Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SPECIJALNE ADMINISTRATIVNE REGIJE MAKAO NARODNE REPUBLIKE KINE

O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza, koji je sačinjen 28. februara 2012. godine u Specijalnoj Administrativnoj Regiji Makao, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE SPECIJALNE ADMINISTRATIVNE

REGIJE MAKAO

NARODNE REPUBLIKE KINE

O

MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine, koju je Centralna Narodna Vlada Narodne Republike Kine propisno ovlastila da zaključi ovaj sporazum,

(u daljem tekstu: Ugovorne strane);

U želji da razvijaju prijateljske odnose i omoguće razmenu osoblja između dve Ugovorne strane;

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

1. Državljani Republike Srbije, nosioci važećeg pasoša, diplomatskog ili službenog pasoša mogu više puta da ulaze na teritoriju Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine i borave na toj teritoriji do devedeset (90) dana u periodu od sto osamdeset (180) dana, od datuma prvog ulaska, bez obaveze pribavljanja vize.

2. Stanovnici Specijalne Administrativne Regije Makao – nosioci važećeg pasoša Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine, mogu više puta da ulaze na teritoriju Republike Srbije i borave na njoj do devedeset (90) dana u periodu od sto osamdeset (180) dana, od datuma prvog ulaska, bez obaveze pribavljanja vize.

Član 2.

Izuzimanje od obaveze pribavljanja vize ne garantuje pravo na rad. Lica navedena u članu 1. ovog sporazuma, koja uđu na teritoriju druge Ugovorne strane s namerom da borave duže od devedeset (90) dana u periodu od sto osamdeset (180) dana, od datuma prvog ulaska ili da rade, odnosno da se bave svojom profesijom ili da studiraju, treba prethodno da pribave dozvolu.

Član 3.

Lica iz člana 1. ovog sporazuma mogu da ulaze na teritoriju i napuštaju teritoriju druge Ugovorne strane preko bilo kog graničnog prelaza otvorenog za međunarodni putnički saobraćaj pod uslovom da ispunjavaju uslove koji se važećim zakonima i propisima druge Ugovorne strane propisuju za ulazak, kretanje i boravak stranaca.

Član 4.

Lica iz člana 1. ovog sporazuma dužna su da poštuju zakone i propise koji su na snazi u drugoj Ugovornoj strani dok borave na njenoj teritoriji.

Član 5.

1. Svaka Ugovorna strana zadržava pravo da licima iz člana 1. ovog sporazuma uskrati ulazak ili prekine boravak na svojoj teritoriji iz razloga bezbednosti, javnog zdravlja ili javnog reda.

2. Svaka Ugovorna strana će ponovo primiti lica iz člana 1. ovog sporazuma na svoju teritoriju bez posebne procedure.

Član 6.

1. Ugovorne strane će razmeniti uzorke svojih važećih putnih isprava navedenih u članu 1. ovog sporazuma najkasnije trideset (30) dana pre dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. Ukoliko bilo koja Ugovorna strana izmeni svoje putne isprave navedene u članu 1. ovog sporazuma ili uvede nove putne isprave nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, dostaviće drugoj Ugovornoj strani uzorke tih isprava najkasnije trideset (30) dana pre njihovog uvođenja.

Član 7.

1. Svaka Ugovorna strana može iz razloga bezbednosti ili javnog reda da privremeno obustavi, u celini ili delimično, primenu ovog sporazuma, osim stava 2. člana 5.

2. Svaka Ugovorna strana odmah obaveštava drugu Ugovornu stranu pismenim putem o obustavi primene Sporazuma. Obaveštenje o kasnijem nastavljanju primene Sporazuma se daje u pisanoj formi. Obustava i nastavljanje primene Sporazuma stupaju na snagu trideset (30) dana pošto druga Ugovorna strana primi obaveštenje o tome.

Član 8.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka Ugovorna strana može da ga raskine u bilo koje vreme tako što će, pismenim putem, obavestiti drugu Ugovornu stranu trideset (30) dana unapred.

Član 9.

Ovaj sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja, kojim se druga Ugovorna strana obaveštava da su ispunjeni neophodni uslovi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Sačinjeno u Specijalnoj Administrativnoj Regiji Makao, dana 28. februara 2012. godine u dva originala, svaki na srpskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU SPECIJALNE

REPUBLIKE SRBIJE ADMINISTRATIVNE

REGIJE MAKAO NARODNE REPUBLIKE KINE

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize za državljane dve zemlje smatra se značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Narodna Republika Kina je prioritetan politički i najveći ekonomski partner Republike Srbije u Aziji, što je potvrđeno Izjavom o uspostavljanju strategijskog partnerstva Republike Srbije i Narodne Republike Kine 20. avgusta 2009. godine. U političkim odnosima nema otvorenih pitanja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza je na obe strane okarakterisan kao rezultata uzajamnog poštovanja i poverenja dve strane i sveukupno odličnih bilateralnih odnosa. Očekuje se da će Sporazum doprineti povećanoj ekonomskoj saradnji između Republike Srbije i Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine kao i snažnijoj turističkoj razmeni.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne Administrativne Regije Makao Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza nije potrebno obezbeđivanje dodatnih sredstava u budžetu.

Ostavite komentar