Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU PROTOKOLAIZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O IZUZECIMA IZ REŽIMA SLOBODNE TRGOVINE I PRAVILIMA O ODREĐIVANjU ZEMLjE POREKLA ROBE UZ SPORAZUM IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE OD 28. AVGUSTA 2000. GODINE

Član 1.

Potvrđuje se Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, sačinjen u Beogradu 22. jula 2011. godine na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

1. Ruska Federacija, Republika Belorusija, i Republika Kazahstan formirali su Carinsku uniju, koja funkcioniše u okviru Evroazijske ekonomske zajednice. Od 1. januara 2010. godine stupila je na snagu jedinstvena carinska tarifa, a takođe i jedinstveni sistem netarifnog regulisanja u okviru Carinske unije. Takođe, od 1. jula 2010. godine je formiran jedinstveni carinski prostor Carinske unije.

Obzirom da Carinska unija nema međunarodno-pravni subjektivitet, bilo je neophodno da Republika Srbija uskladi trgovinu sa Carinskom unijom, ali se dokumenti moraju potpisati sa svakom državom članicom Carinske unije bilateralno. Shodno tome, Republika Srbija i Ruska Federacija potpisale su u Beogradu 22. jula 2011.godine Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine potpisan je u Beogradu 22.jula 2011. godine.U ime Vlade Republike Srbije Protokol je potpisao Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja ( Zaključak Vlade 05 broj 018-3500 /2011 od 12. maja 2011.godine), a u ime Vlade Ruske Federacije Jevgenij Kudinov, trgovinski predstavnik Ruske Federacije u Republici Srbiji.

Prilikom izvoza iz Republike Srbije na carinsku teritoriju Carinske unije primenjivaće se jedinstven spisak izuzeća iz režima slobodne trgovine. U odnosu na postojeće spiskove izuzeća koji se primenjuju prilikom izvoza iz Republike Srbije na teritoriju Ruske Federacije, zbog jedinstvenog pristupa sve tri zemlje Carinske unije, proširena je lista izuzetaka iz režima slobodne trgovine sa sledećim proizvodima : sir i urda , protektirane i upotrebljavane gume,upotrebljavana motorna vozila za prevoz lica i robe. Iako je postojeći Spisak izuzetaka sa Ruskom Federacijom delimično proširen, zbog usklađivanja jedinstvenog spiska izuzetaka za sve tri zemlje Carinske unije, položaj naših izvoznika na tržište Ruske Federacije je znatno poboljšan jer su novim spiskom izuzeća u našem izvozu obezebeđeni bolji uslovi izvoza odnosno bez plaćanja carine za sve tepihe i podne pokrivače, nameštaj, registar kase, monitore i projektore, televizijske prijemnike, skrob i glikozni sirup.

U Kazahstanu je 7. oktobra 2010. godine potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan, a sa Republikom Belorusijom 15. juna 2011. u Minsku je potpisan Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini .

2. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, u 2010. godini robna razmena Republike Srbije i Ruske Federacije je iznosila 2.691,9 mln USD. Izvoz iz Srbije je iznosio 534,7 mln. USD (rast od 53,0 % u odnosu na prethodnu godinu), a uvoz iz RF iznosio 2 157,2, mln. USD (rast od 9,5 % u odnosu na prethodnu godinu).

Za pet meseci2011. g ostvarena je ukupna robna razmena u vrednosti od 1.356,8 mln USD što je za 40,2% više u odnosu na isti period prethodne godine.Izvoz iz Srbije iznosio je 280,0 mln. USD (rast od 64,3 % u odnosu na isti period prethodne godine), a uvoz iz RF iznosio 1.076,8 mln. USD (rast od 35,1 % u odnosu na isti period prethodne godine).

U izvozu na teritoriju Ruske Federacije preovlađiju sledeći proizvodi: podni pokrivači, hartija i karton, lekovi, jabuke sveže, ploče parketne od drveta, provodnici od bakra, posuđe od gvožđa i čelika, kukuruz hibridni itd.

U uvozu iz Ruske Federacije preovlađuju: nafta, gas, sirovi aluminijum, žice od rafinisanog bakra, rude gvožđa, laka ulja za preradu u specifičnim procesima itd.

Među prvih deset izvoznika su: TARKET, B. Palanka, HEMOFARM, Vršac, TETRA PAK, Beograd, MOSKOMERC, Beograd, Novosadska fabrika kablova, Novi Sad, GOŠA FOM, Smederevska Palanka, METALAC, G. Milanovac, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, N. Sad, Fabrika bakarnih cevi, Majdanpek, BOMEX EXPORT IMPORT, Beograd, MIN Holding, Niš.

Prvih deset uvoznika su: NIS, SRBIJAGAS, LUKOIL – BEOPETROL, IMPOL SEVAL, Valjaonica aluminijuma, Sevojno, PETROBART, Beograd, U.S. STEEL SERBIA, Smederevo, Fabrika bakarnih cevi, Majdanpek, NAFTA a.d, Beograd.

3. Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine u svojstvu Strana ugovornica. Protokolom se regulišu sledeća pitanja:

Članom 1. predviđa da se Izuzeci predviđeni članom 4. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, u daljem tekstu Sporazum odnose na: proizvode sadržane u prilozima 1. i 2. ovog protokola; proizvode na koje se primenjuju izvozne carine, kao i na proizvode na koje se u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o državnom regulisanju spoljnotrgovinske delatnosti istovremeno primenjuju režim licenci i kvote na dan registracije carinske deklaracije.

Član 2. predviđa da se Strane u pisanoj formi uzajamno informišu o uvođenju izuzetaka iz režima slobodne trgovine za proizvode navedene u prilozima broj 1. i 2. ovog protokola, koji čine njegov sastavni deo, najmanje dva meseca pre njihovog uvođenja.

Član 3. predviđa da će se Poreklo robe određivati na osnovu Pravila o određivanju zemlje porekla robe koja su sadržana u Prilogu 3. ovog protokola, koji čini njegov sastavni deo.

Član 4. reguliše da Strane, na osnovu međusobne saglasnosti, mogu unositi izmene i dopune u Pravila o određivanju zemlje porekla robe, kroz posebne protokole.

Članom 5. se Član 7. Sporazuma stavlja van snage.

Član 6. reguliše da se ovaj protokol privremeno primenjuje od dana njegovog potpisivanja, a stupiće na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem o tome da su strane obavile unutrašnje nacionalne procedure, neophodne za njegovo stupanje na snagu, ali ne pre dana stupanja na snagu Sporazuma.

Od dana potpisivanja ovaj protokol će u odnosima između Republike Srbije i Ruske Federacije zameniti Protokol o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, potpisan 3. aprila 2009. godine.

Prilog 1 definiše Spisak proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine pri uvozu na carinsku teritoriju Ruske Federacije iz Republike Srbije sadrži sledeće proizvode:

0207/ meso i jestivi otpaci /, 0406 30, osim 0406 30 10 00, 0406 90 69 00, 0406 90 86 00, 0406 90 87 00, 0406 90 88 00, 0406 90 93 00, 0406 90 99 00 /sir/, 1701 99 10 00 / beli šećer /, 2204 10 / vino penušavo /, 2207 / etil alkohol /, 2208 / etil alkohol manje od 80 % /, 2402 / cigarete /, 4012 11 00 00 do 4012 20 00 00 / protektirane i upotrebljavane pneumatske gume /, 5205 / predivo od pamuka /, 5208 / tkanine od pamuka /, 5209 / tkanine od pamuka 85 % ili više /, 5210 / tkanine od pamuka 85,5 % ili manje /, 5211 / tkanine od pamuka preko 200 mg /, 5212 / ostale tkanine od pamuka /, 58 / specijalne tkanine /, 8414 30 (osim 8414 30 20 10, 8414 30 81 00, 8414 30 89 10) / kompresori za rashladne uređaje/, 8701 / traktori /, 8702 10 19 00 do 8702 90 39 00 / upotrebljavana motorna vozila za prevoz lica /, 8703 / putnički automobili /, 8704 21 39 00 do 8704 32 99 00 / upotrebljavana motorna vozila za prevoz robe /.

Prilog 2. definiše Spisak proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine pri uvozu na carinsku teritoriju Republike Srbije iz Ruske Federacije:

4012 11 00 00 do 4012 20 00 00 / protektirane i upotrebljavane pneumatske gume /; 8481 /slavine, ventili i slični uređaji za cevovode,kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile/, 8701 osim 8701 90 39 00 / traktori ( osim onih iz tar.br. 8709) ; 8702 10 19 00 do 8702 90 39 00 / motorna vozila za prevoz lica: upotrebljavana /; 8703 putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” vozila i vozila za trke /; 8704 21 do 8704 32 / motorna vozila za prevoz robe upotrebljavana/.

Prilog 3. Sadrži: Pravila o određivanju zemlje porekla robe

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

U članu 2. Zakona dat je tekst Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Protokola i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE ZA IZVRŠAVANjE SPORAZUMA

Izvršavanje Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Shodno članu 167. Poslovnika Narodne Skupštine, radi ispunjenja međunarodnih obaveza, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Ovaj Protokol privremeno će se primenjivati od dana njegovog potpisivanja i stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja o tome da su strane ugovornice obavile unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu. Predlažemo da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, kako bi se trgovina sa sve tri države članice Carinske unije odvijala nesmetano i privrednici Republike Srbije što pre iskoristili pogodnosti koje donosi usklađivanje trgovine sa Carinskom unijom. Unapređenje trgovine Republike Srbije sa Carinskom unijom pruža velike mogućnosti za povećanje konkurentnosti srpske privrede, povećanje izvoza i unapređenje međusobne robne razmene sa zemljama članicama Carinske unije.

Ostavite komentar