Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM

I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09 i 101/10), posle člana 80. dodaje se član 80a, koji glasi:

,,Član 80a

Izuzetno od člana 80. st. 1-3. ovog zakona, penzija se usklađuje u periodu:

– oktobar 2012. godine, tako što će se povećati za 2%;

– april 2013. godine, tako što će se povećati za 2%.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 70. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da se penzijsko osiguranje uređuje zakonom i u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe usklađivanja odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10), sa odredbama propisa o budžetskom sistemu. Kako su tim propisima predložene izmene i dopune i u delu koji se odnosi na usklađivanje penzije, potrebno je u tom delu uskladiti Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa je predloženo da se penzije u periodu oktobar 2012. i april 2013. godine usklađuju tako što će se povećati za po 2%.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Članom 1. predloženo je da se posle člana 80. Zakona doda član 80a, kojim je utvrđeno da će se, izuzetno od člana 80. Zakona, penzije u periodu oktobar 2012. i april 2013. godine uskladiti tako što će se povećati za po 2%.

Uz član 2.

Ovom odredbom predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstava.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

 

Ukupna društveno ekonomska situacija posebno je aktuelizovala pitanje načina usklađivanja penzija. S obzirom na potrebe usklađivanja odredaba ovog zakona sa odredbama zakona kojim se uređuje budžetski sistem, a posebno imajući u vidu činjenicu da bi njegova primena imala efekte, ne samo u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, već i u oblasti ukupnih javnih finansija, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

KOJE SE DOPUNJUJU

ČLAN 80A

IZUZETNO OD ČLANA 80. ST. 1-3. ZAKONA, PENZIJA SE USKLAĐUJE U PERIODU:

– OKTOBAR 2012. GODINE, TAKO ŠTO ĆE SE POVEĆATI ZA 2%;

– APRIL 2013. GODINE, TAKO ŠTO ĆE SE POVEĆATI ZA 2%.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Vlada

Obrađivač: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao jedini predlagač.

2. Naziv propisa

Nacrt zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno Draft Law amending Law on Pension and Disability Insurance

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum ne sadrže odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Nacrta zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Oblast penzijskog i invalidskog osiguranja posebno se reguliše u svim zemljama i u neposrednoj je zavisnosti od specifičnih društveno-ekonomskih uslova tih zemalja. Iz tog razloga se sistemi penzijskog i invalidskog osiguranja i međusobno razlikuju, te nisu podložni međusobnom usklađivanju u meri, kako je to slučaj sa drugim oblastima. Međutim, naša zemlja je prilikom izrade Nacrta zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osihguranju, kao i prilikom donošenja osnovnog teksta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03,64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06 i 5/09), vodila računa o pozitivnim iskustvima drugih zemalja.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Pošto Sporazum ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Nacrta zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, usklađivanje zakonodavstva naše zemlje iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja sa zakonodavstvom Zajednice, izvršiće se u opštem roku za uskla đivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma, odnosno na osnovu programa dogovorenog između Evropske komisije i Republike Srbije.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

– / –

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Predmetni Nacrt zakona nije relevantan sa stanovišta propisa Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

– / –

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

– / –

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

– / –

DRŽAVNI SEKRETAR

Dragi Vidojević

Ostavite komentar