Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE ALŽIR

O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan 16. decembra 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Vlada Republike Srbije sa jedne strane i Vlada Demokratske Narodne Republike Alžir sa druge strane, u daljem tekstu Strane;

Imajući u vidu istorijske veze prijateljstva i saradnje između svojih zemalja i potrebu uspostavljanja mehanizma za jačanje tih veza u diplomatskom domenu;

Imajući u vidu činjenicu da je međunarodna praksa razvila ukidanje viza za službenike nosioce diplomatskih i službenih pasoša, kao način olakšavanja međunarodnih odnosa;

Sporazumele su se o sledećem :

Član 1.

1. Državljani Republike Srbije, kao i državljani Demokratske Narodne Republike Alžir, nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, izuzeti su od pribavljanja viza za ulazak, izlazak ili tranzit preko teritorije države druge Strane.

2. Nosioci diplomatskih ili službenih pasoša mogu boraviti na teritoriji države druge Strane bez vize najviše 90 (devedeset) dana od dana njihovog ulaska.

Član 2.

1. Ukidanje viza, utvrđeno ovim sporazumom, ne oslobađa obaveze nosioce ovog pasoša da, u slučaju kada žele da produže svoj boravak duže od ograničenja na 90 (devedeset) dana, dobiju neophodnu dozvolu nadležnih organa.

2. Procedure neophodne za dobijanje gore predviđene dozvole biće oslobođene dažbina i taksi.

Član 3.

Lica sa diplomatskim ili službenim pasošima koja ulaze i borave na teritoriji države druge Strane obavezuju se na poštovanje zakona i propisa koji važe u toj državi, a tiču se ulaska i boravka stranaca kao i obavljanja lukrativnih delatnosti. Za ova lica važiće međunarodne konvencije koje važe između dve zemlje u ovom domenu.

Član 4.

1. Članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava akreditovanih kod druge Strane, kao i članovi njihovih porodica koji čine deo njihovog domaćinstva, nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, treba da dobiju pre ulaska na teritoriju druge Strane inicijalnu vizu od države te Strane.

2. Po preuzimanju njihovih diplomatskih ili konzularnih funkcija, lica navedena u prethodnom pasusu ovog člana mogu nesmetano i bez traženja vize da napuste teritoriju države druge Strane i da se na nju vrate.

Član 5.

Svaka od Strana zadržava pravo da odbije ulazak ili boravak na teritoriji svoje države svakom licu za koje smatra da je nepoželjno.

Član 6.

1. Nadležni organi dveju Strana će razmeniti diplomatskim putem uzorke putnih isprava i informacije o njihovoj upotrebi u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. Nadležni organi dveju Strana međusobno će se obaveštavati diplomatskim putem o svakoj promeni koja se tiče pasoša i dostaviće nove uzorke 60 (šezdeset) dana pre stupanja na snagu pomenutih promena.

Član 7.

1. Svaki amandman na ovaj sporazum, prihvaćen od obe Strane, stupiće na snagu shodno članu 8.

2. Svaka od dve Strane će moći da raskine ovaj sporazum, u bilo kom trenutku, pismenim obaveštenjem. Taj raskid će stupiti na snagu 60 (šezdeset) dana nakon što druga Strana dobije obaveštenje o raskidu.

Član 8.

Ovaj sporazum stupa na snagu 60 (šezdeset) dana od dana prijema poslednjih notifikacija kojima se Strane obaveštavaju diplomatskim putem da su ispunile interne zakonske procedure za stupanje na snagu Sporazuma.

Sačinjeno u Beogradu, dana 16.12.2010. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, arapskom i francuskom jeziku. Sva tri teksta su podjednako verodostojna.

U slučaju različitog tumačenja biće merodavan tekst na francuskom jeziku.

ZA ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE VLADU DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE ALŽIR Nj.E. MINISTAR Nj.E. MINISTAR SPOLjNIH POSLOVA INOSTRANIH POSLOVA VUK JEREMIĆ MURAD MEDELSI

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

i. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša potpisali su ministar spoljnih poslova Republike Srbije Vuk Jeremić i ministar inostranih poslova Demokratske Narodne Republike Alžir Murad Medelsi.

Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja viza za državljane država strana ugovornica koji su nosioci diplomatskih i službenih pasoša, za ulazak, izlazak, tranzit i boravak do devedeset dana.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje kontakata i dalji razvoj sveukupne saradnje dve zemlje.

III. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar