Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za njihove državljane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTANA O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za njihove državljane, potpisan 7. oktobra 2010. godine u Astani, u originalu na srpskom, kazaškom, ruskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE KAZAHSTANA

O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE

Vlada Republike Srbije i

Vlada Republike Kazahstana (u daljem tekstu: „Strane”),

sa željom da unaprede prijateljske odnose između dve države,

i da olakšaju uzajamna putovanja državljana njihovih država,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

1. Državljani države jedne Strane ulaze, izlaze, putuju u tranzitu i borave na teritoriji države druge Strane bez viza, na osnovu važećih putnih isprava navedenih u Prilogu koji čini sastavni deo ovog sporazuma, pod uslovom da period njihovog neprekidnog boravka na teritoriji te države nije duži od trideset (30) dana od dana ulaska.

2. Državljani države jedne Strane, nosioci važećih putnih isprava, ukoliko imaju nameru da borave na teritoriji države druge Strane duže od maksimalne dužine boravka predviđene ovim sporazumom, da rade ili da se školuju na teritoriji države druge Strane, u obavezi su da pribave odgovarajuću vizu prema zakonodavstvu te Strane.

Član 2.

Državljani države jedne Strane ulaze i izlaze sa teritorije države druge Strane preko graničnih prelaza otvorenih za međunarodni saobraćaj u skladu sa zakonodavstvom države svake Strane.

Član 3.

Državljani države jedne Strane koji poseduju odobrenje za privremeni ili stalni boravak na teritoriji države druge Strane, ulaze, izlaze, putuju u tranzitu i borave na teritoriji te države bez viza.

Član 4.

Ovaj sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa svake Strane da uskrate ulazak ili boravak državljanima druge Strane iz razloga nacionalne bezbednosti, javnog reda ili zaštite zdravlja stanovništva u skladu sa svojim zakonodavstvom.

Član 5.

Državljani države jedne Strane, u slučaju gubitka ili oštećenja važećih putnih isprava za vreme boravka na teritoriji države druge Strane, napuštaju teritoriju te države na osnovu novih važećih putnih isprava koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo države čiji su oni državljani, bez obaveze pribavljanja vize ili drugog odobrenja nadležnih organa države boravka.

Član 6.

Državljanima države jedne Strane koji nisu u mogućnosti da napuste teritoriju države druge Strane u roku od trideset (30) dana od dana ulaska, odnosno u roku za koji im je odobrena viza ili dozvola boravka, iz razloga nastupanja vanrednog događaja (bolest, elementarna nepogoda i dr.), rok važenja vize ili dozvole za boravak produžava se, u skladu sa važećim zakonodavstvom zemlje prijema, uz podnošenje verodostojne isprave koja dokazuje nastupanje vanrednog događaja, na period koji je potreban za povratak u državu čije državljanstvo poseduju ili u državu u kojoj su stalno nastanjeni.

Član 7.

1. Strane će najkasnije trideset (30) dana od dana potpisivanja ovog sporazuma diplomatskim putem razmeniti uzorke važećih putnih isprava navedenih u Prilogu uz ovaj sporazum.

2. U slučaju izmena putnih isprava navedenih u Prilogu uz ovaj sporazum ili uvođenja novih putnih isprava Strane će bez odlaganja o tome informisati jedna drugu i diplomatskim putem dostaviti uzorke novih ili izmenjenih putnih isprava najkasnije trideset (30) dana pre početka njihovog uvođenja ili stupanja na snagu izmena.

Član 8.

1. Svaka Strana može u cilju obezbeđenja nacionalne bezbednosti, javnog reda i zaštite zdravlja stanovništva u potpunosti ili delimično privremeno obustaviti primenu ovog sporazuma. Pismeno obaveštenje o privremenoj obustavi upućuje se diplomatskim putem drugoj Strani najkasnije četrdeset osam (48) sati pre takve privremene obustave.

2. Strana koja je donela odluku o privremenoj obustavi primene ovog sporazuma iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana na isti način obaveštava drugu Stranu o ponovnoj primeni ovog sporazuma.

Član 9.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu trideset (30) dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim se dve Strane međusobno obaveštavaju diplomatskom putem da je okončana unutrašnja procedura neophodna za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj sporazum može biti izmenjen ili dopunjen na osnovu međusobne saglasnosti Strana. Svaka izmena ili dopuna, o kojoj su se Strane saglasile smatra se sastavnim delom ovog sporazuma i stupa na snagu u skladu sa stavom 1 ovog člana.

3. Svaka Strana može, u svako doba, otkazati ovaj sporazum diplomatskim putem. U tom slučaju, Sporazum prestaje da važi po isteku roka od devedeset (90) dana od dana kada druga Strana primi obaveštenja o njegovom otkazivanju.

Sačinjeno u Astani, dana 7. oktobra 2010. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom, kazaškom, ruskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

SRBIJE KAZAHSTANA

PRILOG

SPISAK PUTNIH ISPRAVA KOJE SE IZDAJU DRžAVLJANIMA REPUBLIKE SRBIJE:

1) pasoš;

2) putni list;

3) pomorska knjižica u koju je uneta viza;

4) brodarska knjižica u koju je uneta viza.

SPISAK PUTNIH ISPRAVA KOJE SE IZDAJU DRžAVLJANIMA REPUBLIKE KAZAHSTANA:

pasoš;

brodarska knjižica u koju je uneta viza;

putni list (potvrda o povratku).

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za njihove državljane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za njihove državljane potpisali su ministar spoljnih poslova Republike Srbije Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Republike Kazahstana Kanat Saudabajev.

Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja viza za državljane država strana ugovornica koji su nosioci važećih putnih isprava navedenih u Prilogu uz Sporazum, za ulazak, izlazak, tranzit i boravak do trideset dana.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje kontakata i dalji razvoj sveukupne saradnje dve zemlje.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona propisano je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za njihove državljane koji je potpisan 7. oktobra 2010. godine u Astani, u originalu na srpskom, kazaškom, ruskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za njihove državljane u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.”

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar