Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odlikovanjima Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ODLIKOVANjIMA REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o odlikovanjima Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09), u članu 8. stav 1. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

„3) Orden Karađorđeve zvezde;

4) Sretenjski orden; ”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Orden Karađorđeve zvezde ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge i uspehe u predstavljanju države i njenih građana. ”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Dosadašnji stav 5. briše se.

Član 2.

U članu 9. stav 1. u tački 1) posle reči: „Medalja za hrabrost” dodaju se reči: „ „Miloš Obilić” ”.

U tački 3) reči: „zasluga za odbranu i bezbednost” zamenjuju se rečima: „za revnosnu službu”.

U stavu 2. posle reči: „Medalja za hrabrost” dodaju se reči: „ „Miloš Obilić” ”.

U stavu 4. reči: „zasluga za odbranu i bezbednost” zamenjuju se rečima: „za revnosnu službu”.

Član 3.

Član 30. menja se i glasi:

„Član 30.

Državljaninu Republike Srbije odlikovanom po ranijim propisima o odlikovanjima koji je izgubio povelju o odlikovanju, može se, na njegov zahtev, uz odgovarajuću naknadu, izdati njen prepis. ”

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 14. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odlikovanja Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Osnovni razlozi koji stvaraju potrebu za izmenom važećeg Zakona o odlikovanjima Republike Srbije jesu potreba za obnavljanjem, shodno srpskoj tradiciji, Ordena Karađorđeve zvezde i izmena naziva Medalje za hrabrost u Medalju za hrabrost „Miloš Obilić”.

Obnavljanjem Ordena Karađorđeve zvezde (član 1), koji je prvobitno ustanovljen u Srbiji 1904. godine, na dan stogodišnjice Prvog srpskog ustanka, Republika Srbija odaje počast vođi Prvog srpskog ustanka kao ličnosti koja simbolizuje stvaranje moderne srpske države, ali i naglašava bogatu tradiciju našeg ordenskog sistema, obezbeđujući njegov kontinuitet. Sa druge strane, postojeći naziv Orden zasluga za državu pokazuje određenu sličnost sa nazivima Orden Republike Srbije i Orden srpske zastave u našem ordenskom sistemu, a sam taj naziv nema ni odgovarajuću potporu u ordenskoj tradiciji Srbije.

Prvo odlikovanje svih Južnih Slovena bila je Medalja za hrabrost koju je ustanovio Petar II Petrović Njegoš 1841. godine, a 1847. godine Njegoš je ustanovio Zlatnu medalju Obilića. Prema ovom nazivu i u Kraljevini Srbiji ustanovljena je Medalja za hrabrost „Miloš Obilić“ 1913. godine. Medalja istog naziva postojala je i u ordenskom sistemu Kraljevine Jugoslavije, kao i u Saveznoj Republici Jugoslaviji pod imenom Veliko odlikovanje Medalja Obilića. U stranim izvorima ona se na engleskom jeziku naziva Milosh Obilich Medal for Bravery. Imajući u vidu s jedne strane tradiciju, a sa druge strane činjenicu da bi se ovakvim nazivom obezbedilo razlikovanje srpske Medalje od sličnih medalja drugih država, u potpunosti je opravdano dopuniti naziv ove medalje (član 2).

Izmenom člana 30. važećeg teksta Zakona o odlikovanjima Republike Srbije predviđa se da se državljaninu Republike Srbije odlikovanom po ranijim propisima o odlikovanjima koji je izgubio povelju o odlikovanju može, uz odgovarajuću naknadu, izdati njen prepis (član 3).

III. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon donese po hitnom postupku da bi se stvorili uslovi da se u skladu sa predloženim rešenjima donesu odgovarajući podzakonski akti i otpočne primena Zakona o odlikovanjima jer bi u suprotnom mogle nastupiti štetne posledice po rad organa i organizacija.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU ODNOSNO DOPUNjUJU

1. Ordeni

Član 8.

Ordeni su:

1) Orden Republike Srbije;

2) Orden srpske zastave;

3) ORDEN KARAĐORĐEVE ZVEZDE;

4) SRETENjSKI ORDEN;

3) Sretenjski orden;

4) Orden zasluga za državu;

5) Orden belog orla sa mačevima;

6) Orden zasluga za odbranu i bezbednost.

Orden Republike Srbije ima dva stepena i dodeljuje se u prvom stepenu na velikoj ogrlici (predsednicima ili suverenima država), a u drugom stepenu na lenti (predsednicima država ili vlada).

Orden srpske zastave ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa između Republike Srbije i drugih država, odnosno međunarodnih organizacija, kao i za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i drugih država.

ORDEN KARAĐORĐEVE ZVEZDE IMA TRI STEPENA I DODELjUJE SE ZA NAROČITE ZASLUGE I USPEHE U PREDSTAVLjANjU DRŽAVE I NjENIH GRAĐANA.

Sretenjski orden ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblastima javnih, privrednih, kulturnih, prosvetnih, sportskih i humanitarnih delatnosti.

Orden zasluga za državu ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge i uspehe u predstavljanju države i njenih građana.

Orden belog orla sa mačevima ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge u izgradnji sistema odbrane ili naročite zasluge u komandovanju i rukovođenju vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama i njihovom osposobljavanju za odbranu Republike Srbije.

Orden zasluga za odbranu i bezbednost ima tri stepena i dodeljuje se za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti.

2. Medalje

Član 9.

Medalje su:

1) Medalja za hrabrost „MILOš OBILIć”;

2) Medalja za zasluge;

3) Medalja zasluga za odbranu i bezbednost ZA REVNOSNU SLUŽBU.

Medalja za hrabrost „MILOš OBILIć” ima dva stepena (zlatna i srebrna medalja) i dodeljuje se za dela u kojima je do snažnog izražaja došla lična hrabrost ili za dela u kojima je u izuzetno opasnim situacijama u spasavanju ljudskih života ili materijalnih dobara ispoljena izvanredna hrabrost i samopregor.

Medalja za zasluge ima dva stepena (zlatna i srebrna medalja) i dodeljuje se za izuzetne zasluge i postignute rezultate u svim oblastima života i rada.

Medalja zasluga za odbranu i bezbednost ZA REVNOSNU SLUŽBU ima dva stepena (zlatna i srebrna medalja) i dodeljuje se za zasluge i izuzetne rezultate pokazane u obavljanju dužnosti i zadataka u oblastima odbrane i bezbednosti.

Član 30.

Državljanin Republike Srbije odlikovan po ranijim propisima o odlikovanjima koji je izgubio odlikovanje, ostao bez njega bez svoje krivice ili čije je odlikovanje oštećeno ima pravo da, u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, zahteva i uz odgovarajuću naknadu dobije duplikat dodeljenog odlikovanja.

Licu iz stava 1. ovog člana koje je izgubilo povelju o odlikovanju može se, na njegov zahtev, uz odgovarajuću naknadu, izdati njen prepis.

DRŽAVLjANINU REPUBLIKE SRBIJE ODLIKOVANOM PO RANIJIM PROPISIMA O ODLIKOVANjIMA, KOJI JE IZGUBIO POVELjU O ODLIKOVANjU, MOŽE SE, NA NjEGOV ZAHTEV, UZ ODGOVARAJUĆU NAKNADU, IZDATI NjEN PREPIS.

Ostavite komentar