Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O PLATAMADRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Član 1.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik PC”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07 i 99/10), član 56. menja se i glasi:

„Član 56.

Do stupanja na snagu zakona kojim će se urediti plate funkcionera, lice kome prestane funkcija u organu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave na koju je izabrano, postavljeno ili imenovano, uključujući i lice koje prema posebnim propisima ima položaj funkcionera (u daljem tekstu: bivši funkcioner) ima pravo na naknadu plate tri meseca od dana kada mu je prestala funkcija, a y visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije.

Pravo na naknadu plate prestaje pre proteka roka od tri meseca ako bivši funkcioner zasnuje radni odnos ili stekne pravo na penziju, a može biti produženo za još tri meseca ako u ta tri meseca stiče pravo na penziju.“

Član 2.

Lice kome je pre stupanja na snagu ovog zakona prestala funkcija i koje je po tom osnovu steklo pravo na naknadu plate nastavlja da ostvaruje to pravo prema zakonu prema kojem ga je i steklo.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da se primenjuju odredbe drugih zakona kojima se uređuje ostvarivanje prava na naknadu plate po prestanku funkcije.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika sadržan je u članu 60. stav 4. i članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano, između ostalog, da svako ima pravo na pravičnu naknadu za rad i pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa, kao i da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, zapošljavanja, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU

Donošenjem Zakona o platama državnih službenika i nameštenika 2006. godine uređena je oblast plata, naknada i drugih primanja državnih službenika i nameštenika, kao i pravo lica, koje je izabrano, postavljeno ili imenovani na funkciju (funkcioner), kome prestane funkcija na naknadu plate za period od šest meseci od dana mu je prestala funkcija, u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije.

Zakonom je takođe utvrđeno da funkcioneru prestaje pravo na naknadu plate pre proteka roka od šest meseci, ako bivši funkcioner zasnuje radni odnos ili stekne pravo na penziju, s tim što je Zakonom data mogućnost ostvarivanja navedenog prava još za šest meseci ako u tih šest meseci stiče pravo na penziju.

Zakonom je utvrđeno da državnom službeniku prestaje radni odnos po sili zakona ukoliko nije mogao biti premešten na drugo radno mesto, tako da je ostao neraspoređen, narednog dana od proteka tri meseca otkad je postao neraspoređen.

Imajući u vidu da i funkcioner po prestanku funkcije ostaje bez naknade za rad, kao i državni službenik u slučaju da nije mogao biti premešten na drugo radno mesto tako da je ostao neraspoređen, položaj funkcionera po prestanku funkcije treba približno usaglasiti sa položajem državnog službenika, koji je ostao neraspoređen. Ovo posebno imajući u vidu i odredbu člana 60. stav 4. Ustava Republike Srbije kojim je propisano, između ostalog, da svako ima pravo na pravičnu naknadu za rad i pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1. predloženo je da do stupanja na snagu zakona kojim će se urediti plate funkcionera, lice kome prestane funkcija u organu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave na koju je izabrano, postavljeno ili imenovano, uključujući i lice koje prema posebnim propisima ima položaj funkcionera ima pravo na naknadu plate tri meseca od dana kada mu je prestala funkcija, a y visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije.

Pravo na naknadu plate prestaje pre proteka roka od tri meseca ako bivši funkcioner zasnuje radni odnos ili stekne pravo na penziju, a može biti produženo za još tri meseca ako u ta tri meseca stiče pravo na penziju.

Članom 2. se predlaže da lice kome je pre stupanja na snagu ovog zakona prestala funkcija i koje je po tom osnovu steklo pravo na naknadu plate nastavlja da ostvaruje to pravo prema zakonu prema kojem ga je i steklo.

U članu 3. propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da se primenjuju odredbe drugih zakona kojima se uređuje ostvarivanje prava na naknadu plate po prestanku funkcije.

Članom 4. predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, već naprotiv, predložene izmene Zakona doprineće značajnim uštedama, ne samo u budžetu Republike Srbije, već i u celom javnom sektoru.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik PC”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Zakon je neophodno doneti po hitnom postupku da bi se stvorili uslovi da se predložena rešenja, pre svega u delu koji se odnosi na posebna fiskalna pravila, primene u 2014. godini.

VI. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se obezbedi nesmetano funkcionisanje državnih organa i organizacija.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU

Položaj funkcionera

Član 56

Do stupalja pa spagu zakopa kojnm će se uredntn plato fupkcnopera u držaššm orgapnma, lnce koje je izabrapo, postavljepo ili nmepovapo pa fušscnju (fušscioper) kojom prootape fušscija nma pravo pa pakpadu plate šest mesecn dva meseca od dapa kada mu je prestala fupkcnja, a u vionpi plate koju je nmao pa dap prestašsa fupkcije.

Pravo pa pakpadu plate prestaje pre proteka roka od šest mesecn dva meseca ako bivšn fupkcnoper zaspuje radpi odpos nli stekpe pravo pa pepznju, a može bitn produžepo za još šest mesecn dva meseca ako u tnh šest meseci stiče pravo pa pepziju.

DO STUPANJA NA SNAGU ZAKONA KOJIM ĆE SE UREDITI PLATE FUNKCIONERA, LICE KOME PRESTANE FUNKCIJA U ORGANU REPUBLIKE SRBIJE, AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOJU JE IZABRANO, POSTAVLJENO ILI IMENOVANO, UKLJUČUJUĆI I LICE KOJE PREMA POSEBNIM PROPISIMA IMA POLOŽAJ FUNKCIONERA (U DALJEM TEKSTU: BIVŠI FUNKCIONER) IMA PRAVO NA NAKNADU PLATE TRI MESECA OD DANA KADA MU JE PRESTALA FUNKCIJA, A U VISINI PLATE KOJU JE IMAO NA DAN PRESTANKA FUNKCIJE.

PRAVO NA NAKNADU PLATE PRESTAJE PRE PROTEKA POKA OD TRI MESECA AKO BIVŠI FUNKCIONER ZASNUJE RADNI ODNOS ILI STEKNE PRAVO NA PENZIJU, A MOŽE BITI PRODUŽENO ZA JOŠ TRI MESECA AKO U TA TRI MESECA STIČE PRAVO NA PENZIJU.

SAMOSTALNE ODREDBE PREDLOGA ZAKONA

ČLAN 2.

LICE KOME JE PRE STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTALA FUNKCIJA I KOJE JE PO TOM OSNOVU STEKLO PRAVO NA NAKNADU PLATE NASTAVLJA DA OSTVARUJE TO PRAVO PREMA ZAKONU PREMA KOJEM GA JE I STEKLO.

ČLAN Z.

DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRESTAJU DA SE PRIMENJUJU ODREDBE DRUGIH ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU PLATE PO PRESTANKU FUNKCIJE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač:Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Draft Law on amendments the Law Salary System of Civil Servants and Employees

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik PC”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik PC“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Sporazum i prelazni sporazum ne sadrže odredbu koja se odnosi na normativnu sadržinu ovog Zakona

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema prelaznog roka

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Sporazum i prelazni sporazum ne sadrže odredbu koja se odnosi na normativnu sadržinu ovog Zakona

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno nsispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Sporazum i prelazni sporazum ne sadrže odredbu koja se odnosi na normativnu sadržinu ovog Zakona

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju nije predviđeno donošenje ovog Zakona

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne postoje primarni izvori prava EU koji uređuju ovu materiju

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Predložena rešenja nisu predmet regulisanja sekundarnih izvora prava EU

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

He postoje ostali izvori prava EU koji uređuju ovu materiju

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema usklađivanja

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nije predviđeno usklađivanje

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

He postoje odgovarajuću propisi EU sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost ovog zakona

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

He

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?Nije

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nije bilo učešća konsultanata u pripremi ovog zakona.

Ostavite komentar