Predlog zakona o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama

PREDLOG ZAKONA

 O IZMENAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama  („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 i 55/12), u Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A –Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, Tarifni broj 5. briše se.

Član 2.

Tarifni br. 20, 22. i 24. brišu se.

Član 3.

U Tarifnom broju 41. st. 1. i 6. brišu se.

Član 4.

U Tarifnom broju 64. st. 4, 5. i 6. brišu se.

Član 5.

Tarifni br. 68, 69, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90. i 91. brišu se.

Član 6.

Tarifni broj 224. briše se.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u činjenici da su u cilju poboljšanja poslovne klime, identifikovani određeni troškovi privrede, koji otežavaju njeno poslovanje i utiču na smanjenje investicija. Naime, privredni subjekti ukazuju na veliki broj nameta koje plaćaju i njihovu visinu, ukazujući da su u velikom broju slučajeva isti uvedeni neosnovano. Imajući u vidu zahteve privrede da se konkretne obaveze propisane zakonom ukinu, teške uslove u kojima domaća privreda posluje, kao i lošu materijalnu situaciju građana, ovim zakonom predlaže se da se brišu u Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, Tarifni br. 20, 22, 24. i 224. Dakle, predlaže se da se ovim zakonom brišu spisi i radnje za koje se plaća republička administrativna taksa i to: za rešenja koja se donose u vezi sa registrovanjem zadužbina, fondacija i fondova; za rešenja koja se donose u vezi sa registrovanjem udruženja; za rešenja koja se donose u vezi sa upisima u Registar sportskih organizacija, odnosno društava, odnosno saveza; kao i za obaveštenje o razvrstavanju pravnih lica po delatnostima i određivanju matičnog broja, odnosno za obaveštenje o promeni delatnosti pravnih lica.

Pored toga, sa aspekta nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predlaže se brisanje Tarifnog broja 5. Naime, predlaže se brisanje spisa i radnji za koje se plaća republička administrativna taksa i to: za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak obavljanja delatnosti, odnosno za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, kao i opreme za određivanje kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, a za obavljanje delatnosti skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnom skladištu.

Takođe, predlaže se brisanje u Tarifnom broju 41. st. 1. i 6. Odeljka A Tarife. Naime, predlaže se da se brišu spisi i radnje za koje se plaća republička administrativna taksa kod nadležnog organa za zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji i registracione nalepnice i odjavu vozila, odnosno za izdavanje saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice.

Pored toga, Republička direkcija za vode predlaže brisanje Tarifnog broja 68. Dakle, predlaže se brisanje spisa i radnji za koje se plaća republička administrativna taksa i to: za rešenje po zahtevu za izdavanje vodnih uslova za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim; za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim; za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne dozvole za objekte i radove kojima se utiče na vodni režim; za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova, i to: snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanje regulacionih i zaštitinih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, praćenje stanja vodnih objekata, drugi poslovi u skladu sa zakonom o vodama, kao i za rešenje po zahtevu za ovlašćivanje za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda.

Na inicijativu Uprave za zaštitu bilja predlaže se brisanje spisa i radnji za koje se plaća republička administrativna taksa i to sledećih tarifnih brojeva: Tarifnog broja 64. st. 4, 5. i 6. – za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz semena i drugog reproduktivnog materijala biljaka radi proizvodnje za potrebe izvoza; za rešenje po zahtevu za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost, kao i za zahtev za pregled pošiljke (hrana, odnosno predmeti opšte upotrebe) radi utvrđivanja bezbednosti pošiljke koja se uvozi; Tarifnog broja 69. (za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja, odnosno za rešenje o upisu sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta); Tarifnog broja 74. (za rešenje po zahtevu za određivanje veterinarske ustanove i ustanove za zaštitu bilja koje mogu vršiti laboratorijsko istraživanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze; za rešenje po zahtevu za određivanje pravnih lica i preduzetnika koji mogu da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju; za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije, odnosno za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za toplotno tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje); Tarifnog broja 75. (za zahtev za vršenje kontrole bezbednosti hrane u spoljnotrgovinskom prometu odnosno za izdavanje rešenja o dozvoli za stavljanje u promet, proizvodnju, preradu i doradu, odnosno rešenja o zabrani stavljanja u promet, proizvodnju, preradu i doradu hrane u spoljnotrgovinskom prometu); Tarifnog broja 79. (za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene sorte, odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju strane sorte; za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju ako se uvozi za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti; za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji; za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte; za zahtev za upis u registar prenesenih prava oplemenjivača; za zahtev za upis u registar ugovora o licenci; za zahtev za izdavanje obavezne licence; za zahtev za produžetak trajanja obavezne licence odnosno za zahtev za oglašavanje rešenja o dodeljenom pravu oplemenjivača ništavnim); Tarifnog broja 80. (za zahtev za ponovni upis sorte u Registar sorti poljoprivrednog bilja); Tarifnog broja 81. (za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte; a rešenje po zahtevu za upis proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja; za rešenje po zahtevu za upis u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva; za rešenje po zahtevu za upis u Registar dorađivača semena; za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za prepakivanje semena; za uverenje o priznavanju semenskog useva; za rešenje po zahtevu za upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja i Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, odnosno za rešenje po zahtevu za upis u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja); Tarifnog broja 82. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice (stvaralac, korisnik, odnosno ovlašćena organizacija) ispunjava uslove za procenu rizika za ograničenu upotrebu, uvođenje u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama); Tarifnog broja 83. (za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, ako ovim zakonom nije drukčije propisano odnosno za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, koja sadrže ili se sastoje od istih genetički modifikovanih organizama ili kombinacija genetički modifikovanih organizama, a koji su namenjeni za drugačiju upotrebu od upotrebe koja je odobrena rešenjem iz stava 1. ovog tarifnog broja); Tarifnog broja 84. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za obavljanje prognoznoizveštajnih poslova, odnosno poslova vršenja usluga u oblasti zaštite bilja); Tarifnog broja 85. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice ispunjava propisane uslove za pružanje usluga u sprovođenju mera zaštite bilja, odnosno primeni pesticida u poljoprivredi i šumarstvu); Tarifnog broja 88. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava uslove za vršenje zdravstvenog pregleda useva i objekata, odnosno zdravstvenog pregleda proizvodnje bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada, sadnog materijala i zemljišta na nematode); Tarifnog broja 89. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da železnička stanica, pomorska luka, rečno, jezersko i vazduhoplovno pristanište, drumski granični prelaz, kontejnerski terminal, pošta, odnosno drugo mesto carinjenja na kojem se vrši zdravstveni pregled pri uvozu i provozu pošiljaka bilja koje se pretovaruju, ispunjava propisane uslove za bezbedno i kvalitetno vršenje zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja); Tarifnog broja 90. -za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na veliko (skladišta pesticida i đubriva) i Tarifnog broja 91. – za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na malo (poljoprivredne apoteke), odnosno za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva), na malo, koji se nalaze na pozitivnoj (ocenjenoj) listi otrova.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

                       Uz član 1.

Predlaže se brisanje odredaba Tarifnog broja 5. u Odeljku A Tarife republičkih administrativnih taksi, kojim se brišu spisi i radnje za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak obavljanja delatnosti i za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, kao i opreme za određivanje kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, a za obavljanje delatnosti skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnom skladištu

Uz član 2.

Predlaže se brisanje odredaba Tarifnog br. 20, 22. i 24. u Odeljku A Tarife republičkih administrativnih taksi, kojim se brišu spisi i radnje za rešenja koja se donose u vezi sa registrovanjem zadužbina, fondacija i fondova; spisi i radnje za rešenja koja se donose u vezi sa registrovanjem udruženja; spisi i radnje za rešenja koja se donose u vezi sa upisima u Registar sportskih organizacija, odnosno društava, odnosno saveza. Imajući u vidu zahteve privrede da se konkretni spisi i radnje propisani zakonom ukinu i teške uslove u kojima domaća privreda posluje, predloženo je brisanje predmetnih tarifnih brojeva.

Uz član 3.

Predlaže se brisanje Tarifnog broja 41. st. 1. i 6. Odeljka A Tarife kojim se brišu spisi i radnje kod nadležnog organa za zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji i registracione nalepnice i odjavu vozila, odnosno za izdavanje saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice.

Uz član 4.

Predlaže se brisanje Tarifnog broja 64. st. 4, 5. i 6. Odeljka A Tarife kojim se brišu spisi i radnje kod nadležnog organa za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz semena i drugog reproduktivnog materijala biljaka radi proizvodnje za potrebe izvoza; Za rešenje po zahtevu za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost i za zahtev za pregled pošiljke (hrana, odnosno predmeti opšte upotrebe) radi utvrđivanja bezbednosti pošiljke koja se uvozi.

Uz član 5.

Predlaže se brisanje Tarifni broja 68, 69, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90. i 91. Odeljka A Tarife kojim se brišu spisi i radnje kod nadležnog organa za rešenje po zahtevu za izdavanje vodnih uslova za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim; za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim; za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne dozvole za objekte i radove kojima se utiče na vodni režim; za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova, i to: snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanje regulacionih i zaštitinih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, praćenje stanja vodnih objekata, drugi poslovi u skladu sa zakonom o vodama i za rešenje po zahtevu za ovlašćivanje za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda; za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja; za rešenje o upisu sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta; za rešenje po zahtevu za određivanje veterinarske ustanove i ustanove za zaštitu bilja koje mogu vršiti laboratorijsko istraživanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze; za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije; za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za toplotno tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje; za zahtev za vršenje kontrole bezbednosti hrane u spoljnotrgovinskom prometu; za izdavanje rešenja o dozvoli za stavljanje u promet, proizvodnju, preradu i doradu, odnosno rešenja o zabrani stavljanja u promet, proizvodnju, preradu i doradu hrane u spoljnotrgovinskom prometu; za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene sorte, odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju strane sorte; za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju ako se uvozi za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti; za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji; za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte; a zahtev za upis u Registar prenesenih prava oplemenjivača; za zahtev za upis u Registar ugovora o licenci; za zahtev za izdavanje obavezne licence; za zahtev za produžetak trajanja obavezne licence; za zahtev za oglašavanje rešenja o dodeljenom pravu oplemenjivača ništavnim; uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji; za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte; za zahtev za upis u registar prenesenih prava oplemenjivača; za zahtev za upis u registar ugovora o licenci; za zahtev za izdavanje obavezne licence; za zahtev za produžetak trajanja obavezne licence odnosno za zahtev za oglašavanje rešenja o dodeljenom pravu oplemenjivača ništavnim; Tarifnog broja 80. (za zahtev za ponovni upis sorte u Registar sorti poljoprivrednog bilja); Tarifnog broja 81. (za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte; a rešenje po zahtevu za upis proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja; za rešenje po zahtevu za upis u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva; za rešenje po zahtevu za upis u Registar dorađivača semena; za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za prepakivanje semena; za uverenje o priznavanju semenskog useva; za rešenje po zahtevu za upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja i Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, odnosno za rešenje po zahtevu za upis u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja); Tarifnog broja 82. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice (stvaralac, korisnik, odnosno ovlašćena organizacija) ispunjava uslove za procenu rizika za ograničenu upotrebu, uvođenje u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama); Tarifnog broja 83. (za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, ako ovim zakonom nije drukčije propisano odnosno za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, koja sadrže ili se sastoje od istih genetički modifikovanih organizama ili kombinacija genetički modifikovanih organizama, a koji su namenjeni za drugačiju upotrebu od upotrebe koja je odobrena rešenjem iz stava 1. ovog tarifnog broja); Tarifnog broja 84. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za obavljanje prognoznoizveštajnih poslova, odnosno poslova vršenja usluga u oblasti zaštite bilja); Tarifnog broja 85. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice ispunjava propisane uslove za pružanje usluga u sprovođenju mera zaštite bilja, odnosno primeni pesticida u poljoprivredi i šumarstvu); Tarifnog broja 88. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava uslove za vršenje zdravstvenog pregleda useva i objekata, odnosno zdravstvenog pregleda proizvodnje bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada, sadnog materijala i zemljišta na nematode); Tarifnog broja 89. (za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da železnička stanica, pomorska luka, rečno, jezersko i vazduhoplovno pristanište, drumski granični prelaz, kontejnerski terminal, pošta, odnosno drugo mesto carinjenja na kojem se vrši zdravstveni pregled pri uvozu i provozu pošiljaka bilja koje se pretovaruju, ispunjava propisane uslove za bezbedno i kvalitetno vršenje zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja); Tarifnog broja 90. -za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na veliko (skladišta pesticida i đubriva) i Tarifnog broja 91. – za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na malo (poljoprivredne apoteke), odnosno za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva), na malo, koji se nalaze na pozitivnoj (ocenjenoj) listi otrova.

Uz član 6.

Predlaže se brisanje Tarifnog broja 224. Odeljka A Tarife, kojim su propisani spisi i radnje za obaveštenje o razvrstavanju pravnih lica po delatnostima i određivanju matičnog broja, odnosno za obaveštenje o promeni delatnosti pravnih lica, imajući u vidu da su aktivnosti Republičkog zavoda za statistiku u vezi sa izdavanjem matičnog broja i evidencijama delatnosti pravnih lica minimalizovane, s obzirom da se posao tog zavoda svodi na preuzimanje elektronskih podataka od Agencije za privredne registre koja u potpunosti sprovodi te procedure.

            Uz član 7.

Propisuje  se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

IV.  SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

             V. RAZLOZI ZA HITAN POSTUPAK

            Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). Donošenje zakona po hitnom postupku neophodno je imajući u vidu da je potrebno stvoriti uslove za adekvatnu primenu izmena propisa iz oblasti republičkih administrativnih taksi.

 VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA:

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

 Predložena rešenja iz ovog zakona imaće pozitivan uticaj na privredne subjekte, u smislu poboljšanja poslovne klime, s obzirom da se ukidanjem predloženih spisa i radnji kod organa, za koje se plaćala republička administrativna taksa, smanjuju troškovi privrede, što olakšava njeno poslovanje, imajuću u vidu teške uslove u kojima domaća privreda posluje.

Takođe, predložena rešenja iz ovog zakona imaće pozitivan uticaj i na fizička lica, jer se ukidanjem predloženih spisa i radnji za koje se plaćala taksa (npr. spisi i radnje kod nadležnog organa za zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji i registracione nalepnice i odjavu vozila, odnosno za izdavanje saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice) rasterećuju fizička lica od tih davanja, imajući u vidu lošu materijalnu situaciju građana.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona rasteretiće građane i privredu, obzirom da se ukidanjem predloženih spisa i radnji kod organa, za koje se plaćala republička administrativna taksa, smanjuju troškovi privrede, što olakšava njeno poslovanje, a takođe, ukidaju i određeni predloženi spisi i radnje za koje su, između ostalog, i fizička lica plaćala takse.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Pozitivne posledice donošenja zakona su takve da ne izazivaju dodatne troškove privrednih subjekata, odnosno fizičkih lica.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Predložena zakonska rešenja imaju neutralan efekat u smislu povećanja broja novih privrednih subjekata obveznika republičke administrativne takse.   

5.  Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Tokom rada na zakonu zainteresovane strane imale su aktivno učešće u radu.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija i privrede, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa nadležnim organima, kako bi se obezbedila primena ovog zakona.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA KOJE SE MENJAJU

Tarifni broj 5.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak obavljanja delatnosti 1.260 Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu prostora za prijem, čuvanje i isporuku poljoprivrednih proizvoda, kao i opreme za određivanje kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, a za obavljanje delatnosti skladištenja poljoprivrednih proizvoda u javnom skladištu 1.110 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

Tarifni broj 20.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem zadužbina, fondacija i fondova, i to za: 1) rešenje po zahtevu za upis u Registar zadužbina, fondacija i fondova 11.010 2) rešenje po zahtevu za upis promena u Registar zadužbina, fondacija i fondova 2.210 3) rešenje po zahtevu za brisanje iz Registra zadužbina, fondacija i fondova 2.210

Tarifni broj 22.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem udruženja, i to za: 1) rešenje po zahtevu za upis udruženja u Registar udruženja 6.610 2) rešenje po zahtevu za upis promene u registru iz tačke 1) ovog tarifnog broja 3.310 3) rešenje o brisanju udruženja iz registra iz tačke 1) ovog tarifnog broja 3.310 4) rešenje po zahtevu za upis predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja 6.610 5) rešenje po zahtevu za upis promene podataka koji se upisuju u registar iz tačke 4) ovog tarifnog broja 6.610 6) rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz registra iz tačke 4) ovog tarifnog broja 3.310 Za uverenje o podacima upisanim u registar iz tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja 1.260

Tarifni broj 24.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisima u Registar sportskih organizacija, odnosno društava, odnosno saveza, i to za: 1) rešenje o upisu osnivanja sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza, u Registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza 11.490 2) rešenje o upisu promene podataka u Registru sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza 6.570 3) rešenje o brisanju sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza, iz Registra sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza 4.040 Za kopiju, odnosno za prepis rešenja o registraciji sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza 1.260

Tarifni broj 41.

Za zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice i odjavu vozila 670 Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat) 380 Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba” 220 Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba” 220 Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice 220 Za izdavanje saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice 770 Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice 1.630 Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba” 620 Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat) 1.630 Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba” 4.810 Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice 72.160 Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora 1.560

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko – sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranizit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest 5.850 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.) 960 Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala 5.780 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz semena i drugog reproduktivnog materijala biljaka radi proizvodnje za potrebe izvoza 5.780 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost 4.740 Za zahtev za pregled pošiljke (hrana, odnosno predmeti opšte upotrebe) radi utvrđivanja bezbednosti pošiljke koja se uvozi 770 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu bezbednosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji 5.010 Za izdavanje veterinarsko – sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu 2.920 Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko – sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 5.110 NAPOMENA: Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 5. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 68.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje vodnih uslova za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim 3.100 Za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne saglasnosti za objekte, radove i planska dokumenta za uređenje prostora i gazdovanje šumama kojima se utiče na vodni režim 5.160 Za rešenje po zahtevu za izdavanje vodne dozvole za objekte i radove kojima se utiče na vodni režim 20.660 Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova, i to: snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda, sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanje regulacionih i zaštitinih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, praćenje stanja vodnih objekata, drugi poslovi u skladu sa zakonom o vodama 20.660 Za rešenje po zahtevu za ovlašćivanje za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda 20.660

Tarifni broj 69.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja 82.640 Za rešenje o upisu sredstva za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta 46.480 NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 74.

Za rešenje po zahtevu za određivanje veterinarske ustanove i ustanove za zaštitu bilja koje mogu vršiti laboratorijsko istraživanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze 7.710 Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnih lica i preduzetnika koji mogu da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 7.710 Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije 3.310 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za toplotno tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakovanje 3.100

Tarifni broj 75.

Za zahtev za vršenje kontrole bezbednosti hrane u spoljnotrgovinskom prometu 420 Za izdavanje rešenja o dozvoli za stavljanje u promet, proizvodnju, preradu i doradu, odnosno rešenja o zabrani stavljanja u promet, proizvodnju, preradu i doradu hrane u spoljnotrgovinskom prometu 670

Tarifni broj 79.

Za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene sorte, odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju strane sorte 710 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju ako se uvozi za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti 710 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji 3.090 Za zahtev za dodeljivanje prava oplemenjivača biljne sorte 3.100 Za zahtev za upis u Registar prenesenih prava oplemenjivača 2.270 Za zahtev za upis u Registar ugovora o licenci 2.270 Za zahtev za izdavanje obavezne licence 15.490 Za zahtev za produžetak trajanja obavezne licence 18.590 Za zahtev za oglašavanje rešenja o dodeljenom pravu oplemenjivača ništavnim 310

Tarifni broj 80.

Za zahtev za ponovni upis sorte u Registar sorti poljoprivrednog bilja 88.350

Tarifni broj 81.

Za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte 7.100 Za rešenje po zahtevu za upis proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja 3.090 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva 2.670 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar dorađivača semena 2.670 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za prepakivanje semena 1.890 Za uverenje o priznavanju semenskog useva 430 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja i Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta 5.160 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja 10.330

Tarifni broj 82.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice (stvaralac, korisnik, odnosno ovlašćena organizacija) ispunjava uslove za procenu rizika za ograničenu upotrebu, uvođenje u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 4.610

Tarifni broj 83.

Za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 4.610 Za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, koja sadrže ili se sastoje od istih genetički modifikovanih organizama ili kombinacija genetički modifikovanih organizama, a koji su namenjeni za drugačiju upotrebu od upotrebe koja je odobrena rešenjem iz stava 1. ovog tarifnog broja 4.610

Tarifni broj 84.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za obavljanje prognoznoizveštajnih poslova, odnosno poslova vršenja usluga u oblasti zaštite bilja 14.450

Tarifni broj 85.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice ispunjava propisane uslove za pružanje usluga u sprovođenju mera zaštite bilja, odnosno primeni pesticida u poljoprivredi i šumarstvu 30.990

Tarifni broj 88.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava uslove za vršenje zdravstvenog pregleda useva i objekata, odnosno zdravstvenog pregleda proizvodnje bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada, sadnog materijala i zemljišta na nematode 6.300

Tarifni broj 89.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da železnička stanica, pomorska luka, rečno, jezersko i vazduhoplovno pristanište, drumski granični prelaz, kontejnerski terminal, pošta, odnosno drugo mesto carinjenja na kojem se vrši zdravstveni pregled pri uvozu i provozu pošiljaka bilja koje se pretovaruju, ispunjava propisane uslove za bezbedno i kvalitetno vršenje zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja 6.300

|Tarifni broj 90.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na veliko (skladišta pesticida i đubriva) 8.660 NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje istom pravnom licu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 91.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na malo (poljoprivredne apoteke) 3.790 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva), na malo, koji se nalaze na pozitivnoj (ocenjenoj) listi otrova 6.300

Tarifni broj 224.

Za obaveštenje o razvrstavanju pravnih lica po delatnostima i određivanju matičnog broja 2.210 Za obaveštenje o promeni delatnosti pravnih lica 2.210

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON REPUBLIC ADMINISTRATIVE FEES

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

Čl. 37. i 100. Sporazuma i član 22. Prelaznog sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno usklađeno.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Ne postoji veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne postoje odgovarajući propisi.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar