Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

U Zakonu o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 63/09-US), u članu 7. stav 1. posle tačke 16) dodaje se tačka 16a) koja glasi:

„16a) obezbeđuje smeštaj i ishranu;”

U članu 10. stav 1. tačka 8) menja se i glasi:

„8) zaštita državne granice;”

Član 19. menja se i glasi:

„Član 19.

Ministarstvo ostvaruje međunarodnu saradnju za potrebe policije, na nivou ministara i predstavnika ministarstava, sa nadležnim inostranim organima i organizacijama, u skladu sa zakonom.

Policija na operativnom nivou sarađuje sa inostranim i međunarodnim policijskim službama na osnovu potvrđenog međunarodnog ugovora i uz poštovanje principa uzajamnosti.

Međunarodna policijska saradnja obuhvata policijske poslove koje vrše nadležne organizacione jedinice Ministarstva na teritoriji strane države, saradnju sa stranim policijskim službama, razmenu policijskih službenika za vezu, odnosno delatnost inostranih i međunarodnih policijskih službi na teritoriji Republike Srbije.

U okviru saradnje iz stava 3. ovog člana policija može da, u skladu sa važećim propisima i potvrđenim međunarodnim ugovorima, razmenjuje podatke i obaveštenja, preduzima mere protiv terorizma, organizovanog kriminala, ilegalnih migracija i drugih oblika međunarodnog kriminala i narušavanja bezbednosti granice, da uspostavlja zajednička radna tela, upućuje na obuku i obrazovanje pripadnike policije u inostranstvo, sprovodi obuku u zemlji za potrebe policije strane države ili međunarodne organizacije, u saradnji sa policijama drugih država, odnosno međunarodnim organizacijama.

O upotrebi policije za izvršavanje zadataka iz st. 1. i 2. ovog člana odlučuje ministar.”

Posle člana 19. dodaju se naslovi i čl. 19a i 19b koji glase:

„Učestvovanje u izvršavanju policijskih ili drugih mirnodopskih zadataka u inostranstvu

Član 19a

Na zahtev međunarodnih organizacija ili na osnovu međunarodnog sporazuma čija je članica, odnosno potpisnica Republika Srbija, policija može u inostranstvu da učestvuje u izvršavanju policijskih ili drugih mirnodopskih zadataka.

O upotrebi policije za izvršavanje zadataka iz stava 1. ovog člana odlučuje Vlada, na predlog ministra.

Prava i obaveze policijskih službenika prilikom ostvarivanja međunarodne policijske saradnje

Član 19b

Ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, policijski službenici Republike Srbije za vreme izvršavanja zadataka van njene teritorije mogu primenjivati ovlašćenja i sredstva predviđena međunarodnim ugovorom na osnovu kojeg se saradnja odvija.

Policijski službenici inostranih i međunarodnih policijskih službi u vršenju aktivnosti na teritoriji Republike Srbije mogu primenjivati samo ona ovlašćenja predviđena međunarodnim ugovorom na osnovu kojeg se saradnja odvija.

Sprovođenje aktivnosti policijskih službenika inostranih i međunarodnih policijskih službi u nadležnosti je Ministarstva unutrašnjih poslova.”

U članu 20. stav 2. posle reči: „u sedištu Direkcije policije obrazuju se uprave” dodaju se reči: „ i specijalne jedinice policije”.

U stavu 3. tačka 1) posle reči: „načelnici uprava” dodaju se reči: „i komandanti specijalnih jedinica policije”.

Stav 6. menja se i glasi:

„Upravama u sedištu i područnim policijskim upravama rukovode načelnici uprava, a policijskim stanicama – načelnici policijskih stanica. Specijalnim jedinicama policije rukovode i komanduju komandanti.”

Posle stava 8. dodaje se stav 9. koji glasi:

„Organizacija i funkcionisanje specijalnih jedinica policije i status njenih pripadnika bliže se uređuju aktom ministra.”

U nazivu člana 21. reč: „imenovanje” zamenjuje se rečju: „postavljenje”.

U nazivu člana i u članu 27. stav 1. posle reči: „vozila” i zapete dodaje se reč: „helikopteri” u odgovarajućem padežu i zapeta.

U stavu 2. posle reči: „vozila” dodaju se zapeta i reč: „helikoptera”.

U članu 32. stav 2. reči: „nadzora i obezbeđivanja” zamenjuju se rečju: „zaštite”.

U članu 53. stav 1. menja se i glasi:

„Ako Zakonikom o krivičnom postupku, Zakonom o prekršajima ili drugim zakonom nije drukčije određeno, ovlašćeno službeno lice zadržaće lice koje remeti ili ugrožava javni red, ukoliko ga nije moguće drukčije uspostaviti, odnosno ako ugrožavanje nije moguće drukčije otkloniti. Zadržavanje može da traje najduže 24 časa.”

U stavu 3. reč: „okružni” briše se.

U članu 77. stav 2. posle reči: „ustanovama” dodaju se reči: „i drugim organima i organizacijama”.

U članu 87. st. 2. i 3. posle reči: „pravnu” dodaju se reči: „i drugu neophodnu”.

Član 110. menja se i glasi:

„Član 110.

Lice koje se prima u radni odnos u Ministarstvu, pored opštih uslova za prijem u radni odnos u državnom organu, mora da:

je državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji;

nema dvojno državljanstvo;

ima najmanje srednje obrazovanje;

ima godine života, da je psihofizički sposoban i da ispunjava posebne uslove za pojedina radna mesta, predviđene aktom iz člana 4. stav 4. ovog zakona;

je bezbednosnim proverama utvrđeno da za to lice ne postoje bezbednosne smetnje.

U radni odnos za obavljanje poslova u Ministarstvu ne može se primiti lice: protiv koga se vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti; koje je osuđivano zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; koje je osuđivano na kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca i kome je radni odnos u državnom organu prestao zbog teške povrede službene dužnosti pravosnažnom odlukom nadležnog organa, odnosno kome je radni odnos u pravnom licu sa javnim ovlašćenjima prestao zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline.

Ministarstvo vodi jedinstvenu kadrovsku evidenciju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, čiji sadržaj i način vođenja propisuje ministar.”

Član 111. menja se i glasi:

„Član 111.

O licu koje želi da zasnuje radni odnos u Ministarstvu, podaci se prikupljaju u postupku bezbednosnih provera uz prethodnu pisanu saglasnost tog lica i u druge svrhe se ne mogu koristiti.

Bezbednosna provera iz stava 1. ovog člana predstavlja skup mera i aktivnosti kojima se utvrđuje postojanje bezbednosne smetnje.

Bezbednosna smetnja je činjenica koja onemogućava prijem u radni odnos u Ministarstvu, a u skladu sa uslovima iz člana 110. ovog zakona.

Postupak bezbednosnih provera i sadržina obrazaca koji su u funkciji postupka uređuju se aktom ministra.”

U članu 112. stav 1. posle reči: „konkursa” dodaju se reči: „ili preuzimanjem iz drugog organa, sporazumom rukovodilaca i uz saglasnost lica koje se preuzima”.

Član 114. briše se.

U članu 115. stav 3. menja se i glasi:

„Program, postupak i način stručnog osposobljavanja pripravnika i polaganje stručnog ispita bliže se uređuju aktom ministra.”

U članu 120. tačka 2) reči: „stručnog saradnika, višeg stručnog saradnika, samostalnog stručnog saradnika, inspektora i višeg inspektora” zamenjuju se rečima: „mlađeg stručnog saradnika, mlađeg stručnog saradnika I klase, stručnog saradnika, stručnog saradnika I klase, višeg stručnog saradnika i samostalnog stručnog saradnika”.

U članu 122. posle reči: „vršenja službe” dodaju se zapeta i reči: „kao i zbog odsustvovanja sa rada zbog trudnoće odnosno porođaja”.

Član 133. menja se i glasi:

„Član 133.

Policijski službenik i drugi zaposleni u policiji ne mogu obavljati poslove ili samostalnu i svaku drugu delatnost koji su nespojivi sa poslovima policijskog službenika.

Aktom ministra bliže se definišu poslovi i delatnosti iz stava 1. ovog člana, kao i uslovi za obavljanje poslova van redovnog radnog vremena.”

U članu 137. stav 1. reči: „tako da se svakih 12 meseci efektivno provedenih u obavljanju poslova policijskih službenika računa kao 16 meseci staža osiguranja” brišu se.

Član 138. menja se i glasi:

„Član 138.

Policijskom službeniku u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti, povrede na radu ili povrede van rada, a u vezi sa radom, pripada naknada plate u visini 100% osnovne plate koju bi primio kao da radi, uvećane za dodatak iz člana 146. stav 3. ovog zakona.

Policijska službenica ima pravo na naknadu plate iz stava 1. ovog člana za vreme održavanja trudnoće.”

Posle člana 138. dodaje se član 138a koji glasi:

„Član 138a

Zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini osnovne plate, uvećane za dodatak iz člana 146. stav 3. ovog zakona, u slučajevima:

korišćenja godišnjeg odmora;

korišćenja plaćenog odsustva;

odsustvovanja s rada na dan državnog i verskog praznika koji je neradni dan, u skladu sa zakonom;

prisustvovanja sednicama državnog organa, organa uprave i lokalne samouprave, organa sindikata i saveza sindikata u svojstvu člana;

stručnog osposobljavanja i usavršavanja za potrebe Ministarstva;

odazivanja na poziv vojnih i drugih državnih organa, ako zakonom nije drugačije određeno;

dobrovoljnog davanja tkiva ili organa u humane svrhe;

učešća na naučnim skupovima, simpozijumima, kongresima, seminarima na koje je upućen od strane Ministarstva ili organa sindikata;

odlaska na sistematske ili specijalističke preglede na koje je upućen od strane Ministarstva;

kada odbije da radi ako mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog nesprovođenja propisanih mera za bezbedan i zdrav rad, u skladu sa propisima koji regulišu bezbednost i zdravlje na radu i sprečavanje zlostavljanja na radu.”

Član 141. menja se i glasi:

„Član 141.

Policijskom službeniku koji ostvari pravo na penziju pripada otpremnina u visini plate bez poreza i doprinosa iz plate primljene za poslednjih šest meseci.”

U članu 142. stav 3. briše se.

Posle člana 142. dodaje se član 142a koji glasi:

„Član 142a

U slučaju smrti policijskog službenika koja je nastupila kao posledica povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili opasne pojave, porodica koju je izdržavao policijski službenik ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 36 prosečnih plata u Ministarstvu.”

Član 146. menja se i glasi:

„Član 146.

Zaposleni imaju pravo na platu koja se sastoji od osnovne plate, dodataka na platu i poreza i doprinosa iz plate.

Osnovna plata sastoji se od osnovice koju utvrđuje Vlada i osnovnog i dodatnog koeficijenta u odnosu na zvanje, radna mesta, odnosno poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, posebne uslove rada, opasnost, odgovornost i složenost poslova.

Dodatak na platu iznosi 0,4% od osnovne plate po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu ostvarenu u radnom odnosu, kao i za svaku punu godinu za koju se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž).

Visinu koeficijenata iz stava 2. ovog člana utvrđuje ministar aktom o platama zaposlenih u Ministarstvu, koji donosi uz saglasnost Vlade.”

Član 147. menja se i glasi:

„Član 147.

Dodatni koeficijent utvrđen u skladu sa članom 146. stav 2. ovog zakona, primenom na osnovicu uvećava platu za 30 do 50 odsto u odnosu na plate drugih državnih službenika.

Uz saglasnost Vlade, za pojedine kategorije zaposlenih mogu se utvrditi dodatni koeficijenti koji omogućavaju uvećanje i za više od 50 odsto u odnosu na plate drugih državnih službenika.”

Posle člana 147. dodaju se nazivi članova i čl. 147a i 147b koji glase:

„Dodaci na platu

Član 147a

Zaposleni ima pravo na dodatak na platu:

za rad na dan praznika koji je neradni dan – 121% od osnovne plate;

za rad noću (od 22 časa do šest časova narednog dana) – 28,6% od osnovne plate;

za rad u smeni – 28,6% od osnovne plate, ako radi na poslovima na kojima se smenski rad uvodi povremeno;

za prekovremeni rad – 28,6% od osnovne plate;

za dodatno opterećenje na radu:

(1) do 10 radnih dana mesečno – 3% od osnovne plate, odnosno – 4% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

(2) od 10 do 20 radnih dana mesečno – 6% od osnovne plate, odnosno – 7 % od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

(3) za 20 i više radnih dana mesečno – 10% od osnovne plate, odnosno –12% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

(4) za dežurstvo van radnog vremena (pripravnost) – 10% od osnovne plate.

Ako su se istovremeno stekli uslovi po više osnova utvrđenih u stavu 1. tač. 1) ( 4) ovog člana, procenat uvećane zarade ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova uvećanja.

Naknade

Član 147b

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova:

za dolazak i odlazak s rada;

službenog putovanja u zemlji;

službenog putovanja u inostranstvo;

rada i boravka na terenu;

upućivanja;

privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada.

Naknada troškova iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje aktom ministra, uz saglasnost Vlade.”

Član 148. menja se i glasi:

„Član 148.

Premeštaj, u smislu ovog zakona, predstavlja promenu radnog mesta privremenog ili trajnog karaktera.

Policijski službenik može biti privremeno ili trajno premešten na drugo radno mesto, u skladu sa njegovom stručnom spremom, činom, odnosno zvanjem i radnim sposobnostima, u istoj ili drugoj organizacionoj jedinici, u istom ili drugom mestu rada, koje nije udaljeno više od 50 km od mesta rada.

Aktom o premeštaju određuju se prava i obaveze proistekle iz premeštaja.

Prava i obaveze po osnovu premeštaja bliže se uređuju aktom ministra.”

Posle člana 148. dodaju se nazivi članova i čl. 148a i 148b koji glase:

„Privremeni premeštaj

Član 148a

Policijski službenik može biti privremeno premešten na drugo radno mesto, na lični zahtev ili zbog zamene odsutnog policijskog službenika, povećanog obima posla ili privremene zdravstvene nesposobnosti, pri čemu zadržava sva prava radnog mesta sa koga je premešten, ako je to za njega povoljnije.

Privremeni premeštaj traje najduže godinu dana.

Zahtev za privremeni premeštaj mora biti posebno obrazložen.

Posle isteka vremena na koje je privremeno premešten policijski službenik se vraća na radno mesto sa koga je premešten.

Trajni premeštaj

Član 148b

Trajni premeštaj se vrši putem internog konkursa, na osnovu liste slobodnih radnih mesta koja se objavljuje najmanje jednom godišnje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, policijski službenik može biti trajno premešten na drugo radno mesto i na lični zahtev ili u slučaju potrebe službe, kada se oceni da njegove radne sposobnosti i profesionalna osposobljenost u većoj meri mogu da doprinesu poboljšanju procesa rada na radnom mestu na koje se trajno premešta.

Zahtev za trajni premeštaj mora biti posebno obrazložen.”

Član 149. menja se i glasi:

Član 149. 

Upućivanje, u smislu ovog zakona, predstavlja privremenu promenu poslova u cilju obavljanja konkretnog službenog posla ili zadatka gde se od upućenog lica zahtevaju posebne stručne, organizacione i druge sposobnosti.

Upućivanje zaposlenog može se izvršiti samo uz njegovu prethodnu pisanu saglasnost.

Upućivanje traje najduže godinu dana ili dok traju okolnosti koje su ga uzrokovale.

Aktom o upućivanju određuju se prava i obaveze proistekle iz upućivanja.

Prava i obaveze po osnovu upućivanja bliže se uređuju aktom ministra.”

Član 150. briše se.

U članu 152. posle reči: „policije” i zapete reči: „radi sticanja odgovarajućih nivoa stručne spreme” i zapeta brišu se.

Član 156. menja se i glasi:

„Član 156.

Lake povrede službene dužnosti su:

neopravdani nedolazak na posao u određeno vreme i odlazak sa posla pre isteka radnog vremena, najmanje tri puta u roku od mesec dana;

neuljudan odnos prema građanima ili zaposlenima za vreme rada;

nesavesno i neuredno čuvanje službenih spisa i podataka;

neopravdano izostajanje sa posla do tri radna dana u toku jedne kalendarske godine;

nenošenje ili neuredno nošenje uniforme i oružja;

postupanje protivno nalogu ili uputstvu za obavljanje poslova koje je izazvalo ili moglo da izazvove štetne posledice manjeg značaja.”

Član 157. menja se i glasi:

„Član 157.

Teške povrede službene dužnosti su:

odbijanje izvršenja ili neizvršavanje zakonitog službenog naređenja starešine izdatog tokom vršenja ili povodom vršenja službenog zadatka;

samovoljno napuštanje radnog mesta, pozorničkog mesta, mesta obezbeđenja određenih objekata i lica, jedinice ili mesta određenog za pripravnost;

primena ovlašćenja u svrhe za koje nije namenjeno ili korišćenje statusa policijskog službenika u neslužbene svrhe;

izdavanje ili izvršavanje protivpravnog naređenja;

nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mera za bezbednost lica, imovine i poverenih stvari;

onemogućavanje, ometanje ili otežavanje izvršavanja službenih zadataka;

ponašanje suprotno Kodeksu policijske etike, koje šteti ugledu službe ili narušava odnose među zaposlenima;

pravnosnažna osuda na kaznu zatvora manju od šest meseci ili druga krivična sankcija za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje službe;

nepropisno, nepravilno ili nenamensko korišćenje, gubljenje ili oštećenje tehničke ili druge opreme, odnosno sredstava kojima je zaposleni zadužen ili ih koristi u obavljanju službenih zadataka, usled namere ili grube nepažnje;

odavanje poverljivih podataka utvrđenih zakonom ili drugim propisom neovlašćenim licima;

bavljenje poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću;

odbijanje, neopravdano neodazivanje ili izbegavanje propisanog zdravstvenog pregleda ili zloupotreba prava odsustvovanja u slučaju bolesti;

odbijanje, neopravdano neodazivanje ili izbegavanje stručnog osposobljavanja, usavršavanja ili druge obuke na koju se zaposleni upućuje;

nezakonit, nesavestan, nemaran rad ili propuštanje radnje za koju je zaposleni ovlašćen, a koji su prouzrokovali ili su mogli da prouzrokuju štetu ili nezakonitost u radu;

povreda prava zaposlenih;

učestalo ponavljanje lakih povreda službene dužnosti u toku kalendarske godine;

neopravdano izostajanje sa posla preko tri radna dana u toku jedne kalendarske godine;

samoinicijativno istupanje policijskih službenika i ostalih zaposlenih u javnosti i sredstvima javnog informisanja u vezi s radom, koje je izazvalo ili bi moglo da izazove štetne posledice većeg značaja po ugled Ministarstva;

ponovljena teška povreda službene dužnosti, u vezi sa članom 159. stav 1. tačka 3) ovog zakona.”

Član 158. menja se i glasi:

„Član 158.

Za lake povrede službene dužnosti može se izreći jedna od sledećih disciplinskih mera:

opomena;

novčana kazna u iznosu od 10 do 20 odsto od mesečne plate zaposlenog ostvarene u mesecu u kom je rešenje o utvrđenoj diciplinskoj odgovornosti postalo konačno.”

Član 159. menja se i glasi:

„Član 159.

Za teške povrede službene dužnosti može se izreći jedna od sledećih disciplinskih mera:

novčana kazna u iznosu od 20 do 40 odsto od mesečne plate zaposlenog u vremenu od jednog do tri meseca;

raspoređivanje na drugo radno mesto na kojem se obavljaju poslovi za koje je kao uslov propisana neposredno niža stručna sprema u trajanju od šest meseci do dve godine;

uslovni prestanak radnog odnosa sa rokom proveravanja do godinu dana, kumulativno sa merom iz tač. 1) ili 2) ovog stava;

prestanak radnog odnosa.”

Član 160. stav 2. menja se i glasi:

„Organ koji vodi postupak može da odluči da isključi javnost kada se u postupku razmatraju činjenice poverljivog karaktera ili radi zaštite moralnog integriteta učesnika u postupku.”

Član 161. menja se i glasi:

„Član 161.

Disciplinski postupak u prvom stepenu pokreće:

direktor policije, odnosno rukovodilac u čijoj nadležnosti je obavljanje određenih poslova i zadataka ( za policijske službenike Direkcije policije i ostale zaposlene u sedištu Ministarstva;

načelnik područne policijske uprave – za policijske službenike i ostale zaposlene područne policijske uprave.

Direktor policije, rukovodilac u čijoj nadležnosti je obavljanje određenih poslova i zadataka, odnosno načelnik područne policijske uprave, ovlastiće policijskog službenika da vodi disciplinski postupak i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika i ostalih zaposlenih.

Policijski službenik iz stava 2. ovog člana mora biti diplomirani pravnik – master, odnosno diplomirani pravnik, sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci. ”

U članu 162. reči: „policijski službenik” zamenjuju se rečima: „zaposleni u Ministarstvu i lice koje je pokrenulo postupak”.

Član 163. menja se i glasi:

„Član 163.

Disciplinska komisija je kolegijalni organ koji odlučuje po prigovorima na prvostepene odluke disciplinskih starešina.

Disciplinska komisija odlučuje u veću od tri člana, od kojih jedan član nije zaposlen u Ministarstvu.

Predsednika, članove i sekretare Disciplinske komisije imenuje ministar.”

Posle člana 163. dodaju se nazivi članova i čl. 163a i 163b koji glase:

„Naknada

Član 163a

Za angažovanje u vezi vođenja i odlučivanja u prvostepenom i drugostepenom disciplinskom postupku plaća se naknada utvrđena aktom ministra.

Zastarelost

Član 163b

Pokretanje disciplinskog postupka za lake povrede službene dužnosti zastareva protekom šest meseci od izvršene povrede, a za teške povrede ( protekom jedne godine od izvršene povrede.

Vođenje disciplinskog postupka za lake povrede službene dužnosti zastareva protekom jedne godine od pokretanja disciplinskog postupka, a za teške povrede dužnosti ( dve godine od pokretanja disciplinskog postupka.

Apsolutna zastarelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka nastupa protekom tri godine od izvršene povrede.”.

Član 165. menja se i glasi:

„Član 165.

Zaposleni se privremeno udaljuje s rada kad je protiv njega određen pritvor, od prvog dana pritvora.

Udaljenje iz stava 1. ovog člana traje dok traje pritvor i za to vreme zaposlenom pripada naknada osnovne plate u visini od 1/4, odnosno 1/3 ako izdržava porodicu, na teret organa koji je odredio pritvor.

Zaposleni u Ministarstvu može biti privremeno udaljen s rada, na obrazloženi predlog rukovodioca, kada je protiv njega doneto pravnosnažno rešenje o sprovođenju istrage za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, ili pokrenut disciplinski postupak zbog teške povrede službene dužnosti i ukoliko bi njegovo prisustvo na radu štetilo interesima službe.

Udaljenje iz stava 3. ovog člana može trajati do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, odnosno do okončanja disciplinskog postupka i za to vreme zaposleni ima pravo na naknadu u visini 1/2 plate, odnosno 2/3 plate ako jedini izdržava porodicu.

O privremenom udaljenju s rada odlučuje direktor policije, odnosno rukovodilac u čijoj nadležnosti je obavljanje određenih poslova i zadataka.

Protiv rešenja o udaljenju zaposleni može podneti žalbu Žalbenoj komisiji Vlade, u roku od osam dana od dana uručenja rešenja o udaljenju. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Postupak po žalbi je hitan i rešenje se mora doneti u roku od 30 dana.

Policijskom službeniku koji je udaljen s rada oduzima se službena značka, službena legitimacija, oružje i druga sredstva koja su mu poverena za obavljanje poslova, dok privremeno udaljenje traje.”

Član 167. menja se i glasi:

„Član 167.

Pored slučajeva prestanka radnog odnosa po sili zakona utvrđenih drugim propisima, policijskom službeniku, odnosno drugom zaposlenom radni odnos u Ministarstvu prestaje:

kad se utvrdi da su podaci o ispunjavanju uslova za prijem u radni odnos iz člana 110. stav 1. tač 1)–4) lažni ili kad prestane da ispunjava te uslove, a ne može biti premešten na drugo radno mesto – danom utvrđenja;

kad se utvrdi da je postupio suprotno odredbi člana 133. ovog zakona – danom konačnosti odluke;

kad mu nadležni organ utvrdi pravo na penziju u skladu sa zakonom – danom pravosnažnosti rešenja;

kad se utvrdi da je pravnosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci – danom dostavljanja pravnosnažne presude Ministarstvu.”

Član 168. briše se.

U članu 186. stav 1. menja se i glasi:

„Ministarstvo neposredno sarađuje sa drugim organima i službama bezbednosti u Republici Srbiji.”

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 2. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je utvrđeno, između ostalog, da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana i odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o policiji donet je 2005. godine. U međuvremenu, Republika Srbija postala je samostalna država i donet je novi Ustav Republike Srbije. Pored toga, doneti su i određeni zakoni koji imaju dodirnih tačaka sa radom i organizacijom Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, šestogodišnja primena ovog zakona ukazala je na potrebu da se određene norme izmene. Sve ovo uslovilo je izmene i dopune Zakona o policiji na predloženi način, kako bi policija i celo Ministarstvo unutrašnjih poslova i dalje radili u skladu sa osnovama pravnog sistema, ali i potrebama prakse.

OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

1. Odredbe čl. 1–11. Predloga zakona odnose se na izmene u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i obavljanju policijskih ovlašćenja.

Specijalne jedinice policije su zakonski bliže definisane, odnosno njihove specifičnosti u uređenju i delovanju zahtevaju i drugačiju normativnu postavku.

Međunarodna policijska saradnja je detaljnije uređena, odnosno iskazane su različitosti u načinu i razlozima uključivanja policije u međunarodne aktivnosti.

Pojedina policijska ovlašćenja i uslovi u vezi sa radnim mestima na kojima se ta ovlašćenja primenjuju se drugačije propisuju, najvećim delom zbog usklađivanja sa drugim zakonima, donetim u međuvremenu, a po kojima postupa i policija.

2. Članovi 12–45. Predloga zakona odnose se na izmene u uređenju radnopravnog statusa policijskih službenika i ostalih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ovo poglavlje u Zakonu je detaljno sagledano, kako iz ugla određenih nedoumica koje su se javljale u primeni, tako i sa stanovišta interesa sindikata.

Uslovi za prijem u radni odnos izmenjeni su utoliko što će se konkretniji uslovi utvrđivati podzakonskim aktom, a pojašnjene su bezbednosna provera i bezbednosna procena.

Otvorena je i mogućnost da se u MUP dolazi preuzimanjem iz drugog organa.

Predefinisana je nespojivost određenih poslova sa poslovima policijskog službenika.

Promene u određivanju plata, naknada, dodataka i drugih primanja predloženi su u skladu sa normama Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.

Razdvojeni su i preciznije uređeni pojmovi premeštaja i upućivanja, zbog neophodnosti iskazivanja specifičnosti u funkcionisanju i načinu obavljanja poslova iz delokruga MUP-a.

Izmene u vrstama disciplinskih povreda, disciplinskim merama i disciplinskom postupku rezultat su detaljne analize višegodišnje prakse i uočenih nedostataka.

e) Takođe, višegodišnja primena zakona ukazala je na odrećene nejasnoće i nedostatke u odredbama koje se tiču privremenog udaljenja i prestanka radnog odnosa u MUP-u, a koje su neminovno uslovile predložene izmene.

Deo predloženih izmena odnosi se na ispravke i pravno-tehničke intervencije.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU I STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Imajući u vidu bezbednosnu situaciju u Republici Srbiji, s jedne strane, i uslove za rad policije i status policijskih službenika, s druge strane, neophodno je hitno i neodložno rešavanje svih pitanja na koja se odnose predložene izmene i dopune Zakona o policiji.

Nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad organa i organizacija.

Iz istih razloga neophodno je i da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

ODREDBE ZAKONA O POLICIJI KOJE SE MENjAJU ILI DOPUNjUJU

Član 7.

Ministarstvo radi stvaranja uslova za rad policije:

16A) OBEZBEĐUJE SMEŠTAJ I ISHRANU;

Član 10. stav 1. tačka 8)

Policijski poslovi, u smislu ovog zakona, jesu:

nadzor i obezbeđivanje državne granice, kontrola prelaženja državne granice, sprovođenje režima u graničnom pojasu i utvrđivanje i rešavanje graničnih incidenata i drugih povreda državne granice;

ZAŠTITA DRŽAVNE GRANICE;

Član 19.

Ministarstvo ostvaruje međunarodnu saradnju na nivou ministara, određenih predstavnika ministarstava i organizuje međunarodnu saradnju za potrebe policije.

Policija na operativnom nivou sarađuje sa inostranim i međunarodnim policijskim službama u skladu sa međunarodnim ugovorima i principom uzajamnosti.

U okviru saradnje iz stava 2. ovog člana policija može da, na utvrđeni način, razmenjuje podatke i obaveštenja, preduzima zajednički utvrđene mere protiv terorizma, organizovanog kriminala, ilegalnih migracija i drugih oblika međunarodnog kriminala i narušavanja bezbednosti granice, kao i da obavlja određene policijske poslove u inostranstvu, u saradnji sa policijama drugih država.

Na zahtev međunarodnih organizacija ili na osnovu međudržavnih sporazuma čija je članica ili potpisnica Republika Srbija, odnosno Srbija i Crna Gora, policija može u inostranstvu da učestvuje u izvršavanju policijskih ili drugih mirnodopskih zadataka.

O upotrebi policije za izvršavanje zadataka iz stava 4. ovog člana odlučuje Vlada, na predlog ministra.

MINISTARSTVO OSTVARUJE MEĐUNARODNU SARADNjU ZA POTREBE POLICIJE, NA NIVOU MINISTARA I PREDSTAVNIKA MINISTARSTAVA, SA NADLEŽNIM INOSTRANIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA, U SKLADU SA ZAKONOM.

POLICIJA NA OPERATIVNOM NIVOU SARAĐUJE SA INOSTRANIM I MEĐUNARODNIM POLICIJSKIM SLUŽBAMA NA OSNOVU POTVRĐENOG MEĐUNARODNOG UGOVORA UZ POŠTOVANjE PRINCIPA UZAJAMNOSTI.

MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNjA OBUHVATA POLICIJSKE POSLOVE KOJE VRŠE NADLEŽNE ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA NA TERITORIJI STRANE DRŽAVE, SARADNjU SA STRANIM POLICIJSKIM SLUŽBAMA, RAZMENU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ZA VEZU, ODNOSNO DELATNOST INOSTRANIH I MEĐUNARODNIH POLICIJSKIH SLUŽBI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE.

U OKVIRU SARADNjE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA POLICIJA MOŽE DA, U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA, RAZMENjUJE PODATKE I OBAVEŠTENjA, PREDUZIMA MERE PROTIV TERORIZMA, ORGANIZOVANOG KRIMINALA, ILEGALNIH MIGRACIJA I DRUGIH OBLIKA MEĐUNARODNOG KRIMINALA I NARUŠAVANjA BEZBEDNOSTI GRANICE, DA USPOSTAVLjA ZAJEDNIČKA RADNA TELA, UPUĆUJE NA OBUKU I OBRAZOVANjE PRIPADNIKE POLICIJE U INOSTRANSTVO, SPROVODI OBUKU U ZEMLjI ZA POTREBE POLICIJE STRANE DRŽAVE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE, U SARADNjI SA POLICIJAMA DRUGIH DRŽAVA, ODNOSNO MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA.

O UPOTREBI POLICIJE ZA IZVRŠAVANjE ZADATAKA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA ODLUČUJE MINISTAR.

UČESTVOVANjE U IZVRŠAVANjU POLICIJSKIH ILI DRUGIH MIRNODOPSKIH ZADATAKA U INOSTRANSTVU

ČLAN 19A

NA ZAHTEV MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ILI NA OSNOVU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA ČIJA JE ČLANICA, ODNOSNO POTPISNICA REPUBLIKA SRBIJA, POLICIJA MOŽE U INOSTRANSTVU DA UČESTVUJE U IZVRŠAVANjU POLICIJSKIH ILI DRUGIH MIRNODOPSKIH ZADATAKA.

O UPOTREBI POLICIJE ZA IZVRŠAVANjE ZADATAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODLUČUJE VLADA, NA PREDLOG MINISTRA.

PRAVA I OBAVEZE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA PRILIKOM OSTVARIVANjA MEĐUNARODNE POLICIJSKE SARADNjE

ČLAN 19B

UKOLIKO MEĐUNARODNIM UGOVOROM NIJE DRUGAČIJE ODREĐENO, POLICIJSKI SLUŽBENICI REPUBLIKE SRBIJE ZA VREME IZVRŠAVANjA ZADATAKA VAN NjENE TERITORIJE MOGU PRIMENjIVATI OVLAŠĆENjA I SREDSTVA PREDVIĐENA MEĐUNARODNIM UGOVOROM NA OSNOVU KOJEG SE SARADNjA ODVIJA.

POLICIJSKI SLUŽBENICI INOSTRANIH I MEĐUNARODNIH POLICIJSKIH SLUŽBI U VRŠENjU AKTIVNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE MOGU PRIMENjIVATI SAMO ONA OVLAŠĆENjA PREDVIĐENA MEĐUNARODNIM UGOVOROM NA OSNOVU KOJEG SE SARADNjA ODVIJA.

SPROVOĐENjE AKTIVNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA INOSTRANIH I MEĐUNARODNIH POLICIJSKIH SLUŽBI U NADLEŽNOSTI JE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA.

Član 20.

U sastavu Direkcije policije su organizacione jedinice u sedištu, policijska uprava za Grad Beograd i područne policijske uprave (u daljem tekstu: područne policijske uprave) i policijske stanice.

Za obavljanje policijskih poslova u sedištu Direkcije policije obrazuju se uprave I SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE, u sedištu policijske uprave za grad Beograd obrazuju se uprave i policijske stanice u opštinama, u sedištu područne policijske uprave obrazuju se odeljenja i van sedišta – policijske stanice u opštinama.

Za rad organizacionih jedinica kojima rukovode i za svoj rad odgovorni su:

1) direktoru policije – načelnici uprava I KOMANDANTI SPECIJALNIH JEDINICA POLICIJE u sedištu Direkcije policije, načelnik policijske uprave za grad Beograd i načelnici područnih policijskih uprava;

2) načelniku policijske uprave za grad Beograd – načelnici uprava u njenom sedištu i komandiri policijskih stanica u opštinama;

3) načelniku područne policijske uprave – načelnici odeljenja u njenom sedištu i komandiri policijskih stanica u opštinama.

Organizacione jedinice u sedištu obrazuju se tako da su po linijskom principu radno povezane sa odgovarajućim organizacionim jedinicama i poslovima područnih policijskih uprava i stanica ili tako da poslove iz svog delokruga obavljaju na čitavom području na kojem je nadležno Ministarstvo.

Direkcijom policije rukovodi direktor policije.

Organizacionim jedinicama u sedištu i područnim policijskim upravama rukovode načelnici uprava, a policijskim stanicama – komandiri.

UPRAVAMA U SEDIŠTU I PODRUČNIM POLICIJSKIM UPRAVAMA RUKOVODE NAČELNICI UPRAVA, A POLICIJSKIM STANICAMA – NAČELNICI POLICIJSKIH STANICA. SPECIJALNIM JEDINICAMA POLICIJE RUKOVODE I KOMANDUJU KOMANDANTI.

Angažovanje specijalnih jedinica policije za posebne bezbednosne zadatke može se vršiti samo uz prethodno odobrenje ministra.

Predlog za angažovanje sadrži plan i procenu.

ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANjE SPECIJALNIH JEDINICA POLICIJE I STATUS NjENIH PRIPADNIKA BLIŽE SE UREĐUJU AKTOM MINISTRA.

Poslovi Direkcije i imenovanje POSTAVLjENjE i razrešenje direktora policije

Član 21.

Vozila, HELIKOPTERI, plovila, naoružanje i oprema policije

Član 27.

Radi obavljanja zakonom utvrđenih poslova policija upotrebljava vozila, HELIKOPERE, plovila, naoružanje i posebnu opremu.

Boju, oznake vozila, HELIKOPTERA i plovila i naoružanje policije utvrđuje Vlada.

Član 32. stav 2.

Uniformisano ovlašćeno službeno lice na propisan način nosi uniformu sa oznakama kada obavlja poslove održavanja javnog reda, regulisanja i kontrole saobraćaja, nadzora i obezbeđivanja ZAŠTITE državne granice ili obavlja druge poslove prema propisima o načinu postupanja policije.

Član 53.

Ovlašćeno službeno lice zadržaće lice koje remeti ili ugrožava javni red ako javni red nije moguće drukčije uspostaviti, odnosno ako ugrožavanje nije moguće drukčije otkloniti. Zadržavanje može da traje najduže 24 časa.

UKOLIKO ZAKONIKOM O KRIVIČNOM POSTUPKU, ZAKONOM O PREKRŠAJIMA ILI DRUGIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO, OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE ZADRŽAĆE LICE KOJE REMETI ILI UGROŽAVA JAVNI RED AKO JAVNI RED NIJE MOGUĆE DRUKČIJE USPOSTAVITI, ODNOSNO AKO UGROŽAVANjE NIJE MOGUĆE DRUKČIJE OTKLONITI. ZADRŽAVANjE MOŽE DA TRAJE NAJDUŽE 24 ČASA.

Lice koje su izručili strani organi bezbednosti i koje je potrebno predati nadležnom organu može da bude zadržano najduže 48 časova.

Zadržavanje se određuje rešenjem koje mora biti doneto i uručeno licu u roku od šest časova od privođenja u službene prostorije. Zadržano lice ima, dok traje zadržavanje, pravo na žalbu protiv rešenja o zadržavanju. O žalbi nadležni okružni sud mora da odluči u roku od 48 časova.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja o zadržavanju.

Zadržavanje se prekida kad prestanu razlozi zbog kojih je određeno, odnosno odlukom nadležnog suda.

Ako je zadržano vojno lice o tome se bez odlaganja obaveštava vojna policija.

Član 77.

Brojčani podaci o krivičnim delima, prijavljenim i oštećenim licima, kao i ostali brojčani podaci mogu se koristiti u statističke i analitičke svrhe u Ministarstvu.

Podaci iz stava 1. ovog člana mogu se dati na korišćenje nadležnim stručnim i naučnim ustanovama I DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA za potrebe naučnoistraživačkog rada.

Lični podaci mogu se dostavljati drugim organima pod uslovima: da je organ koji traži podatke zakonom ili drugim propisom ovlašćen da traži i prima te podatke; da su organu koji traži podatke ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njegove nadležnosti; da te podatke nije moguće pribaviti na drugi način ili ako bi njihovo pribavljanje zahtevalo nesrazmerno visoke troškove.

Lični podaci mogu se dostaviti i inostranim policijskim organima i određenim međunarodnim organizacijama na njihov zahtev, u skladu sa utvrđenim pravilima o međunarodnoj policijskoj saradnji.

Član 87.

Kad su sredstva prinude upotrebljena u granicama zakonom utvrđenih ovlašćenja, isključena je odgovornost ovlašćenog službenog lica koje ih je upotrebilo.

Kad se protiv ovlašćenog službenog lica vodi krivični postupak zbog upotrebe sredstava prinude iz stava 1. ovog člana ili preduzimanja drugih radnji u obavljanju službenog posla, Ministarstvo će mu obezbediti besplatnu pravnu I DRUGU NEOPHODNU pomoć u tom postupku.

Ministarstvo će obezbediti besplatnu pravnu I DRUGU NEOPHODNU pomoć i pojedincu koji je pružio pomoć ovlašćenom službenom licu, ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog radnje učinjene u vezi sa pružanjem pomoći.

Član 110.

Lice koje se prima u radni odnos u Ministarstvu, pored opštih uslova za prijem u radni odnos u državnom organu, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da:

1) je državljanin Srbije i Crne Gore sa prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji;

2) ima najmanje srednju stručnu spremu;

3) bude mlađe od 27 godina ako se prima na radno mesto sa srednjom stručnom spremom, odnosno da bude mlađe od 30 godina ako se sa manje od pet godina radnog staža prima na radno mesto sa višom ili visokom stručnom spremom;

4) ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova radnog mesta, predviđene aktom iz člana 4. stav 4. ovog zakona, što dokazuje lekarskim uverenjem Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova;

5) ima regulisanu vojnu obavezu ili u skladu sa zakonom može biti radom u policiji oslobođen vojne obaveze, ako je lice koje se prima u policiju muškarac;

6) nema dvojno državljanstvo;

7) je bezbednosno provereno i da za to lice nema bezbednosnih smetnji.

Uslovi iz stava 2. tač. 2) do 6) ovog člana odnose se samo na zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika na radnim mestima određenim aktom iz člana 4. stav 4. ovog zakona. 

U radni odnos za obavljanje poslova u Ministarstvu ne može se primiti lice koje je osuđivano zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti ili protiv koga se vodi krivični postupak za takvo krivično delo, ili koje je osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca ili kome je služba u državnom organu ili pravnom licu sa javnim ovlašćenjima prestala zbog teške povrede službene dužnosti pravosnažnom odlukom nadležnog organa.

Ministarstvo vodi jedinstvenu kadrovsku evidenciju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, čiji sadržaj i način vođenja propisuje ministar.

ČLAN 110.

LICE KOJE SE PRIMA U RADNI ODNOS U MINISTARSTVU, PORED OPŠTIH USLOVA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U DRŽAVNOM ORGANU, MORA I DA:

JE DRŽAVLjANIN REPUBLIKE SRBIJE SA PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI;

NEMA DVOJNO DRŽAVLjANSTVO;

IMA NAJMANjE SREDNjU STRUČNU SPREMU;

IMA GODINE ŽIVOTA, DA JE PSIHOFIZIČKI SPOSOBAN I DA ISPUNjAVA POSEBNE USLOVE ZA POJEDINA RADNA MESTA PREDVIĐENE AKTOM IZ ČLANA 4, STAV 4. OVOG ZAKONA;

JE BEZBEDNOSNIM PROVERAMA UTVRĐENO DA ZA TO LICE NE POSTOJE BEZBEDNOSNE SMETNjE.

U RADNI ODNOS ZA OBAVLjANjE POSLOVA U MINISTARSTVU NE MOŽE SE PRIMITI LICE PROTIV KOGA SE VODI KRIVIČNI POSTUPAK ZA KRIVIČNA DELA KOJA SE GONE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, KOJE JE OSUĐIVANO ZBOG KRIVIČNOG DELA ZA KOJE SE GONI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, KOJE JE OSUĐIVANO NA KAZNU ZATVORA U TRAJANjU DUŽEM OD TRI MESECA ILI KOME JE SLUŽBA U DRŽAVNOM ORGANU ILI PRAVNOM LICU SA JAVNIM OVLAŠĆENjIMA PRESTALA ZBOG TEŠKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI PRAVOSNAŽNOM ODLUKOM NADLEŽNOG ORGANA.

MINISTARSTVO VODI JEDINSTVENU KADROVSKU EVIDENCIJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU, ČIJI SADRŽAJ I NAČIN VOĐENjA PROPISUJE MINISTAR.

Član 111.

Policija može o licu koje želi da zasnuje radni odnos u Ministarstvu radi izvršavanja zadataka u policiji da prikuplja podatke uz pismenu saglasnost tog lica, kao i podatke na osnovu kojih utvrđuje bezbednosne smetnje za izvršavanje zadataka u policiji. 

Bezbednosna provera iz stava 1. ovog člana obuhvata proveru podataka utvrđenih propisima o uslovima za dobijanje oružnog lista, kao i podataka koje kandidat za zasnivanje radnog odnosa daje u postupku zasnivanja radnog odnosa.

Član 111.

O LICU KOJE ŽELI DA ZASNUJE RADNI ODNOS U MINISTARSTVU, PODACI SE PRIKUPLjAJU U POSTUPKU BEZBEDNOSNIH PROVERA UZ PRETHODNU PISANU SAGLASNOST TOG LICA I U DRUGE SVRHE SE NE MOGU KORISTITI.

BEZBEDNOSNA PROVERA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PREDSTAVLjA SKUP MERA I AKTIVNOSTI KOJIMA SE UTVRĐUJE POSTOJANjE BEZBEDNOSNE SMETNjE.

BEZBEDNOSNA SMETNjA JE ČINjENICA ČIJE POSTOJANjE PREDSTAVLjA OKOLNOST KOJA ONEMOGUĆAVA PRIJEM U RADNI ODNOS U MINISTARSTVU, A U SKLADU SA USLOVIMA IZ ČLANA 110. OVOG ZAKONA.

POSTUPAK BEZBEDNOSNIH PROVERA I SADRŽINA OBRAZACA KOJI SU U FUNKCIJI POSTUPKA UREĐUJU SE AKTOM MINISTRA.

Član 112. stav 1.

Radni odnos u Ministarstvu zasniva se putem konkursa ILI PREUZIMANjEM IZ DRUGOG ORGANA, SPORAZUMOM RUKOVODILACA I UZ SAGLASNOST LICA KOJE SE PREUZIMA.

Član 114.

Ako je zaposleni u Ministarstvu osuđen zbog krivičnog dela iz člana 110. stav 3. ovog zakona, sud mora pravosnažnu presudu da dostavi Ministarstvu, radi donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa u Ministarstvu.

Član 115.

Pripravnik stiče status policijskog službenika po završenom pripravničkom stažu, položenom pripravničkom ispitu i stečenom zvanju.

Pripravniku za policijskog službenika prestaje služba ako u propisanom roku ne položi pripravnički ispit.

U slučaju iz stava 2. ovog člana pripravnik je dužan da naknadi stvarne troškove školovanja, izuzev ako direktor policije, odnosno funkcioner u čijoj nadležnosti je obavljanje određenih poslova i zadataka oceni da do toga nije došlo zbog nedovoljnog zalaganja pripravnika, već iz drugih, opravdanih razloga.

PROGRAM, POSTUPAK I NAČIN STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA PRIPRAVNIKA I POLAGANjE STRUČNOG ISPITA BLIŽE SE UREĐUJU AKTOM MINISTRA.

Član 120. tačka 2)

Pod određenim vremenom provedenim u prethodnom zvanju u smislu člana 118. stav 1. tačka 3) ovog zakona smatra se: 

sa višom stručnom spremom – po pet godina u zvanju stručnog saradnika, višeg stručnog saradnika, samostalnog stručnog saradnika, inspektora i višeg inspektora MLAĐEG STRUČNOG SARADNIKA, MLAĐEG STRUČNOG SARADNIKA I KLASE, STRUČNOG SARADNIKA, STRUČNOG SARADNIKA I KLASE, VIŠEG STRUČNOG SARADNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNOG SARADNIKA;

Član 122.

Vremenom provedenim u prethodnom zvanju u smislu čl. 119. i 120. ovog zakona ne smatra se kalendarska godina u kojoj je zaposleni ocenjen negativnom ocenom, odnosno u kojoj je bio odsutan sa rada duže od šest meseci, izuzev zbog profesionalnog oboljenja ili povrede koja je nastupila u vršenju ili povodom vršenja službe, KAO I ZBOG ODSUSTVOVANjA SA RADA ZBOG TRUDNOĆE ODNOSNO POROĐAJA.

Član 133.

Policijski službenik i drugi zaposleni u policiji ne mogu obavljati samostalnu privrednu ili profesionalnu delatnost.

POLICIJSKI SLUŽBENIK I DRUGI ZAPOSLENI NE MOGU OBAVLjATI POSLOVE ILI SAMOSTALNU I SVAKU DRUGU DELATNOST KOJI SU NESPOJIVI SA POSLOVIMA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA.

AKTOM MINISTRA BLIŽE SE DEFINIŠU POSLOVI I DELATNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I USLOVI ZA OBAVLjANjE POSLOVA VAN REDOVNOG RADNOG VREMENA.

Član 137. stav 1.

Policijskom službeniku, zbog otežanih uslova rada, prirode poslova i odgovornosti za obavljanje poslova, staž osiguranja računa se u uvećanom trajanju tako da se svakih 12 meseci efektivno provedenih u obavljanju poslova policijskih službenika računa kao 16 meseci staža osiguranja, u skladu sa posebnim zakonom.

Član 138.

Policijskom službeniku u slučaju privremene nesposobnosti za rad pripada naknada u visini plate koju bi primio za vreme privremene nesposobnosti, ako je ona prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, a u visini od 85 odsto od plate ako je ona prouzrokovana bolešću ili povredom van rada.

POLICIJSKOM SLUŽBENIKU U SLUČAJU PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG BOLESTI, POVREDE NA RADU ILI POVREDE VAN RADA, A U VEZI SA RADOM, PRIPADA NAKNADA PLATE U VISINI 100% OSNOVNE PLATE KOJU BI PRIMIO KAO DA RADI, UVEĆANE ZA DODATAK IZ ČLANA 146. STAV 3. OVOG ZAKONA.

POLICIJSKA SLUŽBENICA IMA PRAVO NA NAKNADU PLATE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA VREME ODRŽAVANjA TRUDNOĆE.

ČLAN 138A

ZAPOSLENI IMA PRAVO NA NAKNADU PLATE U VISINI OSNOVNE PLATE, UVEĆANE ZA DODATAK IZ ČLANA 146. STAV 3. OVOG ZAKONA, U SLUČAJEVIMA:

KORIŠĆENjA GODIŠNjEG ODMORA;

KORIŠĆENjA PLAĆENOG ODSUSTVA;

ODSUSTVOVANjA S RADA NA DAN DRŽAVNOG I VERSKOG PRAZNIKA KOJI JE NERADNI DAN, U SKLADU SA ZAKONOM;

PRISUSTVOVANjA SEDNICAMA DRŽAVNOG ORGANA, ORGANA UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, ORGANA SINDIKATA I SAVEZA SINDIKATA U SVOJSTVU ČLANA;

STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA I USAVRŠAVANjA ZA POTREBE MINISTARSTVA;

ODAZIVANjA NA POZIV VOJNIH I DRUGIH DRŽAVNIH ORGANA, AKO ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE ODREĐENO;

DOBROVOLjNOG DAVANjA TKIVA ILI ORGANA U HUMANE SVRHE;

UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA, SIMPOZIJUMIMA, KONGRESIMA, SEMINARIMA NA KOJE JE UPUĆEN OD STRANE MINISTARSTVA ILI ORGANA SINDIKATA;

ODLASKA NA SISTEMATSKE ILI SPECIJALISTIČKE PREGLEDE NA KOJE JE UPUĆEN OD STRANE MINISTARSTVA;

KADA ODBIJE DA RADI AKO MU PRETI NEPOSREDNA OPASNOST PO ŽIVOT I ZDRAVLjE ZBOG NESPROVOĐENjA PROPISANIH MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD, U SKLADU SA PROPISIMA KOJI REGULIŠU BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU I SPREČAVANjE ZLOSTAVLjANjA NA RADU.

Član 141.

Policijskom službeniku koji ostvari pravo na penziju pripada otpremnina u visini plate primljene za poslednjih pet meseci.

POLICIJSKOM SLUŽBENIKU KOJI OSTVARI PRAVO NA PENZIJU PRIPADA OTPREMNINA U VISINI PLATE BEZ POREZA I DOPRINOSA IZ PLATE PRIMLjENE ZA POSLEDNjIH ŠEST MESECI.

Član 142.

Policijski službenik koji u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe izgubi život, sahraniće se u mestu koje odredi njegova porodica o trošku Ministarstva.

Troškom iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) troškovi prevoza posmrtnih ostataka do mesta sahrane;

2) putni troškovi za dva pratioca;

3) troškovi grobnog mesta, ako porodica nema grobno mesto;

4) ostali uobičajeni troškovi čiju visinu određuje ministar.

U slučaju iz stava 1. ovog člana porodica koju je izdržavao poginuli policijski službenik ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini plate poginulog policijskog službenika isplaćene za poslednja 24 meseca, po odbitku poreza i doprinosa.

ČLAN 142A

U SLUČAJU SMRTI POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KOJA JE NASTUPILA KAO POSLEDICA POVREDE NA RADU, PROFESIONALNOG OBOLjENjA ILI OPASNE POJAVE, PORODICA KOJU JE IZDRŽAVAO POLICIJSKI SLUŽBENIK IMA PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ U VISINI OD 36 PROSEČNIH PLATA U MINISTARSTVU.

Član 146.

Policijski službenici i drugi zaposleni u Ministarstvu imaju pravo na platu koja se sastoji od osnovice koju utvrđuje Vlada i osnovnog i dodatnog koeficijenta u odnosu na zvanje, posebne uslove rada, opasnost, odgovornost i složenost posla.

Plata iz stava 1. ovog člana uvećava se za 0,4 odsto za svaku navršenu godinu radnog staža.

Visinu koeficijenata iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar aktom o platama zaposlenih u Ministarstvu, koji donosi uz saglasnost Vlade. 

ZAPOSLENI IMAJU PRAVO NA PLATU KOJA SE SASTOJI OD OSNOVNE PLATE, DODATAKA NA PLATU I POREZA I DOPRINOSA IZ PLATE.

OSNOVNA PLATA SASTOJI SE OD OSNOVICE KOJU UTVRĐUJE VLADA I OSNOVNOG I DODATNOG KOEFICIJENTA U ODNOSU NA ZVANjE, RADNA MESTA, ODNOSNO POSLOVE NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM, POSEBNE USLOVE RADA, OPASNOST, ODGOVORNOST I SLOŽENOST POSLOVA.

DODATAK NA PLATU IZNOSI 0,4% OD OSNOVNE PLATE PO OSNOVU VREMENA PROVEDENOG NA RADU ZA SVAKU PUNU GODINU OSTVARENU U RADNOM ODNOSU, KAO I ZA SVAKU PUNU GODINU ZA KOJU SE STAŽ OSIGURANjA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANjEM (BENEFICIRANI RADNI STAŽ).

VISINU KOEFICIJENATA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA UTVRĐUJE MINISTAR AKTOM O PLATAMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU, KOJI DONOSI UZ SAGLASNOST VLADE.

Član 147.

Zbog posebnih uslova rada, opasnosti za život i zdravlje, odgovornosti, težine i prirode poslova, rada na dan praznika koji je neradni dan, noćnog rada, rada u smenama, prekovremenog rada, dežurstava, pripravnosti i drugih vidova neredovnosti u radu, zaposlenima u Ministarstvu mogu se utvrditi koeficijenti za obračun plate koji su od 30 do 50 odsto nominalno veći od koeficijenata za druge državne službenike, a u visini mase sredstava potrebnih za isplatu dodatnih koeficijenata iz člana 146. stav 1. ovog zakona. 

Uz saglasnost Vlade, za pojedine kategorije zaposlenih mogu se utvrditi koeficijenti koji su u smislu stava 1. ovog člana veći i za više od 50 odsto.

Na prava i obaveze proistekle iz napred navedenih posebnih uslova rada ne primenjuju se odredbe opštih radno-pravnih propisa o uvećanoj zaradi. 

DODATNI KOEFICIJENT UTVRĐEN U SKLADU SA ČLANOM 146. STAV 2. OVOG ZAKONA, PRIMENOM NA OSNOVICU UVEĆAVA PLATU ZA 30 DO 50 ODSTO U ODNOSU NA PLATE DRUGIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA.

UZ SAGLASNOST VLADE, ZA POJEDINE KATEGORIJE ZAPOSLENIH MOGU SE UTVRDITI DODATNI KOEFICIJENTI KOJI OMOGUĆAVAJU UVEĆANjE I ZA VIŠE OD 50 ODSTO U ODNOSU NA PLATE DRUGIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA.

DODACI NA PLATU

ČLAN 147A

ZAPOSLENI IMA PRAVO NA DODATAK NA PLATU:

ZA RAD NA DAN PRAZNIKA KOJI JE NERADNI DAN – 121% OD OSNOVNE PLATE;

ZA RAD NOĆU (OD 22 ČASA DO ŠEST ČASOVA NAREDNOG DANA) – 28,6% OD OSNOVNE PLATE;

ZA RAD U SMENI – 28,6% OD OSNOVNE PLATE, AKO RADI NA POSLOVIMA NA KOJIMA SE SMENSKI RAD UVODI POVREMENO;

ZA PREKOVREMENI RAD – 28,6% OD OSNOVNE PLATE;

ZA DODATNO OPTEREĆENjE NA RADU:

(1) DO 10 RADNIH DANA MESEČNO – 3% OD OSNOVNE PLATE, ODNOSNO – 4% OD OSNOVNE PLATE AKO ZAMENjUJE RUKOVODIOCA UNUTRAŠNjE JEDINICE;

(2) OD 10 DO 20 RADNIH DANA MESEČNO – 6% OD OSNOVNE PLATE, ODNOSNO – 7 % OD OSNOVNE PLATE AKO ZAMENjUJE RUKOVODIOCA UNUTRAŠNjE JEDINICE;

(3) ZA 20 I VIŠE RADNIH DANA MESEČNO – 10% OD OSNOVNE PLATE, ODNOSNO –12% OD OSNOVNE PLATE AKO ZAMENjUJE RUKOVODIOCA UNUTRAŠNjE JEDINICE;

(4) ZA DEŽURSTVO VAN RADNOG VREMENA (PRIPRAVNOST) – 10% OD OSNOVNE PLATE.

AKO SU SE ISTOVREMENO STEKLI USLOVI PO VIŠE OSNOVA UTVRĐENIH U STAVU 1. TAČ. 1)-4) OVOG ČLANA, PROCENAT UVEĆANE ZARADE NE MOŽE BITI NIŽI OD ZBIRA PROCENATA PO SVAKOM OD OSNOVA UVEĆANjA.

NAKNADE

ČLAN 147B

ZAPOSLENI IMA PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA:

ZA DOLAZAK I ODLAZAK S RADA;

SLUŽBENOG PUTOVANjA U ZEMLjI;

SLUŽBENOG PUTOVANjA U INOSTRANSTVO;

RADA I BORAVKA NA TERENU;

UPUĆIVANjA;

PRIVREMENOG ILI TRAJNOG PREMEŠTAJA U DRUGO MESTO RADA.

NAKNADA TROŠKOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA BLIŽE SE UREĐUJE AKTOM MINISTRA, UZ SAGLASNOST VLADE.

Član 148.

Zbog potreba službe policijski službenik može biti premešten na drugo radno mesto, u skladu sa njegovom stručnom spremom i radnim sposobnostima, u istoj ili drugoj organizacionoj jedinici, u istom ili drugom mestu rada, a u skladu sa radno-pravnim propisima i propisima o državnim službenicima.

PREMEŠTAJ, U SMISLU OVOG ZAKONA, PREDSTAVLjA PROMENU RADNOG MESTA PRIVREMENOG ILI TRAJNOG KARAKTERA.

POLICIJSKI SLUŽBENIK MOŽE BITI PRIVREMENO ILI TRAJNO PREMEŠTEN NA DRUGO RADNO MESTO, U SKLADU SA NjEGOVOM STRUČNOM SPREMOM, ČINOM, ODNOSNO ZVANjEM I RADNIM SPOSOBNOSTIMA, U ISTOJ ILI DRUGOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI, U ISTOM ILI DRUGOM MESTU RADA, KOJE NIJE UDALjENO VIŠE OD 50 KM OD MESTA RADA.

AKTOM O PREMEŠTAJU UTVRĐUJU SE PRAVA I OBAVEZE PROISTEKLE IZ PREMEŠTAJA.

PRAVA I OBAVEZE PO OSNOVU PREMEŠTAJA UTVRĐUJU SE AKTOM MINISTRA.

PRIVREMENI PREMEŠTAJ

ČLAN 148A

POLICIJSKI SLUŽBENIK MOŽE BITI PRIVREMENO PREMEŠTEN NA DRUGO RADNO MESTO, NA LIČNI ZAHTEV ILI ZBOG ZAMENE ODSUTNOG POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, POVEĆANOG OBIMA POSLA ILI PRIVREMENE ZDRAVSTVENE NESPOSOBNOSTI, PRI ČEMU ZADRŽAVA SVA PRAVA RADNOG MESTA SA KOGA JE PREMEŠTEN, AKO JE TO ZA NjEGA POVOLjNIJE.

PRIVREMENI PREMEŠTAJ TRAJE NAJDUŽE GODINU DANA.

ZAHTEV ZA PRIVREMENI PREMEŠTAJ MORA BITI POSEBNO OBRAZLOŽEN.

POSLE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE PRIVREMENO PREMEŠTEN POLICIJSKI SLUŽBENIK SE VRAĆA NA RADNO MESTO SA KOGA JE PREMEŠTEN.

TRAJNI PREMEŠTAJ

ČLAN 148B

TRAJNI PREMEŠTAJ SE VRŠI PUTEM INTERNOG KONKURSA, NA OSNOVU LISTE SLOBODNIH RADNIH MESTA KOJA SE OBJAVLjUJE NAJMANjE JEDNOM GODIŠNjE.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, POLICIJSKI SLUŽBENIK MOŽE BITI TRAJNO PREMEŠTEN NA DRUGO RADNO MESTO I NA LIČNI ZAHTEV ILI U SLUČAJU POTREBE SLUŽBE, KADA SE OCENI DA NjEGOVE RADNE SPOSOBNOSTI I PROFESIONALNA OSPOSOBLjENOST U VEĆOJ MERI MOGU DA DOPRINESU POBOLjŠANjU PROCESA RADA NA RADNOM MESTU NA KOJE SE TRAJNO PREMEŠTA.

ZAHTEV ZA TRAJNI PREMEŠTAJ MORA BITI POSEBNO OBRAZLOŽEN.

Član 149. 

Policijski službenik može biti upućen na vršenje službenih poslova i zadataka na radno mesto u drugu organizacionu jedinicu Ministarstva, udaljenu više od 50 kilometara od mesta njegovog stanovanja, u neprekidnom trajanju od 30 dana do jedne godine.

UPUĆIVANjE, U SMISLU OVOG ZAKONA, PREDSTAVLjA PRIVREMENU PROMENU POSLOVA U CILjU OBAVLjANjA KONKRETNOG SLUŽBENOG POSLA ILI ZADATKA GDE SE OD UPUĆENOG LICA ZAHTEVAJU POSEBNE STRUČNE, ORGANIZACIONE I DRUGE SPOSOBNOSTI.

UPUĆIVANjE ZAPOSLENOG MOŽE SE IZVRŠITI SAMO UZ NjEGOVU PRETHODNU PISANU SAGLASNOST.

UPUĆIVANjE TRAJE NAJDUŽE GODINU DANA ILI DOK TRAJU OKOLNOSTI KOJE SU GA UZROKOVALE.

AKTOM O UPUĆIVANjU ODREĐUJU SE PRAVA I OBAVEZE PROISTEKLE IZ UPUĆIVANjA.

PRAVA I OBAVEZE PO OSNOVU UPUĆIVANjA BLIŽE SE UREĐUJU AKTOM MINISTRA.

Član 150.

Policijski službenik koji je upućen na vršenje službenih poslova i zadataka na osnovu člana 149. ovog zakona ima pravo na troškove prevoza, smeštaja i ishrane, utvrđene aktom ministra u skladu sa zakonom.

Član 152.

Stručno obrazovanje za potrebe policije, radi sticanja odgovarajućih nivoa stručne spreme, sprovodi se u skladu sa posebnim propisima.

Član 156.

Lake povrede službene dužnosti su:

1) nedolazak na posao u određeno vreme i odlazak sa posla pre isteka radnog vremena;

2) neuljudan odnos prema strankama i saradnicima za vreme rada;

3) nepropisno postupanje sa poverenim sredstvima za rad;

4) nesavesno i neuredno čuvanje službenih spisa i podataka;

5) neopravdano izostajanje sa posla do dva radna dana u toku jedne kalendarske godine;

6) nenošenje ili neuredno nošenje uniforme i oružja;

7) postupanje protivno nalogu ili uputstvu za obavljanje poslova koje je izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice manjeg značaja.

Lake povrede službene dužnosti su:

neopravdani nedolazak na posao u određeno vreme i odlazak sa posla pre isteka radnog vremena, najmanje tri puta u roku od mesec dana;

neuljudan odnos prema građanima ili zaposlenima za vreme rada;

nesavesno i neuredno čuvanje službenih spisa i podataka;

neopravdano izostajanje sa posla do tri radna dana u toku jedne kalendarske godine;

nenošenje ili neuredno nošenje uniforme i oružja;

postupanje protivno nalogu ili uputstvu za obavljanje poslova koje je izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice manjeg značaja.

Član 157.

Teške povrede službene dužnosti su:

1) odbijanje izvršenja ili neizvršavanje ili omalovažavanje zakonitog službenog naređenja starešine izdatog u vršenju ili povodom vršenja službenog zadatka;

2) samovoljno napuštanje radnog mesta, pozorničkog mesta, mesta obezbeđenja određenih objekata i lica, jedinice ili mesta određenog za pripravnost;

3) primena ovlašćenja u svrhe za koje nije namenjeno ili korišćenje statusa policijskog službenika u neslužbene svrhe;

4) izdavanje ili izvršavanje naređenja kojim se protivpravno ugrožava sigurnost ljudi ili imovine;

5) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mera za bezbednost lica, imovine i poverenih stvari;

6) svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka;

7) ponašanje koje šteti ugledu službe ili narušava odnose među zaposlenima;

8) gubljenje ili oštećenje tehničke ili druge opreme;

9) nepravilno ili nenamensko korišćenje poverenih sredstava;

10) samoinicijativno istupanje u javnosti;

11) odavanje poverljivih podataka utvrđenih zakonom, drugim propisom ili aktom;

12) davanje podataka neovlašćenim licima;

13) iznošenje neistinitih tvrdnji o Ministarstvu;

14) nepreduzimanje mera ili nepružanje pomoći u okviru svojih službenih dužnosti zaposlenima u policiji ili neophodne pomoći drugim državnim organima;

15) protivpravno pribavljanje lične ili imovinske koristi za sebe ili drugog u vezi sa radom;

16) bavljenje poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću;

17) odbijanje, neopravdano neodazivanje ili izbegavanje propisanog zdravstvenog pregleda ili zloupotreba prava odsustvovanja u slučaju bolesti;

18) odbijanje, neopravdano neodazivanje ili izbegavanje stručnog osposobljavanja, usavršavanja ili druge obuke na koju se zaposleni upućuje;

19) svaka radnja koja predstavlja krivično delo izvršeno na radu ili u vezi sa radom;

20) izdavanje naređenja čije bi izvršenje predstavljalo krivično delo;

21) prikrivanje od strane nadređenog službenika izvršenja povrede službenih dužnosti za koju se zaposlenom može izreći disciplinska mera prestanka radnog odnosa.

TEŠKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI SU:

ODBIJANjE IZVRŠENjA ILI NEIZVRŠAVANjE ZAKONITOG SLUŽBENOG NAREĐENjA STAREŠINE IZDATOG TOKOM VRŠENjA ILI POVODOM VRŠENjA SLUŽBENOG ZADATKA;

SAMOVOLjNO NAPUŠTANjE RADNOG MESTA, POZORNIČKOG MESTA, MESTA OBEZBEĐENjA ODREĐENIH OBJEKATA I LICA, JEDINICE ILI MESTA ODREĐENOG ZA PRIPRAVNOST;

PRIMENA OVLAŠĆENjA U SVRHE ZA KOJE NIJE NAMENjENO ILI KORIŠĆENjE STATUSA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA U NESLUŽBENE SVRHE;

IZDAVANjE ILI IZVRŠAVANjE PROTIVPRAVNOG NAREĐENjA;

NEPREDUZIMANjE ILI NEDOVOLjNO PREDUZIMANjE MERA ZA BEZBEDNOST LICA, IMOVINE I POVERENIH STVARI;

ONEMOGUĆAVANjE, OMETANjE ILI OTEŽAVANjE IZVRŠAVANjA SLUŽBENIH ZADATAKA;

PONAŠANjE SUPROTNO KODEKSU POLICIJSKE ETIKE, KOJE ŠTETI UGLEDU SLUŽBE ILI NARUŠAVA ODNOSE MEĐU ZAPOSLENIMA;

PRAVNOSNAŽNA OSUDA NA KAZNU ZATVORA MANjU OD ŠEST MESECI ILI DRUGA KRIVIČNA SANKCIJA ZA KRIVIČNO DELO KOJE GA ČINI NEDOSTOJNIM ZA VRŠENjE SLUŽBE;

NEPROPISNO, NEPRAVILNO ILI NENAMENSKO KORIŠĆENjE, GUBLjENjE ILI OŠTEĆENjE TEHNIČKE ILI DRUGE OPREME, ODNOSNO SREDSTAVA KOJIMA JE ZAPOSLENI ZADUŽEN ILI IH KORISTI U OBAVLjANjU SLUŽBENIH ZADATAKA, USLED NAMERE ILI GRUBE NEPAŽNjE;

ODAVANjE POVERLjIVIH PODATAKA UTVRĐENIH ZAKONOM ILI DRUGIM PROPISOM NEOVLAŠĆENIM LICIMA;

BAVLjENjE POSLOVIMA KOJI SU NESPOJIVI SA SLUŽBENOM DUŽNOŠĆU;

ODBIJANjE, NEOPRAVDANO NEODAZIVANjE ILI IZBEGAVANjE PROPISANOG ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ILI ZLOUPOTREBA PRAVA ODSUSTVOVANjA U SLUČAJU BOLESTI;

ODBIJANjE, NEOPRAVDANO NEODAZIVANjE ILI IZBEGAVANjE STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA, USAVRŠAVANjA ILI DRUGE OBUKE NA KOJU SE ZAPOSLENI UPUĆUJE;

NEZAKONIT, NESAVESTAN, NEMARAN RAD ILI PROPUŠTANjE RADNjE ZA KOJU JE ZAPOSLENI OVLAŠĆEN, A KOJI SU PROUZROKOVALI ILI SU MOGLI DA PROUZROKUJU ŠTETU ILI NEZAKONITOST U RADU;

POVREDA PRAVA ZAPOSLENIH;

UČESTALO PONAVLjANjE LAKIH POVREDA SLUŽBENE DUŽNOSTI U TOKU KALENDARSKE GODINE;

NEOPRAVDANO IZOSTAJANjE SA POSLA PREKO TRI RADNA DANA U TOKU JEDNE KALENDARSKE GODINE;

SAMOINICIJATIVNO ISTUPANjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OSTALIH ZAPOSLENIH U JAVNOSTI I SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA U VEZI S RADOM, KOJE JE IZAZVALO ILI BI MOGLO DA IZAZOVE ŠTETNE POSLEDICE VEĆEG ZNAČAJA PO UGLED MINISTARSTVA;

19) PONOVLjENA TEŠKA POVREDA SLUŽBENE DUŽNOSTI, U VEZI SA ČLANOM 159. STAV 1. TAČKA 3) OVOG ZAKONA.

Član 158.

Za lake povrede službene dužnosti može se izreći disciplinska mera – novčana kazna u iznosu od 10 do 30 odsto od mesečne plate zaposlenog ostvarene u mesecu u kojem se mera izriče.

ZA LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI MOŽE SE IZREĆI JEDNA OD SLEDEĆIH DISCIPLINSKIH MERA:

OPOMENA;

NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 10 DO 20 ODSTO OD MESEČNE PLATE ZAPOSLENOG OSTVARENE U MESECU U KOM JE REŠENjE O UTVRĐENOJ DICIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI POSTALO KONAČNO.

Član 159.

Za teške povrede službene dužnosti može se izreći jedna od sledećih disciplinskih mera:

1) novčana kazna u iznosu od 30 do 50 odsto od mesečne plate zaposlenog u vremenu od jednog do tri meseca;

2) zaustavljanje u napredovanju u više zvanje u trajanju od šest meseci do dve godine;

3) raspoređivanje na drugo radno mesto u trajanju od šest meseci do dve godine;

4) prestanak radnog odnosa.

Zaustavljanje u napredovanju u više zvanje iz stava 1. tačka 2) ovog člana računa se od dana kada je disciplinska odluka kojom je izrečena ova mera postala pravosnažna.

Raspoređivanje na drugo radno mesto iz stava 1. tačka 3) ovog člana vrši se na radno mesto na kojem se obavljaju poslovi manje složenosti i za koje je kao uslov propisana ista ili neposredno niža stručna sprema.

ZA TEŠKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI MOŽE SE IZREĆI JEDNA OD SLEDEĆIH DISCIPLINSKIH MERA:

NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 20 DO 40 ODSTO OD MESEČNE PLATE ZAPOSLENOG U VREMENU OD JEDNOG DO TRI MESECA;

RASPOREĐIVANjE NA DRUGO RADNO MESTO U TRAJANjU OD ŠEST MESECI DO DVE GODINE;

USLOVNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA SA ROKOM PROVERAVANjA DO GODINU DANA, KUMULATIVNO SA MEROM IZ TAČ. 1) ILI 2) OVOG STAVA;

PRESTANAK RADNOG ODNOSA.

RASPOREĐIVANjE NA DRUGO RADNO MESTO IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA VRŠI SE NA RADNO MESTO NA KOJEM SE OBAVLjAJU POSLOVI ZA KOJE JE KAO USLOV PROPISANA NEPOSREDNO NIŽA STRUČNA SPREMA.

Član 160. stav 2.

Organ koji vodi postupak može da odluči da pokrene disciplinski postupak bez prisustva javnosti kada se u postupku razmatraju činjenice poverljivog karaktera.

ORGAN KOJI VODI POSTUPAK MOŽE DA ODLUČI DA ISKLjUČI JAVNOST KADA SE U POSTUPKU RAZMATRAJU ČINjENICE POVERLjIVOG KARAKTERA ILI RADI ZAŠTITE MORALNOG INTEGRITETA UČESNIKA U POSTUPKU.

Član 161.

O disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika u prvom stepenu odlučuje:

1) direktor policije, odnosno funkcioner u čijoj nadležnosti je obavljanje određenih poslova i zadataka ili policijski službenik koga oni ovlaste – za policijske službenike direkcije policije i druge zaposlene u sedištu Ministarstva;

2) načelnik područne policijske uprave ili lice koje on ovlasti – za policijske službenike područne policijske uprave, policijskih stanica i druge zaposlene na odnosnom području.

DISCIPLINSKI POSTUPAK U PRVOM STEPENU POKREĆE:

DIREKTOR POLICIJE, ODNOSNO RUKOVODILAC U ČIJOJ NADLEŽNOSTI JE OBAVLjANjE ODREĐENIH POSLOVA I ZADATAKA – ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE DIREKCIJE POLICIJE I OSTALE ZAPOSLENE U SEDIŠTU MINISTARSTVA;

NAČELNIK PODRUČNE POLICIJSKE UPRAVE – ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE I OSTALE ZAPOSLENE PODRUČNE POLICIJSKE UPRAVE.

DIREKTOR POLICIJE, RUKOVODILAC U ČIJOJ NADLEŽNOSTI JE OBAVLjANjE ODREĐENIH POSLOVA I ZADATAKA, ODNOSNO NAČELNIK PODRUČNE POLICIJSKE UPRAVE, OVLASTIĆE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA DA VODI DISCIPLINSKI POSTUPAK I ODLUČUJE O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OSTALIH ZAPOSLENIH.

POLICIJSKI SLUŽBENIK IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MORA BITI DIPLOMIRANI PRAVNIK – MASTER, ODNOSNO DIPLOMIRANI PRAVNIK, SA NAJMANjE PET GODINA RADNOG ISKUSTVA U STRUCI.

Član 162.

Protiv odluka iz člana 161. ovog zakona policijski službenik ZAPOSLENI U MINISTARSTVU I LICE KOJE JE POKRENULO POSTUPAK ima pravo prigovora disciplinskoj komisiji u roku od osam dana od dana uručenja odluke.

Član 163.

Disciplinska komisija ima 30 članova koje imenuje ministar.

Disciplinska komisija odlučuje u veću od tri člana, od kojih je jedan član van Ministarstva.

DISCIPLINSKA KOMISIJA JE KOLEGIJALNI ORGAN KOJI ODLUČUJE PO PRIGOVORIMA NA PRVOSTEPENE ODLUKE DISCIPLINSKIH STAREŠINA.

DISCIPLINSKA KOMISIJA ODLUČUJE U VEĆU OD TRI ČLANA, OD KOJIH JEDAN ČLAN NIJE ZAPOSLEN U MINISTARSTVU.

PREDSEDNIKA, ČLANOVE I SEKRETARE DISCIPLINSKE KOMISIJE IMENUJE MINISTAR.

NAKNADA

ČLAN 163A

ZA ANGAŽOVANjE U VEZI VOĐENjA I ODLUČIVANjA U PRVOSTEPENOM I DRUGOSTEPENOM DISCIPLINSKOM POSTUPKU PLAĆA SE NAKNADA UTVRĐENA AKTOM MINISTRA.

ZASTARELOST

ČLAN 163B

POKRETANjE DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI ZASTAREVA PROTEKOM ŠEST MESECI OD IZVRŠENE POVREDE, A ZA TEŠKE POVREDE – PROTEKOM JEDNE GODINE OD IZVRŠENE POVREDE.

VOĐENjE DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI ZASTAREVA PROTEKOM JEDNE GODINE OD POKRETANjA DISCIPLINSKOG POSTUPKA, A ZA TEŠKE POVREDE DUŽNOSTI – DVE GODINE OD POKRETANjA DISCIPLINSKOG POSTUPKA.

APSOLUTNA ZASTARELOST POKRETANjA I VOĐENjA DISCIPLINSKOG POSTUPKA NASTUPA PROTEKOM TRI GODINE OD IZVRŠENE POVREDE.

Član 165.

Zaposleni u Ministarstvu može biti privremeno udaljen iz službe kada je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, ili kada je protiv njega podnet zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti za teške povrede službene dužnosti.

Udaljenje iz službe iz stava 1. ovog člana može trajati do okončanja disciplinskog postupka a najduže šest meseci. 

Za vreme dok traje udaljenje zaposleni ima pravo na naknadu u visini jedne polovine plate. 

O privremenom udaljenju iz službe odlučuje direktor policije, odnosno funkcioner u čijoj nadležnosti je obavljanje određenih poslova i zadataka.

Protiv rešenja o udaljenju zaposleni može podneti prigovor ministru, u roku od osam dana od dana uručenja rešenja o udaljenju. Prigovor ne odlaže izvršenje rešenja, a rešenje po prigovoru mora se doneti u roku od 15 dana.

Policijskom službeniku koji je udaljen iz službe oduzima se službena značka, službena legitimacija, oružje i druga sredstva koja su mu poverena za obavljanje poslova.

ZAPOSLENI SE PRIVREMENO UDALjUJE S RADA KAD JE PROTIV NjEGA ODREĐEN PRITVOR, OD PRVOG DANA PRITVORA.

UDALjENjE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA TRAJE DOK TRAJE PRITVOR I ZA TO VREME ZAPOSLENOM PRIPADA NAKNADA OSNOVNE PLATE U VISINI OD 1/4, ODNOSNO 1/3 AKO IZDRŽAVA PORODICU, NA TERET ORGANA KOJI JE ODREDIO PRITVOR.

ZAPOSLENI U MINISTARSTVU MOŽE BITI PRIVREMENO UDALjEN S RADA, NA OBRAZLOŽENI PREDLOG RUKOVODIOCA, KADA JE PROTIV NjEGA DONETO PRAVNOSNAŽNO REŠENjE O SPROVOĐENjU ISTRAGE ZA KRIVIČNO DELO ZA KOJE SE GONI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, ILI POKRENUT DISCIPLINSKI POSTUPAK ZBOG TEŠKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI I UKOLIKO BI NjEGOVO PRISUSTVO NA RADU ŠTETILO INTERESIMA SLUŽBE.

UDALjENjE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA MOŽE TRAJATI DO PRAVNOSNAŽNOG OKONČANjA KRIVIČNOG POSTUPKA, ODNOSNO DO OKONČANjA DISCIPLINSKOG POSTUPKA I ZA TO VREME ZAPOSLENI IMA PRAVO NA NAKNADU U VISINI 1/2 PLATE, ODNOSNO 2/3 PLATE AKO JEDINI IZDRŽAVA PORODICU.

O PRIVREMENOM UDALjENjU S RADA ODLUČUJE DIREKTOR POLICIJE, ODNOSNO RUKOVODILAC U ČIJOJ NADLEŽNOSTI JE OBAVLjANjE ODREĐENIH POSLOVA I ZADATAKA.

PROTIV REŠENjA O UDALjENjU ZAPOSLENI MOŽE PODNETI ŽALBU ŽALBENOJ KOMISIJI VLADE, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA URUČENjA REŠENjA O UDALjENjU. ŽALBA NE ODLAŽE IZVRŠENjE REŠENjA.

POSTUPAK PO ŽALBI JE HITAN I REŠENjE SE MORA DONETI U ROKU OD 30 DANA.

POLICIJSKOM SLUŽBENIKU KOJI JE UDALjEN S RADA ODUZIMA SE SLUŽBENA ZNAČKA, SLUŽBENA LEGITIMACIJA, ORUŽJE I DRUGA SREDSTVA KOJA SU MU POVERENA ZA OBAVLjANjE POSLOVA, DOK PRIVREMENO UDALjENjE TRAJE.

Član 167.

Pored slučajeva prestanka radnog odnosa po sili zakona utvrđenih drugim propisima, policijskom službeniku, odnosno drugom zaposlenom radni odnos u Ministarstvu prestaje:

1) kad se sazna da su podaci o ispunjavanju uslova za prijem u radni odnos iz člana 110. stav 1. tač. 1), 4), 5) i 6) lažni – danom saznanja;

2) kad sud dostavi pravosnažnu presudu kojom je osuđen za krivično delo određeno u članu 110. stav 3. ovog zakona – danom donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa;

3) kad se sazna da je postupio suprotno odredbi člana 133. ovog zakona – danom saznanja o obavljanju delatnosti;

4) kad mu nadležni organ utvrdi pravo na penziju u skladu sa zakonom – danom pravosnažnosti rešenja.

PORED SLUČAJEVA PRESTANKA RADNOG ODNOSA PO SILI ZAKONA UTVRĐENIH DRUGIM PROPISIMA, POLICIJSKOM SLUŽBENIKU, ODNOSNO DRUGOM ZAPOSLENOM RADNI ODNOS U MINISTARSTVU PRESTAJE:

KAD SE UTVRDI DA SU PODACI O ISPUNjAVANjU USLOVA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS IZ ČLANA 110. STAV 1. TAČ 1) –4) LAŽNI ILI KAD PRESTANE DA ISPUNjAVA TE USLOVE, A NE MOŽE BITI PREMEŠTEN NA DRUGO RADNO MESTO – DANOM UTVRĐENjA;

KAD SE UTVRDI DA JE POSTUPIO SUPROTNO ODREDBI ČLANA 133. OVOG ZAKONA – DANOM KONAČNOSTI ODLUKE;

KAD MU NADLEŽNI ORGAN UTVRDI PRAVO NA PENZIJU U SKLADU SA ZAKONOM – DANOM PRAVOSNAŽNOSTI REŠENjA;

KAD SE UTVRDI DA JE PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM OSUĐEN NA BEZUSLOVNU KAZNU ZATVORA U TRAJANjU DUŽEM OD ŠEST MESECI – DANOM DOSTAVLjANjA PRAVNOSNAŽNE PRESUDE MINISTARSTVU.

Član 168.

Policijskom službeniku, odnosno drugom zaposlenom radni odnos prestaje i ako tokom njegovog rada u Ministarstvu nastanu bezbednosne smetnje iz člana 111. ovog zakona zbog kojih sa njim radni odnos ne bi ni bio zasnovan da su u vreme zasnivanja postojale. 

U slučaju bezbednosnih smetnji iz stava 1. ovog člana, rešenje o prestanku radnog odnosa policijskog službenika, odnosno drugog zaposlenog donosi ministar, na obrazloženi predlog direktora policije, odnosno funkcionera u čijoj nadležnosti je obavljanje određenih poslova i zadataka. Uz predlog se prilaže i bezbednosna provera iz člana 111. stav 2. ovog zakona, kao sastavni deo predloga.

Žalba protiv rešenja iz stava 2. ovog člana nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Član 186. stav 1.

Ministarstvo neposredno sarađuje sa organima unutrašnjih poslova, policijama i policijskim organizacijama, kao i organima i službama bezbednosti u Srbiji i Crnoj Gori.

MINISTARSTVO NEPOSREDNO SARAĐUJE SA DRUGIM ORGANIMA I SLUŽBAMA BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Predlagač: VLADA

Obrađivač: MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON POLICE

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji nije usklađivan sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane, odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane.

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa   

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ostavite komentar