Predlog zakona o Rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti

PREDLOG ZAKONA O REČNIKU SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI

Član 1.

Radi obezbeđenja stalne brige o srpskom jeziku, kao trajnom i opštenacionalnom dobru, ovim zakonom uređuje se izrada i izdavanje Rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti (u daljem tekstu: Rečnik), kao poduhvata od izuzetnog značaja za nacionalnu kulturu i svetsku i domaću nauku.

Član 2.

Nosilac izrade Rečnika jeste Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti (u daljem tekstu: Institut).

Izdavač Rečnika je Srpska akademija nauka i umetnosti (u daljem tekstu: Akademija).

Član 3.

Rad na Rečniku i objavljivanje njegovih rezultata, odnosno tomova Rečnika, u planiranim vremenskim razmacima, obavlja se pod stručnim nadzorom Odeljenja jezika i književnosti Akademije.

Član 4.

Sredstva za izradu i izdavanje Rečnika, odnosno njegovih tomova, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 5.

Odobrena finansijska sredstva iz člana 4. ovog zakona strogo su namenska.

Nadzor nad blagovremenim izvršavanjem preuzetih obaveza vrši ministarstvo nadležno za nauku.

Član 6.

Institut, uz saglasnost Akademije, godišnje izveštaje o obavljenim poslovima podnosi ministarstvu nadležnom za nauku.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 12. Ustava Republike Srbije prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Sveobuhvatan rečnik (tezaurus) nacionalnog jezika je posao koji je u većini evropskih zemalja već obavljen ili je daleko odmakao. U nas je, nažalost, ovaj posao u velikom zaostatku. Do sada je objavljeno samo šesnaest tomova (do slova o) Rečnika koji obuhvata celokupno blago savremenog srpskog književnog i narodnog jezika. Na osnovu ovog poduhvata i uporedo s njim izrađuju se, takođe, kao poduhvati od nacionalnog značaja, tezaurus starog srpskog jezika, etimološki tezaurus i srpski dijalektološki atlas, neophodan za precizno omeđenje srpskog jezičkog i etničkog prostora, a prikuplja se i sređuje onomastička građa sa celog srpskog jezičkog prostora kao predradnja za srpski toponomastički i antroponomastički rečnik.

Ovi poslovi predstavljaju obavezu svake nacionalne nauke, kako prema sopstvenom narodu tako i prema međunarodnoj naučnoj javnosti, budući da se njihovi rezultati ugrađuju u šire zasnovana istraživanja (na opšteslovenskom, balkanskom i evropskom planu), pa je svaki izostanak takvog pojedinačnog doprinosa višestrano štetan. Staranje o ovim i drugim fundamentalnim projektima jeste pitanje ne samo naučne, nego i nacionalne politike.

Donošenje ovog zakona unapredilo bi i ubrzalo rad na Rečniku, a posebno je neophodno obezbeđivanje dovoljnih i blagovremenih budžetskih sredstava.

OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Predlogom zakona o Rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti uređuje se izrada i izdavanje Rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti, kao poduhvata od izuzetnog značaja za nacionalnu kulturu i svetsku i domaću nauku (član 1.).

Nosilac izrade Rečnika jeste Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, a izdavač Rečnika je Srpska akademija nauka i umetnosti. Stručni nadzor nad radom na Rečniku i objavljivanju njegovih rezultata, odnosno tomova, obavlja Odeljenje jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti (član 2. i 3.).

Odredbama člana 4, 5. i 6. Predloga zakona regulisan je način finansiranja izrade i izdavanja Rečnika, nadzor nad blagovremenim izvršavanjem preuzetih obaveza kao i dostavljanje izveštaja o obavljenim poslovima.

SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je izdvojiti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije, i to u prvoj godini primene Zakona 10 miliona dinara.

Ostavite komentar