Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Koreje o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA

SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE KOREJE O SARADNjI U OBLASTI KULTURE, UMETNOSTI I OBRAZOVANjA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Koreje o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja, potpisan 16. maja 2006. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, korejskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Sporazum se potvrđuje zakonom Republike Srbije, jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE KOREJE

O SARADNjI U OBLASTI KULTURE, UMETNOSTI I OBRAZOVANjA

Savet ministara Srbije i Crne Gore_ o Koreje (u daljem tekstu: «strane ugovornice*);““‘““

Republike

U želji za jačanjem prijateljskih veza-kojetpzstoje između dve zemlje; i

Uverene da će saradnja u oblastima kulture, umetnosti i obrazovanja doprineti boljem uzajamnom razumevanju između naroda dveju zemalja;

Saglasile su se o sledećem:

Član1.

Strane ugovornice će, u skladu sa važećim’zakonima i propisima u njihovim zemljama, unapređivati i podsticati saradnju u oblastima kulture, umetnosti i obrazovanja u cilzu postizanja boljeg razumevanja i zbližavanja naroda dveju* zemalja.

Član 2.

Strane ugovornice će unapređivati saradnju u oblastima kulture, umetnosti i obrazovanja kroz:

(a) razmenu stipendista, profesora, istraživača,studenata i stručnjaka u oblasti obrazovanja;

(b) međusobne posete pisaca, slikara, muzičara i drugihumetnika;

(c) razmenu i distribuciju filmova, knjiga, časopisa i drugih publikacija;

(d) podsticanje prevođenja i objavljivanja umetničkih,književnih i naučnih dela druge zemlje;

(e) podsticanje održavanja umetničkih izložbi i drugihumetničkih manifestacija; i

(f) druge oblike aktivnosti koje mogu biti dogovorene između strana ugovornica.

Član 3.

Strane ugovornice će podsticati saradnju izmeđuuniverziteta i drugih naučnih i obrazovnih institucija dvejuzemalja.

Strane ugovornice će podsticati uzajamno izučavanjejezika, kulture i književnosti dve zemlje.

Član4.

U cilju primene ovog sporazuma, strane ugovornice će zaključivati posebne programe saradnje u oblastima kulture, umetnosti i obrazovanja, kojima će biti utvrđene aktivnosti koje će se ostvarivati, kao i organizacioni i finansijski uslovi njihove realizacije.

Članb.

1. Ovaj sporazum – stupa na snagu na dan kada straneugovornice obaveste jedna drugu o ispunjavanju uslovaneogthodnih za njegovo stupanje na snagu u skladu sa njihovimnacionalnim zakonodavstvima.

2. Ovaj sporazum ostaje na snazi za period od pet (5) godinai važiće sledećih pet (5) godina, ukolIko jedna od stranaugovornica ne obavesti drugu Stranu ugovornicu u pisanoj formio svojoj nameri da otkaže ovaj sporazum, najmanje šest meseci prenjegovog isteka.

3. Otkazivanje ovog sporazuma neće uticati na trajanjevažnosti bilo kog programa ili aranžmana postignutog naosnovu ovog sporazuma, pre njegovog isteka.

U POTVRDU ČEGA su, dole potpisani, propisno u tu svrhu ovlašćeni od strane svojih vlada, potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno u dva primerka, u Beogradu, dana

godine, na srpskom jeziku, korejskom jeziku i engleskom jeziku, od kojih su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan će biti tekst na engleskom jeziku.

[pic]

[pic]

ZA VLADU REPUBLIKE KOREJj

ZA SAVET MINISTARA SRBIJE IURNE GORE

§

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 1.Ustava, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i u odredbi člana 99. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje zakona i ciljevi koji njime žele da se ostvare

Zaključkom Saveta ministara ( 73. sednica održana 30. marta 2005. godine, tačka 18. dnevnog reda) utvrđena je Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Koreje o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Savet ministara je konstatovao da će potpisnik Sporazuma biti naknadno određen. Direkcija Ministarstva spoljnih poslova tada Srbije i Crne Gore za međunarodnu kulturnu, prosvetnu, naučnu, tehnološku i sportsku saradnju sačinila je nacrt Sporazuma koji je usvojen zajedno sa Osnovom za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma.

Inicijativu za zaključivanje Sporazuma je pokrenula koreanska strana jula 2001. godine, kada je uručila svoj nacrt Sporazuma, a usaglašavanje i parafiranje je obavljeno diplomatskim putem. Savet ministara je na sednici, održanoj 10. maja 2005. godine usvojio Informaciju o potpisivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Koreje o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja i ovlastio ambasadora Zorana S. Popovića, pomoćnika ministra spoljnih poslova da, u ime Saveta ministara Srbije i Crne Gore potpiše Sporazum.

Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Koreje o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja potpisan je 16. maja 2006. godine u Beogradu, u Ministarstvu spoljnih poslova. Sporazum je, u ime Saveta ministara Srbije i Crne Gore, potaisao ambasador Zoran S. Popović, pomoćnik ministra spoljnih poslova, a u ime Vlade Republike Koreje dr Kip Uoip§-Nee, ambasador Republike Koreje u Beogradu.

S obzirom na to da je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora, a shodno članu 16. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, predlaže se donošenje zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Koreje o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja.

Potvrđivanjem navedenog sporazuma obezbeđuje se pravni osnov za realizaciju saradnje u pomenutim oblastima i konkretizaciju kroz periodične programe.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje posebnih finansijska sredstava.

Ostavite komentar