Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombinovanom transportu robe i logističkim uslugama

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE

O MEĐUNARODNOM KOMBINOVANOM TRANSPORTU ROBE

I LOGISTIČKIM USLUGAMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombinovanom transportu robe i logističkim uslugama, sačinjen 12. oktobra 2009. godine u Budimpešti, u originalu na srpskom i mađarskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombinovanom transportu robe i logističkim uslugama, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske

o međunarodnom kombinovanom transportu robe i logističkim uslugama

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Mađarske (u daljem tekstu: Strane Ugovornice),

svesne da je za robnu razmenu neophodan efikasan međunarodni transport robe,

sagledavši da je zbog zaštite životne sredine, kao i zbog ograničenog kapaciteta putne mreže, potrebno stvoriti moderan sistem transporta železnicom i vodnim putem, a u cilju stvaranja alternativa za drumski transport robe, prihvatljivih kako ekonomski tako i što se tiče zaštite životne sredine i prirode,

uverene da je sistem kombinovanog transporta robe i logistika velika mogućnost za rešavanje problema u međunarodnom transportu robe,

uzevši u obzir međunarodne sporazume o zaštiti životne sredine i prirode, kojima su Strane Ugovornice pristupile, kao i međunarodne propise,

pozivajući se na međunarodne sporazume koji se odnose na kombinovani transport robe, kojima su Strane Ugovornice pristupile,

u cilju uzajamne saradnje na polju međunarodnog kombinovanog transporta robe i logistike, sporazumele su se o sledećem:

Opšte odredbe

Član 1.

(1) Ovaj sporazum se odnosi na logistiku i međunarodni kombinovani transport robe koji se obavlja između Strana Ugovornica, preko teritorije države jedne od Strana Ugovornica ili teritorija država obe Strane Ugovornice, delom železnicom ili vodnim putem, delom drumskim putem, vozilom koje je registrovano na teritoriji države jedne od Strana Ugovornica.

(2) Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze Republike Mađarske na osnovu članstva u Evropskoj uniji. Shodno tome, odredbe ovog sporazuma ne mogu da se navode ili tumače kao odredbe koje mogu da ukinu, menjaju ili na bilo koji drugi način da utiču na obaveze Republike Mađarske koje je prihvatila Ugovorom o pridruživanju, Ugovorom kojim je ustanovljena Evropska zajednica, Ugovorom o Evropskoj uniji, kao i uopšteno uzimajući obaveze koje proističu iz primarnih i sekundarnih prava Evropske unije.

Definicija pojmova

Član 2.

U smislu ovog sporazuma, pojedini pojmovi i definicije imaju sledeće značenje:

(a) Međunarodni kombinovani transport robe označava intermodalni transport robe u kome se početni i završni deo transporta obavlja drumskim putem, deo između početnog i završnog dela međunarodnog transporta obavlja se železnicom ili vodnim putem, a dužina transporta između početnog i završnog dela transporta veća je od dužine drumskog transporta.

(b) Intermodalni transport robe označava transport robe u jednoj istoj tovarnoj jedinici ili drumskom vozilu koje uzastopno koriste dva ili više vida prevoza bez manipulisanja robom pri promeni vida prevoza.

(v) Intermodalna transportna jedinica označava izmenljivi transportni sud ili kontener (dužine najmanje 6,1 m [20 stopa]), kao i poluprikolicu i prikolicu pogodnu za dizanje dizalicom.

(g) Drumsko vozilo označava motorno vozilo koje je konstruisano i koje se koristi za transport robe, registrovano na teritoriji države jedne od Strana Ugovornica, kao i kombinacija koja se sastoji od motornog vozila sa prikolicom ili vučnog vozila sa poluprikolicom, a motorno vozilo ili vučno vozilo registrovano je na teritoriji države jedne od država Strana Ugovornica. Prikolica, odnosno poluprikolica ne mora da bude registrovana u državi iste Strane Ugovornice kao i vučno vozilo.

(d) Kombinovani transport robe sa pratnjom označava transport drumskih vozila železničkim (Ro-La) ili vodnim prevoznim sredstvom (Ro-Ro) pri čemu vozač putuje zajedno sa vozilom.

(đ) Kombinovani transport robe bez pratnje označava transport intermodalnih transportnih jedinica i drumskih vozila železničkim ili vodnim prevoznim sredstvom, bez pratnje vozača.

(e) Transport od/do terminala za intermodalni transport označava drumski transport, odnosno transport intermodalnih transportnih jedinica transportovanih drumskim vozilima i motornim vozilima od graničnog prelaza ili od mesta otpreme do najbližeg terminala za intermodalni transport ili rečne luke na određenom putnom pravcu, odnosno od terminala za intermodalni transport do najbližeg graničnog prelaza ili mesta odredišta robe na određenom putnom pravcu.

(ž) Terminal za intermodalni transport označava mesto pretovara intermodalnih transportnih jedinica i/ili drumskih vozila sa jednog na drugi vid prevoza.

(z) Dozvola za drumski prevoz označava dozvolu za drumski prevoz prema Sporazumu o međunarodnom transportu putnika i robe zaključenom između Strana Ugovornica.

(i) Nagradna dozvola označava dozvolu za drumski prevoz koja je dobijena na osnovu obavljenog kombinovanog transporta robe i koja je oslobođena poreza ili naknade za puteve.

(j) Logistika označava organizovanje i optimizovanje transporta robe koji sadrži skladištenje, proces rukovanja i distribucije u čemu odlučujuću ulogu ima odvijanje i infrastruktura saobraćaja.

Kombinovani transport robe sa pratnjom

Član 3.

(1) Prema ovom sporazumu Strane Ugovornice dogovorile su se da drumski transport, od/do terminala za intermodalni transport za kombinovani transport robe sa pratnjom, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana Ugovornica, bude oslobođen od plaćanja naknade za korišćenje puteva sa srpske strane, odnosno poreza na motorno vozilo sa mađarske strane. U ovom slučaju nije potrebna dozvola za drumski prevoz robe.

(2) Odredbe ovog člana ne odnose se na naknade i takse za prelaz određenih deonica autoputa, tunela, mostova i drugih drumskih objekata, zatim ne odnose se na naknade i takse koje Strane Ugovornice utvrđuju na osnovu nacionalnih propisa za prekoračenje dozvoljenih dimenzija, ukupne mase i/ili osovinskog opterećenja drumskog vozila.

(3) Strane Ugovornice će nastojati da zadržavanje vozova u pograničnim stanicama otpremljenih u sistemu kombinovanog transporta robe sa i bez pratnje vozača, ne prelazi vreme po preporuci (30 minuta) AGTC sporazuma (Evropski sporazum o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećih postrojenja).

Prelaženje državne granice

Član 4.

(1) U slučaju kombinovanog transporta robe sa pratnjom, prevoznika, odnosno njegovo vozilo koje raspolaže dokumentima koja ga ovlašćuju da obavlja kombinovani transport robe, nadležni organi država Strana Ugovornica puštaju na teritoriju države Strane Ugovornice bez dozvole za drumski prevoz robe. Pri izlasku sa teritorije države Strane Ugovornice, korišćenje kombinovanog transporta robe se dokazuje tovarnim listom CIM, CIM-UIRR ili SMGS ili brodskim tovarnim listom ili kartom za ukrcavanje.

(2) Dokumenata kojima se prevoznik ovlašćuje da obavlja kombinovani transport robe, dokumenata za robu, kao i dokumenata propisanih međunarodnim ugovorom, prilikom svakog transporta robe preko teritorije države Strane Ugovornice, moraju se čuvati u vozilu i na zahtev nadležnih organa države Strane Ugovornice, pokazati.

(3) Kontrola drumskih vozila, robe i osoba koje vrše kombinovani transport robe, vrši se prilikom prelaska državne granice, odnosno izlaska sa teritorije Strane Ugovornice, na osnovu nacionalnog zakonodavstva države Strane Ugovornice.

Saradnja u cilju stimulacije kombinovanog transporta robe i logističkih usluga

Član 5.

Strane Ugovornice:

(a) podstiču železničke, brodarske, lučke i kompanije koje se bave kombinovanim transportom u preduzimanju efikasnih i usaglašenih mera u cilju stimulisanja logističkih usluga i kombinovanog transporta robe,

(b) pomažu, prema mogućnostima, investicije u infrastrukturu svojih železnica, terminala za intermodalni transport i luka, u cilju stimulisanja logističkih usluga i kombinovanog transporta robe,

(v) nastoje da se drumski transport robe u što većoj meri odvija u sistemu kombinovanog transporta robe,

(g) nastoje da u skladu sa nacionalinm propisima država, oslobode zabrane saobraćaja u vreme vikenda i praznika za kombinovani transport robe od/do terminala za intermodalni transport,

(d) nastoje preko nadležnih organa svojih država da za transport od/do terminala za intermodalni transport, prema mogućnostima, stvore uslove za prolaz drumskih vozila ukupne mase do 44 tone,

(đ) nastoje da preko nadležnih organa svojih država, na terminalima za intermodalni transport, prema mogućnostima, obezbede odgovarajuće uslove za rad carinskih i drugih organa, za tovarne jedinice predate u sistemu kombinovanog transporta robe,

(e) podstiču osnivanje i saradnju zajedničkih međunarodnih društava za logistiku i kombinovani transport robe,

(ž) uzajamno se obaveštavaju o merama koje doprinose poboljšanju nivoa logističkih usluga i kvaliteta međunarodnog kombinovanog transporta robe,

(z) pomažu tehničku usaglašenost sredstava za kombinovani transport u cilju stimulisanja kombinovanog transporta robe.

Nagradne dozvole

Član 6.

(1) U slučaju korišćenja kombinovanog transporta robe (RO-LA, RO-RO), između Strana Ugovornica ili preko teritorije države jedne od Strana Ugovornica, Strane Ugovornice dogovaraju se o izdavanju nagradnih dozvola.

(2) Vrstu, broj i rok važenja nagradnih dozvola utvrđuje Mešovita komisija za kombinovani transport robe.

(3) Jednom tromesečno nadležni organi država Strana Ugovornica razmenjuju kontingente nagradnih dozvola.

(4) Na osnovu nacionalnih propisa država Strana Ugovornica, prevoz uz nagradnu dozvolu na teritoriji Strana Ugovornica oslobađen je obaveze plaćanja naknade za korišćenje puteva sa srpske strane, odnosno poreza na motorno vozilo sa mađarske strane.

Mešovita komisija

Član 7.

(1) Sva pitanja u vezi sprovođenja i primene ovog sporazuma rešavaće Mešovita komisija za kombinovani transport robe (u daljem tekstu: „Mešovita komisija”), koju obrazuju nadležni organi država Strana Ugovornica. Nadležni organi država Strana Ugovornica imenuju svoje predstavnike u Mešovitu komisiju, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog sporazuma. U radu Mešovite komisije mogu učestvovati i drugi eksperti koje pozove Mešovita komisija.

(2) Ukoliko Mešovita komisija nije u mogućnosti da reši određena pitanja u vezi tumačenja, odnosno primene ovog sporazuma, Strane Ugovornice takva sporna pitanja rešavaće diplomatskim putem.

(3) Sednice Mešovite komisije održavaće se jedanput godišnje, naizmenično na teritoriji države jedne ili druge Strane Ugovornice.

Prekršaji

Član 8.

(1) Prevoznik ili njegovo osoblje države jedne Strane Ugovornice koje putuje, dužno je da se pridržava nacionalnih propisa druge države Strane Ugovornice.

(2) U svim slučajevima koji nisu regulisani ovim sporazumom ili odredbama međunarodnih sporazuma kojima su Strane Ugovornice pristupile, primenjivaće se nacionalni propisi Strana Ugovornica.

(3) Ako neki prevoznik ili njegovo osoblje, prekrši odredbe ovog sporazuma, nadležni organi države Strane Ugovornice u kojoj je prevoznik registrovan, mogu da donesu sledeće mere:

( Pozivanje dotičnog prevoznika da se pridržava važećih propisa;

( Prestanak izdavanja nagradnih dozvola tom prevozniku ili povlačenje već izdatih nagradnih dozvola, za onaj period za koji ga je nadležni organ države druge Strane Ugovornice isključio iz saobraćaja.

(4) Nadležni organi države Strane Ugovornice međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama.

Zaštita podataka

Član 9.

Strane Ugovornice se obavezuju da će sve podatke i informacije u vezi sa primenom odredaba ovog sporazuma, osim zvanično objavljenih statističkih podataka i iskaza, štititi u odnosu na treće lice, u skladu sa svojim nacionalnim propisima.

Vanredno stanje

Član 10.

Ukoliko se u slučaju nepredvidivih događaja, više sile ili zbog smetnje u odvijanju saobraćaja, tehničkog kvara ili druge smetnje, kombinovani transport robe obustavi za period duži od dvanaest časova, Strane Ugovornice se obavezuju da zajednički preduzimaju hitne mere u cilju obezbeđenja nesmetanog odvijanja međunarodnog kombinovanog transporta robe.

Stupanje na snagu

Član 11.

Strane Ugovornice obaveštavaju jedna drugu da je izvršena ratifikacija ovog sporazuma u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom razmenom diplomatskih nota. Sporazum stupa na snagu 30 dana od datuma prijema poslednje diplomatske note.

Važenje sporazuma

Član 12.

(1) Ovaj sporazum Strane Ugovornice zaključuju na neodređeno vreme, s tim što ga svaka Strana Ugovornica može raskinuti pismenim putem.

(2) Izmena i dopuna ovog sporazuma moguća je na osnovu dogovora između Strana Ugovornica. Modifkovani sporazum stupa na snagu na način kao što je predviđeno za stupanje na snagu ovog sporazuma.

(3) Važenje ovog sporazuma prestaje posle isteka roka od šest meseci od dana prijema diplomatske note kojom se druga Strana Ugovornica obaveštava o raskidu sporazuma.

Sačinjeno u Budimpešti, dana 12. oktobra 2009. godine, u dva originalna primerka od kojih svaki na srpskom i mađarskom jeziku, pri čemu su oba teksta autentična.

ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJEMilutin Mrkonjić ZA VLADUREPUBLIKE MAĐARSKEPetar Honig

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

IIRAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razvoj međusobnih odnosa Republike Srbije i Republike Mađarske u oblasti transporta započet je zaključivanjem međudržavnih sporazuma iz pojedinih vidova saobraćaja. Poboljšanjem saradnje na tom području stvorene su pretpostavke za njen nastavak i potrebu proširenja i na kombinovani transport.

Analizirajući privrednu saradnju između Republike Srbije i Republike Mađarske poslednjih godina, uočen je stalni rast u količini uvezene i izvezene robe u/iz Republike Srbije u Republiku Mađarsku.

Na temelju Evropskog sporazuma o glavnim međunarodnim linijama kombinovanog transporta i pratećim postrojenjima (AGTC), koji su ratifikovale i Republika Srbija (2005. godine) i Republika Mađarska, omogućena su određena prava realizacije planova razvoja kombinovanog transporta, kao i obaveze koje se odnose na preusmeravanje drumskog na železnički i rečni transport. Sporazumom o međunarodnom kombinovanom transportu dve države konkretizuju se odredbe AGTC na bilateralnoj osnovi kao preduslov razvoja transporta dveju država, koji bi u perspektivi zadovoljio potrebe kroz kvalitetniju i sadržajniju međudržavnu robnu razmenu.

Ovim sporazumom, imajući u vidu da Republiku Srbiju i Republiku Mađarsku povezuju dva Pan Evropska koridora, odnosno drumsko-železnički Koridor X i Koridor VII (Dunav), strane ugovornice:

koordinisano pomažu investicije u infrastrukturu svojih železnica, terminala za intermodalni transport i luka, u cilju stimulisanja logističkih usluga i kombinovanog transporta robe,

stvaraju alternative za drumski transport robe preko moderanog sistema transporta železnicom i vodnim putem i očuvanje životne sredine.

omogućavaju da drumski transport, od/do terminala za intermodalni transport bude oslobođen od plaćanja naknade za korišćenje puteva sa srpske strane, odnosno poreza na motorno vozilo sa mađarske strane.

nastoje da zadržavanje vozova u pograničnim stanicama otpremljenih u sistemu kombinovanog transporta, ne prelazi vreme od 30 minuta.

u slučaju korišćenja kombinovanog transporta robe (Ro-La, Ro-Ro), izdaju „nagradne dozvole“.

Potrebno je istaći da naši drumski prevoznici već koriste kombinovani transport (Ro-La) preko teritorije Mađarske, tj. prosečno godišnje obavi se oko 3500 Ro-La transporta na relaciji Segedin (Mađarska)-Vels (Austrija). Nakon potpisivanja ovog sporazuma realizovaćemo dobijanje veoma značajnih „nagradnih dozvola“ za naše drumske prevoznike, jer su postojeće mađarske tranzitne dozvole na režimu kritičnih dozvola.

Kao posebni razlozi za potpisivanje Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu robe i logističkim uslugama mogu se navesti namere za produbljivanje saradnje između Republike Srbije i Republike Mađarske u oblasti transporta, kao i zajednički napori za preduzimanje mera za razvoj kombinovanog transporta i logističkih usluga u celini.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombinovanom transportu i logističkim uslugama, potpisan 12. oktobra 2009. godine u Budimpešti, u originalu na srpskom i mađarskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombinovanom transportu i logističkim uslugama, potpisan 12. oktobra 2009. godine u Budimpešti, u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje ovog sporazuma neće zahtevati dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar