Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE IRAKA O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE

DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Beogradu, 19. januara 2017. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka

o ukidanju viza za nosioce

diplomatskih i službenih pasoša

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Irak, (u daljem tekstu: Strane),

U želji da unaprede bilateralne odnose u cilju olakšavanja putovanja građanima dve države, nosiocima diplomatskih i službenih pasoša,

Postigle su sledeći sporazum:

Član 1.

Državljani države dve Strane, nosioci diplomatskih i službenih pasoša oslobađaju se obaveze pribavljanja ulazne, tranzitne, odnosno boravišne vize za teritoriju države druge Strane u periodu do devedeset (90) dana.

Član 2.

Državljani, nosioci diplomatskih i službenih pasoša bilo koje Strane koji su zaposleni u diplomatskoj misiji, konzulatu ili međunarodnim organizacijama koje se nalaze na teritoriji države obe Strane, kao i izdržavana lica koja su članovi njihove porodice i koja su nosioci diplomatskih, odnosno službenih pasoša imaju pravo ulaska i boravka bez vize, ako su nadležni organi obe Strane obavešteni o tome, diplomatskim putem, trideset (30) dana pre njihovog prvog ulaska.

Član 3.

Državljani država obe Strane, koji su nosioci diplomatskih, odnosno službenih pasoša, mogu da uđu i izađu preko svakog zvaničnom graničnog prelaza na teritoriji države druge Strane.

Član 4.

Državljani države obe Strane, koji su nosioci diplomatskih, odnosno službenih pasoša, podležu zakonima i propisima koji se primenjuju u drugoj državi, dok borave u toj državi.

Član 5.

Ovim sporazumom ne ograničava se pravo nadležnih organa bilo koje od Strana da ne dozvole ulazak, tranzit ili boravak bilo kom državljaninu države druge Strane, nosiocu diplomatskog ili službenog pasoša, ukoliko se radi o osobi koju druga Strana smatra nepoželjnom osobom (persona non grata), u vezi sa čim nije potrebno davati obrazloženje.

Član 6.

Dve Strane razmeniće, diplomatskim putem, uzorke svojih diplomatskih i službenih pasoša radi upoznavanja sa podacima koji se tiču njihove obrade u roku od najviše trideset (30) dana od dana stupanja na snagu Sporazuma.

Dve Strane jedna drugu obavestiće u slučaju izdavanja novih ili izmena važećih diplomatskih i službenih pasoša i razmeniće njihove uzorke, diplomatskim putem, u roku od najviše trideset (30) dana od datuma izdavanja.

Član 7.

Sve razlike u tumačenju ili primeni ovog sporazuma rešavaju se diplomatskim putem.

Član 8.

Strane mogu privremeno obustaviti primenu ovog sporazuma, potpuno ili delimično, iz razloga koji se odnose na javni red.

Obustava Sporazuma stupa na snagu u roku od dvadeset četiri (24) sata nakon što druga Strana primi obaveštenje o tome, diplomatskim putem.

Strane se uzajamno obaveštavaju o prestanku važenja obustave u roku od dvadeset četiri (24) sata, diplomatskim putem.

Član 9.

Svaka izmena ili dopuna ovog sporazuma vrši se uz saglasnost Strana i stupa na snagu, u skladu sa članom 11. ovog sporazuma.

Član 10.

Sporazum se zaključuje na period od pet (5) godina i automatski se produžava na periode od pet (5) godina osim ako bilo koja Strana ne obavesti drugu Stranu, pismeno, diplomatskim putem, o svojoj nameri da raskine sporazum šest (6) meseci pre njegovog isteka.

Član 11.

Ovaj sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma poslednjeg obaveštenja kojim se Strane, diplomatskim putem, obaveštavaju o okončanju unutrašnjih zakonskih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

Sačinjeno i potpisano u Beogradu, na dan 19. 1. 2017. godine, što odgovara 21. danu Rabin Al tani 1438 godine, u dva originala na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlika merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Iraka

Ivica Dačić dr Ibrahim Al – Džaafari

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisali su, u Beogradu, 19. januara 2017. godine, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar inostranih poslova Republike Irak dr Ibrahim Al-Džaafari.

Stupanjem na snagu Sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenja sveukupne saradnje dve zemlje.

Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije i Republike Iraka, usklađen je sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na sve vrste putnih isprava.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar