Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE

UZ

SPORAZUM O EKONOMSKOJ SARADNjI

IZMEĐU

SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE

Član 1.

Potvrđuje se Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike, sačinjen u Beogradu 4. maja 2010. godine, u originalu na srpskom, češkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

1. Inicijativa za zaključivanje Protokola uz sporazum o ekonomskoj saradnji zajednički je pokrenuta na trećem zasedanju Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Češke Republike, održanom novembra 2009. godine u Pragu. Redovna zasedanja ovog mešovitog međuvladinog tela održavaju se u skladu sa članom 4. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG-Međunarodni ugovori”, broj 10/05). Imajući u vidu obostrano iskazani interes o proširenju ekonomske saradnje dve zemlje na oblast infrastrukturnih projekata, koja nije bila obuhvaćena osnovnim Sporazumom o ekonomskoj saradnji, strane su zaključile Protokol, kojim će značajno biti unapređeno stanje saobraćajne infrastrukture u Republici Srbiji, kao i ukupna bilateralna ekonomska saradnja dve zemlje.

2. Pored stvaranja opštih uslova za ravoj saradnje u oblasti infrastrukturnih projekta, u Protokolu se navodi i prioritetni pilot projekat, a to je rekonstrukcija i modernizacija železničkog Koridora H, na deonici pruge Niš-Dimitrovgrad, što je u skladu sa Strategijom razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, br. 4/08) i doprinosi ispunjenju njenih Opštih ciljeva, odnosno podizanju kvaliteta usluga transportnog sistema, povećanju nivoa bezbednosti i sigurnosti transportnog sistema i smanjenju negativnog uticaja transporta na životnu sredinu, u skladu sa principima održivog razvoja.

3. Protokol predstavlja realizaciju Nacionalnog plana izgradnje putne i železničke infrastrukture Republike Srbije za period od 2008. do 2012. godine, koji je usvojio Nacionalni savet za infrastrukturu i Vlada Srbije.

4. Protokol je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike u svojstvu Strana ugovornica. Protokolom se regulišu sledeća pitanja:

Pored Preambule, koja sadrži zajedničke stavove o potrebi zaključivanja Protokola, u cilju podsticanja odgovarajućih aktivnosti radi unapređenja ekonomske saradnje od interesa za obe zemlje, Protokol čini ukupno trinaest (13) članova.

U članu 1, navodi se da je podsticanje aktivnosti radi unapređenja saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata između subjekata dve zemlje cilj ovog protokola.

Članom 2. predviđeni su oblici za odvijanje te saradnje: obezbeđivanje uslova za pripremu projekata, izvođenje radova, tehnička pomoć, obuka osoblja i drugo.

Član 3. definiše nadležne institucije za staranje o sprovođenju i primeni ovog protokola, i to: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u Republici Srbiji, a Ministarstvo industrije i trgovine u Češkoj Republici.

Članovima 4. i 5. predviđeno je da se realizacija aktivnosti po ovom protokolu odvija na osnovu odgovarajućih pojedinačnih ugovora, programa i projekata, a prema kriterijumima i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlje prijema u pogledu njihove konkuretnosti i kvaliteta (usluge, oprema, cene, rokovi izvršenja i sl).

Članom 6. definisane su nadležnosti u određivanju subjekata za obavljanje delatnosti iz čl. 2. i 9. ovog protokola u svakoj od zemalja strana ugovornica u kojoj se realizuje projekat, kao i njihovi predlagači u okviru MK.

Član 7. predviđa međusobnu administrativnu pomoć za obezbeđivanje ulaska, boravka i odlaska iz odnosne zemlje osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti po osnovu ovog protokola.

Članom 8. precizirano je da se finansiranje projekata sprovodi u skladu sa budžetskim mogućnostima država strana ugovornica.

Član. 9. definiše modernizaciju i rekonstrukciju železničkog Koridora H kao prioritet u saradnji (pilot projekat Niš-Dimitrovgrad), kao i da MK sporazumno može odrediti i druge prioritete. Istim članom predviđa se da će srpska strana formirati Radnu grupu za implementaciju prioritetnog projekta i da će nadležni organi dve zemlje razmotriti pripremljene finansijske olakšice ČEB, prihvatljive za drugu stranu ugovornicu u svojstvu zajmoprimca ili njegovog garanta.

Član 10. navodi da će Strane ugovornice međusobno pružati pomoć i podršku, kako bi se isporuka i nabavka robe, radova i usluga za izgradnju objekata iz čl. 2. i 9. vršila u skladu sa odredbama ovog protokola.

Čl. 11, 12. i 13. regulišu stupanje na snagu, odnosno privremenu primenu Protokola od dana njegovog potpisivanja, postupak eventualnih izmena i dopuna, način rešavanja različitog tumačenja ili sprovođenja, kao i njegovog raskidanja. Do stupanja Protokola na snagu, klauzula privremene primene će omogućiti obavljanje pripremnih radnji u vezi sa izradom pojedinačnih ugovora i podnošenjem dokumentacije ČEB, što bi kao rezultat imalo otpočinjanje radova na pomenutim deonicama železničkog Koridora H tokom 2010. godine.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike, koji je sačinjen u Beogradu 4. maja 2010. godine u originalu na srpskom, češkom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike u originalu na srpskom, češkom i engleskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Protokola i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

P R O T O K O L

IZMEĐUVLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE ČEŠKE REPUBLIKEUZ SPORAZUM O EKONOMSKOJ SARADNjI

IZMEĐUSAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE

IVLADE ČEŠKE REPUBLIKE

Vlada Republike Srbije i Vlada Češke Republike (u daljem tekstu: Straneugovornice).

Priznajući da je Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije iCrne Gore i Vlade Češke Republike, potpisan 20. jula 2005. godine u Pragu, na snaziu odnosima između Republike Srbije i Češke Republike,

U skladu sa članom 2. tačka z) i članom 5. stav 2. Sporazuma o ekonomskoj saradnjiizmeđu Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike,

U želji da promovišu bilateralnu saradnju u svim oblastima relevantnim za obeStrane ugovornice, naročito u oblasti infrastrukture,

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Cilj Protokola js unapređenje saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata između subjekata dve države, zasnovano na principu uzajamne pogodnosti, u skladu sa zakonima koji važe na teritorijama država Strana ugovornica i njihovim obavezama koje proističu iz drugih međunarodnih sporazuma, uključujući one iz članstva u carinskim, ekonomskim i monetarnim unijama, zajedničkog tržišta ili zone slobodne trgovine.

Član 2.Saradnja na osnovu ovog protokola sprovodiće se u sledećim oblicima:

1) Promovisanje razvoja i implementacije infrastrukturnih projekata koje sprovodesubjekti država Strana ugovornica, među kojima su i nabavka i/ili kupovina mašina,opreme i materijala, pružanje usluga neophodnih za izgradnju i održavanjeinfrastrukturnih projekata;

2) Izrada studija i projekata za modernizaciju, proširenje i izgradnju noveinfrastrukture, kao i izgradnja i obnova infrastrukture, u skladu sa dogovoromizmeđu Strana ugovornica;

Tehnička pomoć eksperata, stručnjaka, specijalizovanih za obuku domaćeg osoblja uprimeni planova razvoja i drugih oblasti vezanih za infrastrukturne projekte;

Svaki drugi oblik dogovorene saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata.

Član 3.

O sprovođenju i primeni ovog protokola staraće se, u okviru svojih nadležnosti, uRepublici Srbiji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, a u ČeškojRepublici Ministarstvo industrije i trgovine.

Član 4.

Aktivnosti po osnovu ovog protokola realizovaće se zaključivanjem finansijskih ikomercijalnih ugovora, programa ili projekata, izrađenih od strane nadležnihinstitucija i subjekata dve države, kojima će se precizirati način i plan rada,finansijske specifikacije i druga pitanja dogovorena na osnovu ovog protokola i uskladu sa nacionalnim zakonodavstvom države Strane ugovornice u kojoj se realizujeprojekat.

Član 5.

Programi i projekti i posebni ugovori iz člana 4. ovog protokola ocenjivaće se izaključivati u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države Strane ugovornice ukojoj se realizuje projekat, uzimajući u obzir, između ostalih, njihovu konkurentnostna međunarodnom tržištu, posebno u pogledu cena, plaćanja, uslova izvršenja iisporuka, kao i nivoa kvaliteta i porekla opreme i usluga i/ili drugih kriterijumautvrđenih od strane nadležnih organa u odnosnoj državi.

Član 6.

U skladu sa zakonom koji je na snazi u državi Strane ugovornice u kojoj se realizujeprojekat, subjekte države Strane ugovornice za obavljanje delatnosti iz člana 2. i 9.ovog protokola, u Republici Srbiji određivaće nadležni organi Republike Srbije,na osnovu predloga češkog dela Mešovitog komiteta.

U skladu sa zakonom koji je na snazi u državi Strane ugovornice u kojoj se realizujeprojekat, subjekte države Strane ugovornice za obavljanje delatnosti iz člana 2. i 9. ovog protokola, u Češkoj Republici određivaće nadležni organi Češke Republike, na osnovu predloga srpskog dela Mešovitog komiteta.

Član 7.

Strane ugovornice će jedna drugoj obezbediti, u skladu sa nacionalnimzakonodavstvima svojih država, svu neophodnu pomoć za nesmetan ulazak, boravak ipovratak osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti po osnovu ovog protokola.

Član 8.

Finansiranje projekata, koje će biti predmet posebnih razmatranja i dogovoranadležnih institucija dve države, sprovodiće se u skladu sa budžetskimmogućnostima.

Član 9.

Strane ugovornice se slažu da je prioritet saradnje u ovom trenutku modernizacija irekonstrukcija železničkog Koridora X (Projekat: Niš – Dimitrovgrad). Mešovitikomitet može predložiti i druge prioritete.

Za prioritetni projekat iz stava 1. ovog člana, srpska strana formiraće Radnu grupuza implementaciju projekta, koju će činiti predstavnici nadležnih organa, koji ćeodlučivati o uslovima navedenim u članu 5. ovog protokola.

U cilju finansiranja gore navedenog prioritetnog projekta, nadležni organi državaStrana ugovornica razmotriće pripremljene finansijske olakšice Češke eksportnebanke, prihvatljive za državu Stranu ugovornicu u svojstvu zajmoprimca ili davaocagarancije.

Član 10.

Strane ugovornice će pružiti svu pomoć i podršku da se isporuka i nabavka robe,radova i usluga neophodnih za izgradnju objekata predviđenih u čl. 2. i 9, vrši uskladu sa odredbama ovog protokola.

Član 11.

Ovaj protokol se može izmeniti na osnovu uzajamnog dogovora Strana ugovornica.Izmene i dopune stupiće na snagu u skladu sa procedurama utvrđenim u članu 13. ovogprotokola.

Član 12.

Sve razlike i sporovi, koji mogu proisteći iz tumačenja i/ili u toku sprovođenja ovogprotokola, biće rešeni pregovorima, diplomatskim putem.

Član 13.

Ovaj protokol primenjuje se privremeno od dana potpisivanja i stupa na snagu na danprijema poslednjeg pismenog obaveštenja, kojim Strane ugovornice obaveštavajujedna drugu da su sve unutrašnje procedure, neophodne za njegovo stupanje na snagu,

ispunjene.

Ovaj protokol će ostati na snazi sve dok je Sporazum o ekonomskoj saradnji izmeđuSaveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike na snazi u odnosimaizmeđu Republike Srbije i Češke Republike.

Osim ako Strane ugovornice drugačije ne dogovore, prestanak ovog protokola nećeuticati na sprovođenje programa, projekata i aktivnosti koje su u toku.

Sačinjeno u Beogradu, dana 4. maja 2010. godine, u dva originalnaprimerka, svaki na srpskom, češkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovipodjednako verodostojni. U slučaju odstupanja u tumačenju, merodavan je tekst naengleskom jeziku.

ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJE

ZA VLADUČEŠKE REPUBLIKE

Ostavite komentar