Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA IZ RUSKE FEDERACIJE U REPUBLIKU SRBIJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju, sačinjen u Moskvi, 13. oktobra 2012. godine, u dva primerka na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između Vlade Republike Srbije i Vlade

Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske

Federacije u Republiku Srbiju

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: strane),

težeći da doprinesu povećanju energetske bezbednosti kroz obezbeđenje redovnih isporuka prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju,

u cilju unapređenja i jačanja dugoročne ekonomske saradnje između strana,

razvijajući odnose započete u skladu sa odredbama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Saveznu Republiku Jugoslaviju od 7. februara 1995. godine i Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji na izgradnji gasovoda na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije od 11. aprila 1996. godine,

u nameri da zajednički obezbeđuju uslove za dostizanje maksimalnog obima isporuka prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Isporuke prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju obavljaće se od 2012. do 2021. godine zaključno, u obimu do pet milijardi kubnih metara godišnje.

Član 2.

Saradnja na osnovu ovog sporazuma ostvarivaće se kroz zaključivanje sporazuma (ugovora) između Otvorenog akcionarskog društva „Gasprom“ (Ruska Federacija), koje zastupaju Društvo sa ograničenom odgovornošću „Gasprom eksport“ (Ruska Federacija) i (ili) druge kompanije koje je ovlastilo Otvoreno akcionarsko društvo „Gasprom“, kao isporučioca i (ili) isporučilaca, s jedne strane, i Javnog preduzeća „Srbijagas“ (Republika Srbija) i drugih kompanija koje je ovlastila srpska strana nakon usaglašavanja sa Otvorenim akcionarskim društvom „Gasprom“, kao kupaca, s druge strane. Navedenim sporazumima (ugovorima) određuju se godišnji obimi, uslovi i rokovi isporuka prirodnog gasa, prava i obaveze njihovih potpisnika, finansijski i drugi uslovi saradnje u skladu sa zakonodavstvom država strana.

Izvoz gasa iz Ruske Federacije radi realizacije odredaba člana 1. ovog sporazuma vrši Društvo sa ograničenom odgovornošću „Gasprom eksport“.

Član 3.

Akcionarsko društvo „Jugorosgas“ (Republika Srbija), osnovano na osnovu Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji na izgradnji gasovoda na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije od 11. aprila 1996. godine, nastavlja sa radom usmerenim ka izgradnji gasovoda na teritoriji Republike Srbije, njihovoj eksploataciji i prodaji prirodnog gasa potrošačima u Republici Srbiji.

Član 4.

Srpska strana garantuje da će blagovremeno i u potpunosti vršiti obračun za prirodni gas koji se isporučuje na osnovu ovog sporazuma.

U slučaju neblagovremenog plaćanja isporuka prirodnog gasa koje se obavljaju na osnovu ovog sporazuma, takve isporuke isporučilac može jednostrano obustaviti.

Prirodni gas koji se isporučuje u Republiku Srbiju na osnovu ovog sporazuma namenjen je za korišćenje na tržištu Republike Srbije.

Član 5.

Organi ovlašćeni za realizaciju ovog sporazuma su:

sa srpske strane – Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije;

s ruske strane – Ministarstvo energetike Ruske Federacije.

U slučaju izmena njihovih ovlašćenih organa, strane će bez odlaganja, diplomatskim putem, o tome obavestiti jedna drugu.

Član 6.

Srpska strana neće uvoditi nikakva ograničenja ili zabrane u odnosu na ulaganja ruskih privrednih subjekata koji učestvuju u realizaciji ovog sporazuma, a koja su izvršena na teritoriji Republike Srbije u skladu sa ovim sporazumom.

Član 7.

U slučaju nastanka okolnosti koje sprečavaju jednu od strana u ispunjenju njenih obaveza na osnovu ovog sporazuma, ili razlika u pogledu tumačenja i (ili) primene odredaba ovog sporazuma, ovlašćeni organi strana obaviće konsultacije radi donošenja međusobno prihvatljivih rešenja za prevazilaženje nastalih okolnosti ili razlika i obezbeđenje ostvarivanja ovog sporazuma.

Razlike između strana koje ne mogu biti otklonjene kroz konsultacije između ovlašćenih organa rešavaće se kroz pregovore između strana.

Član 8.

Odredbe ovog sporazuma ne utiču na prava i obaveze svake od strana po osnovu drugih međunarodnih ugovora čija je potpisnica njena država.

Član 9.

Ovaj sporazum stupa na snagu od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem o tome da su strane obavile unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu, i važi zaključno do 31. decembra 2021. godine.

Nakon isteka navedenog roka ovaj sporazum se automatski produžava na sledeći petogodišnji period, ako nijedna od strana najkasnije devet meseci pre isteka odgovarajućeg roka diplomatskim putem ne obavesti drugu stranu o svojoj nameri da ga raskine.

Ovaj sporazum se može izmeniti uz pisanu saglasnost strana.

Prestanak važenja ovog sporazuma ne utiče na ispunjenje obaveza predviđenih sporazumima (ugovorima) zaključenim na osnovu ovog sporazuma u periodu njegovog važenja.

Ovaj sporazum privremeno će se primenjivati od dana njegovog potpisivanja.

Sačinjeno u Moskvi, 13. oktobra 2012. godine, u dva primerka, svaki na srpskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Ruske Federacije

Zorana Mihajlović Novak Aleksandr Valentinovič

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Saveznu Republiku Jugoslaviju („Službeni list SRJ-Međunarodni ugovori”, broj 4/96) kojim su se Savezna Vlada Savezne Republike Jugoslavije i Vlada Ruske Federacije dogovorile o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Saveznu Republiku Jugoslaviju do 2010. godine, prestao je da važi 31. decembra 2010. godine.

Potvrđivanjem ovog sporazuma stvaraju se uslovi za obezbeđenje (desetogodišnjeg) sigurnog snabdevanja tržišta Republike prirodnim gasom.

Ovim sporazumom je definisano da će se isporuke prirodnog gasa obavljati u periodu od 2012. do 2021. godine zaključno, u obimu do pet milijardi kubnih metara godišnje. Imajući u vidu trenutnu potrošnju prirodnog gasa u Republici Srbiji od oko 2,5 milijardi kubnih metara (od čega je gas iz domaće proizvodnje oko 500 miliona kubnih metara), navedenim sporazumom su obezbeđene količine prirodnog gasa koje mogu zadovoljiti i buduću tražnju za prirodnm gasom, koja će proisteći iz realizacije projekata iz oblasti energetike, gasifikacije Republike Srbije, kao i privrednih aktivnosti u zemlji.

Potvrđivanjem ovog sporazuma obezbediće se sigurnost snabdevanja prirodnim gasom i energetska bezbednost Republike Srbije, a time i uslovi za realizaciju investicija velikih vrednosti koje će se realizovati na teritoriji Republike Srbije, čime će se podstaći ekonomski razvoj Republike Srbije investiranjem u oblasti industrije, poljoprivrede i usluga, povećanje zaposlenosti, obrazovanje i zaštita radne snage, uz poštovanje nacionalnih i evropskih normi zaštite životne sredine.

Potvrđivanjem ovog sporazuma unaprediće se uslovi za sigurno, kvalitetno i pouzdano snabdevanje energijom i energentima, razvoj energetske infrastrukture i uvođenje savremenih tehnologija i stvaranje transparentnih, atraktivnih i stabilnih uslova za ulaganja u izgradnju i modernizaciju energetskih objekata.

III. FINANSIJSKE OBAVEZE ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA I PROCENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

U izvršavanju međunarodnog ugovora ne stvaraju se finansijske obaveze te stoga nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije za njegovo izvršavanje.

Ostavite komentar