Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

O SARADNJI U OBLASTI INFORMACIONIH

I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, koji je potpisan u Bakuu, 8. februara 2013. godine, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Republike Azerbejdžan

o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih

tehnologija

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Azerbejdžan (u daljem tekstu: Strane),

u želji da razviju i unaprede uzajamno korisnu saradnju u

oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, sa ciljem

društvenog i ekonomskog razvoja obe strane,

zastupajući slične ciljeve u pogledu pružanja efikasnih i

pouzdanih usluga stanovništvu dveju zemalja,

uzimajući u obzir da je unapređenje sadašnjeg stepena saradnje u domenu informacionih i komunikacionih tehnologija i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa kroz razmenu ideja, informacija,

veština i iskustva od uzajamne koristi,

imajući u vidu potrebu punog angažovanja postojećih kapaciteta u cilju jačanja komercijalnih odnosa Strana u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija,

u obostranoj želji za rast investicija, zajedničkih ulaganja u poduhvate od zajedničkog interesa, tehnološki razvoj i trgovinu u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

U okviru ovog Sporazuma Strane će, na osnovu uzajamne koristi i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima i međunarodnim sporazumima koje su potpisale, razvijati i unapređivati ekonomsku,

privrednu, naučnu i tehničku saradnju u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Član 2.

Saradnja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) odvijaće se posebno kroz:

Razmenu iskustava u regulativi u oblasti

telekomunikacija;

Saradnju u oblasti primene elektronske uprave

i elektronskog potpisa;

Podsticanje ulaganja Republike Srbije u oblasti

informacionih i komunikacionih tehnologija u Republici

Azerbejdžan;

Podsticanje zajedničkih ulaganja Strana u oblasti

informacionih i komunikacionih tehnologija po obostrano

prihvatljivim uslovima;

Organizovanje obuka azerbejdžanskih službenika u

telekomunikacionim kompanijama Republike Srbije;

Organizovanje zajedničkih seminara, konferencija, foruma i

sajamskih izložbi;

Međusobnu podršku u međunarodnim organizacijama (kao

što su Svetska poštanska unija – UPU i Međunarodna unija za telekomunikacije – ITU) kada je to u obostranom nacionalnom interesu;

Organizovanje zajedničkih poseta predstavnika obe Strane

sa ciljem razmene iskustava;

Razvijanje saradnje u sektoru elektromagnetne

kompatibilnosti, preduzimanjem odgovarajućih mera u cilju

podrške, podsticaja i sertifikovanja njihovih proizvoda;

I druge oblike saradnje u skladu sa obostranim sporazumom.

Član 3.

Strane će podsticati nadležne institucije, organizacije i kompanije da bliže sarađuju u razmeni informacija u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i u implementaciji posebnih programa i projekata u svrhu: podsticanja aktivnosti u ovoj oblasti, unapređenja saradnje, usvajanja novih tehnologija i promocije zajedničkih poduhvata,

Strane će omogućiti zajednički nastup svojih stručnjaka radi

primene stečenih iskustava u uvođenju telekomunikacija u ruralnim područjima, digitalizaciji i regulativi u oblasti lokalnih mreža.

Član 4.

Odredbe ovog Sporazuma ne utiču na prava i obaveze Strana koje proističu iz drugih međunarodnih ugovora čije su one potpisnice.

Član 5.

Strane će, u skladu sa svojim zakonodavstvom, preduzimati neophodne mere zaštite poverljivosti informacija, koje se razmenjuju u okviru saradnje, i neće otkriti ili širiti trećim stranama bilo koju informaciju dobijenu od druge strane bez njene pisane saglasnosti. Ova odredba ostaje na snazi tri godine nakon isteka ovog sporazuma.

Član 6.

Svaki nespoprazum u vezi sa tumačenjem ili sprovođenjem odredaba ovog Sporazuma rešava se putem pregovora i konsultacija između strana.

Član 7.

Ovlašćeno organi, zaduženi za sprovođenje ovog sporazuma i koordinaciju aktivnosti su:

Ministasrtvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Republike Srbije – u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstvo komunikacija i informacionih tehnologija Republike Azerbejdžan – u ime Vlade Republike Azerbejdžan.

Za sprovođenje zajedničkih aktivnosti subjekata ovlašćenih za oblasti saradnje iz ovog Sporazuma, radni jezik je engleski.

U zavisnosti od oblika saradnje, Strane sporazuma mogu imenovati i druge organe kao odgovorne za koordinaciju aktivnosti i sprovođenje Sporazuma, o čemu će se međusobno obaveštavati kroz diplomatske kanale.

Član 8.

Ovaj Sporazum može biti dopunjen uz obostranu saglasnost Strana, kroz posebne protokole, koji su sastavni deo Sporazuma, i koji stupaju na snagu u skladu sa procedurama utvrđenim u članu 9. ovog Sporazuma.

Član 9.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene sve unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Sporazum zaključuje se na period od pet (5) godina, i automatski se produžava na naredne periode od (5) godina, ukoliko jedna od Strana ne obavesti drugu, u pisanoj formi putem diplomatskih kanala, o svojoj nameri da ga ne produži najmanje šest meseci pre datuma isteka naznačenog perioda važenja ovog Sporazuma.

Sačinjeno u Bakuu, 8 februara 2013. godine u dva originalna primerka, od kojih je svaki na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Azerbejdžan

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”

OBRAZLOŽENJE

I Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma

Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma je sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II Razlozi za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i ko- munikacionih tehnologija

Politički odnosi Republike Srbije i Republike Azerbejdžana su izuzetno dobri, što je potvrđeno u direktnim susretima tadašnjih zvaničnika dveju država koji su u poslednje vreme intenzivirani. Bivši predsednik Republike Srbije B. Tadić je boravio u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu 12. i 13. maja 2010. godine. Predsednik Republike Azerbejdžan I. Alijev, boravio je u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 8. i 9. juna 2011. godine.

U cilju unapređenja saradnje i privlačenja investicija sa obe strane, kao i podsticanja zajedničkih ulaganja, zaključen je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, što doprinosi intenziviranju ukupnih odnosa između dve zemlje.

Opravdanost potvrđivanja ovog Sporazuma potvrđena je članom 3. Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, potpisanog 13. maja 2010. godine u Bakuu, stupio na snagu 8. januara 2011. godine, kojim je definisano da se aktivnosti iz navedenog Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji realizuju kroz potpisivanje drugih sporazuma, ugovora, programa ili projekata, koje će pripremati nadležni organi i institucije Strana i privredna društva dve zemlje, uz saglasnost nadležnih državnih organa obeju zemalja.

Potvrđivanjem ovog Sporazuma stvara se podsticaj za razvoj, kroz pripremu studija i projekata u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Takođe, omogućava se tehnička pomoć eksperata, profesionalaca specijalizovanih za obuku domaćeg osoblja u telekomunikacionim kompanijama, kao i podsticanje zajedničkih ulaganja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

III Finansijske obaveze u izvršavanju Sporazuma i procena potrebnih finansijskih sredstava za njegovo izvršavanje

Ovim sporazumom ne stvaraju se finansijske obaveze i nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije za njegovo izvršavanje.

Ostavite komentar