Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE

O SARADNjI U OBLASTI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, sačinjen u Beogradu 26. oktobra 2009. godine u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE TURSKE

O

SARADNjI U OBLASTI

INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Turske (u daljem tekstu: Strane),

u želji unapređenja bilateralne saradnje u oblasti razvoja projekata saobraćajne infrastrukture, kao i drugih projekata od značaja za unapređenje i razvoj ekonomske saradnje,

sporazumele su se o okviru međusobnih odnosa, prava i obaveza o sledećem:

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovaj sporazum ima za cilj unapređenje saradnje u oblasti razvoja saobraćajne i druge infrastrukture na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou zemalja Strana (u daljem tekstu: infrastruktura), zasnovanoj na principima solidarnosti, komplementarnosti i uzajamnog poštovanja.

Definicija pojmova

Član 2.

Saobraćajnu infrastrukturu iz člana 1. ovog sporazuma čine: ulice, putevi u naselju, putevi van naselja, opštinski putevi, državni putevi, kao i svaki drugi put definisan nacionalnim propisima zemalja Strana, odnosno i svaki drugi putni objekat: most, nadvožnjak, podvožnjak, tunel, kao i infrastruktura u oblasti železničkog saobraćaja (pruga sa pripadajućim objektima, podzemna železnica) i vazdušnog saobraćaja (vazdušna pristaništa).

Aktivnosti

Član 3.

Strane su saglasne da saradnja u smislu ovog sporazuma podrazumeva aktivnosti:

1) obezbeđenje povoljnih uslova finansiranja i realizacije projekata, i to:

– pripreme projekata, uključujući pripremu projektno-tehničke dokumentacije;

– implementacije infrastrukturnih projekata (izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture);

– nabavke dobara (mašine, oprema, materijal) neophodnih za izgradnju i rekonstrukciju objekata infrastrukture;

2) izvođenja radova;

3) pružanja tehničke pomoći stručnjaka specijalizovanih za obuku domaćeg osoblja u pripremi razvojnih planova i projekata u oblasti infrastrukture;

4) svaki drugi oblik saradnje u oblasti infrastrukture, odnosno ekonomskog razvoja, koju neka od Strana inicira.

Sprovođenje aktivnosti

Član 4.

Aktivnosti utvrđene u članu 3. ovog sporazuma biće definisane i realizovane putem pojedinačnih ugovora na osnovi projektnih predloga organa i organizacija zemalja Strana potvrđenih po proceduri utvrđenoj nacionalnim zakonodavstvom.

Pojedinačni ugovori iz stava 1. ovog člana pripremaju se i zaključuju kao finansijski ugovori i izvođački ugovori.

Za svaki projekat u kojem se definiše jedna ili više aktivnosti iz člana 3. ovog sporazuma, zaključuje se finansijski ugovor i izvođački ugovor.

Finansijski ugovori

Član 5.

Finansiranje projekata koje će biti predmet posebnog razmatranja i dogovora Strana sprovodiće se u skladu sa njihovim budžetskim mogućnostima i izvođačkim ugovorima.

U skladu sa budžetskim mogućnostima iz stava 1. ovog člana, Strana u svojstvu zajmodavca finansiraće razvojne projekte sredstvima povoljnih i drugih zajmova prihvatljivih za drugu Stranu, u svojstvu zajmoprimca ili garanta zajmoprimca.

Izvođački ugovori

Član 6.

U realizaciji aktivnosti iz člana 3. ovog sporazuma, mogu učestvovati izvođači u zemljama Strana, čiji izbor vrši organ zemlje Strane u kojoj se projekat realizuje, na osnovu predloga izvođača koju dostavi Strana koja je zajmodavac u konkretnom projektu.

Organ iz stava 1. ovog člana koji vrši ocenu izvođača (reference i dr.) jeste ministarstvo nadležno za sprovođenje investicionih projekata od nacionalnog značaja.

Izvođač radova iz stava 1. ovog člana obavezan je da angažuje podizvođača sa sedištem u zemlji Strane u kojoj se realizuje projekat, odnosno da pribavlja dobra, opremu i materijal poreklom iz zemlje Strane u kojoj se realizuje projekat, kao i pružanje drugih usluga koje mogu biti predmet konkretnog projekta.

Organi nadležni za sprovođenje Sporazuma

Član 7.

O sprovođenju ovog sporazuma staraće se ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, odnosno Podsekretarijat za spoljnu trgovinu predsednika Vlade Republike Turske.

Izgradnja i rekonstrukcija putne mreže

Član 8.

U cilju finansiranja prioritetnih projekata (izgradnja i rekonstrukcija državnih puteva Novi Pazar – Tutin (R118A) i Novi Pazar – Sjenica/Aljinovići (M8), kao i pripadajućih putnih objekata i drugi), Strane će uzeti u obzir raspored finansijskih sredstava Eksim banke Turske, u vrednosti do 30 miliona USD, pod suverenom garancijom Republike Srbije.

Strane su saglasne da se isporuka i nabavka dobara, radova i usluga neophodnih za realizaciju objekata po ovom sporazumu, sprovodi po osnovu odredbi ovog sporazuma.

Administrativna pomoć

Član 9.

Strane će obezbediti jedna drugoj svu nepohodnu pomoć za nesmetan ulazak, boravak i odlazak iz zemalja Strana, osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti koje su predmet ovog sporazuma, u skladu sa relevantnim propisima Strana.

Porezi, carine i druge javne dažbine

Član 10.

Za dobra, opremu i materijal, kao i usluge kod uvoza, odnosno izvoza potrebnih za sprovođenje aktivnosti na osnovu ovog sporazuma, obezbediće se fiskalne i administrativne olakšice u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom u zemljama Strana.

Dopune Sporazuma

Član 11.

Ovaj sporazum može biti izmenjen, odnosno dopunjen nakon međusobnog pristanka Strana. Dopune stupaju na snagu na način utvrđen u članu 14. ovog sporazuma.

Sporovi i rešavanje sporova

Član 12.

Nesuglasice i sporovi koji mogu nastati u postupku tumačenja i/ili sprovođenja ovog sporazuma biće rešavani prijateljskim putem diplomatskim kanalima.

Prestanak važenja

Član 13.

Ovaj sporazum ostaje na snazi dok ga ne otkaže jedna od Strana.

Otkazivanje sporazuma obavlja se diplomatskim putem, dostavljanjem pismenog obaveštenja o prestanku njegovog važenja najkasnije šest meseci pre kraja bilo koje kalendarske godine po isteku pete godine od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Stupanje na snagu

Član 14.

Strane diplomatskim putem obaveštavaju jedna drugu o okončanju postupaka propisanih njihovim nacionalnim zakonodavstom za stupanje na snagu ovog sporazuma. Ovaj sporazum stupa na snagu datumom prijema poslednjeg od tih obaveštenja.

Sačinjeno u …………………, dana ………………….. 2009. godine u po dva originalna primerka na srpskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Turske

Mlađan Dinkić Omer Dinčer

Potpredsednik Vlade i ministar Ministar rada i socijalne

ekonomije i regionalnog razvoja politike

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

1. Tokom juna o.g. pokrenuta je inicijativa za ugovorno regulisanje saradnje u oblasti infrastrukturnih projekata, zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, kao dokumenta kojim se stvaraju opšti uslovi za razvoj saradnje u ovoj oblasti, koja je od značaja za unapređenje ukupne bilateralne ekonomske saradnje. Zaključivanje sporazuma, pre svega, ima za cilj privlačenje turskih investicija u Republiku Srbiju, a angažovanje turskih preduzeća na izgradnji infrastrukturnih objekata od strateškog je značaja za Republiku Srbiju, jer se realizuje kroz kreditiranje pod posebno povoljnim uslovima.

Sa turskom stranom je dogovoreno da prioritetni projekat po ovom sporazumu bude izgradnja i rekonstrukcija putne infrastrukture u Republici Srbiji, i to, državnih puteva Novi Pazar – Tutin (R118A) i Novi Pazar – Sjenica/Aljinovići (M8), kao i pripadajućih putnih objekata. Osnovni preduslov za saradnju je da za realizaciju projekta, koji bi se finansirao iz kredita Eksim banke Turske, pod beneficiranim uslovima, bude angažovana odgovarajuća turska kompanija i da za otplatu kredita bude obezbeđena državna garancija. U skladu sa tim, a imajući u vidu zakonsku regulativu Republike Srbije, neophodno je da projekat, obim i uslovi zaduženja budu sadržani u odgovarajućim međudržavnim sporazumima, počevši od ovog, koji je opšteg tipa, a koji predviđa da se konkretni uslovi za svaki projekat regulišu posebnim dokumentima, kao što su finansijski i izvođački ugovori.

Zaključivanje ovog sporazuma će biti jasan signal svim potencijalnim investitorima iz Republike Turske da u značajnijoj meri, nego do sada, ulažu u Republiku Srbiju.

Sporazum o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata je u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije potpisao Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja (Zaključak Vlade 05 Broj: 018-6689/2009-001 od 22. oktobra 2009. godine). Sporazum je potpisan u Beogradu 26. oktobra 2009. godine. U ime Republike Turske, Sporazum je potpisao Omer Dančer, ministar rada i socijalne politike Republike Turske.

2. Osnovni oblik bilateralne ekonomske saradnje čini klasična robna razmena. U periodu od 2001. do 2008. godine razmena beleži konstantan rast, od 83 mil.USD do 482 mil.USD, ali sa nepovoljnim izvozno-uvoznim kretanjima, odnosno izraženim deficitom na našoj strani (391 mil.USD u 2008.god.). U periodu januar-avgust 2009. godine nastavlja se trend smanjenja srpskog izvoza za oko 30% u odnosu na isti period prošle godine i, za razliku od prethodnih godina, evidentira se i pad uvoza za 44%.

Prisustvo turskih privrednika na tržištu Republike Srbije još uvek nije dovoljno i njihova ukupna ulaganja kreću se oko 45 miliona evra.

Sa Republikom Turskom je potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini 1. juna ove godine u Istanbulu. Sporazumom je dogovoren model asimetrične liberalizacije trgovine u korist srpske strane. Pored liberalizacije trgovine, ciljevi Sporazuma su liberalizacija tržišta javnih nabavki, zaštita intelektualne svojine, liberalizacija usluga i ulaganja, stvaranje pravednih uslova za konkurenciju, a što bi sve zajedno trebalo da doprinese povećanju i unapređenju trgovinsko-ekonomskih odnosa, uključujući podsticanje međusobnih investicija i saradnju na tržištima trećih zemalja.

Mogućnosti za dugoročnu saradnju sa Turskom su u tekstilnoj industriji (učešće u privatizaciji, kao i zajednička proizvodnja u našim fabrikama), proizvodnji automobilskih delova, hemijskoj industriji, crnoj metalurgiji, proizvodnji stakla i proizvoda od stakla, prehrambenoj industriji (zajednička proizvodnja organske hrane), agraru (kooperacija i prenos tehnologije u proizvodnji hrane, semena kukuruza, soje, pšenice, suncokreta, izgradnja i opremanje prerađivačkih kapaciteta, zajednička proizvodnja i plasman na trećim tržištima), turizmu (izgradnja objekata duž puteva), saobraćajnoj infrastrukturi (putna i železnička), energetici (gasovod, gasna skladišta, izgradnja malih hidroelektrana).

3. Sporazum je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u svojstvu Strana ugovornica. Sporazumom se regulišu sledeća pitanja:

Sporazum ima četrnaest članova, kojima se definišu oblici i opšti uslovi saradnje, mere, aktivnosti i zadaci Strana u realizaciji saradnje i imenovanje organa Strana za praćenje i sprovođenje Sporazuma. Strane u ovom sporazumu su vlade Republike Srbije i Republike Turske.

Uvodni deo sadrži zajedničke stavove Strana o potrebi unapređenja međusobne saradnje u svim oblastim ekonomske saradnje, a posebno saradnje u oblasti razvoja projekata saobraćajne infrastrukture.

Članom 1. određuju se ciljevi ovog sporazuma, koji podrazumevaju unapređenje saradnje u oblasti razvoja saobraćajne i druge infrastrukture između dve zemlje, zasnovanu na principima solidarnosti, komplementarnosti i uzajamnog poštovanja.

Članom 2. definišu se pojmovi saobraćajne infrastrukture, prema nacionalnim propisima zemalja Strana.

U članu 3. navode se aktivnosti kroz koje će se odvijati saradnja: obezbeđivanje povoljnih uslova finansiranja i realizacije projekata (priprema projekata, implementacija infrastrukturih projekata, nabavka dobara neophodnih za izgradnju i rekonstrukciju objekata infrastrukture), izvođenje radova, tehnička pomoć, obuka osoblja i drugo.

Član 4. predviđa realizaciju aktivnosti iz ovog sporazuma kroz potpisivanje pojedinačnih ugovora, koji se pripremaju i zaključuju kao finansijski i izvođački.

Član 5. predviđa da se finansiranje projekata sprovodi u skladu sa budžetskim mogućnostima Strana i izvođačkim ugovorima. Strana u svojstvu zajmodavca finansiraće razvojne projekte sredstvima povoljnih i drugih zajmova prihvatljivih za drugu Stranu u svojstvu zajmoprimca ili garanta zajmoprimca.

Članom 6. se definiše način izbora i ocene izvođača iz člana 3. sporazuma, kao i obaveza izvođača, koji je izabran, da angažuje podizvođače sa sedištem u zemlji Strane u kojoj se realizuje projekat.

Članom 7. definišu se organi zaduženi za praćenje i sprovođenje Sporazuma. Sa naše strane ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, a sa turske Podsekretarijat za spoljnu trgovinu predsednika vlade Republike turske.

U članu 8. navodi se da je izvor finansiranja Eksim banka Turske, kao i da prioritet, u zavisnosti od rasporeda finansijskih sredstava navedene banke, imaju projekti izgradnje i rekonstrukcije državnih puteva Novi Pazar – Tutin i Novi Pazar – Sjenica/Aljinovići. U stavu 1. ovog člana precizira se vrednost kredita Eksim banke Turske u iznosu od 30 miliona USD, uz garanciju Republike Srbije. Takođe, u stavu 2. ovog člana navedeno je da se isporuka i nabavka dobara, radova i usluga neophodnih za realizaciju objekata po ovom sporazumu, sprovodi po osnovu odredbi ovog sporazuma.

U članu 9. predviđa se međusobna administrativna pomoć za obezbeđivanje ulaska, boravka i odlaska iz odnosne zemlje osoblja akreditovanog za obavljanje aktivnosti u okviru ovog sporazuma, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

U članu 10. predviđeno je da se za uvoz i izvoz materijala koji su potrebni za sprovođenje aktivnosti po osnovu ovog sporazuma obezbede fiskalne i administrativne olakšice u skladu sa propisima u zemljama Strana.

Čl. 11. 12. 13. i 14. regulišu stupanje na snagu sporazuma, odnosno njegovih eventualnih izmena i dopuna, način rešavanja različitog tumačenja ili sprovođenja sporazuma, kao i njegovog otkazivanja.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je sačinjen u Beogradu 26. oktobra 2009. godine u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Sporazuma i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

IV.FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ujedno napominjemo da će se za otplatu kredita Eksim banke Turske, čije je korišćenje predviđeno ovim sporazumom uz garanciju Republike Srbije, obezbeđivati odgovarajuća finansijska sredstva za ovu namenu u budžetu Republike Srbije za tekuću i 2010. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Budući da se Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata predviđa finansiranje prioritetnih projekata (izgradnja i rekonstrukcija državnih puteva Novi Pazar – Tutin (R118A) i Novi Pazar – Sjenica/Aljinovići (M8), kao i pripadajućih putnih objekata i drugo) u vrednosti 30 miliona USD od strane Eksim Banke Turske, pod suverenom garancijom Republike Srbije, to se razmatranje i donošenje zakona po hitnom postupku predlaže u skladu sa članom 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 14/09 prečišćen tekst).

Ostavite komentar