Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u jugoistočnoj Evropi

PREDLOG ZAKONA

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O USPOSTAVLjANjU ŽELEZNIČKE MREŽE VISOKE PERFORMANSE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Član 1.

Ratifikuje se Sporazum o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u jugoistočnoj Evropi, sačinjen u Solunu 4. maja 2006. godine, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u jugoistočnoj Evropi u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

SPORAZUM

o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse

u jugoistočnoj Evropi

Ministarstva nadležna za koordinasanje sastanka o transportnim aktivnostima u kontekstu SEECP (South East European Cooperation Process–Proces saradnje jugoistočne Evrope), u daljem tekstu „Strane”:

Budući da je efikasan transportni sistem značajan za ekonomsku i socijalnu vitalnost jugoistočne Evrope,

Želeći da iskoriste svojstvene prednosti železnice u odnosu na ostale vidove saobraćaja za određene vrste putovanja i da preokrenu pad u udelu ovog vida saobraćaja, a sa kojim se železnički saobraćaj suočio u proteklim decenijama,

Svesne da tekuća železnička mreža trpi posledice usled male komercijalne brzine (60 km/h), nedovoljnih kapaciteta na glavnim trasama između glavnih gradskih centara, predugih zadržavanja na graničnim prelazima, lošeg kvaliteta usluge u putničkom, robnom i intermodalnom saobraćaju, i da je prisutna potreba u pogledu odnosnih zakonodavnih poboljšanja,

Imajući na umu poteškoće sa kojima se železnički saobraćaj i dalje suočava na graničnim prelazima, a koje štetno utiču na efikasan tok putnika i roba,

Angažujući se na ostvarivanju sinergije napora, koje preduzimaju radi poboljšavanja kvaliteta i brzine železničkog saobraćaja na mreži, koordinacijom svojih aktivnosti,

Uzimajući u obzir da razvoj mreže istinski velikih brzina predstavlja dugoročni cilj koji svi dele,

Uverene da je u cilju postavljanja temelja za eventualnu realizaciju mreže istinski velikih brzina potrebno da Strane kratkoročno odnosno srednjoročno realizuju „Mrežu visoke performanse” sa projektovanom brzinom od 160 km/h, koja će se realizovati fazno, i koja će takođe ispunjavati relevantne tehničke specifikacije za interoperabilnost,

S obzirom na to da će promovišući ciljeve ovog Sporazuma, Strane progresivno redukovati vremena putovanja na mreži, time uvećavajući njenu atraktivnost za putnike,

Smatrajući da će progresivno redukovana vremena putovanja na mreži uvećati atraktivnost železničke mreže za robni saobraćaj,

Potvrđujući svoju spremnost da, u okviru svojih nacionalnih ili međunarodnih finansijskih programa, učine raspoloživim investicije potrebne da bi se realizovala poboljšanja na mreži i na voznim sredstvima, a u cilju realizacije nacionalne politike direktnog ulaganja u vozna sredstva radi postizanja sveobuhvatnog rešenja i unapređivanja nivoa usluge,

Iskazujući svoju spremnost da se povinuju preovlađujućim zakonskim propisima koji uređuju železnički saobraćaj, a pre svega Evropskom pravu i UN/ECE normama,

S obzirom na obaveze nekih Strana koje proizilaze iz njihovog članstva ili potencijalnog članstva u EU,

Svesne svojih obaveza koje proizilaze iz multilateralnih sporazuma (na primer AGC i AGTC) i ključnih konvencija (na primer COTIF) iz oblasti železničkog saobraćaja, kao i iz bilateralnih sporazuma,

Obavezujući se na potpunu podršku strukturi za upravljanje projektom opisanoj u daljem tekstu ovog Sporazuma, a u cilju lakšeg obavljanja njene uloge u pogledu osiguravanja implementacije koherentnog, efektivnog, efikasnog i transparentnog programa aktivnosti,

usaglasile su se u pogledu sledećeg:

Svrha

Član 1.

Svrha ovog Sporazuma je implementacija Mreže železnica visoke performanse u jugoistočnoj Evropi za putnički, robni i intermodalni saobraćaj koja nudi brže, kvalitetnije i konkurentnije železničke veze sa značajno redukovanim vremenima putovanja između ključnih gradskih i komercijalnih centara.

Polje primene

Član 2.

Ovaj Sporazum se primenjuje na železničke ose u jugoistočnoj Evropi za koje se smatra da poseduju dovoljno visok nivo kvaliteta da bi bile obuhvaćene Mrežom visoke performanse i koje ispunjavaju određene Kriterijume u pogledu kvaliteta definisane od strane Upravnog odbora. Na primer:

Ose koje predstavljaju deo Transevropske mreže, Panevropskih koridora ili Jugoistočna osa;

Ose za koje se očekuje da će ostvariti projektovanu brzinu od 160 km/h do 2020. godine u fazama koje će biti definisane od strane Upravnog odbora iz člana 4.

Mreža visoke performanse obuhvata 16 železničkih osa navedenih u daljem tekstu i na mapi mreže u okviru priloženog aneksa:

Atina – Solun – Skoplje – Niš – Beograd – Zagreb – (Ljubljana – Salzburg) (Budimpešta) – Subotica – Beograd – Dimitrovgrad – Sofija – Plovdiv – Istanbul – Ankara – Adana/Sivas Konstanta – Bukurešt – Brasov – Arad (- Beč) Dures – Tirana – Cafasan – Kičevo – Skoplje – Kriva Palanka – Gueševo – Sofija – Plovdiv – Stara Zagora – Varna / Burgas Strymonas – Kulata – Sofija – Gorna Oryahovica – Varna Veles – Bitola – Florina – Amyntaio/Kalambaka – Janjina – Igumenica/Solun Solun – Pehlivankoy – Istanbul – Eskisehir – Izmir Ploče – Sarajevo – Vrpolje – Osijek (- Budimpešta) Bar – Podgorica – Beograd Podgorica – Tirana – Dureš Bukurešt – Craiova – Timisoara / Arad – Beograd Craiova – Calafat – Vidin – Sofija (Kuchurgan –) Čisinau – Ungheni – Iasi – Pascani – Bukurešt – Đurđu – Ruse – Gorna Orahovica – Stara Zagora – Pythion (Budimpešta – ) Zagreb – Rijeka Zagreb – (Maribor – Grac) (Zagreb) – Dobrljin – Banja Luka – Doboj – Tuzla – (Beograd)

Komercijalna brzina

Član 3.

Komercijalna brzina na Mreži visoke performanse (kao što je opisano u gore navedenom članu 2. će iznositi najmanje 130 km/h za putničke vozove sa minimalnom projektovanom brzinom od 160 km/h (koja na određenim deonicama, na kojima je to moguće, dostiže 220 km/h) za saobraćanje najbržih vozova.

Strane u ovom Sporazumu će preduzeti sve neophodne mere i incijative za postizanje ovog cilja.

Komercijalna brzina za teretne vozove će biti prilagođena shodno i u odnosu na brzinu putničkih vozova.

Koordinacija i implementacija

Član 4.

Na osnovu ovog Sporazuma formiraće se Upravni odbor radi upravljanja aktivnostima koja će biti sačinjena od predstavnika Strana i njihovih Nacionalnih železničkih organizacija.

Ciljevi Upravnog odbora će biti identifikovanje, koordinacija, podrška, lakša realizacija, praćenje i revizija implementacije radnji potrebnih za postizanje Svrhe ovog Sporazuma.

Upravni odbor će na svom prvom sastanku imenovati svog prvog Predsedavajućeg. Predsedavanje će se rotirati između Strana, kao što je opisano u Poslovniku o radu.

Upravni odbor će se sastajati jednom godišnje (ili češće, ukoliko to bude bilo potrebno).

Ona će jednoglasno usvojiti svoja Poslovniku o radu, nakon što taj Poslovnik budu odobrile Strane.

Predstavnici privatnog sektora, međunarodnih finansijskih institucija i ostalih tela, kao i nacionalni zvaničnici, po potrebi mogu biti pozvani na sastanke Upravnog odbora.

Upravni odbor može osnovati Tehnički sekretarijat koji će obezbeđivati tehničku i informacionu podršku koja joj bude bila potrebna.

Radni jezik u Upravnom odboru će biti engleski jezik.

U ostvarivanju ovih ciljeva takođe mogu učestvovati SERG (Grupa železnica jugoistočne Evrope) koji je u sastavu UIC-a (Međunarodna železnička unija) i druge kompetentne međunarodne organizacije.

Minimalni tehnički standardi

Član 5.

Strane će, preko Upravnog odbora, formirati grupu zajedničkih tehničkih standarda i osigurati da deonice Mreže visoke performanse koje pripadaju njihovoj teritoriji ispunjavaju te standarde.

Stranama će u pogledu ispunjavanja ovih tehničkih standarda pomoći Upravni odbor kako bi se utvrdile zajedničke tehničke specifikacije, izvršilo formiranje i upravljanje registrom tehničkih zahteva od Strana u ovom Sporazumu i pozicija koje je potrebno obuhvatiti rasporedom značajnih radova kao što su oni koji se odnose na infrastrukturu, vozna sredstva, interoperabilnost i granične kontrole, izvršila procena troškova značajnih radova i inicijativa, obezbedila tehnička pomoć Stranama, ubrzalo uvođenje inovativnih tehnologija i praksa upravljanja na Mreži, obezbedili tehnički i kartografski podaci kao podrška u izradi dokumenata za procenu.

Poboljšanje kvaliteta usluge

Član 6.

Strane su saglasne da identifikuju i sprovedu, tamo gde je to primenljivo putem agencije njihovih nacionalnih železničkih organizacija i železničkih preduzeća koja saobraćaju na njihovim teritorijama, fizičke i nefizičke mere u cilju unapređivanja opšteg nivoa kvaliteta usluge koji se pruža korisnicima Mreže.

Mere i inicijative preduzete u cilju poboljšanja kvaliteta usluge mogu da obuhvate uvećanu učestalost prevoza, modernizaciju ili uvođenje poboljšanja u vozna sredstva i infrastrukturu stanica i njihove okoline, pojednostavljivanje i poboljšanje kvaliteta svih procedura za kontrolu dokumenata ili carinskih procedura potrebnih na međunarodnim putovanjima, i obezbeđivanje visokog kvaliteta pred- i posle- prodajnih usluga namenjenih korisnicima (na primer, izdavanje karata putem interneta, elektronski tovarni list, isporuka na kućnu adresu i sl.).

Eliminisanje zadržavanja na graničnim prelazima

Član 7.

Strane se obavezuju da će eliminisati prekomerna zadržavanja vozova na graničnim prelazima identifikovanjem i sprovođenjem mera i inicijativa kojima će se redukovati vreme koje je potrebno za obavljanje procedura na graničnim prelazima odnosno implementacijom poboljšanja u pogledu železničke i infrastrukture graničnih prelaza čime će se omogućiti lakši i efikasniji prelaz vozova preko granica (na primer uspostavljanje sistema za prenos podataka za dostavljanje informacija na granične prelaze pre dolaska vozova). U tom cilju, one se obavezuju da će zaključiti/ažurirati sporazume o železničkim graničnim prelazima za obavljanje prekograničnog saobraćaja radi eliminisanja zadržavanja na graničnim prelazima.

Pre svega, one će u dve faze utvrditi uslove za eliminisanje zahteva da se vozovi zaustavljaju radi carinske i pasoške kontrole na graničnim prelazima i umesto toga organizovati obavljanje odgovarajućih kontrola u toku putovanja vozom. U prvoj fazi, Strane u ovom Sporazumu će bilateralno organizovati da se zahteva da se vozovi zaustave samo na jednom od njihovih dodirnih graničnih prelaza. U drugoj fazi, one će bilateralno organizovati da se u potpunosti eliminišu svi zahtevi da se putnički vozovi zaustavljaju radi procedura na graničnim prelazima, pri čemu će se sve procedure carinske i pasoške kontrole nakon toga obavljati u toku putovanja vozom putem satelitske ili druge inovativne tehnologije.

Sve aktivnosti odnosno mere sprovedene vezano za ovaj Sporazum ne smeju dovesti do izmene bilo koje procedure koju vrše ovlašćeni organi na internim ili eksternim granicama EU, kao što je definisano zakonodavstvom EU ili nacionalnim zakonodavstvom. Takođe, ove aktivnosti/mere neće štetno uticati zahteve u pogledu bezbednosti, a u cilju borbe protiv svih vidova krijumčarenja, ilegalne migracije, trgovine ljudima, oružjem i drogama.

Upravljanje projektom

Član 8.

Upravni odbor će omogućiti lakšu i efikasnu koordinaciju aktivnosti koje će Strane preduzeti u okviru konteksta Sporazuma, sastavljanjem detaljnog rasporeda radnji koje će biti implementirane, praćenjem implementacije ovog rasporeda, identifikovanjem odstupanja od rasporeda i intervenisanjem u cilju rešavanja ovih odstupanja.

Finansiranje

Član 9.

Upravni odbor će Stranama (i njihovim odnosnim telima) pomoći da izvrše, a u pogledu planiranih investicija, potpune ekonomske procene i izradu dokumenata za procenu. Upravni odbor će takođe istražiti potencijalne izvore finansiranja koji mogu da obuhvate nacionalne javne fondove, međunarodne izvore (EU, Evropska investiciona banka i sl.) i privatno finansiranje, i preduzeće neophodne radnje da obezbedi finansiranje iz tih izvora za investicije u vozna sredstva, u inovativne tehnologije i u Mrežu visoke performanse.

Član 10.

Upravni odbor će svakoj od Strana pomoći da sastavi Plan promocije namenjen uvećavanju pokroviteljstva nad Mrežom visoke performanse i stvaranju političke, javne i finansijske podrške za inicijative i mere preduzete u okviru ovog Sporazuma. U tom cilju, Strane i nacionalne železničke uprave će Upravnom odboru dostaviti tražene statističke, geodetske, tehničke, finansijske i operativne podatke.

Završne odredbe

Član 11.

Ovaj Sporazum će stupiti na snagu na dan kada je najmanje dve trećine Strana obavestilo Depozitara, diplomatskim kanalima, o izvršenju njihovih relevantnih internih procedura.

Vlada Bugarske će delovati kao Depozitar za ovaj Sporazum.

Odredbe ovog Sporazuma se mogu dopuniti i izmeniti ukoliko to zatraži bilo koja od Strana u pisanoj formi. Predložene izmene i dopune će biti predmet diskusije i biće finalizovane na Upravnom odboru i potom zaključene uz saglasnost svih Strana. Svaka takva izmena i dopuna će stupiti na snagu u skladu sa procedurom definisanom u prvom stavu ovog Člana.

Ministarstva nadležna za koordinaciju transportnih aktivnosti susednih zemalja mogu podneti zahtev za pristupanje ovom Sporazumu dostavljanjem zahteva Upravnom odboru. Upravni odbor može, jednoglasno, da prihvati zahtev za pristupanje Sporazumu. Nakon toga, datum pristupanja Sporazumu će biti datum kada Depozitar primi, diplomatskim kanalima, obaveštenje o izvršenju relevantnih internih procedura.

Sačinjeno u Solunu, dana 4. maja 2006, u jednom originalnom primerku na engleskom jeziku.

Za Strane u ovom Sporazumu,

Za Republiku Albaniju:

Za Bosnu i Hercegovinu:

Za Republiku Bugarsku:

Za Republiku Hrvatsku:

Za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju:

Za Republiku Grčku:

Za Republiku Rumuniju:

Za Srbiju i Crnu Goru:

Za Republiku Tursku:

Za Republiku Moldaviju: .

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o ratifikaciji Sporazuma o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u Jugoistočnoj evropi, sadržan je u članu 73. tačka 7. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština ratifikuje međunarodne ugovore.

2. Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se time žele postići

Proces za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (The South East European Cooperation Process, u daljem tekstu SEECP) obuhvata saradnju između država Jugoistočne evrope u međusobno srodnim oblastima, odnosno saradnju između Albanije, BJR Makedonije, Srbije, Bugarske, Rumunije, BiH, Hrvatske i Grčke. U oblasti železničkog saobraćaja, ona se posebno odnosi na: povezivanje železnicom glavnih gradova Jugoistočne evrope, olakšavanju procedura na graničnim prelazima, poboljšanju stanja železničke infrastrukture, koordinaciji aktivnosti na projektima koji su u toku ili koji su planirani, identifikaciji novih metoda finansiranja i bezbednost u železničkom transportu.

Sporazum o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u Jugoistočnoj evropi (u daljem tekstu: Sporazum), predstavlja pravni okvir za koordinaciju aktivnosti koje se preduzimaju radi poboljšanja kvaliteta železničke usluge, a na mreži železničkih pruga definisanih samim Sporazumom.

Tekst Sporazuma je usaglašavan u proteklih godinu dana u okviru sastanaka Radne grupe SEECP.

U organizaciji Ministarstva saobraćaja i komunikacija Republike Grčke, u Solunu organizovan je 4. maja 2006. godine sastanak Ministara transporta država SEECP, a povodom potpisivanja Sporazuma.

Sporazum je u ime Srbije i Crne Gore potpisao Vuk Drašković, ministar spoljnih poslova Srbije i Crne Gore.

Sporazumom se uspostavlja „Železnička mreža visoke performanse” za putnički, teretni i intermodalni transport. Termin „Železnička mreža visokih performansi” obuhvata železničke pruge u regionu Jugoistočne evrope, koje će biti osposobljene da omoguće stvaranje železničkih veza visokog kvaliteta, sa znatno smanjenim vremenima putovanja između glavnih urbanih centara.

Države članice SEECP se obavezuju da će u okviru svojih nacionalnih i međunarodnih finansijskih planova, omogućiti investicije u cilju poboljšanja stanja železničke infrastrukture i železničkog voznog parka u periodu do 2013, odnosno 2020. godine.

Sporazumom biće definisano 16. železničkih osa od interesa za jugoistočnu Evropu, od značaja za Srbiju jeste Koridor H, sa deonicama prema Mađarskoj i Bugarskoj i pruga Beograd-Bar.

Sporazumom biće osnovan Upravni odbor sastavljen od predstavnika ministarstava nadležnih za poslove saobraćaja i nacionalnih železničkih prevoznika, sa ciljem pisanja detaljnih planova i ostvarivanja aktivnosti koordinacije i implementacije aktivnosti na poboljšavanju pružanja železničke usluge korisnicima, a prevashodno na olakšavanje graničnih procedura i rekonstrukciji i modernizaciji železničkih pruga. U radu Takođe, Nadzorni komitet biće ovlašćen da osnuje Tehnički sekretarijat radi dobijanja tehničke i informatičke podrške. U radu Upravnog odbora, po potrebi, mogu uzeti učešće i predstavnici drugih državnih organa.

Sporazum stupa na snagu kada najmanje dve trećine Strana obavesti diplomatskom notom Depozitara (Sporazumom je to određeno da bude Vlada Republike Bugarske), o završetku pravnih procedura za ratifikaciju multilateralnih sporazuma, propisanih nacionalnim zakonodavstvima država članica SEECP.

Prema potpisanom Sporazumu, daje se još jednom veliki značaj koridoru H, kao Koridoru od strateškog značaja ne samo za Republiku Srbiju, već i za Jugoistočnu evropu. Prisustvo predstavnika nacionalnih železničkih preduzeća u realizaciji Sporazuma, potvrđuje njihovu zainteresovanost za regionalnim privrednim povezivanjem, odnosno intenziviranjem regionalne saradnje. Ovakvim pristupom, sinhronizovanjem aktivnosti državnih organa i železničkih preduzeća, putem intenziviranja i koordinacije zajedničkih aktivnosti, postigao bi se sinhronizovan razvoj železničkog saobraćaja u regionu, čime i razvoj železnice u našoj državi, kao i stvaranje mogućnosti za velikim uštedama troškova železničkim preduzećima. Indirektno, posledice će osetiti i korisnici železničke usluge.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za izvršenje zakona

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju Sporazuma biće obezbeđena u okviru nacionalnih i međunarodnih finansijskih planova Vlade Republike Srbije, a u cilju poboljšanja stanja železničke infrastrukture i železničkog voznog parka u periodu do 2013, odnosno 2020. godine.

AGREEMENT

On the establishment of a high performance railway network in South East Europe

The Ministries responsible for coordinating transport activities meeting in the context of the SEECP (South East European Cooperation Process), hereinafter referred to as the Parties:

Mindful that an efficient transport system is essential to the economic and social vitality of South East Europe;

Desiring to exploit the inherent advantages of rail over other transport modes for certain types of journey and to reverse the decline in modal share that rail transport has experienced in recent decades;

Aware that the current rail network suffers from a low commercial speed (60 km/h), insufficient capacity on core routes between key urban centres, excessive delays at border crossings, from poor service quality for passenger, freight and intermodal transport, and that there is a need for related legislative improvements;

Reflecting on the difficulties still encountered by rail transport at border crossings, which are detrimental to the efficient flow of passengers and goods;

Committed to achieving synergy between the efforts they undertake to improve the quality and speed of rail transport across the network by coordinating their activities;

Bearing in mind that the development of a true high speed network is a long-term goal which they all share;

Convinced that in order to lay the groundwork for the eventual realisation of a true high-speed network Parties should realise in the short to medium term a “High Performance Network” with a design speed of 160km/h, to be achieved in stages, and should also conform to the relevant technical specifications for interoperability;

Noting that in furthering the aims of this Agreement the Parties will progressively reduce travel times on the network, thereby increasing its attractiveness to passengers;

Considering that progressively reduced travel times on the network will increase the attractiveness of the rail network for freight traffic;

Confirming their willingness to make available, in the framework of their national or international financing schemes, investments required to realise network and rolling stock improvements, in order to implement a national policy of direct investments in rolling stock to achieve a comprehensive solution and improve service levels;

Stating their willingness to conform to prevailing legal provisions governing rail transport and especially the EU Acquis and UN/ECE norms;

Noting the commitments of some Parties arising from their membership or prospective membership of the EU;

Aware of their commitments stemming from multilateral agreements (for instance AGC and AGTC) and key conventions (for instance COTIF) in the field of rail transport as well as bilateral agreements;

Pledging their full support to the project management structure described below in this Agreement in order to facilitate its role to ensure the implementation of a coherent, effective, efficient and transparent programme of activities;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Aim

This Agreement aims at the implementation in South East Europe of a High Performance Network of railways for passenger, freight and intermodal transport offering faster, higher-quality and more competitive rail connections with significantly reduced travel times between the main urban and commercial centres.

ARTICLE 2

Field of application

This Agreement applies to rail axes in South East Europe that are deemed to be of sufficiently high quality for inclusion in the High Performance Network and that meet certain Quality Criteria established by the Steering Committee. For instance:

Axes that form part of the Trans European Network, Pan European Corridors, or the Southeastern Axis;

Axes that are expected to achieve a design speed of 160 km/h by 2020 in stages which will be defined by the Steering Committee referred to in Article 4.

The High Performance Network includes the 16 rail axes identified below and in the network map in the attached annex:

Athens – Thessaloniki – Skopje – Nis – Belgrade – Zagreb – (Ljubljana – Salzburg) (Budapest –) Subotica – Belgrade – Dimitrovgrad – Sofia – Plovdiv – Istanbul – Ankara – Adana/Sivas Constanta – Bucharest – Brasov – Arad (– Wien) Durres – Tirana – Cafasan – Kicevo – Skopje – Kriva Palanka – Gueshevo – Sofia – Plovdiv – Stara Zagora – Varna/Burgas Strymonas – Kulata – Sofia – Gorna Oryahovica – Varna Veles – Bitola – Florina – Amyntaio/Kalambaka – Ioannina – Igoumenitsa/Thessaloniki Thessaloniki – Pehlivankoy – Istanbul – Eskisehir – Izmir Ploce – Sarajevo – Vrpolje – Osijek ( – Budapest) Bar – Podgorica – Belgrade Podgorica – Tirana – Durres Bucharest – Craiova – Timisoara/Arad – Belgrade Craiova – Calafat – Vidin – Sofia (Kuchurgan –) Chisinau – Ungheni – Iasi – Pascani – Bucharest – Giurgiu – Russe – Gorna Oryahovica – Stara Zagora – Pythion (Budapest –) Zagreb – Rijeka Zagreb – (Maribor – Graz) (Zagreb) – Dobrljin – Banjaluka – Doboj – Tuzla – (Belgrade)

ARTICLE 3

Commercial speed

The commercial speed on the High Performance Network (as described above in Article 2) shall be at least 130 km/h for passenger trains with a minimum design speed of 160 km/h (rising to 220 km/h on certain sections where possible) for operation with the fastest trains.

The Parties to the present Agreement shall take all necessary measures and initiatives for achieving this objective.

The commercial speed for freight trains shall be adjusted accordingly, with regard to the speed of passenger trains.

ARTICLE 4

Coordination and Implementation

A Steering Committee composed of representatives of the Parties and their National Railway Organisations shall be established on the basis of this Agreement.

The objectives of the Steering Committee will be to identify, coordinate, support, facilitate, monitor, and review the implementation of actions required to achieve the Aim of this Agreement.

The Steering Committee will nominate its first Chairman at its first meeting. The Chairmanship will rotate between the Parties as described in the Rules of Procedure.

The Steering Committee will convene once a year (or more frequently, as required).

It will adopt unanimously its own Rules of Procedure, following approval of those Rules by the Parties.

Representatives of the private sector, international financial institutions and other bodies as well as national officials could be invited to meetings of the Steering Committee as appropriate.

The Steering Committee may establish a Technical Secretariat to provide the technical and informational support that it requires.

The working language of the Steering Committee will be English.

The SERG (Southeastern Europe Railway Group) of the UIC (International Union of Railways) and other competent international organisations could be involved for the accomplishment of these objectives as well.

ARTICLE 5

Minimum technical standards

The Parties shall, through the Steering Committee, establish a set of common technical standards to which they shall ensure that the sections of the High Performance Network falling within their territory conform.

The Parties shall be assisted in meeting these technical standards by the Steering Committee to determine common technical specifications, to establish and manage a register of technical requests from the Parties to the present Agreement and items for inclusion in the timetable of essential works such as those concerning infrastructure, rolling stock, interoperability and border controls, to evaluate the costs of essential works and initiatives, to provide technical assistance to the Parties, to expedite the introduction of innovative technologies and management practices to the Network, and to provide technical and cartographical data to support the production of appraisal documents.

ARTICLE 6

Improvements to service quality

The Parties agree to identify and to execute, where appropriate through the agency of their national railway organisations and the railway undertakings operating on their territories, physical and non-physical measures to improve the general level of service quality experienced by users of the Network.

Measures and initiatives undertaken to improve service quality may involve increased service frequencies, refurbished or upgraded rolling stock and infrastructure at and around stations, simplification and improvement of the quality of any document control procedures or customs procedures required on international journeys, and the provision of high quality pre- and after-sales customer services (for example internet-enabled ticketing, electronic consignment note, door to door delivery, etc.)

ARTICLE 7

Elimination of delays at border crossings

The Parties undertake to eliminate excessive delays to trains at border crossings by identifying and taking measures and initiatives that will reduce the time required to complete border crossing procedures and/or by implementing improvements to railway and border crossing infrastructure which facilitate the more efficient passage of trains across borders (for instance the achievement of the data transmission systems for supplying information at borders before the arrival of trains). To this end they undertake to conclude/update railway border-crossing agreements for handling cross-border traffic in order to eliminate delays at border crossings.

In particular, they shall in two phases establish conditions for the elimination of requirements for trains to stop for customs and passport controls at border crossings by arranging for the appropriate controls to be conducted during the train journey instead. In the first phase the Parties to the present Agreement shall arrange bilaterally for trains to be required to stop at only one of their juxtaposed border crossings. In the second phase they shall arrange bilaterally to eliminate entirely all requirements for passenger trains to stop for border crossing procedures, whereas all customs and passport control procedures shall thereafter be conducted during the train journey by means of satellite or other innovative technology.

All activities and/or measures carried out in relation to this Agreement must not lead to modification of any procedures performed by authorised bodies at the internal or external borders of the EU, as defined by EU or national legislation. Furthermore, such activities/measures should not prejudice security requirements to fight against all forms of smuggling, illegal migration, trafficking of human being, weapons and drugs.

ARTICLE 8

Project Management

The Steering Committee will facilitate effective coordination of activities undertaken by the Parties within the context of the Agreement by drawing up a detailed timetable of actions to be implemented, by monitoring the implementation of the timetable, by identifying deviations from the timetable and by intervening to resolve those deviations.

ARTICLE 9

Financing

The Steering Committee shall assist the Parties (and their relevant authorities) to conduct, in relation to planned investments, full economic appraisals and the preparation of appraisal documents. Furthermore the Steering Committee shall investigate potential funding sources which may include national public funds, international sources (the EU, European Investment Bank, etc), and private finance, and will take the necessary actions to secure funding from those sources for investment in rolling stock, in innovative technologies and in the High Performance Network.

ARTICLE 10

The Steering Committee shall assist each of the Parties to produce a Promotion Plan designed to increase patronage on the High Performance Network and to generate political, public and financial support for initiatives and measures undertaken within the framework of this Agreement. To this end the Parties and the national Railway Authorities will provide the Steering Committee with the required statistical, survey, technical, financial and operational data.

ARTICLE 11

Final Provisions

The Agreement shall enter into force on the date that at least two thirds of the Parties have notified the Depository, through diplomatic channels, of the completion of their relevant internal procedures.

The Government of Bulgaria shall act as the Depository for this Agreement.

The provisions of this Agreement may be amended if any Party so requests in writing. Proposed amendments shall be discussed and finalised in the Steering Committee and thereafter concluded by the agreement of all the Parties. Any such amendments shall enter into force according to the procedure set fourth in the first paragraph of this Article.

Ministries responsible for coordinating transport activities of neighbouring states may apply to join this Agreement by submitting a request to the Steering Committee. The Committee may, by unanimous vote, accept the request to accede to the Agreement. Thereafter the date of its accession to the Agreement shall be the date of receipt, through diplomatic channels, of the notification to the Depository of the completion of the relevant internal procedures.

Done at Thessaloniki on the 4th of May 2006, in one original copy in the English language.

For the Parties to this Agreement,

For the Republic of Albania:

For Bosnia and Herzegovina:

For the Republic of Bulgaria:

For the Republic of Croatia:

For Former Yugoslav Republic of Macedonia:

For the Republic of Greece:

For the Republic of Romania:

For Serbia and Montenegro:

For the Republic of Turkey:

For the Republic of Moldavia: .

Ostavite komentar