Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE RUSKE FEDERACIJE O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji, koji je potpisan u Beogradu, 16. oktobra 2014. godine, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: Strane),

Rukovodeći se opštepriznatim načelima i normama međunarodnog prava, kao i uzajamnom težnjom za razvojem i jačanjem prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Ruske Federacije,

Izražavajući spremnost za saradnju u vojno-tehničkoj oblasti, zasnovanu na uzajamnom poštovanju, poverenju i uvažavanju interesa svake Strane,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane razvijaju vojno-tehničku saradnju u sledećim oblastima:

– isporuke naoružanja i vojne tehnike, druge robe vojne namene za potrebe odbrane i bezbednosti država Strana;

– obezbeđenja eksploatacije, remonta i modernizacije robe vojne namene;

– isporuke rezervnih delova, agregata, sklopova, uređaja, specijalne, nastavne i pomoćne imovine, kompletnih delova za robu vojne namene;

– pružanja usluga u oblasti vojno-tehničke saradnje;

– razvoja odnosa saradnje tokom postupka projektovanja i proizvodnje robe vojne namene;

– razmene stručnjaka radi pružanja tehničke pomoći prilikom realizacije zajedničkih programa u oblasti vojno-tehničke saradnje;

– obuke kadrova u odgovarajućim obrazovnim ustanovama u skladu s potrebama i mogućnostima Strana;

– konsultativne pomoći u borbenoj primeni naoružanja i vojne tehnike, kao i po drugim pitanjima vojno-tehničke saradnje;

– drugim oblastima vojno-tehničke saradnje o kojima se postigne sporazum između Strana.

Član 2.

Ovlašćeni organi Strana za realizaciju ovog sporazuma su:

-sa srpske strane – Ministarstvo odbrane Republike Srbije;

-sa ruske strane – Federalna služba za vojno-tehničku saradnju.

Strane bez odlaganja u pisanom obliku, diplomatskim putem, se uzajamno informišu o promenama svojih ovlašćenih organa.

Ovlašćene organizacije Strana su organizacije koje su, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, stekle pravo na obavljanje spoljnotrgovinske delatnosti u pogledu robe vojne namene.

Član 3.

U cilju realizacije ovog sporazuma, Strane i/ili ovlašćeni organi mogu po potrebi zaključiti posebne sporazume, a ovlašćene organizacije država Strana posebne ugovore u odnosu na konkretna pitanja saradnje, prema oblastima predviđenim članom 1. ovog sporazuma.

Specifikacija i obim isporuke robe vojne namene uključujući pružanje usluga, uslove i oblike obračuna, koji su u skladu sa međunarodnom praksom, određuju se u navedenim sporazumima, ugovorima i drugim dokumentima koji se zaključuju na osnovu ovog sporazuma.

Saradnja Strana na osnovu ovog sporazuma razvija se u skladu sa zakonodavstvom država Strana.

Član 4.

U cilju realizacije ovog sporazuma i posebnih dogovora u oblasti vojno-tehničke saradnje, Strane će formirati međuvladinu komisiju za vojno-tehničku saradnju, koja će biti sastavljena od predstavnika srpskog i ruskog dela, čiji sastav određuju Strane.

Način rada međuvladine komisije za vojno-tehničku saradnju određuju predsednici njenih nacionalnih delova.

Član 5.

Svaka od Strana koristi robu vojne namene koju je dobila ili nabavila saglasno ovom sporazumu, samo u svrhe koje su označene prilikom dobijanja ili nabavke. Nije dozvoljen reeksport ili predaja takve robe trećoj strani bez prethodne pisane saglasnosti Strane koja je tu robu isporučila.

Informacije koje je jedna od Strana dobila tokom saradnje saglasno ovom sporazumu, ne mogu da se koriste na štetu druge Strane.

Član 6.

U slučaju izvođenja zajedničkih radova, Strane samostalno ili zajedno određuju tajnost podataka koji se predaju u skladu sa ovim sporazumom ili su rezultat njegove realizacije. Na nosioce takvih podataka stavlja se oznaka:

– U Republici Srbiji – Nacionalna oznaka tajnosti;

– U Ruskoj Federaciji – „Za službenu upotrebu”.

O samom činu predaje tajnih podataka, Strane sastavljaju dokument.

Strana koja je tokom realizacije ovog sporazuma dobila podatak od Strane koja je odredila potrebu da se čuva njegova tajnost, obezbeđuje njegovu zaštitu i koristi ga u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom. Ovaj podatak ne može da bude otkriven ili prenet trećoj strani (državi) bez prethodne pisane saglasnosti Strane koja je prenela taj podatak.

Način razmene, uslovi i mere zaštite podataka koji predstavljaju državnu tajnu Strana, tokom realizacije i po prestanku važenja ovog sporazuma, uređuje se posebnim sporazumom između Strana.

Pristup predstavnika Strana vojnim objektima i vojnoindustrijskim objektima država Strana, vrši se na način određen nacionalnim zakonodavstvom države Strane prijema.

Član 7.

Strane su saglasne da roba vojne namene, koja se stiče, koristi ili predaje tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje, može da predstavlja i/ili sadrži intelektualnu svojinu, prava na koju pripadaju državama Strana i/ili učesnicima ugovora.

Strane obezbeđuju zaštitu prethodne intelektualne svojine i/ili intelektualne svojine koja je stečena tokom realizacije ovog sporazuma, i preduzimaju mere sprečavanja i/ili suzbijanja korišćenja te intelektualne svojine, koje nije predviđeno ugovorima, u skladu sa zakonodavstvom država Strana i međunarodnim ugovorima, čije su učesnice Republika Srbija i Ruska Federacija.

Način korišćenja, pravne zaštite i čuvanja prethodne intelektualne svojine i/ili intelektualne svojine stečene tokom realizacije ovog sporazuma, kao i raspodela prava Strana na stečenu intelektualnu svojinu, predmet su posebnog sporazuma između Strana.

Član 8.

Strana koja isporučuje (predaje) robu vojne namene u skladu sa ovim sporazumom, ima pravo da obavlja kontrolu namenskog korišćenja pojedinih vrsta takve robe koju je ona isporučila (prenela) na osnovu ovog sporazuma.

Način obavljanja takve kontrole je predmet posebnog sporazuma između Strana.

Član 9.

Sporna pitanja koja nastanu između Strana u tumačenju i primeni ovog sporazuma i posebnih dogovora u oblasti vojno-tehničke saradnje, rešavaju se putem konsultacija i pregovora između ovlašćenih organa Strana.

Član 10.

Ovaj sporazum može biti izmenjen uz uzajamnu saglasnost Strana, u pisanoj formi.

Izmene Sporazuma stupaju na snagu u skladu sa članom 12. ovog sporazuma.

Član 11.

Danom stupanja na snagu ovog sporazuma, prestaje da važi Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji, koji je potpisan u Moskvi, 3. decembra 1997. godine.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, kojim se Strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem, o tome da su ispunile unutrašnju proceduru neophodnu za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum se zaključuje na pet (5) godina i automatski se produžava na naredne periode od pet (5) godina, osim ukoliko jedna od Strana ne obavesti u pisanom obliku drugu Stranu najkasnije šest meseci pre isteka početnog ili bilo kog drugog perioda važenja ovog sporazuma, o nameri da raskine ovaj sporazum.

Prestanak važenja ovog sporazuma ne utiče na izvršavanje obaveza iz sporazuma i ugovora, koji su zaključeni u skladu s ovim sporazumom tokom perioda njegovog važenja, osim u slučaju ako su se Strane dogovorile na drugi način.

U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, obaveze predviđene članovima 5-8 ovog sporazuma ostaju na snazi.

Sačinjeno u Beogradu, 16. oktobra 2014. godine, u po dva originalna primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku pravnu snagu.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Ruske Federacije

______________________________ ______________________________

Bratislav Gašić Aleksandar Vasiljevič Fomin

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o vojno-tehničkoj saradnji (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati vojno-tehnička saradnja između vlada Republike Srbije i Ruske Federacije, odnosno njihovih ovlašćenih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju Strana i njihovih ovlašćenih organa u oblasti isporuke naoružanja i vojne tehnike, remonta i modernizacije robe vojne namene, razvoja saradnje tokom projektovanja i proizvodnje robe vojne namene, razmene stručnjaka i obuke kadrova kao i drugim oblastima vojno-tehničke saradnje o kojima se Strane dogovore.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar