Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE

O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU

REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BELORUSIJE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije, sačinjen u Minsku 31. marta 2009. godine na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije na srpskom jeziku glasi:

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Belorusije, (u daljem tekstu: Strane ugovornice),

Nastojeći da slobodno unapređuju i produbljuju uzajamnu trgovinsko-ekonomsku saradnju,

Potvrđujući privrženost principima tržišne ekonomije, kao osnove trgovinsko-ekonomskih odnosa,

Potvrđujući svoju nameru da aktivno učestvuju i podstiču proširivanje uzajamno korisnih trgovinsko-ekonomskih odnosa,

Stvarajući neophodne uslove za slobodno kretanje robe i kapitala u skladu sa važećim zakonodavstvom u svakoj državi i pravilima Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO),

Dogovorile su se o sledećem:

Ciljevi

Član 1.

Ciljevi ovog sporazuma su:

– proširenje i podsticanje međusobnih trgovinsko-ekonomskih odnosa, usmerenih na ubrzanje ekonomskog razvoja dve države, poboljšanje uslova života i rada njihovih građana, povećanje zaposlenosti stanovništva u oblasti proizvodnje, postizanje proizvodne i finansijske stabilnosti dve države;

– obezbeđivanje uslova za lojalnu konkurenciju između privrednih subjekata dve države.

Član 2.

Strane ugovornice u skladu zakonodavstvom svojih država, odredbama ovog sporazuma i pravilima STO uspostavljaju režim slobodne trgovine u trgovini robom.

Strane ugovornice ne primenjuju i neće primenjivati carine, takse i dažbine jednakog dejstva kao carine na uvoz i izvoz robe poreklom sa teritorije države jedne od Strana ugovornica namenjene teritoriji države druge Strane ugovornice.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na robu navedenu u Prilogu A, koji je sastavni deo ovog sporazuma. U odnosu na uvoz i izvoz navedene robe Strane ugovornice primenjuju carine, takse i dažbine jednakog dejstva kao carine u skladu sa zakonodavstvom svojih država.

Član 3.

Odredbe ovog sporazuma primenjivaće se na robu, navedenu u glavama 1 – 97 nomenklature Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka, usvojenog u skladu sa Međunarodnom konvencijom o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, sačinjenog 14. juna 1983. godine i u skladu sa nacionalnim carinskim tarifama.

Količinska ograničenja i mere sa jednakim dejstvom

Član 4.

Strane ugovornice u međusobnoj trgovini ne primenjuju i neće primenjivati količinska ograničenja i mere sa jednakim dejstvom u odnosu na uvoz i izvoz robe u okviru ovog sporazuma.

           

Član 5.

Nijedna Strana ugovornica neće:

-direktno ili indirektno opterećivati robu druge Strane ugovornice koja je obuhvaćena važenjem ovog Sporazuma domaćim taksama i dažbinama koje premašuju odgovarajuće takse ili dažbine kojima se opterećuje slična roba domaće proizvodnje ili roba poreklom iz trećih država;

-uvoditi u odnosu na uvoz i izvoz robe koja je obuhvaćena važenjem ovog sporazuma nikakva posebna ograničenja ili zahteve koji se u sličnoj situaciji ne primenjuju na sličnu robu domaće proizvodnje ili robu poreklom iz trećih zemalja;

-primenjivati u odnosu na skladištenje, pretovar, čuvanje, prevoz robe poreklom sa teritorije države druge Strane ugovornice, kao i plaćanja i transfer plaćanja, pravila drugačija od onih koja se primenjuju u sličnim slučajevima u odnosu na sopstvenu robu ili robu poreklom iz trećih država.

Član 6.

Nadležni organi država Strana ugovornica će sarađivati i razmenjivati informacije u oblasti standardizacije, metrologije i ocene usaglašenosti proizvoda radi sprečavanja pojave bilo kakvih tehničkih prepreka u međusobnoj trgovini.

U cilju realizacije odredaba ovog sporazuma Strane ugovornice zaključivaće sporazume o uzajamnom priznavanju rezultata ispitivanja, isprava o usaglašenosti ili drugih dokumenata, koji se na neposredan ili posredan način odnose na proizvode koji su predmet robne razmene između dve države.

Uslove i metode utvrđivanja usaglašenosti proizvoda sa tehničkim normativnim aktima određuju ovlašćena tela i organi država Strana ugovornica u skladu sa zakonodavstvom države uvoznice i uzimajući u obzir odredbe Sporazuma STO o tehničkim preprekama u trgovini.

Sanitarne i fitosanitarne mere

Član 7.

Prilikom usaglašavanja potrebnih dokumenata za međusobne isporuke i tranzit robe, primenjivaće se zakonodavstvo država Strana ugovornica u oblasti veterinarstva, karantina i zaštite bilja, kao i u oblasti zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe, međunarodne konvencije u tim oblastima, odredbe GATT 1994 i Sporazuma STO o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera, na način koji neće predstavljati proizvoljnu ili neopravdanu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje međusobne trgovine.

Poreklo robe

Član 8.

Poreklo robe određivaće se na osnovu Protokola o utvrđivanju zemlje porekla robe i metodama administrativne saradnje koji predstavlja Prilog B uz ovaj sporazum i čini njegov sastavni deo.

Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na uvoz i izvoz robe od strane fizičkih lica u nekomercijalne svrhe. U tom slučaju način određivanja zemlje porekla robe utvrđuje se zakonodavstvom država Strana ugovornica.

Tranzit robe

Član 9.

Strane ugovornice će obezbediti slobodan tranzit robe, koja je poreklom sa teritorije države jedne Strane ugovornice, a koja se transportuje preko teritorije države druge Strane ugovornice u skladu sa zakonodavstvom svojih država.

Reeksport robe

Član 10.

Pod reeksportom robe podrazumeva se izvoz robe poreklom sa teritorije države jedne Strane ugovornice, od strane privrednih subjekata države druge Strane ugovornice van granica teritorije njene države.

Strane ugovornice neće odobravati reeksport robe na čiji izvoz Strana ugovornica sa čije teritorije države je poreklom ova roba, primenjuju mere carinske i vancarinske zaštite.

Reeksport robe, navedene u stavu 2. ovog člana može se obavljati samo na osnovu pismene dozvole izdate od strane nadležnog organa države Strane ugovornice sa teritorije čije države je roba poreklom. Prilikom potpisivanja ovog sporazuma Strane ugovornice će razmeniti spiskove roba čiji se reeksport može realizovati samo uz postojanje pismene dozvole, i obavestiće jedna drugu o nadležnim organima ovlašćenim za izdavanje ovih dozvola. U slučaju izmena spiskova roba nadležni organi će odmah obavestiti jedni druge o tome.

U slučaju nesankcionisanog reeksporta takve robe, država na čijoj teritoriji je ona proizvedena ima pravo da zatraži naknadu pretrpljene štete. Pri nepoštovanju ove odredbe Strana ugovornica, čije države su interesi povređeni, ima pravo da preduzme neohodne mere pod uslovima i u skladu sa postupcima utvrđenim u članu 17. ovog sporazuma.

Opšta izuzeća

Član 11.

Ovaj sporazum ne ometa pravo svake od Strana ugovornica da primenjuje zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili tranzita robe, koji su opravdani sa stanovišta javnog morala, zaštite javnog poretka ili državne bezbednosti, zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka i životne sredine, zaštite nacionalne baštine od umetničke, istorijske ili arheološke vrednosti, zaštite intelektualne svojine, pravila koja se odnose na uvoz i izvoz zlata ili srebra, očuvanja iscrpljivih prirodnih resursa, kada se takve mere realizuju istovremeno sa ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje.

Navedene zabrane ili ograničenja ne smeju predstavljati sredstvo za namernu diskriminaciju ili prikriveno ograničenje trgovine između država Strana ugovornica.

Strane ugovornice ne isključuju primenu mera nadzora i kontrole izvoza i uvoza robe, kao i tehnologija obuhvaćenih međunarodnom kontrolom, poreklom sa teritorije država Strana ugovornica.

Izuzeća iz razloga bezbednosti

Član 12.

U ovom sporazumu ništa ne treba da bude protumačeno kao zahtev prema jednoj od Strana ugovornica za dostavljanjem bilo kakvih informacija, čije bi objavljivanje ta Strana ugovornica smatrala suprotnim interesima njene državne bezbednosti ili sprečavanjem te Strane ugovornice da preduzima mere koje smatra neophodnim radi zaštite interesa državne bezbednosti, koje se odnose na fisione materije ili materijale od kojih se proizvode, na trgovinu oružjem, municijom i vojnim materijalom, kao i promet ostalom robom i materijalima, ako se takva trgovina direktno ili indirektno realizuje za potrebe snabdevanja oružanih snaga i/ili ako se takve mere preduzimaju u vreme rata ili u drugim vanrednim situacijama u međunarodnim odnosima.

Za robu, za koju pri izvozu i uvozu važi režim dozvola, predviđen međunarodnim sporazumima čije su potpisnice države Strana ugovornica, nadležni organi država Strana ugovornica izdavaće dozvole za njihov izvoz i uvoz u skladu sa zakonodavstvom svojih država.

Zaštita intelektualne svojine

Član 13.

U smislu ovog sporazuma pojam „zaštita intelektualne svojine” označava zaštitu autorskih i srodnih prava, uključujući zaštitu kompjuterskih programa i baza podataka, pronalazaka, industrijskog dizajna, robnih i uslužnih žigova, oznaka geografskog porekla i topografije integrisanih kola.

Strane ugovornice će obezbeđivati zaštitu prava intelektualne svojine, uključujući proceduru za dobijanje tih prava i mere zaštite od svih povreda.

Zaštita prava intelektualne svojine obezbeđivaće se u skladu sa zakonodavstvom države svake Strane ugovornice i međunarodnim ugovorima kojima se uređuju pitanja intelektualne svojine, čije su potpisnice države Strana ugovornica i u skladu sa Sporazumom STO o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine.

U slučaju da države jedne ili obe Strane ugovornice nisu potpisnice navedenih sporazuma primenjivaće se princip uzajamnosti i nediskriminacije.

Plaćanja

Član 14.

Sva plaćanja po ovom sporazumu vršiće se u konvertibilnim valutama.

Plaćanja koja se odnose na trgovinu robom između privrednih subjekata država Strana ugovornica i transfer tih plaćanja na teritoriju jedne od tih država prema sedištu poverioca ne podležu ograničenjima.

Strane ugovornice će se uzdržavati od ograničenja prilikom odobravanja ili izmirivanja kratkoročnih ili srednjoročnih kredita, kojima obezbeđuju trgovinske operacije privrednih subjekata svojih država.

Damping i subvencije

Član 15.

Ako jedna Strana ugovornica smatra da u trgovinskim odnosima, predviđenim ovim sporazumom, dolazi do pojave dampinga i/ili subvencija u smislu Sporazuma STO o primeni člana VI GATT 1994 i Sporazuma STO o subvencijama i kompenzatornim merama, ta Strana ugovornica ima pravo da preduzme mere protiv takve prakse u skladu sa navedenim sporazumima STO pod uslovom da se ispoštuju procedure predviđene članom 17. ovog sporazuma.

Odredbe ovog sporazuma ni na koji način ne ograničavaju pravo Strana ugovornica da po obavljanju odgovarajućih procedura donesu odluku o primeni antidampinških ili kompenzatornih mera u skladu sa zakonodavstvom svojih država pod uslovima i/ili saglasno proceduri utvrđenoj u članu 17. ovog sporazuma.

Zaštitne mere

Član 16.

Ako se neka roba uvozi na teritoriju države jedne od Strana ugovornica u količinama i pod uslovima da nanosi ili preti da nanese značajne gubitke domaćim proizvođačima iste ili slične robe u državi uvoznici, svaka od Strana ugovornica u zavisnosti od toga čiji su interesi pogođeni, nakon sprovođenja odgovarajuće procedure može preduzeti neohodne mere u skladu sa zakonodavstvom koje važi u svakoj državi Strana ugovornica pod uslovima i/ili saglasno proceduri utvrđenoj u članu 17. ovog sporazuma i saglasno Sporazumu STO o zaštitnim merama.

Procedura primene zaštitnih mera

Član 17.

Do početka primene mera, predviđenih čl. 10, 15. i 16. ovog sporazuma, Strane ugovornice će nastojati da razreše sporove kroz obavljanje neposrednih konsultacija u okviru Međuvladine srpsko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju osnovane Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o osnivanju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju od 6. marta 1996. godine (u daljem tekstu: Komisija), u cilju iznalaženja uzajamno prihvatljivog rešenja.

Strana ugovornica koja je donela odluku o otpočinjanju procedura koje prethode uvođenju antidampinških, kompenzatornih ili zaštitnih mera predviđenih u čl. 10, 15. i 16. ovog sporazuma, dužna je da blagovremeno obavesti o tome drugu Stranu ugovornicu i dostavi joj informacije predviđene zakonodavstvom države Strane ugovornice koja je inicirala proceduru i odgovarajućim Sporazumom STO.

Ako Strane ugovornice ne mogu da postignu uzajamno prihvatljivo rešenje u roku od 30 dana od početka konsultacija u okviru Komisije, Strana ugovornica koja je inicirala proceduru, koja prethodi uvođenju antidampinških, kompenzatornih ili zaštitnih mera ima pravo da nakon sprovođenja odgovarajućih procedura primeni mere za otklanjanje posledica značajnih gubitaka ili pretnje od nanošenja značajnih ekonomskih gubitaka, prethodno obavestivši o tome drugu Stranu ugovornicu. Obim i period primene navedenih mera moraju imati ograničeni karakter, neophodan za otklanjanje štete.

Prilikom izbora mera predviđenih čl. 10, 15. i 16. ovog sporazuma, Strane ugovornice daće prednost onim merama koje nanose najmanje ekonomske gubitke i kojima se najmanje remeti sprovođenje ovog sporazuma.

U izuzetnim slučajevima kada odlaganje preduzimanja mera, predviđenih u čl. 10, 15. i 16. ovog sporazuma, može dovesti do teško nadoknadivih gubitaka, Strana ugovornica koja je inicirala proceduru primene zaštitnih mera, može primeniti privremene mere do obavljanja konsultacija pod uslovom da se predlaže obavljanje ovih konsultacija odmah posle primene ovih mera.

Rešavanje sporova

Član 18.

U slučaju nastanka spornih pitanja između Strana ugovornica u pogledu tumačenja ili realizacije ovog sporazuma ona će se rešavati putem konsultacija i pregovora.

Ako spor ne može biti rešen na način, naveden u stavu 1. ovog člana, u roku od tri meseca od dana kada je jedna od Strana ugovornica inicirala rešavanje spora i o tome obavestila drugu Stranu ugovornicu, prva Strana ugovornica može preduzeti odgovarajuće mere pod uslovima i u skladu sa postupkom predviđenim u članu 17. ovog sporazuma.

Platnobilansne teškoće

Član 19.

Ako je država jedne od Strana ugovornica u ozbiljnim platnobilansnim teškoćama ili postoji realna opasnost od nastanka takve situacije ona, na osnovu principa nediskriminacije, može uvesti mere ograničenja, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i uzimajući u obzir odgovarajuće odredbe GATT 1994 i Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, uključujući i mere koje se odnose na uvoz robe, u periodu dok postoje navedene teškoće. Ova Strana ugovornica dužna je da blagovremeno obavesti drugu Stranu ugovornicu o svojoj nameri da uvede navedene mere ograničenja, o vremenu njihovog važenja i ukidanju.

Mere zaštite ravnoteže platnog bilansa ne mogu da se koriste radi zaštite domaćih proizvođača.

Član 20.

Strane ugovornice će redovno razmenjivati informacije o zakonodavstvu kojim se reguliše privredna delatnost, uključujući i pitanja trgovine, investicija, oporezivanja, bankarstva i osiguranja i drugih finansijskih usluga, pitanja saobraćaja i carinska pitanja.

Strane ugovornice će bez odlaganja obaveštavati jedna drugu o izmenama u zakonodavstvu svojih država koje mogu uticati na sprovođenje ovog sporazuma.

Nadležni organi država Strana ugovornica usaglasiće način razmene ovih informacija.

Odredbe ovog člana neće se tumačiti kao da obavezuju nadležne organe države bilo koje Strane ugovornice na davanje informacija:

– koje se ne mogu dobiti prema zakonodavstvu ili tokom uobičajene administrativne prakse jedne od Strana ugovornica;

– koje bi razotkrile neku trgovinsku, preduzetničku, industrijsku, komercijalnu ili drugu informaciju, čije bi odavanje bilo u suprotnosti sa državnim interesima Strane ugovornice.

Razvojna klauzula

Član 21.

Ako jedna od Strana ugovornica uzimajući u obzir zakonodavstvo svoje države smatra celishodnim da se odredbe ovog sporazuma prošire na oblasti trgovinsko-ekonomske saradnje koje nisu obuhvaćene ovim sporazumom, ona će uputiti drugoj Strani ugovornici obrazloženi predlog. Nakon prihvatanja takvog predloga ovaj sporazum može biti dopunjen u skladu sa zakonodavstvom države svake od Strana ugovornica i prema postupku predviđenom u članu 23. ovog sporazuma.

Praćenje sprovođenja sporazuma

Član 22.

Praćenje sprovođenja ovog sporazuma poverava se Komisiji navedenoj u članu 17. ovog sporazuma.

Izmene i dopune mogu biti unete u ovaj sporazum u skladu sa dogovorom Strana ugovornica u obliku protokola koji će predstavljati priloge uz ovaj sporazum i činiti njegov sastavni deo.

Stupanje na snagu i rok važenja

Član 24.

Ovaj sporazum se privremeno primenjuje od dana njegovog potpisivanja i stupa na snagu od dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja o tome da su Strane ugovornice obavile sve interne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum zaključuje se na petogodišnji period i automatski će se produžiti na neodređeno vreme, ako jedna od Strana ugovornica u pismenoj formi ne obavesti drugu Stranu ugovornicu najkasnije dvanaest meseci pre isteka petogodišnjeg perioda o svojoj nameri da ga raskine. U slučaju produžetka važenja ovog sporazuma na neodređeno vreme on može biti raskinut nakon dvanaest meseci od momenta kada jedna Strana ugovornica primi obaveštenje druge Strane ugovornice o njenoj nameri da raskine ovaj sporazum.

U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma njegove odredbe će se primenjivati na sve ugovore zaključene u periodu važenja ovog sporazuma, do potpune realizacije obaveza po tim ugovorima.

Sačinjeno u Minsku 31. marta 2009. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju istu važnost.

Za Vladu Republike Srbije Mlađan Dinkić Za Vladu Republike BelorusijeSergej Nikolajevič Martinov

Prilog A

SPISAK

proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine

prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Srbije iz Republike Belorusije i prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Belorusije iz Republike Srbije

Tarifna oznaka RS Tarifna oznaka RB Naimenovanje 1701 99 10 00 1701 99 100 Šećer od šećerne trske ili šećerne repe, u čvrstom stanju: Ostalo: beli šećer 2207 2207 Nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil – alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine 2208 2208 Nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića 2402 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana 4012 11 00 00 4012 11 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile) 4012 12 00 00 4012 12 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione 4012 13 00 00 4012 13 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za vazduhoplove 4012 19 00 00 4012 19 000 0 Protektirane pneumatske gume: ostalo 4012 20 00 00 4012 20 000 Upotrebljavane pneumatske spoljne gume 8701 20 90 00 8701 20 90 Drumski tegljači („šleperi”) za poluprikolice: upotrebljavani 8701 90 50 00 8701 90 500 0 Traktori: Ostali: poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši: upotrebljavani 8702 10 19 00 8702 10 19 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): zapremine cilindara preko 2500 cm3: upotrebljavana 8702 10 99 00 8702 10 99 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8702 90 19 00 8702 90 19 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Ostala: sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: zapremine cilindara preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8702 90 39 00 8702 90 39 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Ostala: sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8703 21 90 00 8703 21 90 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke: Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom: zapremine cilindara ne preko 1 000 cm3: upotrebljavana Tarifna oznaka RS Tarifna oznaka RB Naimenovanje 8703 22 90 00 8703 22 90 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke: Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom: zapremine cilindara preko 1 000 cm3, ali ne preko 1 500 cm3: upotrebljavana 8703 23 90 00 8703 23 90 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke: Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom: zapremine cilindara preko 1 500 cm3, ali ne preko 3 000 cm3: upotrebljavana 8703 24 90 00 8703 24 90 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke: Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom: zapremine cilindara preko 3 000 cm3: upotrebljavana 8703 31 90 00 8703 31 90 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke: Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel): zapremine cilindara ne preko 1 500 cm3: upotrebljavana 8703 32 90 00 8703 32 90 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke: Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel): zapremine cilindara preko 1 500 cm3, ali ne preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8703 33 90 00 8703 33 90 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke: Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel): zapremine cilindara preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8704 21 39 00 8704 21 390 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8704 21 99 00 8704 21 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: upotrebljavana Tarifna oznaka RS Tarifna oznaka RB Naimenovanje 8704 22 99 00 8704 22 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t: ostala: upotrebljavana 8704 23 99 00 8704 23 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase preko 20 t: ostala: upotrebljavana 8704 31 39 00 8704 31 390 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8704 31 99 00 8704 31 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8704 32 99 00 8704 32 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase preko 5 t: ostala: upotrebljavana

SPISAK

proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine

prilikom izvoza sa carinske teritorije Republike Belorusije u Republiku Srbiju

Tarifna oznaka RS Tarifna oznaka RB Naimenovanje 2709 00 2709 00 Nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, sirova: 2710 2710 Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja: 2711 12-2711 19 00 00 2711 12-2711 19 000 0 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici: Tečni: propan, butan, etilen, propilen, butilen, butaden, ostalo 2712 2712 Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni: 2713 2713 Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci od ulja od nafte ili iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala: 2902 20 00 00 2902 20 000 0 Ciklični ugljovodonici: Benzol (benzen) 2902 30 00 00 2902 30 000 0 Ciklični ugljovodonici: Toluol (toluen) 2902 41 00 00-2902 44 00 00 2902 41 000 0-2902 44 000 0 Ciklični ugljovodonici: Ksiloli (ksileni): o-ksilol, m-ksilol, p-ksilol izomeri ksilola u mešavini

PRILOG B

P R O T O K O L

O UTVRĐIVANjU ZEMLjE POREKLA ROBE

I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNjE

SADRŽAJ

Glava I OPŠTE ODREDBE

– Član 1. Definicije

Glava II DEFINICIJA ZEMLjE POREKLA ROBE

– Član 2. Opšti uslovi

– Član 3. Bilateralna kumulacija porekla u Republici Srbiji

– Član 4. Bilateralna kumulacija porekla u Republici Belorusiji

– Član 5. Potpuno dobijeni proizvodi

– Član 6. Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

– Član 7. Nedovoljni postupci obrade ili prerade

– Član 8. Kvalifikaciona jedinica

– Član 9. Pribor, rezervni delovi i alati

– Član 10. Setovi

– Član 11. Neutralni elementi

Glava III TERITORIJALNI USLOVI

– Član 12. Načelo teritorijalnosti

– Član 13. Direktni transport

– Član 14. Izložbe

Glava IV DOKAZ O POREKLU

– Član 15. Opšti uslovi

– Član 16. Postupak izdavanja uverenja o poreklu robe ASB.1

– Član 17. Naknadno izdavanje uverenja o poreklu ASB.1

– Član 18. Izdavanje duplikata uverenja o poreklu robe ASB.1

– Član 19. Izdavanje uverenja o poreklu ASB.1 na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

– Član 20. Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi

– Član 21. Važnost dokaza o poreklu

– Član 22. Podnošenje dokaza o poreklu

– Član 23. Sukcesivni uvoz

– Član 24. Prateća dokumenta

– Član 25. Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

– Član 26. Neslaganje i formalne greške

– Član 27. Iznosi izraženi u američkim dolarima

Glava V METODI ADMINISTRATIVNE SARADNjE

– Član 28. Međusobna pomoć

– Član 29. Provera dokaza o poreklu

– Član 30. Rešavanje sporova

– Član 31. Odgovornost

– Član 32. Slobodne zone

Glava VI ZAVRŠNE ODREDBE

– Član 33. Izmene Protokola

– Član 34. Radna grupa za carinska pitanja

– Član 35. Prilozi

– Član 36. Roba u provozu ili u skladištu

Lista priloga

Prilog I: Obrasci uverenja o poreklu robe ASB.1 i zahteva za izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1

Prilog II: Tekst izjave na fakturi

Zajednička izjava

Zajednička izjava u vezi revizije promena pravila o određivanju zemlje porekla kao rezultat izmena Harmonizovanog sistema

G l a v a I

OPŠTE ODREDBE

Definicije

Član 1.

Za potrebe ovog protokola:

(a) „izrada” znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) „materijal” znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili deo itd. koji se koriste u izradi proizvoda;

(v) „proizvod” znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;

(g) „roba” znači i materijale i proizvode;

(d) „carinska vrednost” znači vrednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini GATT (WTO Sporazum o carinskoj vrednosti) iz 1994;

(đ) „cena franko fabrika” znači cenu na paritetu franko fabrika plaćenu za proizvod proizvođaču u državi Strane ugovornice u čijem je preduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cena uključuje vrednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak svih unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;

(e) „vrednost materijala” znači carinsku vrednost u vreme uvoza upotrebljenih materijala bez porekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi a koja se za te materijale plaća u državi te Strane ugovornice;

(ž) „vrednost materijala sa poreklom” znači vrednost materijala iz tačke (e) primenjenu pošto se uzmu u obzir potrebne izmene (mutatis mutandis);

(z) „dodata vrednost” podrazumeva cenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrednost svakog uključenog materijala bez porekla ili, ako carinska vrednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u državi Strane ugovornice;

(i) „glave” i „tarifni brojevi” znače glave i tarifne brojeve (četvorocifreni brojevi) korišćene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba (u daljem tekstu „Harmonizovani sistem” ili „HS”);

(j) „svrstan“ odnosi se na svrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(k) „pošiljka” znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;

(l) „područje” uključuje teritorijalne vode.

G l a v a II

DEFINICIJA ZEMLjE POREKLA ROBE

Opšti uslovi

Član 2.

Za potrebe Sporazuma sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz države jedne od Strana ugovornica:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u državi te Strane ugovornice u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u državi Strane ugovornice koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u državi te Strane ugovornice u smislu člana 6. ovog protokola.

Bilateralna kumulacija porekla u Republici Srbiji

Član 3.

Materijali sa poreklom iz Republike Belorusije smatraće se materijalima sa poreklom iz Republike Srbije kad su ugrađeni u tamo dobijeni proizvod. Nije potrebno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja premašuje one obrade ili prerade navedene u članu 7. stav 1. ovog protokola.

Bilateralna kumulacija porekla u Republici Belorusiji

Član 4.

Materijali sa poreklom iz Republike Srbije smatraće se materijalima sa poreklom iz Republike Belorusije kad su ugrađeni u tamo dobijeni proizvod. Nije potrebno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja premašuje one obrade ili prerade navedene u članu 7. stav 1. ovog protokola.

Potpuno dobijeni proizvodi

Član 5.

(1) Potpuno dobijenim proizvodima u državi jedne od Strana ugovornica smatraju se:

(a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna date države;

(b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;

(v) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

(g) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;

(d) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;

(đ) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda države Strane ugovornice, njenim plovilima;

(e) proizvodi izrađeni na njenim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda iz tačke (đ) ovog stava;

(ž) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(z) otpad i otpadne materije od proizvodnih aktivnosti u državi te Strane ugovornice;

(i) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van teritorijalnih voda države te Strane ugovornice, pod uslovom da ona ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;

(j) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u tač. (a) do (i) ovog stava.

(2) Pojmovi „njena plovila” i „njeni brodovi fabrike” u stavu 1. tač. (đ) i (e) stava 1. ovog člana primenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:

(a) koji su registrovani ili se vode u državi Strane ugovornice;

(b) koji plove pod zastavom države te Strane ugovornice;

(v) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana države odnosne Strane ugovornice, ili firme sa sedištem u jednoj od država Strana ugovornica, u kojoj su direktor ili direktori, predsednik poslovodnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora državljani države odnosne Strane ugovornice, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću najmanje polovina kapitala pripada državi odnosne Strane ugovornice ili javnim preduzećima ili državljanima države te Strane ugovornice;

(g) na kojima su zapovednik i oficiri državljani države odnosne Strane ugovornice; i

(d) na kojima su najmanje 75% posade državljani države odnosne Strane ugovornice.

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

Član 6.

(1) Za potrebe člana 2. ovog protokola, proizvodi koji nisu potpuno dobijeni smatraju se dovoljno obrađenim ili prerađenim kad vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika.

Gore pomenuti uslov označava za sve proizvode obuhvaćene Sporazumom stepen obrade ili prerade koja se mora obaviti na materijalima bez porekla koji se koriste u izradi, te se primenjuju u odnosu samo na takve materijale. Iz toga sledi da ako se proizvod koji je stekao poreklo ispunjenjem uslova iz stava 1. ovog člana, koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnosi uslov primenljiv na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

(2) Odredba stava 1. ovog člana se primenjuje u skladu sa članom 7. ovog protokola.

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

Član 7.

(1) Uzimajući u obzir odredbe stava 2. ovog člana, smatra se da su sledeći postupci obrade ili prerade nedovoljni, da bi proizvod dobio status proizvoda sa poreklom bilo da su ili ne ispunjeni uslovi iz člana 6. ovog protokola:

a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme prevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

v) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;

g) peglanje ili presovanje tekstila;

d) postupci bojenja i poliranja;

đ) komišanje, beljenje, delimično ili u celini, poliranje i glaziranje žitarica i pirinča;

e) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

ž) guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, koštunjavog voća i povrća;

z) oštrenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

i) sejanje, prebiranje, razvrstavanje, klasifikacija, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje setova proizvoda);

j) jednostavno pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali postupci pakovanja;

k) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova raspoznavanja proizvoda i/ili njihove ambalaže;

l) jednostavno mešanje proizvoda, bili oni različiti ili ne;

lj) jednostavno sklapanje delova kako bi se proizveo celovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na delove;

m) klanje životinja;

n) kombinacija dva ili više postupaka, navedenih u tač. a) do m) ovog stava;

(2) Kod utvrđivanja da li se prerade ili obrade, koje su obavljene na celokupnom proizvodu, ubrajaju u nedovoljne u smislu stava 1. ovog člana, zajednički se uzimaju u obzir svi postupci obavljeni na tom proizvodu u jednoj od država Strana ugovornica.

Kvalifikaciona jedinica

Član 8.

(1) Kvalifikaciona jedinica za primenu odredaba ovog protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba svrstava primenom nomenklature Harmonizovanog sistema.

Iz tog proizlazi da:

(a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili delova proizvoda, svrstava u jednu tarifnu oznaku Harmonizovanog sistema, takva celina čini jednu kvalifikacionu jedinicu;

(b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda svrstanih u istu tarifnu oznaku Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primene odredaba ovog protokola.

(2) Kada je u skladu sa Osnovnim pravilom 5 Harmonizovanog sistema, za potrebe svrstavanja, ambalaža uključena zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porekla.

Pribor, rezervni delovi i alati

Član 9.

(1) Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo normalne opreme i uključeni u njenu cenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim delom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

(2) Pribor, rezervni delovi i alati namenjeni za servisiranje ranije izvezene robe u garantnom roku, smatraju se poreklom iz iste zemlje kao i oprema, mašine, uređaji ili vozila, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

– isporučuju se po ugovoru o servisiranju osnovne robe u garantnom roku, koji je zaključen između rezidenata država Strana ugovornica koji su obavili izvoz, odnosno uvoz predmetne robe;

– koriste se sa osnovnom robom i isporučuju u količinama koje su neophodne za obezbeđivanje normalnog funkcionisanja osnovne robe, što se potvrđuje tehničkom dokumentacijom;

– namenjeni su za remont ili zamenu oštećene ili neispravne robe iste vrste;

– vrednost pribora, rezervnih delova i alata namenjenih servisiranju osnovne robe koji su poreklom iz trećih zemalja nije veća od 15% od vrednosti svih delova koji se izvoze u okviru jedne pošiljke.

Setovi

Član 10.

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3. Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom sa poreklom, kada sve komponente seta imaju poreklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa poreklom i proizvoda bez porekla, smatraće se proizvodom sa poreklom pod uslovom da vrednost proizvoda bez porekla ne premašuje 15% cene seta franko fabrika.

Neutralni elementi

Član 11.

Da bi se utvrdilo da li je neki proizvod sa poreklom, nije potrebno određivati poreklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kako sledi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(v) mašine i alati;

(g) roba koja ne ulazi niti je namenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

G l a v a III

TERITORIJALNI USLOVI

Načelo teritorijalnosti

Član 12.

(1) Osim u slučajevima predviđenim čl. 3. i 4. ovog protokola i stavom 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom navedeni u Glavi II ovog protokola i dalje moraju biti ispunjeni u svakom trenutku u državi te Strane ugovornice.

(2) Osim u slučajevima predviđenim čl. 3. i 4. ovog protokola, prilikom vraćanja proizvoda sa poreklom, izvezenih iz države jedne od Strana ugovornica u neku drugu zemlju, isti se moraju smatrati proizvodima bez porekla, ako carinskoj službi nije moguće dokazati:

(a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i

(b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok se nalazila u odnosnoj zemlji ili prilikom izvoza.

(3) Za sticanje statusa proizvoda sa poreklom u skladu sa uslovima iznetim u Glavi II ovog protokola neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van država Strana ugovornica na materijalima izvezenim iz države jedne od Strana ugovornica i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

(a) da su ti materijali celovito dobijeni u državi jedne od Strana ugovornica ili su pre izvoza prošli obradu ili preradu veću od nedovoljnih postupaka navedenih u članu 7. ovog protokola; i

(b) da je nadležnom organu moguće dokazati:

– da je ponovno uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

– da ukupna dodata vrednost ostvarena van država Strana ugovornica primenom odredaba ovog člana ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda sa poreklom.

(4) Za potrebe stava 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom izneti u Glavi II ovog protokola neće se primeniti na obradu ili preradu obavljenu van države Strana ugovornica. Ukupna vrednost materijala bez porekla ugrađenih na teritoriji države odnosne Strane ugovornice, zajedno sa ukupnom dodatom vrednošću ostvarenom van država Strana ugovornica uz primenu odredaba ovog člana, ne sme premašiti procenat iz člana 6. stav 1. ovog protokola.

(5) Za potrebe primene odredaba st. 3. i 4. ovog člana „ukupna dodata vrednost” znači sve troškove koji nastanu van država Strana ugovornica, uključujući vrednost tamo ugrađenih materijala.

(6) Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van država Strana ugovornica, biće obavljena po postupku spoljne prerade, ili sličnom postupku.

Direktni transport

Član 13.

(1) Povlašćeni tretman iz Sporazuma primenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ovog protokola koji se direktno transportuju između država Strana ugovornica. Međutim, proizvodi koji čine jednu pošiljku mogu se transportovati kroz druga područja, i mogu se ako do toga dođe, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim područjima, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja i da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kog postupka namenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi sa poreklom mogu se cevovodima transportovati preko drugih područja koja nisu područja država Strana ugovornica.

(2) Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana pružiće se carinskim organima zemlje uvoznice podnošenjem:

(a) transportnog dokumenta kojim se potvrđuje put od zemlje izvoznice kroz zemlju tranzita; ili

(b) dokumenta izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:

– koji sadrži tačan opis proizvoda;

– u kome se navodi datum istovara i pretovara proizvoda i gde je to moguće imena brodova ili drugih upotrebljenih prevoznih sredstava; i

– u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su se proizvodi nalazili u zemlji tranzita; ili

(v) u nedostatku navedenih dokumenata – bilo koji dokument koji potvrđuje ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana.

Izložbe

Član 14.

(1) Na proizvode sa poreklom koji se šalju na izložbu van teritorija država Strana ugovornica i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u jednu od država Strana ugovornica primenjivaće se odredbe Sporazuma pod uslovom da se carinskim organima dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz države jedne od Strana ugovornica u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekom licu u jednoj od država Strana ugovornica;

(v) da su isporučeni proizvodi, za vreme ili odmah posle izložbe, onakvi kakvi su bili i upućeni na izložbu; i

(g) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišćeni ni za kakav drugi cilj osim pokazivanja na izložbi.

(2) Dokaz o poreklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave IV ovog protokola i predati carinskim organima države Strane ugovornice uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtevati dodatni dokumentarni dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

(3) Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima sa namerom prodaje stranih proizvoda, i za vreme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

G l a v a IV

DOKAZ O POREKLU

Opšti uslovi

Član 15.

(1) Proizvodi sa poreklom iz države jedne od Strana ugovornica će kod uvoza u drugu državu Stranu ugovornicu imati olakšice, predviđene Sporazumom ukoliko je podnet jedan od sledećih dokumenata:

(a) Uverenje o poreklu robe ASB.1, čiji je obrazac dat u Prilogu I ovog protokola, ili

(b) U slučajevima navedenim u članu 20. stav 1, ovog protokola izjava (u daljem tekstu: izjava na fakturi), koju izvoznik unosi na fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je reč i tako omogućuje njihovu identifikaciju, čiji tekst je dat u Prilogu II.

Postupak izdavanja uverenja o poreklu robe ASB.1

Član 16.

(1) Uverenja o poreklu robe ASB.1 izdaju nadležni organi države Strane ugovornice izvoznice na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

(2) U tom cilju izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava zahtev za izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1 i, ukoliko je tako predviđeno, uverenje o poreklu robe ASB.1, čiji su obrasci dati u Prilogu I. Pomenuti obrasci popunjavaju se na srpskom, na ruskom ili na engleskom jeziku, a u skladu sa odredbama unutrašnjeg zakonodavstva države Strane ugovornice izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namenu, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se vodoravna crta ispod zadnjeg reda opisa, a prazan prostor se precrta.

(3) Izvoznik koji podnosi zahtev za izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1 mora biti spreman u svako doba na zahtev nadležnih organa države Strane ugovornice izvoznice u kojoj se izdaje uverenje o poreklu robe ASB.1 dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog protokola.

(4) Uverenje o poreklu robe ASB.1 izdaju nadležni organi države Strane ugovornice ako se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz te Strane ugovornice i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

(5) Nadležni organi koji izdaju uverenja o poreklu robe ASB.1 preduzeće sve potrebne korake za proveru porekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog protokola. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i obavljaju proveru istinitosti izvoznikovih navoda ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom. Carinski organi koji izdaju uverenje ASB.1 takođe će obezbediti pravilno popunjavanje obrazaca iz stava 2. ovog člana. Posebno će proveravati da li je prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost unošenja dopuna.

(6) Datum izdavanja uverenja o poreklu robe ASB.1 naznačuje se u rubrici 12 uverenja.

(7) Uverenje o poreklu robe ASB.1 izdaju nadležni organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.

Naknadno izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1

Član 17.

(1) Bez obzira na član 16. stav 7. ovog protokola, uverenje o poreklu robe ASB.1 može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako:

(a) uverenje nije bilo izdato u vreme izvoza zbog grešaka, nenamernih propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b) ako se nadležnim organima dokaže da je uverenje o poreklu robe ASB.1 bilo izdato, ali pri uvozu nije bilo prihvaćeno zbog tehničkih razloga.

(2) Za primenu stava 1. ovog člana izvoznik mora u svom zahtevu naznačiti vreme i mesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uverenje o poreklu robe ASB.1 i navesti razloge svog zahteva.

(3) Nadležni organi mogu naknadno izdati uverenje o poreklu robe ASB.1 tek pošto proverom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahteva slažu sa onima iz odgovarajuće evidencije.

(4) Naknadno izdato uverenje o poreklu robe ASB.1 mora biti označeno jednom od sledećih napomena:

„NAKNADNO IZDATO”;

„VЫDANO V POSLEDSTVII”; ili

„ISSUED RETROSPECTIVELY”.

(5) Napomena iz stava 4. ovog člana unosi se u rubriku „Napomene” uverenja o poreklu robe ASB.1.

Izdavanje duplikata uverenja o poreklu robe ASB.1

Član 18.

(1) U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uverenja o poreklu robe ASB.1, izvoznik može nadležnim organima koji su ga izdali podneti zahtev za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju oni poseduju.

(2) Tako izdat duplikat mora biti označen jednom od sledećih beleški:

„DUPLIKAT”;

„DUBLIKAT”; ili

„DUPLICATE”.

(3) Napomena iz stava 2. ovog člana unosi se u rubriku „Napomene” duplikata uverenja o poreklu robe ASB.1.

(4) Duplikat mora nositi datum izdavanja originalnog uverenja o poreklu robe ASB.1, i važi od tog datuma.

Izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1

na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

Član 19.

Kad se proizvodi sa poreklom nalaze pod carinskim nadzorom u državi neke od Strana ugovornica, originalni dokaz o poreklu će moći da se zameni sa jednim ili više uverenja o poreklu robe ASB.1 u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mesta u državi Strane ugovornice. Zamenska uverenja o poreklu robe ASB.1 izdaju nadležni organi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima država Strana ugovornica.

Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi

Član 20.

(1) Izjavu na fakturi iz člana 15. stav 1. tačka (b) ovog protokola može sačiniti izvoznik za bilo koju pošiljku, čija ukupna vrednost ne prelazi 5.000 USD.

(2) Izjava na fakturi može se sačiniti ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz država Strana ugovornica i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

(3) Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi biće spreman da svakog momenta na zahtev carinskih organa države Strane ugovornice izvoznice, podnese na uvid odgovarajuća dokumenta kojima se dokazuje poreklo za odgovarajuću robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.

(4) Izjavu na fakturi izvoznik će otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Prilogu II ovog protokola koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tom Prilogu i u skladu sa odredbama unutrašnjeg zakonodavstva države Strane ugovornice izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

(5) Izjava na fakturi mora nositi originalni svojeručni potpis izvoznika.

(6) Izjavu na fakturi izvoznik može sačiniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u državi Strane ugovornice uvoznice predoči najkasnije u roku od jedne godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Važnost dokaza o poreklu

Član 21.

(1) Dokaz o poreklu važi četiri meseca od dana izdavanja u državi Strana ugovornice izvoznice, pa se u tom periodu mora podneti carinskim organima države Strane ugovornice uvoznice.

(2) Dokazi o poreklu koji se podnose organima države Strane ugovornice uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u stavu 1. ovog člana mogu se prihvatiti u cilju primene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata pre isteka krajnjeg roka bilo izazvano vanrednim okolnostima.

(3) U ostalim slučajevima zakasnelog podnošenja carinski organi države Strane ugovornice uvoznice mogu prihvatiti dokaze o poreklu kad su proizvodi isporučeni pre isteka gore navedenog roka.

Podnošenje dokaza o poreklu

Član 22.

Dokazi o poreklu podnose se carinskim organima države Strane ugovornice uvoznice u skladu sa postupcima koji se primenjuju u državi te Strane ugovornice. Pomenuti organi mogu zahtevati prevod dokaza o poreklu.

Sukcesivni uvoz

Član 23.

Kad se na zahtev uvoznika, i pod uslovima koje su odredili carinski organi države Strane ugovornice uvoznice, uvoze u više pošiljki, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Osnovnog pravila 2(a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedno uverenje o poreklu robe pri uvozu prve delimične pošiljke.

Prateća dokumenta

Član 24.

Dokumenti iz člana 16. stav 3. i člana 20. stav 3. ovog protokola koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uverenjem o poreklu ASB.1 ili izjavom na fakturi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz neke od država Strana ugovornica, i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog protokola, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

(a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;

(b) dokumenata koji dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, koji se koriste, izdaju ili sačinjavaju u državi Strane ugovornice u kojoj se ti dokumenti koriste u skladu sa njenim unutrašnjim zakonodavstvom;

(v) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u državi Strane ugovornice, koji se koriste, izdaju ili sačinjavaju u državi Strane ugovornica u kojoj se ti dokumenti koriste u skladu sa njenim unutrašnjim zakonodavstvom;

(g) uverenja o poreklu robe ASB.1 ili izjave na fakturi koje dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdate ili sačinjene u državi Strane ugovornice u skladu sa ovim protokolom.

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

Član 25.

(1) Izvoznik koji podnese zahtev za izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1 čuvaće dokumente iz člana 16. stav 3. ovog protokola najmanje tri godine.

(2) Izvoznik koji daje izjavu na fakturi najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente iz člana 20. stav 3 ovog protokola.

(3) Nadležni organi države Strane ugovornice izvoznice koji izdaju uverenje o poreklu robe ASB.1 čuvaće najmanje tri godine obrazac zahteva iz člana 16. stav 2 ovog protokola.

(4) Carinski organi države Strane ugovornice uvoznice najmanje tri godine čuvaće uverenja o poreklu robe ASB.1 i izjave na fakturi, koje im budu podnete.

Neslaganje i formalne greške

Član 26.

(1) Postojanje manjih neslaganja u podacima u dokazima o poreklu robe i podacima u dokumentima podnetim carinskim organima radi sprovođenja postupka uvoza samo po sebi ne mora biti razlog za nepriznavanje dokaza o poreklu.

(2) Očite formalne greške poput kucanih, u dokazu o poreklu, neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost podataka datih u tom dokumentu.

Iznosi izraženi u američkim dolarima

Član 27.

(1) Za primenu odredaba iz člana 20. stava 1 ovog protokola u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u američkim dolarima, iznosi u nacionalnim valutama moraju odgovarati kursu koji važi na dan prihvatanja izvozne deklaracije, u skladu sa propisima države Strane ugovornice izvoznice.

(2) Na zahtev izvoznika, carinski organi država Strana ugovornica izvoznice osiguraće potvrdu o kursu koji je važio na dan prihvatanja izvozne deklaracije.

G l a v a V

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNjE

Međusobna pomoć

Član 28.

(1) Carinski organi država Strana ugovornica dostaviće jedni drugima uzorke otisaka pečata koje koriste njihovi nadležni organi za izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1 zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za proveru tih uverenja i izjava na fakturi.

(2) Radi obezbeđivanja pravilne primene ovog protokola, Strane ugovornice pomagaće jedna drugoj posredstvom nadležnih carinskih organa u proveri ispravnosti uverenja o poreklu robe ASB.1 ili izjava na fakturi i tačnosti podataka iz tih dokumenata.

Provera dokaza o poreklu

Član 29.

(1) Naknadne provere dokaza o poreklu obavljaće se nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa države Strane ugovornice uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, poreklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ovog protokola.

(2) U cilju sprovođenja odredaba iz stava 1. ovog člana carinski organi države Strane ugovornice uvoznice vratiće uverenje o poreklu robe ASB.1 i fakturu, ako su bili podneti, izjavu na fakturi, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima države Strane ugovornice izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u uverenju o poreklu ili izjavi na fakturi netačan biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

(3) Proveru će izvršiti carinski organi države Strane ugovornice izvoznice. U tom cilju imaju pravo zahtevati bilo koji dokazni materijal i izvršiti kontrolu izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom.

(4) Ako carinski organi države Strane ugovornice uvoznice odluče da suspenduju odobrenje povlašćenog tretmana konkretnim proizvodima u očekivanju rezultata provere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mere predostrožnosti.

(5) Carinski organi koji zatraže proveru biće obavešteni o rezultatima te provere što pre. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti verodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima sa poreklom iz države Strane ugovornice i da li ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

(6) Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset meseci od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organi koji su podneli zahtev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Rešavanje sporova

Član 30.

(1) Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provere iz člana 29. ovog protokola koji se ne mogu rešiti između carinskih organa koji su podneli zahtev za proveru i carinskih organa zaduženih za obavljanje provere, ili sporova u pogledu tumačenja odredaba ovog protokola, takvi sporovi se upućuju Komisiji iz člana 17. Sporazuma.

(2) U svim slučajevima rešavanje sporova između uvoznika i carinskih organa države Strane ugovornice uvoznice primenjuje se zakonodavstvo te države Strane ugovornice.

Odgovornost

Član 31.

Odgovornim će se smatrati svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument, koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Slobodne zone

Član 32.

(1) Strane ugovornice preduzeće sve potrebne mere za obezbeđenje da proizvodi koji su predmet trgovine, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, te tokom transporta koriste slobodnu zonu smeštenu na njihovom području, ne budu zamenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom rukovanju osim normalnih postupaka za sprečavanje njihovog propadanja.

(2) Izuzimajući odredbe sadržane u stavu 1. ovog člana, kada se proizvodi sa poreklom iz države jedne od Strana ugovornica uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podležu obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o poreklu robe ASB.1 na zahtev izvoznika, ako su obrada ili prerada u skladu s odredbama ovog protokola.

G l a v a VI

ZAVRŠNE ODREDBE

Izmene Protokola

Član 33.

Komisija, iz člana 17. Sporazuma, može rešavati pitanja neophodnosti izmena odredaba ovog protokola.

Radna grupa za carinska pitanja

Član 34.

(1) Komisija iz člana 17. Sporazuma formiraće Radnu grupu za carinska pitanja. Radna grupa za carinska pitanja osiguravaće sprovođenje administrativne saradnje, imajući u vidu ispravnost i jednoobraznu primenu ovog protokola i sprovodiće bilo koji drugi zadatak iz oblasti carine koji joj može biti poveren.

(2) Radna grupa za carinska pitanja sastojaće se od eksperata država obe Strane ugovornice zaduženih za carinska pitanja.

Prilozi

Član 35.

Prilozi I i II čine sastavni deo ovog protokola.

Roba u provozu ili u skladištu

Član 36.

Roba koja ispunjava uslove iz Glave II ovog protokola i koja se na dan stupanja na snagu Sporazuma nalazi na putu ili je privremeno smeštena u jednoj od država Strana ugovornica u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, smatraće se robom sa poreklom, pod uslovom da se, u roku od četiri meseca od tog datuma, carinskim organima države Strane ugovornice uvoznice podnese dokaz o poreklu izdat naknadno, zajedno sa dokumentima koji potvrđuju uslove prevoza.

PRILOG I

UVERENjE O POREKLU ROBE ASB.1

I ZAHTEV ZA IZDAVANjE UVERENjA O POREKLU ROBE ASB.1

Uputstvo za popunjavanje

(1) Dimenzije svakog obrasca uverenja o poreklu ASB.1 su 210 x 297 mm, a može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se koristiti beli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će biti otisnut zeleni „guilloche“ uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.

(2) Obrazac uverenja o poreklu ASB.1 može štampati samo ovlašćena štamparija države Strane ugovornice, a svaki formular mora sadržati belešku o takvom ovlašćenju. Svaki formular mora imati odštampan naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. Takođe će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu kog se može prepoznati.

(3) Zahtev za izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1 može biti odštampan na jeziku države Strane ugovornice.

(4) Rubrike obrasca uverenja o poreklu robe ASB.1 popunjavaju se na sledeći način:

1) u rubriku 1 Exporter (Name, full address, country) „Izvoznik”(Ime, puna adresa, zemlja) upisuje se naziv izvoznika, puna adresa i zemlja;

2) u rubriku 2 Certificate used in preferential trade between (Uverenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između) upisuje se: „Srbija” i „Belorusija”;

3) u rubriku 3 Consignee (Name, full address, country) „Primalac” (Ime, puna adresa, zemlja) upisuje se naziv primaoca robe, njegova puna adresa i zemlja;

4) u rubriku 4 Country in which the products are considered as originating (Zemlja u kojoj se proizvodi smatraju proizvodima s poreklom) upisuje se: „Srbija”, odnosno „Belorusija”, u zavisnosti od konkretnog slučaja;

5) u rubriku 5 Country of destination (Zemlja u koju se roba upućuje) upisuje se: „Belorusija”, odnosno „Srbija”, u zavisnosti od konkretnog slučaja;

6) u rubriku 6 Means of transport and route (as far as known) (Vrsta transporta i prevozni put) upisuje se način transporta robe u zemlju uvoza, u meri u kojoj su ti podaci poznati;

7) u rubriku 7 Remarks (Napomene), ako se uverenje o poreklu robe ASB.1 izdaje naknadno upisuje se: „Naknadno izdato”, ili ako se izdaje duplikat uverenja o poreklu robe ASB.1, upisuje se: „Duplikat”. U ovom slučaju u rubriku se upisuje serijski broj, službeni broj i datum izdavanja originalnog uverenja o poreklu robe ASB.1. Ovu rubriku popunjava nadležni organ;

8) u rubriku 8 Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages(1); Descriptions of goods (Redni broj; oznake i brojevi; broj i vrsta koleta(1); opis proizvoda) upisuje se:

(1) za „redni broj” – redni brojevi proizvoda, ako se za više vrsta robe traži izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1;

(2) za „oznake, brojevi i vrste koleta” – oznaka i identifikacioni brojevi na koletima (paketima).

Ako je paket upućen (adresiran) na primaoca, upisuje se adresa primaoca, broj paketa označen u fakturi i opis paketa (kutija, bala, paleta, bačva i dr.). Ako paketi nisu obeleženi, upisuje se: „bez oznaka i brojeva”;

(3) za „naziv proizvoda” – opis proizvoda na način da nadležna carinarnica može da identifikuje proizvod i utvrdi njegovo poreklo;

9) u rubriku 9 Origin criterion ( see Notes overleaf) (Kriterijum porekla) upisuje se:

ukoliko su proizvodi u potpunosti dobijeni u zemlji izvoza, slovna oznaka „P”; ili

ukoliko su proizvodi dovoljno obrađeni ili prerađeni u zemlji izvoza, slovna oznaka „Y” navedenom vrednošću materijala bez porekla izraženom u procentu u odnosu na cenu proizvoda koji se izvozi na paritetu franko fabrika (npr. Y 45%);

10) u rubriku 10 Gross mass (kg) or other measure (litres, m3 etc) (Bruto masa (kg) ili druge jedinice mere (1, m3 itd.) upisuje se bruto masa robe ili bruto količina u drugim jedinicama mere koje su navedene u fakturi;

11) u rubriku 11 Invoices (Number and date) (Fakture) upisuju se brojevi i datumi svih faktura za robu za koju se traži izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1;

12) u rubriku 12 ENDORSEMENT OF THE COMPETENT AUTHORITIES (Declaration certified; Export document; Form; No; Customs Office; Issuing country; Date; Signature) (OVERA NADLEŽNIH ORGANA) (Deklaracija overena; Izvozni dokument; Obrazac; Broj; Carinska ispostava; Zemlja izdavanja; Mesto; Datum; Potpis) upisuje se oznaka i broj koji dodeljuje nadležni organ, mesto i datum izdavanja uverenja o poreklu robe ASB.1, ime i potpis ovlašćenog lica nadležnog organa i njegov pečat);

13) u rubriku 13 DECLARATION BY THE EXPORTER (I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate; Place and date; Signature) (DEKLARACIJA IZVOZNIKA) (Ja, dole potpisani, izjavljujem da gore navedena roba ispunjava uslove potrebne za izdavanje ovog uverenja) upisuje se mesto i datum kada je zatraženo izdavanje uverenja o poreklu robe ASB.1, ime i potpis ovlašćenog lica izvoznika overen pečatom;

14) rubrike 14 i 15, koje se nalaze na poleđini uverenja o poreklu robe ASB.1, ne popunjavaju se i služe za naknadnu proveru porekla robe.

(5) Obrazac uverenja o poreklu robe ASB.1 popunjava se na engleskom, na srpskom jeziku ili na ruskom jeziku. Ukoliko uverenje o poreklu robe ASB.1 nije popunjeno na jeziku zemlje uvoznice, nadležna carinska ispostava može da zatraži prevod.

1. Exporter (Name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN ASB.1 No See notes overleaf before completing this form. 2. Certificate used in preferential trade between ………………………………………………………and…………………………………………(Insert appropriate countries) 3. Consignee (Name, full adress, country) 4. Country in which the products are considered as originating 5. Country of destination 6. Means of transport and route (as far as known) 7. Remarks 8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods 9. Origin criterion (see Notes overleaf) 10. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3., etc.) 11. Invoice(Number and date) 12. ENDORSEMENT OF THE COMPETENT AUTHORITIESDeclaration certified Export document (2) Stamp Form ……………………….. No …………….Customs office : ……………………………… Issuing country:…………………………………………………………………………………….Place ………………… , date …………………. ……………………………………………. (Signature) 13. DECLARATION BY THE EXPORTERI, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.Place ………………., date ………………… ……………………………………………………………….(Signature)

_____________________________

([?]) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate

(2) Complete only where the regulations of the exporting country require

14. REQUEST FOR VERIFICATION, TO: 15. RESULT OF VERIFICATION Verification carried out shows that this certificate(1)was issued by the Competent Authorities indicated and that the information contained therein is accurate.does not meet the requirements as to authenticityand accuracy (see remarks appended).Place…………………………., date…………………..Stamp…………………………….…(Signature)_____________(1) Insert X in the appropriate box. Verification of the authenticy and accuracy of this certificate is requested.Place…………………………………date……………………….Stamp…………………………….…(Signature)

I General conditions

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialed by the person who completed the certificate and endorsed by the Competent Authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

II Entries to be made in Box 9

Preference products must either be wholly obtained or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of origin rules.

(a) Products wholly obtained in the exporting country, enter the letter “P” in Box 9;

(b) Products sufficiently worked or processed in the exporting country, enter the letter “Y” in Box 9 followed by the value of non-originating materials expressed as a percentage of the ex-works price of the exported products (for example Y 45%).

APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter (Name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN ASB.1 No See notes overleaf before completing this form. 2. Application for a certificate to be used in preferential trade between ………………………………………………………and…………………………………………(Insert appropriate countries) 3. Consignee (Name, full adress, country) 4. Country in which the products are considered as originating 5. Country of destination 6. Means of transport and route (as far as known) 7. Remarks 8. Item number; Mark and number; Number and kind of packages(1); Description of goods 9. Origin criterion (see Notes overleaf) 10. Gross mass (kg) or other measure (litres, m3., etc.) 11. Invoice(Number and date)

([?]) If goods are note packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

SUBMIT the following supporting documents (1):

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

Place……………………………, date……………………………

………………..……………………………………

(Signature)

I General conditions

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialed by the person who completed the certificate and endorsed by the Competent Authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

II Entries to be made in Box 9

Preference products must either be wholly obtained or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of origin rules.

(a) Products wholly obtained in the exporting country, enter the letter “P” in Box 9;

(b) Products sufficiently worked or processed in the exporting country, enter the letter “Y” in Box 9 followed by the value of non-originating materials expressed as a percentage of the ex-works price of the exported products (for example Y 45%).

_________________

1 For example: import documents, certificates of origin, invoices, manufacturer’s declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state. PRILOG II uz Protokol

Tekst izjave na fakturi

Izjava na fakturi, čiji tekst je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa fusnotama. Međutim, fusnote nije potrebno upisivati.

Srpska verzija:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ……………..(1) preferencijalnog porekla.

Beloruska verzija:

Эksporter tovarov, podpadaющih pod deйstvie nastoящego dokumenta, zaяvlяet čto dannыe tovarы imeюt preferencialьnoe proishoženie iz ____________ (1 esli ne ukazano inoe.

Engleska verzija:

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……………. (1) preferential origin.

………………………………………………….(2)

(Mesto i datum)

………………………………………………….(3)

(Potpis izvoznika, dodatno mora

biti čitko navedeno ime lica

koje je izjavu potpisalo)

__________________________________

(1) Navodi se poreklo proizvoda.

(2) Ovi navodi mogu se ispustiti ako je podatak sadržan u samom dokumentu.

(3) Videti član 20. stav 5. Protokola.

Zajednička izjava

u vezi revizije izmena promena pravila o poreklu

kao rezultat izmena Harmonizovanog sistema

Ukoliko se, nakon izmena i dopuna nomenklature, na osnovu odluke Komisije iz člana 17. Sporazuma izmene pravila o poreklu, čime se menja suština nekog pravila koje je postojalo pre donošenja te odluke, i ako zbog te odluke može doći do situacije da se nanosi šteta zainteresovanom sektoru, Komisija će, ako to zahteva država jedne od Strana ugovornica, hitno ispitati da li je potrebno da se ponovo vrati suština predmetnog pravila kakva je bila pre donošenja te odluke. Takvi zahtevi mogu da se podnose Komisiji do kraja tekuće godine u kojoj je izvršena izmena Harmonizovanog sistema.

U svakom slučaju, Komisija će, u roku od tri meseca pošto je država jedne Strane ugovornice podnela zahtev, doneti odluku da ponovo vraća ili ne vraća suštinu predmetnog pravila.

Ako se ponovo vrati suština predmetnog pravila, države Strana ugovornica će obezbediti pravni okvir koji je neophodan da bi mogao da se izvrši povraćaj carinskih dažbina koje su naplaćene prilikom uvoza predmetnih proizvoda nakon stupanja na snagu Sporazuma.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

1. Inicijativa za zaključivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini datira iz 1998. godine, međutim, do 2006. godine trajao je period kada su predlagani različiti pristupi u pogledu dužine tranzicionog perioda, definisanju osetljivih oblasti saradnje, dinamike snižavanja carine, utvrđivanju pravila o poreklu robe i listama izuzeća iz režima slobodne trgovine. Nakon što je Republika Srbija juna 2006. godine postala samostalna država, na insistiranje beloruske strane ponovo je pokrenuta inicijativa za zaključivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini. U tom smislu, održane su dve runde pregovora (Zaključak Vlade 05 Broj: 337-6019/2007-001 od 4. oktobra 2007. godine i Zaključak Vlade 05 Broj: 337/4024/2008 od 2. oktobra 2008. godine).

Imajući u vidu da je beloruska strana tokom poslednje runde pregovora predložila potpunu liberalizaciju međusobne trgovine, osim za osetljive poljoprivredne proizvode i pojedine akcizne robe, usaglašen je jedinstveni Spisak roba koje potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine (Prilog A) koji će se primenjivati u oba pravca (prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Srbije iz Republike Belorusije i prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Belorusije iz Republike Srbije). To su: šećer, alkoholi i cigarete, kao i upotrebljavani putnički automobili, upotrebljavani autobusi, upotrebljavani kamioni, upotrebljavani traktori i protektirane i upotrebljavane gume.

Naknadno, beloruska strana je (12. marta 2009. godine) predložila dopunu Priloga A, što je naša strana prihvatila (Zaključak Vlade 05 Broj: 337-4024/2008-4 od 19. marta 2009. godine). Dopuna se odnosi na izuzimanje iz režima slobodne trgovine mineralnih goriva prilikom izvoza sa carinske teritorije Republike Belorusije u Republiku Srbiju, za koje beloruska strana ima izvozne carine.

Sporazum o slobodnoj trgovini je u ime Vlade Republike Srbije potpisao Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Zaključak Vlade 05 Broj: 337-4024/2008-2 od 6. novembra 2008. godine). Sporazum je potpisan u Minsku 31. marta 2009. godine. U ime Vlade Republike Belorusije, Sporazum je potpisao S. Martinov, ministar spoljnih poslova Republike Belorusije.

2. Osnov ekonomske saradnje Republike Srbije i Republike Belorusije čini klasična robna razmena, skromnog obima, relativo uske strukture i sa deficitom na srpskoj strani. U cilju priprema za pregovore radi zaključivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Republikom Belorusijom, izvršena je detaljna analiza uvoza iz ove zemlje, pri čemu su najznačajnije robe u uvozu, upravo one sa najvišom carinskom stopom zaštite. Analize su pokazale da su srpski proizvodi na tržištu Republike Belorusije skuplji za oko 40% u odnosu na konkurente, zbog carina i  ostalih dažbina. Istovremeno, beloruskoj robi tržište Republike Srbije je znatno pristupačnije i otvorenije, jer su carinske stope generalno snižene ulaskom naše zemlje u proces tranzicije posle 2001. godine.

Iako nas vezuju dobri prijateljski odnosi i kontinuirano se organizuju posete privrednih delegacija, rezultati bilateralne ekonomske saradnje Srbije i Belorusije znatno zaostaju za privrednim mogućnostima i potrebama dveju zemalja. Osnovne karakteristike privredne saradnje Srbije i Belorusije su:

mali obim robne razmene sa konstantnim deficitom na srpskoj strani

uska struktura roba u međusobnoj razmeni

dominacija kupoprodajnih odnosa u robnoj razmeni bez učešća dugoročnih, viših i proizvodnih oblika saradnje

nerazvijena finansijska i međubankarska saradnja

nerazvijena predstavnička mreža srpskih preduzeća u Republici Belorusiji kao i beloruskih u našoj zemlji

slabo međusobno učešće na sajamskim manifestacijama kako u Republici Srbiji tako i u Republici Belorusiji

U 2007. godini robna razmena dve zemlje dostigla je 49,3 miliona USD. Naš izvoz u Republiku Belorusiju smanjio se u odnosu na 2006. godinu za oko 16%. Uvoz je iznosio 36,5 miliona USD i zabeležio snažan rast od 77,2% u odnosu na 2006. godinu.

U 2008. godini robna razmena dostigla je 48 miliona USD. Naš izvoz povećao se u odnosu na 2007. godinu za oko 23%, a uvoz beleži pad od oko 9,5% u odnosu na prethodnu godinu. Učešće našeg izvoza i uvoza u/iz Repubike Belorusije, u odnosu na ukupni izvoz/uvoz Republike Srbije iznosi svega 0,14%. U januaru 2009. naš izvoz je zabeležio rast od 0,5% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, dok je uvoz zabeležio pad od 32,9%.

Na izvoznoj strani u 2008. godini dominiraju mašine i transportni uređaji učestvuju sa 34,6%, hemijski proizvodi 28,4%, proizvodi svrstani po materijalu 27%. U okviru našeg uvoza iz Republike Belorusije 41,8% roba čine mašine i transportni uređaji, 18,56% proizvodi svrstani po materijalu, 15,9% mineralna goriva i maziva, 14% sirove materije osim goriva, 7,6% hemijski proizvodi.

Polazeći od razvojnih prioriteta Republike Belorusije, analizom podataka o strukturi uvoza Republike Belorusije kao i sagledavanjima tokom intenzivne razmene privrednih delegacija poslednjih godina vidi se da postoji prostor za povećanje plasmana srpskih roba na ovom tržištu, pre svega, kod isporuka lekova i medicinske opreme, boja i lakova, alatnih mašina, dela opreme za energetiku, semenske robe, sadnog materijala, raznih prehrambenih proizvoda, građevinskog materijala, delova i opreme za automobilsku industriju, delova za industriju nameštaja. Takođe, postoji prostor da se intenziviraju i unaprede viši oblici saradnje, posebno kroz saradnju Minske fabrike traktora (MTZ) i IMT Beograd, radi izvoza na treća tržišta.

3. Sporazum je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije u svojstvu Strana ugovornica. Sporazumom se regulišu sledeća pitanja:

U članu 1. (Ciljevi) navedeni su osnovni razlozi zbog kojih se zaključuje ovaj sporazum: proširenje i podsticanje međusobnih trgovinsko-ekonomskih odnosa, usmerenih na ubrzanje ekonomskog razvoja dve države, poboljšanje uslova života i rada njihovih građana, povećanje zaposlenosti stanovništva u oblasti proizvodnje, postizanje proizvodne i finansijske stabilnosti dve države; obezbeđivanje uslova za lojalnu konkurenciju između privrednih subjekata dve države.

Članom 2. (Režim slobodne trgovine) u skladu sa odredbama ovog sporazuma i pravilima STO uspostavlja se režim slobodne trgovine u međusobnoj trgovini robom, poreklom iz država Strana ugovornica, osim na robe navedene u prilogu A koji predstavlja zajednički spisak izuzeća iz režima slobodne trgovine (Spisak proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Srbije iz Republike Belorusije i prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Belorusije iz Republike Srbije i proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine prilikom izvoza sa carinske teritorije Republike Belorusije u Republiku Srbiju).

Članom 3. (Oblast primene) reguliše se primena sporazuma na robu, navedenu u glavama 1 – 97 nomenklature Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka, usvojenog u skladu sa Međunarodnom konvencijom o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe sačinjenog 14. juna 1983. godine, Protokolom o izmeni i dopuni Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, sačinjenog u Briselu 24. juna 1986. godine i u skladu sa nacionalnim carinskim tarifama.

Članom 4. (Količinska ograničenja i mere sa jednakim dejstvom) definiše se da države Strana ugovornica u međusobnoj trgovini ne primenjuju i neće primenjivati količinska ograničenja i mere sa jednakim dejstvom u odnosu na uvoz i izvoz robe u okviru ovog sporazuma.

Član 5. (Promet robe na domaćem tržištu) utvrđuje da države Strane ugovornice neće međusobno opterećivati robu domaćim taksama i dažbinama koje premašuju odgovarajuće takse ili dažbine kojima se opterećuje slična roba domaće proizvodnje ili roba poreklom iz trećih država.

Članom 6. (Tehničke prepreke trgovini) predviđa se saradnja i razmena informacija u oblasti standardizacije, metrologije i usaglašenosti proizvoda radi sprečavanja pojave bilo kakvih tehničkih prepreka u međusobnoj trgovini.

Član 7. (Sanitarne i fitosanitarne mere) utvrđuje da će se prilikom usaglašavanja potrebnih dokumenata za međusobne isporuke i tranzit robe, primenjivati nacionalni propisi u oblasti veterinarstva, karantina i zaštite bilja, kao i u oblasti zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe u skladu sa međunarodnim konvencijama u tim oblastima, odredbama GATT 1994 i Sporazuma STO o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera, na način koji neće predstavljati proizvoljnu ili neopravdanu diskriminaciju ili prikriveno ograničavanje međusobne trgovine.

Član 8. (Poreklo robe) određuje pravila za utvrđivanje porekla robe, sadržana u Protokolu o utvrđivanju zemlje porekla robe i metodama administrativne saradnje, a koja se zasnivaju na principu pravila 50%. Protokol o utvrđivanju zemlje porekla robe i metodama administrativne saradnje sadrži 6 glava, odnosno 36 članova, kojim se precizno definišu pravila za određivanje zemlje porekla robe; priloge I i II uz Protokol, kojim se utvrđuju forma, sadržina i način popunjavanja uverenja o poreklu robe ASB1.; kao i Zajednička izjava.

Član 9. (Tranzit robe) utvrđuje slobodan tranzit robe, poreklom sa teritorije države jedne Strane ugovornice, a koja se transportuje preko teritorije države druge Strane ugovornice u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Članom 10. (Reeksport robe) definiše pojam reeksporta i uslove pod kojim se reeksport može realizovati.

Član 11. (Opšta izuzeća) utvrđuje pravo svake od Strana ugovornica da primenjuje zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili tranzita robe, koji su opravdani sa stanovišta javnog morala, zaštite javnog poretka ili državne bezbednosti, zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka i životne sredine, zaštite nacionalne baštine od umetničke, istorijske ili arheološke vrednosti, zaštite intelektualne svojine, pravila koja se odnose na uvoz i izvoz zlata ili srebra, očuvanja iscrpljivih prirodnih resursa, kada se takve mere realizuju istovremeno sa ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje.

Član 12. (Izuzeća iz razloga bezbednosti) utvrđuje se da u ovom sporazumu ništa ne treba da bude protumačeno kao zahtev prema jednoj od Strana ugovornica za dostavljanjem bilo kakvih informacija, čije bi objavljivanje ta Strana ugovornica smatrala suprotnim interesima njene državne bezbednosti ili sprečavanjem te Strane ugovornice da preduzima mere koje smatra neophodnim radi zaštite interesa državne bezbednosti, koje se odnose na fisione materije ili materijale od kojih se proizvode, na trgovinu oružjem, municijom i vojnim materijalom, kao i promet ostalom robom i materijalima, ako se takva trgovina direktno ili indirektno realizuje za potrebe snabdevanja oružanih snaga i/ili ako se takve mere preduzimaju u vreme rata ili u drugim vanrednim situacijama u međunarodnim odnosima.

Članom 13. (Zaštita intelektualne svojine) definiše se pojam „zaštite intelektualne svojine” i utvrđuje da će Strane ugovornice obezbeđivati zaštitu prava intelektualne svojine, uključujući proceduru za dobijanje tih prava i mere zaštite od svih povreda, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima kojima se uređuju pitanja intelektualne svojine, i u skladu sa Sporazumom STO o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine.

Član 14. (Plaćanja) reguliše način plaćanja, u konvertibilnim valutama. Plaćanja koja se odnose na trgovinu robom između privrednih subjekata država Strana ugovornica i transfer tih plaćanja na teritoriju jedne od tih država prema sedištu poverioca ne podležu ograničenjima. Strane ugovornice će se uzdržavati od ograničenja prilikom odobravanja ili izmirivanja kratkoročnih ili srednjoročnih kredita, kojima obezbeđuju trgovinske operacije privrednih subjekata svojih država.

Članom 15. (Damping i subvencije) utvrđuje se da ako jedna Strana ugovornica smatra da u trgovinskim odnosima, predviđenim ovim sporazumom, dolazi do pojave dampinga i/ili subvencija u smislu Sporazuma STO o primeni člana VI GATT 1994 i Sporazuma STO o subvencijama i kompenzatornim merama, ta Strana ugovornica ima pravo da preduzme mere protiv takve prakse u skladu sa navedenim sporazumima STO pod uslovom da se ispoštuju procedure predviđene članom 17. ovog sporazuma. Odredbe ovog sporazuma ni na koji način ne ograničavaju pravo Strana ugovornica da po obavljanju odgovarajućih procedura donesu odluku o primeni antidampinških ili kompenzatornih mera u skladu sa zakonodavstvom svojih država pod uslovima i/ili saglasno proceduri utvrđenoj u članu 17. ovog sporazuma.

Član 16. (Zaštitne mere) utvrđuje da u slučaju uvoza roba na teritoriju države jedne od Strana ugovornica u količinama i pod uslovima da nanosi ili preti da nanese značajne gubitke domaćim proizvođačima iste ili slične robe u državi uvoznici, svaka Strana ugovornica u zavisnosti od toga čiji su interesi pogođeni, nakon sprovođenja odgovarajuće procedure može preduzeti odgovarajuće mere u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države Strane ugovornice pod uslovima i/ili saglasno proceduri utvrđenoj u članu 17. ovog sporazuma i saglasno Sporazumu STO o zaštitnim merama.

Član 17. (Procedura primene zaštitnih mera) utvrđuje da će do početka primene mera, predviđenih čl. 10, 15. i 16. ovog sporazuma, Strane ugovornice nastojati da razreše sporove kroz obavljanje neposrednih konsultacija u okviru Međuvladine srpsko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju osnovanu Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o osnivanju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko ekonomsku saradnju od 6. marta 1996. godine.

Članom 18. (Rešavanje sporova) utvrđuje se procedura za rešavanje spornih pitanja putem konsultacija i pregovora.

Član 19. (Platnobilansne teškoće) obezbeđuje uvođenje mera ograničenja, na osnovu principa nediskriminacije u slučaju da je jedna od Strana ugovornica u ozbiljnim platnobilansnim teškoćama ili postoji realna opasnost od nastanka takve situacije, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i uzimajući u obzir odgovarajuće odredbe GATT 1994 i Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, uključujući i mere koje se odnose na uvoz robe, u periodu dok postoje navedene teškoće.

Član 20. (Razmena informacija) predviđa međusobnu razmenu informacija o zakonodavstvu kojim se reguliše privredna delatnost, uključujući i pitanja trgovine, investicija, oporezivanja, bankarstva i osiguranja i drugih finansijskih usluga, pitanja saobraćaja i carinska pitanja.

Član 21. (Razvojna klauzula) daje mogućnost Stranama ugovornicama da predloži dopunu Sporazuma u smislu proširivanja oblasti trgovinsko-ekonomske saradnje.

Članom 22. (Praćenje sprovođenja sporazuma) poverava se Komisiji, navedenoj u članu 17. ovog sporazuma.

Članom 23. (Izmene i dopune) utvrđuje se da sve izmene i dopune mogu biti unete u ovaj sporazum u vidu protokola, koji će predstavljati priloge i činiti njegov sastavni deo.

Član 24. (Stupanje na snagu) definiše vreme stupanja na snagu Sporazuma i prestanku važenja, uz navođenje jezika na kojem su sačinjeni, kao i da će se njegove odredbe u slučaju prestanka važenja Sporazuma primenjivati na sve ugovore zaključene u periodu važenja ovog sporazuma, do potpune realizacije obaveza po tim ugovorima

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Sporazuma i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IVFINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar