Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANJU

ANEKSA BR. 2

SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI

U OBLASTI INFRASTRUKTURE

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Član 1.

Potvrđuje se Aneks br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sačinjen u Pekingu, 26. avgusta 2013. godine, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine u originalu na srpskom jeziku glasi:

Aneks br. 2

SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI

U OBLASTI INFRASTRUKTURE

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Strane) zaključile su Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, dana 20. avgusta 2009. godine u Pekingu (u daljem tekstu: Sporazum)

Kroz prijateljske konsultacije, Strane su se sporazumele da zaključe Aneks br. 2 kojim se vrše izmene Sporazuma:

Član 1.

U Sporazumu o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, čl. 3, 5. i 6. menjaju se i glase:

Član 3.

Za praćenje i sprovođenje Sporazuma određuju se ministarstvo nadležno za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom Republike Srbije i Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine.

Član 5.

Predlozi i ponude podneti od strane nadležnih državnih organa, institucija i/ili kompanija odgovornih za sprovođenje programa i projekata i posebnih ugovora navedenih u članu 4. Sporazuma, procenjivaće se sa stanovišta konkurentnosti na međunarodnom tržištu, posebno u smislu cena, uslova plaćanja, uslova izvršenja i isporuke, kao i nivoa i kvaliteta opreme i usluga, a o čemu će se zaključivati ugovori.

Nadležna kineska privredna udruženja mogu predlagati kvalifikovane izvođače radova za učešće u projektima navedenim u članu 4. Sporazuma. Listu preporučenih izvođača radova za svaki pojedinačni projekat jedna Strana dostavlja Strani u kojoj se projekat izvodi.

Sporazumi, ugovori, programi i projekti sačinjeni u skladu sa članom 4. Sporazuma na teritoriji Republike Srbije ne podležu obavezi raspisivanja javnog nadmetanja za obavljanje poslova investicionih radova i isporuku roba i usluga, osim ako nije drugačije određeno u komercijalnom ugovoru iz stava 4. ovog člana.

Izbor najpovoljnijeg podizvođača i isporučioca dobara i usluga, sa sedištem u zemlji u kojoj se izvodi infrastrukturni projekat vrši se u skladu sa procedurom utvrđenom u komercijalnom ugovoru o izvođenju projekta.

Član 6.

Strane će pružiti jedna drugoj svu nepohodnu pomoć za obezbeđivanje ulaska, boravka i odlaska iz zemlje osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti u okviru Sporazuma, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Na uvoz i promet dobara i usluga za sprovođenje projekata saobraćajne infrastrukture za izvršenje sporazuma, ugovora, programa i projekata sačinjenih u skladu sa članom 4. Sporazuma, na teritoriji Republike Srbije ne plaća se carina i porez na dodatu vrednosti (PDV) a u vezi sa izvršenjem tih sporazuma, ugovora, programa i projekata od strane izvođača radova. ”

Član 2.

Sve ostale odredbe Sporazuma ostaju nepromenjene.

Član 3.

Ovaj Aneks br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene sve unutrašnje procedure neophodne za stupanje na snagu.

Sačinjeno u Pekingu, dana 26. avgusta 2013. godine, u dva orginalna primerka na srpskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Narodne Republike Kine

Ivan Mrkić Gao Hučeng

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine potpisan je u Pekingu 20. avgusta 2009. godine (u daljem tekstu: Sporazum). Sporazum je stupio na snagu 23. juna 2010. godine.

Na osnovu ovog sporazuma do sada se uspešno sprovode tri kreditna aranžmana posredstvom kineske Export-Import banke kao ovlašćene državne institucije NR Kine, i to: Projekat izgradnje mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, Projekat nabavke skenera za potrebe Uprave carina Republike Srbije i Prva faza paket projekta „Termoelektrana Kostolac-B projekti”.

Aneks br. 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Aneks br. 1) potpisan je u Beogradu 8. maja 2012. godine. Aneks br. 1 se primenjuje na osnovu klauzule o privremenoj primeni od dana njegovog potpisivanja, a na snagu je stupio 26. avgusta 2013. godine.

U međuvremenu, nakon potpisivanja Aneksa br. 1, javila se potreba za dodatnim izmenama Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, kako sa stanovišta nadležnosti za sprovođenje Sporazuma, tako i sa stanovišta realizacije predmeta Sporazuma – ostvarivanja saradnje u oblasti infrastrukture.

Na predlog kineske strane, umesto izmena Aneksa br. 1 Sporazuma, usaglašen je Aneks br. 2.

Aneks br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Aneks br. 2), potpisan je u Pekingu, 26. avgusta 2013. godine. U ime Vlade Republike Srbije Aneks br. 2 je potpisao Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova, a u ima Vlade Narodne Republike Kine, Gao Hučeng, ministar trgovine.

Aneksom br. 2 izvršene su neophodne izmene čl. 3, 5. i 6. Sporazuma.

U skladu sa Zakonom o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 72/12 i 76/13), kojim su obrazovana sadašnja ministarstva i utvrđen njihov delokrug, u članu 3. Sporazuma umesto Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za praćenje i sprovođenje Sporazuma određeno je ministarstvo nadležno za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom Republike Srbije.

Odredbe člana 3. Sporazuma, proizašle iz Aneksa br. 1 o nadležnosti Ministarstva finansija i Grada Beograda za sprovođenje Sporazuma u delu koji se odnosi na izgradnju mosta Zemun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama se brišu, jer bi navođenje pojedinačnog ministarstva po svakom projektu nepotrebno opteretilo tekst Sporazuma, pri čemu po svakom projektu saradnje Vlada obrazuje posebnu radnu grupu za izvršenje projekta.

Aneksom br. 2, u član 5. Sporazuma uneta su tri nova stava, kojima se predviđaju posebna pravila za izbor inostranog izvođača radova i domaćih podizvođača i isporučilaca dobara i usluga.

Navedenim dopunama člana 5. regulisano je i izuzeće od obaveze raspisivanja javnog nadmetanja za obavljanje poslova investicionih radova i isporuku roba i usluga za projekte na teritoriji Republike Srbije, koji se realizuju u okviru Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.

Kroz izmene člana 6. Sporazuma, Aneksom br. 2 obezbeđeno je da se svi projekti saobraćajne infrastrukture realizuju pod istim uslovima, tj. bez plaćanja carine i PDV.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA ZAKONA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, sačinjenog u Pekingu, 26. avgusta 2013. godine, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Predloga zakona sadržan je tekst Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Predloga zakona uređuje stupanje na snagu ovog zakona i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA U IZVRŠAVANJU MEĐUNARODNOG UGOVORA I PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NJEGOVO IZVRŠAVANJE

Izvršavanjem Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju, stoga za njegovo sprovođenje nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je Vlada kao prioritet u 2013. godini utvrdila realizaciju tri velika infrastrukturna projekta u okviru mehanizma saradnje NR Kina – zemlje Centralno-istočne Evrope i o tome obavestila Vladu Narodne Republike Kine. Za projekte deonica na autoputevima E-763 i E-761 i Drugu fazu paket projekta „Termoelektrana Kostolac-B projekti” podnete su kreditne aplikacije za „povlašćene kupce” kod kineske Export-Import banke i predviđeno zaduženje u budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.

Po projektu izgradnje deonice Obrenovac-Ljig autoputa E-763 zaključen je Ugovor o izgradnji i potpisan Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca između Republike Srbije i kineske Export – Import banke. Kako bi se obezbedila što skorija i nesmetana realizacija projekta, neophodno je da prethodno stupi na snagu Aneks br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.

Stupanje na snagu Aneksa br. 2 preduslov je i za zaključivanje Ugovora o realizaciji druge faze paket projekta „Termoelektrana Kostolac-B projekti“, za koji su komercijalni pregovori završeni i usaglašen tekst Ugovora.

Ostavite komentar