Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Džakarti, 15. septembra 2011. godine, u originalu na srpskom, indonežanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma u originalu na srpskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Indonezije (u daljem tekstu: „Strane”),

uzimajući u obzir prijateljske i kooperativne odnose koji postoje između dve države, njihovih vlada i naroda,

u želji da saradnjom u oblasti odbrane, unaprede i ojačaju bilateralne odnose između dve države,

polazeći od ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija, u želji da doprinesu miru u svetu,

ponašajući se u duhu partnerstva i saradnje i sa željom da se razviju dobri odnosi u oblasti odbrane, radi poboljšanja uzajamnog poštovanja, poverenja i razumevanja,

svesne činjenice da će jačanje saradnje u oblasti odbrane biti korisno za sisteme odbrane obe države, a posebno za njihove oružane snage,

u skladu sa važećim zakonima i propisima dve države,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom memorandumu o razumevanju (u daljem tekstu: „MoR”) imaju sledeće značenje:

„Strana pošiljalac” označava državu koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju države Strane primaoca;

„Strana primalac” označava državu na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane pošiljaoca;

„Osoblje” označava vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 2.

Cilj

(1) Cilj ovog MoR je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju Strana u oblasti odbrane.

(2) Saradnja između Strana zasniva se na principima ravnopravnosti, reciprociteta i zajedničkih interesa, kao i punog poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta obe države.

Član 3.

Odnos MoR sa drugim ugovorima

Ovaj MoR neće uticati na prava i obaveze Strana koje proističu iz međunarodnih ugovora koje su pojedinačno ili zajedno zaključile sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

Član 4.

Nadležni organi

(1) Nadležni organi za sprovođenje ovog MoR su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Indonezije.

(2) Radi realizacije ovog MoR, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne ugovore.

Član 5.

Oblasti saradnje

Strane mogu sarađivati u sledećim oblastima:

1) odbrambene i strategijske politike;

2) logističke podrške i odbrambene industrije;

3) školovanja i obuke, i

4) drugim oblastima od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 6.

Oblici saradnje

Saradnja između Strana može se ostvarivati putem:

1) zvaničnih poseta;

2) konsultacija u oblasti odbrane i strategije;

3) razmene obaveštajnih podataka;

4) razmene iskustava i konsultacija;

5) programa obuke i školovanja;

6) učešća na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

7) kupovine odbrambenih proizvoda, transfera tehnologije, tehničke pomoći u okviru saradnje u oblasti odbrambene industrije, i

8) na druge načine o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 7.

Zajednička komisija

(1) Zajednička komisija će biti formirana u cilju delotvornog ostvarivanja ciljeva ovog MoR.

(2) Sastancima će kopredsedavati visoki zvaničnici iz oblasti odbrane Strana.

(3) Zajednička komisija će:

a) definisati zajedničke ciljeve i pitanja od obostranog interesa;

b) preporučivati aktivnosti i programe saradnje u okviru MoR;

v) koordinirati, pratiti i kontrolisati realizaciju tih aktivnosti i programa saradnje;

g) vršiti pregled i davati ocenu o sprovođenju MoR;

d) podnositi izveštaje ministrima odbrane obe Strane;

đ) rešavati nesporazume i neslaganja u pogledu sprovođenja MoR.

(4) Strane će se zajednički dogovoriti o članovima koji čine sastav Zajedničke komisije.

(5) Zajednička komisija sastajaće se jednom u dve godine ili u slučaju potrebe, a mesto i datum održavanja sastanka biće zajednički dogovoreni.

(6) Kada oceni da je to neophodno za sprovođenje aktivnosti, programa ili drugih konkretnih zadataka u okviru saradnje, Zajednička komisija može uspostaviti potkomisije. Potkomisije će za svoj rad odgovarati Zajedničkoj komisiji.

Član 8.

Razmena podataka

(1) Tokom realizacije MoR, Strane će razmenjivati isključivo podatke za javnu upotrebu.

Razmena i zaštita tajnih podataka biće regulisana posebnim ugovorom.

Član 9.

Troškovi

(1) Strana koja je domaćin sastanka Zajedničke komisije, snosi troškove realizacije sastanka, kao i troškove ugostiteljskih usluga (smeštaj i ishrana). Delegacija svake od Strana snosiće sopstvene putne troškove koji nastanu u vezi sa njihovim prisustvovanjem tim sastancima.

(2) Ostali troškovi do kojih dođe tokom realizacije ovog MoR biće predmet posebnog finansijskog aranžmana koji će Strane međusobno zaključiti.

Član 10.

Zaštita prava intelektualne svojine

Radi realizacije ovog MoR, Strane mogu zaključiti poseban ugovor o zaštiti prava intelektualne svojine.

Član 11.

Opšte odredbe

(1) Tokom aktivnosti koje se, u skladu sa ovim MoR, realizuju na teritoriji države Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca je obavezno da poštuje zakone, propise i procedure Strane primaoca.

(2) Osoblje Strane pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom komandantu, odnosno višem državnom službeniku ili vojnom predstavniku na teritoriji države Strane primaoca.

(3) Za svako počinjeno krivično delo na teritoriji države Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca, biće pod krivičnom jurisdikcijom Strane primaoca.

(4) Svaka od Strana odriče se potraživanja naknade štete u slučaju smrti, povrede ili štete, koje mogu zadesiti osoblje ili imovinu te Strane, a koje proističu iz činjena ili nečinjena prouzrokovanih od strane osoblja druge Strane u toku realizacije ovog MoR.

(5) Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, zahtevi za naknadu štete mogu se potraživati u slučaju ako se to činjenje ili nečinjenje izvrši namerno ili usled grube nepažnje. U tom slučaju, zahtevi za naknadu štete rešavaće se direktnim pregovorima između Strana, bez predavanja trećoj strani na rešavanje.

(6) U slučaju smrti, povrede ili štete koje trećoj strani nanese osoblje Strana u toku vršenja aktivnosti u skladu sa ovim MoR, Strane će se dogovoriti u vezi sa plaćanjem naknade. Ukoliko se dogovor ne postigne, slučaj će biti predat nadležnim sudovima države u kojoj se dogodio incident koji je prouzrokovao štetu.

Član 12.

Medicinska zaštita

Strana primalac pružiće, u slučaju potrebe, bez naknade, hitnu medicinsku i stomatološku zaštitu osoblju Strane pošiljaoca dok boravi na teritoriji države Strane primaoca u cilju realizacije ovog MoR.

Član 13.

Rešavanje sporova

(1) U slučaju bilo kakvog spora u vezi sa tumačenjem i sprovođenjem ovog MoR, predstavnici Strana će, u okviru Zajedničke komisije, pregovarati u cilju rešavanja nesporazuma na prijateljski način.

(2) U slučaju da se spor ne reši na ovom nivou, oba kopredsedavajuća Zajedničke komisije će predmet ustupiti Stranama na rešavanje, zvaničnim putem, ukoliko to bude potrebno.

Član 14.

Izmene i dopune

Strane mogu da izmene i dopune MoR u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usaglašene izmene i dopune stupiće na snagu, u skladu sa članom 16. ovog MoR.

Član 15.

Otkazivanje Memoranduma

(1) Svaka od Strana može da otkaže MoR pisanim obaveštenjem drugoj Strani. MoR će prestati da važi šest meseci nakon prijema takvog pisanog obaveštenja.

(2) U slučaju prestanka važenja MoR, sve aktivnosti započete u periodu njegovog važenja biće realizovane pod istim uslovima pod kojima su i započete.

(3) U slučaju prestanka važenja MoR, ugovori iz člana 4. stav (2) MoR, ostaju i dalje na snazi, osim ako tim ugovorima nije drugačije predviđeno.

Član 16.

Stupanje na snagu i period važenja

(1) Ovaj MoR stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, sprovele postupak koji je neophodan za stupanje na snagu MoR.

(2) Ovaj MoR ostaje na snazi 5 (pet) godina i može biti automatski produžen na period od narednih 5 (pet) godina, osim ako bilo koja od Strana, pisanim putem, ne obavesti drugu Stranu o svojoj nameri da otkaže MoR.

Sačinjeno u Džakarti, 15. septembra 2011. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, indonežanskom i engleskom jeziku. U slučaju razlika u tumačenju MoR, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE INDONEZIJE

______________________________ _________________________________

ministar odbrane ministar odbrane

Dragan Šutanovac Purnomo Jusgiantoro

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Memoranduma

Memorandumom o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o saradnji u oblasti odbrane (u daljem tekstu: Memorandum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Republike Indonezije, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog memoranduma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (odbrambena i strategijska politika, odbrambena industrija, školovanje i obuka, kao i druge oblasti od zajedničkog interesa).

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Memoranduma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar