Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU

SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Bratislavi, 5. decembra 2016. godine, u originalu na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Slovačke Republike (u daljem tekstu: „Strane”),

poštujući principe Povelje Ujedinjenih nacija,

prepoznajući značaj stabilnih i demokratskih zemalja za unapređenje poverenja, stabilnosti i bezbednosti u Evropi,

uvažavajući duh partnerstva i saradnje, a u želji da razvijaju dobre odnose u oblasti odbrane na osnovu uzajamnog poštovanja, poverenja i razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Svrha ovog sporazuma je uspostavljanje i produbljivanje saradnje između Strana u oblasti odbrane, kao i uspostavljanje principa na osnovu kojih će se ostvarivati ta saradnja.

Član 2.

1) Odredbe ovog sporazuma sprovode se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država Strana, kao i u skladu sa međunarodnim pravom po principima jednakosti, reciprociteta i uzajamne koristi.

2) Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Slovačke Republike.

Član 3.

1) Strane ostvaruju saradnju u oblasti:

planiranja odbrane i upravljanja odbranom zemlje u mirnodopskim uslovima i u vanrednom i ratnom stanju;

razvoja oružanih snaga država Strana i sistema mobilizacije u mirnodopskim uslovima;

naoružanja oružanih snaga država Strana;

istraživanja i razvoja vojne opreme u domenu odbrane;

saradnje između odbrambenih industrija u okviru nadležnosti Strana;

đ) organizacije i obuke u vezi sa učešćem vojnih jedinica u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija;

razmene informacija u oblasti bezbednosti letenja;

vojnog školovanja i obuke profesionalnih vojnika;

logistike;

zaštite životne sredine i razmene iskustava iz učešća pripadnika oružanih snaga država Strana u otklanjanju posledica katastrofa, u ekološkim i industrijskim nesrećama i katastrofama;

j) učešća vojnih posmatrača na vojnim vežbama;

vojne geografije;

normativnog uređenja oružanih snaga država Strana;

lj) vojnomedicinske službe;

borbe protiv terorizma;

drugih pitanja o kojima se Strane dogovore.

2) Nadležni organi Strana mogu urediti pojedine oblasti saradnje predviđene stavom 1) ovog člana zaključivanjem posebnih ugovora.

Saradnja Strana ostvaruje se kroz sledeće oblike:

susrete ministara odbrane i načelnika generalštabova oružanih snaga i drugih ovlašćenih predstavnika;

uzajamne posete delegacija oružanih snaga država Strana;

posete i razmenu iskustava eksperata Strana;

organizaciju i održavanje obuke i vojnih vežbi;

međusobnu razmenu informacija i iskustava;

đ) sastanke, učešće na kursevima i konferencijama, kao i

na druge načine o kojima Strane postignu dogovor.

1) Tokom realizacije ovog sporazuma, Strane razmenjuju isključivo podatke za javnu upotrebu.

2) Razmena i zaštita tajnih podataka, urediće se posebnim sporazumom.

3) Strane neće ustupati informacije i materijale dostavljene na osnovu ovog sporazuma trećoj strani bez prethodne pisane saglasnosti Strane koja je dostavila te informacije i materijale.

Član 6.

Pojedinačne aktivnosti saradnje preciziraju se godišnjim planovima saradnje koje izrađuju nadležni organi Strana najkasnije do 15. novembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.

Član 7.

1) Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

„Strana pošiljalac” je strana koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju države Strane primaoca;

„Strana primalac” je strana na teritoriji čije države se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane pošiljaoca;

„Osoblje” je vojno osoblje i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

2) Strana pošiljalac u toku boravka svoje delegacije na teritoriji države Strane primaoca o sopstvenom trošku obezbeđuje:

prevoz do unapred utvrđenog mesta na kojem članovi delegacije ulaze na teritoriju Strane primaoca i nazad, osim ako nije drugačije dogovoreno;

dnevnice za period boravka;

troškove zdravstvenog osiguranja u inostranstvu;

dokumente koje zahtevaju nadležne službe Strane primaoca u vezi sa ulaskom na njenu teritoriju, boravkom i napuštanjem te teritorije.

3) Strana primalac u toku boravka članova delegacije Strane pošiljaoca na teritoriji države Strane primaoca o sopstvenom trošku obezbeđuje:

prevoz od unapred utvrđenog mesta na kojem članovi delegacije Strane pošiljaoca ulaze na teritoriju države Strane primaoca;

ishranu;

smeštaj;

kulturni program.

4) Strana primalac za članove delegacije Strane pošiljaoca, tokom njihovog boravka na teritoriji države Strane primaoca, obezbeđuje hitnu medicinsku pomoć pod istim uslovima koji važe za državljane Strane primaoca.

5) Strana pošiljalac snosi sve troškove u vezi sa smrću člana svoje delegacije na teritoriji države Strane primaoca uključujući i troškove prevoza posmrtnih ostataka do teritorije Strane pošiljaoca.

Član 8.

Svaki spor koji eventualno nastane prilikom tumačenja ili primene ovog sporazuma, rešava se isključivo konsultacijama i pregovorima između Strana, bez posredovanja treće strane.

Član 9.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema drugog pisanog obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem, da su sprovele postupke neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Član 10.

1) Ovaj sporazum zaključuje se na period od pet godina i automatski se produžava za svaki naredni petogodišnji period, osim ukoliko jedna Strana ne obavesti drugu Stranu, pisanim putem, o nameri da ga jednostrano otkaže najmanje

šest meseci pre isteka njegovog roka važenja. U tom slučaju, ovaj sporazum prestaje da važi šest meseci nakon prijema obaveštenja o njegovom otkazivanju.

2) Strane mogu uz zajedničku saglasnost izvršiti izmene ili dopune ovog sporazuma. Izmene i dopune moraju biti u pisanoj formi i čine sastavni deo ovog sporazuma.

3) U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, sve aktivnosti započete u periodu njegovog važenja realizovaće se pod istim uslovima pod kojima su i započete.

Sačinjeno u Bratislavi, dana 05. 12. 2016. godine, u po dva istovetna primerka, svaki na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primerci podjednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Slovačke Republike

________________________ _______________________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-1454/2014 od 20. februara 2014. godine, utvrđena je Osnova za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-15501/2014 od 7. decembra 2014. godine, prihvaćen je Izveštaj o realizovanim pregovorima o usaglašavanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, kao i usaglašeni tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane i ovlašćen ministar odbrane Bratislav Gašić da u ime Vlade potpiše navedeni sporazum.

Imajući u vidu Zaključak Vlade 05 Broj: 018-10935/2016 od 17. novembra 2016. godine i nastale personalne promene u sastavu Vlade Republike Srbije, ovlašćen je ministar odbrane Zoran Đorđević da potpiše Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Slovačke Republike, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Cilj zaključenog sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju Strana i njihovih nadležnih organa u sledećim oblastima: planiranja odbrane i upravljanja odbranom zemlje u mirnodopskim uslovima i u vanrednom i ratnom stanju; razvoja oružanih snaga država Strana i sistema mobilizacije u mirnodopskim uslovima; naoružanja oružanih snaga država Strana; istraživanja i razvoja vojne opreme u domenu odbrane; saradnje između odbrambenih industrija u okviru nadležnosti Strana; organizacije i obuke u vezi sa učešćem vojnih jedinica u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija; razmene informacija u oblasti bezbednosti letenja; vojnog školovanja i obuke profesionalnih vojnika; logistike; zaštite životne sredine i razmene iskustava iz učešća pripadnika oružanih snaga država Strana u otklanjanju posledica katastrofa, u ekološkim i industrijskim nesrećama i katastrofama; učešća vojnih posmatrača na vojnim vežbama; vojne geografije; normativnog uređenja oružanih snaga država Strana; vojnomedicinske službe; borbe protiv terorizma; i drugim oblastima.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za realizaciju ovog zakona u 2017. godini, nisu potrebna finansijska sredstva.

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju ovog zakona u narednim godinama, zavise od stepena i načina njegove realizacije i ista će biti planirana u okviru limita koje Ministarstvo finansija utvrdi za razdeo Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar