Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 16. decembra 2013. godine, u originalu na srpskom, italijanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE ITALIJE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Italije (u daljem tekstu: „Strane”);

polazeći od ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija;

u želji da doprinesu miru i bezbednosti u svetu;

ponašajući se u duhu partnerstva i saradnje i sa željom da se razviju dobri odnosi u oblasti odbrane, radi poboljšanja uzajamnog poštovanja, poverenja i razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

DEFINICIJE

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

1) „Strana pošiljalac” označava državu koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Strane primaoca;

2) „Strana primalac” označava državu na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane pošiljaoca;

3) „Osoblje” označava vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 2.

PRINCIPI I CILJEVI

1. Saradnja između Strana, zasniva se na principima jednakosti, reciprociteta i zajedničkih interesa i sprovodi se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država Strana i međunarodnim pravom, kao i obavezama italijanske strane koje proizlaze iz njenog članstva u Evropskoj uniji i obavezama Strana koje proizlaze iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama.

2. Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje oblasti i oblika saradnje, opštih principa i procedura za saradnju Strana u oblasti odbrane.

Član 3.

OPŠTA SARADNJA

1. Na osnovu ovog sporazuma, nadležni organi Strana izradiće dugoročne i godišnje planove bilateralne saradnje, u kojima se navode aktivnosti, vreme i mesto održavanja, odgovorne organe, broj učesnika i ostala pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem planova.

2. Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne ugovore.

3. Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su za Vladu Republike Srbije Ministarstvo odbrane Republike Srbije i za Vladu Republike Italije Ministarstvo odbrane Republike Italije.

4. Eventualne konsultacije predstavnika Strana sprovode se naizmenično u Republici Srbiji i Republici Italiji da bi, ako se to preporučuje i na osnovu obostrane saglasnosti sačinile i usaglasile konkretne sporazume radi dopune ovog sporazuma, kao i moguće programe saradnje između Vojske Srbije i Vojske Italije.

Član 4.

OBLASTI SARADNJE

Strane će ostvarivati saradnju u sledećim oblastima:

1) bezbednost i politika odbrane;

2) istraživanje i razvoj naoružanja i vojne opreme;

3) nabavka odbrambenih proizvoda u usluga;

4) logistička podrška;

5) operacije podrške mira i humanitarne operacije;

6) odbrambena industrija, razmena i tranzit naoružanja i vojne opreme;

7) organizacija vojske, struktura, opremanje i rukovođenje Vojskom, administracija i upravljanje ljudskim resursima ;

8) očuvanje životne sredine i kontrola zagađenosti izazvane vojnim aktivnostima;

9) vojno obrazovanje i obuka;

10) vojna policija;

11) vojna medicina;

12) vojna kultura i istorija;

13) vojni sport, i

14) druge oblasti od zajedničkog interesa, o kojima se nadležni organi Strana dogovore.

Član 5.

OBLICI SARADNJE

Saradnja između Strana ostvarivaće se kroz sledeće oblike:

1) susrete ministara odbrane, načelnika generalštabova, njihovih zamenika i drugih ovlašćenih predstavnika;

2) razmenu iskustava između eksperata Strana;

3) razgovore, konsultacije, susrete i učešće na simpozijumima, konferencijama, seminarima i kursevima;

4) organizacija i održavanje obuke i vojnih vežbi;

5) razmena posmatrača na vojnim vežbama;

6) učestvovanje u mirovnim i humanitarnim operacijama;

7) posete vojnim jedinicama;

8) razmenu kulturnih i sportskih aktivnosti, i

9) druge vojne oblasti koje mogu biti od međusobnog interesa za nadležne organe Strana.

Član 6.

SARADNJA U OBLASTI ODBRAMBENIH MATERIJALNIH SREDSTAVA

1. Radi regulisanja aktivnosti koje se odnose na naoružanje i vojnu opremu, u skladu sa nacionalnim propisima Strana, Strane se dogovaraju o mogućoj saradnji u pogledu sledećih kategorija naoružanja:

1) brodovi i srodna oprema za vojne potrebe;

2) vojni avioni i helikopteri i srodna oprema;

3) tenkovi i vozila za vojne potrebe;

4) automatsko vatreno oružje i prateća municija;

5) oružje srednjeg i velikog kalibra i prateća municija;

6) bombe, mine (izuzimajući protivpešadijske mine), raketni projektili, torpeda i prateća oprema za osmatranje;

7) barut, eksplozivi i eksplozivna punjenja za vojne potrebe;

8) elektronski, elektro-optički i fotografski sistemi i slična oprema za vojnu upotrebu;

9) specijalno izrađena oklopna tehnička sredstva;

10) specifična materijalna sredstva za vojnu obuku;

11) mašine i oprema projektovani za izradu, testiranje i kontrolu oružja i municije, i

12) specijalna oprema proizvedena za vojne potrebe.

2. Zajednička nabavka materijalnih sredstava za koje postoji interesovanje jedne od Strana, vrši se u skladu sa ovim sporazumom i sprovodi direktnim poslovanjem među državama ili preko preduzeća koja su Strane za to ovlastile.

3. Strana koja uvozi obavezuje se da nabavljenu opremu ne izvozi trećim stranama bez prethodne pisane saglasnosti Strane koja je izvoznik.

Član 7.

FINANSIJSKA PITANJA

Svaka od Strana odgovorna je za svoje troškove nastale tokom sprovođenja ovog sporazuma, uključujući:

1) putne troškove, troškove ishrane i smeštaja, plate, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesrećnih slučajeva i sve druge dodatke koji pripadaju njihovom osoblju saglasno njihovim propisima;

2) troškove medicinskih i stomatoloških usluga, kao i one nastale usled evakuacije sopstvenog bolesnog, ranjenog ili preminulog osoblja.

Strana primalac, u slučaju potrebe, obezbeđuje besplatnu hitnu zdravstvenu pomoć, osoblju Strane pošiljaoca dok boravi na njenoj teritoriji.

Sve aktivnosti koje se sprovode saglasno ovom sporazumu, zavise od raspoloživosti finansijskih sredstava Strana.

Član 8.

NAKNADA ŠTETE

Naknada za bilo koju štetu koju pripadnici Strane pošiljaoca nanesu imovini Strane primaoca tokom misije/vežbe i drugih oblasti saradnje saglasno ovom sporazumu, nadoknadiće Strana pošiljalac.

Ako su Strane zajednički odgovorne za bilo kakav gubitak ili štetu nanesenu tokom ili u vezi sa aktivnostima u skladu sa ovim sporazumom, uključujući i svaki gubitak ili štetu nanesenu trećoj strani, Strane prema zajedničkom dogovoru nadoknađuju taj gubitak ili štetu.

Član 9.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Strane se obavezuju da sprovedu potrebne postupke u cilju zaštite intelektualne svojine koja nastane iz inicijativa sprovedenih u skladu sa ovim sporazumom, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država Strana i međunarodnim sporazumima u ovoj oblasti koje Strane potpišu.

Član 10.

REŠAVANJE SPOROVA

Svaki spor koji eventualno nastane prilikom tumačenja ili primene ovog sporazuma, rešavaće se isključivo konsultacijama i pregovorima između Strana, diplomatskim putem, bez posredovanja treće strane.

Član 11.

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema drugog od dva obaveštenja kojim Strane jedna drugu zvanično obaveštavaju diplomatskim putem da su, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, sprovele postupak neophodan za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Danom stupanja na snagu ovog sporazuma, prestaje da važi Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Italije, potpisan u Rimu 19. novembra 2003. godine.

Član 12.

IZMENE I DOPUNE

Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen uz uzajamnu pisanu saglasnost Strana.

Izmene i dopune Sporazuma stupaju na snagu saglasno članu 11. stav 1. ovog sporazuma.

Član 13.

PERIOD VAŽENJA I OTKAZIVANJE

Ovaj sporazum zaključuje se na neodređen period i ostaće na snazi sve dok Strane ili jedna od Strana ne odluči da ga otkaže.

Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum u bilo koje vreme, pisanim obaveštenjem drugoj Strani. U tom slučaju, Sporazum prestaje da važi devedeset (90) dana nakon što druga Strana primi obaveštenje, diplomatskim putem.

U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, sve aktivnosti započete u periodu dok je ovaj sporazum na snazi biće realizovane pod istim uslovima pod kojima su i započete, osim ako Strane ne odluče drugačije.

KAO POTVRDU TOGA, dole potpisani, propisno ovlašćeni od strane svojih Vlada, potpisali su ovaj sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, 16. decembar 2013. godine, u po dva istovetna primerka, svaki na srpskom, italijanskom, i engleskom jeziku. U slučaju različitog tumačenja ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE______________________________Nebojša Rodić, ministar odbrane ZA VLADU REPUBLIKE ITALIJE______________________________Mario Mauro, ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti odbrane (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Republike Italije, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (planiranje odbrane, vojnoekonomska i vojnonaučna saradnja, vojno obrazovanje i obuka, mirovne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa).

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

4. Razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u cilju ispunjenja preuzetih međunarodnih obaveza nastalih zaključenjem predmetnog sporazuma i time sprečavanja nastupanja štetnih posledica po interese Republike Srbije.

Ostavite komentar