Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PREDAJI I PRIHVATU LICA ČIJI JE ULAZAK I BORAVAK NEZAKONIT

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit, potpisan u Beogradu, dana 5. jula 2013. godine, u originalu na srpskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanskom, hrvatskom i srpskom).

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

O PREDAJI I PRIHVATU LICA

ČIJI JE ULAZAK I BORAVAK NEZAKONIT

Vlada Republike Srbije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

u želji za nastavkom saradnje s ciljem garantovanja boljeg sprovođenja odredbi o protoku lica,

u želji da se omogući ponovni prihvat i tranzit lica čiji je ulazak i boravak nezakonit,

u duhu saradnje i na temelju uzajamnosti,

odlučni da će se boriti protiv nezakonitih migracija,

sporazumeli su se kako sledi

I. DEFINICIJE

Član 1.

U svrhu ovog Sporazuma:

1) „Državljanin Republike Srbije” je lice koje ima državljanstvo Republike Srbije u skladu s njenim zakonodavstvom;

2) „Državljanin Bosne i Hercegovine” je lice koje ima državljanstvo Bosne i Hercegovine u skladu s njenim zakonodavstvom;

3) „Državljanin treće države” je lice koje ima državljanstvo koje nije državljanstvo Republike Srbije niti državljanstvo Bosne i Hercegovine;

„Lice bez državljanstva” je lice koje nema državljanstvo ni jedne države;

„Odobrenje za boravak” je odobrenje bilo koje vrste koje je izdao nadležni organ Republike Srbije ili Bosne i Hercegovine kojim se licu odobrava boravak na teritoriji države Ugovorne strane. To ne uključuje odobrenje boravka na teritoriji države u vezi sa postupkom za azil;

6) „Viza” je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko teritorije države koju je izdala jedna od Ugovornih strana, što ne uključuje vizu tipa A (aerodromsku-tranzitnu vizu);

7) „Država molilja” je država jcoja je uputila zahtev- za predaju, prihvat i tranzit;

8) „Zamoljena država” je država kojoj je upućen zahtev za predaju, prihvat i tranzit;

9) „Nadležni organi” su državni organi Ugovornih strana koji su nadležni za sprovođenje ovog Sporazuma;

10) „Tranzit” je prelazak državljana treće države ili lica bez državljanstva preko teritorije zamoljene države tokom putovanja u državu odredišta;

„Predaja i prihvat” je vraćanje od strane države molilje i prihvatanje od strane zamoljene države lica (državljana zamoljene države, državljana trećih država ili lica bez državljanstva) u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

„Nezakoniti prelazak državne granice” je svaki prelazak lica preko zajedničke državne granice koji nije u skladu sa propisima Ugovornih strana.

P. PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA

UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Svaka Ugovorna strana će, na zahtev druge Ugovorne strane, bez formalnosti osim onih koje predviđa ovaj Sporazum prihvatiti na svoje državno područje svako lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za ulazak ili boravak koji se primenjuju na državnom području Ugovorne strane molilje, ukoliko je utvrđeno ili se može osnovano pretpostaviti da to lice ima državljanstvo zamoljene Ugovorne strane.

Državljanstvo lica utvrđuje se ili osnovano pretpostavlja na temelju isprava navedenih u Protokolu o sprovođenju ovog Sporazuma (u daljem tekstu: Protokol).

Kada se državljanstvo lica ne može utvrditi ili osnovano pretpostaviti na temelju isprava navedenih u Protokolu, na zahtev Ugovorne strane molilje predstavnik diplomatske misije ili konzularnog predstavništva zamoljene Ugovorne strane može obaviti razgovor s licem čiji se prihvat zahteva u roku od tri (3) radna dana od prijema zahteva za prihvat. Taj razgovor u najkraćem mogućem roku organizuje Ugovorna stranka molšva, nakon dogovora s diplomatskom misijom ili konzularnim predstavništvom zamoljene Ugovorne strane. Ako se utvrdi da je lice čiji se prihvat zahteva državljanin zamoljene Ugovorne strane, diplomatska misija ili konzularno predstavništvo zamoljene Ugovorne strane izdaće bez odlaganja putnu ispravu potrebnu za povratak, a najkasnije u roku od 3 radna dana od datuma prijema zahteva za prihvat.

Ugovorna strana molilja ponovo će prihvatiti lice pod istim uslovima ukoliko se naknadno utvrdi da to lice u vreme predaje nije bilo državljanin zamoljene Ugovorne strane. Ova obaveza ne postoji u slučaju ako je zamoljena Ugovorna strana lice koje ima prebivalište na državnom području Ugovorne strane molilje otpustila iz svog državljanstva bez da je to lice dobilo državljanstvo treće države ili je dobilo garanciju za prijem u državljanstvo Ugovorne strane molilje.

III. PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA

I LICA BEZ DRŽAVLJANSTVA

Član 3.

Svaka će Ugovorna strana, na zahtev druge Ugovorne strane, prihvatiti na svoje državno područje državljanina treće države ili lice bez državljanstva koje ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za ulazak ili boravak koji se primenjuju na državnom području Ugovorne strane molilje, ukoliko je utvrđeno ili se može osnovano pretpostaviti da je to lice ušlo – na državno područje te Ugovorne strane direktno nakon boravka ili prelaska preko državnog područja zamoljene Ugovorne strane.

Svaka će Ugovorna strana, na zahtev druge Ugovorne strane, prihvatiti državljanina treće države ili lice bez državljanstva koje nezakonito boravi na državnom području Ugovorne strane molilje, ako ima važeću dozvolu za boravak, važeću vizu ili neku drugu važeću ispravu za ulazak ili boravak izdatu od zamoljene Ugovorne strane.

Nadležni organi Ugovornih strana prihvatiće bez formalnosti i odlaganja (u daljem tekstu: skraćeni postupak) državljanina treće države ili lice bez državljanstva, ako je državljanin treće države ili lice bez državljanstva zatečeno na državnom području druge Ugovorne strane, najkasnije u roku od četrdeset osam (48) časova nakon nezakonitog prelaska državne granice. Skraćeni postupak se sprovodi samo u slučaju kada nadležni organ Ugovorne strane molilje navede podatke koji omogućavaju utvrđivanje da je to lice nezakonito prešlo zajedničku državnu granicu. Ako se odbije prihvat lica u skraćenom postupku, prihvat se može zatražiti u skladu sa stavom 1. ili 2. ovog člana.

Ako su ispunjeni uslovi za vraćanje lica po skraćenom postupku, nadležni organ Ugovorne strane molilje šalje pisanu najavu bez odlaganja elektronskom poštom ili telefaksom nadležnom organu zamoljene Ugovorne strane, neposredno nakon usmene ili telefonske najave za prihvat. O predaji i prihvatu sastavlja se zapisnik čiji je sadržaj određen u Protokolu.

Član 4.

Obaveza prihvata prema članu 3. ovog Sporazuma ne postoji u slučaju:

državljana trećih država koje imaju zajedničku državnu granicu s Ugovornom stranom moliljom;

državljana trećih država ili lica bez državljanstva koja su u vreme ulaska imala važeću ulaznu vizu ili dozvolu boravka izdatu od nadležnog organa Ugovorne strane molilje ili su nakon ulaska dobila dozvolu boravka u toj državi;

državljana trećih država ili lica bez državljanstva koja na dan prijema zahteva za prihvat duže od dvanaest (12) meseci borave na državnom području Ugovorne strane molilje, osim u slučaju da poseduju važeću dozvolu boravka izdatu od zamoljene Ugovorne strane;

državljana trećih država ili lica bez državljanstva kojima je Ugovorna strana molilja punovažnom odlukom priznala status izbeglice na osnovu odredbi Konvencije o pravnom položaju izbeglica, sastavljene u Ženevi dana 28. jula 1951. godine izmenjene i dopunjene Protokolom o pravnom položaj izbeglica, sastavljenim u Njujorku dana 31. januara 1967. godine ili status lica bez državljanstva na osnovu Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva, sastavljene u Njujorku dana 28. septembra 1954.godine;

državljana trećih država ili lica bez državljanstva za koje je Ugovorna strana molilja započela postupak priznavanja statusa izbeglice, do donošenja konačne odluke;

državljana trećih država ili lica bez državljanstva koja su napustila državno područje zamoljene Ugovorne strane i ušla na državno područje Ugovorne strane molilje sa državnog područja trećih država u koju Ugovorna strana molilja može vratiti ta lica prema međunarodnom Ugovoru o predaji i prihvatu.

Član 5.

Ugovorna strana molilja će prihvatiti nazad na svoje državno područje, one državljane trećih država ili lica bez državljanstva za koja se odgovarajućom proverom, od strane zamoljene Ugovorne strane, utvrdi da u vreme odlaska s državnog područja Ugovorne strane molilje nisu ispunjavali uslov iz članova 3. i 4. ovog Sporazuma.

IV. TPANZIT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA

Član 6.

Svaka će Ugovorna strana, na zahtev druge Ugovorne strane, odobriti tranzit preko svog državnog područja državljana trećih država ili lica bez državljanstva koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove ulaska ili boravka na državnom području Ugovorne strane molilje pod uslovom da je Ugovorna strana molilja osigurala prihvat u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita. U takvim slučajevima zamoljena Ugovorna strana neće zahtevati tranzitnu vizu ili ispunjavanje drugih uslova za tranzit.

Sadržaj zahteva, podaci o tranzitu i nadležni organi za slanje i razmatranje zahteva određuju se u Protokolu.

Ugovorna strana molilja odgovorna je za čitavo putovanje lica u odredišnu državu te će ta lica ponovo prihvatiti ako je odbijen prihvat u odredišnoj državi ili drugoj tranzitnoj državi ili se putovanje iz bilo kog razloga ne može izvršiti.

Ugovorna strana molilja obaveštava zamoljenu Ugovornu stranu o tome da li je licu u tranzitu potrebna pratnja. Zamoljena Ugovorna strana može odlučiti da:

obavi tranzit lica preko svog državnog područja, uz naknadu troškova,

tranzit obavi u saradnji s Ugovornom stranom moliljom,

3) ovlasti Ugovornu stranu molilju da obavi tranzit preko njenog državnog područja.

U slučajevima iz stava 4. tačaka 2) ili 3) ovog člana, pratnja Ugovorne strane molilje u nadležnostije nadležnih organa zamoljene Ugovorne strane.

Ako se tranzit obavlja s pratnjom, službena lica Ugovorne strane molilje koja učestvuju u pratnji, svoj zadatak izvršavaju nenaoružana i po pravilu u civilu, dok će se o ostalim sredstvima prinude odlučiti u odobrenju za tranzit.

Službena lica Ugovorne strane molilje kod sebe moraju imati odobrenje za tranzit.

Član 7.

Pratnja je odgovorna za nadzor nad licem i njegovo ukrcavanje u avion, uz pomoć i pod nadležnošću zamoljene Ugovorne strane.

Zamoljena Ugovorna strana može, prema potrebi, nakon savetovanja s pratnjom, preuzeti odgovornost za nadzor nad licem i njegovo ukrcavanje u avion.

Ugovorna strana molilja mora preduzeti sve potrebne mere kako bi se osigurao što brži tranzit lica na aerodromu zamoljene Ugovorne strane.

Član 8.

Ako se tranzit obavlja bez pratnje, nadzor i ukrcavanje lica u avion obavljaju službena lica zamoljene Ugovorne strane.

Nadzor nad licem ne sme trajati duže od dvadeset četiri (24) časa od dolaska na aerodrom.

Član 9.

Ako lice tokom tranzita odbije ukrcavanje ili se ne može ukrcati, Ugovorna strana molilja:

1) bez odlaganja ili najkasnije u roku od dvanaest (12) časova od dolaska na aerodrom će ponovno prihvatiti to lice, ukoliko to lice nema pratnju, ili

2) zamoliće zamoljenu Ugovornu stranu da lice u postupku tranzita pokuša ponovo da ukrca u^avion te da u tom vremenu osigura nadzor nad tim licem. Nadzor ne sme biti duži od vremena koje je nedvosmisleno potrebno za njegov odlazak, a ni u jednom slučaju ne sme biti duži od dvadesetčetiri (24) časa od dolaska na aerodrom. Ako se zamoljena Ugovorna strana s tim predlogom ne složi, Ugovorna strana molilja obavezuje se da će lice bez odlaganja ponovo prihvatiti, a u slučaju više sile u novom roku produženom za dvadeset četiri (24) časa. Odbijanje ukrcavanja u avion u državi tranzita ima iste pravne posledice kao što ih određuje zakonodavstvo Ugovorne strane molilje, ukoliko bi do takvog odbijanja došlo na njenom državnom području.

Član 10.

Nadležni organi Ugovornih strana će se međusobno obavestiti o činjenicama važnim za tranzit.

Član 11.

Zamoljena Ugovorna strana službenim licima u pratnji Ugovorne strane molilje pršškom obavljanja njihovog zadatka u okviru ovog Sporazuma obezbediće istu zaštitu i pomoć kao što bi je pružila i svojim službenim licima.

Službena lica iz stava 1. ovoga člana koja postupaju na državnom području zamoljene Ugovorne strane dužna su tokom tranzita da postupaju u skladu sa zakonodavstvom zamoljene Ugovorne strane.

Član 12.

Ako službeno lice Ugovornastrane molilje koje obavlja tranzit na državnom području zamoljene Ugovorne strane pretrpi štetu prilikom obavljanja ili za vreme zadatka, Ugovorna strana molilja odgovorna je za štetu bez traženja naknade od zamoljene Ugovorne strane.

Kada službena lica Ugovorne strane molilje obavljaju tranzit u skladu sa ovim Sporazumom na državnom području zamoljene Ugovorne strane, Ugovorna strana molilja odgovorna je za svu štetu koju ta lica prouzrokuju svojim radnjama, u skladu sa zakonodavstvom zamoljene Ugovorne strane na čijem državnom području obavljaju tranzit.

Ako oštećeno lice zatraži naknadu od zamoljene Ugovorne strane u skladu sa stavom 2. ovoga člana, zamoljena Ugovorna strana odgovorna je za takvu štetu pod istim uslovima koji važe za štetu kad bi je počinila njena službena lica. Ugovorna strana čija službena lica prouzrokuju štetu bilo kom licu na državnom području druge Uovorne strane, u celini nadoknađuje iznos koji je druga Ugovorna strana isplatila oštećenom licu ili drugim licima koja na to imaju pravo u njegovo ime.

Bez uticaja na ostvarivanje svojih prava od trećih lica i sa izuzetkom iz stava 3. ovog člana, svaka se Ugovorna strana u slučajevima iz stava 2. ovoga člana odriče zahteva za naknadu štete koju je pretrpela od druge Ugovorne strane.

Član 13.

Tranzit može biti odbijen:

1) ako licu u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita preti mučenje, nečovečno ili ponižavajuće postupanje, kažnjavanje, smrtna kazna ili progon zbog pace, veroispovesti, narodnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog uverenja;

2) ako licu u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita preti pokretanje krivičnog postupka ili izvršenje kaznenih sankcija, osim zbog nezakonitog prelaska državne granice;

3) ako je licu izrečena mera proterivanja sa državnog područja zamoljene Ugovorne strane;

4) zbog zaštite javnog poretka, nacionalne bezbednosti ili javnog zdravlja.

V. ROKOVI

Član 14.

Zamoljena Ugovorna strana obavezna je da odgovori na zahtev za prihvat pisano, bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od deset (10) dana od datuma prijema zahteva. Svako odbijanje prihvata mora se pisano obrazložiti.

Zamoljena Ugovorna strana, uz prethodno obaveštenje Ugovorne strane molilje, prihvatiće lice čiji je prihvat potvrdila bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet (5) dana od datuma potvrde prihvata.

Nadležni organ zamoljene Ugovorne strane dostaviće nadležnom organu Ugovorne strane molilje pisanu saglasnost o prihvatu lica, koja sadrži podatke o identitetu lica te o mestu i vremenu prihvata.

Zamoljena Ugovorna strana dužna je bez odlaganja da preuzme lica koja se vraćaju prema skraćenom postupku, a najkasnije u roku od dvadeset četiri (24) časa od prijema pisane najave.

Izuzetno, rok iz stava 1. ovog člana može se produžiti za onoliko vremena koliko je potrebno za uklanjanje pravnih ili praktičnih prepreka, ali ne duže od šest (6) dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Zamoljena Ugovorna strana od koje se zahteva tranzit prema članu 6. stavu 1. ovog Sporazuma na zahtev za tranzit odgovoriće u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od pet (5) dana od datuma prijema zahteva.

VI. TROŠKOVI

Član 15

U slučaju predaje i prihvata Ugovorna strana molilja snosi troškove do državne granice zamoljene Ugovorne strane, a y slučaju tranzita do odredišne države.

VII. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 16.

Ako se prilikom sprovođenja ovog Sporazuma saopštavaju lični podaci, potrebno ih je prikupiti, obraditi i zaštititi u skladu sa zakonodavstvom Ugovornih strana i relevantnim međunarodnim ugovorima koji ih obavezuju. Posebno se uzimaju u obzir sledeći kriterijumi:

1) Ugovorna strana koja primi podatke može ih upotrebiti samo u svrhu koja je određena ovim Sporazumom i pod uslovima koje odredi Ugovorna strana koja podatke saopštava;

2) lični podaci mogu se saopštiti samo nadležnim organima koji su odgovorni za sprovođenje ovog Sporazuma i koji ih jedino smeju koristiti, na način koji neovlašćenim licima onemogućuju pristup do njih. Ugovorna strana koja saopštava podatke mora dati pisanu saglasnost pre nego se podaci mogu saopštiti drugim organima;

3) Ugovorna strana koja saopštava podatke garantuje da su isti tačni, potrebni i ne izlaze iz okvira svrhe radi koje su saopšteni. Ako podaci nisu tačni ili su nezakonito saopšteni, o tome će se odmah obavestiti Ugovorna strana koja je podatke primila kako bi se podaci ispravili ili uništili;

4) svako se lice na njegov zahtev obaveštava o saopštavanju podataka koji se na njega odnose te o njihovoj svrsi u skladu sa zakonodavstvom Ugovornih strana;

5) saopšteni lični podaci čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno za svrhu radi koje su saopšteni.

6) svaka Ugovorna strana mora saopštene lične podatke zaštititi od neovlašćenog pristupa, izmene ili otkrivanja.

Lični podaci koji se saopštavaju u vezi s predajom, prihvatom i tranzitom lica mogu se odnositi samo na:

1) podatke o licu koje se treba predati te, kada je potrebno, o članovima njegove porodice (prezime, devojačko prezime, ime, ranije ime, nadimak i slično, datum i mesto rođenja, pol, sadašnje i prethodna državljanstva);

2) pasoš, ličnu kartu ili bilo koju drugu ličnu ili putnu ispravu;

3) ostale podatke koji su potrebni za identifikaciju lica koje će biti predano (npr. otisci prstiju);

4) plan putovanja i mesta stajanja;

5) dozvole za boravak ili vize.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Odredbe ovog Sporazuma ne utiču na obaveze Ugovornih strana koje se odnose na predaju ili prihvat lica, a proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora.

Odredbe ovoga Sporazuma ne utiču na primenu odredbi Konvencije o pravnom položaju izbeglica, sastavljene u Ženevi dana 28. jula 1951.godine, izmenjene i dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbeglica, sastavljenim u Njujorku dana 31. januara 1967. godine, Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva, sastavljene u Njujorku dana 28. septembra 1954. godine, te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, sastavljene u Rimu dana 4. novembra 1950. rodine.

Odredbe ovog Sporazuma ne primenjuju se u slučajevima međunarodnopravne pomoći u vezi s predajom lica u krivičnim stvarima.

Član 18.

U cilju sprovođenja ovog sporazuma, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine sačiniće Protokol, koji će sadržati odredbe u vezi sa :

1) nadležnim organima za podnošenje i odlučivanje o zahtevu za predaju, prihvat ili tranzit te način međusobne komunikacije;

2) ispravama na osnovu kojih se utvrđuje ili osnovano pretpostavlja -državljanstvo;

3) ispravama i informacijama kojima se utvrđuje ili osnovano pretpostavlja boravak državljana trećih država ili putovanje kroz državno područje Ugovorne strane;

4) sadržaj zahteva za predaju, prihvat ili tranzit;

5) načinima dokazivanja nezakonitog prelaska državne granice;

6) graničnim prelazima za predaju i prihvat lica;

7) načinima naknade troškova predaje, prihvata ili tranzita;

8) sadržaj zapisnika o predaji i prihvatu.

Član 19.

Ugovorne strane međusobno će sarađivati u sprovođenju i tumačenju ovog Sporazuma.

Ugovorne strane mogu predložiti održavanje sastanaka stručnjaka nadležnih organa radi razmatranja i rešavanja mogućih poteškoća u sprovođenju ovog Sporazuma.

Ugovorne strane će se bez odlaganja, diplomatskim putem, obavestiti o promenama koje se odnose na nadležne organe za sprovođenje ovog Sporazuma.

Član 20.

Sve sporove koji nastanu iz tumačenja ili sprovođenja ovog Sporazuma, a koje nije moguće rešiti u neposrednim kontaktima nadležnih organa ili mehanizmom iz člana 19. stava 2. ovog Sporazuma, Ugovorne strane rešiće diplomatskim putem.

Član 21.

Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, kojim se Ugovorne strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju svih unutrašnjih pravnih procedura potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

Svaka Ugovorna strana može u svakom trenutku, delimično ili u celini, suspendovati sprovođenje ovog Sporazuma, osim u slučajevima iz člana 2. ovog Sporazuma, pisanim obaveštenjem drugoj Ugovornoj strani diplomatskim putem, zbog važnih razloga, a posebno zbog zaštite javnog reda,nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja. Ugovorne strane će se bez odlaganja diplomatskim putem obavestiti o prestanku svake takve mere.

Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj Sporazum pisanim obaveštenjem, diplomatskim putem drugoj Ugovornoj strani. Pravne posledice otkaza nastaju trideset (30) dana od datuma prijema takvog obaveštenja. Stupanjem na snagu ovog Sporazuma u odnosima između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine prestaje da važi Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o vraćanju i prihvatanju lica koja ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove za ulazak ili boravak na teritoriji druge države sa Protokolom, potpisan u Beogradu, 26. maja 2004. godine.

Sačinjeno u _______________, dana ______________, u dva originalna primerka, svaki na srpkom, makedonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, verzija na engleskom jeziku ima prednost.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE________________________IVICA DAČIĆ, s.r. ZA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE________________________FAHRUDIN RADONČIĆ, s.r.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. Ustavni osnov za potvrđivanje sporazuma

Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit (Sporazum) sadržan je u članu 99. stav 1 tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje sporazuma

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit potpisan je u Beogradu, 5. jula 2013. godine. Potpisan je na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije kojim je utvrđena osnova za zaključivanje, usvojen tekst Sporazuma i ovlašćen ministar unutrašnjih poslova za potpis.Sporazum je sklopljen, jer je postojala obostrana volja dve države da se predaja i prihvat lica koja se nalaze u neregularnoj situaciji na teritoriji druge strane ugovornice vrši na organizovan, recipročan i institucionalizovan način.Zaključenjem Sporazuma suzbija se ilegalna migracija i smanjuje broj ilegalnih migranata.

Potvrđivanjem Sporazuma omogućuje se njegovo stupanje na snagu, kako je predviđeno članom 21. stav 2. Sporazuma.

III. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar