Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

P R E D L O G Z A K O N A

O IZMENAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU,

DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10 i 101/10), u članu 2. stav 1. reči: „teretnih vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t,” brišu se.

U stavu 2. reči: „odnosno teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t,” i reči: „teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t,” brišu se.

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 1. zapeta i reči: „odnosno za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t” brišu se.

Član 3.

U članu 5. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

„6) vlasnici motornih vozila čiji pogon je isključivo električni.”

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Razlog za donošenje ovog zakona je poresko rasterećenje vlasnika teretnih vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, tako što se ta vozila izuzimaju iz predmeta oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila, imajući u vidu da se pretežno koriste za privredne delatnosti (usluge prevoza lakih tereta od strane preduzetnika i pravnih lica, od strane poljoprivrednika – za prevoz poljoprivrednih proizvoda, kao i repromaterijala za svrhu poljoprivredne proizvodnje…), kao i da se na ostala teretna vozila ovaj porez ne plaća.

Vrši se i preciziranje odredaba kojima su uređena poreska oslobođenja.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji su uređeni zakonom, izmene i dopune tih elemenata ne mogu se rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz čl. 1. i 2.

Predlaže se da se teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, izuzmu iz predmeta oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila.

Uz član 3.

Precizira se da se porez na upotrebu motornih vozila ne plaća na motorna vozila koja su isključivo na električni pogon, nezavisno od njihove vrste.

Uz član 4.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara predlaže se po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10).

Zakonom vrši se fiskalno rasterećenje obveznika poreza na upotrebu motornih vozila, koji taj porez plaćaju na teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t. Na taj način stvaraju se uslovi da se ta dobra upotrebljavaju uz manji fiskalni teret (imajući u vidu da se ova dobra upotrebljavaju kada su registrovana a da se, pored poreza po ovom osnovu, kod njihove registracije plaćaju i druge dažbine: lokalna komunalna taksa, republička administrativna taksa…), čime se daje podsticaj obavljanju privrednih delatnosti – s obzirom da se ta vozila za tu svrhu i koriste.

Nedonošenje Zakona po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice na uslove obavljanja delatnosti kod kojih se ova vozila koriste, što bi moglo da se odrazi na ispunjavanje njihovih fiskalnih obaveza po drugim osnovima, a time i na finansiranje rada organa i organizacija.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kako bi se što pre ostvarilo fiskalno rasterećenje delatnosti u okviru koje se koriste teretna motorna vozila koja su predmet oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila, što čini naročito opravdan razlog za stupanje ovog zakona na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Teretna vozila su predmet oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila samo kada je njihova najveća dozvoljena masa manja od 3,5 tona. Imajući u vidu da se i ta (kao i ostala) teretna vozila prevashodno koriste za obavljanje raznovrsnih privrednih delatnosti, ukidanje poreza na upotrebu motornih vozila i za ova vozila predstavlja određeni fiskalni podsticaj obavljanju delatnosti tim vozilima, što bi trebalo da doprinese ostvarenju, generalno, fiskalnih efekata po osnovu obavljanja tih delatnosti. Stoga je ocenjeno da obračun efekata na bazi gubitka prihoda po osnovu izuzimanja ovih teretnih vozila iz predmeta oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila ne bi dao realan prikaz efekata po osnovu ovog zakona, zbog čega on nije iskazan u apsolutnim iznosima, saglasno odredbi člana 40. stav 3. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10).

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Zakon će imati pozitivan uticaj na obveznike koji porez na upotrebu motornih vozila plaćaju na teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 tona – s obzirom na to da se ukidanjem plaćanja poreza na ta vozila vrši njihovo fiskalno rasterećenje.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim pravnim licima)

Primena ovog zakona neće stvoriti troškove građanima i privredi (naročito malim i srednjim pravnim licima). Naprotiv, ovim zakonom se ukida porez na upotrebu motornih vozila za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 tona, čime se vrši fiskalno rasterećenje po tom osnovu.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Primena ovog zakona neće stvoriti troškove.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Ovim zakonom se uređuje oporezivanje upotrebe, držanja i nošenja dobara, što prevashodno nema za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata i tržišne konkurencije.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona. Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

VIII. PREGLED ODREDABA

ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

ČIJE SE IZMENE VRŠE

Član 2.

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se kod izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice (u daljem tekstu: registracija) za motorna vozila, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, i to: putničkih vozila, teretnih vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem i teških tricikala.

Putničkim vozilom, odnosno teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, odnosno motociklom, odnosno motociklom sa bočnim sedištem, odnosno teškim triciklom, smatraju se putničko vozilo, teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, odnosno motocikl, odnosno motocikl sa bočnim sedištem, odnosno teški tricikl (u daljem tekstu: motorno vozilo), prema propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Član 4.

Porez iz člana 2. ovog zakona plaća se prema radnoj zapremini motora motornog vozila, i to za:

1. Putnička vozila, odnosno za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, Dinara do 1.150 cm3 950 preko 1.150 do 1.300 cm3 1.860 preko 1.300 do 1.600 cm3 4.110 preko 1.600 do 2.000 cm3 8.430 preko 2.000 do 2.500 cm3 41.630 preko 2.500 do 3.000 cm3 84.370 preko 3.000 cm3 174.370 2. Motocikle, odnosno za motocikle sa bočnim sedištem, odnosno za teške tricikle Dinara 1) do 125 cm3 1.120 2) preko 125 do 250 cm3 1.860 3) preko 250 do 500 cm3 2.810 4) preko 500 do 750 cm3 5.620 5) preko 750 do 1.100 cm3 7.000 6) preko 1.100 cm3 10.000

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se za period od jedne godine, u iznosima iz stava 1. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila).

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za motorna vozila preko navršenih pet godina starosti, i to za:

15% – kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

25% – kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

40% – kod motornih vozila preko 10 navršenih godina starosti.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za motorna vozila starosti 20 i više godina, porez na upotrebu motornih vozila iznosi 20% od propisanog iznosa poreza na upotrebu motornih vozila iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 5.

Porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju:

1) osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

2) osoba sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

2a) roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njihovo ime, odnosno ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini;

3) zdravstvene ustanove za ambulantna vozila;

4) organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova;

5) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

6) vlasnici motocikala na električni pogon, odnosno motocikala sa bočnim sedištem na električni pogon, odnosno teških tricikala na električni pogon.

6) VLASNICI MOTORNIH VOZILA ČIJI POGON JE ISKLjUČIVO ELEKTRIČNI.

Dokaze o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz stava 1. tač. 1), 2) i 2a) ovog člana izdaju nadležni organi, za godinu u kojoj se vrši registracija.

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila, pored umanjenja u skladu sa članom 4. stav 3. ovog zakona, dodatno se umanjuje za 50% za vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona kojima se obavlja auto-taksi prevoz i za specijalna vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama.

ČLAN 4.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: MINISTARSTVO FINANSIJA

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON TAXES ON USE, POSSESSION AND CARRYING GOODS

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa ODREDBE ČLANA 100. SPORAZUMA.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

PRIMENjUJE SE ROK IZ ČLANA 72. SPORAZUMA, KAO OPŠTI ROK ZA USKLAĐIVANjE PROPISA.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

NACIONALNIM PROGRAMOM ZA INTEGRACIJU REPUBLIKE SRBIJE NIJE PREDVIĐENO DONOŠENjE OVOG ZAKONA.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

ZAKONOM SE NE DAJE POVOLjNIJI PORESKI TRETMAN DOMAĆIM DOBRIMA, ČIME JE JE USAGLAŠEN SA ČLANOM 110. UGOVORA O FUNKCIONISANjU EVROPSKE UNIJE

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

ČLAN 110. UGOVORA O FUNKCIONISANjU EVROPSKE UNIJE

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

NE POSTOJE SEKUNDARNI IZVORI PRAVA EVROPSKE UNIJE SA KOJIMA JE POTREBNO OBEZBEDITI USKLAĐENOST.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

NE POSTOJE OSTALI IZVORI PRAVA EVROPSKE UNIJE SA KOJIMA JE POTREBNO OBEZBEDITI USKLAĐENOST.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

S OBZIROM DA NE POSTOJE ODGOVARAJUĆI PROPISI EVROPSKE UNIJE SA KOJIMA JE POTREBNO OBEZBEDITI USKLAĐENOST, NE POSTOJE NI RAZLOZI ZA DELIMIČNU USKLAĐENOST, ODNOSNO NEUSKLAĐENOST

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

NE POSTOJE ODGOVARAJUĆI PROPISI EVROPSKE UNIJE SA KOJIMA JE POTREBNO OBEZBEDITI USKLAĐENOST.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Nisu.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

TEKST ZAKONA ČIJE SE IZMENE I DOPUNE VRŠE PREVEDEN JE NA ENGLESKI JEZIK.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U IZRADI ZAKONA NISU UČESTVOVALI KONSULTANTI

Ostavite komentar