Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE

O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH

I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Džakarti, 27. aprila 2016. godine, u originalu na srpskom, indonežanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE

O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Indonezije (u daljem tekstu „ugovorne strane”),

Imajući u vidu bilateralne odnose između ugovornih strana,

U želji da ojačaju bilateralne odnose kako bi se olakšalo putovanje državljana dve države, nosilaca diplomatskih i službenih pasoša,

U skladu sa važećim zakonima i propisima dve zemlje,

Postigle su sledeći sporazum:

Član 1.

UKIDANJE VIZA

Državljani Republike Srbije koji su nosioci važećeg diplomatskog i službenog pasoša, nemaju obavezu pribavljanja vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Indonezije za period boravka najviše do 30 (trideset) dana od datuma ulaska.

Državljani Republike Indonezije koji su nosioci važećeg diplomatskog i službenog pasoša, nemaju obavezu pribavljanja vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije za period boravka najviše do 30 (trideset) dana od datuma ulaska.

Član 2.

ROK VAŽENJA PASOŠA

Rok važenja diplomatskih i službenih pasoša državljana ugovornih strana pre datuma ulaska na teritoriju države druge ugovorne strane ne može biti kraći od 6 (šest) meseci.

Član 3.

VIZE ZA ČLANOVE DIPLOMATSKIH MISIJA ILI KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

Državljani država ugovornih strana koji su nosioci važećeg diplomatskog ili službenog pasoša, koji se upućuju na dužnost na teritoriju države druge ugovorne strane u svojstvu članova diplomatsko-konzularnog predstavništva ili predstavnika međunarodnih organizacija, kao i članovi njihovih porodica koji čine deo njihovog domaćinstva, obavezni su da od diplomatsko-konzularnog predstavništva države druge ugovorne strane, pre ulaska, pribave odgovarajuću ulaznu vizu.

Za vreme trajanja svog mandata, lica koja imaju dozvolu boravka i ličnu kartu koju je izdala strana prijema, mogu napustiti i ponovo ući na teritoriju države druge ugovorne strane bez vize, ako su njihova dozvola boravka i lična karta važeći i ako ih pri ulasku, pokažu zajedno sa važećim diplomatskim ili službenim pasošem.

Član 4.

USLOVI ULASKA I IZLASKA

Državljani država ugovornih strana iz čl. 1. i 3. ovog sporazuma mogu da uđu i da napuste teritoriju države druge ugovorne strane na bilo kom graničnom prelazu otvorenom za međunarodni saobraćaj, bez bilo kakvih ograničenja, osim onih koji su propisani u bezbednosnim, migracionim, carinskim i sanitarnim propisima na ulasku, i drugim propisima koji se odnose na nosioce takvih važećih pasoša.

Član 5.

PRAVA NADLEŽNIH ORGANA

Ovim sporazumom se ne izuzimaju državljani države bilo koje ugovorne strane od obaveze da poštuju zakone i propise koji su na snazi u državi druge ugovorne strane prilikom ulaska i boravka na njenoj teritoriji, uključujući, ali ne ograničavajući se na nacionalno zakonodavstvo ugovornih strana koji se odnose na ulazak, tranzit i boravak stranih državljana.

Ovim sporazumom se ne ograničava pravo nadležnih organa dve ugovorne strane da zabrane ulazak ili izlazak ili da skrate boravak nosiocima diplomatskih ili službenih pasoša druge ugovorne strane navedenih u članu 1. i članu 3. ovog sporazuma, bez obrazloženja, ako ta lica imaju status persona non grata ili se smatra da ona mogu da ugroze javni red i mir, zdravlje stanovništva ili nacionalnu bezbednost.

Član 6.

PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE PRIMENE

Svaka ugovorna strana može privremeno da obustavi primenu ovog sporazuma, u celini ili delimično, iz razloga nacionalne bezbednosti, javnog reda i mira ili zdravlja.

Ugovorne strane bez odlaganja obavestiće se pismeno, diplomatskim putem, o obustavi primene ovog sporazuma, kao i o ponovnoj primeni ovog sporazuma.

ČLAN 7.

UZORCI I IZDAVANJE PASOŠA ILI PUTNIH ISPRAVA

Ugovorne strane diplomatskim putem razmeniće uzorke svojih važećih diplomatskih i službenih pasoša najkasnije 30 (trideset) dana pre stupanja na snagu ovog sporazuma.

Ukoliko dođe do uvođenja novih diplomatskih ili službenih pasoša, ili izmene postojećih diplomatskih ili službenih pasoša, ugovorne strane o tim izmenama obavestiće jedna drugu u pisanom obliku, diplomatskim putem, najkasnije 30 (trideset) dana pre njihovog stavljanja u upotrebu.

U slučaju da državljani države bilo koje strane izgube diplomatski ili službeni pasoš, ili dođe do oštećenja njihovog diplomatskog ili službenog pasoša na teritoriji države druge ugovorne strane, oni će odmah o tome obavestiti nadležne organe u državi prijema preko diplomatsko-konzularnog predstavništva zemlje svog porekla. Diplomatsko-konzularno predstavništvo, u skladu sa zakonima i propisima svoje zemlje, izdaće tim licima isprave za povratak u zemlju porekla.

Član 8.

REŠAVANJE SPOROVA

Sve razlike u pogledu tumačenja, ili sporovi koji nastanu u primeni odredbi ovog sporazuma rešavaće se u duhu prijateljstva, diplomatskim putem, konsultacijama ili pregovorima dve ugovorne strane.

Član 9.

IZMENE I DOPUNE

Ovaj sporazumom se može izmeniti ili dopuniti uzajamnom saglasnošću ugovornih strana, i izmene ili dopune predstavljaće sastavni deo ovog sporazuma i stupaju na snagu u skladu sa članom 10.

Član 10.

STUPANJE NA SNAGU, TRAJANJE I RASKID

Ovaj sporazum stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja u kojem ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu, diplomatskim putem, da su okončane sve unutrašnje procedure propisane nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj sporazum u bilo kom trenutku tako što će pismeno, diplomatskim putem, obavestiti drugu ugovornu stranu o svojoj nameri da raskine ovaj sporazum. Sporazum prestaje da važi 60 (šezdeset) dana od datuma prijema takvog obaveštenja.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno ovlašćeni od svojih Vlada, potpisali ovaj sporazum,

Sačinjen u Džakarti, 27. aprila 2016. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, indonežanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE INDONEZIJE

Ministar prosvete, nauke Ministar inostranih poslova

i tehnološkog razvoja Republike Indonezije

Republike Srbije

Srđan Verbić Retno L. P. Marsudi

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije –Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisali su, u Džakarti, 27. aprila 2016. godine, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Srđan Verbić i ministar inostranih poslova Republike Indonezije Retno L. P. Marsudi.

Stupanjem na snagu Sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenja sveukupne saradnje dve zemlje.

Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije i Republike Indonezije, usklađen je sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na sve vrste putnih isprava.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar