Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA

SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O

SARADNjI U OBLASTI OBRAZOVANjA I KULTURE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture, potpisan 9. juna 2005. godine u Kišinjevu u originalu na srpskom, moldavskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Sporazum se potvrđuje zakonom Republike Srbije jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĆU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O SARADNjI U OBLASTI

OBRAZOVANjA I KULTURE

Savet ministara Srbije i Crne Gore i Vlada Republike Moldavije, u daljem tekstu «strane ugovornice»,

>

u težnji da razvijaju i jačaju prijateljske veze između dve zemlje,

u uverenju da međudržavni odnosi u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti doprinose jačanju poverenja i uzajamnog razumevanja u duhu Završnog dokumenta Konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi i Pariske povelje za novu Evropu,

uzimajući u obzir preporuke Saveta Evrope u ovim oblastima,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane ugovornice će svestrano doprinositi unapređenju saradnje u oblasti obrazovanja i kulture između dve zemlje i u tom cilju će podržavati odgovarajuće inicijative.

Strane ugovornice će podržavati razvoj neposredne saradnje obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija iz dve zemlje, kao i jačanje kontakata između pedagoških, naučnih i kulturnih kadrova.

Član 2.

Strane ugovornice će doprinositi razvoju bilateralnih odnosa u oblasti obrazovanja, podržavajući:

uspostavljanje i razvoj neposrednih veza izmeđuobrazovnih organizacija i institucija;

uzajamnu razmenu stručnjaka u oblasti obrazovanja,profesora, postdiplomaca, stažista i studenata;

učešće na simpozijumima, konferencijama i drugimnaučnim forumima u ovoj oblasti;

odobravanje, na osnovu principa reciprociteta,stipendija za studente, postdiplomce, stažiste ipredavače na svojim visokoškolskim i naučniminstitucijama;

razmenu publikacija i informativnih materijala uoblasti obrazovanja;

druge oblike saradnje u oblasti obrazovanja od uzajamnekoristi.

Član 3.

Strane ugovornice će podsticati izučavanje jezika, književnosti, kulture i civilizacije naroda dve zemlje.

Član 4.

Strane ugovornice će razmotriti mogućnost uzajamnog priznavanja dokumenata o obrazovanju i naučnim stepenima. Ova pitanja će biti predmet posebnog sporazuma.

Član 5,

Strane ugovornice će podržavati saradnju akademija nauka i umetnosti dveju država u oblasti humanističkih nauka, kulture i umetnosti.

Član 6.

Strane ugovornice će podržavati razvoj saradnje u oblasti kulture i umetnosti, podstičući:

• neposredne veze između institucija iz ovih oblasti, umetaičkih udruženja, asocijacija i fondova kulture, kao i između kulturnih radnika i umetnika;

uzajamno pozivanje na festavale, konkurse, seminare,simpozijume i druge međunarodne kulturne manifestacijeorganizovane u drugoj zemlji;

gostovanja muzičkih i dramskih profesionalnih iamaterskih ansambala i solista iz dve zemlje;

razmenu umetaičkih izložbi;

obuku i usavršavanje kulturnih radnika i umetnika;

prevođenje dela iz oblasti umetnosti i stručneliterature;

saradnju u oblasti kinematografije;

izvođenje i prezentaciju muzičkih i dramskih dela autoradveju zemalja.

Strane ugovornice će podsticati i druge oblike saradnje i tame doprinositi razvoju razmene u oblasti kulture.

Član 7.

Strane ugovornice će podsticata saradnju u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa, restauracije i zaštite kulturnih i istorijskih spomenika, na osnovu neposrednih dogovora zainteresovanih institucija.

Strane ugovornice će, u skladu sa međunarodnim obavezama i svojim nacionalnim zakonodavstvima, sarađivati po pitanjima sprečavanja nezakonitog unošenja i iznošenja kulturnih vrednosti dve zemlje.

Član 8.

Strane ugovornice će, u skladu sa važećim zakonodavstvom dveju država, podržavati saradnju između arhiva, biblioteka i dru^ih institucija, u cilju razmene informacija, stručnih iskustava i stručnjaka, obezbeđujući pristup fondovima ovih institucija u naučno-istraživačke svrhe.

Član 9.

Strane ugovornice će podsticati saradnju odgovarajućih institucija koje se bave zaštitom autorskih i srodnih prava u oblasti kulture i umetnosti.

Član 10.

U cilju primene ovog sporazuma, strane ugovornice će zaključivati programe ili protokole o saradnji za određeni period, kojima će se utvrđivati konkretae aktivnosti, kao i organizacioni i finansijski uslovi njihovog ostvarivanja.

Član 11.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja u pisanoj formi, diplomatskim putem, o tome da su strane ugovornice ispunile uslove neophodne za njegovo stupanje na snagu, u skladu sa važećim zakonodavstvom u svakoj od zemalja.

Sporazum se zaključuje na pet godina i njegova važnost se automatski produžava za naredne petogodišnje periode, ukoliko nijedna od strana ugovornica ne obavesti u pisanoj formi drugu stranu ugovornicu, diplomatskim putem, o svojoj nameri da ga otkaže, najkasnije šest meseci pre isteka roka važenja ovog sporazuma.

Član 12.

U slučaju prestanka važnosti Sporazuma, svi projekta i delataosti započeti na osnovu ovog sporazuma biće realizovani pod istim uslovima pod kojima su započeti.

Sačinjeno u (4»Aiš?e.&).. dana 9.Ljš… 2005. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom jeziku, moldavskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju jednaku važnost. U slučaju različitog tumačenja ovog sporazuma, prednost ima tekst na ruskom jeziku.

ZA SAVET MINISTARA ZA VLADU REPUBLIKE

SRBIJE I CRNE GORE MOLDAVIJE

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Obrazloženje

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

P. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Inicijativa za zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture sa Moldavijom pokrenuta je 1995. godine, kada je moldavskoj strani uručen nacrt Sporazuma. Sporazum je nakon usaglašavanja teksta sa Moldavskom stranom potpisan 9. juna 2005. godine u Kišinjevu.

Ovim Sporazumom obezbeđuje se pravni osnov za realizaciju obrazovne i kulturne saradnje između dve zemlje kroz forme definisane Sporazumom, kao i za zaključivanje periodičnih programa saradnje u navedenim oblastima i drugih odgovarajućih ugovora (sporazuma, protokola i drugih sličnih dokumenata) između strana ugovornica, kojima će se regulisati relevantna pitanja saradnje u oblasti obrazovanja i kulture

III. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno posebno izdvajanje finansijskih sredstava.

Ostavite komentar