Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA O CENTRALNOJ KANCELARIJI PROJEKTA

TRANS-EVROPSKE ŽELEZNICE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans – evropske železnice, sačinjen u Beogradu11. aprila 2016. godine i u Ženevi 25. aprila 2016. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans – evropske železnice u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija

o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

Imajući u vidu da je Vlada Republika Srbija odlučila da omogući rad Centralne kancelarije Projekta Trans-evropske železnice (u daljem tekstu: TER PCO) u Beogradu,

Imajući u vidu da TER PCO obavlja funkcije propisane Sporazumom o fondacijskoj saradnji Trans-evropske železnice (TER) Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (u daljem tekstu: TER Sporazum), koji je sačinjen u Ženevi, 17. decembra 1992. godine. Zakon o potvrđivanju predmetnog sporazuma objavljen je u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori, br. 1/2010 od 21.5.2010. godine.

Stoga su se Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: RS) i Ujedinjene nacije (u daljem tekstu: UN) koje zastupa Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (u daljem tekstu: UNECE), predstavljajući Trans-evropske železnice, (u daljem tekstu: Strane), saglasile o sledećem:

Član 1.

Svrha Sporazuma

1. Svrha ovog Sporazuma je da obezbedi okvir za aktivnosti TER PCO u Beogradu, u skladu sa ciljevima, preporukama i smernicama navedenim u TER Sporazumu.

2. TER PCO će obavljati glavne aktivnosti TER Upravnog odbora, dok će UNECE kao izvršna agencija davati smernice u skladu sa TER Sporazumom. Vodeći partneri TER PCO ispred Republike Srbije biće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: MGSI) i Ministarstvo spoljnih poslova (u daljem tekstu: MSP), ispred Ujedinjenih nacija, UNECE će predstavljati TER PCO.

3. Za potrebe saradnje između stranih partnera i srpskih organizacija, TER PCO će imati pristup odgovarajućoj infrastrukturi u Republici Srbiji.

Član 2.

Sedište

Za vreme trajanja ovog Ugovora, sedište TER PCO biće locirano u Beogradu.

Član 3.

Obaveze Republike Srbije

1. Republika Srbija se obavezuje da pokrije sledeće troškove neophodne za nesmetan rad TER PCO:

poslovni prostor koji podrazumeva dve (2) kancelarije sa ukupnom površinom od oko 40 m², opremljen odgovarajućim nameštajem (uključujući zavese, tepihe, rasvetu) kao i korišćenje pratećih pomoćnih prostorija;

jedno putničko vozilo za službenu upotrebu;

direktne telefonske linije (1 ISDN linija, 2-3 glavne linije) sa faks linijom i pristupom internetu i odgovarajućom podrškom internet tehnologije;

dva lokalna službenika koja tečno govore engleski jezik (tehničko i administrativno osoblje za pružanje podrške TER PCO, jedan službenik koji je zaposlen u „Infrastruktura Železnice Srbije“ a.d. za potrebe TER PCO (puno radno vreme) i jedan službenik koji je zaposlen u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koji bi bio zadužen za obavljanje konkretnih stručnih aktivnosti vezanih za delovanje TER PCO (u vremenskom periodu od najviše 40 radnih časova mesečno). Ni u kom slučaju se takvo lokalno osoblje neće smatrati članovima osoblja, konsultantima ili izvođačima UN.

2. Nadležni organi Republike Srbije obezbediće neophodne komunalne usluge TER PCO, uključujući i električnu energiju, vodosnabdevanje, odvođenje otpadnih voda, sakupljanje otpada, internet, poštanske i telekomunikacione usluge bez ikakvih ograničenja. U slučaju suspenzije ili prekida pružanja usluga, nadležni organi Republike Srbije će obezbediti jednake uslove za TER PCO kao i za ključne vladine agencije. Takođe, Republika Srbija će preuzeti neophodne mere kako bi osigurala nesmetan rad TER PCO.

Član 4.

Troškovi poslovanja TER PCO

Republika Srbija se obavezuje da o sopstvenom trošku obezbedi sledeće usluge u cilju obavljanja aktivnosti TER PCO:

a) plate i naknade lokalnom osoblju koje obezbeđuje Republika Srbija, uključujući zdravstveno osiguranje i druge beneficije bazirane na standardnim uslovima zapošljavanja u Republici Srbiji;

b) troškove putničkog automobila koji se koristi u službene svrhe na teritoriji Republike Srbije (gorivo, putarine, održavanje, odgovarajuće osiguranje i registraciju).

v) Republika Srbija se obavezuje da na zahtev UNECE omogući informacije o godišnjim troškovima osoblja i pruženim uslugama za funkcionisanje TER PCO.

Član 5.

Obaveze TER PCO koje proizilaze iz budžeta projekta predviđene su u TERSporazumu – Prilog 1

Na osnovu gore pomenute odredbe, TER PCO preuzima sledeće obaveze iz budžeta projekta u skladu sa TER Sporazumom – Prilog 1, deo 2:

a) kancelarijski materijal i tehnička oprema za TER PCO,

b) plaćanje svih naknada za korišćenje telefona, faks linije, interneta i poštanskih usluga,

v) upotreba putničkog automobila koji se koristi u službene svrhe izvan teritorije Republike Srbije (gorivo, putarine po potrebi, osiguranje, naknada štete koja se dogodila izvan teritorije Republike Srbije).

Član 6.

Lokalno osoblje TER PCO

U skladu sa potrebama projekta, Menadžeru TER projekta, koji će upravljati aktivnostima TER RSO, pomagaće lokalno osoblje koje je obezbedila Vlada Republike Srbije koje neće uživati privilegije i imunitete, garantovane Konvencijom Ujedinjenih nacija o privilegijama i imunitetima.

Član 7.

Rešavanje sporova

1. Strane će nastojati da putem pregovora reše sve nesuglasice i sporove koji proizlaze iz primene ili tumačenja ovog Sporazuma.

2. Ukoliko je nemoguće izmiriti nesuglasice i sporove putem pregovora, Strane se slažu da se eventualni problemi upute na arbitražu u skladu sa UNCITRAL pravilima.

Član 8.

Privilegije i imuniteti

1. Konvencija Ujedinjenih nacija o privilegijama i imunitetima, potpisana 13. februara 1946. godine (u daljem tekstu: Konvencija Ujedinjenih Nacija), primeniće se na TER PCO, čije će se prostorije, bez obzira gde se nalaze, smatrati prostorijama UN, ukoliko je za njihovo otvaranje pribavljena prethodna saglasnost nadležnog ministarstva.

2. Zaposleni UN koji su angažovani u okviru projekta TER PCO uživaju privilegije i imunitete koji se dodeljuju osoblju UN na osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija. Odeljak 18. (b), (c), (d), (e), (f) i tačka (g) člana V (Zvaničnici) Konvencije Ujedinjenih, nacija ne primenjuje se na državljane Republike Srbije koji su angažovani od strane UN za TER PCO na teritoriji Republike Srbije.

3. Za potrebe TER projekta, međunarodnom TER PCO osoblju koje je angažovano na osnovu ugovora o posebnim uslugama sa UN dodeljuju se privilegije i imuniteti u Republici Srbiji kao što su navedeni u Odeljcima 18. 19. 20. i 21 člana V (Zvaničnici, koji su postavljeni da služe u Republici Srbiji) i u Odeljcima 22 i 23 člana VI (Stručnjaci u misijama za UN, koji su dodeljeni da rade u Republici Srbiji) Konvencije Ujedinjenih nacija.

4. Bez obzira na član 6, lokalno angažovanom osoblju na projektu, koje je za TER PCO obezbedila Vlada Republike Srbije biće dodeljen imunitet od pravnog postupka u vezi sa izgovorenim ili napisanim rečima i u vezi sa svim radnjama koje oni izvrše obavljanjem službenih radnji na projektu. Tokom obavljanja tih radnji, oni će biti pod nadzorom menadžera TER projekta.

5. Za potrebe Konvencije Ujedinjenih nacija, kada je neophodno da lokalno osoblje na projektu koje je obezbedila Vlada Republike Srbije, putuje na zvaničnu misiju za TER PCO van Republike Srbije, oni će se smatrati stručnjacima u misiji i, kao takvi,

imaće pravo na one privilegije i imunitete koji su definisani Članom VI, stavovi 22 i 23 Konvencije Ujedinjenih nacija.

6. Stručnjaci koje je delegirala Ekonomska komisija Ujedinjenih Nacija za Evropu (UNECE) ili vlade potpisnice TER Sporazuma o učešću u radu TER projekta uživaju privilegije i imunitete tokom svog mandata u delegaciji u Republici Srbiji, uključujući i period njihovog putovanja, sledstveno odredbama člana VI Konvencije Ujedinjenih nacija. Delegirani članovi vlada potpisnica TER Sporazuma koji prisustvuju sastancima u organizaciji TER RSO tokom obavljanja svojih dužnosti, kao i prilikom njihovog putovanja u Republiku Srbiju, odnosno iz Republike Srbije, uživaju privilegije i imunitete predviđene Odeljcima 12. i 13. člana IV Konvencije Ujedinjenih nacija, kao i sve druge koristi predviđene domaćim pravnim propisima.

7. Podrazumeva se da se navedene privilegije i imuniteti odobravaju zvaničnicima u cilju ostvarenja interesa UN, ne radi lične koristi samih pojedinaca. Generalni sekretar ima pravo i obavezu da oduzme imunitet bilo kom funkcioneru u svakom slučaju kada, po njegovom mišljenju, imunitet ometa postizanje pravde, a ne ugrožava interese UN.

Član 9.

Nabavka roba i usluga

1. TER PCO uživa privilegije i imunitete, po Konvenciji Ujedinjenih nacija o privilegijama i imunitetima, na teritoriji Republike Srbije u vezi sa nabavkom proizvoda i usluga koji se koriste u službene svrhe od strane TER PCO u Republici Srbiji.

2. Troškovi nabavke robe i usluga u Republici Srbiji za potrebe TER projekta biće isplaćeni od strane TER PCO u dinarima (RSD).

Član 10.

Završne odredbe

1. Ovaj Sporazum se zaključuje na period od 2 (dve) godine počev od njegovog stupanja na snagu.

2. Ovaj Sporazum može biti produžen pismenom saglasnošću Strana. Republika Srbija će uputiti pismeno obaveštenje o svojoj nameri za produženje ovog Sporazuma, ne manje od 6 (šest) meseci pre datuma njegovog isteka.

3. Ovaj Sporazum može biti raskinut nakon prve godine njegovog važenja i pre njegovog isteka, nakon prijema obaveštenja bilo koje strane. U slučaju raskida pre datuma isteka, prestanak važenja Sporazuma stupa na snagu ne manje od 6 (šest) meseci nakon datuma obaveštenja o raskidu.

4. U slučaju raskida Sporazuma u skladu sa stavom 3. ovog člana, relevantne odredbe ovog Sporazuma će nastaviti da se primenjuju u vremenskom periodu koji je potreban za završetak poslova projekta i za premeštanje ili povratak osoblja stranog porekla.

5. Ovaj Sporazum može biti izmenjen pismenom saglasnošću Strana. Izmene Sporazuma stupaju na snagu na dan koji je prethodno zajednički dogovoren između Strana.

Član 11.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim se ugovorne strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem o okončanju njihovih unutrašnjih postupaka i procedura za njegovo stupanje na snagu. 

Izražavajući saglasnost, dole navedeni punomoćnici su potpisali ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, dana 11. aprila 2016. godine, u dva originalna primerka, na engleskom i srpskom jeziku, s tim da su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju različitog tumačenja, verzija teksta na engleskom jeziku će biti merodavana.

ZA REPUBLIKU SRBIJU _______________________________ Prof. dr Zorana Mihajlovićpotpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Sačinjeno u Ženevi, dana 25. aprila 2016. godine, na engleskom jeziku.

ZA UJEDINJENE NACIJE _______________________________ Kristian Fris Bah Izvršni sekretar Ujedinjenih nacija Ekonomske komisije za Evropu

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar