Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ŠVAJCARSKOG FEDERALNOG SAVETA

Član 1.

Potvrđuje se Protokol o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, sačinjen u Beogradu, dana 15. aprila 2015. godine, u originalu na engleskom, srpskom i nemačkom jeziku.

Član 2.

Tekst Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta u originalu na srpskom jeziku glasi:

PROTOKOL O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ŠVAJCARSKOG FEDERALNOG SAVETA

Vlada Republike Srbije i Švajcarski Federalni Savet (u daljem tekstu: strane ugovornice);

U želji da unaprede postojeći pravni okvir za uspostavljanje i obavljanje vazdušnog saobraćaja između teritorija svojih država i dalje;

Dogovorile su se o sledećim izmenama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, potpisanog u Bernu, 31.maja 2002. godine (u daljem tekstu: Sporazum):

Član 1.

U skladu sa izmenama naziva jedne od strana ugovornice, države jedne od strana ugovornica i nadležnog organa za vazdušni saobraćaj države jedne od strana ugovornica vrše se sledeće izmene u tekstu Sporazuma:

– Naziv strane ugovornice: „Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije” zamenjuje se nazivom: „Vlada Republike Srbije” u svim odredbama u kojima je naveden;

– Naziv države strane ugovornice „Savezna Republika Jugoslavija” zamenjuje se nazivom „Republika Srbija” u svim odredbama u kojima je naveden;

– Naziv nadležnog organa za vazdušni saobraćaj „Savezno ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija” zamenjuje se nazivom „Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije” u svim odredbama u kojima je naveden.

Član 2.

U članu 3. st. od 2. do 5. se brišu i zamenjuju se novim stavom 2, koji glasi:

„2. Svaka strana ugovornica dozvoljava određenim avio-prevoziocima da odrede frekvenciju i kapacitet međunarodnog vazdušnog saobraćaja koji nudi na osnovu komercijalnih okolnosti na tržištu. U skladu sa ovim pravom, nijedna strana ugovornica jednostrano ne ograničava obim saobraćaja, frekvenciju ili redovnost usluga, niti tip vazduhoplova koje koriste određeni prevozioci u vazdušnom saobraćaju države druge strane ugovornice, osim ako se to ne zahteva iz carinskih, tehničkih i operativnih razloga ili razloga koji se odnose na zaštitu životne sredine, shodno jedinstvenim uslovima, propisanim članom 15. Konvencije.”

Član 3.

U članu 5. stav 4. menja se i glasi :

„4. Svaka strana ugovornica ima pravo da odbije za izda dozvolu za obavljanje saobraćaja iz stava 2. ovog člana, ili da uvede uslove koje smatra neophodnim za korišćenje prava iz člana 2. ovog sporazuma, kada navedena strana ugovornica nema dokaz da prevozioci u vazdušnom saobraćaju imaju glavno poslovno sedište na teritoriji države strane ugovornice koja ih određuje i da poseduju važeću Potvrdu o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza koju je izdala pomenuta strana ugovornica.”

Član 4.

U članu 6. stav 1. tačka b) menja se i glasi:

„b) ako nema dokaz da navedeni avio-prevozioci imaju glavno poslovno sedište na teritoriji države strane ugovornice koja ih određuje i da poseduju važeću Potvrdu o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza koju je izdala pomenuta strana ugovornica.”

Član 5.

Posle člana 11, dodaje se član 11bis, koji glasi:

„Član 11bis

Zakup vazduhoplova

1. Svaka strana ugovornica može da spreči korišćenje zakupljenog vazduhoplova u vazdušnom saobraćaju prema ovom sporazumu, ukoliko isti ne ispunjava uslove iz čl 7. i 8. Sporazuma.

2. U skladu sa stavom 1. ovog člana, određeni avio-prevozioci države svake strane ugovornice mogu da koriste vazduhoplov (ili vazduhoplov i posadu) koju su zakupili od bilo kog preduzeća, uključujući i druge avio-prevozioce, pod uslovom da to ne dovede do situacije u kojoj avio-prevozilac koji iznajmljuje vazduhoplov koristi prava koja inače nema.”

Član 6.

Ovaj protokol stupa na snagu posle datuma poslednje diplomatske note, kojom strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu da su ispunile uslove utvrđene njihovim unutrašnjim zakonodavstvom.

Ovaj protokol ostaje na snazi u istom periodu i pod istim uslovima kao i sam Sporazum.

Sačinjeno u Beogradu , dana 15. 4. 2015. godine u dva originalna primerka, svaki na engleskom, srpskom i nemačkom jeziku, pri čemu su sva tri teksta podjednako verodostojna. U slučaju razlika u primeni, tumačenju i sprovođenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZAVLADU REPUBLIKE SRBIJE ZAŠVAJCARSKI FEDERALNI SAVET Prof. dr Zorana MihajlovićPotpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Žan Daniel RuhAmbasador Švajcarske u Republici Srbiji i Crnoj Gori

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Protokol o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta potpisali su, 15. aprila 2015. godine, prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Žan Daniel Ruh, ambasador Švajcarske u Republici Srbiji i Crnoj Gori.

Ovim protokolom se vrše izmene i dopune međudržavnog sporazuma o vazdušnom saobraćaju sa Švajcarskom Konfederacijom iz 2002. godine, kojima se postojeći pravni okvir dodatno prilagođava preovlađujućem trendu liberalizacije u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Potvrđivanjem Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta ustanoviće se dugoročni pravni osnov za dalje unapređenje odnosa između dve države. Sa ovim izmenama i dopunama, Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Federalnog Saveta predstavljaće moderan sporazum, usklađen sa savremenim tendencijama u međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kojim se u celini uređuju odnosi u oblasti vazdušnog saobraćaja između Republike Srbije i Švajcarskog Federalnog Saveta i promovišu i ispunjavaju visoki međunarodni vazduhoplovni standardi.

Takođe, ovaj sporazum otvara šire mogućnosti i predstavlja čvrst temelj dugoročne uspešne saradnje, kako za avio-prevozioce i druge vazduhopovne subjekte država strana ugovornica, tako i za druge subjekte u ukupnim privrednim kretanjima između Republike Srbije i Švajcarskog Federalnog Saveta.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA

Izvršavanjem ovog protokola ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar