Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o razvojnoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O RAZVOJNOJ SARADNJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o razvojnoj saradnji, sačinjen 24. jula 2013. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, češkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o razvojnoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUMIZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE ČEŠKE REPUBLIKE

O RAZVOJNOJ SARADNJI

Vlada Republike Srbije i Vlada Češke Republike (u daljem tekstu: ugovorne strane),

U želji da ojačaju postojeće uzajamno prijateljske odnose između Republike Srbije i Češke Republike i između svojih građana;

S obzirom na nameru Češke Republike da doprinese ekonomskom i društvenom razvoju Republike Srbije i ostvarenju njenih razvojnih ciljeva;

Ističući održivi i ravnomeran razvoj Republike Srbije, imajući posebno u vidu potrebe najsiromašnijih i najugroženijih delova srpskog društva;

Imajući u vidu da je poštovanje demokratskih principa, opštih principa međunarodnog prava i ljudskih prava suštinski princip razvojne saradnje između država ugovornih strana;

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Predmet ovog sporazuma je razvojna saradnja između država ugovornih strana, koja će se sprovoditi naročito u sledećem obliku:

a) Tehnička saradnja u cilju unapređenja ekonomskog i društvenog razvoja Republike Srbije;

b) Priprema i sprovođenje programa, projekata razvojne saradnje, anketa i istraživanja radi ispunjenja razvojnih ciljeva Republike Srbije;

v) Nabavka opreme, materijala, robe i usluga neophodnih za uspešno sprovođenje projekata razvojne saradnje;

g) Angažovanje promotera projekata razvojne saradnje u Republici Srbiji za potrebe obuke, konsultacija, studijskih poseta ili drugih vrsta tehničke pomoći;

d) Slanje misija za planiranje, praćenje i ocenjivanje u Republiku Srbiju radi izrade, analize i provere projekata razvojne saradnje;

đ) Ostale aktivnosti o kojima se sporazumeju ugovorne strane.

Član 2.

Srpska strana obavezuje se da:

a) izuzme svu nabavku opreme, materijala, robe, vozila, radova i usluga koja se finansira iz sredstava Češke Republike u okviru sprovođenja ovog sporazuma, uvezenu u ili nabavljenu u Republici Srbiji za potrebe projekata razvojne saradnje, od svih dažbina, poreza uključujući porez na dodatu vrednost, nameta i drugih troškova koji dospevaju u Republici Srbiji;

b) oslobodi češke promotere projekata razvojne saradnje u Republici Srbiji u okviru sprovođenja ovog sporazuma, kao i članove njihovih porodica, od dažbina, drugih troškova, poreza i ostalih fiskalnih plaćanja u pogledu nove ili polovne opreme za domaćinstvo ili predmeta za ličnu upotrebu privremeno uvezenih u Republiku Srbiju u periodu od šest meseci od njihovog dolaska u Republiku Srbiju;

v) olakša carinjenje i druge procedure ulaska i izlaska za lica koje češka strana angažuje za Republiku Srbiju u okviru sprovođenja ovog sporazuma, kao i za članove njihovih porodica. Takođe će imati u vidu pitanje skraćenja perioda čekanja na ulazne vize i dozvole (za rad, boravak itd.) u slučajevima kada su takve vize i dozvoleneophodne, i izuzeće lica koje odredi češka strana, i članove njihovih porodica, od plaćanja pripadajućih troškova;

g) obezbedi da se licima koje je angažovala češka strana u okviru sprovođenja ovog sporazuma, kao i članovima njihovih porodica, dodeli tretman koji je povlašćen bar kao onaj koji se dodeljuje licima koje angažuje na uporedivoj osnovi neka druga zemlja ili međunarodna organizacija u okviru razvojne saradnje.

Član 3.

Nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, odredbe ovog sporazuma se primenjuju na projekte razvojne saradnje koji se finansiraju iz sredstava Češke Republike, bez obzira da li Češka Republika direktno dodeljuje sredstva ili ih čini dostupnim posredstvom trećih lica ili organizacija.

Član 4.

(1) Organi nadležni za koordinaciju sprovođenja ovog sporazuma su:

(a) u Češkoj Republici, Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike;

(b) u Republici Srbiji, Kancelarija za evropske integracije.

(2) Druga ugovorna strana odmah će biti obaveštena kroz diplomatske kanale o svim izmenama organa iz stava 1.

Član 5.

Sporovi nastali sprovođenjem ovog sporazuma rešavaju se pregovorima između organa iz Člana 4. stav 1 ovog sporazuma. Ukoliko spor ne može da se reši pregovorima između ovih organa, rešava se pregovorima između ugovornih strana.

Član 6.

Ovaj sporazum se privremeno primenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu tridesetog dana od dana poslednjeg obaveštenja putem diplomatskih kanala, u kome ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu o završetku svih internih procesa neophodnih za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Član 7.

(1) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period. Svaka ugovorna strana može da raskine sporazum pisanim putem ne kasnije od šest (6) meseci pre kraja tekuće kalendarske godine. Sporazum se raskida 31. decembra godine u kojoj je dato obaveštenje o raskidu.

(2) U slučaju raskida sporazuma, svi projekti razvojne saradnje započeti dok je sporazum bio na snazi, a nisu završeni do dana njegovog raskida, sprovodiće se prema odredbama ovog sporazuma do njihovog završetka, ali ne duže od dve godine nakon raskida sporazuma. Za potrebe ovog sporazuma, datum početka projekta razvojne saradnje je datum potpisivanja pisanog dokumenta o sprovođenju projekta razvojne saradnje (npr. Memorandum o razumevanju), a datum završetka projekta razvojne saradnje je datum potpisivanja zvaničnog dokumenta o primopredaji projekta razvojne saradnje.

Izrađeno u Beogradu na dan 24. jula 2013. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom, češkom i engleskom jeziku, pri čemu su sve verzije podjednako verodostojne. U slučaju različitosti u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Češke Republike

Suzana Grubješić Hana Hubačkova

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

Predmet Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o razvojnoj saradnji je razvojna saradnja između država ugovornih strana, koja će se sprovoditi naročito u obliku: tehnička saradnja u cilju unapređenja ekonomskog i društvenog razvoja Republike Srbije; priprema i sprovođenje programa, projekata razvojne saradnje, anketa i istraživanja radi ispunjenja razvojnih ciljeva Republike Srbije; nabavka opreme, materijala, robe i usluga neophodnih za uspešno sprovođenje projekata razvojne saradnje; angažovanje promotera projekata razvojne saradnje u Republici Srbiji za potrebe obuke, konsultacija, studijskih poseta ili drugih vrsta tehničke pomoći; slanje misija za planiranje, praćenje i ocenjivanje u Republiku Srbiju radi izrade, analize i provere projekata razvojne saradnje, kao i druge aktivnosti o kojima se sporazumeju ugovorne strane. S obzirom da je reč o bespovratnoj pomoći Vlade Češke Republike, to se na robu i usluge koji se uvoze ili nabavljaju za potrebe projekata razvojne saradnje ne plaćaju carina, porezi i druge dažbine.

Sporazum predstavlja okvir i osnovu svih budućih „Posebnih sporazuma” koji će se ticati razvojne saradnje Republike Srbije i Češke Republike, a kojima će biti bliže definisane procedure, uključujući finansijske i druge obaveze ugovornih strana u odnosu na specifične projekte, programe i druge zajedničke aktivnosti.

Stupanjem Sporazuma na snagu jača se zakonski i institucionalni okvir razvojne saradnje između dve zemlje.

U ime Vlade Češke Republike Sporazum je potpisala Hana Hubačkova, tadašnji ambasador Češke Republike u Republici Srbiji, a potpisnik u ime Vlade Republike Srbije je Suzana Grubješić, tadašnji potpredsednik Vlade za evropske integracije.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

S obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o bespovratnoj pomoći Vlade Češke Republike Republici Srbiji, to se izvršavanjem ovog sporazuma ne stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

Za sprovođenje ovog sporazuma nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da se donošenjem zakona ispunjava međunarodna obaveza preuzeta zaključivanjem Sporazuma, kao i činjenice da je Češka Republika potvrdila Sporazum u septembru 2013. godine i da ispunjava svoje obaveze preuzete ovim sporazumom.

Ostavite komentar