Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O POPISU POLjOPRIVREDE

2011. GODINE

Član 1.

U Zakonu o popisu poljoprivrede 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), u nazivu Zakona i članu 1. stav 1. broj: „2011” zamenjuje se brojem: „2012”.

U stavu 2. reči: „od 1. do 15. novembra 2011. godine” zamenjuju se rečima: „od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine”.

U stavu 4. reči: „31. oktobra 2011. godine” zamenjuju se rečima: „30. septembra 2012. godine ”.

Član 2.

U članu 2. stav 5. reči: „poljoprivrede 2011. godine” zamenjuju se rečima: „poljoprivrede 2012. godine”.

Član 3.

U članu 18. stav 1. reči: „do 15. novembra 2011. godine” zamenjuju se rečima: „do 15. decembra 2012. godine”.

Član 4.

U članu 21. stav 1. reči: „do 15. novembra 2011. godine” zamenjuju se rečima: „do 15. decembra 2012. godine”.

Član 5.

U članu 26. tačka 2) reči: „od 1. januara 2012. do 31. decembra 2013. godine” zamenjuju se rečima: „od 1. januara 2013. do 31. decembra 2014. godine”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 11. Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika Srbija obezbeđuje i uređuje prikupljanje statističkih i drugih podataka od opšteg interesa, a u vezi sa članom 42. Ustava Republike Srbije, prema kojem se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Na putu pristupanja Evropskoj uniji Republika Srbija mora da se prilagodi nizu propisa i standarda koje propisuje EU, koji će u velikoj meri izmeniti stanje u našoj poljoprivredi. Set zakona, pravila i procedura koje se odnose na poljoprivredu i koje treba usvojiti obuhvata: zakonske standarde, zajedničku poljoprivrednu politiku i strukturne fondove. Da bi mogao da se prati proces prilagođavanja i ocenjuje stepen usaglašenosti, neophodno je uvesti brojne statističke indikatore u statistici poljoprivrede.

Preduslov za početak prilagođavanja jeste sprovođenje kompletnog popisa poljoprivrede.

Ciljevi popisa poljoprivrede su:

dobijanje sveobuhvatnog pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede;

izrada baze podataka, međunarodno uporedive, zasnovane na ključnim poljoprivrednim obeležjima;

formiranje statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava kojim će se obezbediti okvir za poljoprivredna istraživanja na uzorku i istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava;

obezbeđivanje statističkih podataka potrebnih za razvoj održive nacionalne agrarne politike;

obezbeđivanje podataka za praćenje dostizanja ciljeva predviđenih u Milenijumskim ciljevima razvoja.

U ovom popisu biće prikupljeni podaci o strukturi poljoprivrednih gazdinstava, lokaciji, zemljišnom fondu i kategorijama korišćenja poljoprivrednog zemljišta, zakupu zemljišta, površinama pod usevima, broju voćnih stabala i čokota vinove loze, navodnjavanju, upotrebi mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja, broju stoke – po vrstama i kategorijama, broju živine, broju ostalih životinja, košnicama pčela, poljoprivrednoj mehanizaciji i objektima, radnoj snazi, prodaji poljoprivrednih proizvoda, organskoj poljoprivrednoj prizvodnji, dopunskim delatnostima, kao i podaci o ribnjacima i površinama pod šumama.

Popisom poljoprivrede, koji mora biti u potpunosti harmonizovan sa svetskim standardima i preporukama, odnosno regulativom Evropske unije za sprovođenje Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gazdinstava i proizvodnom metodu u poljoprivredi (Regulation EC No 1166/2008), obezbedili bi se podaci koji će biti osnova za sva buduća istraživanja statistike poljoprivrede i definisanje opšte politike poljoprivrede u Republici Srbiji, a pre svega osnova za obezbeđivanje potrebnih informacija u procesu pridruživanja EU.

U Svetskom programu poljoprivrednih popisa 2010. (FAO) preporučuje se da sve zemlje u periodu od 2006. do 2015. godine sprovedu popis poljoprivrede u skladu sa njihovim specifičnostima, kao i da imaju u vidu potrebu za prikupljanjem minimuma podataka neophodnih za analizu i praćenje na međunarodnom nivou.

Sprovođenje Svetskog programa poljoprivrednih popisa 2010. poklopilo se sa našim nacionalnim potrebama, s obzirom na to da sveobuhvatan popis poljoprivrede u Republici Srbiji nije sproveden od 1960. godine i da nedostaju strukturni podaci o poljoprivredi na nivou gazdinstava.

Članom 2. Zakona o Popisu poljoprivrede 2011. godine regulisana je povezanost Popisa poljoprivrede i Popisa stanovništva, na sledeći način:

U Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, pored osnovnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima, prikupljaju se i podaci o poljoprivrednim aktivnostima koje se odvijaju u domaćinstvima.

Prikupljeni podaci koriste se za identifikaciju domaćinstava sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom i na osnovu njih izrađuje se lista domaćinstava koja će biti obuhvaćena Popisom poljoprivrede.

Koordinacija aktivnosti između Popisa stanovništva i Popisa poljoprivrede treba da doprinese uštedi finansijskih sredstava, kao i povećanju korisnosti podataka iz ova dva popisa. Upotreba zajedničkih statističkih standarda, definicija i klasifikacija obezbeđuje konzistentnost i uporedivost podataka i njihovu lakšu interpretaciju i analizu. Kako Popis poljoprivrede sledi nakon Popisa stanovništva, za njegovo sprovođenje koriste se organi zaduženi za organizaciju i sprovođenje Popisa stanovništva.

S obzirom na to da se Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine odlaže, potrebno je odložiti i Popis poljoprivrede zbog prethodno navedene veze između dva popisa, odnosno zbog činjenice da Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. predstavlja okvir za popis porodičnih gazdinstava u Popisu poljoprivrede.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Nacrtom zakona o izmenama Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine uređuju se priprema, organizacija i sprovođenje ovog popisa u Republici Srbiji od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine (član 1. stav 1. i 2). Popis i kontrola kvaliteta prikupljenih podataka sprovode se prema stanju na dan 30. septembar 2012. godine (član 1. stav 4).

U članu 2. stav 5. Zakona izmenjena je godina – 2012. – u kojoj se koriste skice i opisi granica popisnih krugova koje je Republički geodetski zavod izradio za potrebe Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine (član 2).

U članu 18. stav 1. Zakona izmenjen je datum – 15. decembar 2012. – do kog su privredni subjekti i organizacione jedinice drugih subjekata dužni da popune popisne obrasce i poštom dostave Republičkom zavodu za statistiku (član 3).

U članu 21. Zakona izmenjen je datum – 15. decembar 2012. – do kog je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva dužan da se javi nadležnom organu radi davanja podataka u vezi s Popisom (član 4).

U članu 26. stav 1. tačka 2) Zakona izmenjen je vremenski period – od 1. januara 2012. do 31. decembra 2013. – u kom Republički zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate popisa (član 5).

IV PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O POPISU POLjOPRIVREDE 2011. GODINE

KOJE SE MENjAJU

NASLOV

ZAKON O POPISU POLjOPRIVREDE 2011. 2012 GODINE

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se pravni okvir kojim se obuhvataju: priprema, organizacija i sprovođenje Popisa poljoprivrede 2011. 2012. godine u Republici Srbiji ( u daljem tekstu: popis), kao obaveze državnih organa i drugih organa i organizacija u popisu, obaveze i dužnosti davalaca popisnih podataka i lica koja vrše poslovepopisa, objavljivanje popisnih rezultata i finansiranje.

Popis se sprovodi od 1.do 15. novembra 2011. godine 1.OKTOBRA 15. DECEMBRA 2012.

Neposredno po završetku popisa vrši se kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom na uzorku radi ocenjivanja obuhvata i kvaliteta prikupljenih podataka.

Popis i kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom sprovode se prema stanju na dan 31.oktobar 2011. godine 30.SEPTEMBRA 2012. u 24,00 sata.

Član 2.

U Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, pored osnovnih podataka o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima prikupljaju se i podaci o poljoprivrednim aktivnostima koje se odvijaju u domaćinstvima.

Prikupljeni podaci iz stava 1. ovog člana koriste se za identifikaciju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i na osnovu njih izrađuje se lista domaćinstava koja će biti obuhvaćena popisom poljoprivrede.

Koordinacija aktivnosti između popisa stanovništva i popisa poljoprivrede treba da doprinese uštedi i finansijskim sredstvima, kao i povećanju korisnosti podataka iz ova dva popisa .Upotreba zajedničkih statističkih standarda, definicija i klasifikacija obezbeđuje konzistentnost i uporedivost podataka i njihovu lakšu interpretaciju i analizu.

Popis poljoprivrede sprovodi se posle popisa stanovništva, tako da se za njegovo sprovođenje koriste organi zaduženi zaorganizaciju i sprovođenja popisa stanovništva.

Skica i opis granica popisnih krugova koje je Republički geodetski zavod izradio za potrebe Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine koriste se i za popis poljoprivrede 2011.godine POLjOPRIVREDE 2012.GODINE.

Član 18.

Privredna društva, zemljoradničke zadruge, preduzetnici i drugi oblici organizovanja koji pretežno obavljaju delatnost poljoprivredne proizvodnje, kao i ogranci ili drugi organizacioni delovi u kojima se obavlja poljoprivrnjedna proizvodnja, nalaze se u sastavu privrednog društva ili drugog oblika organizovanja registrovanog u drugoj delatnosti, dužni su da do 15. novembra 2011. godine DO 15. DECEMBRA 2012.GODINE popune popisne obrasce i poštom dostave Republičkom zavodu za statiku.

Popisni obrazac popunjava ovlašćeno lice prema metodološkom upustvu Repuubličkog zavoda za statistiku.

Lice koje daje podatke o jedinici popisa, dužno je da na bazi raspoložive dokumentacije, u roku i bez naknade popuni odgovore na sva pitanja u popisnom obrascu.

Član 21.

Ako popisivač u vreme popisa ne zatekne u stambenom objektu nijednog člana domaćinstav, ostaviće pismeno obaveštenje da je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva dužan da se do 15. novembra 2011. godine DO 15.DECEMBRA 2012. GODINE javi nadležnom organu radi davanja podataka u vezi s popisom.

Član 26.

Republički zavod za statistiku objavljuje:

1) prve rezultate u roku od 30 dana od dana završetka popisa, i

2) konačne rezultate popisa u periodu od 1. januara 2012. do 31. decembra 2013. godine OD 1.JANUARA 2013. DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Republički zavod za statistiku

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POPISU POLjOPRIVREDE 2011. GODINE

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Sporazum, odnosno Prelazni sporazum nema direktnu vezu sa sadržinom Predloga zakona o izmenama Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

– Uredba Ek 1166/2008 Evropskog parlamenta i Saveta o strukturi poljoprivredenih gazdinstava i metodi proizvodnje u poljoprivredi

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Prevedeno u okviru IPA 2007 Projekta

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

/

Ostavite komentar