Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju

P R E D L O G Z A K O N A

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O OSIGURANjU

Član 1.

U Zakonu o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04 – ispravka, 61/05, 61/05 – dr. zakon i 85/05 – dr. zakon), u članu 3. stav 1. posle reči: „delatnosti” umesto tačke stavlja se zapeta i dodaju reči: „kao i ogranak stranog društva za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje te delatnosti.”

Član 2.

U članu 15. stav 4. reči: „kod društva za reosiguranje” brišu se.

Stav 5. briše se.

Član 3.

U članu 26. stav 2. reči: „pod uslovima uzajamnosti,” brišu se.

Član 4.

U članu 33. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Prilikom procene učešća u kapitalu, odnosno sticanja kvalifikovanog učešća, kao i prilikom ocene učešća u upravljanju, povezana pravna lica se posmatraju kao jedno lice.”

Član 5.

U članu 35. tačka 3) reči: „sproveden postupak” zamenjuju se rečima: „otvoren ili sproveden postupak prinudne”.

Član 6.

U članu 39. stav 2. tačka 8) podtačka (1) reči: „sproveden postupak” zamenjuju se rečima: „otvoren ili sproveden postupak prinudne”.

U tački 10) podtačka (2) reči: „sproveden postupak” zamenjuju se rečima: „otvoren ili sproveden postupak prinudne”.

Član 7.

U članu 44. dodaje se stav 3, koji glasi: „Osnivač kome je zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odbačen ili odbijen, ne može ponovo podneti isti zahtev u roku od godinu dana od dana odbacivanja ili odbijanja tog zahteva.”

Član 8.

Član 47. menja se i glasi:

„Na organe akcionarskog društva za osiguranje primenjuje se zakon kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, ako ovim zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

Direktor akcionarskog društva za osiguranje mora biti u radnom odnosu u tom društvu, a ako društvo nema direktora, u radnom odnosu mora biti predsednik upravnog odbora.”

Član 9.

U članu 78. stav 2. tačka 2) briše se.

Član 10.

U članu 82. stav 1. reči: „lica koja” zamenjuju se rečima: „zaposleni u tom licu koji”.

U stavu 4. zapeta i reči: „pod uslovima uzajamnosti” brišu se.

Član 11.

U članu 93. stav 2. tačka 2) briše se.

Član 12.

U članu 94. stav 2. tačka 6) reči: „sproveden postupak” zamenjuju se rečima: „otvoren ili sproveden postupak prinudne”.

Član 13.

U članu 95. stav 1. reči: „lica koja” zamenjuju se rečima: „zaposleni u tom licu koji”.

U stavu 4. zapeta i reči: „pod uslovima uzajamnosti” brišu se.

Član 14.

U članu 103. stav 2. tačka 2) briše se.

Član 15.

Posle člana 180. dodaje se pododeljak 4.10. sa članom 180a, koji glase:

„4.10. Odgovornost za štetu nastalu vršenjem dužnosti utvrđenih ovim zakonom

Član 180a

Narodna banka Srbije i zaposleni u Narodnoj banci Srbije, kao i lice koje po nalogu Narodne banke Srbije vrši dužnost utvrđenu ovim zakonom, ne odgovaraju za štetu koja nastane vršenjem te dužnosti, osim ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom.

Lica iz stava 1. ovog člana ne mogu odgovarati za štetu iz tog stava ni nakon prestanka radnog odnosa u Narodnoj banci Srbije, odnosno prestanka vršenja dužnosti.

Narodna banka Srbije nadoknadiće troškove zastupanja zaposlenih u Narodnoj banci Srbije u sudskim i upravnim postupcima pokrenutim u vezi s dužnostima koje ti zaposleni obavljaju ili su obavljali na osnovu ovog zakona.

Narodna banka Srbije nadoknadiće troškove iz stava 3. ovog člana i licima kojima je prestao radni odnos u Narodnoj banci Srbije.”

Član 16.

U članu 228. dodaje se stav 2, koji glasi:

„U postupku vršenja nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja utvrđenim ovim zakonom, Narodna banka Srbija može vršiti i kontrolu poslovanja subjekata nadzora započetog do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako je to poslovanje u toku u vreme kontrole.”

Član 17.

U članu 234. stav 1. reči: „31. decembra 2007. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2009. godine”.

Član 18.

U članu 235. stav 1. reči: „31. decembra 2007. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2009. godine”.

Član 19.

U članu 243. stav 1. posle reči: „u društvima za osiguranje” dodaju se reči: „iskazan u akcijama”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Društva za osiguranje dužna su da iskažu kapital iz stava 1. ovog člana u akcijama i upišu te akcije u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.”

U stavu 5. broj: „4” zamenjuje se brojem: „5”.

Dosadašnji st. 2. do 5. postaju st. 3. do 6.

Član 20.

U članu 243a, stav 1. reči: „celokupan kapital” zamenjuju se rečima: „70 % društvenog kapitala koji se privatizuje”.

Član 21.

U članu 243v, stav 2. menja se i glasi:

„Iz sredstava iz stava 1. ovog člana izmiruju se troškovi prodaje u postupku privatizacije i posebna naknada ostvarena zaključenjem ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine (provizija).”

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Visinu provizije iz stava 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija.”

Član 22.

Član 243g briše se.

Član 23.

U članu 243d stav 1. menja se i glasi:

„Sredstva ostvarena prodajom kapitala, nakon izmirenja troškova u skladu sa članom 243v stav 2. ovog zakona i izdvajanja iznosa od 10 % od ostvarene kupoprodajne cene za potrebe garantnog fonda osiguranja, Agencija uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije.”

Član 24.

U članu 243ž posle reči: „licima” zapeta i reči: „osim odredaba o prenosu kapitala bez naknade” brišu se.

Član 25.

Odredbe čl. 1. i 2. ovog zakona primenjuju se po isteku 5 godina od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, a odredbe člana 3, člana 10. stav 2. i člana 13. stav 2. ovog zakona od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Član 26.

Postupci privatizacije društava za osiguranje započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje „pravni položaj privrednih subjekata” i „sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti”.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenjem Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 55/04), krajem maja 2004. godine, stavljen je van snage Zakon o osiguranju imovine i lica („Službeni list SRJ”, br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99).

Rešenja sadržana u ovom zakonu proizašla su iz potrebe podizanja kvaliteta obavljanja delatnosti osiguranja, u skladu sa standardima koji postoje u razvijenim tržišnim privredama, a pre svega međunarodnim standardima supervizije u osiguranju (IAIS) i direktivama Evropske unije u oblasti usluga u osiguranju, kao i zbog potrebe obezbeđivanja efikasne kontrole i nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje i drugih subjekata koji obavljaju delatnost osiguranja.

Međutim, u dosadašnjoj primeni zakona i njegovim sprovođenjem u praksi došlo se do saznanja da treba izvršiti značajnije izmene postojećih rešenja u Zakonu o osiguranju. S obzirom da bi za prihvatanje i sprovođenje tih izmena trebalo obaviti i šire rasprave sa zainteresovanim subjektima u oblasti osiguranja, opredeljenje je da ovom izmenom treba obuhvatiti samo ona pitanja čije je rešavanje nužno za nastavak procesa stabilizacije tržišta osiguranja. U tom smislu predlažu se izmene i dopune Zakona kojima se stvaraju uslovi za potpuniju kontrolu ispunjenosti uslova za osnivanje društava za osiguranje i drugih subjekata u oblasti osiguranja, a naročito provere boniteta osnivača i članova organa tih lica, neophodno usklađivanje organa društava za osiguranje sa Zakonom o privrednim društvima, preciziranje odredaba Zakona u pogledu isključivanja mogućnosti da se prodaja usluga osiguranja vrši tzv. multilevel sistemom, regulisanje odgovornosti za štetu Narodne banke Srbije i zaposlenih u Narodnoj banci Srbije nastalu obavljanjem dužnosti i preciziranje nadležnosti Narodne banke Srbije u postupku kontrole poslovanja subjekata nadzora. Takođe, predlažu se i izmene i dopune odredaba o privatizaciji društvenog kapitala društava za osiguranje.

Polazeći od prirode i specifičnosti delatnosti osiguranja, pravnog položaja osiguravajućih društava u odnosu na ostale privredne subjekte, te činjenice da su Zakonom o osiguranju poslovi nadzora nad obavljanjem ove delatnosti stavljeni u nadležnost Narodne banke Srbije, kao finansijske institucije, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) sprovođenje procesa privatizacije stavljeno je u nadležnost Ministarstva finansija i Agencije za osiguranje depozita.

Izmene koje se ovim zakonom predlažu u vezi privatizacije društvenog kapitala imaju za cilj da izjednače prava zaposlenih u društvima za osiguranje sa pravima zaposlenih u preduzećima čiji je kapital privatizovan. Naime, ovim izmenama se napušta koncept isplate određene novčane naknade zaposlenima u društvu za osiguranje koje se privatizuje, već se utvrđuje da se na postupak privatizacije shodno primenjuju odredbe opšteg zakona o privatizaciji. To konkretno znači prodaju 70 % društvenog kapitala u postupku privatizacije, podelu akcija bez naknade zaposlenima i evidentiranje akcija u Privatizacionom registru.

Takođe se ovim izmenama predviđa da se deo sredstava ostvarenih iz kupoprodajne cene, u određenom procentu, usmeri u garantni fond osiguranja, čime bi se znatno uvećala njegova kapitalna baza.

Izmene koje se ovim zakonom predlažu neophodne su kako bi se jasnije precizirali i određeni pojmovi u Zakonu o osiguranju i na taj način izbegle bilo kakve nejasnoće u primeni.

III. SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ovog zakona u članu 3. predviđa se mogućnost da ogranak stranog društva za osiguranje, uz dozvolu nadležnog organa, odnosno Narodne banke Srbije, obavlja delatnost osiguranja. Primena je vezana za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji sa rokom za usklađivanje od pet godina.

Članom 2. ovog zakona u članu 15. omogućava se društvu za osiguranje da višak rizika koji ne može pokriti sopstvenim sredstvima reosigura, kako kod domaćeg tako i kod stranog društva za reosiguranje. Primena je vezana za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji sa rokom za usklađivanje od pet godina.

Članom 3. ovog zakona u članu 26. isključuje se uzajamnost kao uslov za osnivanje društva za osiguranje i drugih subjekata nadzora, kao i za dobijanje licence za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju. Primena je vezana za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, s obzirom da je eliminacija reciprociteta uslov za pristupanje STO.

Članom 4. u članu 33. dodaje se novi stav kojim se precizira da se lica povezana putem kapitala, upravljanja ili na drugi način, u postupku ocene učešća u kapitalu posmatraju kao jedno lice, jer ta lica predstavljaju u ekonomskom i korporativnom smislu jedno lice.

Članom 5. ovog zakona u članu 35. precizira se ograničenje koje se odnosi na učešće fizičkih lica u organima subjekata nadzora u osiguranju, tako što se to ograničenje odnosi samo na prinudnu, a ne i dobrovoljnu likvidaciju, kao i da obuhvata period od otvaranja tog postupka.

Članom 6. ovog zakona u članu 39. precizira se ograničenje koje se odnosi na učešće fizičkih lica u organima subjekata nadzora u osiguranju, tako što se to ograničenje odnosi samo na prinudnu, a ne i dobrovoljnu likvidaciju, kao i da obuhvata period od otvaranja tog postupka.

Članom 7. ovog zakona u članu 44. određuje se rok od godinu dana u kome osnivači kojima je zahtev za izdavanje dozvole za osnivanje subjekta nadzora odbačen ili odbijen ne mogu ponovo podneti isti zahtev.

Članom 8. ovog zakona vrši se izmena člana 47, kojom se predviđa da se na organe akcionarskog društava za osiguranje primenjuje zakon kojim se uređuju privredna društva. Ovim se otklanja sadašnja neusklađenost rešenja iz Zakona o osiguranju i Zakona o privrednim društvima, po pitanjima strukture i nadležnosti organa društava za osiguranje.

Članom 9. ovog zakona u članu 78. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima, time što se izostavlja statut kao obavezan akt u postupku osnivanja lica koja obavljaju poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja.

Članom 10. ovog zakona u članu 82. preciziraju se rešenja u pogledu lica koja obavljaju poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju, tako što se izričito predviđa da te poslove mogu obavljati samo zaposleni u društvu za posredovanje, odnosno društvu za zastupanje u osiguranju, odnosno kod zastupnika u osiguranju. Ovo preciziranje je nužno kako bi se na tržištu osiguranja na izričit način isključila prodaja usluga osiguranja putem različitih ugovornih odnosa, koji su osnova za postojanje takozvanog multilevel sistema prodaje. Takođe se isključuje uzajamnost kao uslov za osnivanje društva za osiguranje i drugih subjekata nadzora, kao i za dobijanje licence za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju. Primena je vezana za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, s obzirom da je eliminacija reciprociteta uslov za pristupanje STO.

Članom 11. ovog zakona u članu 93. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima, time što se izostavlja statut kao obavezan akt u postupku osnivanja lica koja obavljaju poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja.

Članom 12. ovog zakona u članu 94. precizira se ograničenje koje se odnosi na učešće fizičkih lica u organima subjekata nadzora u osiguranju, tako što se to ograničenje odnosi samo na prinudnu, a ne i dobrovoljnu likvidaciju, kao i da obuhvata period od otvaranja tog postupka.

Članom 13. ovog zakona u članu 95. preciziraju se rešenja u pogledu lica koja obavljaju poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju, tako što se izričito predviđa da te poslove mogu obavljati samo zaposleni u društvu za posredovanje, odnosno društvu za zastupanje u osiguranju, odnosno kod zastupnika u osiguranju. Ovo preciziranje je nužno kako bi se na tržištu osiguranja na izričit način isključila prodaja usluga osiguranja putem različitih ugovornih odnosa, koji su osnova za postojanje takozvanog multilevel sistema prodaje. Takođe se isključuje uzajamnost kao uslov za osnivanje društva za osiguranje i drugih subjekata nadzora, kao i za dobijanje licence za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju. Primena je vezana za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, s obzirom da je eliminacija reciprociteta uslov za pristupanje STO.

Članom 14. ovog zakona u članu 103. vrši se usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima, time što se izostavlja statut kao obavezan akt u postupku osnivanja lica koja obavljaju poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja.

Članom 15. ovog zakona dodaje se novi član 180a, kojim pitanje odgovornosti Narodne banke Srbije i zaposlenih u Narodnoj banci Srbije koji obavljaju poslove nadzora u oblasti osiguranja, reguliše se na istovetan način kao i u vršenju nadzora u oblasti bankarskog poslovanja, čime se odgovornost Narodne banke Srbije i njenih zaposlenih u pojedinim sektorima rada stavljaju u isti položaj.

Članom 16. ovog zakona precizira se nadležnost Narodne banke Srbije da u postupku nadzora može vršiti kontrolu pojedinih aktivnosti subjekata nadzora čiji je osnov nastanka u periodu pre preuzimanja nadležnosti Narodne banke Srbije za vršenje nadzora u delatnosti osiguranja. Ovim se obezbeđuje da Narodna banka Srbije može da svoju funkciju nadzora, odnosno kontrolnu funkciju ostvaruje nad celokupnim poslovanjem društava za osiguranje, odnosno subjekata nadzora. Ovo preciziranje se odnosi na poslovanje koje je u toku, a čiji je osnov nastanka u ranijem periodu. Istovremeno, ovim se otklanja pravna praznina u pogledu kontinuiteta nadzora u oblasti osiguranja, jer osnovnim rešenjem iz Zakona o osiguranju nije obezbeđen taj kontinuitet. U protivnom, poslovanje društva za osiguranje koje se odvijalo po ranijem zakonu o osiguranju, ostalo bi izvan mogućnosti bilo kakve kontrole i eventualne odgovornosti.

Čl. 17. i 18. ovog zakona se u čl. 234. i 235. produžava rok za razgraničavanje poslova životnog i neživotnog osiguranja, kao i poslova osiguranja i reosiguranja do 31. decembra 2009. godine.

Članom 19. ovog zakona u članu 243. se precizira da je predmet privatizacije društveni kapital iskazan u akcijama, kao i da društva za osiguranje imaju obavezu da iskažu društveni kapital u akcijama i upišu te akcije u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Članom 20. ovog zakona u članu 243a se precizira da se u procesu privatizacije prodaje 70 % društvenog kapitala, čime se pravi analogija sa rešenjem iz Zakona o privatizaciji.

Članom 21. ovog zakona u članu 243v precizira se šta čini troškove prodaje društvenog kapitala u postupku privatizacije, uvodi se pojam posebne naknade i utvrđuje da visinu te naknade propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Članom 22. ovog zakona briše se član 243g čime se ukida pojam novčane naknade zaposlenima iz razloga što je svrha ovih izmena izjednačavanje zaposlenih u društvima za osiguranje sa zaposlenima u preduzećima u pogledu njihovih prava u postupku privatizacije, odnosno besplatna podela akcija zaposlenima.

Članom 23. ovog zakona u članu 243d predviđa se izdvajanje iznosa od 10 % od ostvarene kupoprodajne cene za potrebe garantnog fonda osiguranja.

Članom 24. ovog zakona u članu 243ž proširuje se shodna primena zakona kojim se uređuje privatizacija privrednih subjekata i na postupak privatizacije kapitala u društvima za osiguranje u delu kojim se uređuje prenos kapitala bez naknade.

Članom 25. se utvrđuje primena pojedinih odredaba ovog zakona.

Članom 26. precizira se da se postupci privatizacije započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona imaju okončati po odredbama ovog zakona.

Članom 27. ovog zakona predviđa se dan stupanja na snagu ovog zakona.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE

ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Svrha donošenja ovog zakona je da se izvrše određene izmene važećih zakonskih odredbi sa ciljem da se izbegnu problemi koje bi one mogle da proizvedu.

Naime, izmenama zakona u delu kojim se uređuje privatizacija društava za osiguranje stvaraju se nesporni uslovi za završetak postupaka privatizacije društava za osiguranje koje su u toku. S obzirom na to da su sindikati i udruženje penzionera pokrenuli pred Ustavnim sudom inicijativu za utvrđivanje neustavnosti odredbi kojim se utvrđuje novčana naknada umesto besplatne podele akcija zaposlenima, ovim izmenama se vrši usaglašavanje sa opštim Zakonom o privatizaciji.

Takođe, ovim izmenama su pojedine odredbe Zakona o osiguranju prilagođene zahtevima Svetske trgovinske organizacije, a koji su sastavni deo Akcionog plana za otklanjanje prepreka za pristupanje Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Ovim izmenama se prvenstveno stvaraju zakonski uslovi za uspešno okončanje započetih postupaka privatizacije društava za osiguranje, što doprinosi jačanju konkurencije na tržištu, efikasnijem funkcionisanju sektora osiguranja, osigurava dodatne budžetske prihode. Pored navedenog izjednačavanje prava zaposlenih u sektoru osiguranja sa pravima zaposlenih u drugim privrednim subjektima poštuje se načelo jednakosti građana u pravima i dužnostima u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O OSIGURANjU («Službeni glasnik RS», br. 55/04, 70/04, 61/05, 61/05 i 85/05)KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

ODREDBE KOJE SE MENjAJU ILI DOPUNjUJU

Društva koja obavljaju delatnost osiguranja

Član 3.

Delatnost osiguranja obavlja društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu nadležnog organa za obavljanje te delatnosti, KAO I OGRANAK STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE KOJE JE DOBILO DOZVOLU NADLEŽNOG ORGANA ZA OBAVLjANjE TE DELATNOSTI.

Društvo za osiguranje osniva se kao akcionarsko društvo ili društvo za uzajamno osiguranje.

Društvo za osiguranje može obavljati samo delatnost osiguranja.

Poslovi reosiguranja

Član 15.

Društvo za osiguranje dužno je da reosigura obaveze iz ugovora o osiguranju iznad samopridržaja.

Samopridržaj društva za osiguranje je iznos ugovorom preuzetih rizika koji društvo uvek zadržava u sopstvenom pokriću i koji može pokriti sopstvenim sredstvima.

Društvo za osiguranje dužno je da uvek zadrži deo rizika u samopridržaju.

Društvo za osiguranje dužno je da deo rizika iznad samopridržaja reosigura kod društva za reosiguranje.

Društvo za reosiguranje dužno je da deo rizika koji ne može pokriti svojim sredstvima ili reosiguranjem u zemlji, reosigura u inostranstvu.

Osnivanje društva

Član 26.

Akcionarsko društvo za osiguranje osnivaju najmanje dva pravna, odnosno fizička lica (u daljem tekstu: osnivači).

Strana pravna i fizička lica mogu, pod uslovima uzajamnosti, osnovati akcionarsko društvo za osiguranje ili ulagati sredstva u akcionarsko društvo za osiguranje.

Na strana ulaganja iz stava 2. ovog člana primenjuje se zakon kojim se uređuju strana ulaganja, ako ovim zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

Povezana lica

Član 33.

Povezana lica, u smislu ovog zakona, jesu pravna lica koja su međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način, radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje ili rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica.

Povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se i lica koja su međusobno povezana:

1) kao članovi porodice;

2) tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima, u skladu sa ovim članom, zajedno, posredno ili neposredno, učestvuju u drugom licu;

3) tako da u oba lica učešće ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima, u skladu sa ovim članom;

4) na način propisan za povezana lica, zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća;

5) kao članovi uprave ili nadzornog odbora, kao i članovi porodice tih lica.

Pod članovima porodice jednog lica, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1) bračni drug, odnosno lice sa kojim živi u vanbračnoj zajednici;

2) deca, odnosno usvojenici;

3) srodnici do trećeg stepena srodstva, uključujući i srodstvo po tazbini;

4) druga lica koja nemaju potpunu poslovnu sposobnost, a stavljena su pod starateljstvo tog lica.

Ako je ovim zakonom određeno da društvo za osiguranje ne može ulagati u određeno pravno lice, odnosno pravno lice u društvo za osiguranje, zabrana se odnosi na neposredna i posredna ulaganja.

Društvo za osiguranje ne može sa povezanim pravnim licima zaključivati pravne poslove kojima se posredno ili neposredno obezbeđuju sredstva tim licima, kao što su pozajmica, jemstvo, zaloga, namenski depoziti i sl.

PRILIKOM PROCENE UČEŠĆA U KAPITALU, ODNOSNO STICANjA KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA, KAO I PRILIKOM OCENE UČEŠĆA U UPRAVLjANjU, POVEZANA PRAVNA LICA SE POSMATRAJU KAO JEDNO LICE.

Odbijanje zahteva za dobijanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća

Član 35.

Narodna banka Srbije će odbiti zahtev za dobijanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća, ako iz dokumentacije i podataka kojima raspolaže proizlazi:

1) da bi, zbog delatnosti ili poslova koje obavlja ili zbog radnji koje je izvršio podnosilac zahteva, odnosno sa njim povezano lice, moglo biti ugroženo poslovanje akcionarskog društva za osiguranje;

2) da bi, zbog delatnosti ili poslova koje obavlja podnosilac zahteva, odnosno sa njim povezano lice ili načina povezanosti između tih lica, moglo biti onemogućeno, odnosno otežano vršenje nadzora nad akcionarskim društvom za osiguranje;

3) da je podnosilac zahteva, odnosno sa njim povezano lice u poslednje tri godine bilo član uprave, nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak OTVOREN ILI SPROVEDEN POSTUPAK PRINUDNE likvidacije, odnosno stečaja;

4) da bi sticanje kvalifikovanog učešća bilo suprotno uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti;

5) da upravlja društvom tako da se pogoršava finansijsko stanje društva ili da društvo posluje na način suprotan propisima.

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i poslova reosiguranja

Član 39.

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i poslova reosiguranja podnose osnivači akcionarskog društva za osiguranje ili, u njihovo ime, lice koje oni ovlaste.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) ugovor o osnivanju;

2) predlog statuta;

3) dokaz da je na privremeni račun kod banke uplaćen novčani deo osnovnog kapitala iz člana 28. ovog zakona;

4) poslovni plan akcionarskog društva za osiguranje;

5) predlog akata poslovne politike iz člana 58. stav 2. tač. 1) – 12) ovog zakona, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara;

6) spisak akcionara po prezimenu, imenu i adresi, odnosno firmi i sedištu, sa ukupnim nominalnim iznosom akcija i procentom učešća u osnovnom kapitalu akcionarskog društva za osiguranje;

7) za akcionare – pravna lica koji su kvalifikovani imaoci:

(1) rešenje o upisu u registar,

(2) prepis akcionara iz knjige akcionara, odnosno dokaz iz drugog odgovarajućeg javnog registra, ako je akcionar akcionarsko društvo za osiguranje,

(3) finansijski izveštaji, sa mišljenjem ovlašćenog revizora za poslednje tri godine,

(4) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od šest meseci,

(5) overenu kopiju rešenja nadležnog organa uprave o utvrđivanju i naplati poreza za tekuću, odnosno prethodnu godinu,

(6) i druge dokaze od značaja za ocenu boniteta akcionara;

8) za akcionare – fizička lica, koji su kvalifikovani imaoci:

(1) dokaz da to lice u poslednje tri godine nije bilo član uprave, nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak OTVOREN ILI SPROVEDEN POSTUPAK PRINUDNE likvidacije, odnosno stečaja,

(2) dokaz da to lice nije bezuslovno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, službene dužnosti i korupcije, na kaznu zatvora duže od tri meseca,

(3) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od šest meseci,

(4) overenu kopiju rešenja nadležnog organa uprave o utvrđivanju i naplati poreza za tekuću, odnosno prethodnu godinu;

9) spisak lica koja su povezana sa kvalifikovanim imaocima, sa dokazom o načinu povezanosti iz člana 33. ovog zakona;

10) za fizička lica koja su predložena za članove uprave (članovi upravnog odbora i direktor) i nadzornog odbora:

(1) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu školske spreme, kvalifikacije i profesionalnog iskustva,

(2) dokaz da to lice u poslednje tri godine nije bilo član uprave, nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak OTVOREN ILI SPROVEDEN POSTUPAK PRINUDNE likvidacije, odnosno stečaja,

(3) dokaz da to lice ne podleže ograničenjima izbora propisanim ovim zakonom, a koja se odnose na članove uprave i nadzornog odbora akcionarskog društva za osiguranje,

(4) dokaz da to lice nije bezuslovno osuđivano na kaznu zatvora dužu od tri meseca,

(5) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od šest meseci,

(6) overenu kopiju rešenja nadležnog organa uprave o utvrđivanju i naplati poreza za tekuću, odnosno prethodnu godinu;

11) ime i prezime lica koje će obavljati poslove ovlašćenog aktuara, sa podacima iz tačke 10) ovog stava ili predugovor sa pravnim licem registrovanim za obavljanje aktuarskih poslova, kao i dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju ovlašćeni aktuar može prouzrokovati datim mišljenjem;

12) dokaz o propisanoj organizacionoj, kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti akcionarskog društva za osiguranje za obavljanje poslova iz ugovora o osnivanju i akata poslovne politike.

Za osnivače – strana lica, dokumentacija iz stava 2. ovog člana podnosi se u overenom prevodu na srpski jezik.

Narodna banka Srbije bliže propisuje uslove i način dokazivanja ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana, kao i potrebnu organizacionu, kadrovsku i tehničku osposobljenost akcionarskog društva za osiguranje.

Odbijanje zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja

Član 44.

Narodna banka Srbije će odbiti zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, ako:

1) akcionarsko društvo za osiguranje ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 39. ovog zakona;

2) akcionari – kvalifikovani imaoci nemaju saglasnost iz člana 32. ovog zakona;

3) odredbe ugovora o osnivanju, odnosno statuta akcionarskog društva za osiguranje nisu u skladu sa zakonom;

4) članovi uprave ili nadzornog odbora akcionarskog društva za osiguranje ne podnesu potrebne dokaze za obavljanje funkcije člana uprave ili nadzornog odbora, odnosno ako predložena lica ne ispunjavaju propisane uslove;

5) iz statuta akcionarskog društva za osiguranje i druge podnete dokumentacije proizlazi da nisu obezbeđeni uslovi propisani za poslovanje društva;

6) iz statuta akcionarskog društva za osiguranje, drugih akata i podnete dokumentacije i podataka proizlazi da akcionarsko društvo za osiguranje nije organizaciono, kadrovski i tehnički osposobljeno za obavljanje poslova osiguranja u obimu predviđenom poslovnim planom;

7) ne postoji opravdanost osnivanja akcionarskog društva za osiguranje;

8) akcionarsko društvo za osiguranje ne ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Ako Narodna banka Srbije odbije zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, dužna je da navede razloge za odbijanje zahteva.

OSNIVAČ KOME JE ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE POSLOVA OSIGURANjA ODBAČEN ILI ODBIJEN, NE MOŽE PONOVO PODNETI ISTI ZAHTEV U ROKU OD GODINU DANA OD DANA ODBACIVANjA ILI ODBIJANjA TOG ZAHTEVA.

Organi društva

Član 47.

Organi akcionarskog društva za osiguranje su skupština, upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

Upravni odbor i direktor akcionarskog društva za osiguranje čine upravu društva.

NA ORGANE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE PRIMENjUJE SE ZAKON KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA, AKO OVIM ZAKONOM POJEDINA PITANjA NISU DRUKČIJE UREĐENA.

DIREKTOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE MORA BITI U RADNOM ODNOSU U TOM DRUŠTVU, A AKO DRUŠTVO NEMA DIREKTORA, U RADNOM ODNOSU MORA BITI PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA.

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju

Član 78.

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju podnose osnivači društva za posredovanje u osiguranju ili, u njihovo ime, lice koje oni ovlaste.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) osnivački akt;

2) predlog statuta;

3) dokaz da je na privremeni račun kod banke uplaćen novčani deo osnovnog kapitala iz člana 76. ovog zakona;

4) spisak akcionara, odnosno vlasnika udela sa podacima iz člana 39. stav 2. tač. 7) i 8) ovog zakona;

5) poslovni plan društva;

6) dokaz da fizička lica koja su predložena za članove uprave i nadzornog odbora društva ispunjavaju uslove iz člana 39. ovog zakona;

7) dokaz o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva;

8) predugovor ili ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete koje nastanu obavljanjem delatnosti ili bezuslovnu finansijsku garanciju banke koja je prihvaćena od Narodne banke Srbije na sumu osiguranja, odnosno na iznos od najmanje 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate;

9) dokaz o povezanosti po osnovu kapitala ili na drugi način sa društvima za osiguranje, društvima za zastupanje u osiguranju ili društvima za posredovanje u osiguranju.

Narodna banka Srbije bliže propisuje uslove i način dokazivanja ispunjenosti uslova za lica iz stava 2. tačka 6) ovog člana, kao i potrebnu kadrovsku i tehničku osposobljenost društva.

Ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju

Član 82.

Poslove posredovanja u osiguranju u društvu za posredovanje u osiguranju mogu obavljati samo lica koja ZAPOSLENI U TOM LICU KOJI imaju ovlašćenje Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: ovlašćeni posrednici).

Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju licu koje ispunjava sledeće uslove:

1) ima prebivalište na teritoriji Republike;

2) punoletno je i ima potpunu poslovnu sposobnost;

3) položilo je stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju;

4) pravnosnažnom sudskom odlukom nije mu izrečena mera bezbednosti ili zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Narodna banka Srbije bliže propisuje sadržinu i način polaganja ispita iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

Strano fizičko lice koje, po pravu države čiji je državljanin, ispunjava uslove za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, može obavljati te poslove, pod uslovima uzajamnosti.

Zahtev za izdavanje dozvole društvu za zastupanje u osiguranju

Član 93.

Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju podnose osnivači društva za zastupanje u osiguranju ili, u njihovo ime, lice koje oni ovlaste.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) osnivački akt;

2) predlog statuta;

3) dokaz da je na privremeni račun kod banke uplaćen novčani deo osnovnog kapitala iz člana 91. ovog zakona;

4) spisak akcionara, odnosno vlasnika udela sa podacima iz člana 39. stav 2. tač. 7) i 8) ovog zakona;

5) poslovni plan društva;

6) dokaz da fizička lica koja su predložena za članove uprave i nadzornog odbora društva ispunjavaju uslove iz člana 39. ovog zakona;

7) dokaz o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva za zastupanje u osiguranju;

8) predugovor ili ugovor o zastupanju sa društvom za osiguranje koji mora da sadrži odredbu o pravu društva za osiguranje na trajni nadzor nad izvršavanjem tog ugovora;

9) dokaz o povezanosti po osnovu kapitala ili na drugi način sa društvima za osiguranje,

društvima za zastupanje u osiguranju ili društvima za posredovanje u osiguranju.

Narodna banka Srbije bliže propisuje uslove i način dokazivanja ispunjenosti uslova za lica iz stava 2. tačka 6) ovog člana, kao i potrebnu kadrovsku i tehničku osposobljenost društva.

Zahtev za izdavanje dozvole zastupniku u osiguranju

Član 94.

Zastupnik u osiguranju upisuje se u registar kod nadležnog organa uprave, na osnovu dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju koju izdaje Narodna banka Srbije na njegov zahtev, odnosno zahtev lica koje on ovlasti.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) osnivački akt;

2) dokaz o identitetu zastupnika u osiguranju (lično ime, broj lične karte i jedinstveni matični broj građana);

3) dokaz o prebivalištu zastupnika u osiguranju;

4) dokaz da na računu ima uplaćena sredstva iz člana 91. stav 5. ovog zakona;

5) dokaz o stručnoj spremi zastupnika u osiguranju;

6) dokaz da zastupnik u osiguranju u poslednje tri godine nije bio član uprave, nadzornog odbora ili nosilac posebnih ovlašćenja u pravnom licu nad kojim je sproveden postupak OTVOREN ILI SPROVEDEN POSTUPAK PRINUDNE likvidacije, odnosno stečaja;

7) dokaz da zastupnik u osiguranju nije bezuslovno osuđivan na kaznu zatvora dužu od tri meseca;

8) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od šest meseci;

9) overena kopija rešenja nadležnog organa uprave o utvrđivanju i naplati poreza za tekuću, odnosno prethodnu godinu;

10) dokaz da zastupnik u osiguranju poseduje ovlašćenje za zastupanje u osiguranju;

11) poslovni plan;

12) predugovor ili ugovor o zastupanju sa društvom za osiguranje koji mora da sadrži odredbu o pravu društva za osiguranje na trajni nadzor nad izvršavanjem tog ugovora;

13) dokaz o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti zastupnika u osiguranju;

14) dokaz o povezanosti po osnovu kapitala ili na drugi način sa društvima za osiguranje, društvima za zastupanje u osiguranju ili društvima za posredovanje u osiguranju.

Zastupnik u osiguranju dužan je da rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa uprave dostavi Narodnoj banci Srbije, u roku od sedam dana od dana prijema rešenja.

Ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

Član 95.

Poslove zastupanja u osiguranju u društvu za zastupanje u osiguranju i kod zastupnika u osiguranju mogu obavljati samo lica koja ZAPOSLENI U TOM LICU KOJI imaju ovlašćenje Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: ovlašćeni zastupnici).

Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju licu koje ispunjava sledeće uslove:

1) ima prebivalište na teritoriji Republike;

2) punoletno je i ima potpunu poslovnu sposobnost;

3) položilo je stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;

4) pravosnažnom sudskom odlukom nije mu izrečena mera bezbednosti ili zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Narodna banka Srbije propisuje sadržinu i način polaganja ispita iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

Strano fizičko lice koje, po pravu države čiji je državljanin, ispunjava uslove za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, može obavljati te poslove, pod uslovima uzajamnosti.

Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje drugih usluga u osiguranju

Član 103.

Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje drugih usluga u osiguranju podnose osnivači agencije ili, u njihovo ime, lice koje oni ovlaste.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) osnivački akt;

2) predlog statuta;

3) dokaz da je na privremeni račun kod banke uplaćen novčani deo osnovnog kapitala iz člana 102. ovog zakona;

4) poslovni plan agencije;

5) spisak akcionara, odnosno vlasnika udela sa podacima iz člana 39. stav 2. tač. 7) i 8) ovog zakona;

6) dokaz da fizička lica koja su predložena za članove uprave i nadzornog odbora agencije ispunjavaju uslove iz člana 39. ovog zakona;

7) dokaz o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti agencije;

8) dokaz da sa društvima za osiguranje, društvima za posredovanje u osiguranju ili društvima za zastupanje u osiguranju ne čini povezano lice u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća.

4.10. ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU VRŠENjEM DUŽNOSTI UTVRĐENIH OVIM ZAKONOM

ČLAN 180A

NARODNA BANKA SRBIJE I ZAPOSLENI U NARODNOJ BANCI SRBIJE, KAO I LICE KOJE PO NALOGU NARODNE BANKE SRBIJE VRŠI DUŽNOST UTVRĐENU OVIM ZAKONOM, NE ODGOVARAJU ZA ŠTETU KOJA NASTANE VRŠENjEM TE DUŽNOSTI, OSIM AKO SE DOKAŽE DA JE ŠTETA PROUZROKOVANA NAMERNO ILI KRAJNjOM NEPAŽNjOM.

LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOGU ODGOVARATI ZA ŠTETE IZ TOG STAVA NI NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA U NARODNOJ BANCI SRBIJE, ODNOSNO PRESTANKA VRŠENjA DUŽNOSTI.

NARODNA BANKA SRBIJE NADOKNADIĆE TROŠKOVE ZASTUPANjA ZAPOSLENIH U NARODNOJ BANCI SRBIJE U SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA POKRENUTIM U VEZI S DUŽNOSTIMA KOJE TI ZAPOSLENI OBAVLjAJU ILI SU OBAVLjALI NA OSNOVU OVOG ZAKONA.

NARODNA BANKA SRBIJE NADOKNADIĆE TROŠKOVE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA I LICIMA KOJIMA JE PRESTAO RADNI ODNOS U NARODNOJ BANCI SRBIJE.

Narodna banka Srbije

Član 228.

Narodna banka Srbije će preuzeti zaposlene u ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) koji su u Ministarstvu, na dan stupanja na snagu ovog zakona, obavljali poslove iz oblasti osiguranja imovine i lica, kao i opremu, arhivu i drugu dokumentaciju i sredstva za rad koja su služila za obavljanje poslova osiguranja.

U POSTUPKU VRšENJA NADZORA NAD OBAVLJANJEM DELATNOSTI OSIGURANJA UTVRđENIM OVIM ZAKONOM, NARODNA BANKA SRBIJA MOžE VRšITI I KONTROLU POSLOVANJA SUBJEKATA NADZORA ZAPOčETOG DO DANA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O OSIGURANJU, AKO JE TO POSLOVANJE U TOKU U VREME KONTROLE.

Obaveza razgraničenja životnih i neživotnih osiguranja

Član 234.

Organizacija za osiguranje koja, na dan stupanja na snagu ovog zakona, ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, dužna je da do 31. decembra 2007. godine 31. DECEMBRA 2009. GODINE izvrši odgovarajuće promene u svom statusu i poslovanju u skladu sa članom 14. ovog zakona.

Organizacija, odnosno društvo za osiguranje dužno je da Narodnoj banci Srbije, u roku iz stava 1. ovog člana, podnese dokaze o razgraničenju životnih i neživotnih osiguranja.

Na osnovu dokaza iz stava 2. ovog člana, Narodna banka Srbije, u roku od 30 dana od dana prijema tih dokaza, ocenjuje da li su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Obaveza razgraničenja poslova osiguranja i reosiguranja

Član 235.

Organizacija za osiguranje koja, na dan stupanja na snagu ovog zakona, ima dozvolu i za obavljanje poslova reosiguranja, dužna je da do 31. decembra 2007. godine 31. DECEMBRA 2009. GODINE razgraniči poslove osiguranja i poslove reosiguranja.

Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je da Narodnoj banci Srbije, u roku iz stava 1. ovog člana, podnese dokaze o razgraničenju poslova osiguranja i poslova reosiguranja.

Na osnovu dokaza iz stava 2. ovog člana Narodna banka Srbije, u roku od 30 dana od dana prijema tih dokaza, ocenjuje da li su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Privatizacija društava za osiguranje

Član 243.

Predmet privatizacije je društveni, odnosno državni kapital u društvima za osiguranje ISKAZAN U AKCIJAMA (u daljem tekstu: kapital).

DRUŠTVA ZA OSIGURANjE DUŽNA SU DA ISKAŽU KAPITAL IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U AKCIJAMA I UPIŠU TE AKCIJE U CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI.

U postupku privatizacije može se prodati imovina ili deo imovine društva za osiguranje, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Postupak privatizacije kapitala iz stava 1. ovog člana rešenjem pokreće Ministarstvo.

Agencija za osiguranje depozita osnovana posebnim zakonom (u daljem tekstu: Agencija) organizuje i sprovodi postupak privatizacije kapitala iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo vrši nadzor nad sprovođenjem postupka iz stava 4. 5. ovog člana.

Član 243a

U postupku privatizacije prodaje se celokupan kapital 70% DRUŠTVENOG KAPITALA KOJI SE PRIVATIZUJE u društvu za osiguranje (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).

Agencija je ovlašćena da sprovede postupak prodaje delova imovine društva za osiguranje koje posluje sa društvenim kapitalom, ako proceni da bi se postupak privatizacije na taj način efikasnije sproveo.

Predmet prodaje u smislu stava 2. ovog člana ne mogu biti nepokretnosti ili pokretne stvari koje neposredno služe obavljanju delatnosti subjekta privatizacije.

Prodaja kapitala, odnosno imovine ili delova imovine iz st. 1. i 2. ovog člana sprovodi se metodom javnog tendera.

Vlada propisuje postupak prodaje kapitala i imovine iz stava 4. ovog člana.

Član 243v

Kupoprodajna cena iz ugovora o prodaji kapitala iz člana 243b stav 1. ovog zakona uplaćuje se na račun Agencije.

Iz sredstava iz stava 1. ovog člana izmiruju se troškovi prodaje u postupku privatizacije.

IZ SREDSTAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZMIRUJU SE TROŠKOVI PRODAJE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE I POSEBNA NAKNADA OSTVARENA ZAKLjUČENjEM UGOVORA O PRODAJI KAPITALA, ODNOSNO IMOVINE (PROVIZIJA).

Troškovima prodaje, u smislu stava 2. ovog člana, smatraju se izdaci za angažovanje finansijskih i pravnih savetnika u postupku privatizacije, naknade za oglašavanje javnih poziva i drugih informacija koje su od značaja za sprovođenje postupka privatizacije, kao i drugi troškovi u postupku privatizacije.

VISINU PROVIZIJE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA.

Član 243g

Zaposleni državljani Republike Srbije imaju pravo na naknadu iz kupoprodajne cene ostvarene prodajom kapitala iz člana 243a stav 1. ovog zakona putem javnog tendera, koja je prethodno umanjena za troškove iz člana 243v st. 2. i 3. ovog zakona.

Naknada iz stava 1. ovog člana iznosi 200 evra u dinarskoj protivvrednosti za svaku punu godinu radnog staža u subjektu privatizacije, a najviše za 35 godina, s tim da ukupan iznos naknade ne može preći 15% od kupoprodajne cene koja je prethodno umanjena u smislu stava 1. ovog člana.

U slučaju da ukupan iznos isplate iz stava 2. ovog člana prelazi 15% od kupoprodajne cene koja je prethodno umanjena u smislu stava 1. ovog člana, naknada svakom zaposlenom će se srazmerno smanjiti.

Vlada propisuje postupak ostvarivanja naknade iz st. 1. do 3. ovog člana.

Član 243d

Sredstva ostvarena prodajom kapitala, nakon izmirenja troškova prodaje u skladu sa članom 243v st. 2. i 3. ovog zakona, isplate naknade zaposlenima u smislu člana 243g ovog zakona i izdvajanja iznosa od 5% od ostvarene kupoprodajne cene za potrebe garantnog fonda osiguranja, Agencija uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije.

SREDSTVA OSTVARENA PRODAJOM KAPITALA, NAKON IZMIRENjA TROŠKOVA U SKLADU SA ČLANOM 243V STAV 2. OVOG ZAKONA I IZDVAJANjA IZNOSA OD 10% OD OSTVARENE KUPOPRODAJNE CENE ZA POTREBE GARANTNOG FONDA OSIGURANjA, AGENCIJA UPLAĆUJE NA RAČUN BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćena na račun budžeta Republike Srbije raspoređuju se shodno odgovarajućim odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija.

Član 243ž

Na postupak privatizacije kapitala u društvima za osiguranje, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje privatizacija društvenog i državnog kapitala u preduzećima i drugim pravnim licima, osim odredaba o prenosu kapitala bez naknade.

Ostavite komentar