Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE KIRGISKE REPUBLIKE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE

DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Beogradu, 2. decembra 2015. godine, u originalu na srpskom, kirgiskom, ruskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Kirgiske Republike

o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Vlada Republike Srbije i Vlada Kirgiske Republike (u daljem tekstu „strane“),

Rukovodeći se zajedničkom željom da dalje razvijaju prijateljske odnose između dve države, i

U želji da pojednostave procedure putovanja između Republike Srbije i Kirgiske Republike za nosioce diplomatskih i službenih pasoša,

Postigle su sledeći dogovor:

Član 1.

Državljani država dveju strana koji su nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša imaju pravo da ulaze, izlaze sa i prelaze preko teritorije države druge strane bez vize na prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj kao i da borave na teritoriji druge strane bez vize, u skladu sa zakonima i propisima strana ugovornica.

Član 2.

Lica pomenuta u članu 1. ovog sporazuma imaju pravo da ulaze, borave, ili prelaze preko teritorije države druge strane bez vize u periodu od najviše devedeset (90) dana od dana ulaska. Period boravka može biti produžen u skladu sa zakonima i propisima države domaćina.

Član 3.

1.Državljani države obe strane koji su nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, i koji su upućeni na službu u svojstvu diplomatskog i konzularnog osoblja u diplomatske misije ili konzularna predstavništva na teritoriji države druge strane, kao i članovi njihovih porodica koji čine deo njihovog domaćinstva, a nosioci su važećih diplomatskih i službenih pasoša, imaju dozvolu da uđu, izađu ili borave na teritoriji države domaćina bez viza u celom periodu trajanja njihove službe.

2.Ambasada države koja vrši akreditaciju unapred obaveštava Ministarstvo spoljnih poslova države domaćina o dolasku lica pomenutih u stavu 1. ovog člana radi preuzimanja dužnosti na teritoriji države domaćina kao i o njihovom konačnom odlasku iz države domaćina.

Član 4.

Lica na koja se ovaj sporazum odnosi će za vreme boravka na teritoriji države druge strane poštovati zakone i propise države domaćina, i ponašaće se u skladu sa važećim pravilima koja regulišu procedure ulaska, izlaska, prelaska preko i boravka stranih državljana, bez prejudiciranja privilegija i izuzeća koje uživaju u skladu sa međunarodnim pravom.

Član 5.

1.Obe strane zadržavaju pravo da uskrate dozvolu ulaska ili boravka na teritoriji svoje države svakom nosiocu diplomatskog ili službenog pasoša koga smatraju nepoželjnim (persona non grata). Druga strana će o takvim uskraćivanjima dozvole ulaska i boravka bez odlaganja biti obaveštena, diplomatskim putem.

2.Obe strane zadržavaju pravo da uvedu privremena ograničenja ili da obustave dejstvo ovog sporazuma, u celini ili delimično, iz razloga javnog reda, bezbednosti ili zdravlja. Druga strana će bez odlaganja biti obaveštena o uvođenju takvih ograničenja ili obustava, odnosno o njihovom ukidanju, diplomatskim kanalima.

Član 6.

1.Strane će diplomatskim kanalima razmeniti uzorke svojih važećih diplomatskih i službenih pasoša, kao i informacije o načinu njihovog korišćenja, u roku od trideset (30) dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

2.Strane će diplomatskim putem obavestiti jedna drugu o svakoj izmeni u pogledu svojih diplomatskih i službenih pasoša najkasnije šezdeset (60) dana pre stupanja na snagu gore navedenih izmena.

Član 7.

Sva neslaganja i svi sporovi koji nastanu u vezi sa primenom i tumačenjem ovog sporazuma, rešavaće se pregovorima i konsultacijama između strana.

Član 8.

Strane mogu da na osnovu zajedničke saglasnosti dopune i izmene ovaj sporazum, pri čemu izmene i dopune formulisane u obliku protokola čine sastavni deo ovog sporazuma i stupaju na snagu u skladu sa članom 9. ovog sporazuma.

Član 9.

1.Strane će jedna drugu pismenim putem obavestiti da su završene sve unutrašnje procedure neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma. Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg obaveštenja.

2.Ovaj sporazum može raskinuti bilo koja od dve strane devedeset (90) dana unapred, tako što će o tome obavestiti drugu stranu pismenim putem, diplomatskim kanalima.

U potvrdu čega su dole potpisani, koje su njihove odnosne vlade za to propisno ovlastile, potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno u dva primerka u Beogradu, dana 2.12.2015. na srpskom, kirgiskom, ruskom, i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju eventualne razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu

Republike Srbije

Za Vladu

Kirgiske Republike

I. Dačić E. Abdyldaev

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije –Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša dve države, potpisali su, u Beogradu, 2. decembra 2015. godine, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar inostranih poslova Kirgiske Republike Erlan Abdyldaev.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenja sveukupne saradnje dve zemlje.

Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije i Kirgiske Republike usklađen je sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na ove vrste putnih isprava.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša dve zemlje, nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar