Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane, potpisan 16. septembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Vlada Republike Srbije i Vlada Države Izrael ( u daljem tekstu: „Strane”),

U želji da prošire i dalje razvijaju prijateljske odnose koji već postoje između dve države,

Nastojeći da olakšaju procedure za putovanje nosilaca nacionalnih putnih isprava dve države,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

1. Svaka Strana oslobađa državljane druge Strane od obaveze pribavljanja vize radi ulaska na teritoriju država Strana u cilju posete ili boravka do devedeset (90) dana od dana ulaska.

2. Državljani svake Strane, nosioci važećih putnih isprava, koji nameravaju da borave na teritoriji države druge Strane duže od devedeset (90) dana, obavezni su da pribave ulaznu vizu.

Član 2.

Svaka Strana zadržava pravo da uskrati ulazak državljanima druge Strane koje smatra nepoželjnim ili da skrati dužinu boravka takvim državljanima.

Član 3.

Državljani svake Strane koji uđu na teritoriju države druge Strane, u skladu sa ovim sporazumom, dužni su, za vreme boravka, da poštuju zakone i propise države u kojoj borave.

Član 4.

1. Strane razmenjuju uzorke svojih važećih putnih isprava diplomatskim putem najkasnije trideset (30) dana pre stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. Kada jedna Strana izda novi obrazac pasoša ili izmeni važeći obrazac pasoša koji su Strane već razmenile, obavestiće o tome drugu Stranu diplomatskim putem trideset (30) dana pre datuma početka važenja novih pasoša ili izmena postojećih. Uz obaveštenje se prilaže obrazac novih ili izmenjenih dokumenata kao i informacija o njihovoj primeni.

Član 5.

1. Ovaj sporazum koji će važiti tokom inicijalnog perioda od godinu dana, stupa na snagu devedesetog (90) dana od datuma prijema druge diplomatske note kojom se Strane obaveštavaju da je ispunjena unutrašnja zakonska procedura neophodna za stupanje na snagu ovog Sporazuma. Ovaj sporazum se automatski produžava na dodatni period od godinu dana.

2. Ovaj sporazum ostaje na snazi sve dok jedna Strana ne obavesti drugu Stranu diplomatskom notom o nameri da ga otkaže, najmanje devedeset (90) dana pre datuma predviđenog za otkazivanje sporazuma.

Sačinjeno u Beogradu dana 16. septembra godine 2009, što odgovara 27 danu Elul 5769, na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan će biti tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Države Izrael

Vuk Jeremić Avigdor Liberman

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u,,Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane propisan je članom 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE

NjIME ŽELE POSTIĆI

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane potpisali su ministri spoljnih poslova dve zemlje – ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Države Izrael Avigdor Liberman, u Beogradu 16. septembra 2009. godine.

Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja vize za državljane strana ugovornica u cilju posete ili boravka do 90 dana od dana ulaska, a stupa na snagu devedesetog (90) dana od datuma prijema druge diplomatske note kojom se strane obaveštavaju da je ispunjena unutrašnja zakonska procedura neophodna za njegovo stupanje na snagu.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od istorijskih veza i ostvarenih odnosa prijateljstva i saradnje između dve zemlje i naroda, kao i od interesa za unapređenjem bilateralnih političkih i ekonomskih odnosa. Stupanjem na snagu Sporazuma, odnosno uvođenjem bezviznog režima za državljane Republike Srbije i Države Izrael, ojačaće se međusobna saradnja u svim oblastima društvenog života.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane koji je sačinjen 16. septembra 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za njihove državljane.

Članom 3. Zakona uređuje se njegovo stupanje na snagu tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom

glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu.

Ostavite komentar