Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O OSNIVANjU I FUNKCIONISANjU ZAJEDNIČKOG KONTAKT CENTRA ZA

SARADNjU POLICIJE I CARINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine, koji je potpisan 26. aprila 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine, u originalu na srpskom jeziku, glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE BUGARSKE

O

OSNIVANjU I FUNKCIONISANjU

ZAJEDNIČKOG KONTAKT CENTRA

ZA SARADNjU POLICIJE I CARINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Bugarske (u daljem tekstu: „Ugovorne strane”),

U želji da ojačaju graničnu kontrolu, borbu protiv ilegalnih migracija, trgovine narkoticima, organizovanog kriminala, terorizma i ostalih teških krivičnih dela,

Sa ciljem da uspostave unaređen stepen carinske saradnje,

U želji da uspostave zajednički okvir i standarde u pogledu gore navedenog, na način usaglašen sa EU zahtevima i normama,

Sa namerom da postignu razvoj i institucionalno unapređenje u primeni poboljšanog okvira zajedničkih pravila u oblasti granične bezbednosti,

Sa ciljem da primene koordinisano upravljanje i kontrolu zajedničke granice,

Imajući u vidu Konvenciju o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi koja je potpisana u Beču, dana 5. maja 2006. godine, a posebno stav 5. pomenute Konvencije,

U pogledu bilateralanih sporazuma koji su na snazi, a koji su zaključeni između Republike Srbije i Republike Bugarske o graničnoj i policijskoj saradnji i carinskoj saradnji,

U želji da unaprede svoju saradnju sa ciljem da uspostave efikasniji stepen bezbednosti duž zajedničke granice,

Uverene u izuzetnu važnost unapređene saradnje između Ugovornih strana,

U želji da unaprede razmenu informacija između svojih nadležnih organa,

Odlučne u nameri da se bore protiv ilegalnih migracija i prekograničnog kriminala, i da uspostave bezbednost i javni red sprečavanjem pretnji, prvenstveno sprovođenjem efikasnih akcija u borbi protiv kriminala, naročito u pogledu krivičnih dela koja su u vezi sa nezakonitom trgovinom narkotika, kriminalnim mrežama koje se bave ilegalnim migracijama i trgovinom kradenim vozilima,

Složile su se o sledećem:

Glava I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane će osnovati Zajednički Kontakt Centar (u daljem tekstu: „Centar”) za razmenu informacija i koordinaciju aktivnosti, u pogledu potreba njihovih nadležnih organa kao što je i navedeno u članu 3. ovog Sporazuma.

U skladu s odredbama njihovih nacionalnih zakona, nadležni organi Ugovornih strana će uzajamno pružati pomoć u borbi protiv prekograničnog kriminala, i sprovoditi nadzor i kontrolu duž granice Ugovornih strana. Nadležni organi Ugovornih strana će uzajamno sarađivati, uzajamno i stalno razmenjivati informacije o krivičnim delima, kao i o prekršajima i krivičnim delima u vezi sa carinom, akcizama, migracijama, i zakonima i propisima koji se tiču kontrole granica, počinjenih duž zajedničke granice Ugovornih strana kao što je i navedeno u članu 4. ovog Sporazuma.

Član 2.

Centar će biti osnovan na teritoriji Republike Bugarske, na graničnom prelazu Kalotina.

U Centru će biti zaposleni predstavnici nadležnih nacionalnih organa Ugovornih strana, koji će po potrebi i na direktan način vršiti analizu i prenos informacija, u vezi sa prekršajima i krivičnim delima, koji su počinjeni duž zajedničke granice Ugovornih strana kao što je i navedeno u članu 4. ovog Sporazuma.

Centrom će upravljati Koordinatori – po jedan iz svake države Ugovorne strane, koji je imenovan od strane nadležnih organa svoje države. Organizacija aktivnosti i saradnja između predstavnika nadležnih nacionalnih organa Ugovornih strana biće regulisana Pravilnikom o radu koji će izraditi Zajednička Komisija kao što je i navedeno u članu 16. ovog Sporazuma.

Član 3.

Nadležni organi zaduženi za sprovođenje ovog Sporazuma su prema navedenom:

Za Republiku Srbiju:

Direkcija policije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova;

Uprava carina u okviru Ministarstva finansija.

Za Republiku Bugarsku:

Glavni direktorat za borbu protiv organizovanog kriminala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova;

Glavni direktorat kriminalističke policije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova;

Glavni direktorat granične policije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova;

Direktorat za migracije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova;

Nacionalna carinska agencija u okviru Ministarstva finansija.

Glava II

OBLICI I METODE SARADNjE

Član 4.

U skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, nadležni organi Ugovornih strana, kao što je to i navedeno u članu 3. ovog Sporazuma, vršiće razmenu informacija preko Centra, a naročito u vezi sa sledećim:

a) Ilegalnim migracijama, trgovinom ljudima; kao i svim ilegalnim aktivnostima s tim u vezi;

b) Krivičnim delima i prekršajima u vezi sa falsifikovanjem putnih i ličnih isprava;

v) Krivičnim delima i prekršajima u vezi sa ilegalnom trgovinom narkoticima i psihotropnim supstancama, hemijskim prekursorima, kao i oružja, municije, eksplozivima, robom dvostruke namene, biološkim i hemijskim oružjem, otrovnim, nuklearnim i radioaktivnim materijalima;

g) Krijumčarenjem i bilo kojim prekršajem u vezi sa cigaretama, proizvodima dobijenim kršenjem prava intelektualne svojine, umetničkim delima, CITES vrstama i bilo koje drugo krivično delo i prekršaj carinskih, deviznih i akciznih propisa;

d) Krivičnim delima i prekršajima u vezi sa motornim vozilima;

đ) Kršenjem nacionalnih zakona i propisa u vezi sa migracijama.

U skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, nadležni organi Ugovornih strana, kao što je to i navedeno u članu 3. ovog Sporazuma, vršiće koordinaciju preko Centra u izvršavanju navedenih zadataka:

a) Razmeni informacija u pogledu operativnih i potražnih aktivnosti u vezi sa nadzorom i kontrolom duž granice Ugovornih strana;

b) Razmeni informacija u pogledu operativnih i potražnih aktivnosti u otkrivanju i prevenciji prekograničnog kriminala;

v) Razmeni informacija u vezi sa readmisijom lica u skladu sa odredbama Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave, koji je potpisan dana 18. septembra 2007. godine;

g) Izradi zajedničke analize rizika.

Zaposleni u Centru neće direktno učestvovati u sprovođenju operativnih aktivnosti niti vršiti kontrolu granice na teritoriji druge Ugovorne strane.

Član 5.

U pogledu nacionalne bezbednosti ili drugog značajnog javnog interesa, ili u slučaju da to nije u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom, bilo koja od Ugovornih strana može privremeno, trajno ili delimično odbiti da pruži pomoć. Druga Ugovorna strana se, bez odlaganja, u pisanoj formi obaveštava o razlozima za ovakvo odbijanje.

Član 6.

Razmena informacija između nadležnih organa Ugovornih strana vršiće se preko Centra prema standardima i propisima koje je utvrdila Zajednička komisija, kao što je i utvrđeno članom 16. ovog Sporazuma.

Zahtevi i odgovori će se dostavljati u pisanoj formi, na standardnom obrascu koji je odobren od strane Zajedničke komisije.

Usmeni zahtevi će biti uvaženi u hitnim slučajevima, pod uslovom da se zahtev i njegov odgovor evidentiraju u kratkim crtama u specijalnom dnevniku i da se potvrde u pismenoj formi najkasnije 24 sata od njihovog prijema.

Ugovorna strana koja upućuje zahtev treba da naglasi svrhe za koje joj je informacija potrebna i da li će te informacije biti korišćene od strane drugih nadležnih organa.

Zaposleni u Centru su obavezni da vode evidenciju svih zahteva i odgovora. Način na koji se dokumenta koriste i čuvaju u Centru treba da budu u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva koje je na snazi, u pogledu nadležnih organa koji ih obrađuju.

Član 7.

Komunikacija u toku razmene informacija obavljaće se na srpskom, bugarskom ili engleskom jeziku.

Glava III

STRUKTURA I ORGANIZACIJA CENTRA

Član 8.

Centar neće imati status organizacione jedinice nezavisne od organa Ugovornih strana i samim tim neće imati nikakva ovlašćenja u pogledu upravljanja.

Član 9.

Osoblje Centra će obavljati svoje dužnosti u okvirima svojih ovlašćenja i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Ugovorne strane čiji su oni predstavnici, dok će u isto vreme poštovati zakonodavstvo Ugovorne strane na čijoj je teritoriji Centar osnovan.

Član 10.

Radno vreme Centra će odrediti Zajednička komisija, kao što je i navedeno u članu 16. ovog Sporazuma.

Ugovorna strana na čijoj se teritoriji Centar nalazi biće odgovorna za preduzimanje svih organizacionih mera u pogledu bezbednosti Centra.

Član 11.

Svaka od Ugovornih strana treba da obezbedi neophodnu telekomunikacionu infrastrukturu i ostalu tehničku opremu (telefone, faks mašine, kompjutere, itd.) za potrebe svog osoblja. Oprema koju obezbeđuje srpska Ugovorna strana za svoje osoblje oslobođena je carine i poreza u skladu sa carinskim propisima EZ.

Neophodnu kancelarijsku opremu za prostorije Centra obezbeđuje Ugovorna strana domaćin.

Svi troškovi nastali u toku rada Centra biće jednako raspodeljeni između Ugovornih strana. Svaka od Ugovornih strana će pokriti troškove rada svog osoblja i troškove materijala.

Glava IV

STATUS OSOBLjA

Član 12.

Status osoblja upućenog u Centar reguliše se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ugovornih strana.

Osoblje upućeno u Centar će nositi uniforme i oznake svojih nacionalnih službi. Osoblje će takođe biti dužno da nosi bedževe sa imenima ispisanim na srpskom i bugarskom jeziku.

Ugovorne strane će jedna drugoj dostaviti spisak sa imenima svih zaposlenih u Centru. O svakoj izmeni ovog spiska druga Ugovorna strana će biti blagovremeno obaveštena.

Službenicima Republike Srbije imenovanim za rad u Centru će biti dozvoljeno da nose oružje u svrhu samoodbrane tokom obavljanja njihovih dužnosti u Centru, u skladu sa bugarskim zakonodavstvom.

Član 13.

Osoblje Republike Srbije upućeno u Centar odgovorno je za svu štetu nastalu tokom obavljanja dužnosti u skladu sa zakonodavstvom Ugovorne strane domaćina.

Ugovorna strana domaćin će vršiti nadoknadu ili kompenzaciju štete pod istim uslovima koji se primenjuju u slučajevima kada je šteta nastala od strane njenog osoblja.

Ugovorna strana čije je osoblje prouzrokovalo štetu na teriotoriji druge Ugovorne strane će u potpunosti snositi sve troškove koji su isplaćeni oštećenima ili njihovim punomoćnicima.

Svaka od Ugovornih strana će primenjivati administrativne i disciplinske nadležnosti isključivo prema svom osoblju upućenom u Centar.

Glava V

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 14.

Uzajamna razmena ličnih podataka između nadležnih organa Ugovornih strana obavljaće se u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom, uz poštovanje uslova definisanih od strane organa koji informacije dostavlja, i sledećih načela koja važe za automatizovanu i neautomatizovanu obradu podataka:

Dostavljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim onih u čiju su svrhu prvobitno bili dostavljeni bez saglasnosti organa koji ih dostavlja.

Dostavljeni podaci će se uništiti, odnosno – i po navedenom redu ispravljati u slučaju da:

a) se pokaže da su podaci netačni, ili

b) organ koji obezbeđuje podatke objavi da proces prikupljanja ili dostavljanja podataka nije bio u skladu sa zakonom, ili

v) podaci nisu više upotrebljivi u svrhe u koje su bili dostavljeni osim u slučaju da postoji izričito odobrenje organa koji podatke dostavlja da se ovi podaci mogu koristiti i u druge svrhe.

Na zahtev nadležnog organa koji podatake dostavlja, nadležni organ koji podatke prima dužan je da informiše drugu stranu o upotrebi ovih podataka.

Nadležni organ koji dostavlja podatke treba da potvrdi tačnost, neophodnost i trenutno stanje dostavljenih podataka. U slučaju da se naknadno utvrdi da su dostavljeni podaci netačni ili neistiniti ili da nisu trebali ni da budu dostavljeni, ili u slučaju da postoji zahtev za njihovo uništavanje u kasnijoj fazi u skladu sa nekim od nacionalnih zakona organa koji dostavlja ili prima informacije, organ koji prima ili dostavlja informacije će bez odlaganja biti obavešten o ovome kako bi ih uništio, ili uneo određene ispravke u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Nadležni organ koji prima informacije je obavezan da na efikasan način zaštiti podatke od neovlašćenog pristupa, ispravke ili daljeg prosleđivanja. Ugovorne strane obezbeđuju neophodne tehničke i organizacione mere u cilju zaštite razmenjenih podataka od slučajnog gubitka, slučajnog ili nezakonitog uništavanja, neovlašćenog pristupa, izmene, prosleđivanja, uništavanja ili brisanja.

U slučaju neovlašćenog pristupa ili prosleđivanja dostavljenih informacija, nadležni organ Ugovorne strane koji je primio podatke bez odlaganja obaveštava organ koji je podatke dostavio o okolnostima usled kojih je došlo do neovlašćenog pristupa ili prosleđivanja podataka, kao i o merama koje su preduzete kako bi se ovakvi incidenti izbegli u budućnosti.

I organ koji dostavlja i organ koji prima informacije su u obavezi da vode evidenciju o svim dostavljenim, primljenim, ispravljenim ili uništenim podacima.

Nakon dostavljanja podataka, nadležni organ koji je podatke dostavio treba da navede, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, vremenski period u kom podaci treba da budu uništeni i sva ograničenja koja se odnose na njihovu upotrebu, brisanje ili uništavanje, uključujući i moguća ograničenja pristupa, opšta ili pojedinačna. Ako se potreba za ovakvim ograničenjima utvrdi nakon slanja podataka, Ugovorne strane jedna drugu o ovome obaveštavaju u narednoj fazi.

Nakon podnošenja pisanog zahteva lica čiji podaci treba da budu ili su dostavljeni ovo lice će dobiti informaciju o podacima koji su dostavljeni i svrhu u koju će biti korišćeni, pod uslovom da to nacionalno zakonodavstvo Ugovornih strana dozvoljava. U slučaju da lice na koje se informacije odnose podnese zahtev za pristup, ispravku ili uništavanje svojih podataka, organ koji je primio informacije o ovome donosi odluku u skladu sa podneskom organa koji je podatke dostavio, pri čemu ovakav podnesak treba da bude u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom.

Nadležni organ koji je primio zahtev za pristup informacijama od lica koje je državljanin druge Ugovorne strane je obavezan da bez odlaganja obavesti nadležni organ druge Ugovorne strane pre dostavljanja ovih informacija.

Podaci ne mogu biti dostavljeni trećoj strani bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovorne strane koja podatke dostavlja.

Svaka od Ugovornih strana ima pravo da odbije slanje podataka u slučaju da njihovo dostavljanje može da predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost ili javni red, ili nacionalno zakonodavstvo, a za Republiku Bugarsku – i Pravnoj tekovini Zajednice (Acquis Communautaire).

Ugovorne strane će preduzeti sve neophodne mere u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom kako bi izbegle nanošenje štete trećim licima koja može nastati dostavom, prijemom ili upotrebom podataka, kao i u cilju otklanjanja svih uslova koji mogu da dovedu do nepovoljne posledice.

U slučaju nepoštovanja odredaba ovog člana od strane Ugovorne strane koja vrši prijem podataka, druga Ugovorna strana može da zatraži brisanje ili uništavanje dostavljenih podataka.

Glava VI

RAZMENA KLASIFIKOVANIH INFORMACIJA

Član 15.

Ugovorne strane će vršiti razmenu klasifikovanih podataka nakon potpisivanja odvojenog Sporazuma o uzajamnoj razmeni i zaštiti klasifikovanih informacija između ove dve države.

Glava VII

ZAJEDNIČKA KOMISIJA

Član 16.

Ugovorne strane će osnovati Zajedničku komisiju, koju će činiti četiri predstavnika nadležnih organa svake od Ugovornih strana, koji će se sastajati dva puta godišnje u prostorijama Centra.

Komisija će usvojiti svoj Pravilnik o radu.

Komisija će vršiti nadzor nad primenom ovog Sporazuma, utvrđivati neophodne mere za implementaciju njegovog sadržaja, i predložiti potpisivanje protokola za sprovođenje konkretnih mera koje su u vezi sa primenom i sprovođenjem ovog Sporazuma. Ovi Protokoli o sprovođenju treba da budu odobreni od strane nadležnih organa Ugovornih strana, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Glava VIII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Ovaj Sporazum neće uticati na prava i obaveze koje proističu iz drugih međunarodnih sporazuma čije su Republika Srbija i Republika Bugarska potpisnice.

Bilo koji spor u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma rešava se putem konsultacija između Ugovornih strana.

Član 18.

Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 dana od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim Ugovorne strane uzajamno obaveštavaju jedna drugu, diplomatskim putem, o ispunjenju svih unutrašnjih pravnih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj Sporazum se može menjati i dopunjavati na osnovu uzajamne pisane saglasnosti obeju Ugovornih strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Svaka Ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Sporazum. Raskid stupa na snagu šest meseci od dana prijema ovog obaveštenja upućenog diplomatskim putem.

Član 19.

Ovaj Sporazum se zaključuje na period od pet godina i automatski će se obnoviti na period od narednih pet godina osim u slučaju da neka od Ugovornih strana obavesti drugu Ugovornu stranu, putem pisanog obaveštenja, o nameri da raskine ovaj Sporazum šest meseci pre isteka bilo kog perioda od pet godina.

Sačinjeno u Beogradu, dana 26. aprila 2010. godine, u dva originalna primerka, od kojih je svaki na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, prednost ima tekst na engleskom jeziku.

Za VladuRepublike Srbije Za VladuRepublike Bugarske _______________________ ______________________

Ivica Dačić Cvetan Cvetanov

Član 3.

Ovaj zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između VladeRepublike Srbije i Vlade Republike Bugarske o osnivanju i funkcionisanjuzajedničkog kontakt centra za saradnju policije i carine, sadržan je u članu 97. tačka1. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njenmeđunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama,kao i članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano daNarodna Skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obavezanjihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije iVlade Republike Bugarske o osnivanju i funkcionisanju zajedničkog kontakt centra zasaradnju policije i carine doprineće boljoj afirmaciji bilateralne saradnje izmeđuRepublike Srbije i Republike Bugarske u međunarodnoj zajednici, i biće prepoznatokao značajan korak napred u procesu evropskih integracija.

Takođe, donošenje ovog zakona bilo bi u obostranom interesu jer bi doprinelounapređenju policijske i carinske saradnje sa Republikom Bugarskom.

III. OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA IPOJEDINAČNIH REŠENjA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Bugarske na osnovu principauzajamnog poštovanja suvereniteta, jednakosti i nezavisnosti dve zemlje postigle susaglasnost oko:

predmeta i nadležnih organa za sprovođenje;

oblika i metoda saradnje;

strukture i organizacije zajedničkog kontakt centra;

statusa osoblja upućenog u zajednički kontakt centar;

oblasti zaštite ličnih podataka;

razmene klasifikovanih podataka;

formiranja zajedničke komisije za nadzor nad primenom Sporazuma;

obaveza predviđenih drugim međunarodnim sporazumima;

izmena i dopuna sporazuma;

stupanja na snagu i prestanka važenja.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstvaRepublike Srbije.

Ostavite komentar