Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE GVATEMALE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE

DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Beogradu, 10. novembra 2016. godine, u originalu na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKESRBIJE

I VLADE REPUBLIKEGVATEMALE O UKIDANJU VIZA

ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Republike Gvatemale

(u daljem tekstu „ugovorne strane”),

U želji da ojačaju prijateljske veze i saradnju između ove dve države,

Uviđajući potrebu za olakšavanjem putovanja na teritorije država ugovornih strana državljana obe države, nosilaca diplomatskih i službenih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Državljani države svake ugovorne strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, koji nisu akreditovani na teritoriji države druge ugovorne strane, moći će da uđu, prelaze preko, borave i napuste teritoriju države druge ugovorne strane bez pribavljanja vize za period do devedeset (90) dana od datuma ulaska.

Član 2.

Produženje perioda iz člana 1. ovog sporazuma odobravaju nadležni organi države domaćina jednokratno na isti period u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 3.

Državljani država svake ugovorne strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, koji su članovi diplomatsko-konzularnog predstavništva ili zvanični predstavnici međunarodnih organizacija akreditovanih na teritoriji države druge ugovorne strane,

kao i članovi njihovih porodica koji čine deo domaćinstva, a nosioci su važećeg diplomatskog ili službenog pasoša, mogu da uđu, prelaze preko, borave i napuste teritoriju države druge ugovorne strane bez vize za period trajanja njihovog mandata, pod uslovom da su ispunili zahteve akreditacije druge ugovorne strane u roku od trideset (30) dana po dolasku na teritoriju države druge ugovorne strane.

Član 4.

Državljani države svake ugovorne strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša mogu da uđu, prelaze preko, i napuste teritoriju države druge ugovorne strane na svim graničnim prelazima otvorenim za međunarodni putnički saobraćaj.

Član 5.

Državljani države svake ugovorne strane, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša pridržavaće se važećih zakona i propisa tokom boravka na teritoriji države druge ugovorne strane.

Član 6.

Ovim sporazumom se ne uskraćuje pravo nadležnih organa bilo koje ugovorne strane da odbije ulazak ili da skrati boravak državljana države druge ugovorne strane, nosilaca važećih diplomatskih ili službenih pasoša koje smatraju nepoželjnim.

Član 7.

1. Ugovorne strane razmenjuju diplomatskim putem uzorke važećih diplomatskih i službenih pasoša u roku od trideset (30) dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novih diplomatskih ili službenih pasoša ili izmene postojećih, ugovorne strane dostavljaju jedna drugoj uzorke tih pasoša, kao i detaljne informacije o njihovoj primeni, diplomatskim putem, najkasnije trideset (30) dana pre njihove primene.

Član 8.

Iz razloga javne bezbednosti, javnog reda ili zaštite zdravlja, svaka ugovorna strana može suspendovati primenu ovog sporazuma u celini ili delimično. O svakoj takvoj meri kao i njenom povlačenju, druga ugovorna strana biće obaveštena u najkraćem mogućem roku, diplomatskim putem.

Član 9.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neograničeno vreme i stupa na snagu trideset (30) dana od dana prijema druge diplomatske note kojom ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjeni uslovi propisani njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Svaka ugovorna strana može zahtevati, pismenim putem, izmenu ili dopunu ovog sporazuma. Izmene ili dopune sporazuma o kojima su se ugovorne strane saglasile stupaju na snagu na način kako je predviđeno u stavu 1. ovog člana.

3. Svaka ugovorna strana može u bilo kom trenutku otkazati ovaj sporazum diplomatskim putem. Otkazivanje stupa na snagu devedeset (90) dana od dana prijema obaveštenja.

Sačinjeno u Beogradu, dana 10. novembra 2016. godine u dva originalna primerka, na srpskom, španskom i engleskom jeziku pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE GVATEMALE

Ivica Dačić K. R. Morales Moskoso

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije –Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisali su, u Beogradu, 10.novembra 2016. godine, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar inostranih poslova Republike Gvatemale K. R. Morales Moskoso.

Stupanjem na snagu Sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenja sveukupne saradnje dve zemlje.

Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije i Republike Gvatemale, usklađen je sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na sve vrste putnih isprava.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu.

Ostavite komentar