Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, potpisan 5. juna 2013. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Ugovora u originalu na srpskom jeziku glasi:

UGOVOR

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA

PREAMBULA

Republika Srbija i Republika Turska (u daljem tekstu: Strane ugovornice)

Uzimajući u obzir postojeće prijateljstvo i saradnju između Strana ugovornica i njihovu želju za aktivnim učešćem u procesu saradnje u Evropi;

U težnji za daljim razvijanjem i jačanjem bilateralnih odnosa u pogledu pružanja uzajamne pravne pomoći u krivičnim stvarima između dve zemlje;

Saglasile su se sledeće:

GLAVA I

OPŠTA NAČELA

Član 1.

Predmet uzajamne pravne pomoći

(1) Strane ugovornice se obavezuju da će na najbrži način pružati jedna drugoj, u skladu sa odredbama ovog ugovora, najširi obim uzajamne pravne pomoći u krivičnim postupcima u odnosu na krivična dela čije kažnjavanje, u vreme traženja pomoći, spada u nadležnost pravosudnih organa strane molilje.

(2) Pravna pomoć, u smislu ovog ugovora, uključuje uručenje pismena i obaveštenja, kao i preduzimanje procesnih radnji (saslušanje osumnjičenih, saslušanje svedoka, veštaka i drugih lica, pretres prostorija, uviđaj, oduzimanje ili privremeno oduzimanje predmeta itd.), preduzimanje određenih mera (kontrolisane isporuke itd.), dostavljanje podataka bez zamolnice kako bi se započeo krivični postupak i privremenu predaju lica lišenog slobode.

Član 2.

Organi saradnje i jezik komunikacije

(1) Zahtevi za pružanje pravne pomoći se podnose pisanim putem preko Ministarstva pravde strane molilje Ministarstvu pravde zamoljene strane, a odgovor po zahtevu će biti vraćen istim putem.

(2) Odredba stava (1) ovoga člana ne isključuje opštenje diplomatskim, odnosno konzularnim putem, ako za to postoje opravdani razlozi.

(3) U hitnim slučajevima, u krivičnim stvarima, sudovi i drugi nadležni organi Strana ugovornica mogu komunicirati i putem Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).

(4) Zahtev za pružanje pravne pomoći i propratna dokumentacija će se slati u originalu ili overenim kopijama.

(5) Zahtev za pružanje pravne pomoći i propratna dokumentacija podnose se na jeziku strane molilje, sa overenim prevodom na jezik zamoljene strane.

Član 3.

Sadržaj zahteva

(1) Zahtev za pružanje pravne pomoći sadrži:

a) naziv organa koji upućuje zahtev,

b) predmet i razlog za podnošenje zahteva,

v) kada je moguće, identitet i državljanstvo optuženog ili osumnjičenog lica ili drugih lica,

g) kada je neophodno, ime i prezime i adresu lica kome treba izvršiti dostavljanje i drugih lica.

(2) Zamolnica iz čl. 6. do 8, pored navedenog, sadrži zakonski naziv krivičnog dela, kao i opis činjeničnog stanja.

(3) Ako je to neophodno, opis postupka koji treba da primene organi zamoljene strane i okolnosti na koje treba saslušati lice po zahtevu strane molilje će takođe biti navedeni u zahtevu za pružanje pravne pomoći, kada se to naznači.

(4) Zahtev i drugi akti koje je potrebno dostaviti biće potpisani i snabdeveni pečatom nadležnih organa strane molilje.

Član 4.

Odbijanje pravne pomoći

(1) Zamoljena strana može odbiti zahtev za pružanje pravne pomoći u sledećim slučajevima:

ako se istraga ili krivični postupak odnose na:

krivično delo za koje zamoljena strana smatra da je političko krivično delo ili krivično delo povezano sa političkim krivičnim delom; ili

isključivo vojno krivično delo koje ne predstavlja krivično delo iz opšteg prava.

b) ako zamoljena strana smatra da bi izvršenje tog zahteva verovatno dovelo do povrede njenog suvereniteta, bezbednosti, javnog poretka ili drugih suštinskih interesa.

(2) U smislu ovog ugovora, genocid, zločini protiv čovečnosti, ratni zločini i terorizam i krivična dela za koja su istraga i sudski postupak obavezni za Strane ugovornice po multilateralnim međunarodnim ugovorima, neće se smatrati političkim krivičnim delima ili delima povezanim sa političkim krivičnim delima.

Član 5.

Postupanje po zahtevu

(1) Ako zamoljena strana utvrdi da zahtev za pružanje pravne pomoći nije u skladu sa odredbama ovog ugovora ili da postupanje po zahtevu ne može biti izvršeno u skladu sa njenim zakonodavstvom, obavestiće odmah stranu molilju i navesti razloge za to.

(2) Po izvršenju zahteva za pružanje pravne pomoći, zamoljena strana će vratiti original zahteva strani molilji zajedno sa svom dokumentacijom i prikupljenim podacima ili dokazima.

(3) Ako organ kome je upućen zahtev za pružanje pravne pomoći nije nadležan za postupanje, zamoljena strana će proslediti zahtev nadležnom organu.

GLAVA II

ZAMOLNICA

Član 6.

Zamolnica

Svaka Strana ugovornica može da uputi nadležnom organu druge Strane ugovornice zamolnicu u cilju prikupljanja dokaza ili dostavljanja predmeta, zapisnika ili dokumenata koji će biti upotrebljeni kao dokaz.

Član 7.

Postupanje po zamolnici

(1) Zamoljena strana postupa po zamolnici koju je uputila strana molilja u skladu sa postupkom i na način propisan njenim zakonodavstvom.

(2) Zamoljena strana može, na zahtev strane molilje, da primeni poseban postupak prilikom postupanja po zamolnici, ako je to u skladu sa njenim zakonodavstvom.

(3) Ako strana molilja želi da svedoci ili veštaci svedoče pod zakletvom, ona će to izričito navesti u zamolnici. Zamoljena strana će udovoljiti tom zahtevu, ako je to u skladu sa njenim zakonom.

(4) Zamoljena strana će dostaviti overene kopije traženih dokumenata i zapisnika o izvedenim dokazima, osim ako strana molilja izričito traži dostavu originala.

(5) Ovlašćena službena lica strane molilje i druga zainteresovana lica ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati, kao posmatrači, prilikom preduzimanja radnje pravne pomoći, ako se sa tim saglasi zamoljena strana.

(6) U tom cilju, a na izričit zahtev strane molilje, zamoljena strana će je uredno obavestiti o datumu i mestu preduzimanja radnje pravne pomoći.

Član 8.

Pretres i zaplena imovine

Zamoljena strana će postupiti po zamolnici za pretres i zaplenu imovine kada je:

krivično delo, povodom kog se traži pravna pomoć, kažnjivo po zakonodavstvu i strane molilje i zamoljene strane;

b) izvršenje zamolnice u skladu sa njenim zakonodavstvom;

v) uz zahtev za pretres lica i prostorija ili zaplenu, odnosno privremeno oduzimanje predmeta, primerak overene kopije sudske odluke priložen uz zamolnicu.

Član 9.

Predaja i vraćanje dokumentacije i zapisnika

(1) Zamoljena strana može da odloži predaju traženih predmeta, zapisnika ili dokumenata, ako su joj navedeni predmeti, zapisnici ili dokumenta potrebni za vođenje krivičnog postupka koji je u toku.

(2) Pre odbijanja ili odlaganja pružanja pravne pomoći, zamoljena strana može, gde je to moguće i nakon konsultacija sa stranom moliljom, da postupi po zamolnici delimično ili pod određenim uslovima koje smatra neophodnim.

(3) Sve predmete, kao i originalne zapisnike ili dokumentaciju, predate radi izvršenja zamolnice, strana molilja će vratiti zamoljenoj strani što je pre moguće, osim u slučaju da zamoljena strana izričito navede da njihovo vraćanje nije potrebno.

GLAVA III

DOSTAVLJANJE SUDSKIH POZIVA I DOKUMENATA – DOLAZAK

SVEDOKA, VEŠTAKA I OKRIVLJENIH

Član 10.

Dostavljanje sudskih poziva i sudskih dokumenata

(1) Zamoljena strana će izvršiti dostavljanje sudske dokumentacije koja joj je u tu svrhu prosleđena od strane molilje.

(2) Dostavljanje može da se izvede jednostavnim slanjem sudske dokumentacije licu kome se dostavlja. Ako strana molilja izričito zahteva, zamoljena strana će izvršiti dostavljanje na način koji je propisan za dostavljanje sličnih dokumenata po njenom zakonu ili na poseban način, u skladu sa tim zakonom.

(3) Dokaz o dostavljanju će biti dat u vidu dostavnice na kojoj je lice kome se dostavlja napisalo datum prijema i svoj potpis ili putem izjave zamoljene strane da je dostavljanje izvršeno uz navođenje načina i vremena dostavljanja. Jedan od tih dokumenata će biti odmah poslat strani molilji. Zamoljena strana će, ako strana molilja to zahteva, navesti da li je dostavljanje izvršeno u skladu sa zakonom zamoljene strane. Ako dostavljanje ne može biti izvršeno, zamoljena strana će odmah saopštiti razloge strani molilji.

(4) Svaka Strana ugovornica zadržava pravo da dostavi sudsku dokumentaciju svojim državljanima na teritoriji zamoljene strane preko svojih diplomatskih ili konzularnih predstavnika.

Član 11.

Dolazak svedoka, veštaka i okrivljenih

pred sudske organe strane molilje

(1) Ako strana molilja smatra da je lični dolazak nekog svedoka ili veštaka pred njene sudske organe neophodan, ona će to navesti u svojoj zamolnici za dostavljanje sudskog poziva, a zamoljena strana će pozvati tog svedoka ili veštaka da se pojavi. Zamoljena strana će obavestiti stranu molilju o odgovoru svedoka ili veštaka.

(2) Svedok ili veštak koji se ne odazove pozivu suda, koji je upućen od bilo koje od Strana ugovornica, ne podleže kažnjavanju ili meri ograničenja slobode na teritoriji zamoljene strane.

(3) U slučaju iz stava (1) ovog člana u zahtevu ili sudskom pozivu će se naznačiti približan iznos nadoknade koja se plaća za putne i druge troškove koji se nadoknađuju. Ako je podnet poseban zahtev, zamoljena strana može da odobri predujam za pokriće troškova svedoku ili veštaku. Iznos predujma će biti naznačen na sudskom pozivu, a strana molilja će ga nadoknaditi.

Član 12.

Privremena predaja lica lišenog slobode da bi se pojavilo

kao svedok pred sudskim organima strane molilje

(1) Lice koje je lišeno slobode, a čije se lično pojavljivanje traži u svrhu svedočenja, a ne suđenja, pred organima strane molilje će biti privremeno predato strani molilji, pod uslovom da bude vraćeno u roku koji naznači zamoljena strana.

(2) Privremena predaja se može odbiti:

a) ako se lice lišeno slobode s tim ne saglasi;

b) ako je njegovo prisustvo neophodno u krivičnom postupku koji je u toku na teritoriji zamoljene strane;

v) ako bi usled predaje moglo doći do produženja njegovog lišenja slobode, ili

g) ako postoje drugi važni razlozi da se to lice ne preda strani molilji.

(3) Predato lice će ostati u pritvoru na teritoriji strane molilje i, gde je to potrebno, na teritoriji Strane ugovornice kroz koju se traži tranzit, osim ako Strana ugovornica od koje se privremena predaja traži, ne zahteva da ono bude pušteno na slobodu.

Član 13.

Garancije za svedoke, veštake i optužene kada se pozivaju

pred sudske organe strane molilje

(1) Svedok ili veštak, nezavisno od državljanstva, koji je pozvan da se pojavi pred sudskim organima strane molilje neće biti podvrgnut krivičnom gonjenju ili pritvoren ili podvrgnut bilo kom drugom ograničenju lične slobode na teritoriji te Strane ugovornice, za dela ili osude koje su prethodile njegovom odlasku sa teritorije zamoljene strane.

(2) Lice, bez obzira na svoje državljanstvo, koje na poziv pristupi pred sudske organe strane molilje da bi pred njima odgovaralo za dela za koja se krivično goni, ne može da bude sudski gonjeno, ni pritvoreno, niti podvrgnuto bilo kakvom ograničenju lične slobode za dela ili osude za dela koja je počinio pre svog napuštanja teritorije zamoljene strane, a koja nisu navedena u sudskom pozivu.

(3) Svedok, veštak ili lice protiv koga se vodi krivični postupak gubi zaštitu koja mu je data na osnovu ovog člana ako nije nakon proteka perioda od petnaest uzastopnih dana, od dana kada njegovo prisustvo više nije potrebno pred sudskim organima, ne iskoristi priliku da napusti već ostane na toj teritorji, ili se na nju vratio pošto ju je napustio.

GLAVA IV

OSTALE ODREDBE

Član 14.

Obaveštenja iz kaznene evidencije

(1) Zamoljena strana će, na zahtev sudskih organa strane molilje, dostavljati izvode iz kaznene evidencije koji se traže od nje i koji su potrebni u nekoj krivičnoj stvari.

(2) U slučajevima koji nisu predviđeni u stavu (1) ovog člana, u zamolnici će biti udovoljeno pod uslovima propisanim zakonom, drugim propisima i praksom zamoljene strane.

Član 15.

Razmena pravosudnih podataka

(1) Jedna Strana ugovornica dostaviće drugoj Strani ugovornici izveštaj o krivičnim presudama i kasnijim merama koje se tiču državljana te strane, a koje su upisane u kaznenu evidenciju.

(2) Ministarstva pravde Strana ugovornica će uzajamno dostavljati takve informacije što je pre moguće.

Član 16.

Zaštita podataka

(1) Lične podatke, koje jedna Strana ugovornica dostavlja drugoj na osnovu postupanja po zahtevu podnetog u skladu sa ovim ugovorom, Strana ugovornica kojoj su dostavljeni može koristiti samo:

u svrhu postupaka na koje se ovaj ugovor primenjuje;

b) za druge sudske i upravne postupke koji su direktno povezani sa postupcima navedenim pod a);

v) za sprečavanje neposrednog i ozbiljnog ugrožavanja javne bezbednosti.

(2) Navedeni podaci mogu se koristiti u bilo koje druge svrhe, ako je za to prethodno saglasnost dala Strana ugovornica koja je dostavila podatke, odnosno lice na koje se ti podaci odnose.

(3) Svaka Strana ugovornica može odbiti zahtev za dostavljanje ličnih podataka podnet u skladu sa ovim ugovorom, ako su takvi podaci zaštićeni prema njenom zakonodavstvu.

(4) Svaka Strana ugovornica koja dostavlja podatke na osnovu zahteva podnetog u skladu sa ovim ugovorom, može od Strane ugovornice kojoj su podaci dostavljeni, da zatraži obaveštenje o upotrebi tih podataka.

Član 17.

Troškovi povodom postupanja po zahtevu za pružanje pravne pomoći

(1) Strane ugovornice neće tražiti jedna od druge nadoknadu troškova proisteklih iz primene ovog ugovora, izuzev:

troškova nastalih dolaskom svedoka i veštaka na teritoriju strane molilje, kako je opisano u članu 11. ovog ugovora;

b) troškova nastalih privremenom predajom lica lišenog slobode u skladu sa članom 12. ovog Ugovora;

v) izuzetnih ili nepredviđenih troškova.

(2) Strane ugovornice će se međusobno konsultovati u pogledu načina plaćanja troškova koji se mogu tražiti, u smislu stava (1) ovog člana.

GLAVA V

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Područje primene

(1) Odredbe ovog ugovora primenjuju se i na zahteve za pružanje pravne pomoći koji se odnose na krivična dela izvršena pre stupanja na snagu ovog ugovora.

(2) Ovaj ugovor ne dira u obaveze Strana ugovornica koje proističu iz multilateralnih ugovora.

Član 19.

Rešavanje sporova

Sporna pitanja u vezi sa tumačenjem i primenom ovog ugovora Strane ugovornice rešavaće putem konsultacija, diplomatskim putem.

Član 20.

Stupanje na snagu

Ovaj ugovor podleže potvrđivanju. Ugovor stupa na snagu po isteku trideset dana od dana razmene instrumenata potvrđivanja diplomatskim putem i ostaće na snazi neodređeno vreme.

Član 21.

Stupanjem na snagu ovog ugovora, između Republike Srbije i Republike Turske prestaje da važi Konvencija o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Turske sačinjena 8. oktobra 1973. godine.

Član 22.

Raskid

Svaka Strana ugovornica može raskinuti ovaj ugovor dostavljanjem pisanog obaveštenja drugoj strani, šest meseci unapred.

U potvrdu navedenog, ministri Strana ugovornica su potpisali ovaj ugovor.

Sačinjeno u Beogradu, dana 5. juna 2013. godine, u dva originalna primerka na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Srpska, turska, i engleska verzija ovog ugovora podjednako su verodostojne. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Za

Republiku Srbiju Republiku Tursku

Nikola Selaković Sadulah Ergin

Ministar pravde i državne uprave Ministar pravde

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, sadržan je članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE UGOVORA

Između Republike Srbije i Republike Turske pravna pomoć u krivičnim stvarima sada je regulisana Konvencijom o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Turske od 08. oktobra 1973. godine.

Zaključenjem novog bilateralnog ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima , stvoriće se uslovi za obimniju, raznovrsniju i efikasniju saradnju između nadležnih organa dve države na planu suzbijanja kriminala, posebno njegovih najtežih vidova kakav je npr. organizovani kriminal.

III. OCENA POTREBE FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za primenu ovog Zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar