DOZVOLI podbeljivanje stabala (član 9. stav 1. tačka 5);

6) vrši ILI DOZVOLI seču semenskih sastojina i semenskih stabala koja nije predviđena planovima gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 8);

7) vrši promenu namene šuma i šumskog zemljišta suprotno odredbi člana 10. stav 1. ovog zakona;

8) PRE IZVRŠENE SEČE NE UPLATI NAKNADU ZA PROMENU NAMENE ŠUMA (ČLAN 11. STAV 2);

9) vrši seču stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća, utvrđenih posebnim propisom (član 13. stav 1);

10) ne izvrši sanaciju u skladu sa članom 16. stav 1. OVOG ZAKONA;

11) ne VRŠI SANACIJU OŠTEĆENIH ŠUMA U SKLADU SA SANACIONIM PLANOM (član 16. stav 3);

12) AKO NE DONESE SANACIONI PLAN U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 16. STAV 6. OVOG ZAKONA;

13) ne izvrši rekultivaciju zemljišta na kojem se nalazi odlagalište jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija pod uslovima i na način propisan odredbom člana 16. stav 8. OVOG ZAKONA;

14) ne donese osnovu, odnosno program u skladu sa članom 25. OVOG ZAKONA;

15) ne izvrši izmene i dopune osnove, odnosno programa (član 25. STAV 5);

16) AKO NE DONESE OSNOVU U SKLADU SA ČLANOM 27. STAV 2. OVOG ZAKONA;

17) ako se vrši seča šuma posle isticanja roka važenja osnove odnosno programa (član 27. stav 3);

18) AKO NE SPROVODI MERE ZAŠTITE ŠUMA U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 27. STAV 4. OVOG ZAKONA;

19) ne sprovodi planove gazdovanja šumama u skladu sa odredbom člana 29. OVOG ZAKONA;

20) ne donese godišnji plan u skladu sa odredbama člana 30. OVOG ZAKONA;

21) ne donese izvođački projekat u skladu sa odredbama člana 31. OVOG ZAKONA;

22) ne vrši poslove čuvanja šuma u skladu sa članom 39. stAV 1. OVOG ZAKONA;

23) ne organizuje službu čuvanja šuma u skladu sa članom 39. stav 2. OVOG ZAKONA;

24) ne prati uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i ne preduzima blagovremeno mere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta (član 42. stav 1);

25) ne izgradi I ODRŽAVA protivpožarnu infrastrukturu u sklaDU SA ODREDBAMA ČLANA 46 STAV 10 OVOG ZAKONA;

26) VRŠI ILI DOZVOLI SEČU ŠUME SUPROTNO ODREDBI ČLANA 57. OVOG ZAKONA;

27) ako vrši seču šume suprotno odredbi člana 59. OVOG ZAKONA;

28) vrši ILI DOZVOLI izgradnju objekata u šumama suprotno članu 63. OVOG ZAKONA;

29) planiranje, gradnju, održavanje i korišćenje tehničkeinfrastrukture vrši suprotno članu 64. OVOG ZAKONA;

30) ne izdvaja sredstva za reprodukciju šuma, odnosno sredstva za amortizaciju intenzivnih šumskih zasada u skladu sa osnovom (čl. 77. stav 2. i ČLAN 78);

31) koristi sredstva za obnovu – reprodukciju šuma suprotno odredbi člana 77. stav 3. ovog zakona;

32) ne vrši obračun i evidenciju sredstava iz člana 77. ovog zakona, odnosno ne vodi evidenciju korišćenja tih sredstava (član 79);

33) NE VRŠI OBRAČUN I UPLATU NAKNADE U SKLADU SA ČLANOM 85. OVOG ZAKONA;

34) KORISTI SREDSTVA BUDžETSKOG FONDA, ODNOSNO BUDžETSKOG POKRAJINSKOG FONDA SUPROTNO ČLANU 88. OVOG ZAKONA;

35) vrši otuđivanje šume i šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 1. OVOG ZAKONA;

36) vrši zamenu šume ili šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 2. ovog zakona;

37) AKO ŠUMU I ŠUMSKO ZEMLjIŠTE DAJE U ZAKUP SUPROTNO ODREDBAMA ČLANA 99. OVOG ZAKONA.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom KAZNOM od 100.000 do 200.000 dinara.

Član 112.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) vrši pašu, brst stoke, kao i žirenje u šumi (član 9. stav 1. tačka 6);

2) vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda (gljive, plodovi, lekovito bilje, puževi i drugo) iz člana 9. stav 1. tačka 7) ovog zakona;

3) koristi kamen, šljunak, pesak, humus, zemlju i treset, osim za izgradnju infrastrukturnih objekata za gazdovanje šumama (član 9. stav 1. tačka 9);

4) vrši samovoljno zauzimanje šuma, uništavanje ili oštećivanje šumskih zasada, oznaka i graničnih znakova, kao i izgradnju objekata koji nisu u funkciji gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 10);

5) vrši odlaganje smeća i štetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i zagađivanje šuma na bilo koji način (član 9. stav 1. tačka 11);

6) preduzima druge radnje kojima se slabi prinosna snaga šume ili ugrožavaju funkcije šume (član 9. stav 1. tačka 12);

7) ne vrši evidentiranje radova, odnosno ne vodi knjigu šumske hronike, u skladu sa odredbama čl. 34. i 35. ovog zakona;

8) ne postupa u skladu s preporukama i predlozima pravnog lica koje vrši izveštajno-dijagnozno prognozne poslove radi praćenja zdravstvenog stanja i sprovođenje mera zaštite šuma od biljnih bolesti i štetočina, kao i ako ne dostavlja uzorke materijala u roku, na način i po postupku utvrđenom u planu iz člana 43. stav 1. ovog zakona (član 44. st. 3. i 4);

9) ne donese plan zaštite šuma od požara u skladu sa odredbama člana 46. st. 1. do 4. ovog zakona;

10) ne obavesti najbližu vatrogasno-spasilačku jedinicu pri ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine o nastanku požara i ne dostavi izveštaj Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine u roku od osam dana od dana izbijanja požara (član 46. st. 6. i 7);

11) pali otvorenu vatru u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume (član 47. stav 1);

12) ne nadoknadi štetu sopstveniku, odnosno korisniku šume za štetu nanesenu šumi (član 48. stav 1);

13) u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume vrši odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje (član 49. stav 1);

14) ne spreči odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada u šumi i neposrednoj blizini šume i ne obavesti o tome Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine (član 49. stav 2);

15) ne spreči u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje i ako ne preduzme sve mere sanacije oštećene šume (član 49. stav 3);

16) vrši odvodnjavanje i izvođenje drugih radova kojima se vodni režim u šumi menja tako da se ugrožava opstanak i vitalnost šume (član 50. stav 1);

17) pri izradi i sprovođenju projekata uređivanja izvorišta voda u šumskim ekosistemima postupa suprotno odredbi člana 50. stav 2. ovog zakona;

18) za radove iz člana 50. st. 1. i 2. ovog zakona nije pribavio saglasnost Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine (član 50. stav 3);

19) postupi suprotno zabranama iz člana 51. stav 1. ovog zakona;

20) ne obeleži deo šume sa ograničenim pristupom vidljivim znakovima upozorenja (član 51. stav 4);

21) vrši pašu, brst ili žirenje u šumi suprotno odredbama člana 52. ovog zakona;

22) ne održava brojnost i vrste divljači na takvom nivou da se ne narušava biološka ravnoteža šumskog ekosistema i ako ne sprečava sprovođenje ciljeva gazdovanja šumom (član 53. stav 1);

23) donosi planske dokumente u lovstvu koji nisu u skladu sa planom razvoja, osnovama i programima (član 53. stav 2);

24) vrši intenzivno gajenje krupne divljači u ograđenim površinama u šumama u kojima je u toku proces obnavljanja (podmlađivanja) (član 53. stav 3);

25) vrši gazdovanje semenskim objektima suprotno odredbi člana 54. ovog zakona;

26) vrši radove u semenskim objektima suprotno odredbi člana 55. ovog zakona;

27) ne obezbeđuje šumski reproduktivni materijal autohtonih vrsta drveća u skladu sa Bilansom (član 56. stav 1);

28) vrši odabiranje, obeležavanje i evidentiranje stabala za seču suprotno odredbi člana 57. ovog zakona;

29) vrši doznaku suprotno odredbama člana 58. st. 1. do 6. ovog zakona;

30) vrši seču šuma suprotno odredbama člana 59. st. 1. do 3. ovog zakona;

31) vrši promet drveta posečenog u šumi i van šume, odnosno proizvedenih drvnih sortimenata koji nisu žigosani jasno vidljivim šumskim žigom (član 60. stav 1);

32) žigosanje posečenog drveta ne vrši stručno lice iz člana 60. stav 3. ovog zakona;

33) vrši preradu drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano na način propisan ovim zakonom (član 60. stav 5);

34) ne izvrši evidenciju o prijemu drveta u knjizi evidencije u postrojenju za mehaničku preradu drveta (član 60. stav 6);

35) ne uspostavi i ne održava šumski red (član 61. st. 1. i 2);

36) vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda suprotno odredbi člana 62. ovog zakona;

37) vrši izgradnju objekata u šumama suprotno članu 63. ovog zakona;

38) planiranje, gradnju, održavanje i korišćenje tehničke infrastrukture vrši suprotno članu 64. ovog zakona;

39) koristi i održava šumske puteve suprotno odredbama člana 66. st. 1. do 3. ovog zakona;

40) koristi šumske puteve za sportska takmičenja suprotno odredbi člana 66. stav 4. ovog zakona;

41) ne vodi katastar šumskih puteva koji se koriste za potrebe gazdovanja šumama (član 66. stav 5);

42) ne vodi i ne održava evidenciju šuma i šumskog zemljišta u skladu sa članom 67. st. 1. i 2. ovog zakona;

43) ne sprovede mere gazdovanje šumama utvrđene programom (član 73. stav 3);

44) vrši izvođenje radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, a ne ispunjava uslove iz člana 97. stav 1. ovog zakona;

45) vrši otuđivanje šume i šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 1;

46) vrši zamenu šume ili šumskog zemljišta u državnoj svojini suprotno odredbi člana 98. stav 2. ovog zakona;

47) daje u zakup šumu u državnoj svojini (član 99. stav 1);

48) daje u zakup šumsko zemljište u državnoj svojini suprotno odredbi člana 99. stav 2. ovog zakona;

49) proda šumu koju nije prethodno ponudio na prodaju korisniku šume, ako se ona graniči sa šumom u državnoj svojini (član 100. st. 1. i 2);

50) ne dozvoli slobodan pristup licima koja snimaju stanje šuma radi izrade planova gazdovanja šumama, odnosno projekata komasacije ili arondacije zemljišta i šuma (član 102. stav 3);

51) ne uspostavi i ne vodi evidenciju propisane dokumentacije o sticanju prava svojine (član 102. stav 4);

52) ne donese program ograničavanja i ne izvrši ograničavanje svojih šuma u skladu sa tim programom (član 103. st. 1. i 2);

53) ne pribavi saglasnost Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine na godišnji program ograničavanja šuma (član 103. stav 3.);

54) ne postupi po rešenju šumarskog inspektora u skladu sa ovim zakonom.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2), 3), 5), 10), 12), 15), 20), 27), 29), 30), 32), 35) i 43) ovog člana pored novčane kazne može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Prekršaj pravnog lica

Član 112.

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE AKO:

1) vrši ILI DOZVOLI pašu, brst stoke, kao i žirenje u šumi (član 9. stav 1. tačka 6);

2) vrši ILI DOZVOLI sakupljanje ostalih šumskih proizvoda (gljive, plodovi, lekovito bilje, puževi i drugo) iz člana 9. stav 1. tačka 7) OVOG ZAKONA;

3) koristi kamen, šljunak, pesak, humus, zemlju i treset, osim za izgradnju infrastrukturnih objekata za gazdovanje šumama (član 9. stav 1. tačka 9);

4) vrši ILI DOZVOLI samovoljno zauzimanje šuma, uništavanje ili oštećivanje šumskih zasada, oznaka i graničnih znakova, kao i izgradnju objekata koji nisu u funkciji gazdovanja šumama (član 9. stav 1. tačka 10);

5) vrši ILI DOZVOLI odlaganje smeća i štetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i zagađivanje šuma na bilo koji način (član 9. stav 1. tačka 11);

6) preduzima druge radnje kojima se slabi prinosna snaga šume ili ugrožavaju funkcije šume (član 9. stav 1. tačka 12);

7) NE DONESE PROJEKAT ZA PODIZANjE ZASADA KRATKOG PROIZVODNOG CIKLUSA (ČLAN 33);

8) ne vrši evidentiranje radova, odnosno ne vodi knjigu šumske hronike, u skladu sa odredbama čl. 34. i 35. ovog zakona;

9) NE SPROVODI MERE ZAŠTITE ŠUMA U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 44. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA;

10) NE DONESE PLAN ZAštite šuma od požara u skladu sa članom 46. St. 2. I 3. OVOG ZAKONA;

11) NE PRIKUPLjA PODATKE O ŠUMSKIM POŽARIMA, NE VODI EVIDENCIJU I NE DOSTAVLjA IH NADLEŽNOM MINISTARSTVU (ČLAN 46. STAV 6);

12) NE DOSTAVI IZVEŠTAJ O NASTALOJ ŠTETI U SKLADU SA ČLANOM 46. STAV 8. OVOG ZAKONA;

13) pali otvorenu vatru u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume (član 47. stav 1);

14) u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 M od šume vrši odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje (član 49. stav 1);

15) ne spreči odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada u šumi i neposrednoj blizini šume i ne obavesti o tome Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine (član 49. stav 2);

16) ne spreči u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200 m od šume odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada, kao i izgradnju objekata za njihovo skladištenje, preradu ili uništavanje i ako ne preduzme sve mere sanacije oštećene šume (član 49. sTAV 3);

17) vrši odvodnjavanje i izvođenje drugih radova kojima se vodni režim u šumi menja tako da se ugrožava opstanak i vitalnost šume (član 50. stav 1);

18) pri izradi i sprovođenju projekata uređivanja izvorišta voda u šumskim ekosistemima postupa suprotno odredbi člana 50. stav 2. OVOG ZAKONA;

19) za radove iz člana 50. st. 1. i 2. ovog zakona nije pribavio saglasnost Ministarstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnOG organA autonomne pokrajine (član 50. stav 3)

20) postupi suprotno zabranama iz člana 51. stav 1. OVOG ZAKONA;

21) ne obeleži deo šume sa ograničenim pristupom vidljivim znakovima upozorenja (član 51. stav 4);

22) vrši pašu, brst ili žirenje u šumi suprotno odredbama člana 52. ovog zakona;

23) ne održava brojnost i vrste divljači na takvom nivou da se ne narušava biološka ravnoteža šumskog ekosistema i ako ne sprečava sprovođenje ciljeva gazdovanja šumom (član 53. stav 1);

24) donosi planske dokumente u lovstvu koji nisu u skladu sa planom razvoja, osnovama i programima (član 53. stav 2);

25) vrši intenzivno gajenje krupne divljači u ograđenim površinama u šumama u kojima je u toku proces obnavljanja (podmlađivanja) (član 53. stav 3);

26) vrši gazdovanje semenskim objektima suprotno odredbi člana 54. OVOG ZAKONA;

27) vrši radove u semenskim objektima suprotno odredbi člana 55. OVOG ZAKONA;

28) ne obezbeđuje šumski reproduktivni materijal autohtonih vrsta drveća u skladu sa Bilansom (član 56. stav 1);

29) vrši doznaku suprotno odredbama člana 58. OVOG ZAKONA;

30) vrši ILI DOZVOLI promet KUPOVINU, PRODAJU, POKLANjANjE, SKLADIŠTENjE I PREVOZ SAOBRAĆAJNIM SREDSTVIMA drveta posečenog u šumi i DRVETA IZ ČLANA 5. STAV 3. OVOG ZAKONA kojE niJE žigosanO vidljivim šumskim žigom I ZA KOJE NIJE IZDATA OTPREMNICA, ODNOSNO PROPRATNICA KOJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PRATI DRVO U PROMETU (član 60. stav 1);

31) žigosanje posečenog drveta ne vrši stručno lice iz člana 60. stav 5. OVOG ZAKONA;

32) vrši preradu I SKLADIŠTENjE drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano I AKO ZA ISTO NIJE IZDATA OTPREMNICA ODNOSNO PROPRATNICA NA NAČIN PROPISAN OVIM ZAKONOM (član 60. stav 7);

33) ne izvrši evidenciju o prijemu drveta u knjizi evidencije u postrojenju za mehaničku preradu drveta (član 60. stav 9);

34) vrši seču četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60. 10 I 11 OVOG ZAKONA;

35) VRŠI ILI DOZVOLI PROMET ČETINARSKIH STABALA ZA NOVOGODIŠNjE I DRUGE PRAZNIKe SUPROTNO ODREDBAMA ČLana 60. st. 4 -13.OVOG ZAKONA;

36) ne uspostavi i ne održava šumski red (član 61. st. 1. i 2);

37) vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda suprotno odredbi člana 62. ovog zakona;

38) koristi i održava šumske puteve suprotno odredbama člana 66. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA:

39) koristi šumske puteve za sportska takmičenja suprotno odredbi člana 66. stav 4. ovog zakona;

40) ne vodi KATASTAR šumskih puteva koji se koriste za potrebe gazdovanja šumama (član 66. stav 5);

41) ne vodi i ne održava evidenciju šuma i šumskog zemljišta u skladu sa članom 67. st. 1. i 2. ovog zakona;

42) NE SPROVODI POSLOVE PREDVIĐENE U ČLANU 71. OVOG ZAKONA;

43) ne sprovede mere gazdovanje šumama utvrđene programom (član 73. stav 3);

44) vrši ILI DOZVOLI izvođenje radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, a ne ispunjava uslove iz člana 97. stav 1. ovog zakona;

45) proda šumu koju nije prethodno ponudio na prodaju korisniku šume, ako se ona graniči sa šumom u državnoj svojini (član 100. st. 1. i 2);

46) ne dozvoli slobodan pristup licima koja snimaju stanje šuma radi izrade planova gazdovanja šumama, odnosno projekata komasacije ili arondacije zemljišta i šuma (član 102. stav 3);

47) ne uspostavi i ne vodi evidenciju propisane dokumentacije o sticanju prava svojine (član 102. stav 4);

48) ne donese program ograničavanja i ne izvrši ograničavanje svojih šuma u skladu sa tim programom (član 103. st. 1. i 2);

49) ne pribavi saglasnost Ministarstva, a na teritroriji autonomne pokrajine nadležnog organa autonomne pokrajine na godišnji program ograničavanja šuma (član 103. stav 3);

50) ne postupi po rešenju šumarskog inspektora u skladu sa ovim zakonom;

51) ONEMOGUĆI ŠUMARSKOM INSPEKTORU VRŠENjE RADNjI IZ ČLANA 107. OVOG ZAKONA.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2), 3), 30), 31), 32), 33), 34), 35) I 37) ovog člana pored novčane kazne IZRIČE SE I zaštitna mera oduzimanja PROIZVODA koji su pribavljeni izvršenjem prekršaja.

ODUZETI PROIZVODI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DAJU SE NA RASPOLAGANjE PRAVNOM LICU IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA RADI PRODAJE JAVNOM LICITACIJOM U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

SREDSTVA OSTVARENA OD PRODAJE PROIZVODA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, UMANjENA ZA TROŠKOVE MANIPULACIJE I SKLADIŠTENjA.

PREKRŠAJ PREDUZETNIKA

ČLAN 112A

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) vrši seču stabala suprotno odredbi člana 57. OVOG ZAKONA;

2) vrši ILI DOZVOLI promet KUPOVINU, PODAJU, POKLANjANjE, SKLADIŠTENjE I PREVOZ SAOBRAĆAJNIM SREDSTVIMA drveta posečenog u šumi i DRVETA IZ ČLANA 5. STAV 3. OVOG ZAKONA kojE niJE žigosaNO jasno vidljivim šumskim žigom I ZA KOJE NIJE IZDATA OTPREMNICA, ODNOSNO PROPRATNICA. KOJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PRATI DRVO U PROMETU (član 60. stav 1);

3) vrši preradu i skladištenje drveta na postrojenjima za mehaničku preradu drveta ako drvo nije žigosano na način propisan ovim zakonom (član 60. stav 7);

4) ne izvrši evidenciju o prijemu drveta u knjizi evidencije u postrojenju za mehaničku preradu drveta (član 60. stav 9);

5) ne uspostavi i ne održava šumski red (član 61. st. 1. i 2);

6) vrši sakupljanje ostalih šumskih proizvoda suprotno odredbi člana 62. ovog zakona;

7) vrši izgradnju objekata suprotno odredbama člana 63. stav 2. OVOG ZAKONA;

8) vrši izvođenje radova na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, a ne ispunjava uslove iz člana 97. stav 1. OVOG ZAKONA;

9) vrši seču četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60. STAV 10. I 11. OVOG ZAKONA;

10) vrši promet četinarskih stabala za novogodišnje i druge praznike suprotno odredbama člana 60. stav 13. OVOG ZAKONA;

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 6), 9) I 10) ovog člana, pored novčane kazne IZRIČE SE I zaštitna mera oduzimanja PROIZVODA KOJI SU PRIBAVLjENI IZVRŠENjEM PREKRŠAJA.

ODUZETI PROIZVODI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DAJU SE NA RASPOLAGANjE PRAVNOM LICU IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA RADI PRODAJE JAVNOM LICITACIJOM U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

SREDSTVA OSTVARENA OD PRODAJE PROIZVODA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, UMANjENA ZA TROŠKOVE MANIPULACIJE I SKLADIŠTENjA.

Prekršaj fizičkog lica

Član 113.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 107. i člana 111. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 19) i 21) i člana 112. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 19), 21), 28), 29), 35), 36), 49), 50), 53) i 54) ovog zakona.

Za prekršaj iz člana 111. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) i 8) i člana 112. tač. 1), 2), 3), 5), 11) 14), 16), 21), 30) i 35) ovog zakona, pored novčane kazne, može se izreći zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja ili su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Za prekršaje iz člana 112. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 11), 13), 15), 16), 19), 21), 35), 36), 53) i 54) ovog zakona, šumarski inspektor može naplatiti novčanu kaznu na licu mesta fizičkom licu ako učini radnje, u iznosu od 5.000 dinara.

ČLAN 113.

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE AKO ONEMOGUĆI IZVRŠENjE RADNjI IZ ČL. 41. I 107. I DOZVOLI ILI IZVRŠI RADNjE IZ ČLANA 111. STAV 1. TAČ. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), 22), 26), 27), 28) I 33) I ČLANA 112. STAV 1. TAČ. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 13),14), 15), 16) 17) 18), 19),20), 21), 22), 30), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 45), 46) I 50) OVOG ZAKONA.

ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 111. STAV 1. TAČ. 2), 3),4), 5), 6), 9), 26) I 27) I ČLANA 112. STAV 1 TAČ. 2, 3), 30), 32) I 35) OVOG ZAKONA, PORED NOVČANE KAZNE, IZRIČE SE I ZAŠTITNA MERA ODUZIMANjA PROIZVODA KOJI SU PRIBAVLjENI IZVRŠENjEM PREKRŠAJA.

ODUZETI PROIZVODI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DAJU SE NA RASPOLAGANjE PRAVNOM LICU IZ ČLANA 70. STAV 1. OVOG ZAKONA RADI PRODAJE JAVNOM LICITACIJOM U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

SREDSTVA OSTVARENA OD PRODAJE PROIZVODA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE, UMANjENA ZA TROŠKOVE MANIPULACIJE I SKLADIŠTENjA.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 57.

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME” DUŽNO JE DA SVOJE POSLOVANjE USKLADI SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 119/12, 116/13 – AUTENTIČNO TUMAČENjE I 44/14) U ROKU OD ŠEST MESECI OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

DANOM USKLAĐIVANjA POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRESTAJU DA VAŽE ODREDBE ČL. 9. – 20. ZAKONA O ŠUMAMA („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 46/91, 83/92, 53/93 – DR. ZAKON, 54/93, 60/93 – ISPRAVKA, 67/93 – DR. ZAKON, 48/94 – DR. ZAKON, 54/96 I 101/05 – DR. ZAKON).

ČLAN 58.

PLANOVI RAZVOJA ŠUMSKIH OBLASTI DONEĆE SE U ROKU OD PET GODINA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

DO DONOŠENjA PLANOVA RAZVOJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE PLANOVI RAZVOJA DONETI NA OSNOVU ZAKONA O ŠUMAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 30/10 I 93/12).

PLANOVI RAZVOJA ŠUMSKIH PODRUČJA, ČIJA JE IZRADA ZAPOČETA DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, DONEĆE SE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O ŠUMAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 30/10 I 93/12).

ČLAN 59.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, OSIM ODREDBE ČLANA 47. STAV 2. OVOG ZAKONA KOJA SE PRIMENjUJE OD 1. JANUARA 2016. GODINE.

Popis šuma i šumskih zemljišta šumskih područja

Južnomoravsko šumsko područje

1) državne šume i šumska zemljišta (u daljem tekstu: državne šume) obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Bosilegrad, Klisura, Vardenik, Borovik, Južna Morava, Kukavica I, Kukavica II, Kukavica III, Kopiljak – Kruškar, Granična šuma, Karpina, Petrova Gora, Soboršnica, Trgovište, Zarbinska reka, Kozjak, Rujan, Trnovačka reka, Dupilo i Preševo;

2) državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a koje nisu obuhvaćene gazdinskim jedinicama (u daljem tekstu: neuređene državne šume) a nalaze se na teritorijama grada Vranje i opština: Bosilegrad, Surdulica, Trgovište, Vladičin Han, Bujanovac i Preševo;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Vranje i opština: Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Vranje i opština: Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo.

2. Jablaničko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Kukavica I, Kukavica II, Kačer – Zeleničje, Petrova Gora – Sokolov vis, Velja Glava – Kopiljak, Zajčevac – Ajkobila – Šajić, Gornja Jablanica, Radevačka česma, Šilovačke šume, Sveti Jovan, Donja Vlasina, Bukova Glava – Čobanac, Barnos – Vidnjište, Gornja Vlasina, Leskovačko polje, Pusta reka;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama grada Leskovac i opština: Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i Crna Trava;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Leskovac i opština: Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i Crna Trava;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Leskovac i opština: Lebane, Medveđa, Bojnik, Vlasotince i Crna Trava.

3. Nišavsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Nišava, Stara Planina II – Topli Dol, Stara Planina II – Arbinje, Stara Planina I – Široke Luke, Stara Planina I – Prelesje, Vidlič, Zavoj, Belava, Vlaška planina, Greben, Tumba – Rakitska Gora, Tegošnica, Rnjos i Suva Planina;

2) neuređene državne šume kojima gazduju opštine: Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Babušnica, Pirot i Dimitrovgrad.

4. Moravsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Veliki Jastrebac, Mali Jastrebac II, Suva Planina I – Trem, Šljivovački Vis, Rinjska Planina, Babička Gora, Obla Glava, Seličevica – Koritnik, Kamenički Vis I, Kamenički Vis II, Suva Planina I – Rakoš, Suva Planina III, Bukovik – Aleksinački, Bukovik – Mratinja, Rtanj, Svrljiško – Gulijanske Planine, Mali Jastrebac I, Lipovačko – Crnobarske šume, Ozren – Leskovik, Devica;

2) neuređene državne šume kojima gazduju grad Niš i opštine: Aleksinac, Bela Palanka, Gadzin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig i Sokobanja;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Niš i opština: Aleksinac, Bela Palanka, Gadzin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig i Sokobanja;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Niš i opština: Aleksinac, Bela Palanka, Gadzin Han, Doljevac, Svrljig i Sokobanja.

5. Topličko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Slepi Jelik, Lukovske Šume, Babica, Šumata, Rankovica, Sagonjska Crna Čuka, Alilovica, Dugi Deo – Banjska Crna Čuka, Rudare, Kravare, Dobri Do, Ravna Planina, Prolom, Sokolovica, Javorac, Veliki Jastrebac – Blački, Veliki Jastrebac – Prokupački, Mali Jastrebac, Vidojevica, Pasjača, Radan – Arbanaška;

2) neuređene državne šume kojima gazduju opštine: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i Žitorađa;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i Žitorađa;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Merošina i Žitorađa.

6. Timočko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Vrška Čuka – Babajona – Treći Vrh, Šaška – Studena – Selačka Reka, Rasovati kamen, Babin Zub – Orlov Kamen – Golaš, Zaglavak I , Zaglavak II , Tupižnica, Tresibaba, Gari – Veliki Vrh, Južni Kučaj II , Južni Kučaj III, Bele Vode, Bogovina I , Malinik II , Markov Kamen – Mečji Vrh, Rtanj, Čestobrodica, Bogovina II , Malinik I , Zlotske šume, Crni Vrh – Kupinovo, Stol, Alija – Bukovo – Vratna, Deli Jovan II , Kamenička Reka II, Kamenička Reka I, Podvrško – Kameničke šume, Cvetanovac, Štrbačko korito, Miroč, Deli Jovan I , Boljetin – Pecka Bara, Crni Vrh;

2) neuređene državne šume kojima gazduju grad Zaječar i opštine: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac i Negotin, kao i državne šume kojima gazduje opština Majdanpek koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Zaječar i opština: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac i Negotin, kao i državne šume kojima gazduje opština Majdanpek koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Zaječar i opština: Boljevac, Bor, Kladovo, Knjaževac i Negotin, kao i šume u privatnoj svojini na teritoriji opštine Majdanpek, koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu.

7. Severnokučajsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Brodica, Železnik, Pek – Gložana – Komša, Majdan – Kučajna, Donji Pek, Čezava, Ravna reka, Mali Pek, Todorova reka, Pek – Grabova reka, Ujevac, Beljanica, Gornjak, Crni Vrh, Mali Kamen, Zdravča, Vitovnica, Vukan – Krilaš, Ostrvo – Stig, Gorica – Rujak i Ostrvo;

2) neuređene državne šume kojima gazduju grad Smederevo i grad Požarevac i opštine: Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Malo Crniće i Veliko Gradište, kao i šume na teritorijama opština Golubac i Majdanpek, koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Smederevo i grada Požarevac i opština: Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Malo Crniće, Veliko Gradište i Žabari, kao i privatne šume na teritorijama opština Golubac i Majdanpek koje sa šumama pod a) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Smederevo i grada Požarevac i opština: Žagubica, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Malo Crniće, Veliko Gradište i Žabari, kao i privatne šume na teritorijama opština Golubac i Majdanpek koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu.

8. Južnokučajsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Sladajska Bučina, Jelova Kosa, Beljanička – Zlotska reka, Vinatovača-Vrtačelje, Sklopovi-Sokolica, Despotovačke šume, Kločanica, Barbušina, Valkaluci -Nekudovo, Troglan Bare, Jablaničke šume, Senjsko-Stubičke šume, Javorak, Igrište – Tekuća bara, Čestobrodica, Buljansko-Zabreške šume, Kalenić, Juhor I, Juhor II, Levačke šume – Carina;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Jagodina i opština: Varvarin, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Jagodina i opština: Varvarin, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Jagodina i opština: Varvarin, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija.

9. Rasinsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Poslonske planine, Srndaljska reka, Lomnička reka, Jablanička reka, Žunjačko-Batotske planine, Blaževske šume, Jelensko Osoje, Kopaonik, Bruske šume, Željin, Župske šume, Trsteničke šume, Ljubostinske šume, Bukovik I , Bukovik II;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Kruševac i opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Ražanj, kao i šume na teritoriji opštine Trstenik koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Kruševac i opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Ražanj, kao i šume na teritoriji opštine Trstenik koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika osim šuma u nacionalnom parku na teritorijama grada Kruševac i opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac i Ražanj, kao i šume na teritoriji opštine Trstenik koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu.

10. Donjeibarsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Gledićske šume, Kotlenik, Jastrebar, Troglav, Čemerno, Đakovačke planine, Stolovi – Ribnice, Stolovi – Ibar, Sokolja, Gornja Studenica, Radočelo-Crepuljnik, Studenica – Polumir, Gokčanica, Željin;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opština, a nalaze se na teritorijama grada Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja.

11. Gornjeibarsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Mojstirske šume, Draške planine, Vranjača – Dijelovi, Hum, Đerekavski Omar, Jarut, Ninaja, Žara – Orljanske šume, Crni Vrh – Kamine, Ribarićko – Jablaničke šume, Crni Vrh – Deževski, Debeljak-Medenovac, Blizanac – Debelica, Ninaja-Koznik, Turjak-Vršine, Vinorog, Biser voda – Vranji krš – Lisa – Borje, Divan – Lokva – Breza – Zimovnik, Bukovik – Vlašica – Treštenac, Veliki Vlah – Jadovnik – Treska, Kremićke šume;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Novi Pazar i opština Tutin i Raška;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Novi Pazar i opština Tutin i Raška;

4) šume sopstvenika osim šuma u Nacionalnom parku „Kopaonik“ na teritorijama grada Novi Pazar i opština Tutin i Raška.

12. Šumadijsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Bešnjaja, Gružansko-Lepeničko-Jaseničke šume, Bukulja, Ješevac I , Kotlenik, Rudnik I, Rogot, Rudnik II, Ješevac II, Vujan – Rožanj, Rajac – Ostrvica i Suvobor;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritoriji grada Kragujevac i opština Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola, Gornji Milanovac i Lapovo;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Kragujevac i opština: Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola, Gornji Milanovac, Lapovo, Smederevska Palanka i Velika Plana;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Kragujevac i opština: Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola, Gornji Milanovac, Lapovo, Smederevska Palanka i Velika Plana.

13. Golijsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Golija, Dajićke planine, Kolješnica, Biser Voda – Crni Vrh – Radulovac, Brusničke šume, Crepuljnik, Klekovica, Kovilje – Rabrovica, Javor – Koravčina, Mučanj, Jadarevo – Crvena Gora, Oštri Vrh – Lučka Reka, Dubočica – Bare, Koznik – Ninaja, Golija – Javor, Caričina – Žari, Vujan – Bukovik, Rožanj – Jeljen, Jelica, Ovčar – Kablar, Stenjevac – Golubac, Vrljan – Krševi i Mrčajevac, Derventa – Babinjača, Cmiljevac – Vukova glava 1, Cmiljevac – Vukova glava 2;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Čačak i opština: Sjenica, Ivanjica i Lučani;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Čačak i opština: Sjenica, Ivanjica i Lučani;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Čačak i opština: Sjenica, Ivanjica i Lučani.

14. Tarsko-zlatiborsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Golubac -Dubovac, Dobračko-Latvičke šume, Šuplja Jela, Bukovi, Maljen – Ridovi, Jelje – Tavnik, Murtenica, Tornik, Čavlovac, Borova Glava, Semegnjevska Gora, Šljivovica, Smišalj, Inventar Požeških šuma, Venac – Blagaja, Jelova Gora, Kremanske Kose, Šargan, Mokra Gora – Panjak, Mokra Gora -Kršanje, Bela Zemlja;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama grada Užice i opština: Požega, Arilje i Čajetina, kao i šume na teritoriji opštine Kosjerić koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Užice i opština: Požega, Arilje i Čajetina, kao i šume na teritoriji opštine Kosjerić koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Užice i opština Požega, Arilje i Čajetina.

15. Limsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Čelinjak – Trmor – Sokolina, Javorje, Poblačnica I , Poblačnica II, Čagljevina, Čemerno – Badnjevi, Gola Brda – Ponor, Ožalj – Reštevo, Kijevača, Bić, Lisa Stena – Gusinje, Crni Vrh – Veskovac, Priboj – Pribojska banja, Vučje – Kozomor – Vran, Crni Vrh – Gola brda, Bosanje, Jasenovo – Božetići, Plandište, Zlatar – Nova Varoš, Zlatar – Prijepolje, Gusinje – Suvi Do, Šerbetovac, Savin Lakat, Crni Vrh – Kamenita Gora, Rađenovac – Strugovi, Vlasan – Bijelobabe, Jadovnik – Derventa, Dubočica, Lisa – Jasen;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama opština: Nova Varoš, Prijepolje i Priboj;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština Nova Varoš, Prijepolje i Priboj;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština Nova Varoš, Prijepolje i Priboj.

16. Podrinjsko-kolubarsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Tornička Bobija, Nemić – Baurić, Mačkov Kamen, Zapadna Boranja, Istočna Boranja, Gučevo, Tronoša, Miškovac – Ježur, Tomanjska Planina, Iverak, Cer – Vidojevica, Drinsko-Savske ade, Maljen I, Maljen II, Jelje – Magleš, Medvednik – Jablanik – Povlen, Podgorina – Vis, Jautina i Rajac – Peštan;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine, a nalaze se na teritorijama gradova Šabac, Loznica i Valjevo, opština: Vladimirci, Bogatić, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac i Ub i gradske opštine Lazarevac grada Beograda;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama gradova Šabac, Loznica i Valjevo i opština: Vladimirci, Bogatić, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac, Ub i Koceljeva, kao i šume na teritorijama opštine Kosjerić i gradske opštine Lazarevac grada Beograda, koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu;

4) šume sopstvenika na teritorijama gradova Šabac, Loznica i Valjevo i opština: Vladimirci, Bogatić, Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Osečina, Mionica, Ljig, Lajkovac, Ub i Koceljeva, kao i šume na teritoriji gradske opštine Lazarevac grada Beograda, koje sa šumama pod 1) čine prirodnu i geografsku celinu.

17. Posavsko-podunavsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Košutnjačke šume, Guberevačke šume, Avala, Kosmaj, Trešnja, Gročanska Ada, Draž – Višnjik – Bojčin – Cerova Greda – Gibavac, Progarska Ada – Crni Lug – Zidine – Drenska, Tamiš, Dunav, Rit i Lipovica, Stepin lug, Košutnjak, Makiš (deo);

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama, gradske opštine i grad Beograd, a nalaze se na teritoriji grada Beograda, izuzev teritorije gradske opštine Lazarevac, u kompleksima šuma Makiš, Košutnjak, Zaštitne šume uz autoput Beograd – Zagreb, u KO Zemun i KO Novi Beograd, Titov Gaj, Ada Ciganlija, Skeljanska Ada i Forlandi uz levu obalu reke Save u KO Zemun;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritoriji grada Beograda, izuzev teritorije gradske opštine Lazarevac;

4) šume sopstvenika na teritoriji grada Beograda izuzev teritorije gradske opštine Lazarevac.

18. Sremsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Draganovci – Lopadin – Dubrave – Kablarovac – Đepuš, Neprečava – Varoš – Lazarica, Blata – Malovanci, Raškovica – Smogvica, Vinična – Žeravinac – Puk, Rađenovci – Novi, Radinska – Vranjak, Kućine – Naklo – Klještavica, Smogva – Grabova Greda, Varadin – Županja, Vratična – Cret – Carevina, Banov Brod – Martinački poloj – Zasavica – Stara Rača, Dobreč – Vukoder – Debeljak – Galovača, Senjajske bare II – Karakuša, Grabovačko-Vitojevačko ostrvo – Vitojevački atar, Baradinci – Pavlaka – Vučkovac, Senjajske bare I – Krstac, Jalija – Leget – Turjan, Visoka šuma – Lošinci, Matijevica -Kadionica, Kupinske grede, Jasenska Belilo, Kupinski kut, Čenjin – Obreške širine, Krčedinska ada, gazdinska jedinica Bališa, koja se nalazi na teritoriji opštine Šid i KO Molovin;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Sremska Mitrovica i opština: Šid, Beočin, Irig, Ruma, Pećinci, Stara Pazova, Inđija i Sremski Karlovci;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Sremska Mitrovica i opština: Šid, Beočin, Irig, Ruma, Pećinci, Stara Pazova, Inđija i Sremski Karlovci.

19. Banatsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Gornje Potisje, Donje Potisje, Mužljanski Rit, Gornje Potamišje, Donje Potamišje, Donje Podunavlje, SPR Deliblatski pesak, Vršački breg, Karlovačke šume, Majur, Dumača i Mali rit;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama gradova Zrenjanin i Pančevo i opština: Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Plandište, Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin, Bela Crkva i Vršac;

4) šume sopstvenika na teritorijama gradova Zrenjanin i Pančevo i opština: Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Plandište, Alibunar, Kovačica, Opovo, Kovin, Bela Crkva i Vršac.

20. Severnobačko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Subotičke šume, Potiske šume, Karapandza, Kolut – Kozara, Monoštorske šume, Zaštićene šume Apatina, Apatinski rit, Kamarište, Doroslovačka šuma, Branjevina za gazdovanje šumama;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama gradova Sombor i Subotica i opština: Apatin, Odzaci, Kula, Mali Iđoš, Bačka Topola, Kanjiža, Senta i Ada;

4) šume sopstvenika na teritorijama gradova Sombor i Subotica i opština: Apatin, Odzaci, Kula, Mali Iđoš, Bačka Topola, Kanjiža, Senta i Ada.

21. Južnobačko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Topolik, Šajkaška, Kamenjar, Dunavske ade, Plavanjske šume, Bođanska šuma, Cerik, Ristovača, Palanačke ade – Čipski Poloj i Bagremara;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Novi Sad i opština: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Vrbas, Srbobran, Bečej, Temerin, Žabalj i Titel;

4) šume sopstvenika na teritorijama grada Novi Sad i opština: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Vrbas, Srbobran, Bečej, Temerin, Žabalj i Titel.

22. Pomoravsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Velja Glava – Kopinjak – Crni Kamen, Šavarinka, Govedarnica, Velji vrh – Kriva reka, Žegovac – Zeleni vrh i Gušica;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Kamenica, Gnjilane i Vitina;

3) komplet državnih šuma Kopiljača u KO Kopiljača opština Vitina;

4) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Kamenica, Gnjilane i Vitina;

5) šume sopstvenika na teritorijama opština: Kosovska Kamenica, Gnjilane i Vitina.

23. Nerodimsko-lepenačko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Nerodimsko-jezerčke šume, Topilo – devetak, Šara, Štrbačko-gotovuške šume, Vrbeštičko-koštanjevačke šume, Bukovik, Bodošnjak-Dinarica, Bela Voda i Bitinjsko-sušičke šume;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama opština: Uroševac, Kačanik, Štrpce i Štimlje;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Uroševac, Kačanik, Štrpce i Štimlje;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Uroševac, Kačanik, Štrpce i Štimlje.

24. Šarsko-podrimsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Šar Planina, Kodza – Balkan, Koritnik, Paštrik, Koritnik II , Borski čestak – Jelak, Crnoljevsko-Biračke šume, Bukoglava-Mušotiške šume i Orahovac – Milanovac planina;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama opština: Prizren, Suva Reka, Gora i Orahovac;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Prizren, Suva Reka, Gora i Orahovac;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Prizren, Suva Reka, Gora i Orahovac.

25. Prokletijsko-bistričko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Hajla, Koprivnik, Žljeb, Dubočak, Loćansko-Dečanske šume, Kožnjar – Raški Do, Juničke planine, Pleće – Ćelije, Streočke planine, Paštrik II, Ćeret, Maja glava, Duškaja, Korenik – Bele vode, Raduša i šume šumskog gazdinstva Klina;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama opština: Peć, Dečani, Đakovica, Istok i Klina;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Peć, Dečani, Đakovica, Istok i Klina;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Peć, Dečani, Đakovica, Istok i Klina.

26. Ibarsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Mokra Planina – Oklačka Glava, Kopaonik – Šalja, Denkovac, Dobro brdo – Lokve, Brdija – Letine, Gnježdanske planine, Jarik – Belo brdo, Šatorice-Mala Reka, Dubočak i Stolovi;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama opština: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

27. Kosovsko šumsko područje

1) državne šume obuhvaćene gazdinskim jedinicama: Zebinačka bara – Crni potok – Suljević čuka, Čičavica, Bukoglava – Slakovac, Dreničke šume, Lipljanske šume, Mališevske šume, Srbica – Čičavica, Murgula – Belasica, Popovo – Lapaštica, Lipovica i Turučica;

2) neuređene državne šume kojima gazduju preduzeća za gazdovanje šumama i opštine a nalaze se na teritorijama grada Priština i opština: Vučitrn, Glogovac, Lipljan, Srbica, Podujevo, Kosovo Polje, Novo Brdo i Obilić;

3) šume u državnoj (društvenoj) svojini kojima su gazdovala bivša pravna lica u društvenoj svojini, a nalaze se na teritorijama grada Priština i opština: Vučitrn, Glogovac, Lipljan, Srbica, Podujevo, Kosovo Polje, Novo Brdo i Obilić;

4) šume sopstvenika na teritorijama opština: Priština, Vučitrn, Glogovac, Lipljan, Srbica, Podujevo, Kosovo Polje, Novo Brdo i Obilić.

POPIS ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLjIŠTA

ŠUMSKIH PODRUČJA

1. JUŽNOMORAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME I ŠUMSKA ZEMLjIŠTA (U DALjEM TEKSTU: DRŽAVNE ŠUME) OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: BOSILEGRAD, DRAGOVIŠTICA, KLISURA, BOŽICA, VARDENIK, BOROVIK, JUŽNA MORAVA, KUKAVICA I, KUKAVICA II, KUKAVICA III, KOPILjAK – KRUŠKAR, GRANIČNA ŠUMA, KARPINA, PETROVA GORA, SOBORŠNICA, TRGOVIŠTE, ZARBINSKA REKA, RUJAN, TRNOVAČKA REKA, DUPILO, KIJEVAC I PREŠEVO;

2) DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A KOJE NISU OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA (U DALjEM TEKSTU: NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME), A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA VRANjE I OPŠTINA: BOSILEGRAD, SURDULICA, TRGOVIŠTE, VLADIČIN HAN, BUJANOVAC I PREŠEVO;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA VRANjE I OPŠTINA: VLADIČIN HAN, SURDULICA, BOSILEGRAD, TRGOVIŠTE, BUJANOVAC I PREŠEVO;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA VRANjE I OPŠTINA: VLADIČIN HAN, SURDULICA, BOSILEGRAD, TRGOVIŠTE, BUJANOVAC I PREŠEVO.

2. JABLANIČKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: KUKAVICA –ZELENGRAD, KUKAVICA – NAKRIVANj, KUKAVICA – SLATINA, KAČER – ZELENIČJE, PETROVA GORA – SOKOLOV VIS, VELjA GLAVA – KOPILjAK, ZAJČEVAC – AJKOBILA – ŠAJIĆ, GORNjA JABLANICA, RADEVAČKA ČESMA, ŠILOVAČKE ŠUME, SVETI JOVAN, DONjA VLASINA, BUKOVA GLAVA – ČOBANAC, BARNOS – VIDNjIŠTE, GORNjA VLASINA I PUSTA REKA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA LESKOVAC I OPŠTINA: LEBANE, MEDVEĐA, BOJNIK, VLASOTINCE I CRNA TRAVA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA LESKOVAC I OPŠTINA: LEBANE, MEDVEĐA, BOJNIK, VLASOTINCE I CRNA TRAVA;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA LESKOVAC I OPŠTINA: LEBANE, MEDVEĐA, BOJNIK, VLASOTINCE I CRNA TRAVA.

3. NIŠAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: NIŠAVA, STARA PLANINA II – TOPLI DOL, STARA PLANINA II – ARBINjE, STARA PLANINA I – ŠIROKE LUKE, STARA PLANINA I – PRELESJE, VIDLIČ, ZAVOJ, BELAVA, VLAŠKA PLANINA, GREBEN, TUMBA – RAKITSKA GORA, TEGOŠNICA, RNjOS I SUVA PLANINA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU OPŠTINE: BABUŠNICA, PIROT I DIMITROVGRAD;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: BABUŠNICA, PIROT I DIMITROVGRAD;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA OPŠTINA: BABUŠNICA, PIROT I DIMITROVGRAD.

4. MORAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: VELIKI JASTREBAC, MALI JASTREBAC II, SUVA PLANINA – TREM, ŠLjIVOVAČKI VIS, RINjSKA PLANINA, BABIČKA GORA, OBLA GLAVA, SELIČEVICA – KORITNIK, KAMENIČKI VIS I, KAMENIČKI VIS II, SUVA PLANINA – RAKOŠ, SUVA PLANINA –TRI LOKVE, BUKOVIK – ALEKSINAČKI, BUKOVIK – MRATINjA, RTANj, SVRLjIŠKO – GULIJANSKE PLANINE, MALI JASTREBAC I, LIPOVAČKO – CRNOBARSKE ŠUME, OZREN – LESKOVIK I DEVICA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU GRAD NIŠ I OPŠTINE: ALEKSINAC, BELA PALANKA, GADžIN HAN, DOLjEVAC, MEROŠINA, SVRLjIG I SOKOBANjA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA NIŠ I OPŠTINA: ALEKSINAC, BELA PALANKA, GADžIN HAN, DOLjEVAC, MEROŠINA, SVRLjIG I SOKOBANjA;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA NIŠ I OPŠTINA: ALEKSINAC, BELA PALANKA, GADžIN HAN, DOLjEVAC, SVRLjIG I SOKOBANjA.

5. TOPLIČKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: SLEPI JELIK, LUKOVSKE ŠUME, BABICA, ŠUMATA, RANKOVICA, SAGONjSKA CRNA ČUKA, ALILOVICA, DUGI DEO – BANjSKA CRNA ČUKA, RUDARE, KRAVARE, DOBRI DO, RAVNA PLANINA, PROLOM, SOKOLOVICA, JAVORAC, VELIKI JASTREBAC – BLAČKI I, VELIKI JASTREBAC-BLAČKI II, VELIKI JASTREBAC – PROKUPAČKI, MALI JASTREBAC – DOBRIČ, VIDOJEVICA, PASJAČA I RADAN – ARBANAŠKA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU OPŠTINE: KURŠUMLIJA, BLACE, PROKUPLjE, MEROŠINA I ŽITORAĐA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: KURŠUMLIJA, BLACE, PROKUPLjE, MEROŠINA I ŽITORAĐA;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA OPŠTINA: KURŠUMLIJA, BLACE, PROKUPLjE, MEROŠINA I ŽITORAĐA.

6. TIMOČKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: VRŠKA ČUKA – BABA JONA – TREĆI VRH, ŠAŠKA – STUDENA – SELAČKA REKA, RASOVATI KAMEN, BABIN ZUB – ORLOV KAMEN – GOLAŠ, ZAGLAVAK I, ZAGLAVAK II, TUPIŽNICA, TRESIBABA, GARI – VELIKI VRH, JUŽNI KUČAJ II, JUŽNI KUČAJ III, BELE VODE, BOGOVINA I , MALINIK II , MARKOV KAMEN – MEČJI VRH, RTANj, ČESTOBRODICA, BOGOVINA II , MALINIK I , ZLOTSKE ŠUME, DUBAŠNICA, CRNI VRH – KUPINOVO, STOL, ALIJA – BUKOVO – VRATNA, DELI JOVAN II , KAMENIČKA REKA II, KAMENIČKA REKA I, PODVRŠKO – KAMENIČKE ŠUME, CVETANOVAC, ŠTRBAČKO KORITO, MIROČ, DELI JOVAN I , BOLjETIN – PECKA I BARAICRNI VRHII;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU GRAD ZAJEČAR I OPŠTINE: BOLjEVAC, BOR, KLADOVO, KNjAŽEVAC I NEGOTIN, KAO I DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJE OPŠTINA MAJDANPEK KOJE SA ŠUMAMA POD A) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA ZAJEČAR I OPŠTINA: BOLjEVAC, BOR, KLADOVO, KNjAŽEVAC I NEGOTIN, KAO I DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJE OPŠTINA MAJDANPEK KOJE SA ŠUMAMA POD A) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA ZAJEČAR I OPŠTINA: BOLjEVAC, BOR, KLADOVO, KNjAŽEVAC I NEGOTIN, KAO I ŠUME U PRIVATNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MAJDANPEK, KOJE SA ŠUMAMA POD A) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU.

7. SEVERNOKUČAJSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: BRODICA, ŽELEZNIK, PEK – GLOŽANA – KOMŠA, MAJDAN – KUČAJNA, DONjI PEK, ČEZAVA, RAVNA REKA I, RAVNA REKA II, MALI PEK, TODOROVA REKA, PEK – GRABOVA REKA, UJEVAC, BELjANICA, CRNI VRH, MALI KAMEN, ZDRAVČA, VUKAN – KRILAŠ, OSTRVO – STIG, GORICA – RUJAK, OSTRVO, REČIČKI VRH I CRNA REKA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU GRAD SMEDEREVO I GRAD POŽAREVAC I OPŠTINE: ŽAGUBICA, PETROVAC NA MLAVI, KUČEVO, MALO CRNIĆE I VELIKO GRADIŠTE, KAO I ŠUME NA TERITORIJAMA OPŠTINA GOLUBAC I MAJDANPEK, KOJE SA ŠUMAMA POD 1) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA SMEDEREVO I GRADA POŽAREVAC I OPŠTINA: ŽAGUBICA, PETROVAC NA MLAVI, KUČEVO, MALO CRNIĆE, VELIKO GRADIŠTE I ŽABARI, KAO I PRIVATNE ŠUME NA TERITORIJAMA OPŠTINA GOLUBAC I MAJDANPEK KOJE SA ŠUMAMA POD A) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA SMEDEREVO I GRADA POŽAREVAC I OPŠTINA: ŽAGUBICA, PETROVAC NA MLAVI, KUČEVO, MALO CRNIĆE, VELIKO GRADIŠTE I ŽABARI, KAO I PRIVATNE ŠUME NA TERITORIJAMA OPŠTINA GOLUBAC I MAJDANPEK KOJE SA ŠUMAMA POD 1) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU.

8. JUŽNOKUČAJSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: SLADAJSKA BUČINA – REČKE, JELOVA KOSA, BELjANIČKA REKA – ZLOTSKA REKA, VINATOVAČA-VRTAČELjE, SKLOPOVI-SOKOLICA, DESPOTOVAČKE ŠUME, KLOČANICA, BARBUŠINA, VALKALUCI -NEKUDOVO, TROGLAN BARE, JABLANIČKE ŠUME, SENjSKO-STUBIČKE ŠUME, JAVORAK, IGRIŠTE – TEKUĆA BARA, ČESTOBRODICA, BULjANSKO-ZABREŠKE ŠUME, JUHOR I, JUHOR II I LEVAČKE ŠUME – CARINA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA JAGODINA I OPŠTINA: VARVARIN, DESPOTOVAC, PARAĆIN, REKOVAC, SVILAJNAC I ĆUPRIJA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA JAGODINA I OPŠTINA: VARVARIN, DESPOTOVAC, PARAĆIN, REKOVAC, SVILAJNAC I ĆUPRIJA;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA JAGODINA I OPŠTINA: VARVARIN, DESPOTOVAC, PARAĆIN, REKOVAC, SVILAJNAC I ĆUPRIJA.

9. RASINSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: POSLONSKE PLANINE, SRNDALjSKA REKA, LOMNIČKA REKA, JABLANIČKA REKA, ŽUNjAČKO-BATOTSKE PLANINE, BLAŽEVSKE ŠUME, JELENSKO OSOJE, KOPAONIK, BRUSKE ŠUME, ŽELjIN, ŽUPSKE ŠUME, TRSTENIČKE ŠUME, LjUBOSTINSKE ŠUME, BUKOVIK I , BUKOVIK II, IVLjAK I PETINSKA REKA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA KRUŠEVAC I OPŠTINA: ALEKSANDROVAC, BRUS, ĆIĆEVAC I RAŽANj, KAO I ŠUME NA TERITORIJI OPŠTINE TRSTENIK KOJE SA ŠUMAMA POD 1) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA KRUŠEVAC I OPŠTINA: ALEKSANDROVAC, BRUS, ĆIĆEVAC I RAŽANj, KAO I ŠUME NA TERITORIJI OPŠTINE TRSTENIK KOJE SA ŠUMAMA POD 1) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU;

4) ŠUME SOPSTVENIKA OSIM ŠUMA U NACIONALNOM PARKU NA TERITORIJAMA GRADA KRUŠEVAC I OPŠTINA: ALEKSANDROVAC, BRUS, ĆIĆEVAC I RAŽANj, KAO I ŠUME NA TERITORIJI OPŠTINE TRSTENIK KOJE SA ŠUMAMA POD 1) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU.

10. DONjEIBARSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: GLEDIĆSKE ŠUME, KOTLENIK, JASTREBAR, TROGLAV-DUBOČICA, TROGLAV – BOROŠNICA, ČEMERNO, ĐAKOVAČKE PLANINE, STOLOVI – RIBNICE, STOLOVI – IBAR, SOKOLjA, GORNjA STUDENICA, RADOČELO-CREPULjNIK, STUDENICA – POLUMIR, GOKČANICA, ŽELjIN; GRAČAC; VRNjAČKA BANjA; GOČ – STANIŠINCI; SELIŠTE, GOČ GVOZDAC A I GOČ GVOZDAC B;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINA, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA KRALjEVO I OPŠTINE VRNjAČKA BANjA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA KRALjEVO I OPŠTINE VRNjAČKA BANjA;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA KRALjEVO I OPŠTINE VRNjAČKA BANjA.

11. GORNjEIBARSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: MOJSTIRSKE ŠUME, DRAŠKE PLANINE, VRANjAČA – DIJELOVI, HUM, ĐEREKAVSKI OMAR, JARUT, NINAJA, ŽARA – ORLjANSKE ŠUME, CRNI VRH – KAMINE, RIBARIĆKO – JABLANIČKE ŠUME, CRNI VRH – DEŽEVSKI, DEBELjAK-MEDENOVAC, BLIZANAC – DEBELICA, NINAJA-KOZNIK, TURJAK-VRŠINE, VINOROG, BISER VODA – VRANjI KRŠ – LISA – BORJE, DIVAN – LOKVA – BREZA – ZIMOVNIK, BUKOVIK – TLAČINA – KRSTAC, VELIKI VLAH – JADOVNIK – TRESKA I VLAŠICA – TREŠTENAC;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA NOVI PAZAR I OPŠTINA TUTIN I RAŠKA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA NOVI PAZAR I OPŠTINA TUTIN I RAŠKA;

4) ŠUME SOPSTVENIKA OSIM ŠUMA U NACIONALNOM PARKU „KOPAONIK“ NA TERITORIJAMA GRADA NOVI PAZAR I OPŠTINA TUTIN I RAŠKA.

12. ŠUMADIJSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: BEŠNjAJA, GRUŽANSKO-LEPENIČKO-JASENIČKE ŠUME, BUKULjA, JEŠEVAC I , KOTLENIK, RUDNIK I, ROGOT, RUDNIK II, JEŠEVAC II, VUJAN – ROŽANj, RAJAC – OSTRVICA I SUVOBOR;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVAC I OPŠTINA ARANĐELOVAC, BATOČINA, KNIĆ, RAČA, TOPOLA, GORNjI MILANOVAC I LAPOVO;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA KRAGUJEVAC I OPŠTINA: ARANĐELOVAC, BATOČINA, KNIĆ, RAČA, TOPOLA, GORNjI MILANOVAC, LAPOVO, SMEDEREVSKA PALANKA I VELIKA PLANA;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA KRAGUJEVAC I OPŠTINA: ARANĐELOVAC, BATOČINA, KNIĆ, RAČA, TOPOLA, GORNjI MILANOVAC, LAPOVO, SMEDEREVSKA PALANKA I VELIKA PLANA.

13. GOLIJSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: GOLIJA, DAJIĆKE PLANINE, KOLjEŠNICA, BISER VODA – CRNI VRH – RADULOVAC, BRUSNIČKE ŠUME, CREPULjNIK, KLEKOVICA, KOVILjE – RABROVICA, JAVOR – KORAVČINA, MUČANj, JADAREVO – CRVENA GORA, OŠTRI VRH – LUČKA REKA, DUBOČICA – BARE, KOZNIK – NINAJA, GOLIJA – JAVOR, CARIČINA – ŽARI, VUJAN – BUKOVIK, ROŽANj – JELjEN, JELICA, OVČAR – KABLAR, STENjEVAC – GOLUBAC, VRLjAN – KRŠEVI I MRČAJEVAC, DERVENTA – BABINjAČA, CMILjEVAC – VUKOVA GLAVA 1, CMILjEVAC – VUKOVA GLAVA 2;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA ČAČAK I OPŠTINA: SJENICA, IVANjICA I LUČANI;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA ČAČAK I OPŠTINA: SJENICA, IVANjICA I LUČANI;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA ČAČAK I OPŠTINA: SJENICA, IVANjICA I LUČANI.

14. TARSKO-ZLATIBORSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: GOLUBAC -DUBOVAC, DOBRAČKO-LATVIČKE ŠUME, ŠUPLjA JELA, BUKOVI, MALjEN – RIDOVI, JELjE – TAVNIK, MURTENICA, TORNIK, ČAVLOVAC, BOROVA GLAVA, SEMEGNjEVSKA GORA, ŠLjIVOVICA, SMIŠALj, INVENTAR POŽEŠKIH ŠUMA, VENAC – BLAGAJA, JELOVA GORA, KREMANSKE KOSE, ŠARGAN, MOKRA GORA – PANjAK, MOKRA GORA -KRŠANjE, BELA ZEMLjA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA UŽICE I OPŠTINA: POŽEGA, ARILjE I ČAJETINA, KAO I ŠUME NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ KOJE SA ŠUMAMA POD 1) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA UŽICE I OPŠTINA: POŽEGA, ARILjE I ČAJETINA, KAO I ŠUME NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ KOJE SA ŠUMAMA POD 1) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA UŽICE I OPŠTINA POŽEGA, ARILjE, KOSJERIĆ I ČAJETINA.

15. LIMSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: ČELINjAK – TMOR – SOKOLINA, JAVORJE, POBLAČNICA I , POBLAČNICA II, ČAGLjEVINA, ČEMERNO – BADNjEVI, GOLA BRDA – PONOR, OŽALj – REŠTEVO, KIJEVAČA, BIĆ, LISA STENA – GUSINjE, CRNI VRH – LjESKOVAC, PRIBOJ – PRIBOJSKA BANjA, VUČJA – KOZOMOR – VRAN, CRNI VRH – GOLA BRDA, BOSANjE, JASENOVO – BOŽETIĆI, PLANDIŠTE, ZLATAR I, ZLATAR II GUSINjE – SUVI DO, ŠERBETOVAC, SAVIN LAKAT, CRNI VRH – KAMENA GORA, RAĐENOVAC – STRUGOVI, VLASAN – BIJELOBABE, JADOVNIK – DERVENTA, DUBOČICA, LISA – JASEN;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: NOVA VAROŠ, PRIJEPOLjE I PRIBOJ;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA NOVA VAROŠ, PRIJEPOLjE I PRIBOJ;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA OPŠTINA NOVA VAROŠ, PRIJEPOLjE I PRIBOJ.

16. PODRINjSKO-KOLUBARSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: TORNIČKA BOBIJA, NEMIĆ – BAURIĆ, MAČKOV KAMEN, ZAPADNA BORANjA, ISTOČNA BORANjA, GUČEVO, TRONOŠA, MIŠKOVAC – JEŽUR, TOMANjSKA PLANINA, IVERAK, CER – VIDOJEVICA, DRINSKO-SAVSKE ADE, MALjEN I, MALjEN II, JELjE – MAGLEŠ, MEDVEDNIK – JABLANIK – POVLEN, PODGORINA – VIS, JAUTINA I RAJAC – PEŠTAN;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADOVA ŠABAC, LOZNICA I VALjEVO, OPŠTINA: VLADIMIRCI, BOGATIĆ, KRUPANj, MALI ZVORNIK, LjUBOVIJA, OSEČINA, MIONICA, LjIG, LAJKOVAC I UB I GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC GRADA BEOGRADA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADOVA ŠABAC, LOZNICA I VALjEVO I OPŠTINA: VLADIMIRCI, BOGATIĆ, KRUPANj, MALI ZVORNIK, LjUBOVIJA, OSEČINA, MIONICA, LjIG, LAJKOVAC, UB I KOCELjEVA, KAO I ŠUME NA TERITORIJAMA OPŠTINE KOSJERIĆ I GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC GRADA BEOGRADA, KOJE SA ŠUMAMA POD 1) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADOVA ŠABAC, LOZNICA I VALjEVO I OPŠTINA: VLADIMIRCI, BOGATIĆ, KRUPANj, MALI ZVORNIK, LjUBOVIJA, OSEČINA, MIONICA, LjIG, LAJKOVAC, UB I KOCELjEVA, KAO I ŠUME NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC GRADA BEOGRADA, KOJE SA ŠUMAMA POD 1) ČINE PRIRODNU I GEOGRAFSKU CELINU.

17. POSAVSKO-PODUNAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: KOŠUTNjAČKE ŠUME, GUBEREVAČKE ŠUME, AVALA, KOSMAJ, TREŠNjA, GROČANSKA ADA, DRAŽ – VIŠNjIK – BOJČIN – CEROVA GREDA – GIBAVAC, PROGARSKA ADA – CRNI LUG – ZIDINE – DRENSKA, TAMIŠ, DUNAV, RIT I LIPOVICA, STEPIN LUG, KOŠUTNjAK, MAKIŠ – DEO ADE CIGANLIJE-ŠUME UZ AUTO PUT;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA, GRADSKE OPŠTINE I GRAD BEOGRAD, A NALAZE SE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, IZUZEV TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC, U KOMPLEKSIMA ŠUMA MAKIŠ, KOŠUTNjAK, ZAŠTITNE ŠUME UZ AUTOPUT BEOGRAD – ZAGREB, U KO ZEMUN I KO NOVI BEOGRAD, TITOV GAJ, ADA CIGANLIJA, SKELjANSKA ADA I FORLANDI UZ LEVU OBALU REKE SAVE U KO ZEMUN;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, IZUZEV TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA IZUZEV TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC.

18. SREMSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: DRAGANOVCI – LOPADIN – DUBRAVE – KABLAROVAC – ĐEPUŠ, NEPREČAVA – VAROŠ – LAZARICA, BLATA – MALOVANCI, RAŠKOVICA – SMOGVICA, VINIČNA – ŽERAVINAC – PUK, RAĐENOVCI – NOVI, RADINSKA – VRANjAK, KUĆINE – NAKLO – KLjEŠTAVICA, SMOGVA – GRABOVA GREDA, VARADIN – ŽUPANjA, VRATIČNA – CRET – CAREVINA, BANOV BROD – MARTINAČKI POLOJ – ZASAVICA – STARA RAČA, DOBREČ – VUKODER – DEBELjAK – GALOVAČA, SENjAJSKE BARE II – KARAKUŠA, GRABOVAČKO-VITOJEVAČKO OSTRVO – VITOJEVAČKI ATAR, BARADINCI – PAVLAKA – VUČKOVAC, SENjAJSKE BARE I – KRSTAC, JALIJA – LEGET – TURJAN, VISOKA ŠUMA – LOŠINCI, MATIJEVICA -KADIONICA, KUPINSKE GREDE, JASENSKA BELILO, KUPINSKI KUT, ČENjIN – OBREŠKE ŠIRINE, KRČEDINSKA ADA, GAZDINSKA JEDINICA BALIŠA, KOJA SE NALAZI NA TERITORIJI OPŠTINE ŠID I KO MOLOVIN;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA SREMSKA MITROVICA I OPŠTINA: ŠID, BEOČIN, IRIG, RUMA, PEĆINCI, STARA PAZOVA, INĐIJA I SREMSKI KARLOVCI;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA SREMSKA MITROVICA I OPŠTINA: ŠID, BEOČIN, IRIG, RUMA, PEĆINCI, STARA PAZOVA, INĐIJA I SREMSKI KARLOVCI.

19. BANATSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: GORNjE POTISJE, DONjE POTISJE, MUŽLjANSKI RIT, GORNjE POTAMIŠJE, DONjE POTAMIŠJE, DONjE PODUNAVLjE, SPR DELIBLATSKI PESAK, VRŠAČKI BREG, KARLOVAČKE ŠUME, MAJUR, DUMAČA I MALI RIT;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADOVA ZRENjANIN I PANČEVO I OPŠTINA: NOVI KNEŽEVAC, ČOKA, KIKINDA, NOVI BEČEJ, NOVA CRNjA, ŽITIŠTE, SEČANj, PLANDIŠTE, ALIBUNAR, KOVAČICA, OPOVO, KOVIN, BELA CRKVA I VRŠAC;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADOVA ZRENjANIN I PANČEVO I OPŠTINA: NOVI KNEŽEVAC I ČOKA, KIKINDA, NOVI BEČEJ, NOVA CRNjA, ŽITIŠTE, SEČANj, PLANDIŠTE, ALIBUNAR, KOVAČICA, OPOVO, KOVIN, BELA CRKVA I VRŠAC.

20. SEVERNOBAČKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: SUBOTIČKE ŠUME, POTISKE ŠUME, KARAPANDžA, KOLUT – KOZARA, MONOŠTORSKE ŠUME, ZAŠTIĆENE ŠUME APATINA, APATINSKI RIT, KAMARIŠTE, DOROSLOVAČKA ŠUMA I BRANjEVINA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADOVA SOMBOR I SUBOTICA I OPŠTINA: APATIN, ODžACI, KULA, MALI IĐOŠ, BAČKA TOPOLA, KANjIŽA, SENTA I ADA;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADOVA SOMBOR I SUBOTICA I OPŠTINA: APATIN, ODžACI, KULA, MALI IĐOŠ, BAČKA TOPOLA, KANjIŽA, SENTA I ADA.

21. JUŽNOBAČKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: TOPOLIK, ŠAJKAŠKA, KAMENjAR, DUNAVSKE ADE, PLAVANjSKE ŠUME, BOĐANSKA ŠUMA, CERIK, RISTOVAČA, PALANAČKE ADE – ČIPSKI POLOJ, BAGREMARA I KAĆKA ŠUMA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA NOVI SAD I OPŠTINA: BAČ, BAČKA PALANKA, BAČKI PETROVAC, VRBAS, SRBOBRAN, BEČEJ, TEMERIN, ŽABALj I TITEL;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA GRADA NOVI SAD I OPŠTINA: BAČ, BAČKA PALANKA, BAČKI PETROVAC, VRBAS, SRBOBRAN, BEČEJ, TEMERIN, ŽABALj I TITEL.

22. POMORAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: VELjA GLAVA – KOPINjAK – CRNI KAMEN, ŠAVARINKA, GOVEDARNICA, VELjI VRH – KRIVA REKA, ŽEGOVAC – ZELENI VRH I GUŠICA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: KOSOVSKA KAMENICA, GNjILANE I VITINA;

3) KOMPLET DRŽAVNIH ŠUMA KOPILjAČA U KO KOPILjAČA OPŠTINA VITINA;

4) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: KOSOVSKA KAMENICA, GNjILANE I VITINA;

5) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA OPŠTINA: KOSOVSKA KAMENICA, GNjILANE I VITINA.

23. NERODIMSKO-LEPENAČKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: NERODIMSKO-JEZERAČKE ŠUME, TOPILO – DEVETAK, ŠARA, ŠTRBAČKO-GOTOVUŠKE ŠUME, VRBEŠTIČKO-KOŠTANjEVAČKE ŠUME, BUKOVIK, BODOŠNjAK-DINARICA, BELA VODA I BITINjSKO-SUŠIČKE ŠUME;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: UROŠEVAC, KAČANIK, ŠTRPCE I ŠTIMLjE;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: UROŠEVAC, KAČANIK, ŠTRPCE I ŠTIMLjE;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA OPŠTINA: UROŠEVAC, KAČANIK, ŠTRPCE I ŠTIMLjE.

24. ŠARSKO-PODRIMSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: ŠAR PLANINA, KODžA – BALKAN, KORITNIK, PAŠTRIK, KORITNIK II , BORSKI ČESTAK – JELAK, CRNOLjEVSKO-BIRAČKE ŠUME, BUKOGLAVA-MUŠOTIŠKE ŠUME I ORAHOVAC – MILANOVAC PLANINA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: PRIZREN, SUVA REKA, GORA I ORAHOVAC;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: PRIZREN, SUVA REKA, GORA I ORAHOVAC;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA OPŠTINA: PRIZREN, SUVA REKA, GORA I ORAHOVAC.

25. PROKLETIJSKO-BISTRIČKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: HAJLA, KOPRIVNIK, ŽLjEB, DUBOČAK, LOĆANSKO-DEČANSKE ŠUME, KOŽNjAR – RAŠKI DO, JUNIČKE PLANINE, PLEĆE – ĆELIJE, STREOČKE PLANINE, PAŠTRIK II, ĆERET, MAJA GLAVA, DUŠKAJA, KORENIK – BELE VODE, RADUŠA I ŠUME ŠUMSKOG GAZDINSTVA KLINA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: PEĆ, DEČANI, ĐAKOVICA, ISTOK I KLINA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ (DRUŠTVENOJ) SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: PEĆ, DEČANI, ĐAKOVICA, ISTOK I KLINA;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA OPŠTINA: PEĆ, DEČANI, ĐAKOVICA, ISTOK I KLINA.

26.IBARSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: MOKRA PLANINA – OKLAČKA GLAVA, KOPAONIK – ŠALjA, DENKOVAC, DOBRO BRDO – LOKVE, BRDIJA – LETINE, GNjEŽDANSKE PLANINE, JARIK – BELO BRDO, ŠATORICE-MALA REKA, DUBOČAK I STOLOVI;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: KOSOVSKA MITROVICA, ZVEČAN, ZUBIN POTOK I LEPOSAVIĆ;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA OPŠTINA: KOSOVSKA MITROVICA, ZVEČAN, ZUBIN POTOK I LEPOSAVIĆ;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA OPŠTINA: KOSOVSKA MITROVICA, ZVEČAN, ZUBIN POTOK I LEPOSAVIĆ.

27. KOSOVSKO ŠUMSKO PODRUČJE

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: ZEBINAČKA BARA – CRNI POTOK – SULjEVIĆ ČUKA, ČIČAVICA, BUKOGLAVA – SLAKOVAC, DRENIČKE ŠUME, LIPLjANSKE ŠUME, MALIŠEVSKE ŠUME, SRBICA – ČIČAVICA, MURGULA – BELASICA, POPOVO – LAPAŠTICA, LIPOVICA I TURUČICA;

2) NEUREĐENE DRŽAVNE ŠUME KOJIMA GAZDUJU PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA I OPŠTINE, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA PRIŠTINA I OPŠTINA: VUČITRN, GLOGOVAC, LIPLjAN, SRBICA, PODUJEVO, KOSOVO POLjE, NOVO BRDO I OBILIĆ;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJAMA GRADA PRIŠTINA I OPŠTINA: VUČITRN, GLOGOVAC, LIPLjAN, SRBICA, PODUJEVO, KOSOVO POLjE, NOVO BRDO I OBILIĆ;

4) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJAMA OPŠTINA: PRIŠTINA, VUČITRN, GLOGOVAC, LIPLjAN, SRBICA, PODUJEVO, KOSOVO POLjE, NOVO BRDO I OBILIĆ.

28. NACIONALNI PARK „TARA”

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: CRNI VRH, ZVEZDA, TARA, MELIORATIVNO ZAŠTITNE ŠUME RAČA, KALUĐERSKE BARE I KOMUNALNE ŠUME;

2) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA, OPŠTINA BAJNA BAŠTA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA.

29. NACIONALNI PARK „KOPAONIK”

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: BRZEĆKA REKA, BARSKA REKA, SAMOKOVSKA REKA I GOBELjSKA REKA;

2) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA, DELOVI OPŠTINA RAŠKA I BRUS;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA.

30. NACIONALNI PARK „ĐERDAP”

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: LEVA REKA, KOŽICA, DESNA REKA, ČEZAVA, BOLjETINSKA REKA, ZLATICA, PECKA BARA, BOLjETINKA, POREČKA REKA, CRNI VRH, ŠTRBAČKO KORITO I ĐERDAP;

2) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA, DELOVI OPŠTINA KLADOVO, MAJDANPEK I GOLUBAC;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA.

31. NACIONALNI PARK „FRUŠKA GORA”

1) DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: STRAŽILOVO – PARAGOVO, ČORTANOVAČKE ŠUME, VRDNIK – MORINTOVO, POPOVICA – MAJDAN – ZMAJEVAC, KATANSKE LIVADE – OSOVLjE, ANDREVLjE – TESTERA – HAJDUČKI BREG, ŠULjAMAČKA GLAVICA – KRALjEVAC, RAVNE, BIKLAV, JANOK, GVOZDENjAK-LICE, VOROVO – LIPOVAČA – ŠIDSKO CERIJE, POLOJ;

2) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA, DELOVI OPŠTINA NOVI SAD, ŠID, RUMA, SREMSKI KARLOVCI, SREMSKA MITROVICA, IRIG, INĐIJA, BEOČIN I BAČKA PALANKA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA.

32. NACIONALNI PARK „ŠAR PLANINA”

1)DRŽAVNE ŠUME OBUHVAĆENE GAZDINSKIM JEDINICAMA: ŠARA, ŠTRBAČKO – GOTOVUŠKE ŠUME, VRBEŠTIČKO – BEREVAČKE ŠUME, ŠAR ŠLANINA, KODžA BALKAN, BUKOVA GLAVA – MUŠUTIŠKE ŠUME I BUKOVIK;

2) ŠUME SOPSTVENIKA NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA, DELOVI OPŠTINA PRIZREN, ŠTRPCE, KAČANIK I SUVA REKA;

3) ŠUME U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJIMA SU GAZDOVALA BIVŠA PRAVNA LICA U DRUŠTVENOJ SVOJINI, A NALAZE SE NA TERITORIJI NACIONALNOG PARKA.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o šumama

Draft Law on Amendments of the Law on Forests

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Nije planirano.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o šumama se ne usklađuje sa propisima Evropske unije.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Planirano je usklađivanje do 2018, a puna implementacija po članstvu u EU.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

S obzirom da se donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o šumama, oblast koju uređuje nije posebno uređena propisima EU, odnosno zemlje članice uređuju samostalno oblast šumarstva u nacionalnim propisima.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nije bilo učešća konsultanata.

Ostavite komentar